Ch 4 Matthew

Matthew 4

4:1 Then Jesus was led by the Spirit into the desert, in order to be tempted by the devil.
4:2 And when he had fasted for forty days and forty nights, afterwards he was hungry.
4:3 Ary manatona, the tempter said to him, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.”
4:4 And in response he said, “It has been written: ‘Not by bread alone shall man live, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”
4:5 Then the devil took him up, into the holy city, and set him on the pinnacle of the temple,
4:6 ka nanao taminy hoe:: “If you are the Son of God, cast yourself down. Fa efa voasoratra: ‘For he has given charge of you to his angels, and they shall take you into their hands, lest perhaps you may hurt your foot against a stone.’ ”
4:7 Fa hoy Jesosy taminy, “Again, it has been written: ‘You shall not tempt the Lord your God.’ ”
4:8 Indray, the devil took him up, onto a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their glory,
4:9 ka nanao taminy hoe:, “All these things I will give to you, if you will fall down and adore me.”
4:10 Dia hoy Jesosy taminy:: "Andehana mandeha, Satana. Fa efa voasoratra: ‘You shall adore the Lord your God, and him only shall you serve.’ ”
4:11 Then the devil left him. Ary indro, Angels approached and ministered to him.
4:12 Ary nony ren'i Jesosy fa i Jaona efa nanolorana azy, dia lasa nankany Galilia.
4:13 Ary namela an-tanàna Nazareta, dia nandeha izy ka nonina tany Kapernaomy, amoron-dranomasina, eo amin'ny zara-tanin'ny Zebolona sy ny Naftaly,
4:14 mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany:
4:15 "Tany Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ny lalana mankany amin'ny ranomasina ampitan'i Jordana, Galilia, tanin'ny jentilisa:
4:16 Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana, fahazavana efa nitsangana. "
4:17 Ary tamin'izany andro izany, Jesosy dia nanomboka nitory, ary ny hoe: "Mibebaha. Fa ny fanjakan'ny lanitra efa mby akaiky. "
4:18 Ary Jesosy, nandeha tany akaikin'ny Ranomasin'i Galilia, nahita olona mirahalahy, Simona, izay atao hoe Petera,, sy ny rahalahiny Andrea, Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina (fa mpanarato izy).
4:19 Ary hoy Izy taminy:: "Araho aho, fa hataoko mpanarato olona ianareo. "
4:20 Ary tamin'ny indray mandeha, nandao ny haratony aoriana, dia nanaraka an'i Jesosy.
4:21 Ary niala teo mitohy, dia nahita rahalahy roa hafa koa, Jakoba, zanak'i Zebedio, sy ny rahalahiny John, an-tsambo niaraka tamin'i Zebede rainy, manamboatra ny haratony. Ary rehefa niantso ireo.
4:22 Ary niaraka tamin'izay dia, nandao ny haratony sy ny rainy aoriana, dia nanaraka an'i Jesosy.
4:23 Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia, nampianatra tao amin'ny synagoga, sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina sy ny kilema rehetra teo amin'ny vahoaka.
4:24 Ary ny tatitra momba azy nivoaka nankany rehetra Syria, ka dia nentin'ny olona tany aminy olona rehetra izay nanana aretina, ireo izay tao an-tanan'ny aretina sy ny fanaintainana isan-karazany, ary izay efa tao amin'ny batery fiarovana ny demonia, ary ny marary ara-tsaina, ary ny mararin'ny paralysisa. Ka nositraniny.
4:25 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy avy tany Galilia, ary hatramin'ny tanàna folo, ary avy tany Jerosalema, ary avy tany Jodia, ary avy any ampitan'i Jordana.