Ch 12 Mark

Mark 12

12:1 And he began to speak to them in parables: “A man dug a vineyard, ka nanodidina azy tamin'ny fefy, and dug a pit, ary nanao tilikambo, and he loaned it out to farmers, and he set out on a long journey.
12:2 And in time, he sent a servant to the farmers, in order to receive some of the fruit of the vineyard from the farmers.
12:3 anefa izy ireo, having apprehended him, beat him and sent him away empty.
12:4 Ary indray, he sent another servant to them. And they wounded him on the head, and they treated him with contempt.
12:5 Ary indray, he sent another, and him they killed, ary ny maro hafa: some they beat, but others they killed.
12:6 Noho izany, having still one son, most dear to him, he sent him also to them, any amin'ny tena farany, nanao hoe:, ‘For they will reverence my son.’
12:7 But the settlers said one to another: 'Ity no mpandova. Avia, aoka hovonointsika izy. And then the inheritance will be ours.’
12:8 Ary apprehending azy, dia namono azy. And they cast him out of the vineyard.
12:9 Noho izany, what will the lord of the vineyard do?” “He will come and destroy the settlers. And he will give the vineyard to others.”
12:10 "Ary noho izany, have you not read this scripture?: ‘The stone which the builders have rejected, the same has been made the head of the corner.
12:11 Ny Tompo no nanao izany, and it is wondrous in our eyes.’ ”
12:12 And they sought to take hold of him, but they feared the crowd. For they knew that he had spoken this parable about them. And leaving him behind, dia lasa nandeha.
12:13 Dia naniraka ny sasany tamin'ny Fariseo sy ny Herodiana ho any aminy, ka mba hamandrika Azy amin'ny teniny.
12:14 ary izao, tonga, hoy izy taminy:: "Mpampianatra, fantatray fa milaza ny marina ianao, ary tsy hiantra na iza na iza; Fa tsy mihevitra ny fijery ny olona, fa mampianatra ny làlan'Andriamanitra araka ny marina. Mety va ny hanome ny hetra ho an'i Kaisara, sa isika no tsy tokony hanome azy?"
12:15 Ary Jesosy nahalala ny fahaiza amin'ny fitaka, dia hoy izy taminy: "Nahoana no maka fanahy ahy? Itondray denaria, ka mba ho hitako izany. "
12:16 Dia nentiny tany aminy izany. Ary hoy Izy taminy:, "An'iza moa io sary sy soratra ity?"Dia hoy ireo taminy, "An'i Kaisara."
12:17 Ka ho setrin'ny, Hoy Jesosy taminy:, "Dia Aloavy ho an'i Kaisara, ny zavatra izay an'i Kaisara; ary ho an'Andriamanitra, ny zavatra izay avy amin'Andriamanitra. "Dia gaga ny azy.
12:18 Ary ny Sadoseo, izay milaza fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty, nanatona azy. Ary izy ireo nanontany azy, nanao hoe::
12:19 "Mpampianatra, Mosesy nanoratra ho antsika hoe: Raha misy manan-drahalahy maty ka dia namela ny vadiny, ka tsy namela ambadiky ny zanany, ny rahalahiny dia tokony hitondra ny vadiny ho an'ny tenany sy ny tokony taranaka hamelo-maso ny rahalahiny.
12:20 Koa dia, Koa nisy fito mirahalahy. Ary ny zokiny nampaka-bady, ka dia maty tsy namela taranaka.
12:21 Ary ny faharoa nampakatra an-dravehivavy, dia maty izy. Ary tsy nisy sisa navelan'i ao ambadiky ny taranaka. Ary nanao toy izany koa ny fahatelo.
12:22 Ary toy izany, tsirairay ny fito nandray azy ka tsy namela taranaka. Last rehetra, dia maty koa ravehivavy.
12:23 Noho izany, ny fitsanganana amin'ny maty, rehefa hitsangana, ny amin'izay anankiray aminy, dia izy ho vady? Fa isaky ny fito nanana azy ho vadiny. "
12:24 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy: "Fa ianao no tsy nania, amin'ny alalan'ny fahafantarana na ny soratra masina, na ny herin 'Andriamanitra?
12:25 Fa rehefa hitsangana amin'ny maty amin'ny maty, dia tsy hanam-bady, na ho hampakarina, fa izy ireo dia tahaka ny anjely any an-danitra.
12:26 Fa ny amin'ny maty izay hitsangana, tsy mbola novakinareo ao amin'ny bokin'i Mosesy, fomba niteny taminy avy ao amin'ny voaroy, nanao hoe:: 'Izaho no Andriamanitr'i Abrahama, ary ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba?'
12:27 Izy tsy mba Andriamanitry ny maty, fa an'ny velona. Noho izany, efa lasa lavitra amin'ny lalan-diso. "
12:28 Ary ny anankiray ny mpanora-dalàna, izay efa nandre azy ireo niady hevitra, nanatona azy. Ary nony nahita fa namaly azy tsara Izy, dia nanontany azy ny amin'ny izay ny voalohany didy rehetra.
12:29 Ary Jesosy namaly azy: "Fa ny voalohany no didy rehetra izany: 'Mihainoa, Ry Isiraely. Jehovah Andriamanitrao no Andriamanitra iray.
12:30 Ary koa tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, ary avy amin'ny tenanao manontolo, sy amin'ny saina manontolo, ary avy amin'ny herinao manontolo. Izany no didy voalohany. '
12:31 Fa ny faharoa dia mitovy amin'ny azy: 'Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.' Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. "
12:32 Ary ny mpanora-dalàna nanao taminy hoe:: marina izay nolazainao, Mpampianatra. Efa nilaza ny marina fa iray ihany no Andriamanitra, ary tsy misy hafa afa-tsy izy;
12:33 ary mba ho tia amin'ny fo manontolo, ary avy ny fahalalana rehetra, ary avy amin'ny fanahy manontolo, ary avy amin'ny hery rehetra. Ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena dia lehibe noho izy rehetra sorona dorana sy ny sorona. "
12:34 Ary Jesosy, nahita fa efa namaly tamim-pahendrena, hoy izy taminy:, "Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra." Ary rehefa afaka izany,, tsy nisy sahy nanontany azy.
12:35 Ary raha mbola nampianatra tao amin'ny tempoly, Jesosy namaly hoe:: "Nahoana no lazaina fa lazain'ny mpanora-dalàna fa Kristy no Zanak'i Davida?
12:36 Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny Fanahy Masina: 'Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana, mandra-nasiako ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao ny. '
12:37 Noho izany, Ny tenan'i Davida manao Azy hoe Tompo, ary koa ahoana no maha-Zanany Azy?"Ary nisy vahoaka betsaka nihaino azy an-tsitrapo.
12:38 Ary hoy izy taminy tamin'ny fampianarany: "Mitandrema ny amin'ny mpanora-dalàna, tia ny mandeha miakanjo akanjo lava, ary mba ho niarahaba tany an-tsena,
12:39 ary ny mipetraka eo amin'ny seza voalohany ao amin'ny synagoga, ary mba manana seza voalohany amin'ny fanasana,
12:40 ary mandany ny tranon'ny mpitondratena eo ambany ny mody ny ela vavaka. Ireo no hahazo ny bebe kokoa fitsarana. "
12:41 Ary Jesosy, nipetraka tandrifin'ny offertory boaty, heverina ny fomba izay ny vahoaka nandatsaka vola madinika ho ao an-offertory, ary maro ny mpanankarena nandatsaka be.
12:42 Fa raha avy kosa efa tonga mpitondratena mahantra, dia nataony tao vola madinika roa, izay ampahefatry.
12:43 Ary niantso ny mpianany miara-, dia hoy izy taminy: "Amen Lazaiko aminareo, fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho ireo rehetra izay nandray anjara ho amin'ny offertory.
12:44 Fa izy rehetra nomeko ny hatrany tamin'ny haben'ny fananany, nefa tena, dia nomeko ny hatrany ny fahampian, dia izay rehetra nananany, ny fiainana manontolo. "