Ch 22 Matthew

Matthew 22

22:1 Sy ny fandraisana andraikitra, Jesosy niteny taminy indray fanoharana, nanao hoe::
22:2 "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay mpanjaka, izay nankalaza ny fampakaram-bady ho an'ny zanany.
22:3 Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina ho amin'ny fampakaram-bady. Nefa tsy nety ho avy.
22:4 Indray, dia naniraka mpanompo hafa, nanao hoe:, 'Lazao amin'ny nasaina: Indro, Efa voavoatra ny sakafo. Ny omby sy zanak'omby mifahy no namoy ny ainy, ary vonona. Koa mankanesa atỳ amin'ny fampakaram-bady. '
22:5 Tsy niraharaha izany anefa izy ireo ka lasa nandeha: anankiray ho any amin'ny firenena toetrany, ary ny anankiray ho any amin'ny raharaham-barotra.
22:6 Na izany aza tena, ny sisa nisambotra ny mpanompony sy ny, rehefa notsaboina azy tsinontsinona, namono azy.
22:7 Fa nony nandre izany ny mpanjaka, dia tezitra izy. Ka naniraka ny miaramilany avy, dia nandringana izany mpamono olona, ary nandoro ny tanànany.
22:8 Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: 'Ny fampakaram-bady, tokoa, manana sakafo hokarakaraina. Fa ireo izay nasaina no tsy mendrika.
22:9 Noho izany, mankanesa any an-fomba, ary na zovy na zovy miantso ho hitanao any amin'ny fampakaram-bady. '
22:10 Ary ny mpanompony, niala ho eo an-fomba, namory izay rehetra hitany, ratsy sy ny tsara, ary ny fampakaram-bady dia feno mpihinana.
22:11 Ary niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana. Ary izy nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fampakaram-bady.
22:12 Ary hoy izy taminy:, Ry sakaiza, ahoana moa no efa niditra eto, nefa tsy manana akanjo fampakaram-bady?'Fa Ankona.
22:13 Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompo: 'Afatory ny tanany sy ny tongony, ka nandatsaka azy tao amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
22:14 Fa maro no antsoina, fa vitsy no voafidy. ' "
22:15 Ary ny Fariseo, mandeha mivoaka, took counsel as to how they might entrap him in speech.
22:16 And they sent their disciples to him, with the Herodians, nanao hoe:: "Mpampianatra, we know that you are truthful, and that you teach the way of God in truth, and that the influence of others is nothing to you. For you do not consider the reputation of men.
22:17 Noho izany, tell us, how does it seem to you? Is it lawful to pay the census tax to Caesar, na tsia?"
22:18 Fa Jesosy, knowing their wickedness, nanao hoe:: "Nahoana no maka fanahy ahy, anareo mpihatsaravelatsihy?
22:19 Show me the coin of the census tax.” And they offered him a denarius.
22:20 Ary hoy Jesosy taminy:, “Whose image is this, and whose inscription?"
22:21 Dia hoy ireo taminy, “Caesar’s.” Then he said to them, “Then render to Caesar what is of Caesar; and to God what is of God.”
22:22 And hearing this, nanontany tena izy ireo. And having left him behind, dia lasa nandeha.
22:23 Amin'izany andro izany, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, nanatona azy. Ary izy ireo nanontany azy,
22:24 nanao hoe:: "Mpampianatra, Ary hoy Mosesy:: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, maty. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, ary ny fahatelo, even to the seventh.
22:27 Ary faran'izy rehetra, the woman also passed away.
22:28 Amin'ny fitsanganan'ny maty, avy eo, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, na ny herin 'Andriamanitra.
22:30 For in the resurrection, dia tsy hanam-bady, na ho hampakarina. Fa tsy, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, saying to you:
22:32 'Izaho no Andriamanitr'i Abrahama, ary ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 Ary rehefa nandre izany ny vahoaka, gaga izy ireo tamin'ny fampianarany.
22:34 Fa ny Fariseo, nandre fa efa nahatonga ny Sadoseo mba hangina, dia nivory ho iray.
22:35 Ary ny anankiray teo aminy, ny mpampiana-dalàna, nanontany azy, mba hizahany toetra azy:
22:36 "Mpampianatra, izany no didy lehibe ao amin'ny lalàna?"
22:37 Fa hoy Jesosy taminy: " 'Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy ny tenanao manontolo sy ny amin 'ny sainao.'
22:38 Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany.
22:39 Fa ny faharoa dia mitovy amin'ny azy: 'Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.'
22:40 Izany didy roa izany ny Lalàna manontolo dia miankina, ary koa ny mpaminany. "
22:41 Avy eo, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 nanao hoe:: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"Dia hoy ireo taminy, “David’s.”
22:43 Ary hoy izy taminy: “Then how can David, in the Spirit, call him Lord, nanao hoe::
22:44 'Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana, Ambara ho fahavalonao ho fitoeran-tongotrao ny?'
22:45 Koa dia, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.