Ch 20 Matthew

Matthew 20

20:1 "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rain'ny fianakaviana iray izay nivoaka tamin'ny fiandohan'ny maraina mba hitarika ho any an-tanim-boalobony mpiasa.
20:2 Avy eo, rehefa nanao fanekena tamin'ny mpiasa iray denaria isan'andro, dia nasainy nankany amin'ny tanim-boalobony.
20:3 Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo, dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena.
20:4 Ary hoy Izy taminy:, 'Afaka miditra ao amin' ny tanimboliko, koa, ary izay homeko anao ho marina. '
20:5 Ary nony lasa izy nivoaka. fa indray, dia nivoaka tamin'ny fahenina, Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy,, ary nanao zavatra toy izany koa.
20:6 Na izany aza tena, ora fahiraika ambin'ny folo, dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, ary hoy izy taminy, 'Nahoana no nijanona teo foana eto mandritra ny andro?'
20:7 Hoy izy taminy:, 'Satria tsy nisy olona nanakarama anay.' Dia hoy izy taminy, 'Ianao koa mba hankanesany eny an amin' ny tanimboliko. '
20:8 Ary rehefa hariva ny andro tonga, ny tompon'ny tanim-boaloboka niteny tamin'ny mpitandrina, 'Antsoy ny mpiasa ary aloavy ny karamany, hatramin'ny farany, hatramin'ny voalohany. '
20:9 Ary noho izany, Ary izay efa tonga ora fahiraika ambin'ny folo dia tonga nandroso, samy nahazo denaria iray.
20:10 Ary raha ny voalohany nanatona koa, dia nandinika fa hahazo bebe kokoa. anefa izy ireo, koa, nahazo denaria iray.
20:11 Sy ny nahazo izany, dia nimonomonona tamin'ny raim-pianakaviana,
20:12 nanao hoe:, 'Ireo olona farany ireo dia niasa ora iray, kanefa nataonao mitovy aminay, izay niasa nitondra ny lanjany sy ny hafanan 'ny andro.'
20:13 Fa mamaly ny iray tamin'izy ireo, hoy izy:: Ry sakaiza, I nahatonga anao tsy ratsy. Tsy manaiky ve ianao hiaraka amiko ho any denaria iray?
20:14 Raiso ny anao ka mandehana. Fa izao no sitrapoko homena farany, toy ny ho anao.
20:15 Ary moa ve tsy azoko atao ny manao izay tiako? Sa ratsy ny masonao satria tsara aho?'
20:16 Koa dia, izay farany no ho voalohany, ary ny voalohany no ho farany. Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina. "
20:17 Ary Jesosy, Miakatra ho any Jerosalema, naka ny roa ambin'ny folo lahy nitanila tao manokana mpianatra ka nanao taminy hoe:
20:18 "Indro, isika Miakatra ho any Jerosalema, ary ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-mpitarika ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Ary dia hohelohiny ho faty.
20:19 Ary izy ireo no hanolotra azy eo amin'ny jentilisa mba ho fihomehezana sy nokapohina, dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary amin'ny andro fahatelo, dia hitsangana indray. "
20:20 Ary ny renin'ny zanak'i Zebedio nanatona azy, miaraka amin'ny zanany lahy, fiankohofana azy, ary mangataka zavatra avy aminy.
20:21 Ary hoy Jesosy taminy:, "Inona no tadiavinao?"Ary hoy izy taminy, "Ambarao fa ireo, ny zanako roa lahy, mety mipetraka, anankiray ho eo amin'ny ankavanana, ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. "
20:22 Fa Jesosy, mamaly, nanao hoe:: "Tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny chalice, izay Tsy mba hisotro?"Dia hoy ireo taminy, "Hainay."
20:23 Ary hoy izy taminy: "Avy ny chalice, tokoa, dia hisotro. Fa ny hipetraka eo ankavanako na tanako ankavia, dia tsy Ahy ny hanome anareo, fa dia ho an'ireo izay efa nanomanan'ny Raiko. "
20:24 Ary ny folo, rehefa nandre izany, tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy.
20:25 Fa Jesosy niantso azy ireo ny tenany ka nanao hoe:: "Fantatrareo fa ny voalohany any amin'ny jentilisa dia ny mpitondra, ary fa ireo izay lehibe kokoa ny fanatanjahan-tena pahefana eo aminy.
20:26 Fa tsy mba ho toy izany kosa eo aminareo izany. Fa na iza na iza no te-ho lehibe eo aminareo, aoka izy ho mpanompo anareo.
20:27 Ary na iza na iza no te-ho ambony indrindra aminareo, dia ho mpanomponao,
20:28 dia tahaka ny Zanak'olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo, ka hanome ny ainy ho fanavotana ny maro. "
20:29 And as they were departing from Jericho, a great crowd followed him.
20:30 Ary indro, two blind men, sitting by the way, heard that Jesus was passing by; dia niantso izy, nanao hoe:, "Tompo ô, Zanak'i Davida, maka mamindrà fo aminay. "
20:31 But the crowd rebuked them to be quiet. But they cried out all the more, nanao hoe:, "Tompo ô, Zanak'i Davida, maka mamindrà fo aminay. "
20:32 And Jesus stood still, and he called them and said, "Inona no tadiavinao, mba hatao ho anao?"
20:33 Dia hoy ireo taminy, "Tompo ô, that our eyes be opened.”
20:34 Avy eo Jesosy, taking pity on them, touched their eyes. And immediately they saw, dia nanaraka Azy izy.