Ch 2 Mark

Mark 2

2:1 Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia niditra tao Kapernaomy indray.
2:2 Ary izany dia re fa tao an-trano. Ary maro tafangona fa tsy nisy efitra sisa, na dia eo am-baravarana. Ary niteny ny teny taminy.
2:3 Ary tonga tany aminy, nitondra lehilahy anankiray mararin'ny paralysisa, izay nentina efa-dahy.
2:4 Ary raha tsy afaka mba hatolotra ho azy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy. Ary eo am-piandohan'ny izany, dia nampidininy teo ny filanjana izay nandrian'ilay nararin'ny paralysisa.
2:5 Avy eo, i Jesosy efa nitsinjo ny finoany, dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa, "Zanaka, voavela ny helokao. "
2:6 Fa ny sasany tamin'ireo mpanora-dalàna nipetraka teo amin'izany toerana sy mieritreritra ao am-pony:
2:7 "Nahoana no io lehilahy io miteny toy izany? Izy dia niteny ratsy. Iza no mahavela heloka, afa-tsy Andriamanitra irery ihany?"
2:8 Indray mandeha, Jesosy, tonga saina tao am-panahiny fa nieritreritra izany izy ireo ka nifampilaza, hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo?
2:9 Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin'ilay mararin'ny paralysisa, 'Voavela ny helokao,Sa ny manao hoe, 'Mitsangàna, betao ny filanjana, ka mandehana?'
2:10 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany hamela heloka,"Dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa:
2:11 "Lazaiko aminareo: Mitsangàna, betao ny filanjana, ka mandehana ho any an-tranonao. "
2:12 Ary niaraka tamin'izay dia nitsangana, dia nanandratra ny filanjana, dia niala teo imason'ny olona rehetra, ka dia gaga avokoa izy rehetra. Ary dia nanome voninahitra an'Andriamanitra, amin'ny hoe:, "Tsy mbola nahita izahay na inona na inona toy izany."
2:13 Ary dia niala ka lasa indray any an-dranomasina. Ary ny vahoaka rehetra nanatona Azy, ka dia nampianatra azy ireo.
2:14 Ary raha izy no mandalo, dia nahita an'i Levy Alfeo, nipetraka teo amin'ny fomba amam-panao birao. Ary hoy izy taminy:, "Manaraha Ahy." Dia niainga, dia nanaraka Azy.
2:15 Ary nony fa, raha nipetraka nihinana tao an-tranony, maro ny mpamory hetra sy ny mpanota niara-nipetraka nihinana tamin'i Jesosy mbamin'ny mpianany. Ho an'ireo izay nanaraka azy maro.
2:16 Ary ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, nahita fa niara-nihinana tamin'ny mpamory hetra sy ny mpanota, nilaza tamin'ny mpianany, "Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota?"
2:17 Jesosy, raha nandre izany, hoy izy taminy: "Ny salama no mila dokotera, fa ireo izay manana aretina manao. Fa tsy tonga hiantso ny marina, fa ny mpanota. "
2:18 Ary ny mpianatr'i Jaona, sy ny Fariseo, dia nifady hanina. Dia tonga izy ireo ka nanao taminy, "Nahoana ny mpianatr'i Jaona sy ny Fariseo no mifady hanina, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady?"
2:19 Ary hoy Jesosy taminy:: "Ahoana no ahafahan'ny zanaky ny fampakaram-bady raha mbola ny mpampakatra fifadian-kanina dia mbola miaraka aminy? Nandritra ny fotoana na inona na inona izy ireo manana ny mpampakatra aminy, dia tsy afaka ny hifady hanina.
2:20 Fa ny andro ho tonga ny mpampakatra, raha dia halaina aminy, ary avy eo dia ho hifady hanina, tamin'izany andro izany.
2:21 Tsy misy olona sews ny Patch ny lamba vaovao efa ela teo akanjo. Raha tsy izany, koa dia misarika ny vaovao hiala amin'ny tonta, ary ny baomba dia tonga ratsy.
2:22 Ary tsy misy olona manisy divay vaovao no anaty siny hoditra tonta. Raha tsy izany, ny divay dia hahatriatra ny siny hoditra, ary ny divay dia handatsahako, ary ny siny hoditra, dia ho very. Fa tsy, divay vaovao dia tsy maintsy hatao ao anaty siny hoditra vaovao. "
2:23 Ary indray, raha ny Tompo dia nandeha namaky ny masaka bary tamin'ny Sabata, ny mpianany, raha nandroso, nanomboka hanavaka ny salohim-bary ny voa.
2:24 Fa ny Fariseo kosa nanao taminy, "Indro, Nahoana no izy ireo manao izay tsy mety hatao amin'ny Sabata?"
2:25 Ary hoy Izy taminy:: "Efa mbola novakinareo milaza ilay nataon'i Davida, raha izay nilainy, ary noana, dia izy sy izay niaraka taminy?
2:26 Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra, eo ambanin'ny Abiatara mpisoronabe, ka nihinana ny mofo aseho, izay tsy mahadiso raha misy homana, afa-tsy ny mpisorona, ary ny fomba nomeny ho an 'ireo izay niaraka taminy?"
2:27 Ary hoy Izy taminy:: "Ny Sabata no natao ho ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny Sabata.
2:28 Ary noho izany, ny Zanak'olona no Tompo, Eny, ho an'ny Sabata. "