Ch 19 Luke

Luke 19

19:1 Ary rehefa niditra, dia nandeha namaky an'i Jeriko.
19:2 Ary indro, indro, nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy. Ary izy no mpitarika ny mpamory hetra, ary izy dia mpanankarena.
19:3 Ary izy nitady hahita an'i Jesosy, mba hahitana hoe iza izy. Fa izy tsy afaka hanao izany, noho ny vahoaka, fa izy no kely amin'ny nijoroaka.
19:4 Ary nihazakazaka teo alohan'i, dia niakatra aviavy, ka mba hahita azy. Fa efa handalo akaiky teo.
19:5 Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana, Jesosy nanopy ny masony ka nahita azy, ka hoy izy taminy:: "Zakaiosy, faingana midina. Fa amin'izao andro izao, Tokony hitoetra ao an-tranonao. "
19:6 Ary maika, dia nidina, ary Izy nandray Azy sady faly.
19:7 Ary nony nahita izany izy rehetra, dia nimonomonona, nilaza fa efa nivily ho mpanota.
19:8 Fa Zakaiosy, nitsangana mbola, hoy ny Tompo: "Indro, Tompo, antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary raha namitaka olona aho tamin'izay raharahany, Izaho no hamaly azy avo efatra heny. "
19:9 Fa hoy Jesosy taminy: "Androany, ny famonjena no tonga eto amin'ity trano ity; noho io, izy koa dia zanak'i Abrahama.
19:10 Fa ny Zanak'olona efa tonga mba hitady sy hamonjy izay efa very. "
19:11 Ary raha mbola nihaino izany, mitohy amin'ny, dia nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy,, sy noho ny tsaina fa ny fanjakan 'Andriamanitra mba haseho avy hatrany.
19:12 Noho izany, hoy izy:: "Ary nisy lehilahy avy ambony nandeha tany amin'ny faritra lavitra, mba handray fahefana hanjaka, ary hiverina.
19:13 Ary niantso folo lahy tamin'ny mpanompony, dia nanome azy farantsa folo, ary hoy izy taminy: 'Ve raharaham-barotra mandra-piveriko.'
19:14 Fa ny vahoakany nankahala azy. Koa araka izany ny nandefa delegasiona nanaraka azy, nanao hoe:, 'Tsy tianay ity iray ity mba hanjaka aminay.'
19:15 Ary nony niverina izy, rehefa nandray fahefana hanjaka. Ary nandidy ny mpanompony, izay efa nomena ny vola, hatao hoe mba hahalala fa tena nahazo tsirairay raha manao raharaham-barotra.
19:16 Ary ny voalohany nanatona, nanao hoe:: 'Tompo ô, ny iray kilao efa nahazo farantsa folo. '
19:17 Ary hoy izy taminy:: 'Vita tsara, mpanompo tsara. Koa satria efa nahatoky tamin'ny zavatra kely, dia hihazona manapaha tanàna folo. '
19:18 Dia tonga ny anankiray, nanao hoe:: 'Tompo ô, ny iray kilao efa nahazo farantsa dimy. '
19:19 Ary hoy izy taminy:, 'Ary noho izany, koa ianao no hanapaka tanàna dimy. '
19:20 Ary nisy iray koa nanatona, nanao hoe:: 'Tompo ô, indro ny iray kilao, izay foana voatahiry ao anaty lamba.
19:21 Fa natahotra anao, satria olona mila voatsiary. Ianao maka izay tsy napetrakao, ary mijinja izay tsy nafafinao. '
19:22 Ary hoy izy taminy: 'Ny vavanao, no hitsarako anareo, Mpanompo ratsy fanahy O. Fantatrao fa izaho olona mila voatsiary, maka izay tsy napetrako, ary mijinja izay tsy nafafiko.
19:23 Ary noho izany, Nahoana no tsy manome ny vola amin'ny banky, amin'izay mba, eo amin 'ny fiverenany, Dia mety ho niala azy mbamin'ny zana-bola?'
19:24 Ary hoy izy tamin'ny mpitazana, 'Alao ny farantsa eny aminy, ka omeo ho an'izay manana farantsa folo. '
19:25 Ary hoy izy ireo taminy, 'Tompo ô, manana farantsa folo. '
19:26 Koa dia, Lazaiko aminareo, fa ho an'izay rehetra manana, dia homena, ka hanana be dia be. Ary raha tsy manana, na izay ananany aza dia halaina aminy.
19:27 'Mbola tena, Ary ireo fahavaloko, tsy nanaiky hanjakako ireo, Ento eto, ka nataony ho faty eo anatrehako. ' "
19:28 Ary rehefa niteny izany, dia nandeha mialoha, Miakatra ho any Jerosalema.
19:29 Ary nony fa, when he had drawn near to Bethphage and Bethania, to the mount which is called Olivet, he sent two of his disciples,
19:30 nanao hoe:: “Go into the town which is opposite you. Upon entering it, you will find the colt of a donkey, tied, on which no man has ever sat. Untie it, and lead it here.
19:31 And if anyone will ask you, ‘Why are you untying it?’ you shall say this to him: ‘Because the Lord has requested its service.’ ”
19:32 And those who were sent went out, and they found the colt standing, just as he told them.
19:33 Avy eo, as they were untying the colt, its owners said to them, “Why are you untying the colt?"
19:34 Dia hoy izy ireo:, “Because the Lord has need of it.”
19:35 And they led it to Jesus. And casting their garments on the colt, they helped Jesus onto it.
19:36 Avy eo, as he was traveling, they were laying down their garments along the way.
19:37 And when he was now drawing near to the descent of Mount Olivet, the entire crowd of his disciples began to praise God joyfully, with a loud voice, over all the powerful works which they had seen,
19:38 nanao hoe:: “Blessed is the king who has arrived in the name of the Lord! Peace in heaven and glory on high!"
19:39 And certain Pharisees within the crowd said to him, "Mpampianatra, rebuke your disciples.”
19:40 Ary hoy Izy taminy:, "Teneniko anao, that if these will keep silent, the stones themselves will cry out.”
19:41 Ary rehefa mby akaiky, nahita ny tanàna, dia nitomany azy, nanao hoe::
19:42 "Toy izay anie hianao nahafantatra, na dia izany tokoa ny andro, izany zavatra izany dia natao noho ny fiadanana. Fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany.
19:43 Fa ny andro, dia hahatratra anareo. Ary ny fahavalonareo dia hisakambina anao amin'ny lohasaha. Ary dia hanodidina anao sy Manodidina anao manodidina.
19:44 Ary dia mandondòna anareo hidina any amin'ny tany, miaraka ny lahy izay ao aminao. Ary izy ireo dia tsy hiala vato vato ao am-ponao, satria tsy nahalala ny andro namangiana anao. "
19:45 Ary raha niditra tao amin'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra tao aminy, ary ireo izay nividy,
19:46 ka nanao taminy: "Voasoratra: 'Ny tranoko dia trano fivavahana.' Fa ianareo kosa efa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. "
19:47 Ary nampianatra an-kianjan'ny tempoly isan'andro. Ary ny lohan'ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna, sy ny mpitarika ny olona nikatsaka ny handrava azy.
19:48 Fa satria tsy nahita izay tokony hatao aminy. Fa ny olona rehetra nihaino azy tsara.