Ch 1 Matthew

Matthew 1

1:1 Ny bokin'ny hoe ny taranak'i Jesoa Kristy, ny zanak'i Davida, ny zanak'i Abrahama.
1:2 Nitoe-jaza i Abrahama Isaka. Dia nanan-anaka Isaka an'i Jakoba. Ary Jakoba nanan'anaka Joda sy ny rahalahiny.
1:3 Ary ny Joda nanan'anaka an'i Fareza sy Zara tamin'i Tamara. Ary Fareza nitoe-jaza Hezrona. Ary Hezrona nitoe-jaza Ram.
1:4 Ary Rama nitoe-jaza Ammin'adab,. Ary Aminadaba nitoe-jaza Nasona. Ary Nasona nitoe-jaza Salmon.
1:5 Ary Salmona nanan-anaka Boaza tamin-dRahaba. Dia nanan'anaka Boaza an'i Obeda avy Ruth. Ary Obed nitoe-jaza Jese.
1:6 Ary Jese nitoe-jaza Davida mpanjaka. Ary Davida mpanjaka nanan-anaka Solomona, ny azy izay efa ny vadin'i Oria.
1:7 Ary Solomona nitoe-jaza Rehoboama. Ary Rehoboama nitoe-jaza Abia. Ary Abia nitoe-jaza Asa.
1:8 Ary Asa nitoe-jaza Josafata. Ary Josafata nitoe-jaza Jorama. Ary Jorama nanan-anaka Ozia.
1:9 Ary Ozia nitoe-jaza Jotama. Ary Jotama nitoe-jaza Ahaza. Ary Ahaza nitoe-jaza Hezekia.
1:10 Ary Hezekia nitoe-jaza Manase. Ary Manase nitoe-jaza Amosa. Dia nanan-anaka Amosa Josia.
1:11 Ary Josia nanan'anaka Jekonia sy ny rahalahiny ao amin'ny transmigration Babylona.
1:12 Ary rehefa afaka ny transmigration Babylona, Jekonia nitoe-jaza Sealtiela. Ary Sealtiela nitoe-jaza Zerobabela.
1:13 Ary Zerobabela nitoe-jaza Abihoda. Dia nanan-anaka Abihoda Eliakima. Ary Eliakima nitoe-jaza Azora.
1:14 Ary Azora nitoe-jaza Zadoka. Ary Zadoka nitoe-jaza Akima. Ary Akima nitoe-jaza an'i Elihoda.
1:15 Ary Elihoda nitoe-jaza Eleazara. Dia nanan-anaka Eleazara Matana. Ary Matana nitoe-jaza i Jakoba.
1:16 Ary Jakoba dia nitoe-jaza Joseph, ny vadin'i Mary, izay niteraka an'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy.
1:17 Ary noho izany, ny taranaka rehetra hatramin'i Abrahama ka hatramin'i Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo; ary hatramin'i Davida ka hatramin'ny transmigration Babylona, taranaka efatra ambin'ny folo; ary avy amin'ny transmigration Babylona ho any amin'ny Kristy, taranaka efatra ambin'ny folo.
1:18 Ary ny fiterahana ny Kristy nitranga toy izany. Taorian'ny Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, mbola tsy niaraka nipetraka, izy, dia hita fa torontoronina tao an-kibony amin'ny alalan'ny Fanahy Masina.
1:19 Ary Josefa, ny vadiny, satria marina izy, ary tsy vonona ny hanolotra azy eo, nisafidy ny handefa azy mangingina.
1:20 Fa raha mbola nieritreritra izany zavatra izany, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo an-tory, nanao hoe:: "Joseph, zanak'i Davida, aza matahotra hanaiky an'i Maria ho vadinao. Fa inona no niforona tao kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina.
1:21 Ary izy dia hiteraka zazalahy. Ary dia hataonao hoe Jesosy ny anarany. Fa izy no hahatanteraka ny famonjena ny olony ho afaka amin'ny fahotany. "
1:22 Ary izany rehetra izany nitranga mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny 'ny Tompo ny mpaminany, nanao hoe::
1:23 "Indro, hanan'anaka ny virijina tao an-kibony, ary izy dia hiteraka zazalahy. Ary hiantso ny anarany Emmanuel, izay midika hoe: Andriamanitra no momba antsika. "
1:24 Ary Josefa, hitsangana avy amin'ny torimaso, nanao araka Ilay Anjelin'i Jehovah efa nampianatra azy, Ary nanaiky azy ho vady.
1:25 Ary tsy nahalala azy izy, nefa niteraka ny zanany, ny lahimatoa. Ary ny anarany nataony hoe JESOSY.