Ch 3 Luke

Luke 3

3:1 Avy eo, tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'i Tiberio Kaisara, Fony Pontio Pilato no Governoran'i Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo rahalahiny no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lysania no mpanapaka tany Abilena,
3:2 eo ambanin'ny mpisorona avo Anasy sy Kaiafa: ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i John, ny zanak'i Zakaria, tany an-efitra.
3:3 Ary Paoly niditra tao amin'ny manontolo faritr'i Jordana, nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka,
3:4 araka izay efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny lahateny ny mpaminany Isaia: "Injany! Misy feon'ny miantso mafy any an-efitra: Hanomana ny lalan 'ny Tompo. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany.
3:5 Ny lohasaha rehetra hofenoina, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry. Ary inona Ny meloka dia mety tonga mahitsy. Ary ny lalana mikitoantoana hatao any ambaratonga fomba.
3:6 Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. "
3:7 Noho izany, he said to the crowd that went out in order to be baptized by him: “You progeny of vipers! Who told you to flee from the approaching wrath?
3:8 Koa dia, produce fruits worthy of repentance. And do not begin to say, 'Manana an'i Abrahama ho rainay izahay.' Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra dia manana ny hery mba hanangana ny zanany ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto.
3:9 Fa na dia ankehitriny ny famaky efa napetraka tao amin'ny fototry ny hazo. Noho izany, every tree that does not produce good fruit shall be cut down and cast into the fire.”
3:10 Ary ny naneno nanontany azy, nanao hoe:, "Inona ary no tokony hataontsika?"
3:11 Fa ho setrin'ny, dia hoy izy taminy: "Na iza na iza manana akanjo roa, dia aoka izy hanome ho an'ireo izay tsy manana. Ary izay manan-kanina, aoka izy hanao toy izany koa. "
3:12 Ary ny mpamory hetra ihany koa ny tonga mba hataony batisa, ka hoy ireo taminy:, "Mpampianatra, Inona no tokony hataontsika?"
3:13 Fa hoy Izy taminy:, "Tokony hanao na inona na inona mihoatra noho izay efa voatendry ho anareo."
3:14 Ary ny miaramila koa nanontany azy, nanao hoe:, "Ary inona no tokony hataontsika?"Ary hoy Izy taminy:: "Tokony tsy hamely, ary tsy tokony ho fiampangana lainga. Ary ho afa-po amin'ny karama. "
3:15 Ary rehetra dia nieritreritra momba an'i Jaona tao am-pony, ary ny olona satria nataony fa angamba mba ho ny Kristy.
3:16 Jaona namaly amin'ny hoe ny rehetra: "Tokoa, Izaho manao batisa anareo amin'ny rano. Fa any no tonga iray mahery noho ahy, ny laces ny kapany aza aho tsy mendrika hamaha. Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina, sy ny afo.
3:17 Ny fikororohana ny fikororohany an-tànany. Ary eny, hanadio ny famoloana. Ary hanangonany ny vary ho any an-tsompitra. Fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. "
3:18 Tokoa, koa izy nanambara zavatra maro hafa, namporisika ny olona.
3:19 But Herod the tetrarch, when he was corrected by him concerning Herodias, his brother’s wife, and concerning all the evils that Herod had done,
3:20 added this also, mihoatra noho izay rehetra hafa: that he confined John to prison.
3:21 Ary nitranga fa, when all the people were being baptized, Jesus was baptized; and as he was praying, heaven was opened.
3:22 And the Holy Spirit, in a corporal appearance like a dove, descended upon him. And a voice came from heaven: "Ianao no Zanako malalako,. ao aminao, I am well pleased.”
3:23 And Jesus himself was beginning to be about thirty years old, being (as it was supposed) ny zanak'i Josefa, who was of Heli, who was of Matthat,
3:24 who was of Levi, who was of Melchi, who was of Jannai, who was of Joseph,
3:25 who was of Mattathias, who was of Amos, who was of Nahum, who was of Esli, who was of Naggai,
3:26 who was of Maath, who was of Mattathias, who was of Semein, who was of Josech, who was of Joda,
3:27 who was of Joanan, who was of Rhesa, who was of Zerubbabel, who was of Shealtiel, who was of Neri,
3:28 who was of Melchi, who was of Addi, who was of Cosam, who was of Elmadam, who was of Er,
3:29 who was of Joshua, who was of Eliezer, who was of Jorim, who was of Matthat, who was of Levi,
3:30 who was of Simeon, who was of Judah, who was of Joseph, who was of Jonam, who was of Eliakim,
3:31 who was of Melea, who was of Menna, who was of Mattatha, who was of Nathan, who was of David,
3:32 who was of Jesse, who was of Obed, who was of Boaz, who was of Salmon, who was of Nahshon,
3:33 who was of Amminadab, who was of Aram, who was of Hezron, who was of Perez, who was of Judah,
3:34 who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Terah, who was of Nahor,
3:35 who was of Serug, who was of Reu, who was of Peleg, who was of Eber, who was of Shelah,
3:36 who was of Cainan, who was of Arphaxad, who was of Shem, who was of Noah, who was of Lamech,
3:37 who was of Methuselah, who was of Enoch, who was of Jared, who was of Mahalalel, who was of Cainan,
3:38 who was of Enos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.