Ch 8 Luke

Luke 8

8:1 Ary nony afaka izany, izy manao dia nitety ny tanàna sy ny zana-bohiny, ary nitory filazantsara ny fanjakan 'Andriamanitra. Ary ny roa ambin'ny folo lahy niaraka taminy,
8:2 niaraka tamin'ny vehivavy sasany, izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina: Mary, Izay atao hoe Magdalena, avy izay efa lasa demonia fito,,
8:3 ary Joanna, ny vadin'i Chuza, Heroda mpitandrina, ary Sosana, mbamin'ny vehivavy maro koa, izay nanompo azy tamin'ny fananany.
8:4 Avy eo, rehefa tena vahoaka maro nanangona miaraka ary haingana avy any amin'ny tanàna ho azy, dia niteny mampiasa ny fampitahana:
8:5 "Ny mpamafy nivoaka mba hamafy ny voa. Ary raha namafy izy, sasany dia voafafy teny amoron-dalana; ary dia voahitsakitsaka ary ny voro-manidina lanin'ny.
8:6 Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny vatolampy; Ary rehefa naniry ny, dia maty izy, satria tsy nisy mandomando.
8:7 Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo; ary ny tsilo, eny, nifoha miaraka aminy, nanempotra azy.
8:8 Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara; Ary rehefa naniry ny, dia namokatra vokatra iray zato heny. "Ary rehefa nilaza izany, dia niantso, "Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. "
8:9 Ary ny mpianany nanontany Azy ny amin'ny ny amin'izay hevitr'izany fanoharana mety midika.
8:10 Ary hoy Izy taminy:: "Satria hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ny sisa,, dia amin'ny fanoharana, amin'izay mba: nahita, dia mety tsy ho fantany, ary ny tori, fa tsy hahafantatra.
8:11 Ary izao no hevitry ny fanoharana: Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra.
8:12 Ary izay afa-dalana dia izay mandre izany, nefa avy ny devoly ka maka ny teny ao am-pony, fandrao, raha mino izany mba ho voavonjy.
8:13 Ary ireo ambonin'ny vatolampy dia ireo izay, rehefa mandre izany, manaiky ny teny amin'ny hafaliana, fa izao kosa no tsy manana fakany. Mino izy ireo nandritra ny fotoana, fa amin'ny fotoam-pitsapana, dia mihemotra izy.
8:14 Ary ny olona dia voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo izay efa nandre izany, fa rehefa mandeha eny, dia nanempotra ny ahiahy sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao, koa araka izany ny tsy hilefitra voa.
8:15 Fa ireo izay teo amin'ny tany tsara dia ireo izay, rehefa nandre ny teny amin'ny fo tsara sy mendri-kaja, mitana izany, ary ka dia mamoa amin'ny faharetana.
8:16 Ary tsy misy olona, mandrehitra labozia, manarona azy amin'ny fitoeran-javatra, na mametraka azy ao ambanin'ny farafara. Fa tsy, Izy dia mametraka azy eo amin'ny fitoeran-jiro, ka dia izay miditra dia mety hahita ny mazava.
8:17 Fa tsy misy zava-miafina, izay tsy mazava, tsy misy na inona na inona miafina no, izay tsy ho fantatra, ary hampidiriny ao tsotra fahitana.
8:18 Noho izany, handray miraharaha fomba fihainoanareo. Fa na iza na iza manana, dia homena azy; ary izay tsy manana, na dia izay mihevi-tena ho manana dia halaina aminy. "
8:19 Ary ny reniny sy ny rahalahiny nanatona Azy; nefa tsy afaka mandeha any aminy noho ny habetsahan'ny vahoaka.
8:20 Ary nisy nilaza taminy, "Ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato ala, te-hahita Anao. "
8:21 Ary ho setrin'ny, dia hoy izy taminy, "Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatò azy."
8:22 Now it happened, tamin'ny andro anankiray, that he climbed into a little boat with his disciples. Ary hoy Izy taminy:, “Let us make a crossing over the lake.” And they embarked.
8:23 And as they were sailing, dia natory. And a windstorm descended over the lake. And they were taking on water and were in danger.
8:24 Avy eo, manakaiky, they awakened him, nanao hoe:, "Mpampianatra, we are perishing.” But as he rose up, he rebuked the wind and the raging water, and they ceased. And a tranquility occurred.
8:25 Dia hoy izy taminy, “Where is your faith?” And they, satria natahotra, were amazed, nanao hoe: niresaka, "Iza araka ny hevitrao izany no, so that he commands both wind and sea, and they obey him?"
8:26 And they sailed to the region of the Gerasenes, which is opposite Galilee.
8:27 And when he had gone out to the land, a certain man met him, who had now had a demon for a long time. And he did not wear clothes, nor did he stay in a house, but among the sepulchers.
8:28 And when he saw Jesus, he fell down before him. And crying out in a loud voice, hoy izy:: “What is there between me and you, Jesosy, Son of the Most High God? I beg you not to torture me.”
8:29 For he was ordering the unclean spirit to depart from the man. For on many occasions, it would seize him, and he was bound with chains and held by fetters. But breaking the chains, he was driven by the demon into deserted places.
8:30 Then Jesus questioned him, nanao hoe:, "Iza ny anaranao?"Ary hoy izy:, “Legion,” because many demons had entered into him.
8:31 And they petitioned him not to order them to go into the abyss.
8:32 Ary amin'izany toerana, there was a herd of many swine, pasturing on the mountain. And they petitioned him to permit them to enter into them. And he permitted them.
8:33 Noho izany, the demons departed from the man, and they entered into the swine. And the herd rushed violently down a precipice into the lake, and they were drowned.
8:34 And when those who were pasturing them had seen this, they fled and reported it in the city and the villages.
8:35 Then they went out to see what was happening, and they came to Jesus. And they found the man, from whom the demons had departed, sitting at his feet, clothed as well as in a sane mind, dia natahotra.
8:36 Then those who had seen this also reported to them how he had been healed from the legion.
8:37 And the entire multitude from the region of the Gerasenes pleaded with him to depart from them. For they were seized by a great fear. Avy eo, climbing into the boat, he went back again.
8:38 And the man from whom the demons had departed pleaded with him, ka dia mba hanaraka Azy. But Jesus sent him away, nanao hoe:,
8:39 “Return to your house and explain to them what great things God has done for you.” And he traveled through the entire city, preaching about the great things that Jesus had done for him.
8:40 Ary nitranga fa, when Jesus had returned, the crowd received him. For they were all waiting for him.
8:41 Ary indro, a man came, whose name was Jairus, and he was a leader of the synagogue. And he fell down at the feet of Jesus, asking him to enter into his house.
8:42 For he had an only daughter, nearly twelve years old, and she was dying. Ary nony fa, as he was going there, he was hemmed in by the crowd.
8:43 And there was a certain woman, with a flow of blood for twelve years, who had paid out all her substance on physicians, and she was unable to be cured by any of them.
8:44 She approached him from behind, and she touched the hem of his garment. And at once the flow of her blood stopped.
8:45 And Jesus said, “Who is it that touched me?” But as everyone was denying it, Peter, sy ireo izay niaraka taminy, nanao hoe:: "Mpampianatra, the crowd hems you in and presses upon you, nefa hoy ianareo:, 'Iza no nikasika ahy?'"
8:46 And Jesus said: “Someone has touched me. For I know that power has gone out from me.”
8:47 Then the woman, upon seeing that she was not hidden, came forward, tora-kovitra, and she fell down before his feet. And she declared before all the people the reason that she had touched him, and how she had been immediately healed.
8:48 But he said to her: "Anaka, Ny finoanao efa namonjy anao. Mandehana soa aman-tsara. "
8:49 Ary raha mbola niteny, someone came to the ruler of the synagogue, nanao taminy hoe:: "Efa maty ny zanakao-vavy. Do not trouble him.”
8:50 Avy eo Jesosy, upon hearing this word, replied to the father of the girl: "Aza matahotra. Only believe, and she will be saved.”
8:51 Ary rehefa tonga tao an-trano, he would not permit anyone to enter with him, except Peter and James and John, and the father and mother of the girl.
8:52 Now all were weeping and mourning for her. Fa hoy izy:: “Do not weep. Ny tsy maty razazavavy, but only sleeping.”
8:53 Dia naneso an'i Jesosy, knowing that she had died.
8:54 fa, nandray ny tànany, niantso, nanao hoe:, "Ry zazavavy, mitsangàna. "
8:55 And her spirit returned, and she immediately rose up. And he ordered them to give her something to eat.
8:56 And her parents were stupefied. And he instructed them not to tell anyone what had happened.