Ch 23 Matthew

Matthew 23

23:1 Ary Jesosy niteny tamin'ny vahoaka, sy ny mpianany,
23:2 nanao hoe:: "Ary ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo no nipetraka teo amin'ny seza Mosesy.
23:3 Noho izany, ny zavatra rehetra na inona na inona fa ny olona hilaza aminareo, koa tandremo sy araho. Na izany aza tena, aza misafidy ny hanao zavatra araka ny asany. Fa hoy izy ireo, nefa tsy manao.
23:4 Eny, mamehy ny mavesatra sy zaka entana, dia hametraka azy ireo ny olona ny tsorony. Nefa tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsan-tànan'Andriamanitra ny.
23:5 Marina tokoa, izy manao ny asany rehetra mba ho hitan'ny olona. Fa hanitatra ny fiaro sy hanome voninahitra ny hems.
23:6 Ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana, ary ny seza aloha eo amin'ny synagoga,
23:7 sy ny fiarahabana any an-tsena, sy hantsoina hoe: Mpampianatra ô olona.
23:8 Fa aza hatao hoe: Mpampianatra ô. Fa iray ihany no Mpampianatra, ary ianareo rahalahy rehetra.
23:9 Ary aza misafidy ny miantso na iza na iza eto an-tany ny rainao. Fa iray ihany no Rainareo, Izay any an-danitra.
23:10 Tsy tokony hatao hoe mpampianatra. Fa iray ihany no Mpampianatra, ny Kristy.
23:11 Na iza na iza no lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo.
23:12 Fa na iza na iza no nanandratra ny tenany, dia ho fanetren-tena. Ary na iza na iza no nanetry tena, hasandratra.
23:13 Koa dia: Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! Fa akaiky ny fanjakan 'ny lanitra eo anatrehan'ny olona. Fa ny tenanareo tsy miditra, ary ireo izay miditra, ianao, dia tsy hamela ny hiditra.
23:14 Lozanareo mpanora-dalàna sy ny Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! Fa manimba ny tranon'ny mpitondratena, mivavaka vavaka lava be. Noho io, dia handray ny fitsarana lehibe kokoa.
23:15 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! Fa mandeha manodidina ny ranomasina sy an-tanety, mba ho iray niova fo. Ary rehefa efa niova fo, nataonao ho avo roa heny ny zanaky ny helo fa ny tenanareo ianareo.
23:16 Lozanareo, mpitarika jamba, izay manao hoe:: 'Na iza na iza no efa nianiana ny tempoly, dia na inona na inona. Fa na iza na iza no efa nianiana tamin'ny amin'ny volamena amin'ny tempoly dia tsy maintsy. '
23:17 Ianao no adala sy jamba! Fa iza moa no lehibe kokoa: ny volamena, sa ny tempoly izay manamasina ilay volamena?
23:18 Ka hoy ianareo:: 'Na iza na iza no efa nianiana tamin'i alitara, dia na inona na inona. Fa na iza na iza no efa nianiana tamin'i amin'ny fanatitra eo ambonin'ny alitara dia tsy maintsy. '
23:19 Inona no jamba ianao! Fa iza moa no lehibe kokoa: ny fanomezana, sa ny alitara izay manamasina ny fanatitra?
23:20 Noho izany, izay mianiana amin'ny alitara, mianiana izany, ary ny rehetra izay eo aminy.
23:21 Ary na iza na iza no efa nianiana ny tempoly, mianiana izany, ary ao aminy izay monina ao aminy.
23:22 Ary izay mianiana amin'ny lanitra, mianiana amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ary ao aminy izay mipetraka eo.
23:23 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! Fa manangona ny fahafolon-karena amin'ny solila sy ny aneta ary ny komina, fa efa niala ny mavesa-zavatry ny lalàna: ny rariny sy ny famindram-po sy ny finoana. Ireo no tokony ho nataonareo, raha tsy omitting ny hafa.
23:24 Ianareo mpitarika jamba, miezaka avy ny moka, raha mitelina ny rameva!
23:25 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! Fa diovinareo ny ivelan'ny izay kapoaka sy ny lovia, fa ny ao anatinareo kosa dia feno avarice sy ny fahalotoana.
23:26 Ianareo Fariseo jamba! Manadio aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia, ary avy eo ivelany izay lasa madio.
23:27 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy! For you are like whitewashed sepulchers, which outwardly appear brilliant to men, nefa tena, inside, they are filled with the bones of the dead and with all filth.
23:28 Dia toy izany koa, you certainly appear to men outwardly to be just. But inwardly you are filled with hypocrisy and iniquity.
23:29 Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, anareo mpihatsaravelatsihy, who build the sepulchers of the prophets and adorn the monuments of the just.
23:30 And then you say, ‘If we had been there in the days of our fathers, we would not have joined with them in the blood of the prophets.’
23:31 And so you are witnesses against yourselves, that you are the sons of those who killed the prophets.
23:32 Complete, avy eo, the measure of your fathers.
23:33 You serpents, you brood of vipers! How will you escape from the judgment of Hell?
23:34 Izany no antony, indro, I send to you prophets and wisemen, and scribes. And some of these you will put to death and crucify; and some you will scourge in your synagogues and persecute from city to city,
23:35 so that upon you may fall all the blood of the just, which has been shed upon the earth, from the blood of Abel the just, even to the blood of Zechariah the son of Barachiah, whom you killed between the temple and the altar.
23:36 Amen Lazaiko aminareo, all these things shall fall upon this generation.
23:37 Jerosalema, Jerosalema! You kill the prophets and stone those who have been sent to you. How often I have wanted to gather your children together, in the way that a hen gathers her young under her wings. But you were not willing!
23:38 Indro, your house shall be abandoned to you, having been deserted.
23:39 Fa lazaiko aminareo, you shall not see me again, until you say: ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’ ”