Ch 14 John

John 14

14:1 “Do not let your heart be troubled. You believe in God. Believe in me also.
14:2 In my Father’s house, there are many dwelling places. If there were not, I would have told you. For I go to prepare a place for you.
14:3 And if I go and prepare a place for you, I will return again, and then I will take you to myself, so that where I am, you also may be.
14:4 And you know where I am going. And you know the way.”
14:5 Thomas said to him, "Tompo ô, we do not know where you are going, so how can we know the way?"
14:6 Fa hoy Jesosy taminy: "Izaho no làlana, ary ny Fahamarinana, ary ny Fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.
14:7 Raha nahafantatra Ahy, Azo antoka fa ianao koa ho nahafantatra ny Raiko. Ary manomboka izao, dia mahafantatra Azy, ary ianareo efa nahita Azy. "
14:8 Dia hoy Filipo taminy, "Tompo ô, manambara ny Ray ho antsika, dia ampy ho anay. "
14:9 Fa hoy Jesosy taminy: "No efa nitoerako teto aminareo nandritra ny fotoana ela, ka tsy mba nahafantatra Ahy? Philip, na iza na iza mahita ahy, ihany koa ny mahita ny Ray. Ahoana no hoe, 'Hampahafantatra ny Ray ho antsika?'
14:10 Tsy mino ve ianao fa Izaho ao amin'ny Ray, ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminao, Tsy miteny ho Ahy Aho. Fa ny Ray mitoetra ato amiko, dia manao izany asa.
14:11 Tsy mino ve ianao fa Izaho ao amin'ny Ray, ary ny Ray ato amiko?
14:12 Raha tsy izany, Mino noho izany asa izany. Amen, amena, Lazaiko aminareo, na iza na iza mino Ahy dia ihany koa ny hanao ny asa ataoko. Ary zavatra lehibe noho izany aza izy, fa Izaho mankany amin'ny Ray.
14:13 Ary na inona na inona hangatahinareo ny Ray amin 'ny anarako, fa hataoko, ka dia ny Ray mba hankalazaina ao amin'ny Zanaka.
14:14 Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako, fa hataoko.
14:15 Raha tia ahy ianao, mitandrina ny didiko.
14:16 Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy no hanome anareo Mpisolovava hafa, ka dia mba ho eo aminareo mandrakizay:
14:17 ny Fanahin'ny Fahamarinana, nefa izao tontolo izao dia tsy afaka ny hanaiky, satria tsy mahatsapa sady tsy fantany azy. Fa izao kosa no mahafantatra Azy. Fa Izy no hitoetra ao aminao, ary ho ao anatinareo.
14:18 Tsy hamela anareo ho kamboty. Dia hiverina aminao.
14:19 Vetivety foana, ary izao tontolo izao dia tsy hahita Ahy intsony. Fa ianareo no hahita ahy. Fa velona, dia ho velona ianareo.
14:20 Amin'izany andro izany, dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary Izaho ao aminareo.
14:21 Na iza na iza manana ny didiko ka mitandrina izany: dia izy no tia ahy. Ary izay tia Ahy no ho tian'ny Raiko. Ary Izaho ho tia azy, ary Izaho haneho ny tenako aminy. "
14:22 Jodasy, not the Iscariot, hoy izy taminy:: "Tompo ô, how does it happen that you will manifest yourself to us and not to the world?"
14:23 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: “If anyone loves me, he shall keep my word. And my Father will love him, and we will come to him, and we will make our dwelling place with him.
14:24 Whoever does not love me, does not keep not my words. And the word that you have heard is not of me, but it is of the Father who sent me.
14:25 Izany teny izany efa nolazaiko taminareo, while abiding with you.
14:26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will suggest to you everything whatsoever that I have said to you.
14:27 Peace I leave for you; my Peace I give to you. Not in the way that the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, and let it not fear.
14:28 You have heard that I said to you: I am going away, and I am returning to you. If you loved me, certainly you would be gladdened, satria Izaho mankany amin'ny Ray. For the Father is greater than I.
14:29 And now I have told you this, before it happens, amin'izay mba, when it will happen, you may believe.
14:30 I will not now speak at length with you. For the prince of this world is coming, but he does not have anything in me.
14:31 Yet this is so that the world may know that I love the Father, and that I am acting according to the commandment that the Father has given to me. Mitsangàna, let us go from here.”