Ch 3 John

John 3

3:1 Ary nisy lehilahy iray teo anivon 'ny Fariseo, anankiray atao hoe Nikodemosy, ny mpitarika ny Jiosy.
3:2 Dia nankany amin'i Jesosy tamin'ny alina, ka hoy izy taminy:: "Rabbi, fantatray fa efa tonga tahaka ny mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Fa tsy misy olona ho afaka hanatanteraka ireo famantarana, izay mahavita, raha tsy Andriamanitra no momba azy. "
3:3 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Amen, amena, Lazaiko aminareo, Raha misy olona efa teraka indray indray, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. "
3:4 Hoy Nikodemosy taminy:: "Ahoana no mety misy olona tsy ateraky rehefa lehibe;? Azo antoka, dia tsy mahazo miditra fanindroany any an-kibon-dreniny mba ho teraka indray?"
3:5 Jesosy namaly: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, Raha misy olona efa teraka indray tamin'ny rano sy ny Fanahy Masina, dia tsy nahazo niditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
3:6 Inona no ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy.
3:7 Tsy tokony ho gaga izay nolazaiko taminareo: Tsy maintsy hateraka indray.
3:8 Ny Fanahy dia mitaona izay sitrapony. Ary renao ny feony, fa tsy fantatrao izay nihaviany, na izay alehany. Dia toy izany koa izay rehetra ateraky ny Fanahy. "
3:9 Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe:, "Inona no afaka izany zavatra izany ho tanteraka?"
3:10 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Hianao no mpampianatra teo amin'ny Isiraely, ary ianareo dia tsy mahalala izany zavatra izany?
3:11 Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa miresaka momba ny zavatra fantatray, ary mijoro ho vavolombelona momba ny zavatra efa hitanay. Fa tsy manaiky ny fijoroana ho vavolombelona.
3:12 Raha niteny ny momba ny etỳ an-tany aminareo ny zavatra, ka tsy mba nino, Ary ahoana no hinoanareo, raha izaho dia hilaza aminareo ny zavatra any an-danitra momba ny?
3:13 Ary tsy nisy niakatra any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy any an-danitra: ny Zanak'olona izay any an-danitra.
3:14 Ary toy ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an-efitra, toy izany koa ny Zanak'olona dia tsy maintsy olona hasandratra,
3:15 ka na iza na iza mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
3:16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, ka izay rehetra mino Azy mba tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay.
3:17 Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba izao tontolo izao fa ny mba ho voavonjy amin'ny alalany.
3:18 Na iza na iza mino Azy dia tsy helohina. Fa izay tsy mino dia efa nitsara, satria tsy mino ny anaran'ny Zanaka lahitokan'Andriamanitra 'Andriamanitra.
3:19 Ary izao no fanamelohana: fa ny fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, ary ny olona tia ny maizina noho ny mazava kokoa. Fa ratsy ny asany.
3:20 Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy mivoaka mankamin'ny tany Light, ka dia ny asany mba tsy ho ahitsy.
3:21 Fa izay miasa ao fahamarinana mandeha mankany amin'ny Fahazavana, ka dia ny asany mba haseho, satria efa tanteraka an'Andriamanitra. "
3:22 Rehefa afaka izany,, I Jesosy sy ny mpianany dia nandeha ho any amin'ny tany Jodia. Ary izy nitoetra teo aminy sy ny batisa.
3:23 Ary Jaona koa nanao batisa, tao Ainona akaikin'i Saleima, satria nisy rano be tao amin'io toerana io. Dia tonga izy ireo ary atao batisa.
3:24 Fa Jaona efa tsy mbola natao tao an-tranomaizina.
3:25 Avy eo dia nisy ady nitranga teo ny mpianatr'i Jaona sy ny Jiosy, momba ny fanadiovana.
3:26 Ary tonga tany amin'i Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe:: "Rabbi, ny anankiray Ilay tany aminao ampitan'i Jordana, momba izay nanolotra fijoroana ho vavolombelona: indro, dia manao batisa ary ny olona rehetra manatona Azy. "
3:27 Jaona namaly ka nanao hoe:: "Ny lehilahy dia tsy afaka mandray na inona na inona, raha tsy nomena azy avy any an-danitra ho.
3:28 Ianareo manolotra fijoroana ho vavolombelona ho ahy fa hoy izaho:, 'Tsy izaho no Kristy,'Fa izay efa nirahiny hialoha Azy aho.
3:29 Izay manana ny ampakarina no mpampakatra. Fa ny sakaizan'ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, mifaly amim-pifaliana amin'ny feon'ny mpampakatra. Ary noho izany, izany, ny fifaliako, dia tanteraka.
3:30 Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
3:31 Izay avy any ambony, dia mihoatra noho ny zava-drehetra. Ary izay avy any ambany, avy amin'ny tany, Ary miresaka momba ny eto an-tany. Izay avy any an-danitra no ambonin'ny olona ny zava-drehetra.
3:32 Ary izay efa hitany sy reny, momba izany no ambarany. Ary tsy misy mandray ny fijoroany ho vavolombelona.
3:33 Na iza na iza no nandray ny fijoroany ho vavolombelona dia voamarina fa marina Andriamanitra.
3:34 Fa Izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny. Fa Andriamanitra tsy hanome ny Fanahy famarana.
3:35 Ny Ray tia ny Zanaka, ary nomeny zava-drehetra ho eo an-tànany.
3:36 Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Fa na iza na iza no tsy mino ny Zanaka amin'ny dia tsy hahita fiainana; fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. "