Ch 3 Matthew

Matthew 3

3:1 Ary tamin'izany andro izany, Jaona Mpanao-batisa tonga, nitory tany an-efitra Jodia,
3:2 ary nanao hoe:: "Mibebaha. Fa ny fanjakan'ny lanitra efa mby akaiky. "
3:3 Fa izao no ilay nampilazaina an'i Isaia mpaminany, nanao hoe:: "Ny feo miantso mafy any an-efitra: Hanomana ny lalan 'ny Tompo. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. "
3:4 Ary ny Jaona izany dia lamba vita amin'ny rameva ny volon-, ary fehin-kibo hoditra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby.
3:5 Ary Jerosalema, sy Jodia rehetra, ary ny rehetra amoron'i Jordana dia nivoaka nankany amin'i.
3:6 Ary nataony batisa tao amin'ny ony Jordana, fanekena ny fahotany.
3:7 Avy eo, nahita maro ny Fariseo sy ny Sadoseo tonga ny batisa, dia hoy izy taminy: "Taranaka ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana manatona?
3:8 Noho izany, mamokatra voa miendrika ny fibebahana.
3:9 Ary aza misafidy ny manao anakampo hoe:, 'Manana an'i Abrahama ho rainay izahay.' Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra dia manana ny hery mba hanangana ny zanany ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto.
3:10 Fa na dia ankehitriny ny famaky efa napetraka tao amin'ny fototry ny hazo. Noho izany, ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo.
3:11 Tokoa, Izaho manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, Fa izay ho avy ao aoriako no mahery kokoa noho ny fitiavany Ahy. Ka izaho tsy miendrika hitondra ny kiraro. Izy no hanao batisa anareo amin'ny afon'ny Fanahy Masina.
3:12 Ny fikororohana ny fikororohany an-tànany. Ary Izy hanadio tsara ny am-pamoloana. Ary hanangona ny variny ho any an-tsompitra. Fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. "
3:13 Then Jesus came from Galilee, to John at the Jordan, in order to be baptized by him.
3:14 But John refused him, nanao hoe:, “I ought to be baptized by you, and yet you come to me?"
3:15 Sy ny fandraisana andraikitra, Fa hoy Jesosy taminy: “Permit this for now. For in this way it is fitting for us to fulfill all justice.” Then he allowed him.
3:16 Ary Jesosy, having been baptized, ascended from the water immediately, ary indro, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him.
3:17 Ary indro, there was a voice from heaven, nanao hoe:: "Ity no Zanako voafidiko;, in whom I am well pleased.”