Ch 16 John

John 16

16:1 "Izany teny izany efa nolazaiko taminareo, mba tsy ho tafintohina.
16:2 Handroaka anareo hiala amin'ny synagoga izy. Fa ho avy ny fotoana, raha izay rehetra mametraka anao ho faty, dia hihevitra fa izy dia fanatitra tsara fanompoana an'Andriamanitra.
16:3 Ary izany no hataony aminareo, satria tsy fantany ny Ray, na Izaho.
16:4 Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo, amin'izay mba, raha ny ora izany zavatra izany, dia efa tonga, Tadidinao angamba fa Izaho efa nilaza izany anao.
16:5 Nefa tsy lazaiko aminareo ireo zavatra ireo hatrany am-piandohana, satria mbola tatỳ aminareo. Ary ankehitriny Izaho mankany amin'izay naniraka Ahy. Ary tsy misy eo aminareo no nanontany ahy, 'Handeha ho aiza ianao?'
16:6 Fa satria efa niteny izany taminao, dia vonton'alahelo ny fonao.
16:7 Fa Izaho milaza ny marina aminareo: ilaina ho taminareo fa Izaho no handeha. Fa raha tsy mandeha, ny Mpisolovava dia tsy ho avy aminareo. Fa rehefa ho efa lasa, No anirahako azy ho any aminareo.
16:8 Ary rehefa efa tonga, dia milaza mpanjakan'izao tontolo, momba ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana:
16:9 momba ny fahotana, tokoa, satria tsy nino ahy;
16:10 momba ny rariny, tena, satria Izaho mankany amin'ny Ray, ary ianareo dia tsy hahita Ahy intsony;
16:11 momba ny fitsarana, avy eo, satria ny andrianan'izao tontolo izao dia efa nitsara.
16:12 Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny.
16:13 Fa raha ny Fanahin 'ny fahamarinana izay tonga, Izy no hampianatra ny marina rehetra ho anao. Fa dia tsy miteny avy amin'ny tenany. Fa tsy, na inona na inona izy hihaino, dia hiteny. Ary dia hanambara aminareo ny zavatra ho avy.
16:14 Izy hankalaza Ahy. Fa Izy no handray avy amin'ny Ahy, dia hanambara izany aminao.
16:15 Ny zavatra rehetra na inona na inona fa ny Ray dia Ahy. Izany no antony, Hoy aho fa handray avy amin'ny Ahy, ary izy no hanambara izany aminao.
16:16 A little while, and then you will not see me. And again a little while, and you will see me. For I am going to the Father.”
16:17 Then some of his disciples said to one another: "Inona ity, that he is saying to us: ‘A little while, and you will not see me,’ and ‘Again a little while, and you will see me,'ary, ‘For I am going to the Father?'"
16:18 Ary hoy izy ireo:: "Inona ity, that he is saying, ‘A little while?’ We do not understand what he is saying.”
16:19 But Jesus realized that they wanted to question him, and so he said to them: “Are you inquiring among yourselves about this, that I said: ‘A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me?'
16:20 Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa ory sy hitomany, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianao dia hatao indrindra malahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana.
16:21 vehivavy, , saingy efa hiteraka, manana alahelo, fa efa tonga ny fotoany. Fa raha izy no niteraka ny zaza, Avy eo dia tsy tsaroany intsony ilay zava-tsarotra, noho ny hafaliana: fa ny olona efa nateraka ho ambonin'ny tany.
16:22 Noho izany, ianao koa, tokoa, dia manana alahelo ankehitriny. Fa hahita anareo indray, ary ho faly ny fonareo. Ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo avy aminao.
16:23 Ary, amin'izany andro izany, dia tsy mangataka na inona na inona aho noho ny. Amen, amena, Lazaiko aminareo, Raha misy angatahinareo amin'ny Ray na inona na inona tamin'ny anarako, dia homeny anao.
16:24 Mandrak'izao, mbola tsy nangataka na inona na inona amin'ny anarako. Anontanio, ary ianareo handray, ka dia ny fifalianareo mba ho tanteraka.
16:25 Dia efa nolazaiko anareo ireo zavatra ireo ho ao amin'ny Ohabolana. Ho avy ny fotoana, rehefa intsony aho hiteny aminao ao amin'ny Ohabolana; fa tsy, Dia hanambara ho tsotra aminareo avy amin'ny Ray.
16:26 Amin'izany andro izany, dia hangataka amin'ny anarako, ary tsy milaza aminareo Aho fa Izaho no hangataka amin'ny Ray ho anareo.
16:27 Fa ny Ray dia tia anareo, satria ianareo efa tia ahy, ary satria efa nino fa nivoaka avy amin'Andriamanitra.
16:28 Aho, nivoaka avy tamin'ny Ray, ary efa tonga amin'izao tontolo izao. Next aho no hanainga izao tontolo izao, ary izaho mankany amin'ny Ray. "
16:29 Ny mpianany nanao taminy hoe:: "Indro, ankehitriny ianao dia milaza tsotra fa tsy mitanisa ny ohabolana.
16:30 Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra, ary ianao tsy mila olona hanontany anao. izany, no inoanay fa nivoaka avy any amin'Andriamanitra. "
16:31 Jesosy namaly azy: "Mino ve ianao izao?
16:32 Indro, ho avy ny fotoana, ary ankehitriny tonga, rehefa ho nampielezana, samy mihevitra ny azy ihany, ary ianao, rehefa miala Ahy teo ivohonao, irery. Kanefa tsy irery Aho, fa ny Ray no ato amiko.
16:33 Izany teny izany efa nolazaiko taminareo, mba hanananareo fiadanana amiko. Eto amin'izao tontolo izao, hanana olana. Fa matoky: Izaho efa naharesy izao tontolo izao. "