Ch 18 Luke

Luke 18

18:1 Ary izy koa nanao fanoharana taminy, fa tokony hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra,
18:2 nanao hoe:: "Ary nisy mpitsara an-tanàna anankiray, izay tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy nanaja ny olona.
18:3 Fa nisy mpitondratena tao amin'izany tanàna, dia nankany aminy, nanao hoe:, 'Omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko.'
18:4 Ary tsy nety nanao izany nandritra ny fotoana ela. Fa rehefa afaka izany,, dia nanao anakampo: 'Eny, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra, na fizahan olona,
18:5 ihany io mpitondratena io no pestering ahy, Dia hanamarina azy, fandrao miverina, Mety, amin'ny farany, hampahasosotra ahy izy. '"
18:6 Ary hoy ny Tompo:: "Henoy ny zavatra mpitsara tsy marina nanao hoe:.
18:7 Koa dia, Tsy Andriamanitra manome ny fanamarinana ny olom-boafidiny, izay mitaraina aminy andro aman'alina? Sa mbola velona maharitra hiaritra azy?
18:8 Lazaiko aminareo fa homeny faingana hitondra fanamarinana ho azy ireo. Na izany aza tena, raha ny Zanak'olona miverina, araka ny hevitrao izany, dia vao hahita finoana eto an-tany?"
18:9 Ary ny olona sasany izay mihevitra ny tenany ho marina, raha disdaining ny hafa, dia nilaza ity fanoharana ity:
18:10 "Nisy roa lahy niakatra tany amin'ny tempoly, mba hivavaka. Ny anankiray Fariseo, ary ny anankiray dia mpamory hetra.
18:11 mijoro, ny Fariseo nivavaka tao am-pony toy izany: 'Andriamanitra ô, Misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany: jiolahy, tsy rariny, mpijangajanga, dia tahaka io mpamory hetra io mifidy ny ho.
18:12 Mifady indroa eo Sabata. Omeko ny fahafolon-karena avy amin'ny azoko rehetra aho. '
18:13 Ary ny mpamory hetra, Nijoro lavidavitra, tsy ta-na dia hanandratra ny masony ho amin'ny lanitra. Fa namely ny tratrany, nanao hoe:: 'Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, mpanota. '
18:14 Lazaiko aminareo, ity iray ity nidina ho any an-tranony efa nohamarinina, fa tsy ny hafa. Fa izay rehetra manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra. "
18:15 And they were bringing little children to him, ka dia Jesosy mba hotendreny;. And when the disciples saw this, they rebuked them.
18:16 Fa Jesosy, calling them together, nanao hoe:: “Allow the children to come to me, and do not be an obstacle to them. For of such is the kingdom of God.
18:17 Amen, Lazaiko aminareo, whoever will not accept the kingdom of God like a child, dia tsy ho tafiditra aminy akory. "
18:18 And a certain leader questioned him, nanao hoe:: “Good teacher, what should I do to possess eternal life?"
18:19 Dia hoy Jesosy taminy:: “Why do you call me good? No one is good except God alone.
18:20 You know the commandments: Aza mamono. Aza maka vadin'olona. Aza mangalatra. Ary aza mety ho vavolombelona mandainga. Hajao ny rainao sy ny reninao. "
18:21 Ary hoy izy:, “I have kept all these things from my youth.”
18:22 And when Jesus heard this, hoy izy taminy:: “One thing is still lacking for you. Sell all the things that you have, ka omeo ny mahantra. And then you will have treasure in heaven. Ary avy, Araho aho."
18:23 Ary rehefa nandre izany, he became very sorrowful. For he was very rich.
18:24 Avy eo Jesosy, seeing him brought to sorrow, nanao hoe:: “How difficult it is for those who have money to enter into the kingdom of God!
18:25 For it is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a wealthy man to enter into the kingdom of God.”
18:26 And those who were listening to this said, “Then who is able to be saved?"
18:27 Ary hoy izy taminy, “Things that are impossible with men are possible with God.”
18:28 And Peter said, "Indro, we have left everything, and we have followed you.”
18:29 Ary hoy Izy taminy:: "Amen, Lazaiko aminareo, there is no one who has left behind home, or parents, na rahalahy, or a wife, na ankizy, for the sake of the kingdom of God,
18:30 who will not receive much more in this time, and in the age to come eternal life.”
18:31 Then Jesus took the twelve aside, ary hoy izy taminy: "Indro, isika Miakatra ho any Jerosalema, and everything shall be completed which was written by the prophets about the Son of man.
18:32 For he will be handed over to the Gentiles, and he will be mocked and scourged and spit upon.
18:33 And after they have scourged him, they will kill him. Ary amin'ny andro fahatelo, dia hitsangana Izy. "
18:34 But they understood none of these things. For this word was concealed from them, and they did not understand the things that were said.
18:35 Ary nitranga fa, araka izay efa nanakaiky an'i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka teo amoron-dalana, mangataka.
18:36 Ary raha nandre ny vahoaka mandalo, dia nanontany hoe: Inona izany no.
18:37 Ary hoy ny olona taminy: Jesosy avy any Nazareta no mandalo.
18:38 Ary niantso mafy ralehilahy, nanao hoe:, "Jesosy, Zanak'i Davida, mamindrà fo amiko!"
18:39 Ary ireo izay nandalo dia niteny mafy azy, ka mba hangina. Na izany aza tena, izy rehetra niantso mafy vao mainka, "Zanak'i Davida, mamindrà fo amiko!"
18:40 Avy eo Jesosy, nitsangana mbola, nanome baiko izy mba ho entina ho any aminy. Ary rehefa mby akaiky, dia nanontany azy,
18:41 nanao hoe:, "Inona no tadiavinao, mba hatao ho anao?"Dia hoy izy, "Tompo ô, mba ho hitako. "
18:42 Ary hoy Jesosy taminy:: "Jereo ny manodidina. Ny finoanao efa namonjy anao. "
18:43 Ary niaraka tamin'izay dia nahita. Dia nanaraka Azy, nankalaza an'Andriamanitra izy. Ary ny olona rehetra, raha nahita izany, nidera an'Andriamanitra.