Ch 4 Luke

Luke 4

4:1 Ary Jesosy, feno ny Fanahy Masina, returned from the Jordan. And he was urged by the Spirit into the wilderness
4:2 efa-polo andro, and he was tested by the devil. And he ate nothing in those days. And when they were completed, he was hungry.
4:3 Then the devil said to him, “If you are the Son of God, speak to this stone, so that it may be made into bread.”
4:4 Ary Jesosy namaly azy, "Voasoratra: ‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’ ”
4:5 And the devil led him onto a high mountain, and he showed him all the kingdoms of the world in a moment of time,
4:6 ka hoy izy taminy:: "Ho anao, I will give all this power, and its glory. For they have been handed over to me, and I give them to whomever I wish.
4:7 Noho izany, if you will worship before me, all will be yours.”
4:8 Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy: "Voasoratra: ‘You shall worship the Lord your God, and you shall serve him alone.’ ”
4:9 And he brought him to Jerusalem, and he set him on the parapet of the temple, ka hoy izy taminy:: “If you are the Son of God, cast yourself down from here.
4:10 For it is written that he has given his Angels charge over you, so that they may guard you,
4:11 and so that they may take you into their hands, lest perhaps you may hurt your foot against a stone.”
4:12 Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy, “It is said: ‘You shall not tempt the Lord your God.’ ”
4:13 And when all the temptation was completed, the devil withdrew from him, until a time.
4:14 Ary Jesosy niverina, in 'ny herin' ny Fanahy, ho any Galilia. Ary ny lazany niely nanerana ny faritra manontolo.
4:15 Ary Izy nampianatra teny amin'ny synagogan'ny, Ary nankalaza ny olona rehetra.
4:16 Ary lasa nankany Nazareta, izay efa natsangana. Ary niditra tao amin'ny synagoga, araka ny fanaony, amin'ny andro Sabata. Dia nitsangana hamaky.
4:17 Ary ny bokin'i Isaia mpaminany natolotra azy. Ary raha namelatra ny boky, dia nahita ny teny voasoratra:
4:18 "Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko; noho io, efa nanosotra Ahy. Izy no naniraka Ahy ny hitorina filazantsara amin'ireo mahantra, hahasitrana ny torotoro fo,
4:19 mba hitory ny famelan-keloka amin'ny babo sy nampahiratra ny jamba, mba hanafaka ny torotoro ho famelan-keloka, mba hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah sy ny andro famaizana. "
4:20 Ary rehefa nahorony ilay boky, dia niverina ho amin'ny fanompoam-pivavahana, ary nipetraka teo. Ary ny mason'izay rehetra teo amin'ny synagoga raikitra Azy.
4:21 Avy eo dia nilaza hoe Izy taminy, "Ny androany, soratra masina izany no efa tanteraka eto anatrehanareo. "
4:22 Ary izay rehetra nanome vavolombelona ho azy. Dia talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana izay nanao tamin'ny vavany. Ary hoy izy ireo:, "Tsy io ve ny zanak'i Josefa?"
4:23 Ary hoy Izy taminy:: "Azo antoka fa, dia hitanisa amiko izany teny izany, hoe: Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao. 'Ny zava-dehibe maro izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia, ataovy eto koa ao amin'ny taniny. "
4:24 Dia hoy izy:: "Amen Lazaiko aminareo, fa tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny.
4:25 Raha ny marina, Lazaiko aminareo, Maro no mpitondratena tamin'ny andron'i Elia teo amin'ny Israely, rehefa ny lanitra no nakatona nandritra ny telo taona sy enim-bolana, rehefa nisy mosary lehibe nitranga manerana ny tany manontolo.
4:26 Ary ny tsy misy ireo dia naniraka an'i Elia, afa-tsy any Zarefata tany Sidona, ny vehivavy izay mpitondratena.
4:27 Ary maro no boka teo amin'ny Isiraely ambanin'ny Elisa mpaminany. Ary tsy nisy nodiovina ireny, afa-tsy Namàna Syriana ihany. "
4:28 Ary izay rehetra tao amin'ny synagoga, rehefa nandre ireo zavatra ireo, dia feno fahatezerana.
4:29 Dia niainga izy ka nitondra azy tany an-dafin'i ny tanàna. Dia nitondra azy rehetra ny lalana mankany amin'ny lelan-tendrombohitra, eo izay tanàna efa naorina, ka dia mba natsipy azy mafy.
4:30 Fa namaky teo afovoany, dia lasa nandeha.
4:31 Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilia. Ary tao no nampianatra ny olona tamin'ny Sabata.
4:32 Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, fa ny teniny no niteny tamim-pahefana.
4:33 Ary tao amin'ny synagoga, nisy lehilahy izay nanana demonia maloto, Ary niantso tamin'ny feo mahery,
4:34 nanao hoe:: "Aoka isika irery. Inona no ho anao, Jesosy avy any Nazareta? Efa avy handringana anay? Fantatro fa iza ianao: ny Iray Masin 'Andriamanitra. "
4:35 Ary Jesosy niteny mafy azy, nanao hoe:, "Mangìna, ary hiala aminy." Ary nony efa natsipy ny demonia Jesosy ho eo amin'ny afovoan'ny, dia nandao Azy, ary tsy naratra izy.
4:36 Ary raiki-tahotra ny olona rehetra. Dia niresaka momba izany samy izy, nanao hoe:: "Ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, ary miala. "
4:37 Ary ny lazany niely tany rehetra any amin'ny faritra.
4:38 Avy eo Jesosy, nitsangana avy amin'ny synagoga, niditra tao an-tranon'i Simona. Ary Simona renin'i-in-lalàna tao an-mafy ny tazo mafy. Ary nangataka azy ho any amin'ny azy ho an'ny.
4:39 Dia nitsangana teo akaikiny Izy, dia nandidy ny tazo, Ary niala tamin-dravehivavy. Ary nitsangana avy hatrany, dia fanompoam-pivavahana ho azy ireo.
4:40 Avy eo, raha efa maty ny masoandro, ireo rehetra izay efa olona ory amin'ny aretina isan-karazany nitondra azy ho any aminy. Avy eo, nametra-tanana isan-olona izany, dia nositraniny.
4:41 Ary demonia niala maro amin'izy ireo, niantso ka nanao hoe:, "Ianao no zanak'Andriamanitra." Nefa norarany ireo, dia tsy namela azy ireo hiteny. Satria nahalala Azy ho Kristy.
4:42 Avy eo, nony antoandro, mandeha mivoaka, dia nandeha tany amin'ny efitra toerana. Ary ny vahoaka nitady Azy, ary dia nandeha ny lalana rehetra ho azy. Ary izy ireo notànana azy, ka mba tsy hialany tao aminy.
4:43 Ary hoy Izy taminy:, "Tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna hafa, satria noho izany antony izany no nanirahana ahy. "
4:44 Ary Izy nitori-teny tao amin'ny synagoga eran'i Galilia.