Ch 19 Matthew

Matthew 19

19:1 Ary nony fa, i Jesosy efa nahavita ireo teny ireo, dia nifindra niala tany Galilia, ary tonga ao amin'ny sisin'i Jodia, ampitan'i Jordana.
19:2 And great crowds followed him, and he healed them there.
19:3 Ary ny Fariseo nanatona Azy, naka fanahy Azy, ary nanao hoe:, "Mety va ny lehilahy hisaraka tamin'ny vadiny, na inona na inona ny antony?"
19:4 Ary hoy Izy taminy ho setrin'ny, "Moa tsy novakinareo ve fa Izay nahary ny olona hatrany am-piandohana, nanao azy ho lahy sy vavy?"Ary hoy izy::
19:5 "Izany no antony, ny olona no hahasaraka amin'ny rainy sy ny reniny, ary izy no hiraikitra amin'ny vadiny, ary ireo zavatra roa ireo dia ho nofo iray ihany.
19:6 Ary noho izany, ankehitriny izy ireo dia tsy roa, fa nofo iray ihany. Noho izany, izay, izay nampiraisin'Andriamanitra, aoka tsy hampisarahin'olona. "
19:7 Dia hoy ireo taminy, "Ary nahoana i Mosesy no nandidy azy mba hanome taratasy fisaoram-bady, ary ny hisaraka?"
19:8 Ary hoy izy taminy: "Na dia navela Mosesy anareo mba hisaraka amin'ny vadinareo, noho ny hamafin 'ny fonareo, fa tsy toy izany hatrany am-piandohana.
19:9 Ary lazaiko aminareo, fa na iza na iza no navahako ka ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana, ary iza no efa hanambady iray hafa, dia mijangajanga, ary na iza na iza no efa nanambady azy izay efa voatokana, dia mijangajanga. "
19:10 Ny mpianany nanao taminy hoe:, "Raha izany no toetry ny lehilahy amin'ny vady, Avy eo dia aleo tsy manambady. "
19:11 Ary hoy Izy taminy:: "Tsy ny olona rehetra dia afaka ny hahatakatra izany teny izany, afa-tsy ireo izay tsy nomena.
19:12 Fa misy olona madio, izay teraka ka hatrany an-kibon-dreniny, ary misy madio olona izay efa nanao toy izany ny olona, ary misy madio olona izay nanao ny tenany madio noho ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Na iza na iza dia afaka ny hahatakatra izany, dia aoka izy hahatakatra azy io. "
19:13 Ary dia nentina tany aminy ny ankizy madinika, ka mba hametrahany ny tànany sy hivavahany ho azy. Fa ny mpianany niteny mafy ireny.
19:14 Na izany aza tena, Hoy Jesosy taminy:: "Avelao ny zaza hanatona Ahy,, ary aza misafidy ny mandrara azy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia eo toa. "
19:15 Ary nony nametraka ny tanana taminy, dia niala teo.
19:16 Ary indro, olona nanatona ka nanao taminy hoe:, "Mpampianatra tsara, inona no tsara tokony hataoko, ka mba hanana fiainana mandrakizay?"
19:17 Ary hoy izy taminy:: "Nahoana ianao no manontany ahy mikasika ny zavatra tsara? Ny iray dia tsara: Andriamanitra. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana, hitandrina ny didy. "
19:18 Ary hoy izy taminy, "Iza?"Ary hoy Jesosy: "Aza mamono olona. Aza maka vadin'olona. Aza mangalatra. Ary aza mety ho vavolombelona mandainga.
19:19 Hajao ny rainao sy ny reninao. Ary, Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. "
19:20 Ilay zatovo nanao taminy hoe:: "Izany rehetra izany efa voatandriko ny mbola kely. Inona no mbola tsy ampy ho ahy?"
19:21 Fa hoy Jesosy taminy: "Raha vonona ny ho tonga lafatra, mandeha, amidio ny fanananao, ka omeo ny mahantra, ary dia hanana rakitra any an-danitra. Ary avy, Araho aho."
19:22 Ary ny zatovo efa nandre izany teny, dia niala, fa maro ny fananany.
19:23 Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: "Amen, Lazaiko aminareo, fa ny manan-karena no hiditra sarotra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra.
19:24 Ary ankoatra izany dia lazaiko aminareo, moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny hamaky ny-fanjaitra, noho ny mpanankarena ny hiditra ao amin'ny fanjakan 'ny lanitra. "
19:25 Ary rehefa nandre izany, ny mpianany nanontany tena be, nanao hoe:: "Ary izay dia ho afaka ny ho voavonjy?"
19:26 Fa Jesosy, mijery azy ireo, hoy izy taminy: "Amin'ny olona, izany no azo atao. Fa amin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. "
19:27 Ary Petera namaly ka nilaza taminy: "Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ao ambadiky, ary efa nanaraka Anao. Koa dia, inona no ho antsika?"
19:28 Ary hoy Jesosy taminy:: "Amen Lazaiko aminareo, fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty, raha ny Zanak'olona dia hipetraka eo amin'ny seza ny fahalehibiazany, anareo izay nanaraka Ahy, dia hipetraka amin'ny seza roa ambin'ny folo, hitsara ny foko roa ambin'ny folon'ny Israely.
19:29 Ary izay rehetra efa namela an-trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na ny vady, na ankizy, na ny tany, noho ny anarako, dia handray zato heny, ka mandova ny fiainana mandrakizay.
19:30 Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. "