Ch 9 Matthew

Matthew 9

9:1 Ary niakatra an-tsambokely, dia niampita ny ranomasina, ary dia tonga tao an-tanànany.
9:2 Ary indro, dia nentina tany aminy ny mararin'ny paralysisa, nandry tamin'ny fandriana. Ary Jesosy, nony nahita ny finoan'ireo, nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa, "Hahazo hery amin 'ny finoana, zanak'i; voavela ny helokao. "
9:3 Ary indro, ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe:, "Izy no niteny ratsy."
9:4 Ary raha Jesosy nahafantatra ny eritreriny, hoy izy:: "Nahoana araka ny hevitrao-dratsy toy izany ao am-ponareo?
9:5 Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe, 'Voavela ny helokao,Sa ny manao hoe, 'Mitsangàna, ka mandehana?'
9:6 Fa, mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany hamela heloka,"Avy eo izy dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa, "Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka mandehana ho any an-tranonao. "
9:7 Dia nitsangana izy ka nankao an-tranony.
9:8 Ary ny vahoaka, nahita izany, dia raiki-tahotra, ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, Izay nanome ny olona fahefana toy izany ny.
9:9 Ary Jesosy, nony nandroso avy any, hitany, nipetraka teo am-birao famorian-ketra, ny lehilahy iray atao hoe Matthew. Ary hoy izy taminy:, "Manaraha Ahy." Dia niainga, dia nanaraka Azy.
9:10 Ary nony fa, raha nipetraka hihinana ao an-trano, indro, maro ny mpamory hetra sy ny mpanota no tonga, dia nipetraka hihinana tamin'i Jesosy sy ny mpianany.
9:11 Ary ny Fariseo, nahita izany, nilaza tamin'ny mpianany, "Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo mihinana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota?"
9:12 Fa Jesosy, nandre izany, nanao hoe:: "Tsy ireo izay salama izay ao mila mpanao fanafody, fa ireo izay manana aretina.
9:13 Koa dia, mivoaka ary, ka ianaro ny dikan'ny: 'Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà.' Fa tsy tonga hiantso ny marina, fa ny mpanota. "
9:14 Ary ny mpianatr'i Jaona nanatona azy, nanao hoe:, "Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady?"
9:15 Ary hoy Jesosy taminy:: "Ahoana ny zanaky ny mpampakatra ory, raha ny mpampakatra dia mbola miaraka aminy? Fa ny andro ho tonga ny mpampakatra, raha dia halaina aminy. Ary amin'izany andro izany dia mifady hanina.
9:16 Fa tsy hisy olona manjaitra ny Patch ny lamba vaovao efa ela teo akanjo. Fa izay rehetra eo aminy dia misarika hiala amin'ny lamba, ary ny baomba hitatra.
9:17 Sady tsy divay vaovao anaty siny hoditra tonta. Raha tsy izany, ny siny hoditra fahatapahan'ny, ary ny divay mandrotsaka, ary ny siny hoditra ringana. Fa tsy, dia haidiny divay vaovao ao anaty siny hoditra vaovao. Ary noho izany, izy roroa. "
9:18 As he was speaking these things to them, indro, a certain ruler approached and adored him, nanao hoe:: "Tompo ô, my daughter has recently passed away. But come and impose your hand upon her, and she will live.”
9:19 Ary Jesosy, eny, nifoha, followed him, tamin'ny mpianany.
9:20 Ary indro, a woman, who had suffered from a flow of blood for twelve years, approached from behind and touched the hem of his garment.
9:21 For she said within herself, “If I will touch even his garment, I shall be saved.”
9:22 Fa Jesosy, turning and seeing her, nanao hoe:: "Hahazo hery amin 'ny finoana, vavy; your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.
9:23 And when Jesus had arrived in the house of the ruler, and he had seen the musicians and the tumultuous crowd,
9:24 hoy izy:, "Mialà. For the girl is not dead, but asleep.” And they derided him.
9:25 And when the crowd had been sent away, dia niditra tao. And he took her by the hand. And the girl rose up.
9:26 And the news of this went out to that entire land.
9:27 Ary raha nandalo Jesosy avy any, dia nisy jamba roa lahy nanaraka Azy, niantso ka nanao hoe:, ", Mamindrà fo aminay, Zanak'i Davida. "
9:28 Ary rehefa tonga tao an-trano, ny jamba ny olona nanatona azy. Ary hoy Jesosy taminy:, "Ve ianao matoky fa Izaho no mahay manao izany ho anareo?"Hoy ireo taminy, "Azo antoka fa, Tompo. "
9:29 Dia nanendry ny masony, nanao hoe:, "Araka ny finoanareo, dia aoka hatao ho anao. "
9:30 Ary nahiratra ny masony. Ary Jesosy nampitandrina azy ireo, nanao hoe:, "Tandremo sao tsy misy mahalala ny amin'izany."
9:31 Fa nivoaka, dia niely ny vaovao izany izay rehetra tany.
9:32 Avy eo, when they had departed, indro, they brought him a man who was mute, having a demon.
9:33 And after the demon was cast out, the mute man spoke. And the crowds wondered, nanao hoe:, “Never has anything like this been seen in Israel.”
9:34 But the Pharisees said, “By the prince of demons does he cast out demons.”
9:35 Ary Jesosy nandeha eran'i ny tanàna sy ny zana-bohiny, nampianatra tao amin'ny synagoga, sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina sy ny kilema rehetra.
9:36 Avy eo, nony nahita ny vahoaka, dia onena azy, satria nampahantraina ireo ka niara-, toy ny ondry tsy misy mpiandry.
9:37 Dia hoy izy tamin'ny mpianany: "Tokoa ny vokatra lehibe, fa ny mpiasa no vitsy.
9:38 Noho izany, mangataka ny Tompon'ny vokatra, ka mba nandefa mpiasa ho any ny vokatra. "