Ch 13 Luke

Luke 13

13:1 Ary nisy teo, tamin'izany andro izany indrindra, ny sasany izay nitatitra ny nanjo ny Galiliana, ny ran'ny miharo Pilato tamin'ny fanatiny ny.
13:2 Sy ny fandraisana andraikitra, dia hoy izy taminy: "Heverinao ve fa ireny Galiliana ireny Tsy maintsy ho nanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, satria nijaly mafy?
13:3 Tsy misy, Teneniko anao. Fa raha tsy mibebaka, dia ho toy izany koa ny areti-.
13:4 Ary ireny valo ambin'ny folo eo izay ny tilikambo tao Siloama ka maty nianjera, araka ny hevitrao fa lehibe koa ireo mpandika lalàna mihoatra noho ny olona rehetra monina ao Jerosalema?
13:5 Tsy misy, Teneniko anao. Fa raha tsy mibebaka, dia ho toy izany koa rehetra ringana. "
13:6 Ary izy koa dia nilaza ity fanoharana ity: "Nisy lehilahy anankiray nanana aviavy, izay nambolena teo an-tanim-boalobony. Dia nankeo izy nitady voa tamin'ity izany, fa tsy nahita.
13:7 Avy eo dia hoy izy tamin'ny mpamboly ny tanim-boaloboka: 'Indro, fa ireo telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity, ka dia nahita. Noho izany, kapao io. Fa nahoana izany dia mitana ny tany?'
13:8 Fa ho setrin'ny, hoy izy taminy:: 'Tompo ô, aoka ho amin'ity taona ity, nandritra izany fotoana izany dia mihady manodidina azy sy manampy zezika.
13:9 Ary, tokoa, dia tokony hamoa. Fa raha tsy, any aoriana, dia hokapainao ihany. '"
13:10 Ary nampianatra tao amin'ny synagoga tamin'ny ny Sabata.
13:11 Ary indro, nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy valo ambin'ny folo taona. Dia niondrika izy; ary izy tsy afaka hijery miakatra amin'ny rehetra.
13:12 Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ny tenany, Ary izy nanao taminy hoe:, "Woman, ianao namoaka avy amin'ny fahalemena. "
13:13 Dia nametraka ny tànany taminy Izy, ary niaraka tamin'izay izy straightened, ary izy nanome voninahitra an'Andriamanitra.
13:14 Avy eo, vokatr'izany, ny mpanapaka ny synagoga Tezitra fa Jesosy nanasitrana tamin'ny Sabata, ka dia hoy izy tamin'ny vahoaka: "Misy andro enina izay no azo anaovan-draharaha. Noho izany, tonga dia ho sitrana amin'ny ireo, fa tsy amin'ny andro Sabata. "
13:15 Dia hoy ny Tompo taminy tamin'ny valin: "Ry mpihatsaravelatsihy,! Moa ve tsy samy ianareo, amin'ny Sabata, hamoaka ny ombiny na ny borikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona, ka hitarika azy ho any rano?
13:16 Koa dia, Tsy tokony zanakavavin'i Abrahama ity, izay voafatotra i Satana fa, indro izao valo ambin'ny folo taona, ho afaka amin'ny fifehezan-tena izany amin'ny andro Sabata?"
13:17 Ary raha mbola niteny izany, ny fahavalony rehetra, dia menatra. Dia faly ny vahoaka rehetra amin'ny zavatra rehetra izay atao indrindra avy aminy.
13:18 Ary dia hoy izy:: "Ny inona ny fanjakan'Andriamanitra toy izany koa, ary mba inona no fanoharana no hanoharako azy?
13:19 Tahaka ny voan-tsinapy, izay nalain'olona ka namboleny tao an-tanimboly. Ary naniry, ary tonga hazo lehibe, ary ny voro-manidina nitoetra tao amin'ny rantsany. "
13:20 Ary indray, hoy izy:: "Inona olo-malaza no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra?
13:21 Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny tsara toto intelon'ny famarana lafarinina varimbazaha, mandra, raha tsy mbola voaisy masirasira izany tanteraka. "
13:22 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny zana-bohiny, nampianatra sy nanao ny lalana ho any Jerosalema.
13:23 Ary nisy olona nanao taminy hoe:, "Tompo ô, moa vitsy va no hovonjena?"Fa hoy Izy taminy::
13:24 "Mikeleza aina hiditra amin'ny varavarana ety. ho an'ny maro, Teneniko anao, no hitady hiditra fa tsy ho afaka.
13:25 Avy eo, raha ny raim-pianakaviana dia efa niditra ka nakatony ny varavarana, dia mijanona eo ivelany sy mandondòna ny varavarana, nanao hoe:, 'Tompo ô, vohay izahay. 'Ary ho setrin'ny, dia hataony hoe aminao, 'Tsy fantatro izay avy.'
13:26 Ary ianao dia hanao hoe:, 'Nihinana sy nisotro teo anatrehanao, ary nampianatra teny an-dalambenay. '
13:27 Ary dia hilaza aminareo: 'Tsy hahita izay itoeranareo avy. Mialà amiko, ianareo rehetra mpanao ratsy!'
13:28 Amin'izany toerana, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify, raha mahita an'i Abrahama, ary Isaka, ary Jakoba, ary ny mpaminany rehetra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nefa ny tenanareo dia voaroaka any ivelany.
13:29 Ary ho tonga avy any Atsinanana, ary ny West, ary ny Avaratra, ary ny Atsimo; dia hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
13:30 Ary indro, ireo izay farany no ho voalohany, ary izay voalohany no ho farany. "
13:31 Tamin'izany andro izany, ny Fariseo sasany nanatona, nanao taminy hoe:: "Mialà, ary hiala avy eto. Fa Heroda maniry mba hamono anao. "
13:32 Ary hoy Izy taminy:: "Mandehana, lazao amin'izany amboahaolo: 'Indro, Indro, mamoaka demonia sy hanatanteraka fanasitranana, anio sy rahampitso. Ary tamin'ny andro fahatelo dia tonga ny farany. '
13:33 Na izany aza tena, dia ilaina ho ahy ny mandeha anio sy ampitso sy ny andro manaraka. Fa ho lavo ny mpaminany ho faty any an-dafin'i Jerosalema.
13:34 Jerosalema, Jerosalema! Ianareo mamono ny mpaminany, ary vato izay irahina ho aminao. Daily, Aho no te hanangona ny zanakao miaraka, ao ny fomba ny vorona sy ny akaniny ambany elany, fa tsy nety!
13:35 Indro, ny tranonao no ho sisa lao ho anareo. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa ianareo dia tsy hahita Ahy, mandra-mitranga fa hoe: 'Isaorana anie Izay efa tonga amin'ny anaran'i Jehovah.' "