Ch 12 Matthew

Matthew 12

12:1 Tamin'izany fotoana izany, Jesosy nandeha namely ny masaka bary tamin'ny Sabata. Ary ny mpianany, rehefa noana, nanomboka hanavaka ny vary sy hihinana.
12:2 Ary ny Fariseo, nahita izany, hoy izy taminy:, "Indro, ny mpianatrao manao izay tsy mety hatao amin'ny Sabata. "
12:3 Fa hoy Izy taminy:: "Moa tsy novakinareo ve izay nataon'i Davida, raha noana, sy ireo izay niaraka taminy:
12:4 fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho, izay tsy mety ho azy hihinan, na ho an'ireo izay niaraka taminy, afa-tsy ny mpisorona?
12:5 Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna, fa amin'ny Sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly mandika ny Sabata, ary izy ireo dia tsy misy meloka?
12:6 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa misy zavatra lehibe noho ny tempoly eto.
12:7 Ary raha fantatrao ny dikan'izany, 'Famindram-po no sitrako, fa tsy sorona,'Ianao, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny.
12:8 Fa ny Zanak'olona dia Tompon'ny Sabata. "
12:9 Ary rehefa niala teo, dia niditra tao amin'ny synagoga.
12:10 Ary indro, indro, nisy lehilahy izay nanana ny maty tanana, Ary izy ireo nanontany azy, ka mba hiampangany Azy, nanao hoe:, "Mety va ny manasitrana amin'ny Sabata?"
12:11 Fa hoy Izy taminy:: "Iza moa aminareo, manana ondry iray dia, raha tsy mety ho latsaka any an-kady amin'ny Sabata, tsy hahazo azy sy hampakatra azy?
12:12 Tsara lavitra ny olona noho ny ondry? Ary noho izany, amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny Sabata. "
12:13 Then he said to the man, "Mandrosoa ny tananao." Ary omena azy, and it was restored to health, just like the other one.
12:14 Ary ny Fariseo, miala, naka filan-kevitra azy, ny fomba izay hamonoany Azy.
12:15 Fa Jesosy, fantany izany, niala teo. Ary maro no nanaraka Azy, ka nositraniny rehetra.
12:16 Ary nandidy azy ireo, fandrao hanao izay hahafantarana Azy.
12:17 Ary izay nolazaina tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany tanteraka, nanao hoe::
12:18 "Indro, mpanompoko izay efa nofidiko, malalako Izay fanahiko no ankasitrahan'Andriamanitra. Fa hametraka ny Fanahiko eo aminy, ary izy no hitory ny rariny amin'ny jentilisa.
12:19 Tsy ho hifandahatra, na hiantso mafy avy, sady tsy hisy handre ny feony any an-dalana.
12:20 Tsy ho hanorotoro ny volotara torotoro, ary tsy hamono ny fifohana sigara jiro, mandra-Mampandeha ny rariny ho mpandresy.
12:21 Ary ny hafa firenena no manantena ny anarany. "
12:22 Then one who had a demon, who was blind and mute, was brought to him. And he cured him, so that he spoke and saw.
12:23 And all the crowds were stupefied, ka hoy izy:, “Could this be the son of David?"
12:24 Fa ny Fariseo, hearing it, nanao hoe:, “This man does not cast out demons, except by Beelzebub, the prince of the demons.”
12:25 Fa Jesosy, knowing their thoughts, hoy izy taminy: "Ho foana izay fanjakana miady an-trano dia ho lao. And every city or house divided against itself will not stand.
12:26 So if Satan casts out Satan, then he is divided against himself. How then will his kingdom stand?
12:27 And if I cast out demons by Beelzebub, iza kosa no mba zanakao lahy dia nanary ny faty? Noho izany, izy ireo no ho mpitsara anareo.
12:28 But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you.
12:29 Or how can anyone enter into the house of a strong man, and plunder his belongings, unless he first restrains the strong man? And then he will plunder his house.
12:30 Izay tsy momba Ahy, dia manohitra Ahy. Ary izay tsy miara-mamory amiko, manahaka.
12:31 Izany no antony, Lazaiko aminareo: Every sin and blasphemy shall be forgiven men, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.
12:32 And anyone who will have spoken a word against the Son of man shall be forgiven. But whoever will have spoken against the Holy Spirit shall not be forgiven, neither in this age, nor in the future age.
12:33 Either make the tree good and its fruit good, or make the tree evil and its fruit evil. For certainly a tree is known by its fruit.
12:34 Progeny of vipers, how are you able to speak good things while you are evil? Fa avy amin'ny haben'ny ao am-po, no itenenan'ny vava.
12:35 A good man offers good things from a good storehouse. And an evil man offers evil things from an evil storehouse.
12:36 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, that for every idle word which men will have spoken, they shall render an account in the day of judgment.
12:37 For by your words shall you be justified, and by your words shall you be condemned.”
12:38 Ary ny sasany avy ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo namaly Azy, nanao hoe:, "Mpampianatra, dia te-hahita famantarana avy aminao. "
12:39 Dia namaly, dia hoy izy taminy: "Ny ratsy fanahy sy mijangajanga taranaka mitady famantarana. Fa famantarana tsy homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin'i Jona.
12:40 Fa tahaka Jona tao an-kibon'ny hazandrano lehibe nandritra ny telo ny andro sy telo alina, toy izany no hitoeran'ny Zanak'olona ho ao am-pon'ny ny tany nandritra ny telo andro sy telo alina.
12:41 Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ny fitsarana amin'ity taranaka ity, ary hanameloka azy. Fa, tamin'ny nitorian'i Jona, dia nibebaka. Ary indro, misy lehibe noho Jona eto.
12:42 Ny mpanjakavavy avy tany atsimo dia hiara-hitsangana amin'ny fitsarana amin'ity taranaka ity, ary izy hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hihaino ny fahendren'i Solomona. Ary indro, misy lehibe noho Solomona eto.
12:43 Now when an unclean spirit departs from a man, he walks through dry places, mitady fitsaharana, and he does not find it.
12:44 Then he says, 'Hody any an-tranoko, from which I departed’. ary tonga, he finds it vacant, swept clean, and decorated.
12:45 Then he goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and live there. And in the end, the man becomes worse than he was at first. Noho izany, koa, shall it be with this most wicked generation.”
12:46 Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka, indro, ny reniny sy ny rahalahiny nijanona teo ivelany, nitady hiteny aminy.
12:47 Ary nisy olona nanao taminy hoe:: "Indro, ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato ala, mitady anao. "
12:48 Fa mamaly ny olona miteny azy, hoy izy:, "Iza moa no reniko, ary iza no rahalahiko?"
12:49 Ary manitatra ny tànany tamin'ny mpianany, hoy izy:: "Indro: ny reniko sy ny rahalahiko.
12:50 Fa na iza na iza no hanao ny sitrapon'ny Raiko, Izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko, ary ny anabaviny, sy ny reniny. "