Ch 7 John

John 7

7:1 Avy eo, Rehefa afaka izany,, Jesosy dia nandeha tany Galilia. Fa izy no tsy vonona handeha tany Jodia, satria ny Jiosy dia nitady hamono azy.
7:2 Ary ny andro firavoravoana andro Jiosy, ny fetin'ny Tabernakla, akaiky.
7:3 And his brothers said to him: “Move away from here and go into Judea, so that your disciples there may also see your works that you do.
7:4 Mazava ho azy, no one does anything in secret, but he himself seeks to be in the public view. Since you do these things, manifest yourself to the world.”
7:5 For neither did his brothers believe in him.
7:6 Noho izany, Hoy Jesosy taminy:: “My time has not yet come; but your time is always at hand.
7:7 The world cannot hate you. But it hates me, because I offer testimony about it, that its works are evil.
7:8 You may go up to this feast day. But I am not going up to this feast day, because my time has not yet been fulfilled.”
7:9 Ary rehefa nilaza ireo zavatra ireo, he himself remained in Galilee.
7:10 Fa nanaraka ny rahalahiny, dia niakatra, dia niakatra koa ho amin'ny andro firavoravoana ny andro, nefa tsy mba nisehoseho, fa toy ny hoe ao amin'ny mangingina.
7:11 Noho izany, the Jews were seeking him on the feast day, ka dia nanao hoe:, "Aiza izy?"
7:12 And there was much murmuring in the crowd concerning him. For certain ones were saying, “He is good.” But others were saying, "Tsy misy, for he seduces the crowds.”
7:13 Yet no one was speaking openly about him, out of fear of the Jews.
7:14 Avy eo, about the middle of the feast, Jesus ascended into the temple, and he was teaching.
7:15 And the Jews wondered, nanao hoe:: “How does this one know letters, though he has not been taught?"
7:16 Jesus responded to them and said: “My doctrine is not of me, but of him who sent me.
7:17 If anyone has chosen to do his will, then he will realize, about the doctrine, whether it is from God, or whether I am speaking from myself.
7:18 Whoever speaks from himself seeks his own glory. But whoever seeks the glory of him who sent him, this one is true, and injustice is not in him.
7:19 Did not Moses give you the law? And yet not one among you keeps the law!
7:20 Why are you seeking to kill me?” The crowd responded and said: “You must have a demon. Who is seeking to kill you?"
7:21 Jesosy namaly ka nanao taminy: “One work have I done, and you all wonder.
7:22 For Moses gave you circumcision, (not that it is of Moses, but of the fathers) and on the Sabbath you circumcise a man.
7:23 If a man can receive circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you indignant toward me, because I have made a man whole on the Sabbath?
7:24 Do not judge according to appearances, but instead judge a just judgment.”
7:25 Noho izany, ny sasany izay avy tany Jerosalema nanao hoe:: "Moa tsy ny olona izay mitady hamono?
7:26 Ary indro, dia niteny an-karihary, ka hoy izy ireo na inona na inona aminy. Afaka nanapa-kevitra ny mpitondra fa marina izany ity iray ity no Kristy?
7:27 Fa fantatsika sy izay avy. Ary rehefa tonga ny Kristy, tsy misy olona mahalala izay ho avy. "
7:28 Noho izany, Ary Jesosy niantso an-kianjan'ny tempoly, raha nampianatra, ka nanao hoe:: "Fantatrao aho, ary ianao koa mahalala izay aho avy. Ary Izaho tsy tonga ho Ahy Aho, fa Izay naniraka Ahy marina, ary izy tsy fantatrao.
7:29 Izaho no mahalala Azy. Fa Izaho avy aminy, ary izy no naniraka ahy. "
7:30 Noho izany, dia nitady hisambotra Azy ny, kanefa tsy nisy naninji-tanana taminy, ny fotoany satria tsy mbola tonga.
7:31 But many among the crowd believed in him, ka dia nanao hoe:, “When the Christ arrives, will he perform more signs than this man does?"
7:32 The Pharisees heard the crowd murmuring these things about him. And the leaders and the Pharisees sent attendants to apprehend him.
7:33 Noho izany, Hoy Jesosy taminy:: “For a brief time, I am still with you, and then I am going to him who sent me.
7:34 Ary hitady Ahy, and you will not find me. Ary izay itoerako, ianao Tsy tohanao ny handeha. "
7:35 And so the Jews said among themselves: “Where is this place to which he will go, such that we will not find him? Will he go to those dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles?
7:36 What is this word that he spoke, ‘You will seek me and you will not find me; and where I am, ianao Tsy tohanao ny handeha?'"
7:37 Avy eo, tamin'ny andro lehibe tamin'ny andro farany amin'ny andro firavoravoana, Jesosy nijanona dia niantso, nanao hoe:: "Raha misy mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro:
7:38 na iza na iza mino ahy, araka ny Soratra Masina milaza, 'Avy ny tratrany dia hisy onin'ny rano velona miboiboika.' "
7:39 Ary hoy izy: izany mikasika ny Fanahy, izay ireo izay mino Azy tsy ho ela dia nahazo. Fa ny Fanahy tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola nanome voninahitra.
7:40 Noho izany, ny sasany avy amin'izany vahoaka, nony efa nandre ireo teny ireo ny, dia nanao hoe:, "Ity tokoa no Ilay Mpaminany."
7:41 Sasany:, "Izy no Kristy." Na izany aza ny sasany dia nanao hoe:: "Ve ny Kristy avy any Galilia?
7:42 Soratra Masina no tsy lazaina fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema, ny tanàna nonenan'i Davida?"
7:43 Ary izany dia nifanditra teo anivon 'ny vahoaka noho ny azy.
7:44 Ary ny sasany teo aminy te nosamboriny izy, kanefa tsy nisy naninji-tanana aminy.
7:45 Noho izany, ny mpanompony nankany amin'ny avo mpisorona sy ny Fariseo. Dia hoy izy taminy, "Nahoana ianao no tsy nitondra Azy?"
7:46 Namaly ny mpanompony, "Tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany."
7:47 Ary toy izany ny Fariseo namaly azy hoe:: "Efa voafitaka koa?
7:48 Moa misy ny mpitarika nino Azy, na ny Fariseo?
7:49 Fa ity vahoaka, izay tsy mahalala ny lalàna, voaozona izy ireo. "
7:50 Nikodemosy, ilay nankao amin'i Jesosy nony alina, ary izay iray tamin'izy ireo, hoy izy taminy,
7:51 "Ve ny lalàna hitsara ny olona, raha tsy efa re aloha izy, ary efa fantatra ny zavatra nataony?"
7:52 Namaly izy ireo ka nanao taminy hoe:: "Ianao ve koa Galiliana? Halalino ny Soratra Masina, dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany mipoitra avy any Galilia. "
7:53 Ary samy nody tany an-tranony.