Fifindra

Fifindra 1

1:1 Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Israely, izay tonga tany Egypta niaraka tamin'i Jakoba. dia niditra tao, samy tao an-tranony:
1:2 Reuben, Simeon, Levi, Joda,
1:3 Isakara, Zebolona, ary Benjamina,
1:4 Dana sy Naftaly, Dia Gada sy Asera.
1:5 Noho izany, ny fanahy rehetra izay nivoaka avy tany foto-pen'i Jakoba dia fito-polo. Ary Josefa efa tany Egypta.
1:6 Ary rehefa maty, miaraka amin'ny rehetra ny rahalahiny sy ny taranaka rehetra izany,
1:7 ny zanak'Israely nitombo, ary toy ny zana-nihamaroany. Ary rehefa natanjaka indrindra, dia nameno ny tany.
1:8 Mandritra izany fotoana izany, nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta, izay tsy nahalala an'i Josefa.
1:9 Ary izy niteny tamin'ny vahoakany: "Indro, ny vahoakan 'ny Zanak'Isiraely maro, ary izy ireo mahery noho isika.
1:10 Avia, aoka hampahory azy amim-pahendrena, fandrao hihamaro izy; ary raha misy ady dia tokony handroso hamely antsika, mba hanampy ho ny fahavalonay, ary rehefa niady izahay, mba hiala amin'ny tany. "
1:11 Ary toy izany koa ny mpanjaka nametraka azy tompo ny asa, mba hampahory azy amin'ny fanompoany mafy. Ary izy ireo nanao ny tanàna ho an'i Farao ny trano rantsan-kazo: Dia Pitoma sy Ramesesa.
1:12 Ary dia vao mainka izy ireo nampahory azy, ka mainka hihamaro izy, ary mitombo ny.
1:13 Ary ny Egyptiana nankahala ny zanak'Israely, ary nampahoriany azy sy nanesoeso azy.
1:14 Ary izy ireo nitondra ny fiainany ho mangidy mivantana, amin'ny asa mafy amin'ny tanimanga sy ny biriky, ary amin'ny fanandevozana isan-karazany, ka izy ireo ho sahiran-tsaina noho ny asan'ny tany.
1:15 Ary ny mpanjakan'i Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, (ny iray izay iray nantsoina hoe Sifra, Poa hafa)
1:16 mampianatra azy ireo: "Raha hanao toy ny mampivelona ny vehivavy Hebreo, ary ny fotoana ny lahateny efa tonga: raha lehilahy, nataony ho faty; raha vehivavy, mitana izany. "
1:17 Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, koa araka izany ny tsy manao araka ny didy ny mpanjakan'i Egypta, Hoy foana anefa ny lehilahy soa aman-tsara.
1:18 Ary niantso azy ireo, hoy ny mpanjaka:, "Inona no irinao tokoa, mba ho afa-tsy ny ankizilahy?"
1:19 namaly izy ireo: "Ny vehivavy Hebreo dia tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana. Fa ireny ihany no manana ny fahendren 'ny mpampivelona, koa araka izany ny miteraka alohan'ny afaka ny ho tonga ho azy ireo. "
1:20 Noho izany, Andriamanitra nanao zavatra tsara manandrify ny mpampivelona. Ary ny olona mitombo, ka dia nampahery indrindra.
1:21 Ary satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, dia nanao trano ho azy ireo.
1:22 Noho izany, Farao nandidy ny vahoakany rehetra, nanao hoe:: "Na inona na inona no ho teraka ny lehilahy firaisana ara-nofo, natsipiny ho any amin'ny ony; na inona na inona ho ateraky ny vehivavy firaisana ara-nofo, mitana izany. "

Fifindra 2

2:1 Rehefa afaka izany,, nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'i Levy nivoaka, ary nampaka-bady avy ny tahiry.
2:2 Dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy;. Ary rehefa nahita azy ho tsara tarehy, dia nafeniny nandritra ny telo volana.
2:3 Ary raha tsy izy intsony afaka hanafina azy, dia naka harona kely tenona ny zozoro, ary nohosorana izany dity ny fiara ary koa ny tara. Ary izy nametraka ny zaza kely ao anatiny, ary nampandrina teo amin'ny sedges ny moron 'ny renirano.
2:4 Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny, ary dia manontany tena hoe inona no hitranga.
2:5 Avy eo, indro, ny zanakavavin'i Farao nidina nanasa ao amin'ny renirano. Ary ny ankizivavy nandeha nanaraka ny lelan-Cove. Ary rehefa nahita ny harona kely eo amin'ny papyruses, dia naniraka ny mpanompony anankiray ho azy. Ary rehefa nentina,
2:6 nosokafany izany; ary fantany fa ao dia kely miantso, dia naka azy fo, ary hoy izy:: "Io no iray amin'ireo zaza ny Hebreo."
2:7 Ary ny anabavin'i ny zaza nanao taminy hoe:: "Raha tianao, Handeha aho ka hiantso aminao ny vehivavy hebreo, iza no ho afaka hitaiza ny zaza. "
2:8 namaly izy, "Mandehana." Ny ankizivavy mivantana lasa ka niantso ny reniny.
2:9 Ary ny zanakavavin'i Farao nanao taminy hoe:: "Raiso ity zazalahy ka tezao ho ahy. Dia homeko ny karamanao. "Dia nentin-dravehivavy ny zaza ka notezainy. Ary raha tonga teo matotra, dia nanolotra azy ho amin'ny zanakavavin'i Farao.
2:10 Dia natsangany teo amin'ny tany ny zazalahy, dia nataony hoe ny anarany i Mosesy, nanao hoe:, "Satria naka azy avy tany anaty rano."
2:11 Ary tamin'izany andro izany, taorian'i Mosesy efa lehibe, dia nivoaka tamin'ny rahalahiny. Ary nahita ny fahoriany sy ny lehilahy Egyptiana nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo, rahalahiny.
2:12 Ary nony nijery manodidina izany sy ny, ka nahita tsy misy olona teo akaiky teo, dia novonoiny ilay Egyptiana, ary nasitriny tao amin'ny fasika ny faty.
2:13 Ary nivoaka ny ampitson'iny, dia nahita Hebreo roa fifandirana mafy. Ary hoy izy taminy izay mahatonga ny ratsy, "Nahoana ianao no mamely ny namanao?"
2:14 Fa izy namaly: "Iza no nanendry an'ialahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ve ianao ta-hamono ahy, toy ny omaly ny namonoan'ialahy ilay Egyptiana?"Mosesy dia natahotra, ka hoy Izy:, "Ahoana no ho fantatry izao teny izao?"
2:15 Ary ren'i Farao izany lahateny, ka nitady hamono an'i Mosesy. Fa nandositra avy eo imasony, dia nitoetra tany amin'ny tany Midiana, ary nipetraka teo akaikin'ny fantsakana iray.
2:16 Ary nisy mpisorona tao Midiana fito vavy, izay tonga hantsaka rano. Ary rehefa nameno ny tavin, Ary nangataka ny drano ny rainy ny ondry aman'osiny.
2:17 Ary ny mpiandry ondry sy naharesy azy ireo nandroaka azy. Dia niainga Mosesy, ary miaro ny ankizivavy, dia nampisotro rano ny ondry aman'osy.
2:18 Ary rehefa niverina tany amin'ny rainy, Regoela, dia hoy izy taminy, "Nahoana no tonga haingana kokoa noho ny mahazatra?"
2:19 namaly izy ireo: "Nisy lehilahy tany Ejipta nanafaka anay tamin'ny tanan'ny mpiandry ondry. Koa, nanovo rano koa izy miaraka aminay sady nanome ny ondry hosotroina. "
2:20 Fa hoy izy:: "Aiza izy? Nahoana no nampirava ny olona? Antsoy izy, ka dia izy hihinan-kanina. "
2:21 Noho izany, Mosesy nianiana izy fa hiara-belona aminy. Dia nanaiky ny zanany vavy ho vady Zipora.
2:22 Dia niteraka zazalahy taminy, izay nantsoiny Gersoma, nanao hoe:, "Efa vao tonga tany an-tanin'olona." Raha ny marina, niteraka iray hafa, izay nantsoiny Eliezera, nanao hoe:, "Fa Andriamanitry ny raiko, Mpamonjy ahy, efa namonjy ahy tamin'ny tànan'i Farao. "
2:23 Raha ny marina, Ary nony ela,, ny mpanjakan'i Egypta maty. Ary ny Zanak'Isiraely, mitaraina, niantso noho ny asa. Ary ny fitarainany niakatra ho an'Andriamanitra hatrany ny asa.
2:24 Dia nandre ny fitarainany, ary izy koa nahatsiaro ny fanekempihavanana izay niforona tamin 'i Abrahama, Isaac, ary Jakoba.
2:25 Ary Jehovah nankasitraka ny Zanak'Isiraely, dia fantany ihany izy.

Fifindra 3

3:1 Ary Mosesy niandry ny ondry ny rainy-in-lalàna Jetro, ny mpisorona tao Midiana. Ary rehefa nandroahany ny andian'ondry ho any amin'ny afovoan-tany efitra, dia nankany an-tendrombohitra 'Andriamanitra, Horeba.
3:2 Ary Jehovah niseho taminy tao anaty lelafo avy teo afovoan'ny roimemy anankiray. Ary hitany fa mbola nirehitra ny voaroy, ary tsy may.
3:3 Noho izany, Ary hoy Mosesy:, "Handeha aho ary hizaha io fahitana lehibe io, Nahoana ny roimemy tsy may. "
3:4 Ary ny Tompo, -tsaina fa dia nandroso teo mba hijery izany, niantso azy tao afovoan'ny roimemy, ka hoy Izy:, "Mosesy, Mosesy. "Dia namaly, "Inty aho."
3:5 Ary hoy izy:: "Fandrao ianao hanao hanatona eto, Esory ny kapa amin'ny tongotrao. Fa ny toerana eo izay mitsangana dia tany masina. "
3:6 Ary hoy izy:, "Izaho no Andriamanitry ny rainao: ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba. "Dia nisaron-tava Mosesy,, fa tsy sahy mijery mivantana amin'ny Andriamanitra.
3:7 Ary hoy Jehovah taminy: "Efa hitako ny fahorian'ny oloko any Ejipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny fatratra 'ireo izay dia mitsinjo ny asa.
3:8 Ary Jesosy nahalala ny alahelo, Efa nidina mba hanafaka azy amin'ny tanan'ny Egyptiana, ary mba hitarika azy ireo avy tamin'izany tany izany ho any amin'ny tany soa sy malalaka, ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, ny toerana ny Kananita, ary Hetita, ary Amorita, ary Perizita, ary Hivita, ary ny Jebosita.
3:9 Ary noho izany, ny fitarainan'ny zanak'Israely efa tonga atỳ amiko. Ary efa nitsinjo ny fahoriany, amin'ny izay ampahorina noho ny Ejipsianina.
3:10 fa ho avy, ary dia hirahiko ho any amin'i Farao, mba hitarika ny oloko, ny zanak'i Isiraely, nivoaka avy tany Egypta. "
3:11 Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, "Iza moa aho no hankany amin'i Farao sy izay tokony hitarika ny zanak'i Isiraely nivoaka avy tany Egypta?"
3:12 Ary hoy izy taminy:: "Izaho no homba anao. Ary hanana izany ho toy ny famantarana fa efa naniraka anao: Rehefa ianao no nitondra ny oloko nivoaka avy tany Egypta, dia hanatitra sorona ho an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity. "
3:13 Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: "Indro, Handeha ho any amin'ny zanak'i Israely, ary dia holazaiko aminy, 'Ny Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo.' Raha hoy izy: amiko, 'Iza no anarany?'Inona no havaliko azy ireo?"
3:14 Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, "Izaho no Ilay." Hoy izy hoe: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: 'Izay no naniraka ahy ho atỳ aminareo.' "
3:15 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy indray: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: 'Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba, no efa naniraka ahy ho atỳ aminareo. 'Izany no anarana ho ahy any amin'ny mandrakizay, ary izany no hahatsiarovana Ahy hatramin'ny taranaka fara mandimby.
3:16 Mandehana, ka hanangona ny loholon'ny Isiraely, ary dia lazao aminy: 'Jehovah, Andriamanitry ny razanareo, ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba, efa niseho tamiko, nanao hoe:: Rehefa mitsidika, Efa namangy anareo, ary efa nahita izay rehetra efa nanjo anareo tany Egypta.
3:17 Ary efa niteny mba hitarika anareo amin'ny amin'ny fahoriana atỳ Egypta, ho any amin'ny tanin'ny Kananita, ary Hetita, ary Amorita, ary Perizita, ary Hivita, ary ny Jebosita, ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. '
3:18 Ary handre ny feonao. Ary dia hiditra, ianao sy ny loholon'ny Isiraely, ho any amin'ny mpanjakan'i Egypta, ary dia lazao aminy: 'Ny Tompo, Andriamanitry ny Hebreo efa niantso antsika. Isika dia handeha lalan-kateloana any an-efitra, mba hanao sorona ho an'i Jehovah Andriamanitray. '
3:19 Fa fantatro fa ny mpanjakan'i Egypta dia tsy hanafaka anareo, raha tsy mivoaka ny tanana mahery.
3:20 Fa hitarihako ny tanako, ary izaho dia hamely an'i Egypta amin'ny fahagagana rehetra izay hataoko eo aminy. Rehefa afaka izany,, Izy no hanafaka anao.
3:21 Ary hataoko mahita fitia amin'ity firenena ity eo imason'ny Egyptiana. Ary noho izany, rehefa mivoaka, ianao dia tsy mba ho maina.
3:22 Fa ny vehivavy samy hangataka ny namany sy ny mpandray vahiny ny fanaka volafotsy sy ny volamena, ary koa ny fitafiana. Ary dia nametraka azy eo amin'ny lahy sy ny vavy, ka dia ho handroba Egypta. "

Fifindra 4

4:1 Mamaly, Ary hoy Mosesy:, "Izy ireo tsy hino ahy, ka tsy mihaino ny feoko, fa izy hanao hoe:: "Ny Tompo dia tsy niseho taminao. '"
4:2 Noho izany, hoy izy taminy:, "Inona moa fa ianareo no mihazona an-tananao?"Dia hoy izy, "A tehina."
4:3 Ary hoy ny Tompo:, "Atsipazo eo amin 'ny tany." Ary ario ho any, ka dia nivadika ho bibilava, ka dia nandositra Mosesy.
4:4 Ary hoy ny Tompo:, "Ary atehefo eto koa ny tananao, ary hahazo ny rambony. "Ary naninjitra ny tànany ka nandray, Ary niova ho tehina.
4:5 "Tahaka izany anie izy ireo mino," hoy izy, "Fa ny Tompo Andriamanitry ny razany, ny Andriamanitr'i Abrahama, ny Andriamanitr'i Isaka, ary ny Andriamanitr'i Jakoba, efa niseho taminao. "
4:6 Ary hoy indray ny Tompo, "Ataovy ny tananao ao am-pofoanareo." Ary rehefa nataony tao an-tratrany, Dia nentiny ho eo boka, mitovy oram-panala.
4:7 "Ataovy ny tananao indray," hoy izy, "Ao am-pofoanareo." Dia hametraka izany indray dia nentiny ho eo indray, ary tahaka ny sisa nofony.
4:8 "Raha tsy hino anao," hoy izy, "Ka tsy mety mihaino ny toriteny famantarana voalohany, dia hino ny tenin 'ny famantarana manaraka.
4:9 Fa raha tsy hino izany famantarana roa izany aza, ka tsy nihaino ny feonareo: raiso avy amin'ny rano avy ao Neily, ka haidinao amin'ny tany maina, ary na inona na inona no efa nalaina avy ny ony ho tonga ra. "
4:10 Ary hoy Mosesy:: "Miangavy anao aho, Tompo O, Tsy mahay mandaha-teny aho omaly, na ny andro mialoha. Ary hatramin'ny andro izay no itenenanao amin'ny mpanomponao izao, Manana vato misakana lehibe sy mora ny lela. "
4:11 Hoy ny Tompo taminy: "Iza moa no nanao ny vavan'ny olona? Ary iza no namorona ny moana sy ny marenina, ny mahita sy ny jamba? Moa tsy I?
4:12 Mitohy, noho izany, ary Izaho ho eo am-bavanao. Ary izaho hanoro anao izay holazainao. "
4:13 Fa hoy izy:, "Miangavy anao aho, Tompo O, koa na zovy na zovy mandefa tianao hirahina. "
4:14 Ny Tompo, ho tezitra amin'ny Mosesy, nanao hoe:: "Arona Levita rahalahinao no. Fantatro fa mahay mandaha-teny izy. Indro, dia nivoaka hitsena anao, ary rehefa nahita anao, dia faly am-po.
4:15 Mitenena aminy, ka ataovy ny teny azy;. Ary Izaho ho eo am-bavanao sy ao am-bavany, fa Izaho no hanambara aminareo izay tsy maintsy atao.
4:16 Ary dia hilaza ny teninao amin'ny vahoaka, ary Izy no ho ny vavanao. Fa ianareo kosa hatao aminy amin'izany zavatra rehetra momba an'Andriamanitra.
4:17 koa, handray io tehina eo an-tananao; noho izany dia ho hanatanteraka ireo famantarana ireo. "
4:18 Mosesy nivoaka, dia niverina ho any Jetro, ny rafozany, ka hoy izy taminy:, "Izaho no hiainga ka hiverina ho any amin'ny rahalahiko any Ejipta, ka mba hizaha na mbola velona ihany izy. "Ary hoy Jetro taminy, "Mandehana soa aman-tsara."
4:19 Ary izao no nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy tany Midiana: "Mandehana, ka hiverina any Egypta. Fa ireo rehetra izay nitady ny ainao no maty. "
4:20 Noho izany, Nalain'i Mosesy ny vadiny sy ny zanany lahy, ary nampitoeriny eo ambonin'ny boriky, ary niverina ho any Egypta, mitondra ny tehin'Andriamanitra etỳ an-tànany.
4:21 Ary hoy Jehovah taminy, raha mbola hiverina ho any Egypta: "Tandremo mba tsy hanatanteraka, teo imason'i Farao, ireo fahagagana rehetra ireo izay efa nametraka an-tananao. Izaho hanamafy ny fony, ka tsy hanafaka ny olona.
4:22 Ary dia lazao aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah: Ny Isiraely no lahimatoa.
4:23 Efa nolazaiko taminareo: Hanafaka ny zanako lahy, ka dia mba hanompo Ahy. Ary ianareo tsy vonona ny hanafaka azy. Indro, Dia vonoy ny momba ny lahimatoa. ' "
4:24 Ary raha nipetraka teo an-dalana, tao amin'ny tranom-bahiny, nifanena taminy ny Tompo, ary izy dia vonona ny hamono azy.
4:25 Izany no antony, Zipora naka vato maranitra tena, ary namora ny namora ny zanany, ary nikasika ny tongony, ary hoy izy:, "Hianao no mpandatsa-drà vady ahy."
4:26 Ary dia nalefany, rehefa avy nilaza izy, "Hianao no mpandatsa-drà vady,"Noho ny fora.
4:27 Ary hoy Jehovah tamin'i Arona, "Mankanesa any an-efitra mba hitsena an'i Mosesy." Ary hoy koa izy mba hitsena azy mivantana an-tendrombohitra 'Andriamanitra, ary Isiraely nanoroka azy.
4:28 Ary Mosesy nanazava tamin'i Arona ny teny rehetra 'ny Tompo, araka izay efa naniraka azy, ary ny famantarana izay efa nandidiany.
4:29 Dia tonga teo ihany koa, Dia nivory ny loholona rehetra amin'ny zanak'Israely.
4:30 Ary Arona niteny ny teny rehetra izay efa nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy. Ary dia nanatanteraka ny famantarana teo imason'ny olona,
4:31 Dia nino ny olona. Ary efa reny fa Jehovah efa namangy ny Zanak'Isiraely, ka efa nankasitraka ny fahoriany. Ary lavo niankohoka, izy ireo nitsaoka.

Fifindra 5

5:1 Rehefa afaka izany,, Mosesy sy Arona niditra tao, ary hoy koa izy tamin'i Farao: "Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,: Hanafaka ny oloko, mba hamono zavatra hatao fanatitra ho Ahy any an-efitra. "
5:2 Fa izy namaly: "Iza moa ny Tompo, mba hihaino ny feony sy hanafaka ny Isiraely? Tsy fantatro ny Tompo, ary tsy halefako ny Isiraely. "
5:3 Ary hoy izy ireo:: "Ny Andriamanitry ny Hebreo efa niantso antsika, ka mba handeha lalan-kateloana any an-efitra hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Raha tsy izany, ny areti-mandringana, na amin'ny sabatra dia mety hanjo antsika. "
5:4 Ny mpanjakan'i Egypta taminy:: "Nahoana ianao, Mosesy sy Arona, hanelingelina ny olona amin'ny asany? Mandehana any amin'ny fanompoanareo mafy. "
5:5 Ary hoy Farao: "Ny olona eto amin'ny tany maro. Hitanareo fa ny korontana nitombo: mainka raha manome azy amin'ny ny asa?"
5:6 Noho izany, tamin'izany andro izany, nasainy ny mpiandraikitra ny asa, sy ny mpampiasa ny olona, nanao hoe::
5:7 "Ary intsony hanome ny akofa ny olona hamorona biriky, toy ny teo aloha. Anefa izy ireo mba handeha hanangona mololo.
5:8 Ary dia mitaky eo aminy ihany ny biriky izay anjara-fanompoana izay nataony teo anatrehan'i. Ary tsy ianao mampihena na inona na inona, fa malaina izy ireo, ary noho izany no itarainan'ny olona, nanao hoe:: 'Izahay handeha hamono zavatra hatao fanatitra dia ho an'Andriamanitray.'
5:9 Ho sasany an-keriny amin'ny asa, Ary ireo dia hipetraka azy, mba tsy manaiky ny lainga foana izy. "
5:10 Ary toy izany ny mpiandraikitra ny asa sy ny mpampiasa nivoaka ka nanao tamin'ny vahoaka: "Izao no lazain'i Farao: Omeko anao tsy akofa.
5:11 Mandehana, ary manangona izany na aiza na aiza ianao no azony fantarina akory. Ary tsy hisy na inona na inona ny asa ho vitsy foana. "
5:12 Ary ny olona dia niparitaka nitety ny tany Egypta, mba hanangona mololo.
5:13 Toy izany koa, ny mpiandraikitra ny asa nanery azy ireo, nanao hoe:: "Vitao ny asa isan'andro, tahaka ny efa zatra nanao teo anatrehan'ny, rehefa nomena mololo ho anareo. "
5:14 Ary izay teo aloha teo amin'ny asan'ny ny zanak'Israely dia hokaravasin 'ny Farao ataon'ny mpampiasa azy, nanao hoe:: "Nahoana ianao no tsy nameno ny anjara-fanompoana ny biriky, tsy omaly, na amin'izao fotoana izao, fotsiny toy ny teo aloha?"
5:15 Ary ny voalohany teo amin'ny zanak'Israely tonga, dia niantso izy tamin'i Farao, nanao hoe:: "Nahoana no manao tamin'ny mpanomponao toy izany?
5:16 Mololo tsy nomena antsika, nefa ny iray ihany habetsahan'ny biriky no nandidian'i. Noho izany dia, mpanomponao, dia notombohina amin'ny kapoka, sy ny tsy rariny atao hamely ny olonao. "
5:17 Ary hoy izy:: "Ianao no malaina. Ary noho izany antony izany lazainao, 'Izahay ka handeha sy hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah.'
5:18 Noho izany, handeha miasa. Tsy mololo homena anareo, ary hiverina ny fomba nentim-paharazana ny anjara-birikinareo. "
5:19 Ary ny voalohany teo amin'ny zanak'Israely nahita ny tenany tao amin'ny krizy, satria dia nanao taminy, "Na inona na inona ho nihena amin'ny biriky tsirairay mandritra ny andro."
5:20 Ary izy ireo dia nihaona tamin'i Mosesy sy Arona, izay nijanona tandrifiny raha niala teo amin'i Farao.
5:21 Dia hoy izy taminy: "Enga anie ny Tompo mahita sy mpitsara, satria efa nahatonga ny ankasitrahana ho an'i mba maimbo teo anatrehan'i Farao sy ny mpanompony, ary efa nanome azy ny sabatra, mba hamono anay. "
5:22 Ary Mosesy dia niverina ho amin'ny Tompo, ka hoy Izy:: "Tompo ô, nahoana no ory ity firenena ity? Nahoana ianao no naniraka ahy?
5:23 Fa hatramin 'ny fotoana izay niditra tao amin'i Farao, mba hiteny tamin'ny anaranao, efa ory ny olonao. Ary ianareo tsy afaka izy ireo. "

Fifindra 6

6:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Ankehitriny ho hitanao izay hataoko amin'i Farao. Fa amin'ny alalan'ny tanako mahery no hanafaka azy ireo, ary ny tanana mahery dia ario ho afaka ny taniny. "
6:2 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Izaho no Jehovah,
6:3 izay niseho tamin'i Abrahama, Isaka, ary Jakoba ho Andriamanitra Mahery Indrindra. Ary izaho tsy hanambara amin'izy ireo ny anarako: TOMPO.
6:4 Ary noforoniko fanekena taminy, mba hanome azy ny tany Kanana, ny tany fivahinianao, izay izy ireo vao tonga.
6:5 Izaho efa nandre ny fitarainan'ny Zanak'Isiraely, izay ny Egyptiana efa nampahory azy. Ka dia tsaroako ny fanekeko.
6:6 Izany no antony, lazao amin'ny Zanak'Isiraely: Izaho no Jehovah izay hitarika anareo hiala amin'ny asa an-tranon'i ny Egyptiana, Ary hanafaka anao amin'ny fanandevozana, ary koa hanavotra anao amin 'ny ambony sy ny sandriny fitsarana lehibe.
6:7 Ary Izaho handray anareo ho any amiko toy ny oloko, ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo,. Ary ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo hiala amin'ny asa an-tranon'i ny Egyptiana,
6:8 ary Izay nitondra anareo any amin'ny tany, over izay nanangan-tanana mba hanome an'i Abrahama, Isaac, ary Jakoba. Ary hataoko mahita izany ho fanananareo. Izaho no Jehovah. "
6:9 Ary noho izany, Mosesy nanazava ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny taranak'i Israely, izay tsy miombon-kevitra aminy, noho ny fahoriam-panahy sy ny asa tena sarotra.
6:10 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
6:11 "Midira, ka lazao amin'i Farao, mpanjakan'i Egypta, ka mba hampodiny ny Zanak'Isiraely avy any amin'ny taniny. "
6:12 Namaly i Mosesy teo imason'ny ny Tompo: "Indro, ny Zanak'Isiraely aza tsy nihaino ahy. Ary hataony ahoana no hihainoan'i Farao ahy, indrindra hatramin'ny izaho tsy voafora molotra?"
6:13 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, ary nomeny azy ireo ny didy ho an'ny zanak'Israely, ary ho an'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta, mba hitarika ny zanak'i Isiraely hiala ny tany Egypta.
6:14 Ireo no mpitarika ny trano, araka ny fianakaviany. Ary ny zanakalahin'i Robena, ny voalohan-teraky ny Isiraely: Dia Hanoka sy Palo, Hezrona ary Karmy.
6:15 Ireo dia ny foko Robena. Ny taranak'i Simeona,: Dia Jemoela sy Jamina, sy Ohada, sy Jakina, sy Zohara, ary Saoly, zanaky ny vehivavy Kananita. Ireo no naterak'Andriamanitra Simeona.
6:16 Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Levy, araka ny havanao: Gersona, sy Kehata, ary Merary. Ary ny andro niainan'i Levy dia telo-polo amby zato sy fito.
6:17 Ny zanakalahin'i Hersona: Libny sy Simey, araka ny havanao.
6:18 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Amram, sy Jizara, sy Hebrona ary Oziela. Toy izany koa, ny andro niainan'i Kehata dia telo-polo amby zato-telo.
6:19 Ary ny zanakalahin'i Merary: Dia Maly sy Mosy. Ireo dia ny foko Levy, araka ny fianakaviany.
6:20 Ary Amrama naka ho vady Jokebeda, ny ray nenitoany, izay nitondra ho an'i Arona sy Mosesy. Ary ny andro niainan'i Amrama dia telo-polo amby zato sy fito.
6:21 Toy izany koa, ny zanakalahin'i Jizara: Kora, sy Noga sy Nafega, sy Zikry.
6:22 Toy izany koa, ny zanakalahin'i Oziela: Misaela, sy Elzafana, ary Sitry.
6:23 Ary Arona naka ho vady Elizabeth, ny zanakavavin'i Aminadaba, anabavin'i Nasona, izay nitondra ho azy Nadaba, sy Abiho, ary Eleazara, ary Itamara.
6:24 Toy izany koa, ny zanak'i Kora: Asira, ary Elkana, ary Abiasafa. Ireo dia ny foko ny Koraita.
6:25 Ary marina tokoa Eleazara, ny zanak'i Arona, nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Putiel. Ary izy niteraka an'i Finehasa. Ary izao no lohan'ny fianakaviana amin'ny Levita, araka ny havanao.
6:26 Ireo no Arona sy Mosesy, izay nanome torolalana ny Tompo mba hitarika ny zanak'i Isiraely hiala ny tany Egypta araka ny orinasa.
6:27 Ireo no hilaza amin'i Farao, mpanjakan'i Egypta, mba hitondra ny Zanak'Isiraely hivoaka avy any Egypta. Ireo no Mosesy sy Arona,
6:28 amin'ny andro nefa ny Tompo niteny tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egypta.
6:29 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Izaho no Jehovah. Lazao amin'i Farao,, mpanjakan'i Egypta, izay rehetra lazaiko aminao. "
6:30 Ary Mosesy nanao teo imason 'ny Tompo: "Inona, I izaho tsy voafora molotra, ahoana no hihainoan'i Farao ahy?"

Fifindra 7

7:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Indro, Izaho dia manao fetr'andro ho anao ny andriamanitry ny Farao. ary Arona, rahalahinao, no ho mpaminany.
7:2 Ianao no hiteny aminy izay rehetra andidiako anao. Ary izy no hiteny amin'ny Farao, ka mba hampodiny ny Zanak'Isiraely avy tany amin'ny taniny.
7:3 Ary Izaho hanamafy ny fony, ary Izaho hanamaro ny famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egypta,
7:4 dia tsy hihaino anao. Ary Izaho maniraka ny tànany eo ambonin'ny Ejipta, ary izaho handeha miadana ny tafika sy ny olona, ny zanak'i Isiraely, avy tany amin'ny tany Egypta, amin'ny alalan'ny didim-pitsarana lehibe indrindra.
7:5 Ary ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, izay nampahazo ny tànany eo ambonin'ny Ejipta, ary Izay efa nitondra ny Zanak'Isiraely avy aminy. "
7:6 Ary noho izany, Mosesy sy Arona nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra. Ary dia toy izany natao izany.
7:7 Ary Mosesy dia valo-polo taona, ary Arona telo amby valo-, raha niteny tamin'i Farao.
7:8 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona:
7:9 "Rehefa Farao hilaza aminareo, 'Haneho famantarana,'Dia lazao amin'i Arona, 'Raiso ny tehinao, ka atsipazo eo anatrehan'i Farao, Ary hovana ho bibilava. ' "
7:10 Ary toy izany i Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny Farao, ka nanao araka izay efa nandidian'i Jehovah. Ary Arona naka ny tehiny eo imason'i Farao sy ny mpanompony, ka dia nivadika ho bibilava.
7:11 Ary Farao dia nampaka ny olon-kendry sy ny mpanana ody. Ary izy ireo koa dia, amin'ny alalan'ny teny hafahafa tononina Ejiptiana sy ny zava-miafina sasany, nanao toy izany koa.
7:12 Ary samy nazera ny tehina, dia niova ho bibilava. Fa ny mpiasa Arona nandany ny tehina.
7:13 Ary ny fon'i Farao dia nanamafy, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
7:14 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Ny fon'i Farao dia efa mafy fo; dia tsy vonona ny hanafaka ny olona.
7:15 Mandehana any amin'ny azy raha maraina; indro, dia hivoaka ho any amin'ny rano. Ary dia hitsangana hitsena azy ho ambony noho ny moron 'ny renirano. Ary dia haka, an-tananao, lohan'ny tehina izay teny nivadika ho menarana.
7:16 Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Ny Tompo, Andriamanitry ny Hebreo naniraka ahy ho atỳ aminareo, nanao hoe:: Hanafaka ny oloko mba hanao sorona ho Ahy any an-efitra. Ary na dia mandra-pahatongan'ny 'izao fotoana izao, ianao tsy vonona ny hihaino.
7:17 Noho izany, izao no lazain'i Jehovah: Amin'izay dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. Indro, Hamely, miaraka amin'ny iny tehinao eny an-tanako, ny rano avy ao Neily, Ary hovana ho ra.
7:18 koa, ny hazandrano ao Neily dia ho faty, ary ny rano dia ho voaloto, ary ny Egyptiana ho ory raha misotro ny rano avy ao Neily. ' "
7:19 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy: "Lazao amin'i Arona: 'Raiso ny tehinao; ary hanitatra ny tànany eo ambonin'ny ranon'i Ejipta, ary ny ony sy ny renirano sy ny heniheny ary ny fihandronan'ny rano, mba ho tonga ra. Ary aoka hisy ra eran'ny tany Egypta, toraka amin'ny fitoeran-drano hazo tahaka ny tamin'ny vato. ' "
7:20 Ary Mosesy sy Arona nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra. Ary nanandratra ny tehina, dia namely ny rano avy ao Neily teo imason'i Farao sy ny mpanompony. Dia niova ho ra.
7:21 Ary ny hazandrano izay tao Neily maty, ary ny ony dia nametaveta, ary ny Egyptiana tsy afaka ny hisotro ny rano avy ao Neily, ary nisy ra manerana ny tany Ejipta manontolo.
7:22 Sy ny mpanana ody Egyptiana, ny teny hafahafa tononina, nanao toy izany koa. Ary ny fon'i Farao dia nanamafy, tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
7:23 Ary Jesosy nitodika nijery ny tenany izy, ary dia niditra tao an-tranony, Fa tsy nisy mampihatra ny fony indray ny zava-nitranga ity.
7:24 Dia nihady ny Egyptiana rehetra nanaraka ny sisin 'ny renirano rano hosotroiny. Fa izy ireo dia tsy afaka ny hisotro amin'ny rano avy ao Neily.
7:25 Ary nisy hafitoana vita, araka ny Tompo, namely ny renirano.

Fifindra 8

8:1 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy: "Midira amin'ny Farao, ary ianao hanao aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah: Hanafaka ny oloko mba hanao sorona ho ahy.
8:2 Fa raha tsy vonona ny hanafaka azy ireo, indro, Hamely ny fari-taniny rehetra amin'ny sahona.
8:3 Ary ny ony ho hahandro amin'ny sahona, izay hiakatra ka hiditra ao an-tranonao, ary ny efitra fatoriana, sy ny ny fandrianao, ary any an-trano ny mpanomponao ary ny vahoakanao, ary ao amin'ny fatana fandoroana, sy eo an-sisa tavela ny sakafo.
8:4 Ary ho anao, sy ny olona, ary ny mpanomponao rehetra, no hiditra ny sahona. ' "
8:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Lazao amin'i Arona: 'Mandrosoa ny tànany eo ambonin'ny ny ony, ary koa noho ny renirano sy ny heniheny, ary hamoaka sahona ny tany Egypta. ' "
8:6 Ary Arona nampahazo ny tànany eo ambonin'ny ranon'i Egypta ny, ary ny sahona niakatra ka rakotra azy ny tany Egypta.
8:7 Ary ny mpanana ody koa, araka ny teny hafahafa tononina, nanao toy izany koa, ary dia nentiny sahona eo amin'ny tany Egypta.
8:8 Fa Farao dia nampaka an'i Mosesy sy Arona, ary hoy izy taminy: "Mivavaha amin 'ny Tompo, mba hampialany ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako. Ary Izaho hanafaka ny olona, mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. "
8:9 Dia hoy Mosesy tamin'i Farao: "Manendre ho ahy ny fotoana, rehefa tokony hitalaho amin'ny anaran'ny anao, sy ny mpanomponao, sy ny olonao, ka dia ny sahona mba noroahina avy aminao, ary amin'ny taranakao, sy ny mpanomponao, ary avy amin'ny olona, ary mba hitoetra ao Neily ihany. "
8:10 Dia namaly, "Rahampitso." Ary hoy izy:, "Izaho dia hanao zavatra araka ny teninao, mba ho fantatrareo fa tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika.
8:11 Ary ny sahona dia hiala avy aminao, ary amin'ny taranakao, sy ny mpanomponao, ary avy amin'ny olona. Ary izy ireo dia hijanona ao Neily. "
8:12 Ary Mosesy sy Arona niala teo amin'i Farao. Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ho an'ny ny fampanantenana izay efa nataony tamin'i Farao ny amin'ny sahona.
8:13 Ary Jehovah nanao araka ny tenin'i Mosesy. Ka maty ny sahona avy tao an-trano, ary tao an-tanàna, ary tao an-tsaha.
8:14 Ary nangoniny ho any be antontan, ary dia nametaveta ny tany.
8:15 Ary Farao dia, satria efa nomena fanampiana, nanamafy ny fony, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
8:16 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Lazao amin'i Arona: 'Mandrosoa ny tehinao, ka kapohy ny vovo-tany. Ary aoka hisy bibikely manindrona nanerana ny tany Egypta. ' "
8:17 Dia nataon'ny olona izany. Ary Arona omena ny tànany, mihazona ny mpiasa, ary dia namely ny vovo-tany, ary nisy bibikely manindrona ny olona sy ny biby. Rehetra ny vovo-tany dia nivadika ho manindrona bibikely nitety ny tany Egypta.
8:18 Sy ny mpanana ody, ny teny hafahafa tononina, nanao toy izany koa, mba hamoaka manindrona bibikely, nefa fa tsy hainy. Ary nisy zavamaniry bibikely, betsaka ny olona toy ny amin'ny biby.
8:19 Sy ny mpanana ody hoy izy tamin'i Farao: "Izao no ny rantsan-tànan'Andriamanitra." Ary ny fon'i Farao dia nanamafy, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
8:20 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy: "Mitsangàna amin'ny voalohany hazavana, ka mijoroa eo imason'i Farao, fa Izy no hivoaka ho any amin'ny rano. Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah: Hanafaka ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho ahy.
8:21 Fa raha tsy hanafaka azy ireo, indro, Hampameleziko anareo, sy ny mpanomponao, ary amin 'ny olonao, ary ny ao an-trano, samihafa karazana lalitra. Ary ny tranon'ny Egyptiana dia ho feno lalitra samy hafa karazana, ary koa ny tany rehetra izay dia ho.
8:22 Ary amin'izany andro izany, Hataoko fahagagana tany amin'ny tany Gosena, izay misy ny vahoakako no, ka izay manidina tsy ho any. Ary ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah eo amin'ny tany.
8:23 Ary hasiako fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao. Rahampitso izany dia ho famantarana. ' "
8:24 Ary dia nataon'i Jehovah izany. Dia tonga ny lalitra dia mafy indrindra any an-trano Farao sy ny mpanompony, sy ho any amin'ny tany Egypta. Ary dia nametaveta ny tany, amin'izao fomba izao, ny lalitra.
8:25 Ary Farao dia nampaka an'i Mosesy sy Arona, ary hoy izy taminy, "Mandehana, ka hovonoina hatao fanatitra ho Andriamanitrareo eto amin'ity tany ity."
8:26 Ary hoy Mosesy:: "Tena tsy afaka ny ho toy izany. Fa isika dia immolate ny fahavetavetan'ny ny Egyptiana ho an'i Jehovah Andriamanitray. Fa raha mamono ireo zavatra izay ny Egyptiana mivavaka, ny anatrehany, izy ireo dia hitora-bato antsika ny.
8:27 Dia hivahiny lalan-kateloana any an-efitra. Ary isika dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray, araka izay efa nampianatra antsika. "
8:28 Ary hoy Farao: "Izaho no hanafaka anao mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrareo any an-efitra. Na izany aza dia mety handeha ihany hatramin'izao. Mitalaho ho ahy. "
8:29 Ary hoy Mosesy:: "Rehefa avy niala avy aminao, Izaho hangataka amin'ny Tompo. Ary ny lalitra amin'i Farao dia misintona, sy ny mpanompony, ary ny vahoakany, rahampitso. Nefa aza vonona ny hamitaka intsony, mba tsy hanafaka ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. "
8:30 ary Mosesy, niala teo amin'i Farao, nivavaka ho an'ny Tompo.
8:31 Dia nanao araka ny teniny. Dia nesoriny ny lalitra amin'i Farao, sy ny mpanompony, ary ny vahoakany. Tsy nisy na iray akory aza tavela aoriana.
8:32 Ary ny fon'i Farao dia nanamafy, amin'izay mba, na dia izany kosa, dia tsy hanafaka ny olona.

Fifindra 9

9:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Midira amin'ny Farao, ka lazao aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Hanafaka ny oloko, hanao sorona ho ahy.
9:2 Fa raha mbola mandà ianao, ary hitazonana azy ireo,
9:3 indro, ny tananao ho noho ny saha. Ary ny areti-mandringana mafy indrindra dia ho eo amin'ny soavaly, ary ny borikivavy, ary ny rameva, ary ny omby, ary ny ondry.
9:4 Ary ny Tompo dia mahatonga ny fahagagana eo amin'ny fananana ny Isiraely sy ny fananany 'ny Egyptiana, ka na inona na inona ho levona avy ireo zavatra izay an'ny zanak'Israely. "
9:5 Ary ny Tompo nanendry ny fotoana, nanao hoe:: "Rahampitso, ny Tompo no manatanteraka izany teny izany eto amin'ny tany. "
9:6 Noho izany, ny Tompo vita izany teny izany ny ampitson'iny. Ary ny bibi-dia ny Egyptiana maty. Na izany aza tena, ny bibi-dia ny Zanak'Isiraely, na inona na inona maty.
9:7 Dia naniraka Farao hizaha; ary tsy nisy na inona na inona ny maty ireo zavatra izay Isiraely ny fananany. Ary ny fon'i Farao dia nanamafy, ka tsy hanafaka ny olona.
9:8 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona: "Mangalà lavenona avy amin'ny lafaoro, ary aoka hatopin'i Mosesy miakatra ho any amin'ny rivotra, teo imason'i Farao.
9:9 Ary aoka hisy vovoka rehetra amin'ny tany Egypta. Fa hisy fery sy mamontsina pustules ny olona sy ny biby, manerana ny tany Ejipta manontolo. "
9:10 Dia naka lavenona tamin'ny lafaoro avy, Ary nitsangana teo imason'i Farao, dia natopin'i Mosesy eny amin'ny rivotra. Ary nisy fery amin'ny mamontsina pustules amin'ny olona sy amin'ny biby.
9:11 Tsy mety mijanona ny mpanao ody ratsy eo imason'i Mosesy, noho ny fery izay teo aminy sy ny rehetra amin'ny tany Egypta.
9:12 Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon'i Farao, ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, araka Jehovah niteny tamin'i Mosesy.
9:13 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mitsangàna maraina, ka mijoroa eo imason'i Farao, ary ianao hanao aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Hanafaka ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho ahy.
9:14 Fa izao kosa, Dia halefako ny areti-mandringana rehetra amin 'ny fonao, sy ny mpanomponao, ary amin 'ny olonao. Tahaka izany anie fantatrao fa tsy misy tahaka Ahy amin'ny tany rehetra.
9:15 Amin'izao fotoana izao, ny fanolorana ny tanako, I hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny areti-mandringana, dia ho levona tsy ho amin'ny tany.
9:16 Nefa noho izany izay notendrena halainareo, ka mba hahazoako manambara ireo ny hery avy aminao, ary mba ny anarako mba ho lazaina amin'ny tany rehetra ny.
9:17 Ve mbola hitana ny olona, ary mbola vonona ny hanafaka azy ireo?
9:18 Koa dia, rahampitso, amin'izao ora izany, Izaho handatsaka havandra lehibe izaitsizy tokoa teo, toy izay tsy mbola nisy teto Egypta hatramin'ny andro nisiany mponina, na dia mandraka amin'izao andro ankehitriny izao.
9:19 Noho izany, mandefa avy hatrany ary hanangona ny biby fiompinao, sy izay rehetra anananao any an-tsaha. Fa ny olona sy ny biby, ary ny zavatra rehetra izay ho hita any ivelany, tsy nangoninao ny avy an-tsaha, ary izay ho lavo ny havandra, dia ho faty. ' "
9:20 Ary izay natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompon'i Farao dia nampody ny mpanompony sy ny biby fiompy nandositra ho eo an-trano.
9:21 Fa izay niraharaha ny tenin 'ny Tompo namoaka ny mpanompony sy ny biby fiompy ho any an-tsaha.
9:22 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandrosoa ny tananao ny lanitra, ka tsy hisy havandra hilatsaka amin'ny tany Egypta rehetra, ny olona, ary ny biby, ary ny teny rehetra zavamaniry any an-tsaha amin'ny tany Egypta. "
9:23 Ary Mosesy dia nampahazo ny tehiny ho any an-danitra, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy havandra, Niantontan'ny tselatra ary koa manerana ny tany. Ary Jehovah nandatsaka havandra tamin'ny tany Egypta.
9:24 Ary ny havandra sy afo intermingled nandroaka tamin'ny niara-. Ary dia izany rehetra nanana maridrefy mbola tsy nisy hita tany amin'ny tany Egypta rehetra, avy ny fotoana izany firenena izany niforona.
9:25 Ary ny havandra namely, eran 'ny tany Egypta, ny zavatra rehetra izay tany an-tsaha, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Ary ny havandra namely izay rehetra zavamaniry any an-tsaha, ary novakiny hazo rehetra eo amin'ny faritra.
9:26 Fa tao amin'ny tany Gosena, izay ny zanak'Israely dia, no tsy latsaka ny havandra.
9:27 Dia naniraka Farao ka nampaka an'i Mosesy sy Arona, ka nanao taminy: "Efa nanota ka mandraka ankehitriny. Ny Tompo ihany. Izaho sy ny vahoakako no ratsy fanahy.
9:28 Mivavaha ho an'ny Tompo, ka ny kotroka 'Andriamanitra sy ny havandra dia mety hitsahatra, ka mba hanafaka anao, ary mba tsy mety mijanona eto intsony. "
9:29 Ary hoy Mosesy:: "Rehefa efa niala an-tanàna, Hitarihako ny tanako ho an'ny Tompo, ary ny kotrokorana hitsahatra, ary ny havandra dia tsy ho, mba ho fantatrareo fa ny tany dia ho an'ny Tompo.
9:30 Fa samy fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra. "
9:31 Ary noho izany, ny rongony sy ny vary hordea no simba, satria ny vary hordea nitombo, ary ny rongony dia efa voa-dalam-pandrosoana.
9:32 Fa ny vary tritika sy ny ampemby no tsy mba simba, satria tara.
9:33 ary Mosesy, niala teo amin'i Farao avy tao an-tanàna, naninjitra ny tànany manandrify ny Tompo. Ary ny kotrokorana sy ny havandra nitsahatra, ary tsy misy intsony Mitete ranonorana amin'ny tany.
9:34 Ary Farao dia, nahita fa ny orana, sy ny havandra, ary efa nitsahatra ny kotrokorana, nampiana ny fahotany.
9:35 Ary ny fony vesaran'ny, miaraka amin'izany ny mpanompony, ary dia nanamafy indrindra. Fa tsy nisy hanafaka ny zanak'i Isiraely, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra ka nampilazainy an'i Mosesy.

Fifindra 10

10:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Midira amin'ny Farao. Fa Izaho efa nanamafy ny fony, ary ny mpanompony, ka mba hanatanteraka ireo, ny famantarana, ao aminy,
10:2 ary mba hamaritra ny ho ren'ny zanakao-lahy sy ny zafikeliny, impiry Aho no nanohitra ny Egyptiana ka dia niasa ny famantarana teo aminy, ary mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
10:3 Noho izany, Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny Farao, ka hoy ireo taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo: Mandra-pahoviana no ho vonona ny hanaiky izay ahy? Hanafaka ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho ahy.
10:4 Fa raha manohitra, ary ianareo dia vonona ny hanafaka azy ireo, indro, rahampitso dia hahatonga valala amin'ny fari-taninao.
10:5 Dia handrakotra ny lafin-tany, fandrao hisy anisan'izy io ho hita. Eny, ary inona avy ny havandra sisa no hohanina. Fa ho manotahota lasa ny hazo rehetra izay haniry tany an-tsaha.
10:6 Ary izy ireo dia hameno ny tranonao, ary ny an'ny mpanomponao sy ny Egyptiana rehetra: maro ho toy ny ray sy ny razanareo tsy nahita, hatramin 'ny fotoana izay dia nitsangana teo ambonin'ny eto an-tany, na dia mandraka androany. "Dia nihodina izy hiala, ka dia niala teo amin'i Farao.
10:7 Dia hoy ny mpanompon'i Farao taminy hoe:: "Mandra-pahoviana no tsy maintsy miaritra izany tantara ratsy? Hanafaka ny olona, mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamaniny. Tsy fantatrareo va fa efa ho faty Ejipta?"
10:8 Ary izy ireo niantso indray Mosesy sy Arona tamin'i Farao, izay nilaza taminy: "Mandehana, hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrao. Iza no ireo izay handeha?"
10:9 Ary hoy Mosesy:: "Isika dia handeha amin'ny zanakay madinika sy ny zokiolona, amin 'ny lahy sy ny vavy, amin 'ny ondry aman'osy sy ny omby. Fa ny panajana 'ny Tompo Andriamanitsika. "
10:10 Ary Farao dia namaly: "Koa aoka: Jehovah anie ho aminareo. Fa raha izaho no handefa anareo sy ny zanakareo madinika, iza no misalasala fa mikasa ny sasany ny faharatsiana lehibe?
10:11 Tsy ho toy izany. Na izany aza, mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo, dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. Ho an'ity, koa, dia izay nangataka ny tenanareo. "Ary avy hatrany izy ireo dia namoaka avy imason'i Farao.
10:12 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandrosoa ny tànany eo ambonin'ny tany amin'ny tany Egypta, nanatrika ny valala, mba hitsangana eo amboniny, ka handevona ny anana izay sisa avy ao amin'ny havandra. "
10:13 Ary Mosesy dia nampahazo ny tehiny hanapaka ny tany Egypta. Ary Jehovah nitondra rivotra mirehitra mandritra iny andro sy alina. Ary nony maraina dia tonga, ny may rivotra nanainga ny valala.
10:14 Ary niakatra teo ambonin'ny tany Ejipta manontolo. Ary nanorim-ponenana tany amin'ny tany rehetra tapaky ny Egyptiana: tsy hita isa, toa ka tsy mbola nisy taloha ka, na mandrakizay ho taorian'izay.
10:15 Dia nandrakotra ny rehetra lafin-tany, nametraka lao ny zava-drehetra. Ary ny zavamaniry tompon-tany dia nandany, miaraka amin'ny voankazo na inona na inona teny an-hazo, izay ny havandra efa tavela. Ary na inona na inona ny maitso mbola mandeha amin'ny hazo na eo amin'ny zavamaniry amin'ny tany rehetra Ejipta.
10:16 Izany no antony, Haingana Farao dia nampaka an'i Mosesy sy Arona, ary hoy izy taminy: "Efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitrareo, sy ianao.
10:17 Fa ankehitriny, hanafaka ahy amin'ny fahotako na dia amin'ity indray mitoraka ity, ary hangataka ny Tompo Andriamanitrao, ka mba hahazoany izany fahafatesana afaka amiko. "
10:18 ary Mosesy, miala amin'i imason'i Farao, nivavaka ho an'ny Tompo.
10:19 Ary izy nitondra tena mahery rivotra avy any andrefana, ary, alainy ny valala, dia hanipy azy tao amin'ny Ranomasina Mena. Tsy nisy sisa na dia iray any amin'ny faritra rehetra any Egypta.
10:20 Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon'i Farao; Fa tsy nisy hanafaka ny zanak'i Isiraely.
10:21 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandrosoa ny tananao ny lanitra. Ary aoka hisy aizina amin'ny tany Egypta, ka mikitroka mba ho afaka hahatsapa izany. "
10:22 Ary Mosesy dia nanatsotra ny tànany ho any an-danitra. Ary nisy haizina mahatsiravina tany amin'ny tany Egypta rehetra nandritra ny telo andro.
10:23 Tsy nisy nahita ny rahalahiny, na nihetsika ny tenany avy tao amin'ny nitoerany ihany Izy. Fa na aiza na aiza ny zanak'Israely nonina, dia nisy mazava.
10:24 Ary Farao dia nampaka an'i Mosesy sy Arona, ary hoy izy taminy: "Mandehana, sorona ho an'i Jehovah. Hany ataoko: aoka ny ondry aman'osy sy ny omby mijanona aoriana. Ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa. "
10:25 Ary hoy Mosesy:: "Tsy maintsy hamela antsika koa ny niharam-boina sy ny fanatitra dorana, izay hanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray.
10:26 Ny ondry aman'osy rehetra ho namanay hiara-mandeha aminay. Tsy misy kitro aminy ihany no sisa aoriana. Fa izy ireo dia ilaina ho an'ny ny fivavahana tamin'i Jehovah Andriamanitsika, indrindra fa satria tsy fantatray izay tokony hatao sorona, mandra-tonga any amin'ny toerana indrindra. "
10:27 Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon'i Farao, ary izy tsy vonona ny hanafaka azy ireo.
10:28 Ary hoy Farao tamin'i Mosesy: "Esory amiko, ary mitandrema fa tsy hahita ny tavako intsony. Na inona na inona tamin'ny andro izany dia hiseho eo imasoko, ianao dia ho faty. "
10:29 namaly i Mosesy: "Ho tanteraka anie izany, araka izay nolazainao. Dia tsy hahita ny tavanao intsony. "

Fifindra 11

11:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Izaho no hikasika Farao sy Ejipta tamin'ny loza iray fanampiny, ary rehefa afaka izany, dia hanafaka anareo, dia manery anareo mivoaka.
11:2 Noho izany, dia hilaza ny olona rehetra mba manontany, olona amin'ny namany, ary ny vehivavy amin'ny namany avy, fa fanaka volafotsy sy ny volamena.
11:3 Avy eo ny Tompo dia hanome sitraka ho an'ny vahoakany teo imason'ny Egyptiana. "Ary Mosesy dia lehibe dia lehibe ny lehilahy tany amin'ny tany Egypta, ao amin'ny imason'ny mpanompon'i Farao sy ny vahoaka rehetra.
11:4 Ary hoy izy:: "Izao no lazain'i Jehovah: 'Ao amin'ny misasakalina dia hiditra any amin'ny tany Egypta.
11:5 Ary ny lahimatoa rehetra ao amin'ny tany ny Egyptiana ho faty, hatramin'ny lahimatoan'i Farao, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, na dia ny voalohan-teraky ny andevovavy, izay eo amin'ny vato fikosoham-bary, ary ny voalohan-teraky ny biby mpitondra entana.
11:6 Ary ho lehibe ny fitarainana manerana ny tany Ejipta manontolo, toy izay tsy mbola nisy teo anatrehan'i, na mandrakizay rehefa afaka izany, dia ho.
11:7 Fa ny zananilahy rehetra amin'ny Isiraely tsy hisy na dia nimonomonona moramora avy ny alika, avy amin'ny olona, na dia ny biby fiompy, dia mba ho fantatrareo ny fomba fomba mahagaga ny Tompo mizara ny Egyptiana amin'ny Isiraely. '
11:8 Ary izany rehetra izany, mpanomponao, hidina ho amiko sy matahotra ahy, amin'ny hoe:: 'Mialà, ianao sy ny vahoaka rehetra izay manaiky anareo. 'Rehefa afaka izany,, dia handeha izy. "
11:9 Dia niala teo amin'i Farao tezitra izaitsizy tokoa. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Farao dia tsy hihaino anao, ka dia famantarana maro mba ho tanteraka tany amin'ny tany Egypta. "
11:10 Ary Mosesy sy Arona nanao ireo fahagagana rehetra ireo, izay voasoratra, teo imason'i Farao. Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon'i Farao; Fa tsy nisy hanafaka ny Zanak'Isiraely avy any amin'ny taniny.

Fifindra 12

12:1 Ny Tompo koa dia niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta:
12:2 "Ity volana ity no ho anareo ny fiandohan 'ny volana. Ho any amin'ny volana voalohany amin'ny taona.
12:3 Mitenena amin'ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely, ka lazao aminy: Ary tamin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity, aoka ny olona rehetra handray ny zanak'ondry, araka ny fianakaviany sy ny tranony.
12:4 Fa raha ny isa dia latsaky ny mety ho ampy mba ho afaka handevona ny zanak'ondry, dia manaiky ny namany, izay efa nanatevin-daharana tao an-tranony, araka ny isan'ny olona izay mety ho ampy mba ho afaka hihinana ny zanak'ondry.
12:5 Ary ho zanak'ondry tsy misy kilema, iray taona iray lehilahy. Araka ny fombam-pivavahana ity, dia ihany koa ny maka zanak'osy.
12:6 Ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny zanak'Israely, dia immolate azy amin'ny hariva.
12:7 Ary hanalany avy amin'ny ra, ary apetraho eo amin'ny roa ny varavarana lahatsoratra sy ny ambony tokonam-baravaran'ny trano, izay dia lanin'ny.
12:8 Ary tamin'iny alina iny dia hihinana ny nofo, atsatsiho amin'ny afo, ary mofo tsy misy masirasira tamin'ny bibidia salady.
12:9 Aza lanin'ny na inona na inona avy amin'ny manta, na voahandro amin'ny rano, fa atsatsiho amin'ny afo ihany. Ary handevona ny lohany sy ny tongony ary ny tsinainy.
12:10 Samy tsy na inona na inona avy sisa ho tra-maraina. Raha zavatra Ho efa sisa tsy lany, dia hodorany amin'ny afo.
12:11 Ary ianareo ho lanin'ny toy izany: Ary misikìna ny andilany, dia hanana kiraro ny tongotrao, mitana tehina eny an-tananareo, ary handevona azy faingana. Fa ny Paska (izany hoe, ny Fiampitana) 'ny Tompo.
12:12 Ary dia hita hamaky ny tany Egypta izay alina, ary hamely ny voalohan-teraka rehetra tany amin'ny tany Egypta, avy amin'ny olona, na dia ny biby fiompy. Ary ho entiko hamely rehetra ny fitsarana ny andriamanitry ny Ejipta. Izaho no Jehovah.
12:13 Fa ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay ianao dia ho. Ary hahita ny ra, ary Aho, dia handalo anareo. Ary ny loza dia tsy homba taminareo handringanana, raha mamely ny tany Egypta.
12:14 Ary dia izao andro anio izao ho fahatsiarovana, ary ianao no hitandremanareo izany ho panajana ho an'ny Tompo, hatramin'ny taranakareo fara mandimby, toy ny fanoloran-tena mandrakizay.
12:15 Mandritra ny fito andro, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. Amin'ny andro voalohany dia hisy tsy masirasira ao an-tranonareo. Na zovy na zovy no handevona na inona na inona izay misy masirasira ianareo, hatramin'ny andro voalohany, na dia mandra-pahatongan'ny andro fahafito, 'ny fanahy dia very tsy ho Israely.
12:16 Ny andro voalohany dia ho masina sady manetriketrika, ary amin'ny andro fahafito dia nankamasinina amin'ny mitovy lanonan'ny. Ary aza manao raharaha amin 'izao andro, afa-tsy izay mikasika ny mihinana.
12:17 Ary hitandrina ny andro firavoravoana ny mofo tsy misy masirasira. Fa amin'izany andro izany, Dia hitarika ny tafika avy tany amin'ny tany Egypta, ary ianao, dia tandremo izany andro, hatramin'ny taranakareo fara mandimby, ho toy ny fombafomba mandrakizay.
12:18 Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana, amin'ny hariva, Ary aoka holaninao ny mofo tsy misy masirasira, hatramin'ny amby roa-polo andro voalohany amin'ity volana ity, amin'ny hariva.
12:19 Mandritra ny fito andro, any no tsy ho hita lalivay ao an-tranonareo. Na zovy na zovy no mihinana ny masirasira, ny fanahiny dia ho levona tsy ho amin'ny fiangonana, dia ny Isiraely, toy ny zavatra maro toy ny vao tonga ny tompon 'ny tany.
12:20 Ary aza handevona misy masirasira. Amin'ny toerana rehetra ny fonenanao, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. "
12:21 Dia nampanalain'i Mosesy ny loholon'ny ny Zanak'Isiraely, ary hoy izy taminy: "Mandehana, nandray ny biby araka ny fokom-pirenenareo, ary sorona ny Paska.
12:22 Ary atsobohy kely fehin'aina ao hysopa ao amin'ny ra izay eo amin'ny fidirana, dia hamafazany ny tokonam-baravarana miaraka aminy ambony, ary roa ny varavarana Lahatsoratra. Aoka tsy hisy aminareo handeha hiala eo anoloan'ny varavaran'ny trano ao an-tranony mandra-maraina.
12:23 Fa Jehovah no hiampita ny alalan ', namono ilay Egyptiana. Ary rehefa ho hitany ny ra eo amin'ny tokonam-baravarana ambony, ary roa ny varavarana Lahatsoratra, dia handalo ny varavarana 'ny trano, ary tsy namela ilay namely hiditra ao an-tranonareo sa ny manao ratsy.
12:24 Ary tandremo izao teny izao ho toy ny lalàna ho anareo sy ho an'ny zanany, mandrakizay.
12:25 Ary raha miditra any amin'ny tany fa ny Tompo dia hanome anao, araka izay nampanantenainy, dia hotandremanareo izany fombafomba.
12:26 Ary raha ny zanakareo hilaza aminareo, 'Inona no dikan'ilay fankalazana ara-pivavahana io?'
12:27 Ary lazao aminy: 'Izany no niharan'ny, ny fitana ny Tompo, rehefa nandalo ny tranon'ny Zanak'Isiraely tany Egypta, namono ilay Egyptiana, ary manafaka ny trano. ' "Ary ny olona, niankohoka, nivavaka.
12:28 Ary ny Zanak'Isiraely, miala, nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy sy Arona.
12:29 Ary nony, ao amin'ny misasakalina: ny Tompo namely ny lahimatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny lahimatoan'i Farao, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany, Fa na dia hatramin'ny lahimatoan'ny babo vehivavy mpanota tao am-ponja, ary ny voalohan-teraky ny ny biby fiompy.
12:30 Ary Farao dia nifoha raha mbola alina, ary ny mpanompony rehetra, ary ny tany Egypta rehetra. Ary nisy lehibe ny fitarainana tany Egypta. Fa tsy nisy trano izay tsy nisy nandry maty.
12:31 ary Farao, niantso an'i Mosesy sy Arona teo amin'ny alina, nanao hoe:: "Mitsangàna, ka mandehana nivoaka avy eto amin'ny vahoakako, ianao sy ny Zanak'Isiraely. Mandehana, sorona ho an'i Jehovah, tahaka ny hoe:.
12:32 Ny ondry sy ny omby ento miaraka aminao, rehefa nangatahana, Ary raha ianao handeha, tahinao aho. "
12:33 Ary ny Egyptiana nampirisika ny olona hiala avy any amin'ny tany haingana, nanao hoe:, "Isika rehetra ho faty."
12:34 Noho izany, ny olona dia nandray mofo kobany voalena, raha tsy mbola voaisy masirasira. Ary famatorana azy amin'ny lamba, dia nametraka izany teny an-tsorony.
12:35 Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka izay nandidian'i Mosesy. Ary nangataka ny Egyptiana noho ny fanaka volafotsy sy ny volamena, ary dia maro indrindra fitafiana.
12:36 Ary Jehovah nanome fitia tamin'ny vahoaka teo imason'ny Egyptiana, ka dia nomena azy ireo. Ary, ka dia nofoanany ny Egyptiana.
12:37 Ary ny zanak'i Isiraely niala tao Ramesesa ny Soccoth, tokony ho enina hetsy nandeha an-tongotra, ankoatra ny zaza amim-behivavy.
12:38 Fa tsy tambo isaina koa ny fifangaroana ny sarambabem-bahoaka niakatra tamin'izy ireo, ondry aman'osy sy ny omby sy ny biby samy hafa karazana, maro izaitsizy tokoa.
12:39 Dia nanendy mofo, izay vetivety lasa izay azony tamin'ny tany Egypta toy ny koba. Ary dia nanao mofo tsy misy lalivay mofo ambany lavenona. Fa dia tsy afaka ny ho masirasira, tamin'ny zanak'i Egypta mandresy lahatra azy mba handao sy tsy navelany izy ireo mba hahatonga mba nijanonjanona. Ary tsy izy ireo no fotoana mba hiomanana-kanina.
12:40 Ary ny fonenan'ny ny Zanak'Isiraely, raha mbola nijanona tany, dia telo-polo amby efa-jato taona.
12:41 Rehefa vita, tamin'izany andro izany rehetra eny ny Tompo niala avy tany amin'ny tany Egypta.
12:42 Anio alina dia mendrika fankalazana ny Tompo, ireo tamin'ny nitondrany azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Izany rehetra ny zanak'Israely dia tsy maintsy mitandrina hatramin'ny taranaka fara mandimby.
12:43 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona: "Izany no ara-pivavahana fankalazana ny Paska. Tsy misy hafa firenena mahazo mihinana amin'izy io.
12:44 Fa ny olona rehetra dia nividy mpanompo hoforana, ary toy izany koa izy hihinanako ny avy aminy.
12:45 Ny vao tonga sy ny mpikarama tsy mba hihinana avy aminy.
12:46 Ao an-trano iray no hihinanana azy; dia aza mitondra ny henany ivelany, ary aza hofolahinao ny taolany.
12:47 Ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely, no hanao izany.
12:48 Ary raha misy vahiny dia ho vonona ny hiampita ho any amin'ny ponenana, sy hitandrina ny Paskan'i Jehovah, ny lehilahy rehetra aloha dia hoforana, ary avy eo dia hankalaza ny fombam-pivavahana. Ary izy ho toy ny tompon-tany. Fa raha misy olona tsy voafora, dia tsy hihinana avy aminy.
12:49 Ny lalàna dia ho toy izany koa ny teratany teraka sy ho an'ny mpiavy izay mitoetra eo aminareo. "
12:50 Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy sy Arona.
12:51 Ary tamin'izany andro izany, ny Tompo no nitarika ny Zanak'Isiraely avy tany amin'ny tany Egypta araka ny orinasa.

Fifindra 13

13:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
13:2 "Hamasino ho Ahy ny lahimatoa rehetra, izay voalohan-teraka eo amin'ny zanak'Israely, betsaka ny olona toy ny biby fiompy. Fa izy rehetra ahy. "
13:3 Ary hoy Mosesy tamin'ny olona: "Tsarovy izao andro izao, izay no nanalana anao niala avy tany Ejipta sy tamin'ny trano fanandevozana. Fa tamin'ny tanana mahery ny Tompo no nitondra anareo hiala amin'ity tany ity. Dia toy izany no, no hihinananareo misy masirasira no haninao.
13:4 ankehitriny, ianao ka hivoaka amin'ny volana voa vaovao.
13:5 Ary rehefa ny Tompo no nitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Kananita, ary ny Hetita, ary ny Amorita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita, izay nianianany tamin'ny razanao fa homena anao, dia tany tondra-dronono sy tantely, dia hankalaza ny toy izany fombafomba masina amin'izao volana izao.
13:6 Mandritra ny fito andro, ianao hihinana amin'ny mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro fahafito, izany no ho panajana 'ny Tompo.
13:7 Ary aoka holaninao ny mofo tsy misy masirasira hafitoana. Aoka tsy hisy na inona na inona izay misy masirasira ianareo hita aminao, na amin'ny faritra rehetra.
13:8 Ary ianareo dia manazava amin'ny zanakao amin'izany andro, nanao hoe:: 'Izao no nataon'ny Tompo tamiko tamin'ny nenti-nanaisotra Azy avy tany Ejipta.'
13:9 Ary ho tahaka ny famantarana eny an-tananao, ary toy ny fahatsiarovana eo imasonao. Ary toy izany koa dia mety ny lalàn'i Jehovah foana eo am-bavanao. Fa tamin'ny tanana mahery, ny Tompo nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta.
13:10 Dia tandremo izany fankalazana, tamin'ny orina fotoana, isan'andro isan'andro.
13:11 Ary rehefa ny Tompo no nitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Kananita, araka izay nianianany taminao sy ny razanao, ary rehefa izany dia homeny anao,
13:12 Avy eo, dia atokàny ho an'i Jehovah izay rehetra voalohan-teraka sy izay rehetra aloha handeha any anivon 'ny biby fiompinareo. Na inona na inona dia avy amin'i lehilahy firaisana ara-nofo, dia hanokana ho an'i Jehovah.
13:13 Ny voalohan-teraky ny boriky kosa dia takalon'ny ny ondry. Ary raha tsy hanolo azy, dia hamono azy. Fa ny lahimatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao-lahy, kosa dia hosoloanao ny vidiny.
13:14 Ary raha ny zanakao, dia hanontany anao rahampitso, nanao hoe:, 'Inona ity?'Dia mamaly, 'Tamin'ny tànana mahery ny Tompo nitondra anay hiala tany amin'ny tany Egypta, tany amin'ny trano fanandevozana.
13:15 Fa nony efa nanamafy Farao ary nety hanafaka antsika, Jehovah namono ny lahimatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, hatramin'ny voalohan-teraky ny olona, Fa na dia hatramin'ny voalohan-teraky ny biby fiompy. Izany no antony, I immolate ho an'i Jehovah ny lahy rehetra taovam-pananahana izay voalohan-teraka, ary ny lahimatoa rehetra amin'ny zanako dia soloako. '
13:16 Noho izany, dia ho toy ny famantarana eny an-tananao, ary toy ny zavatra nihantona teo anelanelan'ny masonao ho toy ny fahatsiarovana, fa tamin'ny tanana mahery ny Tompo no nitondra anay avy tany Ejipta. "
13:17 Ary noho izany, rehefa efa nampitondrain'i Farao ny olona izy, Andriamanitra tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana mankany amin'ny tanin'ny Filistina, izay eo akaiky eo, mihevitra fa angamba mba latsaka indray, raha nahita ady mitsangana hamely azy ireo, ary avy eo, mba hiverina tany Ejipta.
13:18 Fa nitondra azy manodidina tamin'ny lalana mankany an-efitra, izay akaikin'ny Ranomasina Mena. Ary toy izany ny zanak'Israely niakatra, mitam-piadiana, avy tany amin'ny tany Egypta.
13:19 koa, Mosesy naka ny taolan'i Josefa niaraka taminy, satria efa nianiana ny Zanak'Isiraely, nanao hoe:: "Andriamanitra, dia hamangy anareo. Hitondra ny taolako hiala atỳ miaraka aminareo ianareo. "
13:20 Sy mametraka nivoaka avy Soccoth, dia nitoby tao Etama, ao amin'ny faritra lavitra indrindra any an-efitra.
13:21 Ary ny Tompo nialoha azy ireo mba hampisehoana azy ireo ny lalana, antoandro tamin'ny andri-rahona, ary nony alina tamin'ny andri-afo, ka mba ho ny mpitarika ny dian'izy ireo amin'ny fotoana roa.
13:22 Ireo tsy nahomby: ny andri-rahona nony andro, ary ny andri-afo nony alina, eo imason'ny olona.

Fifindra 14

14:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
14:2 "Mitenena amin'ny zanak'Israely. Aoka hivily izy ka hitoby hiala amin'ny faritr'i Pihahirota, izay eo anelanelan'i Migdola sy ny ranomasina, tandrifin'i Bala-zefona. Ao ny eo imasony no mametraka ny toby, ambonin'ny ranomasina.
14:3 Ary Farao hilaza momba ny zanak'Israely, 'Izy ireo no voafetra ny tany; ny efitra efa Manodidina azy ireo. '
14:4 Ary Izaho hanamafy ny fony, ary toy izany koa dia hanenjika anao. Ary hankalazaina ao Farao, sy ny miaramilany rehetra. Ary ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah. "Dia nataon'ny olona izany.
14:5 Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i ny Egyptiana fa efa nandositra ny olona. Ary ny fon'i Farao sy ny mpanompony dia niova momba ny olona, ka hoy izy:, "Inona no mikasa ny hanao, mba navoaka ny Israely tamin'ny fanompoany antsika isika?"
14:6 Noho izany, dia harnessed tamin'ny kalesy ny soavaly, Ary nalainy avokoa ny vahoakany hanaraka azy izy.
14:7 Ary nitondra kalesy enin-jato voafantina, ary na inona na inona kalesy tao Ejipta, ary koa ny mpitarika ny tafika manontolo.
14:8 Nefa Jehovah dia nanamafy ny fon'i Farao, mpanjakan'i Egypta, ary nanenjika ny Zanak'Isiraely. Fa izy kosa no nesorina iray tanana ambony.
14:9 Ary raha ny Egyptiana nanaraka ny dian'ny ireo izay nialoha làlana azy, dia nahita azy tao amin'ny toby ambonin'ny ranomasina. Ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'i Farao, ary ny tafika rehetra, tao Pihahirota, tandrifin'i Bala-zefona.
14:10 Ary rehefa efa mby akaiky Farao, ny zanak'i Isiraely, nanopy ny masony, nahita ny Egyptiana ivohony. Ary raiki-tahotra indrindra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah.
14:11 Ary hoy koa izy tamin'i Mosesy: "Angamba tsy nisy fasana va tany Egypta, izay antony no nitondra anay ho faty any an-efitra. Inona moa no nikasa hanao ianao, amin'ny fitarihana antsika nivoaka avy tany Egypta?
14:12 Moa tsy izany ny teny nolazainay taminao fony tany Egypta, nanao hoe:: Hialan'ireo aminay, mba hanompo ny Egyptiana? Fa avy tamin'i Tsara kokoa mba hanompo azy, toy izay ho faty any an-efitra. "
14:13 Ary hoy Mosesy tamin'ny olona: "Aza matahotra. Mijoroa, ka jereo ny zava-mahagaga lehibe 'ny Tompo, izay hataony amin'izao andro izao. Fa ny Egyptiana,, izay ankehitriny mahita, dia tsy ho hita intsony, mandrakizay.
14:14 Ny Tompo no hiady ho anareo, dia ho hangina. "
14:15 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Nahoana no mitaraina amiko? Ilazao ny zanak'Israely mba hanohy ny.
14:16 Ankehitriny, manainga ny tehina, ary hanitatra ny tànany eo ambonin'ny ranomasina ka saraho ny rano, ka ny zanak'Israely mba mandeha mamaky ny afovoan 'ny ranomasina mandia ny tany maina.
14:17 Ary Izaho hanamafy ny fon'ny Egyptiana, mba hanenjika anao. Ary hankalazaina ao Farao, sy ny miaramilany rehetra, ary ny kalesiny, ary ny mpitaingin-tsoavaliny.
14:18 Ary ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, raha hankalazaina ao Farao, ary ny kalesiny, ary koa ao amin'ny ny mpitaingin-tsoavaliny. "
14:19 Ary Ilay Anjelin'Andriamanitra, izay nialoha lalana ny tobin'ny Isiraely, nanandratra ny tenany, nankeo aoriany. Ary ny andri-rahona, miaraka aminy, nandao ny aloha ho aoriana
14:20 ka nitsangana teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptiana sy ny tobin'ny Isiraely. Ary nisy rahona maizina, nefa nanazava ny alina, mba hahafahan'izy ireo tsy hahomby amin'ny manatona ny hafa na oviana na oviana iny alina iny.
14:21 Ary Mosesy, nony efa nanitatra ny tànany eo ambonin'ny ranomasina, ny Tompo naka azy niala tamin'ny afo mafy ny rivotra, nitsoka nandritra ny alina, ary dia nitodika azy ho tany maina. Ary ny rano nizara roa toko.
14:22 Ary ny Zanak'Isiraely nandeha tamin'ny alalan'ny teo afovoan'ny ranomasina maina. Fa ny rano dia toy ny manda teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany.
14:23 Ary ny Egyptiana, nanenjika azy ireo, niditra nanaraka azy, miaraka amin'ny rehetra ny soavalin'i Farao, ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny, ny alalan 'ny afovoan'ny ranomasina.
14:24 Ary ankehitriny ny fiambenana maraina dia tonga, ary indro, ny Tompo, nijery teo amin 'ny tobin' ny Egyptiana tao amin'ny andri-afo sy ny rahona, hovonoina ho faty ny tafika.
14:25 Ary nazerany ny kodiarana ny kalesy, ary nentina ho any amin'ny lalina. Noho izany, hoy ny Egyptiana:: "Aoka handositra ny Isiraely. Fa ny Tompo ho azy ireo miady amin'ny hamely anay. "
14:26 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandrosoa ny tànany eo ambonin'ny ranomasina, ka dia mba hiverina ny rano amin'ny Egyptiana, noho ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaly. "
14:27 Ary Mosesy, nony efa nanitatra ny tànany tandrifin'ny ranomasina, dia niverina, tamin'ny voalohany hazavana, ho any amin'ny toerana teo aloha. Ary ny mandositra Ejipsianina nihaona tamin'ny rano, ary ny Tompo naroboka aminy, eo afovoan'ny ny onja.
14:28 Ary ny rano dia niverina, dia nisy nanarona ny kalesy sy ny mpitaingin-tsoavaly ny miaramilan'i Farao rehetra, izay, amin'ny manaraka, dia niditra tao an-dranomasina. Ary tsy dia betsaka tahaka ny anankiray amin'ireny no sisa velona.
14:29 Fa ny Zanak'Isiraely nanohy mivantana amin'ny alalan'ny teo afovoan'ny ranomasina maina, ary ny rano dia ho toy ny manda teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany.
14:30 Ary toy izany ny Tompo, nanafaka ny Isiraely tamin'izany andro izany avy amin'ny tanan'ny Egyptiana.
14:31 Ary nahita ny fatin'ny Egyptiana teo amoron'ny ranomasina sy ny tanana lehibe fa ny Tompo dia efa naneho hamely azy ireo. Ary ny olona natahotra ny Tompo, ary dia nino ny Tompo sy Mosesy mpanompony.

Fifindra 15

15:1 Ary Mosesy sy ny Zanak'Isiraely dia nihira izao fihirana izao ho an'i Jehovah, ka hoy izy:: "Aoka isika hihoby ho an'i Jehovah, fa efa indrindra: hankalazaina: ny soavaly sy ny mpitaingina azy natsipiny ao amin'ny ranomasina.
15:2 Jehovah no heriko sy ny fiderana Ahy, ary izy efa famonjena ahy Izy. Izy no Andriamanitro, ary izaho no hanome voninahitra Azy. Izy no Andriamanitry ny raiko, ary Izaho hanandratra azy.
15:3 Ny Tompo dia toy ny ady ny olona. Maro, no anarany.
15:4 Ny kalesin'i Farao, ary ny miaramilany, efa nalatsaka tao an-dranomasina; mpitarika ny olom-boafidiny no anaty rano tao amin'ny Ranomasina Mena.
15:5 Ny lavaka tsy hita noanoa dia nanarona azy. Izy, dia nidina ho any amin'ny lalina tahaka ny vato.
15:6 Ny tananao ankavanana, Tompo O, dia hohalehibiazina ao amin'ny hery. Ny tananao ankavanana, Tompo O, dia namely ny fahavalo.
15:7 Ary raha maro ny voninahitrao no Apetraka Ny fahavalony. Hianao naniraka ny fahatezeranao, ka nandany azy ireny toy ny vodivary.
15:8 Ary ny fofonain'ny ny fahatezerana, ny rano niangona. Ny tondra onja nijanona. Ny lavaka tsy hita noanoa dia nivory teo afovoan'ny ranomasina.
15:9 Hoy ny fahavalo:: 'Hanenjika aho ka mahatratra azy. Aho, hizara babo. Ny fanahiko dia ho feno. Dia unsheathe ny sabatro. Tanako dia hamono azy ireo ho faty. '
15:10 Ny fofonainareo nitsoka, ary nanarona azy ny ranomasina. Anaty rano izy ireo tahaka ny firaka ho any amin'ny rano manonja.
15:11 Iza no tahaka anao amin'ny hery, Tompo O? Iza no tahaka anao: tsara tarehy in masina, mahatahotra nefa mendri-piderana, manatanteraka fahagagana?
15:12 Omena anao ny tananao, ary ny tany nandany azy.
15:13 Ary araka ny famindram-po, ianao dia efa mpitarika tamin'ny olona izay navotanao. Ary amin'ny herinao, Hianao no naka azy ho any amin'ny fonenanao masina, fitoerana.
15:14 Olona nitsangana ka lasa tezitra. Fahoriana noraisiny ny mponina any Filistia.
15:15 Ary ireo lohany amin'ny firenen'i Edoma dia namporisika, ary Hovitra no nahazo ny matanjaka Moaba. Ny mponina rehetra any Kanana no petrified.
15:16 Aoka tahotra sy matahotra halatsaka aminy, araka ny halehiben'ny sandrinao. Aoka izy ireo ho nihetsika toy ny vato, mandra-olona hiampita amin'ny alalan'ny, Tompo O, mandraka, ny olona izay manana, hiampita ny alalan '.
15:17 Ary hitarika azy any ka hamponina azy, ao amin'ny tendrombohitra lovanao, ao amin'ny fitoerana fonenany mafy indrindra, izay efa niforona, Tompo O, ny fitoeranao masina, Tompo O, izay ataon'ny tananao nanao mafy orina.
15:18 Ny Tompo dia hanjaka any amin'ny mandrakizay sy tany an-dafin'i.
15:19 Fa ny mpitaingina Farao, ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny, dia nentina tany an-dranomasina. Ary Jehovah nitondra azy ny rano ao an-dranomasina. Fa ny Zanak'Isiraely nandeha namakivaky tany maina teo aminy. "
15:20 Ary dia Miriam, mpaminanivavy, anabavin'i Arona, nitondra ny ampongatapaka teny an-tànany. Ary ny vehivavy rehetra nanaraka azy nitondra ampongatapaka sy ny dihy.
15:21 Dia naminany, nanao hoe:: "Aoka isika hihoby ho an'i Jehovah, fa efa indrindra: hankalazaina. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy, efa nariany ao amin'ny ranomasina. "
15:22 Dia nalain'i Mosesy ny Isiraely nifindra avy teo amoron'ny Ranomasina Mena, dia niainga nankany an-efitra Sora. Ary nirenireny nandritra ny telo andro tany an-efitra, ary tsy nahita rano.
15:23 Dia tonga tao Mara. Izy ireo tsy afaka nisotro ny rano tao Mara, satria nangidy. Noho izany, koa izy nanorina anarana mendrika ny toerana, nantsoiny hoe 'Mara,'Izany, mangidy.
15:24 Ary ny olona, ​​dia nimonomonona tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Inona no hosotroinay?"
15:25 Dia nitaraina tamin'i Jehovah, izay nampiseho azy ny hazo. Ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano, izy ireo niova ho mamy. Amin'izany toerana, nanorina toromarika ho azy, ary koa ny didim-pitsarana. Dia naka fanahy an'i Jesosy teo,
15:26 nanao hoe:: "Raha mihaino ny feon 'ny Tompo Andriamanitrao, ary hanao ny tsara eo imasony, sy mankatò ny didiny, ka tandremo ny hafany rehetra, Dia tsy mihatra aminareo ny fahoriana izay nametraka an'i Egypta. Fa Izaho no Jehovah, ny Mpanasitrana. "
15:27 Dia hoy ny zanak'Israely tonga tany Elima, izay misy loharano roa ambin'ny folo ny rano sy hazo rofia fito-polo. Ary nitoby teo akaikin'ny rano.

Fifindra 16

16:1 Ary niala teo Elima. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Zanak'Isiraely tonga tao an-efitra Sina, izay eo anelanelan'i Elima sy Sinay, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa, rehefa niala tany amin'ny tany Egypta.
16:2 Ary ny manontolo fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely nimonomonona tamin'i Mosesy sy Arona tany an-efitra.
16:3 Ary ny Zanak'Isiraely nanao taminy: "Raha toa isika mba maty ihany 'ny tanan' ny Tompo any amin'ny tany Egypta, raha nipetraka teo amin'ny manodidina lovia famafazana ny hena sy nihinana mofo mandra-nofenoina. Nahoana ianao no nitondra anay, ho amin'ity efitra ity, tena mba hamono ny vahoaka manontolo ny mosary?"
16:4 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Indro, Izaho handatsaka mofo avy any an-danitra nidina ho anareo. Aoka ny olona handehananay hanangona izay ampy ho an'ny andro tsirairay, mba hizahako toetra azy, raha toa na tsy handeha manaraka ny lalàko.
16:5 Fa amin'ny andro fahenina, aoka azy ireo hiomana izay mampiasa ny nitondra, ary aoka hisy indroa toraka izay zatra izy ireo hanangona tamin'ny iray andro. "
16:6 Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny Zanak'Isiraely: "Amin'ny alina, dia ho fantatrareo fa ny Tompo dia nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta.
16:7 Ary nony maraina, dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah. Fa efa reny ny nimonomonona ny Tompo. Fa ny aminay, tena izahay moa no inona, fa raha hibitsibitsika hamely anay?"
16:8 Ary hoy Mosesy:: "Amin'ny alina, ny Tompo no hanome anareo hena hohaninay, ary nony maraina, mofo sy amin'ny fahatokiana be. Fa efa reny ny fimonomononanareo izay efa nimonomonona azy. Fa inona no? Ny nimonomonona tsy manohitra antsika, fa amin'ireo ny Tompo. "
16:9 Hoy i Mosesy tamin'i Arona koa: "Lazao amin'ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely, 'Fomba Fiasa anoloan' ny Tompo. Fa efa reny ny fimonomononana. ' "
16:10 Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely, dia nijery nanatrika ny efitra teo. Ary indro, ny voninahitry ny Tompo niseho teo amin'ny rahona.
16:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
16:12 "Efa reko ny fimonomononan'ny ny Zanak'Isiraely. Lazao azy: 'Amin'ny alina, dia hihinan-kena, ary nony maraina, dia ho voky mofo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. ' "
16:13 Noho izany, Ary tamin'ny hariva: papelika, eny, nifoha, rakotra azy ny toby. Toy izany koa, amin'ny maraina, dia nisy ando manodidina ny toby.
16:14 Ary rehefa efa nandrakotra ny tany, dia niseho, tany an-efitra, kely ary toy ny hoe torotoro tamin'ny fanoto, toy ny fanala amin'ny tany.
16:15 Nony avy ireo zanak'Andriamanitra amin'ny Isiraely efa nahita izany, hoy izy: niresaka: "Manhu?"Izay midika hoe" Inona izany?"Fa tsy fantany hoe inona ilay izy. Ary hoy Mosesy taminy:: "Ity no mofo izay nomen'i Jehovah ho fihinanareo.
16:16 Koa izao no teny fa ny Tompo dia nampianatra. Aoka ny tsirairay samy nanangona betsaka izany izay antonona ny mihinana. Omera iray isaky ny lohany. Araka ny isan 'ny fanahinareo, izay mipetraka ao amin'ny trano-lay, dia ho toy izany no haka azy. "
16:17 Ary ny Zanak'Isiraely nanao izany. Ary nanangona: bebe kokoa, hafa kely.
16:18 Ary nandrefy ny ohatry ny ny omera. Izay nanangona kokoa, tsy nanana be loatra; sady tsy izay nanomana tsy, mahita kely loatra. Fa samy nanangona araka izay izy ireo dia afaka hihinana.
16:19 Ary hoy Mosesy taminy:, "Aoka tsy hisy havela ho tra-maraina aoriana."
16:20 Ary izy ireo tsy nihaino azy, fa nandao ny sasany ho tra-maraina aoriana, Ary nanomboka ho be kankana, Ary putrefied. Ary i Mosesy lasa tezitra aminy.
16:21 Ary samy nanangona, amin'ny maraina, araka izay mety ho ampy mba hihinana. Ary rehefa lasa ny masoandro mahamay, dia levona ireny.
16:22 Fa amin'ny andro fahenina, dia nanangona anjaran-droa, izany hoe, omers roa ho an'ny isan-olona. Ary ny lehibe rehetra teo amin'ny vahoaka, dia tonga, ary izy ireo dia nitori-teny i Mosesy.
16:23 Ary hoy Izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah no efa niteny: rahampitso, ny sisa andro Sabata, efa nohamasinina ho an'ny Tompo. Na inona na inona no hatao, manao izany izao. Ary na inona na inona ho masaka, mahandro azy izao. Ary na inona na inona izay efa sisa tsy lany, mitahiry ho tra-maraina. "
16:24 Ary Mosesy nanao araka izay efa nampianarina, ary tsy putrefy, na dia misy kankana hita teo.
16:25 Ary hoy Mosesy:: "Hano androany, satria ny Sabata 'ny Tompo. Ankehitriny dia tsy ho hita any an-tsaha.
16:26 Angony nandritra ny enina andro. Fa amin'ny andro fahafito, fa Sabata ny Tompo, izay antony izany dia tsy ho hita. "
16:27 Ary tonga ny andro fahafito. Ary ny sasany tamin'ny olona, nivoaka mba hanangona azy, Tsy nahita azy io.
16:28 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandra-pahoviana no tsy vonona ny hitandrina ny didiko sy ny lalàko?
16:29 Jereo ny fomba ny Tompo no nanome anareo ny Sabata, ary, noho io, tamin'ny andro fahenina dia mizara ho anareo anjaran-droa. Aoka ny tsirairay samy hitoetra ny, ary aoka tsy hisy olona handeha mivoaka avy amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. "
16:30 Ary ny olona nitandrina ny sabata tamin'ny andro fahafito.
16:31 Ary ny mpianakavin 'i Isiraely niantso ny anarany' Mana. 'Izany dia toy ny voan-drafy fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny vary lafarinina tantely.
16:32 Dia hoy i Mosesy: "Izao no teny fa ny Tompo dia nampianatra: Analao eran'ny vata omera izany, ary aoka izy hotehirizina ho an'ny taranaka ho avy rahatrizay, ka dia ho fantatrareo ny mofo, -teny izay nitaiza anao tany an-efitra, rehefa efa lasan-davitra izy avy tany amin'ny tany Egypta. "
16:33 Ary hoy Mosesy tamin'i Arona, "Raiso sambo iray, ka asio mana ao, araka ny omera dia afaka mihazona. Ary hitahiry izany eo imason'ny Tompo, foana hatramin'ny taranakareo fara mandimby,
16:34 araka ny Tompo dia nampianatra an'i Mosesy. "Ary dia, Arona nametraka azy tao amin'ny trano-lay, tahiry.
16:35 Ary ny Zanak'Isiraely nihinana mana mandritra ny efa-polo taona, mandra-tonga any amin'ny tany honenana. Amin'ny sakafo izany izy ireo nitaiza, na dia mandra-pahatongany nikasika ny sisin'ny tany Kanana.
16:36 Ary ny omera dia ampahafolon'ny efaha.

Fifindra 17

17:1 Ary noho izany, ny manontolo maro amin'ny zanak'Israely, rehefa niala tany an-efitra Sina in dingana, araka ny tenin 'ny Tompo, nanao toby tao Refidima, izay tsy nisy rano tao hosotroin'ny olona.
17:2 Ary milaza an'i Mosesy, hoy izy ireo, "Omeo rano, ka dia izahay mba hosotroinay. "Dia namaly azy i Mosesy: "Nahoana no miady hevitra amiko? Nahoana no maka fanahy ny Tompo?"
17:3 Ary toy izany koa ny olona mangetaheta eo amin'io toerana io, noho ny tsy fahampian-drano, ary izy ireo dia nimonomonona tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Nahoana ianao no hahatonga antsika ho any avy tany Egypta, mba hahafaty anay sy ny zanakay, ary koa ny biby fiompinay, miaraka amin'ny hetaheta?"
17:4 Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah, nanao hoe:: "Inona no hataoko amin'ity vahoaka ity? Rehefa afaka kelikely kokoa ary izy ireo dia hitora-bato ahy. "
17:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandehana eo alohan'ny olona, ary itondray hiaraka aminao ny loholon'ny Isiraely. Ary ento eny an-tananao ilay tehina, , ilay nikapohanao ny ony, ary mialoha.
17:6 The, Hijanona eo amin'io toerana io eo anatrehanao, ny vatolampin 'Horeba. Ary ianao dia hikapoka ny harambato, ka hisy rano hivoaka avy aminy, ka dia hosotroin'ny olona. "nanao izany Mosesy teo imason'ny loholon'ny Isiraely.
17:7 Ary ny anaran'izany tany izany 'Fakam-panahy,'Noho ny mifamaly ny Zanak'Isiraely, sy noho ny nakany fanahy an'i Jehovah, nanao hoe:: "Moa ny Tompo aminay, na tsia?"
17:8 Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Isiraely tao Refidima.
17:9 Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa: "Mifidiana lehilahy. Ary rehefa mivoaka, hiady Amalekita. rahampitso, Dia hitsangana eo an-tampon'ny havoana, mitana ny tehin'Andriamanitra etỳ an-tanako. "
17:10 Josoa dia nanao araka izay efa nolazain'i Mosesy, ary niady tamin'ny Amalekita. Fa Mosesy sy Arona sy Hora niakatra tany an-tampon'ny havoana.
17:11 Ary rehefa Mosesy dia nanainga ny tànany, nahery ny Isiraely. Fa rehefa namoaka azy ireo vetivety foana, Amalekita nandresy.
17:12 Ary ny tanan 'i Mosesy lasa mavesatra. Ary noho izany, naka vato, izy ireo ho eo ambaniny teo, ary nipetraka teo amboniny. Ary Arona sy Hora dia nanohana ny tànany avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ary nony fa ny tanany no tsy ho reraka mandra-milentika ny masoandro.
17:13 Ary Josoa nampandositra Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsabatra.
17:14 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Soraty izao, ho fahatsiarovana eo amin'ny boky, ary hanolotra azy ho an'ny anatrehan'i Josoa. Fa hamafa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eny ambanin'ny lanitra. "
17:15 Ary nanorina alitara i Mosesy. Ary ny anarany nataony hoe, 'Ny Tompo, ny Fisandratana. 'Fa hoy izy::
17:16 "Ny tanan 'ny seza fiandrianana' ny Tompo, ary ny ady 'ny Tompo, dia ho an'i Amaleka hatramin'izay taranany fara mandimby. "

Fifindra 18

18:1 Ary rehefa Jetro, ny mpisorona tao Midiana, ny havan'ny Mosesy, efa nandre izay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'i Mosesy, sy ny Isiraely olony, ary fa ny Tompo efa nitondra ny Isiraely ho babo avy tany Ejipta,
18:2 dia nitondra Zipora, ny vadin'i Mosesy, izay dia ny hiverina aminy,
18:3 ary ny zanany mirahalahy, izay iray atao hoe Gersoma, (fa ny rainy kosa nanao, "Efa vao tonga tany an-tanin'olona,")
18:4 ary ny anankiray kosa amin'ny fahamarinana dia Eliezera, ("Fa Andriamanitry ny raiko," hoy izy, "No mpanampy ahy, ary efa namonjy ahy tsy ho voan'ny sabatr'i Farao. ")
18:5 Ary dia Jetro, ny havan'ny Mosesy, sy ny zanany ary ny vadiny, tonga tamin'i Mosesy tany an-tany efitra, izay nitoby akaikin'ny any an-tendrombohitra 'Andriamanitra.
18:6 Dia naniraka tany amin'i Mosesy, nanao hoe:: "I, Jetro, ny havana mahavotra, efa tonga atỳ aminao, miaraka amin'ny vadinao, ary ny zanakareo roa lahy miaraka aminy. "
18:7 Ary nivoaka hitsena ny havana mahavotra, izy ka hajaina sy nanoroka azy. Dia niarahaba ny hafa amin'ny teny milamina. Ary rehefa tonga teo amin'ny trano-lay,
18:8 Nanazava i Mosesy tamin'ny havana akaiky haterany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'i Farao sy tamin'ny Egyptiana ho an'ny Isiraely, ary ny zava-tsarotra rehetra izay nanjo azy teny an-dalana, ary ny fomba ny Tompo dia nanafaka azy ireo.
18:9 Ary dia faly Jetro noho ny soa rehetra nataon'i Jehovah ho an'ny Isiraely, satria efa namonjy azy tamin'ny tanan'ny Egyptiana.
18:10 Ary hoy izy:: "Isaorana anie ny Tompo, Izay Nanafaka ny vahoakany tsy ho azon'ny tanan'ny Egyptiana sy tamin'ny tànan'i Farao,; efa namonjy ny vahoakany tsy ho azon'ny tanan'ny Ejipta.
18:11 Ankehitriny dia fantatro fa ny Tompo lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra. Izany no nahatonga azy ireo nanao nirehareha tamin'ireny. "
18:12 Ary dia Jetro, ny havan'ny Mosesy, nanatitra sorona dorana sy ny sorona ho an'Andriamanitra. Ary Arona rehetra tonga ny loholon'ny Isiraely, mba hihinan-kanina niaraka taminy teo imason'ny 'Andriamanitra.
18:13 Avy eo, ny ampitson'iny, Mosesy dia nipetraka mba hitsara ny olona, dia nijanona teo anilan'ny Mosesy hatramin'ny maraina, na dia mandra-paharivan'ny andro.
18:14 ary rehefa, mazava ho azy, ny havana mahavotra nahita izay rehetra nataony teo amin'ny vahoaka, hoy izy:: "Inona izao ataonao teo amin'ny vahoaka? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka, raha ny olona rehetra mitsangana eo anatrehanao, hatramin'ny maraina, na dia mandra-paharivan'ny andro?"
18:15 Ary namaly Mosesy azy: "Ny manatona Ahy ny olona mitady ny didim-pitsarana 'Andriamanitra.
18:16 Ary raha misy karazana fifandirana mitranga eo aminy, dia mankaty amiko mba hitsara eo anelanelany, ary ny hanambara ny fitsipika 'Andriamanitra sy ny lalàny. "
18:17 Fa hoy izy:, "Tsy tsara, izay ataonareo.
18:18 Ho levon'ny adala ezaka, ianareo sy ity firenena ity eo aminao. Ny asa dia mihoatra noho ny herinao; dia tsy ho afaka hitondra izany irery.
18:19 Fa mihaino ny teniko sy ny torohevitra, ary avy eo dia Andriamanitra no momba anareo. Ho hita ny olona izay mikasika an'Andriamanitra, mba hilazana izay lazainy aminy,
18:20 ary mba hanambara amin'ny olona ny lanonana, ary ny fombafomba-pivavahana, ary ny lalana izay tokony handroso, ary ny asa izay tokony hataony.
18:21 Avy eo manome, rehetra ny olona, lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, izay misy fahamarinana sy mankahala avarice, ka hanendry azy tribunes, sy ny mpitarika zato, sy ny dimam-polo avy, sy ny am-polony,
18:22 izay hitsara ny olona mandrakariva. Avy eo, Rehefa lehibe kokoa na inona na inona dia efa nitranga, mba jereo izany aminao, ary aoka ireo no hitsara ny ambany ihany no zavatra. Ary araka izany dia mety ho maivana ho anao, ny enta-mavesatra rehefa nozarainy ankoatry ny zavatra hafa.
18:23 Raha manao izany, dia hanatanteraka ny baiko 'Andriamanitra, ary ianareo dia ho afaka ny hanohana ny didiny. Ary ny olona rehetra izany, dia hiverina ho any amin'ny fitoerany tany an soa aman-tsara. "
18:24 Rehefa nandre izany, Mosesy nanao araka izay rehetra izay efa nanolo-kevitra taminy.
18:25 Sy ny fifidianana tsara ny olona rehetra amin'ny Isiraely, dia nanendry azy ireo ho mpitarika ny vahoaka: tribunes, sy ny mpitarika zato, sy ny dimam-polo avy, sy ny am-polony.
18:26 Dia nitsara ny olona mandrakariva ireo. Fa na inona na inona no lehibe kokoa, dia niresaka momba ny azy, Dia nitsara raharaha mora kokoa ihany.
18:27 Ary nalefany ny havana mahavotra, izay, niverina, lasa any amin'ny taniny.

Fifindra 19

19:1 Tamin'ny volana fahatelo ny lasa ny Isiraely avy tany amin'ny tany Egypta, amin'izany andro izany, dia tonga tany an-efitr'i Sinay.
19:2 Dia toy izany no, fametrahana nivoaka avy Raphidim, ary nandeha mivantana tany amin'ny efitr'i Sinay, dia nitoby teo amin'ny toerana iray, ary nisy nanangana ny lainy ny Isiraely hiala amin'ny faritry ny tendrombohitra.
19:3 Ary Mosesy niakatra tany amin'Andriamanitra. Ary Jehovah niantso azy avy any an-tendrombohitra, ka hoy Izy:: "Izao no holazainao amin'ny taranak'i Jakoba, ary hanambara amin'ny Zanak'Isiraely:
19:4 Hianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana, amin'ny fomba ahoana no nitondra anareo eo amin'ny elatry ny voromahery sy ny fomba Izaho efa nifidy anareo ho Ahy.
19:5 Raha, noho izany, dia hihaino ny feoko, ary ianareo dia hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ahy manokana avy ny olona rehetra. Fa ny tany rehetra Ahy.
19:6 Ary ianao dia ho ahy fanjakana mpisorona sy ho firenena masina. 'Izao no teny izay ianao dia lazao amin'ny zanak'Israely. "
19:7 dia lasa nandeha Mosesy, ary niantso miaraka ireo lehibe amin'ny teraka teo amin'ny vahoaka, dia hanangona ny teny rehetra izay efa nandidian 'ny Tompo.
19:8 Ary ny vahoaka rehetra namaly miara-: "Ny zavatra rehetra fa ny Tompo no efa niteny, hataontsika. "Ary Mosesy, nony efa nambarany ny tenin 'ny olona ho an'ny Tompo,
19:9 hoy ny Tompo taminy: "Tsy ho ela izao, Dia ho avy aminao ao amin'ny zavon 'ny rahona, ka dia ny vahoaka mba hihaino ahy miresaka aminao, ary mba hino anao foana. "Koa, Mosesy nilaza izany teny izany ny olona ho an'ny Tompo,
19:10 izay nilaza taminy: "Mandehana any amin'ny vahoaka, ka manamasina azy anio, ary rahampitso, ary ampanasao ny fitafiany.
19:11 Ary aoka izy ireo ho vonona amin'ny andro fahatelo. Fa amin'ny andro fahatelo, ny Tompo no hidina, eo imason'ny rehetra ny olona, ny an-tendrombohitra Sinay.
19:12 Ary ianareo hanorina fetra ho an'ny olona manodidina, dia ho lazao aminy: 'Tandremo mba tsy hiakatra any an-tendrombohitra, ary tsy mikasika ny faritra. Ireo rehetra izay aza mikasika ny tendrombohitra, izay maty na dia ho faty. '
19:13 Tanana tsy haninona azy, fa ho kivy amin'ny vato, na dia ho amin'ny zana-tsipika nandefona ny alalan '. Na ny biby na ny olona, dia tsy ho velona. Fa rehefa nanomboka ny anjomara feo, angamba mba hiakatra hankany an-tendrombohitra. "
19:14 Ary Mosesy nidina avy tao amin'ny tendrombohitra ny olona, ka nohamasininy. Ary rehefa nanasa ny fitafiany,
19:15 dia hoy izy taminy, "Aoka ho voaomana amin'ny andro fahatelo, ary aza manakaiky ny vadinareo. "
19:16 Ary ankehitriny, amin'ny andro fahatelo sy ny maraina tonga niposaka. Ary indro, kotrokorana nanomboka ho re, ary koa nisy afo nifanaretsadretsaka teny, ary tena mikitroka rahona nanarona ny tendrombohitra, ary ny feon'ny anjomara nanakoako mafy. Ary ny olona izay teo an-toby no saro-tahotra.
19:17 Ary Mosesy, nony efa nitondra azy mba hihaona amin'Andriamanitra, avy any amin'ny toerana misy ny toby, dia nijanona teo am-pototry ny tendrombohitra.
19:18 Ary rehetra ny Tendrombohitra Sinay nivoa-tsetroka. Fa Jehovah efa nidina eo amin'ny afo, ary ny setroka niakatra avy izany, toy ny avy amin'ny lafaoro lehibe. Ary ny tendrombohitra manontolo dia mahatahotra.
19:19 Ary ny feon'ny anjomara nitombo tsikelikely mba ho mafy, ary nampahazo ho intsony. Mosesy niteny, ary Andriamanitra namaly azy.
19:20 Ary Jehovah nidina ny Tendrombohitra Sinay, ho any an-tampon'ny tendrombohitra, ary dia niantso an'i Mosesy ho any amin'ny fihaonam. Ary rehefa niakatra teo,
19:21 hoy izy taminy:: "hidina, ary hiantso ny olona ho vavolombelona, fandrao mba ho vonona ny mandika ny fetra, mba hahita ny Tompo, ary ny ankabiazan'ny vahoaka dia mety ho very ireo.
19:22 Toy izany koa, ny mpisorona izay manatona panahy ny amin'i Jehovah, aoka izy hohamasinina, fandrao mamely azy ireo. "
19:23 Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: "Ny olona tsy afaka hiakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinay. Fa nijoro ho vavolombelona, ary nandidianao, nanao hoe:: 'Ataovy fetra manodidina ny tendrombohitra, ka hamasino izy. ' "
19:24 Ary hoy Jehovah taminy, "Mandehana, midina. Ary ianao no hiakatra any, ary Arona hiaraka aminao. Nefa aoka tsy ny mpisorona, na ny olona mandika ny fetra, na hiakatra ho any amin'ny Tompo, fandrao mba hamono azy ireo ho faty. "
19:25 Ary Mosesy nidina ho any amin'ny vahoaka, ary nanazava ny zava-drehetra ho azy ireo.

Fifindra 20

20:1 Ary ny Tompo nilaza izany teny rehetra izany:
20:2 "Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny trano fanandevozana.
20:3 Aza manana andriamani-kafa eo anatrehako.
20:4 Aza manao ho anao ny sarin-javatra voasokitra, na ny endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany, na ireo zavatra izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany.
20:5 Aza mankafy azy, ary aza manompo azy. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo: mahery, be zotom-po, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanany ho any amin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahala ahy,
20:6 ary maneho famindram-po amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didinao.
20:7 Ary tsy ny anaran 'ny Tompo Andriamanitrao foana. Fa ny Tompo dia tsy hanao mampidi-doza izay mandray ny anaran'i Jehovah Andriamaniny lainga.
20:8 Tsarovy fa ianao no mba hanamasinany ny andro Sabata.
20:9 Fa enina andro, dia hiasa sy hanatanteraka ny asa rehetra.
20:10 Fa ny andro fahafito dia Sabata ho an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary aza manao raharaha akory amin'izany: ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao, ny bibi-dia sy ny vao tonga izay ao an-tanànanao.
20:11 Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina, ary ny zavatra rehetra izay ao aminy, ary toy izany koa no nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Izany no antony, Jehovah efa nitahy ny andro Sabata sy nanamasina azy.
20:12 Hajao ny rainao sy ny reninao, mba manana ela velona teo amin'ny tany, izay ny TOMPO Andriamanitrareo no manome anareo.
20:13 Aza mamono olona.
20:14 Aza maka vadin'olona.
20:15 Aza mangalatra.
20:16 Aza miteny ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao.
20:17 Aza mitsiriritra ny tranon'ny namanao; ary aza mitsiriritra ny vadiny, na ny ankizilahinao, na ny ankizivaviny, na omby, na boriky, na inona na inona no. "
20:18 Ary ny vahoaka rehetra nandinika ny feo, ary ny jiro, ary ny feon'ny anjomara, ary ny fifohana sigara tendrombohitra. Ary rehefa raiki-tahotra sy nozoin 'ny tahotra, dia nijanona teny lavidavitra eny,
20:19 ka nanao hoe tamin'i Mosesy: "Mitenena aminay, dia hihaino izahay. Aoka tsy ny Tompo miteny amintsika, fandrao angamba dia mety ho faty. "
20:20 Ary hoy Mosesy tamin'ny olona: "Aza matahotra. Fa Andriamanitra nankeo mba hizaha toetra anao, ary toy izany koa fa ny fahatahorana Azy mba ho eo aminareo, ary tsy hanota. "
20:21 Ary ny olona nijanona teny lavitra eny. Fa Mosesy nanatona nanatrika ny zavona, izay dia Andriamanitra.
20:22 Taorian'izay, Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: Hianareo efa nahita izay efa nolazaiko taminareo tany an-danitra.
20:23 Ary aza manao andriamanitra volafotsy, ary aza manao ho anao andriamanitra volamena.
20:24 Ary manaova alitara eto an-tany ho ahy, ary izao no atero eo aminy ny sorona dorana sy ny fanati-pihavanana, ny ondry aman'osy sy ny omby, eo amin'ny fitoerana rehetra izay misy ny fahatsiarovana ny anarako dia ho. Dia ho avy aminao, ary Izaho hitahy anao.
20:25 Ary raha ianao hanao alitara vato ho ahy, tsy ianao no hanao izany amin'ny notapatapahina vato; fa raha manainga ny fitaovana eo amboniny, izany dia voaloto.
20:26 Aza hiakatra amin'ny dingana ho eo amin'ny alitarako, fandrao hiseho ny fitanjahanao. "

Fifindra 21

21:1 "Ireo no fitsipika izay dia toerana eo anoloany:
21:2 Raha mividy andevo Hebreo, enin-taona no hanompoany anao; ao amin'ny fahafito, dia hiala malalaka, maimaim-poana.
21:3 Miaraka amin'ny akanjo na inona na inona tonga, miaraka amin'ny toy aoka hiala. Raha manana-bady, ary ny vavy koa no hiala, mandritra izany fotoana izany.
21:4 Fa raha nanome azy ny tompony vady, ary izy efa niteraka zazalahy sy zazavavy izy, ny vehivavy sy ny zanany dia ho an'ny tompony azy. Na izany aza mbola, Izy no miara-mivoaka amin'ny fitafiana.
21:5 Ary raha ny mpanompo izany hoe:, 'Tiako tompoko, sy ny vady aman-janany, Aho, dia tsy hiala malalaka,'
21:6 Dia nampanalain'ny tompony no manatitra fanatitra ho azy ho any an-danitra, ary izany dia ampiharina ho eo anoloan'ny varavaran'ny sy ny tongo, dia manindrona ny sofiny amin'ny haolo ny sofiny. Ary izy ho mpanompony in Azy mandrakizay.
21:7 Ary raha misy mivaro-janakavavy ho mpanompo, dia tsy hiala toy ny vehivavy mpanompo dia zatra hivoaka.
21:8 Raha mampifaly ny mason'ny ny tompony, izay izy efa natolotra, dia handroaka azy. Fa hahalasa tsy fahefana hahazo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa, na dia tsinontsinona azy.
21:9 Fa raha efa nikasa hanambady azy ho zanany, Izy no hitondra azy araka ny fanao amin'ny vavy.
21:10 Ary raha maka vehivavy hafa ho azy, izy no manome ho an'ny zazavavy ny fanambadiana, ary ny fitafiana, ka tsy handà ny vidin'ny ny fahadiovam-pitondrantena.
21:11 Ary raha tsy hataony aminy izany zavatra telo loha izany, izy, dia hiala malalaka, tsy amim-bola.
21:12 Na iza na iza mamely olona, ta-hamono olona, dia hatao maty.
21:13 Fa raha tsy manotrika azy, fa Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tànany, dia hataoko ho hanendry ho anareo fitoerana izay tsy maintsy mandositra.
21:14 Raha misy olona famonoana olona ny namany amin'ny délibération, tamin'ny fanotrehan'ny, no hamiravira azy eo amin'ny alitarako, ka mba hovonoina ho faty.
21:15 Na iza na iza mamely ny rainy na ny reniny dia ho faty ny fahafatesana.
21:16 Na zovy na zovy no efa nangalatra lehilahy sy nivarotra azy, rehefa voaheloka ny heloka bevava, dia hatao maty.
21:17 Na iza na iza miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia ho faty ny fahafatesana.
21:18 Ary raha misy olona dia efa nila ady, ary ny iray tamin'izy ireo no efa nahafaty ny namany amin'ny vato, na amin'ny totohondry, ary tsy ho faty, fa mandry am-pandriana,
21:19 raha mahazo indray ka afaka mandeha any ivelany ny tehina, izay namely azy ho tsy manan-tsiny, afa-tsy raha manao zavatra naterina ho ampy ny asany sy ny vola lany amin'ny dokotera.
21:20 Na iza na iza mamely ny lahy na ny ankizivaviny amin'ny tsorakazo, ary raha maty ataon'ny tànany izao, izy, dia ho meloka ny heloka.
21:21 Fa raha mbola velona indray andro na ho an'ny roa, ary tsy hisy iharan'ny sazy, satria ny volany.
21:22 Ary raha misy olona dia efa nila ady, ary ny iray tamin'izy ireo no namely ny vehivavy bevohoka, ary vokatr'izany izy miscarries, nefa ny tenany mbola velona, dia ho toy ny iharan'ny fahasimbana be toy ny vadin-dravehivavy, dia mangataka azy, na toy ny arbitrators no hitsara.
21:23 Fa raha ny fahafatesana no nanaraka, dia hamaly ny fiainana ho amin'ny fiainana,
21:24 maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, ny tanana solon'ny tanana, ny tongotra solon'ny tongotra,
21:25 ny hofafako hiala ho hofafako hiala, ny ratra solon'ny ratra, ny hanorotoro ho mivatra.
21:26 Raha misy efa namely ny mason'ny andevolahiny na ny ankizivaviny, dia nandao azy amin'ny maso iray, Izy no hanafaka azy ireo maimaim-poana, noho ny maso izay efa maty.
21:27 Toy izany koa, raha mandondòna avy ny nify ny lahy na ny ankizivaviny, dia toy izany koa hanafaka azy ireo maimaim-poana.
21:28 Ary raha misy omby nahafaty lehilahy na vehivavy ny anjomara, ary raha maty izy ireo, dia hotoraham-bato. Ary ny nofo dia tsy hohanina; koa, ny tompon'ilay omby dia ho tsy manan-tsiny.
21:29 Fa raha omby efa manosika amin'ny tandrony, avy omaly sy ny andro mialoha, ary nampitandrina ny tompony, nefa tsy izany velively, ary dia efa nahafaty lehilahy na vehivavy, dia ny omby hotoraham-bato, ary ny tompony dia hovonoina.
21:30 Fa raha izy ireo no nametraka ny vidiny azy, Izy hanome, takalon 'ny ainy, na inona na inona no nanontany.
21:31 Toy izany koa, raha efa namely zazalahy na zazavavy sy ny tandrony, ho iharan'ny didim-pitsarana toy izany koa.
21:32 Raha manafika misy lahy na vavy mpanompo, dia hanome sekely volafotsy telo-polo ny tompon'andevo, nefa tena ny omby hotoraham-bato.
21:33 Ary raha misy olona mihady na manokatra ny lavaka fanangonan-drano, ka tsy rakofany, ary misy omby na boriky latsaka ao,
21:34 Ary ny tompon-davaka famorian-drano, dia hamaly ny vidiny ny biby, ary izay maty ho an'i azy.
21:35 Raha ny omby ny vahiny ratra ny omby hafa, sady efa maty, dia hamidiny ny omby velona ka hozarainy ny vola vidiny, fa ny fatin'ilay ny maty dia ho azy ireo hizara eo.
21:36 Fa raha fantany fa efa nanosika ny ombiny sy ny tandrony, omaly sy ny andro mialoha, ary ny tompony dia tsy izany velively, dia hamaly ny omby ho an'ny omby, dia handray ny fatiny rehetra. "

Fifindra 22

22:1 "Raha misy efa nangalatra omby na ondry, ary raha mamono izany na mivarotra azy, dia hampodiko omby dimy ho an'ny omby iray, ary ny ondry efatra ho an'ny ondry iray.
22:2 Raha misy mpangalatra Ho efa hita fandravana an-trano, na nandavaka ambaniny, ary efa nahazo ratra mety maty, izay namely azy, dia tsy hisy valin-drà.
22:3 Fa raha nanao izany izy, rehefa niposaka ny masoandro, efa natao ny vono olona, ary dia ho faty. Raha tsy manana ny fitaovana mba hanonitra ny halatra, izy, dia tsy hamidy,.
22:4 Raha nangalatra izy na inona na inona tokony ho hita aminy, ny zava-manan'aina, na omby, na boriky, na ondry, dia hanonitra avo roa heny.
22:5 Raha misy fahasimbana ny saha na tanimboaloboka, raha efa namoaka ny omby aman'ondriny ho ahitra eo amin'ny tanin'ny vahiny, dia hamaly ny tsara indrindra amin'ny zavatra ananany any an-tsaha, na tao an-tanim-boalobony, araka ny tombany ny fahavoazana.
22:6 Raha misy afo Ho efa hita niala borosy, ary mihazona ao stacks-bary, na amin'ny voly mitsangana eny an-tsaha, na iza na iza nandrehitra ny afo dia hamaly ny fahavoazana.
22:7 Raha misy efa nankinina-bola, na fitoeran-javatra, ny namany mba hitandrina, ary raha nangalatra ireo no avy amin'ny olona iray izay nandray azy ireo: raha hita ny mpangalatra, dia hanonitra avo roa heny.
22:8 Raha toa ny mpangalatra tsy fantatra, ny tompon-trano, dia ho entina eo anatrehan'ny lanitra nianiana fa tsy naninjitra ny tànany tamin'ireo tsoa nananan'ny namany,
22:9 mba manitsakitsaka misy hosoka, toy ny tamin'ny omby, na boriky, na ondry, na ny akanjo, ary tsy hanao na inona na inona ho afaka hiteraka fahavoazana. Ny raharaha roa ho entiny eo anatrehan'ny an-danitra. Ary raha manome azy didim-pitsarana, dia hanonitra roa heny ho an'ny namany.
22:10 Raha misy efa nankinina boriky, omby, ny ondry, na biby ny fitandremana ny namany, ary izany dia efa maty, na lasa kilemaina, na efa babo fahavalo, ary tsy nisy nahita izany,
22:11 Dia hisy hanao fianianana izy ireo, fa tsy naninjitra ny tànany tamin'ireo ny fananany ny namany. Ary ny tompony dia hanaiky ny fianianana, dia tsy voatery hanonitra.
22:12 Fa raha tsy mety efa nesorina ny halatra, dia hamaly ny onitra ho an'ny tompony.
22:13 Raha izany dia efa lanin'ny bibidia, aoka izy hitondra izay maty ho azy, ary avy eo dia tsy hanonitra.
22:14 Raha misy olona mindran amin'ny namany avy ireo zavatra ireo na dia iray akory, sady efa maty na efa manan-kilema, rehefa ny tompon-javatra tsy teo, dia ho voatery mba hanonitra.
22:15 Fa raha ny tompon-javatra dia ankehitriny, dia tsy hanonitra, indrindra fa raha efa nentina ho karamaina asa.
22:16 Raha misy olona efa voafitaka virjiny tsy mbola voafofo ho vadin'olona, ary efa lasa nodimandry any amin'ny azy, dia hanonitra ny vodiondry sy ny manana azy ho vady.
22:17 Raha ny rain-virjiny dia tsy vonona ny hanome azy, dia handoa vola ralehilahy araka ny fomba fanomezana, izay virijiny efa zatra mandray.
22:18 Ary tsy hamela ny mainty hoditra mpanao kanto hiaina.
22:19 Na iza na iza manana firaisana ara-nofo amin'ny biby dia hatao maty.
22:20 Na iza na iza immolates ho andriamanitra, afa-tsy ho an'ny Tompo, dia hovonoina.
22:21 Aza Rafeso ny vao tonga, ary aza mampahory azy. Fa ny tenanareo fahiny vao tonga tany amin'ny tany Egypta.
22:22 Ary aza manisy ratsy ny mpitondratena na ny kamboty.
22:23 Raha hasianao azy, dia hitaraina amiko, ka hohenoiko ny fitarainany.
22:24 Ary ny fahatezerako dia ho tezitra, ary hamely anao amin'ny sabatra any. Ary ny vadinareo ho mpitondratena, sy ny taranakao ho tonga kamboty.
22:25 Raha mampisambo-bola amin'ny mahantra ny olona mipetraka eo aminareo, dia tsy manery azy ireo toy ny hetra, na mampahory azy amin'ny zana-bola.
22:26 Raha maka lamba avy ny namanao tahaka ny antoka, dia hiverina ho any aminy indray izany eo anatrehan'ny milentika ny masoandro.
22:27 Fa izay rehetra tsy maintsy handrakotra ny tenany, mba mitafy ny vatany; sady tsy manana na inona na inona izay mba hatory. Raha mitaraina amiko, Dia hihaino azy, satria izaho mangoraka.
22:28 Aza hitsikera ny lanitra, ary tsy miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao.
22:29 Aza atao ela eo amin'ny fandoavana ny fahafolon-karenareo sy ny voaloham-bokatra. Ary omeo ny voalohan-teraky ny zanakao-lahy ho ahy.
22:30 Ary hanao toy izany amin'ny olona ny omby sy ny ondry. Mandritra ny fito andro, aoka ho amin-dreniny; amin'ny andro fahavalo no handoa izany ho ahy.
22:31 Ary ho olona masina ho ahy. ny nofo, izay biby no efa nanandrana, dia tsy ho fihinanareo, fa ianareo kosa manipy azy ho an'ny amboakely. "

Fifindra 23

23:1 "Aza manaiky mandainga feo. Ary aza hiaraka ny tananao, mba ho vavolombelona mandainga amin'ny anaran'ny amin'ny ratsy fanahy.
23:2 Aza manaraka ny maro hanao ratsy. Ary aza mania amin'ny fitsarana, rehefa nanaiky ny hevitry ny maro an'isa, afa-tsy ny fahamarinana.
23:3 Toy izany koa, dia aza mampiseho hiantra amin'ny fitsarana ny mahantra.
23:4 Raha tonga manerana omby na boriky ny fahavalonao, izay nania, hitarika niverina ho azy.
23:5 Raha hitanao ny borikin'izay iray mankahala anao, lavo eo ambanin'ny enta-mavesatra ny, ianao ka tsy mba mihoatra amin'ny tsy manainga azy niakatra taminy.
23:6 Ary aza miala eo amin'ny fitsarana ny mahantra.
23:7 Ary handositra lainga. Ny tsy manan-tsiny sy ny marina dia tsy hovonoinareo. Fa halaviro ny ratsy fanahy.
23:8 Ary aza mandray kolikoly, izay jamba na dia izay manan-tsaina sy famadihana ny tenin 'ny marina.
23:9 Ary aza manadala vahiny, fa ianareo mahalala ny ain'ny vao tonga. Fa ny tenanareo ihany koa ny vahiny tany amin'ny tany Egypta.
23:10 Enin-taona, no hamafazanao amin'ny taninao sy hanangonanao ny vokatra.
23:11 Fa amin'ny taona fahafito, dia manafaka azy sy hahatonga azy io mba hiala sasatra, ka ny malahelo amin'ny firenenao mahazo mihinana. Ary na inona na inona sisa tavela, aoka ny biby any an-tsaha mihinana azy. Toy izany koa no hataonao amin'ny tanim-boalobokao sy amin'ny tanin'olivanao.
23:12 Fa enina andro, no hiasanao. Ary tamin'ny andro fahafito, dia hitsahatra ianao, mba hialan'ny ombinao sy ny borikinao sasatra, ary toy izany koa ny vao tonga sy ny zanaky ny ankizivavinao mba hisy hiainako tsara.
23:13 Arovy izay rehetra efa nolazaiko taminareo. Ary amin 'ny anaran'ny andriamani-kafa dia aza mianiana; ary aza ireo ho re avy amin'ny vavanao.
23:14 Intelo isan-taona, dia hankalaza ny fotoam-pivavahana voatendrin'i ho ahy.
23:15 Ary tandremo ny panajana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy masirasira, araka ny nandidiako anao, amin'ny andro amin'ny volana ny voa vaovao, rehefa niala avy tany Ejipta. Ianao aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo imasoko,
23:16 fa ny panajana ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao, ny na inona na inona no nafafiny tany an-tsaha. Toy izany koa, dia panajana tamin'ny faran'ny ny tonon-taona, rehefa ho manangona ny vokatra rehetra avy any an-tsaha.
23:17 Intelo isan-taona, ny lehilahy rehetra no hiseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao.
23:18 Aza immolate ny ran 'ny niharam-boina ny masirasira, ary tsy hisy ny saboran'ny ny panajana sisa mandra-pahamarain'ny andro.
23:19 Ary hitondra ny voalohany vary avy eo tany ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny ny.
23:20 Indro, Izaho maniraka ny Anjely, iza no hitarika anao eo aloha, ary hiaro anareo mandritra ny dianareo, dia hitarika anao ho any amin'ny fitoerana izay efa nomaniko.
23:21 hihaino azy, ary handre ny feony, ary aza mihazona azy amin'ny tsy firaharahiana. Fa Izy no hanafaka anao tsy rehefa nanota, ary ny anarako no ao aminy.
23:22 Fa raha hihaino ny feony ka hanao izay rehetra lazaiko, Dia ho fahavalon'ny fahavalonao, ary hampahory an'izay mampahory anao.
23:23 Ary ny Anjely, dia hialoha anareo, dia hitondra anao any amin'ny Amorita, ary ny Hetita, sy ny Perizita, ary ny Kananita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita, Izay entiko manorotoro.
23:24 Aza mankafy ny andriamaniny, na hiankohoka eo anatrehany ianareo. Aza manao ny asany, fa ianareo kosa handringana azy sy handrava ny sarivongana mitokana.
23:25 Ary ianao hanompo an'i Jehovah Andriamanitrao, ka mba hitahy ny haninao sy ny rano, ary toy izany koa mba hanala ny aretina tsy ho eo aminareo.
23:26 Tsy hisy vokany na momba ireo ao amin'ny taniny. Dia hameno ny isan'ny andronao.
23:27 I Hampandeha ny fahatahorana Ahy ho mpihazakazaka eo alohany anao, Fa hataoko maty ny olona rehetra izay dia hiditra. Dia haveriko amin'ny lamosin'ny rehetra eo anoloanao ny fahavalonao,
23:28 fanenitra fandefasana mialoha, ka dia nataony vaky nandositra ny Hivita, ary ny Kananita, ary ny Hetita, eo anatrehanao miditra.
23:29 Tsy pandroakany azy tsy ho eo anatrehanao amin'ny taona iray Aho, fandrao ny tany ho nihena ho an-efitra sy ny bibidia mitombo hamely anao.
23:30 Izaho no handroaka azy ireo tsikelikely tsy ho eo imasonao, mandra-nitatra ka mety handova ny tany.
23:31 Dia hampitoetra ny fetran'ny ho avy amin'ny Ranomasina Mena ka hatramin'ny ranomasin'ny Palestiniana, ary hatramin'ny efitra rehetra ny lalana mankany amin'ny renirano. Hatolotro eo an-tànanao ny mponina amin'ny tany, ary hataoko pandroakany azy tsy ho eo imasonao.
23:32 Ary aza miditra ao amin'ny fifanarahana miaraka aminy, na amin'ny andriamaniny.
23:33 Mety tsy ho velona eo amin'ny tany,, fandrao angamba dia mety hahatonga anao hanota amiko, raha manompo ny andriamaniny, izay azo antoka fa ho fakam-panahy ho anareo. "

Fifindra 24

24:1 Nilaza koa izy tamin'i Mosesy: "Niakatra ho any amin'ny Tompo, ianao sy Arona, Nadaba sy Abiho, ary fito-polo ho eo amin'ny Israely ny loholona, ary mankafy avy lavitra.
24:2 Ary Mosesy ihany no hiakatra ho any amin'ny Tompo, Ary ireo dia tsy mahazo manakaiky. Ary aoka tsy hisy olona hiakatra ny aminy. "
24:3 Noho izany, Lasa nandeha Mosesy ka nanazava tamin'ny olona ny teny rehetra 'ny Tompo, ary koa ny didim-pitsarana. Ary ny vahoaka rehetra namaly indray miredona: "Isika hanao ny zavatra rehetra teny 'ny Tompo, izay no efa niteny. "
24:4 Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra 'ny Tompo. Dia niainga maraina, dia nanorina alitara teo am-pototry ny tendrombohitra, amin'ny anaram-boninahitra roa ambin'ny folo araka ny firenen'Isiraely roa ambin'ny folo.
24:5 Ary dia naniraka tanora avy amin'ny Zanak'Isiraely, ary dia nanatitra fanatitra dorana, ary zanak'omby ho sorona fanati-pihavanana ho an'i Jehovah.
24:6 Ary toy izany koa dia nanalan'i Mosesy iray antsasaky ny fehin'i ny ra, ary nataony tao an vilia baolina. Ary ny sisa dia naidiny anjara ambonin'ny alitara.
24:7 Ary naka ny bokin'ny fanekena, dia namaky teny teo anatrehan'ny olona, izay nanao hoe:: "Izay rehetra fa ny Tompo dia niteny, dia hataonay, ary dia hekenay. "
24:8 Raha ny marina, maka ny ra, dia natopiny tamin'ny olona, ka hoy Izy:, "Ity no ran'ny fanekena, izay efa namorona ny Tompo taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. "
24:9 Ary Mosesy sy Arona, Nadaba sy Abiho, ary fito-polo lahy amin'ny loholon'ny Isiraely niakatra.
24:10 Dia nahita an'Andriamanitry ny Isiraely,. Ary teo ambanin'ny tongony dia zavatra toy ny vato safira voavoatra asa, na tahaka ny lanitra, rehefa izany dia tony.
24:11 Fa tsy nisy hametraka ny tànany ireo ny zanak'Israely izay teny lavitra eny. Ary nahita an'Andriamanitra, ka dia nihinana sy nisotro.
24:12 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Niakatra tany amiko eto an-tendrombohitra, ka mitoera eto. Ary homeko anao ny vato fisaka, ary ny lalàna sy ny didy izay efa nosoratako. Tahaka izany anie no hampianatra azy ireo. "
24:13 Dia niainga Mosesy, tamin'i Josoa mpanompony. ary Mosesy, niakatra teo an-tendrombohitra 'Andriamanitra,
24:14 hoy izy tamin'ny anti-panahy: "Andraso eto, mandra-piverinay eto aminareo. Manana Arona sy Hora eto aminareo. Raha misy fanontaniana mipetraka, dia jereo izany ho azy ireo. "
24:15 Ary Mosesy, nony efa niakatra, ny rahona nanarona ny tendrombohitra.
24:16 Ary ny voninahitr'i Jehovah nitoetra teo ambonin 'Sinai, nandrakotra azy amin'ny rahona nandritra ny enina andro. Ary amin'ny andro fahafito, dia niantso azy avy any afovoan-zavona.
24:17 Ary ny fijery ny voninahitr'i Jehovah dia toy ny afo mirehitra noho ny tampon'i ny tendrombohitro any an-imason'ny zanak'Israely.
24:18 ary Mosesy, niditra tao afovoan'ny rahona, niakatra ny tendrombohitra. Dia nitoetra efa-polo andro sy efa-polo alina.

Fifindra 25

25:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
25:2 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, mba handray ny voaloham-bokatra ho ahy. Ary manaiky izany avy amin'ny olona rehetra izay manatitra ny sitrapony ihany.
25:3 Ary izao no zavatra izay tsy maintsy manaiky: Gold, ary ny volafotsy, ary varahina,
25:4 hyacinth sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary ny rongony fotsy madinika, ny volon-osy,
25:5 Ary ny hoditry ny zanak'osy ondrilahy, nolokoana mena, sy ny siny hoditra ny Violet, ary setim hazo,
25:6 menaka mba hanomana jiro, aromatics toy ny menaka sy ny emboka manitra,
25:7 vato beryla sy ny vatosoa mba hampahamendrika ny efoda ary koa ny saron-tratra.
25:8 Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy, ary Izaho ho velona eo aminy.
25:9 Araka ny marina endriky ny tabernakely, ary ny fanaka rehetra ho an'ny ny fombafomba, fa Izaho no haneho aminao, toy izany no hanaovanao azy.
25:10 Miaraha miaraka fiara hazo setim, izay mihazona lavany dia roa hakiho sy sasany ny iray; ny sakany, iray hakiho sy sasany ny iray; ny avo, toy izany koa, iray hakiho sy sasany ny iray.
25:11 Ary ianao Ary petaho takela-bolamena tsara indrindra, atiny sy ny ivelany. Ary teo ambonin'io koa, no hamolavola ny satro-boninahitra volamena manodidina,
25:12 ary vava volamena efatra, izay hametraka eo an-zorony efatra amin'ny fiara. Aoka vava volamena roa ho eo amin'ny lafiny iray ary ny roa teo amin'ny hafa.
25:13 Toy izany koa, manaova barany hazo sy nanarona setim-bolamena.
25:14 Ka hataonao azy nita ny vava vola aminy, izay eo amin'ny lafin'ny fiara, dia mba ho entina azy.
25:15 Ireo dia tsy maintsy amin'ny vava vola aminy,, ary tsy ho mandrakizay no voasarika avy amin'ireo.
25:16 Ary dia mametraka ny fijoroana ho vavolombelona, izay homeko anareo, ao anatin'ny fiara.
25:17 Ary manaova fampihavanana ihany koa ny volamena tsara indrindra. Ny lavany dia roa mihazona ary iray hakiho sasany, ary ny sakany, iray hakiho sy sasany ny iray.
25:18 Toy izany koa, roa no hataonao kerobima volamena namorona, amin'ny lafiny roa amin'ny efitra anatiny.
25:19 Aoka kerobima iray ho eo amin'ny lafiny iray, ary ny anankiray ho eo amin'ny hafa.
25:20 Ary aoka hanarona andaniny sy ny ankilany ny fampihavanana, fanelezana ny elany sy ny manarona ny efitra anatiny, ary aoka hijery avy amin'ny hafa, ny tavany raha nitodika nanatrika ny fampihavanana, izay ny fiara dia ny ho voasarona,
25:21 izay no hametraka ny Vavolombelona izay homeko anao.
25:22 avy teo, Hasehoko anao sy hiteny aminao, ambony ny fampihavanana sy ny afovoan'ny kerobima roa, izay eny ambonin'ny fiaran'ny Vavolombelona, momba ny zava-drehetra izay handidy ny zanak'Israely noho ny aminareo.
25:23 Ary koa manaova latabatra hazo setim, manana roa hakiho ny lavany, ary iray hakiho ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny iray hakiho ny hahavony.
25:24 Ary ianao Ary petaho takela-bolamena madio indrindra. Ary manaova azy amin'ny molotra bolamena manodidina,
25:25 ary ho an'ny sarin-javatra voasokitra molotra mihitsy satro-boninahitra, rantsan efatra avo, ary mihoatra noho izany satro-boninahitra volamena iray hafa kely.
25:26 Toy izany koa, Ary hanatitra vava volamena efatra ka nametraka azy teny amin'ny zorony efatra amin'ny latabatra iray ihany, ny isan-tongotra.
25:27 Under ny satro-boninahitra, hisy vava volamena, ka dia ny barany mba hatao ny alalan 'izy ireo sy ny latabatra mba ho entina.
25:28 Toy izany koa, ny barany ireo no hanaovanao ny setim hazo, ary manodidina-bolamena, mba hanandratra ny latabatra.
25:29 Ary koa manomana kaopy kely, ary koa ny lovia famafazana, fitondran'afony, ary mirefy kaopy, izay ny fanatitra aidina momba dia nanolotra, avy tamin'ny tena volamena tsara.
25:30 Ary dia toerana eo amin'ny latabatra ny mofo aseho, eo imasoko mandrakariva.
25:31 Ary manaova fitoeran-jiro ihany koa, niforona avy-bolamena tsara indrindra, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana ny tahony sy ny, ny vilia baolina, ary kely sehatra, ary koa ny lilia mivoaka avy aminy.
25:32 Sampany enina hivoaka avy any amin'ny faran'ny: telo avy tamin'ny lafiny iray, ary telo avy amin'ny hafa.
25:33 voniny telo, ny haben'ny voanjo, dia ho isaky ny sampana, ary kely tontolo izany, ary ny lilia. Ary toy izany koa telo vilia, , naka ny endriky ny voanjo, dia ho eo amin'ny sampana hafa, ary kely tontolo izany, ary ny lilia. Ary izao no ho endriky ny sampany enina, izay ho avy ao vatan.
25:34 Avy eo, ao amin'ny fanaovan-jiro mihitsy, hisy voniny efatra, ny haben'ny voanjo, ary samy kely bola sy ny lisy.
25:35 Little bola eo ambanin'ny sampany roa amin'ny toerana telo, izay miara-manao enina, azy dia ho avy iray amin'ireo vokatry.
25:36 Noho izany na ny kely bola sy ny sampany dia ho avy toy izany: tanteraka niforona avy amin'ny tena volamena tsara.
25:37 Ary koa manaova lela fanaovan-jiro fito, ary dia apetraho eo amin'ny fitoeran-jiro, mba hanazava amin'ny lalana rehetra.
25:38 Toy izany koa, ny labozia antsy, ary ny toerana izay ny labozia dia ho faty, dia vita amin'ny volamena madio indrindra.
25:39 Ny lanjan'ny manontolo tamin'ny fanaovan-jiro, amin'ny ny faritra rehetra amin'izay, dia mitana talenta iray ny tena volamena tsara.
25:40 Tandremo, ary avy eo dia hanaovany azy araka ny ohatra izay naseho taminao tao an-tendrombohitra. "

Fifindra 26

26:1 "Marina tokoa fa, toy izany no hanaovanao ny tabernakely: Ary manaova ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina, ary hyacinth ary koa ny volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, amin'ny peta-kofehy isan-karazany.
26:2 Ny halavan'ny ambainy iray dia valo amby roa-polo no hakiho. Ny sakany dia ho efatra hakiho. Ny napetraka ny lay manontolo dia ny mitovy ohatra.
26:3 Ambainy dimy hikambana ho iray, ary ny anankiray dia dimy ho toy izany koa havitrana.
26:4 Ary manaova tadivavarana hyacinth teo amin'ny lafiny roa amin'ny sisin'ny ny ambainy, ka dia ho afaka ny hikambana ho iray.
26:5 Ny efitra lamba no ho eo amin'ny tadivavarana dimam-polo isaky ny lafiny roa, asisika ao izany fomba izay manome fitoerana mba ho avy hamely manome fitoerana, ary ny anankiray azo manify ny hafa.
26:6 Ary koa manaova vava volamena dimam-polo, izay ny voaly ny ambainy no mba hikambana, ka dia ho iray ny tabernakely.
26:7 Ary koa ny iraika ambin'ny folo lamba fisaonana canopies mba handrakotra ny tampon 'ny tabernakely.
26:8 Ny halavan'ny eloelo iray dia telo-polo hakiho hitazona, ary ny sakany, efatra. Ny ohatry ny rehetra ny canopies dia hitovy.
26:9 Dimy ireo dia hiaraka amin'ny tenany, ary enina amin'ireo no mpivady iray hafa, amin'ny fomba toy izany ho toy ny avo roa heny ny fahenina tafo eo anoloan'ny-tampon-trano.
26:10 Ary manaova tadivavarana dimam-polo koa nanaraka ny sisin'ny iray elom, dia mba ho afaka hiray amin'ny hafa, ary tadivavarana dimam-polo eny an-tampon ny elom hafa, ka mba ho ny hafa miaraka amin'ny.
26:11 Ary varahina dimam-polo koa manaova buckles, izay ny tadivavarana mba hikambana, ka mba hisy anankiray nandrakotra avy rehetra.
26:12 Ary inona no ho sisa ny canopies izay voaomana ho amin'ny tampon-trano, izany hoe, iray eloelo izay mihoatra, avy amin'ny antsasaky ny izany no handrakotra ny ivohon'ny tabernakely.
26:13 Ary ny iray hakiho hahantonay eo amin'ny lafiny iray, ary ny anankiray teo am-pita, izay mihoatra noho ny halavan'ny ny ambainy, fiarovana andaniny roa amin'ny tabernakely.
26:14 Ary koa ny hafa koa rakotry ny tafo avy amin'ny siny hoditra ny ondrilahy, mena mangatrakatraka-mena, ary mihoatra noho izany indray, rakotra iray hafa ny siny hoditra miloko Violet-.
26:15 Ary nitsangana mahafoana ny kibon ny tabernakely avy setim hazo.
26:16 ireo, dia samy hanana folo hakiho ny lavany, ary ny sakany, iray sy tapany iray.
26:17 Amin'ny lafiny roa amin'ny tontonana, any no ho roa dovetails, tontonana iray izay mety ho fifandraisana hafa tontonana; ary toy izany avokoa ny kobany dia ho vonona.
26:18 ireo, roa-polo ho eo am-mitataovovonan, izay lainga manatrika ny atsimo.
26:19 Fa ireo, dia hariana faladia volafotsy efa-polo, ka faladiany roa no mandry ambanin'ny isan tontonana amin'ny zorony roa ny.
26:20 Toy izany koa, amin'ny eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny tabernakely, izay lainga ny avaratra, hisy roa-polo tontonana,
26:21 manana faladia volafotsy efa-polo; faladia roa no manohana ny rafitra tsirairay.
26:22 Marina tokoa, nankany amin'ny faritra andrefan'i ny tabernakely, no hanaovanao enina tontonana,
26:23 ary ny roa hafa koa indray, izay hatsangana amin'ny zorony, ambadiky ny ivohon'ny tabernakely.
26:24 Ary ireo dia mahazo miray avy any ambany ny ambony, ary iray mpiara-dia mitana azy rehetra. Toy izany koa, roa kobany, izay hatao amin'ny zorony, dia nanompo amin'ny alalan'ny tonon-taolana koa.
26:25 Ary miaraka ireo dia ho valo tontonana, ary ny faladiany volafotsy, enina ambin'ny folo, manisa faladia roa isaky ny tontonana.
26:26 Ary manaova barany dimy koa ny hazo setim, mba hampifandray kobany amin'ny lafiny iray amin'ny tabernakely,
26:27 ary ny dimy hafa teo am-pita, ary toy izany koa ny isan'ny nanatrika ny andrefana anjara.
26:28 Ireo dia napetraka eny afovoan'ny kobany, avy amin'ny iray ihany farany ny lalana ho any amin'ny hafa farany.
26:29 Toy izany koa, kobany ireo dia petaho takela-bolamena, ka dia ho hanorina vava volamena ao aminy, izay amin'ny vavahadin'ny fiainan-kobany dia azo mifandray. Ireo no handrakotra amin'ny sosona volamena.
26:30 Ary dia manangana ny tabernakely araka ny ohatra izay naseho taminao tao an-tendrombohitra.
26:31 Ary koa manaova efitra lamba hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina, nataony tamin'ny isan-karazany sy tsara tarehy mitohy amboradara.
26:32 Ary dia hampiato azy eo anoloan'ny andry efatra tamin'ny hazo setim, izay tenany tokoa dia nopetahany takela-bolamena, sady manan-doha volamena, fa faladiany volafotsy.
26:33 Ary ny efitra lamba dia asisika ny alalan 'ny vava vola aminy,. Any ankoatry ny efitra lamba, dia mametraka ny fiaran'ny Vavolombelona, izay ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina ny Fitoerana Masina hozaraina.
26:34 Ary dia mametraka ny fampihavanana eo ny fiaran'ny Vavolombelona, ao amin'ny Masina Indrindra.
26:35 Ary ny latabatra dia eo ivelan'ny efitra lamba. Ary tandrifin'ny latabatra ny fitoeran-jiro dia ho, ao ny mitataovovonan 'ny tabernakely. Fa ny latabatra no ho eo amin'ny lafiny avaratra.
26:36 Ary manaova koa ny lay teo amin'ny fidirana amin'ny tranolay avy hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina, niara-niasa tamin'ny amboradara.
26:37 Ary petaho takela-bolamena andry dimy amin'ny hazo setim, ny izay ny trano-lay ho voasariky. Ary ny lohan'ny izao no volamena, ary ny faladiany varahina. "

Fifindra 27

27:1 "Ary manaova alitara koa ny hazo setim, izay ho dimy hakiho ny halavany, ary toy izany koa ny sakany, izany hoe, mitovy lafiny efatra, ary telo hakiho ny hahavony.
27:2 Ary hisy tandroka amin'ny zorony efatra izany, ka dia ho handrakotra-barahina.
27:3 Ary manaova, noho ny fampiasana, vilaniny fandraofan-davenona handray ny lavenona, ary ny hetin ary koa farango kely, ary ny fitoerany ho amin'ny afo. Ary mamorona teti-ny fanaka rehetra avy amin'ny varahina,
27:4 miaraka amin'ny makarakara varahina ny fanaon'ny harato. Amin'ny zorony efatra hisy vava varahina efatra,
27:5 izay no mametraka eo ambany bodin'ny alitara. Ary ny makarakara dia hanitatra hatrany amin 'ny antsasaky ny alitara.
27:6 Ary manaova koa, fa ny alitara, setim roa barany hazo, izay hanarona amin'ny sosona varahina.
27:7 Ary ianao dia hitarika azy nita ny vava vola aminy,, Ka dia ho eo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara mba hilanjana azy.
27:8 Aza manao izany ventin-, fa foana sy ny ati amin'ny anatiny, fotsiny araka izay naseho taminao tao an-tendrombohitra.
27:9 Ary mahafoana ny atrium amin'ny tabernakely, amin'ny faritra atsimon'i izay, tandrifin'ny mitataovovonan, hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voahasina: lafiny iray ny fanolorana ho zato hakiho ny lavany.
27:10 Ary manaova andry roa-polo tamin'ny mitovy isan'ny faladiany varahina, ny lohan'ny izay, ny soratra voasokitra, hatao amin'ny volafotsy.
27:11 Ary toy izany koa, manerana ny halavan'ny lafiny avaratra, hisy fefy lamba, zato hakiho ny, ary ny andry roa-polo, ary toy izany koa ny faladiany isan'ny varahina, ary ny lohany ny soratra voasokitra volafotsy.
27:12 Na izany aza tena, nanaraka ny sakan'ny ny atrium izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny andrefana, dia hisy fefy lamba dimam-polo hakiho, ary ny andry folo, ary toy izany koa ny fitoeran-tavin isan'ny.
27:13 Toy izany koa, nanaraka ny sakan'ny ny atrium izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny atsinanana, hisy dimam-polo hakiho,
27:14 niaraka izay any no ho voatendry fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho amin'ny lafiny iray, ary ny andry telo, ary toy izany koa ny fitoeran-tavin isan'ny.
27:15 Ary, eny am-pita, dia hisy fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho fibodoana, amin'ny andry telo sy ny toy izany koa ny fitoeran-tavin isan'ny.
27:16 Na izany aza tena, eo amin'ny fidirana amin'ny atrium, any no hisy ny nanao lamba roa-polo hakiho, ny hyacinth sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina, niara-niasa tamin'ny amboradara. Ary manana andry efatra, miaraka amin'ny mitovy isan'ny bases.
27:17 Ny andry rehetra manodidina ny atrium hitafy sosona volafotsy, volafotsy loham, ary ny faladiany varahina.
27:18 ny lavany, ny atrium dia hipetraka zato hakiho, ny sakany, dimam-polo; ny hahavony ho dimy hakiho. Ka dia ho vita amin'ny rongony fotsy madinika voahasina, Ary dia hanana ny faladiany varahina.
27:19 Ny fanaka rehetra momba ny tabernakely, rehetra sy ny fombafomba fampiasana, na dia ho any amin'ny lain'i tsimatry noho ny atrium, no hanaovanao varahina.
27:20 Hampianatra ny zanak'Israely mba hitondra ho anao ireo menaka madio indrindra ny hazo oliva, torotoro tamin'ny fanoto, ka dia mety foana ny jiro hirehitra
27:21 tao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, teo ivelan'ny efitra lamba izay enshrouds ny fijoroana ho vavolombelona. Ary Arona sy ny zanany, dia handahatra izany, ka mba hanazava eo anatrehan'ny Tompo, mandra-maraina. Ary izao no ho fankalazana mandrakizay amin'ny Zanak'Isiraely, mandritra ny nifandimby. "

Fifindra 28

28:1 "Ary koa, anjara ho anao Arona rahalahinao, sy ny zanany tsy ho eo amin'ny Zanak'Isiraely, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy: Aaron, Nadaba sy Abiho, Eleazara sy Itamara.
28:2 Ary manaova masina ho an'i Arona vestment, rahalahinao, amin'ny voninahitra sy haja.
28:3 Ary ianao dia hiteny amin'izay hendry am-po, izay nofenoiko fanahim ny fahamalinana, mba hanao ny fitafiana Arona, izay, rehefa nohamasinina, izy mba hanompo Ahy.
28:4 Ary izao no ho fitafiana izay hataony: Ny saron-tratra sy efoda, ny akanjo sy ny akaiky-mendrika fitafiana rongony, ny fehiloha ary ny fehikibo malalaka. Aoka izy hanao ny fitafiana masina ho an'ny rahalahinao Arona sy ny zanany, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy.
28:5 Ary izy ireo dia hahazo volamena, ary hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary ny rongony fotsy madinika.
28:6 Dia aoka izy hanao ny efoda amin'ny volamena, ary hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina, niara-niasa tamin'ny loko samihafa.
28:7 Ary hanana roa lela nanatevin-daharana tao an-tampon'ny amin'ny lafiny roa, mba hamaly toy ny.
28:8 Toy izany koa, ny fanenomana sy ny tsipiriany rehetra ny asa ho volamena, ary hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina.
28:9 Ary dia haka vato beryla roa, ka soraty eo aminy ny anaran'ny Zanak'Isiraely:
28:10 anarany enina amin'ny vato iray, ary ny sisa enina teo amin'ny hafa, araka ny lamin 'ny nahaterahany.
28:11 Ny asan'ny mpanao sokitra sy ny fahaiza-manao ny mpanefy firavaka, dia soraty azy amin'ny anaran'ny Zanak'Isiraely, fonosina ary nanodidina volamena.
28:12 Ary dia hametraka azy ireo eo amin'ny lafiny roa amin'ny efoda, ho fahatsiarovana ho an'ny Zanak'Isiraely. Ary Arona hitondra ireo anarany ireo eo anatrehan'i Jehovah, eo sorony roa, ho toy ny fahatsiarovana.
28:13 Ary koa ny fihantonany volamena,
28:14 ary ny roa rojo kely ny tena volamena tsara, mifandray amin'ny hafa, izay dia ampidiro ao an-farango.
28:15 Toy izany koa, no hanaovanao ny saron-tratra fitsarana, niara-niasa tamin'ny loko samihafa araka ny fanenomana ny efoda: volamena, hyacinth sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina.
28:16 Dia hanana zorony efatra, ary ho avo roa heny. Ary hanana ny ohatry ny pelatanan'ny-tanana, na ny lavany sy ny sakany.
28:17 Ary dia hametraka izany ao anatin'ny vato efatra andalana. Ao amin'ny laharana voalohany, hisy vato karneola, ary ny topaza, ary onyksa.
28:18 Ao amin'ny faharoa, hisy garnet, safira, ary jaspy.
28:19 Ao amin'ny fahatelo, hisy zircon, ny agata, ary ametysta.
28:20 Ao amin'ny fahefatra, any no hisy ny krysolita, beryla, ary krysolita. Ary asio amin'ny volamena, araka ny andalana.
28:21 Ary izao dia hanana ny anaran'ny firenen'ny Zanak'Isiraely. Amin'ny anarana roa ambin'ny folo no ho voasokitra: vato tsirairay amin'ny anarana iray avy amin'ny firenena roa ambin'ny folo.
28:22 Ary manaova rojo ny tena volamena tsara, mifandraika niresaka, eo amin'ny saron-tratra,
28:23 ary vava volamena roa, izay dia toerana roa amin'ny saron-tratra.
28:24 Ary ny rojo volamena, dia hiditra any amin'ny vava, izay any amin'ny sisiny.
28:25 Ary ny vazan-gadra ny tenany, Ary mpivady roa farango, eo amin'ny lafiny roa amin'ny efoda, dia ilay manatrika ny saron-tratra.
28:26 Ary koa manaova vava volamena roa koa, izay no mametraka eo amin'ny saron-tratra, amin'ny sisintany izay lavitra ny faritra misy ny efoda ary izay tazano ny indray.
28:27 Ary avy eo dia roa hafa koa ny vava volamena, izay tokony mihantona eo amin'ny andaniny sy ny ankilany eo amin'ny farany ambany ny efoda, izay manatrika avy tandrifin'ny tavan'ny ambany daty, ka ny saron-tratra azo manify ny efoda.
28:28 Ary izany dia ho voasariky mafy ny vava vola aminy, amin'ny saron-tratra, ny vava vola aminy, ny efoda, miaraka amin'ny tarika hyacinth, ka dia vita tsara ny daty dia hitoetra ao an-toerana, ary ny saron-tratra, ary ny efoda dia tsy ho afaka ny hisaraka amin'ny iray hafa.
28:29 Ary Arona hitondra ny anaran'ny Zanak'Isiraely eo amin'ny saron-tratra fitsarana eo amin'ny tratrany, raha miditra ao amin'ny fitoerana masina, ho fahatsiarovana eo anatrehan'ny Tompo any amin'ny mandrakizay.
28:30 Avy eo dia mametraka eo amin'ny saron-tratra fitsarana, Fotopampianarana sy ny Fahamarinana, izay dia ho eo Arona tratra, raha miditra eo anatrehan'i Jehovah. Ary hanao ny fitsarana ny Zanak'Isiraely teo amin'ny tratrany, eo imason'ny Tompo mandrakariva.
28:31 Ary manaova ny akanjo lava ho amin'ny efoda tanteraka ny hyacinth,
28:32 ary ny lohany dia ho mihoatra noho ny afovoany, amin'ny moron-tongony tenona manodidina azy, matetika toy ny atao amin'ny faran'ny faritra amin'ny fitafiana, ka mba tsy ho mora tapaka.
28:33 Na izany aza tena, ambany izany, am-pototry ny akanjo lava ihany, ny manodidina rehetra, dia manao zavatra toy ny ampongabendanitra, from hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, amin'ny lakolosy kely napetraka teo afovoany.
28:34 Koa dia, any no hisy ny lakolosy kely volamena sy ny ampongabendanitra, ary ny hafa koa indray lakolosy volamena sy ny ampongabendanitra.
28:35 Ary Arona izay narotsaka ho amin'ny izany mandritra ny anjara fanompoan 'ny fanompoany, ka dia ny feo mety ho re, raha miditra sy fivoahana ny Fitoerana Masina, eo imason'ny Tompo, ary toy izany koa mba tsy ho faty.
28:36 Ary manaova takela-ny tena volamena tsara, izay no hanoratanao, ny fahaiza-manao ny mpanao sokitra, 'Masina ho an'i Jehovah.'
28:37 Ary dia hamehezany azy amin'ny tarika ny hyacinth, ary izany dia ho eo amin'ny diadema,
28:38 nihantona teo anoloan'ny mpisoronabe. Ary Arona hitondra ny heloky ny izay ny Zanak'Isiraely efa nanatitra ary nanamasina, rehetra ny fanomezam-pahasoavana sy fanomezana. Fa ny lovia foana ho any amin'ny handriny, ka dia ny Tompo mba hahita soa mankasitraka azy ireo.
28:39 Ka dia ho mafy hanatona ny akanjo lava rongony fotsy madinika, ary manaova ny diadema vita tamin'ny rongony fotsy madinika, ary ny sakany fehikibo, niara-niasa tamin'ny amboradara.
28:40 Koa, ho an'ny taranak'i Arona, Ary hanatitra mitondra akanjo rongony fotsy, ary ny sakany ary koa fehikibo headdresses, amin'ny voninahitra sy haja.
28:41 Ary izany rehetra izany no akanjo lava i Arona rahalahinao, sy ny zanany niaraka taminy. Ary dia hanokana ny tanana rehetra, ary ianao no manamasina azy, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy.
28:42 Ary koa manao akanjo rongony fotsy, mba hanarona ny fitanjahany, avy amin'ny voa rehetra ny lalana mankany amin'ny feny.
28:43 Ary Arona sy ny zanany dia hampiasa azy ireo raha miditra amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, ary raha manatona nanatrika ny alitara, mba hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, fandrao, ho meloka noho ny heloka, mba ho faty. Izao no ho lalàna mandrakizay ho an'i Arona, ary ny taranany mandimby azy. "

Fifindra 29

29:1 "Fa izao kosa no hanao izany koa, mba ho masina ho Ahy ao amin'ny fisoronana: Makà zanak'omby avy omby, ary ondrilahy roa immaculate,
29:2 ary mofo tsy misy masirasira, ary tsy misy lalivay sosona izay nafafy diloilo, toy izany koa, mofo tsy misy masirasira nohosorana diloilo. Ary manaova azy rehetra avy amin'ny iray ihany lafarinina varimbazaha.
29:3 Ary, dia napetrany tao amin'ny sobika, no hahazoanareo manatitra ireo, miaraka amin'ny ombilahy kely sy ny ondrilahy roa.
29:4 Ary dia mamoaka Arona sy ny zanany, ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fijoroana ho vavolombelona. Ary rehefa ho efa nanasa ny ray sy ny zanany amin'ny rano,
29:5 dia ampiakanjoy an'i Arona ny fitafiana ao, izany hoe, amin'ny lambam-, ary ny akanjo lava, ary ny efoda, ary ny saron-tratra, izay no hanatsoaka miaraka amin'ny fehin malalaka.
29:6 Ary dia mametraka ny diadema eo an-dohany sy ny vilia masina eo amin'ny diadema.
29:7 Ary dia haidiny ny diloilo ny hosotra ny lohany. Ary noho izany, amin'ny alalan'ny fombam-pivavahana ity, dia ho voatokana.
29:8 Toy izany koa, no mamoaka ny zanany, ka dia ampiakanjoy azy ny akanjo lava rongony fotsy eo amin'ny, ary fonosy azy tamin'ny fehin malalaka:
29:9 Aaron, Azo antoka fa, ary koa ny zanany. Ary dia hametraka headdresses eo aminy. Ary izy ho mpisorona eo anatrehako mandrakizay amin'ny alalan'ny lalàna. Rehefa avy nanomboka ny tanana,
29:10 dia mamoaka ny ombilahy kely koa, eo anatrehan 'ny trano-lain'ny Vavolombelona. Ary Arona sy ny zanany hametraka ny tànany amin'ny lohany.
29:11 Ary ianao no hamonoanareo azy eo imason 'ny Tompo, afa-tsy eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fijoroana ho vavolombelona.
29:12 Ary naka ny rà ny ombilahy kely, dia apetraho eo eo amin'ny tandroky ny alitara amin'ny fanandranao, Fa ny sisa amin'ny rà dia haidiny akaikin'ny faladiany.
29:13 Ka any no hakanao ny sabora rehetra, izay mandrakotra ny tsinainy, sy ny harato ny aty, ary koa ny voa roa, sy ny saborany izay eo aminy, ary ianao no atero ho fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara.
29:14 Na izany aza tena, ny nofo ny ombilahy kely, sy ny hoditra ary ny tain-drorohany, dia hirehitra ivelany, any an-dafin'ny toby, satria noho ny ota.
29:15 Toy izany koa, ianao dia haka ondrilahy iray, sy ny ny lohany Arona sy ny zanany hametraka ny tànany.
29:16 Ary rehefa ho efa namono zavatra hatao fanatitra izany, dia haka amin'ny ràny ka aidino manodidina ny alitara.
29:17 Avy eo dia nanapaka ny ondrilahy ho tapa, ary, rehefa nanasa ny tsinainy sy ny tongony, dia mametraka izany eo amin'ny voapaika-nofo sy ny ny lohany.
29:18 Ary izao no atero ny ondrilahy manontolo ho fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara. Izany dia fanatitra ho an'i Jehovah, ho hanitra ankasitrahana indrindra ny niharam-boina 'ny Tompo.
29:19 Toy izany koa, dia alao ny ondrilahy iray koa, eo izay lohany Arona sy ny zanany hametraka ny tànany.
29:20 Ary rehefa ho efa sorona izany, dia hangalanao ny ràny, ka apetraho eo amin'ny tendron'ny ravin-tsofina ankavanan'ilay Arona sy ny zanany, sy ny ankihiben-tànany sy ny ankihiben-tànany ankavanana sy ny tongotra ankavanana, ary haidiny ny rà amin'ny alitaran'i, ny manodidina rehetra.
29:21 Ary rehefa efa notantanako avy ny rà, izay eo ambonin'ny alitara, sy ny diloilo ny hosotra, dia hofafazany Arona sy ny vestment, ny lahy sy ny fitafiana. Ary rehefa izy sy ny fitafiana efa voatokana,
29:22 Ary alao ny saboran'ny ondrilahy, ary ny hofany, ary ny lard izay mandrakotra ny taova, sy ny harato ny aty, ary ny voa roa mbamin'ny taviny eo ny eo aminy, Ary ny soroka ankavanana, satria ny ondrilahy fanokanana,
29:23 ary iray kosa ny mofo, ny sosona nafafy diloilo, ary nisy mofo avy ilay harona nisy ny mofo tsy misy masirasira, izay napetraka eo imason'i Jehovah.
29:24 Ary dia mametraka ireo rehetra ireo an-tànan'i Arona sy ny zanany, ary ianao no manamasina azy, manainga azy eo imason 'ny Tompo.
29:25 Ka any no hakanao izany rehetra izany amin'ny tànany izany ka dory ho fofona eo ambonin'ny alitara tahaka ny Famonoana Tambabe, ho toy ny hanitra ankasitrahana indrindra eo imason'i Jehovah, satria ny fanatiny.
29:26 Toy izany koa, dia haka ny vata ny ondrilahy, izay Arona dia nanomboka, ary hanamasina izany, manainga azy eo imason 'ny Tompo, Ary ho lavo ny anjara.
29:27 Ary dia hohamasininao na ny natokana ho tratrany sy ny sorony izay tafasaraka amin'ny ondrilahy,
29:28 izay dia nanomboka Arona sy ny zanany, ary ireo ho latsaka amin'ny anjara Arona sy ny zanany, fianianana amin'ny maha-mandrakizay ny Zanak'Isiraely. Fa izao no lehibe indrindra ary ny voalohany ny niharam-boina ny fiadanana, izay ateriny ho an'i Jehovah.
29:29 Fa ny Fanahy vestment, izay Arona mampiasa, ny zanany handova hanaraka azy, mba ho voahosotra teo aminy sy ny tanany mba ho voatokana.
29:30 Mandritra ny fito andro, dia izay mpisoronabe nandimby azy, ary izay miditra ny trano-lain'ny Vavolombelona hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina no mampiasa azy.
29:31 Fa ianao kosa Ary alao ny ondrilahy fanokanana ka hahandro ny henany ao amin'ny fitoerana masina.
29:32 Ary Arona sy ny zanany no mandàny azy. Toy izany koa, ny mofo izay eo anatin'ny harona, dia ho levona any amin'ny vestibule, dia ny tabernakelin'ny Vavolombelona,
29:33 ka mba ho sorona hampitonena, ary toy izany koa ny tanan 'ireo izay manolotra mety hohamasinina. Ny vahiny tsy mba hihinana avy amin'ireo, satria masina.
29:34 Ary inona no mety ho tra-maraina, ny fanokanam-nofo na amin'ny mofo, dia hodoranareo amin'ny afo ireo sisa tavela. Ireo ka tsy ho fihinanareo, satria efa nohamasinina.
29:35 Izay rehetra efa nandidiako anao momba Arona sy ny zanany, no hataonao. Fa hafitoana no hanokananao ny tànany,
29:36 ary izao no atero ho tamin'ny ombilahy kely noho ny ota isan'andro, toy ny Sorompanavotana. Ary diovy ny alitara, rehefa ho efa sorona ny niharam-boina ny fanavotana, ary dia hosory ho fanamasinana.
29:37 Mandritra ny fito andro, dia manarina ary hamasino ny alitara, ary izany dia ho ny fitoerana masina indrindra. Ireo izay rehetra mikasika azy dia tsy maintsy hohamasinina.
29:38 Izao no ho hahazoana ho amin'ny alitara: Iray roa taona, zanak'ondry, isan'andro tsy tapaka,
29:39 zanak'ondry iray nony maraina, ary ny iray amin'ny hariva;
29:40 -janak'ondry iray, ampahafolon'ny koba tsara toto ampahorina nafafiny tamin'ny menaka, izay manana ny ohatry ny ampahefatry ny hina, ary ny divay ho fanatitra aidina, ny fatra;
29:41 tena, ny zanak'ondry iray koa no haterinao amin'ny hariva, araka ny fombafomba ny fanatitra maraina, ary araka izay ny voalazanay, toy ny fofona ny mamy.
29:42 Izany dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah, amin'ny mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby fanatitra, eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fijoroana ho vavolombelona eo anatrehan'i Jehovah, izay tapa-kevitra hiteny aminao.
29:43 Ary Hanome saina ny zanak'Israely, ary ny alitara ka hohamasinin'ny voninahitro izy.
29:44 Izaho dia hanamasina ny trano-lain'ny Vavolombelona amin'ny alitara, ary Arona sy ny zanany, ny hampiasa ny fisoronana ho ahy.
29:45 Ary Izaho velona eo amin'ny taranak'i Israely, ary Izaho ho Andriamaniny.
29:46 Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamaniny, izay nitondra azy avy tany amin'ny tany Egypta, ka mba honina eo aminy. Izaho no Tompo Andriamaniny. "

Fifindra 30

30:1 "Ary manaova alitara koa, fa ny fandoroana ditin-kazo manitra, from setim hazo,
30:2 manana iray hakiho ny lavany, ary ny iray hafa ny sakany, izany hoe, mitovy lafiny efatra, ary roa hakiho ny hahavony. Tandroka dia ho avy ao ihany.
30:3 Ary dia mitafy azy ny tena volamena tsara, na ny makarakarany sy ny manda manodidina azy, ary koa ny tandrony. Ary manaova ho koronosy volamena manao faribolana,
30:4 ary vava volamena roa eo amin'ny lafiny tsirairay satro-boninahitra, ka dia ny barany mety ho nametraka ao aminy sy ny alitara mba ho entina.
30:5 koa, Ary manaova ny barany hazo setim, ka dia ho petaho takela-bolamena.
30:6 Ary hataonao eo amin'ny alitara tandrifin'ny efitra lamba, izay mihantona eo anoloan'ny fiaran'ny Vavolombelona, talohan'ny fampihavanana izay ny fijoroana ho vavolombelona dia miafina, izay fa izaho dia hilaza aminao.
30:7 Ary Arona handoro ditin-kazo manitra eo aminy, ho hanitra ankasitrahana, amin'ny maraina. Rehefa Manazava ny lela fanaovan-jiro, no handoroany izany.
30:8 Ary rehefa nanangona azy izy amin'ny hariva, dia hodorany ho fofona mandrakizay ditin-kazo manitra eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny taranakareo fara mandimby.
30:9 Aza manatitra ditin-kazo manitra eo aminy ny hafa sangan ', na fanatitra hohanina, na ny niharan-doza; ary aza manolotra fanatitra aidina momba.
30:10 Ary Arona hivavaka ho tandrony indray mandeha isan-taona, amin'ny ran'ny zavatra efa natolotra noho ny ota. Dia hanao fanavotana eo amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby izany. Eny, ho ny fitoerana masina indrindra ho an'i Jehovah. "
30:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
30:12 "Rehefa naka ny isan'ny ny Zanak'Isiraely, araka ny isany avy, dia samy hanome ny saran'ny ny fanahiny ho an'ny Tompo, ka tsy hisy loza teo aminy, rehefa ho nandinika.
30:13 Ary ireo rehetra izay mandalo dia hanome amin'ny anarany: antsasaky ny sekely iray, araka ny ohatry tao amin'ny tempoly. Roa-polo ny sekely manana obols. Ny antsasaky ny fehin'i ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehovah.
30:14 Izay efa voalamina hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony dia hanome ny vidiny.
30:15 Ny manan-karena dia tsy hanampy ny antsasaky ny sekely, sy ny mahantra no hampihenanao na inona na inona.
30:16 Dia nandray ny vola, izay voaangona avy amin'ny zanak'Israely, aminareo no hamadika ho an'ny fampiasana, dia ny tabernakelin'ny Vavolombelona, dia mba ho fahatsiarovana azy eo anatrehan'ny Tompo, ary mba hanao zavatra tsara amin'ny ny fanahiny. "
30:17 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
30:18 "Ary koa manaova washtub varahina sy ny faladiany ny mandro ao; ary dia apetraho eo anelanelan'ny trano-lain'ny Vavolombelona sy ny alitara. Ary rehefa efa nanampy rano,
30:19 Arona sy ny zanany dia hanasa ny tànany sy ny tongony ao anatiny:
30:20 raha miditra amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, Ary rehefa manatona ny alitara mba hanolotra ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah eo,
30:21 raha tsy izany, mba ho faty. Ary izao no ho lalàna mandrakizay ho azy, sy ny taranany, mandritra ny nifandimby. "
30:22 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy,
30:23 nanao hoe:: "Makà aromatics: ny voalohany sy tsara indrindra miora, dimam-jato sekely, ary ny antsasak'izany be kanelina, izany hoe, dimam-polo amby roan-jato sekely; mamy toy izany ny sainam-pirenena dia dimam-polo amby roan-jato,
30:24 fa kasia, dimam-jato sekely araka ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, sy ny diloilony Oliva ny ohatry ny hina.
30:25 Ary manaova ny diloilo ny hosotra masina, ny menaka manitra ahitana ny fahaiza-manao ny mpangaroharo zava-manitra,
30:26 ary izy ihany koa Ary hosory ny trano-lain'ny Vavolombelona, ary ny fiaran'ny fanekena,
30:27 ary ny latabatra sy ny fanaka, ary ny fanaovan-jiro sy ny fitaovana, ny alitara ny ditin-kazo manitra
30:28 ary ny Famonoana Tambabe, ary ny zavatra rehetra momba ny fombafomba.
30:29 Ary dia hohamasininao ny zava-drehetra, Ka dia ho tonga ny fitoerana masina indrindra. Izay no mikasika azy Dia tsy maintsy hohamasinina.
30:30 Ary hosory Arona sy ny zanany, ary ianao no manamasina azy, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy.
30:31 Toy izany koa, dia holazainao amin'ny zanak'Israely: 'Ity menaka ny hosotra dia ho masina ho Ahy hatramin'ny taranakareo fara mandimby.
30:32 Ny nofon'ny olona dia tsy ho voahosotra eo izy, ary aza manao toy izany koa iombonana, fa izany dia efa masina dia ho masina ho anao.
30:33 Na inona na inona ny olona dia efa ahitana zavatra toy izany, ary efa nomeny ny vahiny, dia ho tanteraka ho amin'ny fireneny. ' "
30:34 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Ento ho anao aromatics: natafa, sy sekeleta, lebona madio ny hanitra ankasitrahana, ary ny mazava ditin-kazo manitra, izany rehetra izany dia ho ny mitovy lanja.
30:35 Ary manaova ditin-kazo manitra ahitana ny fahaiza-manao ny mpangaroharo zava-manitra, amim-pahazotoana mifangaro, sy madio, ka tena mendrika ny fanamasinana.
30:36 Ary rehefa Hianao nanorotoro ireo rehetra ireo ho tena tsara vovoka, dia mametraka ny sasany eo anoloan'ny trano-lain'ny Vavolombelona, any amin'ny tany izay hisehoako aminao. Ny fitoerana masina indrindra, dia izao ditin-kazo manitra ho anao.
30:37 Aza manao toy izany ho an'ny manokana iombonana amin'ny fampiasana, satria masina ho an'i Jehovah.
30:38 Na inona na inona ny olona dia nanao na inona na inona toy izany koa, mba hankafy tanteraka ny fofona, dia ho lany ringana tsy ho amin'ny fireneny. "

Fifindra 31

31:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
31:2 "Indro, Efa notononiko anarana Bezalila, zanak'i Ory, ny zanak'i Ahoana no, avy amin'ny fokon'i Joda,
31:3 ary efa nofenoiko ny Fanahin 'Andriamanitra, fahendrena, sy fahiratan-tsaina, ary ny fahalalana Azy eny tontolo asa tanana,
31:4 mba hanao ny mari na inona na inona dia tsy maintsy ho noforonina avy amin'ny volamena, ary ny volafotsy, ary varahina,
31:5 avy amin'ny marbra, ary vato soa, ary isan-karazany ala.
31:6 Ary nomeko azy, toy ny mpiara-miasa aminy, Oholiaba, zanak'i Ahisamaka, avy amin'ny fokon'i Dana,. Ary efa nametraka fahendrena tao am-pon'ny mpanao asa tanana rehetra, mba hanao ny zavatra rehetra araka izay efa nandidiako anao:
31:7 ny tranolay misy ny fifanekena, ary ny fiaran'ny Vavolombelona, ary ny fampihavanana izay eo amboniny, ary ny fanaka rehetra amin'ny tabernakely,
31:8 ary ny latabatra sy ny fanaka, indrindra fanaovan-jiro tsara sy ny fanaka, sy ny alitara ny ditin-kazo manitra
31:9 ary ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra, ny washtub sy ny faladiany,
31:10 ny fitafiana masina ho an'ny fanompoana an'i Arona mpisorona, sy ny zanany, ka mba hanao ny anjara fanompoan 'ny fombam-pivavahana masina,
31:11 ny menaka ny hosotra, ary ny ditin-kazo manitra ny aromatics ao amin'ny fitoerana masina. Ny zavatra rehetra izay efa nandidiako anao, Dia aoka izy hanao. "
31:12 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
31:13 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Tandremo mba tsy hitandrina ny Sabata. Fa famantarana ho amiko, sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby eo, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, Izay manamasina anareo.
31:14 Hitandrina ny Sabata, fa masina ho anareo. Na zovy na zovy no efa nandoto azy, ho faty ny fahafatesana. Na zovy na zovy no efa nanao raharaha akory ao aminy, ny ainy ho lany ringana tsy ho eo amin'ny fireneny.
31:15 Nandritra ny enina andro no manao ny asa. Ary tamin'ny andro fahafito, dia ny Sabata, ny fitsaharana masina ao amin'ny Tompo. Rehetra izay efa nanao asa amin'izany andro izany no ho faty.
31:16 Aoka ny Zanak'Isiraely mitandrina ny Sabata, ary aoka izy ireo hankalaza izany hatramin'ny taranany fara mandimby. Dia fanekena mandrakizay
31:17 amiko sy amin'ny Zanak'Isiraely, ary famantarana mandrakizay. Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary amin'ny taona fahafito dia nitsahatra ny asa. "
31:18 Ary ny Tompo, rehefa vita miteny toy izany teo an-tendrombohitra Sinay, nomeny an'i Mosesy vato fisaka roa ny fijoroana ho vavolombelona, voasoratry ny rantsan-tànan'Andriamanitra.

Fifindra 32

32:1 Avy eo ny olona, satria nanao Mosesy nidina avy hatrany tany an-tendrombohitra, miangona hiodina Arona, ka nanao hoe:: "Mitsangàna, anaovy andriamanitra izahay, izay mety hitarika antsika eo aloha. Fa ny amin'izany Lehilahy izany i Mosesy, izay nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. "
32:2 Ary hoy izy taminy Arona, "Raiso ny kavim-bolamena avy amin'ny sofin'ny vadinareo, sy ny zanakao lahy sy ny zanakao-vavy, ka ento etỳ amiko. "
32:3 Ary ny olona nanao izay efa nandidian'i, mitondra ny kavina ho an'i Arona.
32:4 Ary rehefa nandray azy, dia namorona izany noho ny asan'ny fanariana lafaoro lehibe, Ary nanao avy amin'ireo ombilahy kely an-idina. Ary hoy izy ireo:: "Io no andriamanitrao, Ry Isiraely, izay nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta. "
32:5 Ary nony efa nahita izy Arona, dia nanao alitara teo anoloany izy, Ary niantso tamin'ny feo ny fanambarana, nanao hoe:, "Rahampitso ho panajana 'ny Tompo."
32:6 Dia niainga maraina, nanatitra fanatitra dorana, sy ny fiadanana niharam-boina, ary ny olona nipetraka hihinana sy hisotro, dia nitsangana hilalao.
32:7 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Mandehana, midina. ny olona, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, efa nanota.
32:8 Efa nalaky niala tamin'ny lalana izay nambara ho azy ireo. Ary izy ireo nanao an-idina ho azy ombilahy kely, ary efa niankohoka teo anatrehany. Ary immolating niharam-boina ho azy, izy ireo hoe:: 'Io no andriamanitrao, Ry Isiraely, izay nitondra anao avy tany amin'ny tany Ejipta. ' "
32:9 Ary indray, Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "I mamantatra fa ity firenena ity dia mafy hatoka.
32:10 hanafaka ahy, ka ny fahatezerako ho tezitra aminy, ary Aho handringana azy, ary dia hahatonga anao ho firenena lehibe. "
32:11 Ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny, nanao hoe:: "Nahoana, Tompo O, ny fahatezerana no tezitra ny vahoaka, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, miaraka amin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery?
32:12 Miangavy anao aho, aoka tsy ny Egyptiana hoe:, 'Izy nitondra azy Fetsy, mba hahafahany hamono azy ireo ho faty eny an-tendrombohitra sy handringanany azy tsy ho ambonin'ny tany. 'Aoka ny fahatezeranao ka nampionona ho nionona ny momba ny faharatsian' ny vahoaka.
32:13 Tsarovy Abrahama, Isaac, ary ny Isiraely, mpanomponao, izay nianiananao tamin'ny ny tena tena, nanao hoe:: 'Hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary ity tany rehetra, momba izay efa nolazaiko, Homeko ny taranakao. Ary ianao no handova izany mandrakizay. ' "
32:14 Ary ny Tompo nionona tsy hanao ny ratsy izay efa nolazainy hamelezana ny vahoakany.
32:15 Ary Mosesy dia niverina avy teo an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny Vavolombelona teny an-tànany, nosoratana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany,
32:16 ary vita ny asan'Andriamanitra. koa, ny soratra 'Andriamanitra dia voasoratra teo amin'ny vato fisaka.
32:17 Avy eo i Josoa, mihaino ny fitabataban'ny firenena niantso, niteny tamin'i Mosesy: "Ny fitarainana dia re ny ady tao an-toby."
32:18 Fa izy namaly: "Tsy ny tabataba ny olona ho namporisika hiady, na ny hoby fanao ny olona rehefa voatery nandositra. Fa reko ny feon'ny hira. "
32:19 Ary rehefa nanatona nankany an-toby, dia nahita ny ombilahy kely sy ny dihy. Ary rehefa tezitra indrindra, dia nazerany ireo takela-bato avy any an-tànany, ary dia namaky azy ireo teo am-pototry ny tendrombohitra.
32:20 Ary alainy ny ombilahy kely, izay efa nataony, nandoro izany ary nanorotoro azy, dia hatramin'ny vovoka, izay niparitaka anaty rano. Dia nomeko ny hatrany izany ho an'ny zanak'Israely hisotro.
32:21 Dia hoy izy tamin'i Arona, "Inona no nataon'ny firenena ity taminao, mba ho Ataovy tonga aminy ny fahotana lehibe indrindra?"
32:22 Ary izy namaly azy: "Aoka ny tompoko tsy ho tezitra. Fa fantatrareo ity vahoaka ity, fa izy ireo mora ratsy.
32:23 Ary hoy izy tamiko: 'Manaova andriamanitra ho antsika, izay mety hitarika antsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny, izay nitondra antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia tsy fantatray izay nanjo azy. '
32:24 Ary hoy izaho taminy:, 'Iza moa aminareo no manana volamena?'Dia afany koa izy, ka natolony an'i ahy. Ary natsipiko tao anaty afo izany, ary nivoaka io ombilahy kely io. "
32:25 Noho izany, Moses, nahita fa ny olona nitanjaka (fa Arona efa nanala azy ireo noho ny fahafaham-baraka ny maharikoriko, ary efa napetrany nitanjaka izy eo amin'ny fahavalony),
32:26 Ary nitsangana teo amin'ny vavahadin'ny toby, nanao hoe:: "Raha misy olona ho an'ny Tompo, aoka izy hiaraka amiko. "Ary ny taranak'i Levy rehetra niangona teo aminy.
32:27 Ary hoy Izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,: Aoka ny olona hametraka ny sabany teo am-balahany. Mivoaha, ary avy eo dia miverina, amin'isam-bavahadin'ny, eo afovoan 'ny toby, ary aoka samy mamono ny rahalahiny, ary ny namana, sy ny mpiara-belona. "
32:28 Ary ny taranak'i Levy nanao araka ny tenin 'i Mosesy, ary nahafatesana tamin'izany andro tokony ho amby roa-telo arivo lahy.
32:29 Ary hoy Mosesy:: "Ny androany, efa nanokana ny tananareo ho an'ny Tompo, samy ao amin'ny zanany sy eo anoloan'ny rahalahy, ka dia fitahiana mba homena anareo. "
32:30 Avy eo, rehefa tonga ny andro manaraka, Ary Mosesy niteny tamin'ny olona: "Efa nanota ny fahotana lehibe indrindra. Hiakatra ho any amin 'ny Tompo. Angamba, amin'ny fomba, Mba ho afaka hifona azy noho ny faharatsiany. "
32:31 Ary niverina tany amin'ny Tompo, hoy izy:: "Miangavy anao aho, ity firenena ity efa nanota ny fahotana lehibe indrindra, ary efa natao ho andriamani-bolamena. Na hanafaka azy ireo tamin'ny fandikan-dalàna ity,
32:32 na, raha tsy, dia mamafa ahy amin'ny boky izay efa voasoratra. "
32:33 Ary Jehovah namaly azy: "Na iza na iza nanota tamiko, Izy no mamafa amin'ny bokiko.
32:34 Fa ny aminareo, mandehana ary hitarika ity vahoaka ity izay efa nolazaiko taminareo. Ny anjely, dia hialoha anareo. Avy eo, amin'ny andro famaizana, No hamaliako ny azy izao ota izao. "
32:35 Noho izany, Jehovah namely ny olona noho ny fahatsapana ho meloka ny ombilahy kely, izay nataon'i Arona.

Fifindra 33

33:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Mivoaha, niakatra avy tamin'ity tanàna ity, ianao sy ny vahoakanao, izay nentina avy tany amin'ny tany Egypta, ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'i Abrahama, Isaac, ary Jakoba, nanao hoe:: Ny taranakao, Homeko.
33:2 Ary haniraka Anjely mba hialoha anao, dia mba mamoaka ny Kananita, ary ny Amorita, ary ny Hetita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita,
33:3 ary mba hiditra ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. Fa tsy hiara-miakatra aminao, satria ianao dia firenena mafy hatoka, fandrao handringana anao aho eny an-dalana. "
33:4 Ary rehefa nandre izany vaovao ratsy indrindra, ny olona nisaona; ary tsy nisy olona hitafy ny ravaka araka ny fanao.
33:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Lazao amin'ny zanak'Israely: Ianareo dia olona mafy hatoka. Dia tokony indray mandeha miakara ho any aminao, dia handringana anao. Ary ataovy avy hatrany ny firavaka kely, ka mba ho fantatro izay tokony hatao aminao. "
33:6 Noho izany, ny Zanak'Isiraely hametraka kely ny firavany hatreo an-tendrombohitra Horeba teo anatrehan'i.
33:7 koa, Mosesy ny maka ny lay ka manorina azy eo an-toby tany an-dafin'i teny lavidavitra teny, ka dia nataony hoe ny anarany: 'Tabernakelin'ny Fanekem-pihavanana.' Ary ny vahoaka rehetra, izay nanana karazana fanontaniana, lasa nankany amin'ny tabernakelin'ny Fifanekena, any an-dafin'ny toby.
33:8 Ary Mosesy, nony nivoaka ho any amin'ny trano-lay, ny olona rehetra nitsangana, ka samy nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny ao an-dainy, ary nahita ny indray an'i Mosesy mandra-pahatongany niditra tao amin'ny trano-lay.
33:9 Ary rehefa niditra tao amin'ny tabernakelin'ny Fifanekena, ny andri-rahona nidina ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny, ka niteny tamin'i Mosesy.
33:10 Ary ny olona rehetra nahafantatra fa ny andri-rahona nijanona teo amin'ny varavaran'ny trano-lay. Ary nijanona izy, dia niankohoka teo amin'ny varavaran'ny an-dainy.
33:11 Kanefa ny Tompo niteny tamin'i Mosesy nifanatrika, toy ny olona izay zatra miresaka amin'ny namany. Ary rehefa niverina tany an-toby, Josoa mpanompony, ny zanak'i Nona, tovolahy iray, dia tsy hiala amin'ny tabernakely.
33:12 Dia hoy i Mosesy tamin'ny Tompo: "Tsy hampianatra ahy hitarika ity vahoaka ity izy, ary tsy manambara ho ahy izay hirahinao hiaraka amiko, indrindra satria izay nolazainao: 'Fantatro amin'ny anarany anao, ary efa nahita fitia eo imasoko. '
33:13 Raha, noho izany, Mba nahita fitia eo imasonao, mampiseho ny tavanao amiko, ka mba ho fantatro anao sy hahitantsika fahasoavana eo imasonao. Jereo tsara amin'ny olona, ity firenena ity. "
33:14 Ary hoy ny Tompo:, "Ny tavako dia hialoha anao, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. "
33:15 Ary hoy Mosesy:: "Raha tsy ny tenanao hialoha antsika, dia aza mitarika antsika hiala amin'ity tany ity.
33:16 Fa ahoana no ho afaka ny hahafantatra, Izaho sy ny olonao, fa efa mahita fitia eo imasonao, raha tsy mandeha aminay, ka mba homem-boninahitra avy amin'ny olona rehetra izay miaina eto an-tany?"
33:17 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Izany teny koa, izay nolazainao, Hataoko. Fa efa mahita fitia eo anoloako, ary fantatro anao amin'ny anaranao. "
33:18 Ary hoy izy:, "Ampahitao ny voninahitrao aho."
33:19 Hoy ny navaliny: "Hasehoko anao izay rehetra tsara, ary izaho kosa hiantso avy amin'ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Ary izaho dia haka hangoraka an'izay sitrapoko anie no hatao, ary Izaho ho mandefitra ny an'izay dia hahafaly ahy. "
33:20 Ary hoy koa Jesosy:: "Tsy afaka mahita ny tavako. Fa ny olona dia tsy hahita Ahy ka ho velona. "
33:21 Ary indray, hoy izy:: "Indro, misy fitoerana amiko, dia mijanona eo ambonin'ny harambato.
33:22 Ary raha ny voninahitro, dia hiampita, I hahafaka anareo tsy ho ao an-tsefatsefaky ny harambato, ary izaho dia hiaro anao amin'ny tanako ankavanana, mandra-handalo.
33:23 Ary izaho dia haka ny zanako-tanana, ary ianao dia tsy hahita ny indray. Fa ny tavako ianao tsy afaka ny hahita. "

Fifindra 34

34:1 Ary rehefa afaka izany, dia nanao hoe:: "Hetezo ho anao takela-bato roa mitovy amin'ireo voalohany, ary hosoratako eo aminy ny teny izay natao teo amin'ny vato fisaka izay novakivakinao.
34:2 Ho vonona maraina, mba hiakatra avy hatrany tao an-tendrombohitra Sinay, dia mijanona eo eto amiko eto ambonin'ny tampon'ny tendrombohitra.
34:3 Aoka tsy hisy olona hiakatra miaraka aminao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra manontolo. Toy izany koa, aza avela ny omby, na ny ondry fiandriko, hanohitra azy. "
34:4 Ary noho izany dia nanapaka avy takela-bato roa, toy ny teo alohany. Ary nifoha raha mbola alina, dia niakatra tao an-tendrombohitra Sinay, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra azy, mitondra aminy ny vato fisaka.
34:5 Ary rehefa ny Tompo no efa nidina teo rahona, Mosesy teo aminy, miantso ny anaran 'ny Tompo.
34:6 Ary raha nita teo anatrehany, hoy izy:: "Ny Mpitondra, ny Tompo Andriamanitra, mamindra fo sy mandefitra, manam-paharetana sy miantra ary koa ny milaza ny marina,
34:7 izay mitahiry famindram-po arivo heny, Izay manaisotra heloka, sy ny faharatsiana, ary koa ny fahotana; ary ianao no tsy misy, sy ny tenany, dia tsy manan-tsiny. Ianao mamaly ny heloky ny ray ho amin'ny zanany, ary koa ny taranany hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. "
34:8 Ary maika, Mosesy dia niankohoka niankohoka tamin'ny tany; ary niankohoka,
34:9 hoy izy:: "Raha mahita fitia eo imasonao, Tompo O, Miangavy anao aho hiara-mandeha aminay, (fa ny olona mafy hatoka) ary hanaisotra ny helokay sy ny fahotanay, ary toy izany koa handova antsika. "
34:10 Namaly ny Tompo: "Izaho, no hiditra ao amin'ny fifanarahana eo imason'i rehetra. Famantarana izany dia hotanterahiko izay tsy mbola nisy hita eto an-tany, na eo amin'ny firenena, ka dia ity vahoaka ity, ao anatin'izany ianao, Mety hamantatra ny mahatahotra asan'ny Tompo izay hataoko.
34:11 Tandremo ny zava-drehetra izay andidiako anao anio. Izaho no horoahiko hiala eo anatrehanao ny Amorita ny tavanao, ary ny Kananita, ary ny Hetita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita.
34:12 Tandremo mba tsy mbola hiaraka amin'ny fisakaizana amin'ny mponina amin'izany tany, izay mety ho faharavana.
34:13 Fa ravao ny alitarany, handrava ny sarivongana, ary jinjao ny Aserahany masina.
34:14 Aza ho vonona hanompo izay andriamani-kafa. Ny Tompo saro-piaro no anarany,. Andriamanitra dia mpifaninana.
34:15 Aza miditra ao amin'ny fifanarahana araka tamin'ny lehilahy amin'ny ireo faritra, fandrao, rehefa ho efa fornicated amin'ny andriamaniny ka niankohoka ny sampiny, Mety misy olona miantso anao mba hihinana amin'ny zava-sorona.
34:16 Ary aza mba alaina vady ho an'ny zanakao lahy avy amin'ny zanany vavy, fandrao, rehefa izy ireo no fornicated, mba hahatonga ny zanakao koa hijangajanga amin'ny andriamaniny.
34:17 Aza manao ho anareo andriamanitra an-idina rehetra.
34:18 Ary tandremo ny panajana ny mofo tsy misy masirasira. Mandritra ny fito andro, no hihinananareo mofo tsy misy masirasira, araka ny nandidiako anao, amin'ny andro ny volana ny amin'izay vaovao. Fa tamin'ny volana lohataona no niala avy tany Ejipta.
34:19 Rehetra ny lehilahy tsara fanahy, izay-teraka, dia ho ahy: avy ny biby rehetra, toraka ny omby toy ny ondry, ho ahy.
34:20 Ny voalohan-teraky ny boriky, kosa dia hosoloanao ny ondry. Fa raha tsy hanome ny vidiny ho azy, dia hatao maty. Ny voalohan-teraky ny amin'ny zanakao dia havotanao. Ianao aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo imasoko.
34:21 Nandritra ny enina andro no hiasanao. Ary amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao hanana sy mba hojinjaina.
34:22 Ary tandremo ny panajana ireo herinandro amin'ny fanaterana ny voaloham-bokatra tamin'ny vary avy ny vokatry ny vary, ary ny panajana ny fotoana, rehefa 'ny taona sy ny zavatra rehetra no miverina voatahiry lasa.
34:23 Intelo isan-taona, rehetra kerintaona no hisehoan'ny lehilahy eo imason 'ny Tsitoha, Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,.
34:24 Fa rehefa ho efa hesoriko ny firenena eo anatrehanao, ary ny fari-taninao malalaka, tsy hisy olona manotrika hamely ny taninao, raha dia miakatra hiseho eo imason'i Jehovah Andriamanitrao, intelo isan-taona.
34:25 Aza immolate ny ran 'ny niharam-boina ny masirasira; ary tsy hisy sisa, amin'ny maraina, akory va ny niharam-boina ny panajana ny Paska.
34:26 Ny santatry ny vokatry ny tany no haterinao ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny ny. "
34:27 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, "Soraty ireo teny ireo ho anao, ny alalan 'izay efa niforona fanekena, na aminao sy amin'ny Isiraely. "
34:28 Noho izany, izy tany io toerana io amin'ny Tompo noho ny efa-polo andro sy efa-polo alina; dia tsy hihinan-kanina sy tsy hisotro rano, Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny folo tenin'ny fanekena.
34:29 Ary Mosesy, nony nidina avy any an-tendrombohitra Sinay, dia natao ny vato fisaka roa nisy ny Vavolombelona, ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany dia avy amin'ny fizarana ny teny amin 'ny Tompo.
34:30 Ary Arona sy ny Zanak'Isiraely, nahita fa ny tavan'i Mosesy dia miramirana, dia natahotra ny hanatona akaiky amin'ny.
34:31 Ary rehefa antsoina amin'ny azy, dia niverina, na Arona ary ny mpitarika ny fiangonana. Ary rehefa niteny taminy,
34:32 ny Zanak'Isiraely koa dia nanatona Azy ankehitriny. Ary nandidy azy ireo ny zavatra rehetra izay efa reny avy amin'ny Tompo teo an-tendrombohitra Sinay.
34:33 Ary rehefa vita izany teny izany, dia nametraka ny fisalobonana ny tavany.
34:34 Fa raha niditra tao amin 'ny Tompo ary niresaka taminy, dia noraisiny ihany ny eny, mandra-nivoaka. Ary avy eo dia niteny tamin'ny zanak'Israely izay rehetra efa nandidiana azy.
34:35 Ary hitany fa ny tavan'i Mosesy, rehefa tonga avy, dia miramirana, fa nanarona ny tavany indray, isaky ny nolazainy taminy.

Fifindra 35

35:1 Noho izany, rehefa ny vahoaka rehetra ny zanak'Israely efa tafangona, dia hoy izy taminy: "Ireo no zavatra fa ny Tompo dia nanome baiko tokony hatao:
35:2 Nandritra ny enina andro no manao ny asa; ny andro fahafito, ny Sabata sy ny fitsaharan 'ny Tompo, dia ho masina ho anao; na iza na iza no efa nanao raharaha akory dia hovonoina.
35:3 Aza mampirehitra afo na inona na inona ny fonenany mandritra ny tontolo andro ny Sabata. "
35:4 Ary hoy i Mosesy tamin'ny vahoaka manontolo ny Zanak'Isiraely: "Izao no teny izay ny Tompo torolalana, nanao hoe::
35:5 Misaraka tsy ho eo aminareo ny voaloham-bokatra ho an'ny Tompo. Aoka izay rehetra izay vonona sy manana fanahy vonona manolotra izany ho an'i Jehovah: volamena, ary ny volafotsy, ary varahina,
35:6 hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary ny rongony fotsy madinika, ny volon-osy,
35:7 Ary ny hoditry ny zanak'osy ondrilahy, nolokoana mena, sy ny siny hoditra Violet, setim hazo,
35:8 sy diloilo mba hanomana jiro sy mamokatra menaka, ary indrindra ditin-kazo manitra,
35:9 vato beryla sy ny vatosoa, mba hampahamendrika ny efoda sy ny saron-tratra.
35:10 Ary na iza na iza eo aminareo no hendry, aoka izy hanatona ka hanao izay ny Tompo dia nandidy:
35:11 ny tabernakely, Azo antoka fa, sy ny tafo, ary koa ny sarona, ny vava vola aminy,, ary ny kobany sy ny barany, tsimatry ny tabernakely sy ny fitoeran-tavin,
35:12 ny fiara sy ny barany, ny fampihavanana, ary ny efitra lamba izay mby eo anoloany,
35:13 ny latabatra sy ny barany sy ny fanaka, ary ny mofo aseho,
35:14 ny fanaovan-jiro hanao ny jiro, ny fanaka sy ny jiro, ary ny diloilo ho amin'ny hamahana ny afo,
35:15 ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra sy ny barany, ary ny diloilo ny hosotra, ary ny ditin-kazo manitra ny aromatics, ny lay eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay,
35:16 ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny makarakara varahina, ny barany sy ny fanaka, ny washtub sy ny faladiany,
35:17 ny ambain-ny atrium, miaraka amin'ny andry sy ny fitoeran-tavin, amin'ny varavarana lamba eo am-baravarana ny vestibule,
35:18 ny trano-lay tsimatry ny tabernakely sy ny atrium, amin'ny tady kely,
35:19 ny fitafiana, izay ho ampiasaina eo amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina, ny fitafiana Arona, ny mpisoronabe, ary koa ny an'ny zanany, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy. "
35:20 Ary ny vahoaka rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, niala teo imason'i Mosesy,
35:21 nanatitra ny voaloham-bokatra ho an'i Jehovah miaraka amin'ny tena vonona sady mpivavaka tsara saina, mba hanatanteraka ny fanompoana momba ny trano-lain'ny Vavolombelona. Na inona na inona no ilaina mba fanompoam-pivavahana sy ny fitafiana masina,
35:22 miaraka amin'ny vehivavy ny lehilahy nanome: sandry fatorana sy ny kavina, peratra na firavaka. Ary ny fanaka volamena natokana, mba ho fanomezana ho an'i Jehovah.
35:23 Raha misy olona nanana hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, rongony fotsy madinika sy ny volon-osy, ny hoditry ny ondrilahy, nolokoana mena, sy ny siny hoditra Violet,
35:24 vy volafotsy sy varahina dia, dia nanatitra azy ho an'ny Tompo, miaraka amin'ny hazo setim fampiasana ho an'ny isan-karazany.
35:25 Fa ny vehivavy mahay nomeny koa izay nofolesiny: hyacinth, volomparasy, ary vermillion, ary koa ny rongony fotsy madinika,
35:26 ary ny volon-osy, manome ny zava-drehetra araka ny sitrapony ihany.
35:27 Na izany aza tena, ny mpitarika nanatitra vato beryla sy ny vatosoa, ho amin'ny efoda sy ny saron-tratra,
35:28 ary ny diloilo sy ny aromatics, mba hihazonana ny jiro, ary mba hanomana menaka, ary koa ny mamokatra ditin-kazo manitra tamin'ny hanitra ankasitrahana indrindra.
35:29 Ary ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy nanatitra fanomezana amin'ny mpivavaka be saina, ka dia ny asa mba hatao izay efa nandidy ny Tompo ka nampilazainy an'i Mosesy. Rehetra ny Zanak'Isiraely nanolo-tena an-tsitrapo ho an'i Jehovah ny fanatitra.
35:30 Ary hoy Mosesy tamin'ny Zanak'Isiraely: "Indro, ny Tompo notononiko anarana Bezalila, ny zanak'i Ory, ny zanak'i Ahoana no, avy amin'ny fokon'i Joda,
35:31 ka efa nofenoiny ny Fanahin 'Andriamanitra, fahendrena, sy fahiratan-tsaina, sy fahalalana, sy fampianarana,
35:32 hanao ny mari ary mba hamolavola, volamena sy volafotsy ary varahina,
35:33 ary sokitra vato, ary ny fahaizana ny mpandrafitra. Na inona na inona azo Hainy noforonina,
35:34 nomeny ny fony. Izany koa niara-Oholiaba, ny zanak'i Ahisamaka avy amin'ny fokon'i Dana,.
35:35 Nampianatra izy roa lahy fahendrena, mba hanao ny asa fandrafetana, tapestry, ary ny peta-kofehy, from hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary ny rongony fotsy madinika, ary ny lamba, ary mba hahita na inona na inona mety ho vaovao. "

Fifindra 36

36:1 Noho izany, Bezalila, sy Oholiaba, ary ny olon-kendry, izay nomen'ny Tompo fahendrena sy fahiratan-tsaina, mba ho fantatrareo ny fomba miasa Hainy, nanao izay ilaina ny fampiasana ny fitoerana masina sy izay efa nampianatra ny Tompo.
36:2 Ary Mosesy, nony efa niantso azy ireo sy ny lehilahy rehetra amin'ny fianarana, izay efa nomen'i Jehovah fahendrena, ary izay, araka ny sitrapony ihany, efa nanolo-tena, mba hanatanterahana izany asa,
36:3 dia hatolotra ho azy ireo ny fanomezana ny Zanak'Isiraely. Ary raha mbola nanenjika io asa io, ny olona nanolotra ny zavatra efa nivoady isan'andro, amin'ny maraina.
36:4 Ny mpanao asa tanana dia voatery izany ho any
36:5 Mosesy sy ny hoe, "Ny olona manolotra mihoatra noho ny no ilaina."
36:6 Noho izany, Mosesy nanome baiko izany ho tsianjery, amin'ny feo fanambarana: "Aoka na lehilahy na vehivavy manolotra na inona na inona hafa hanao ny asa momba ny fitoerana masina." Ary izy ireo dia nitsahatra tsy fanatitra fanomezam-pahasoavana,
36:7 satria izay nisy nanolotra dia ampy ary mihoatra noho ny be dia be.
36:8 Ary ireo rehetra izay hendry am-po, mba hanatanteraka ny asa amin'ny tabernakely, nanao ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina, ary hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, amin'ny asa kanto samihafa amin'ny fahaiza-amboradara.
36:9 Tsirairay ireo dia valo amby roa-polo hakiho ny lavany, ary ny sakany, efatra. Ny ambainy rehetra dia nataony mitovy ohatra.
36:10 Ary niaraka dimy ambainy iray hafa, ary ny anankiray dimy koa navitrany ho iray hafa.
36:11 Koa izy nanao tadivavarana hyacinth eny an-tsisin'ny ambainy iray amin'ny andaniny sy ny ankilany, ary koa eny an-tsisin'ny ambainy iray amin'ny hafa,
36:12 ka dia ny tadivavarana mba hihaona mifanaratsy, ary mba mahazo miray.
36:13 Fa ireo, dimam-polo koa izy nanipy vava volamena, izay mety mitana ny tadivavarana amin'ny ambainy ka hanao ny tabernakely iray.
36:14 Iraika ambin'ny folo koa izy nanao canopies avy ny volon-osy, mba handrakotra ny tampon 'ny tabernakely:
36:15 eloelo iray natao telo-polo hakiho ny lavany, ary efatra hakiho ny sakany. Ny canopies dia nataony mitovy ohatra.
36:16 Dimy ireo dia nanatevin-daharana ny tenany, ary ny anankiray enina manokana.
36:17 Ary nanao tadivavarana dimam-polo nanaraka ny sisin'ny iray elom, ary dimam-polo eny an-tampon ny elom hafa, ka mba hikambana ho iray,
36:18 ary dimam-polo buckles varahina, izay ny tafo miaraka mba ho voarary, dia hatrany rehetra canopies hisy ho iray sarona.
36:19 Izy koa nanao rakotry ny tabernakely avy amin'ny siny hoditra ny ondrilahy, mena mangatrakatraka-mena; ary ny iray hafa amboniny rakotra fanaovam-panavotana, avy amin'ny siny hoditra Violet.
36:20 Izy koa nanao ny mitsangana kibon ny tabernakely, from setim hazo.
36:21 Folo hakiho ny lavan'ny rafitra iray, ary iray hakiho sy sasany ny iray ahitana ny sakany.
36:22 Nisy dovetails roa miaraka isan-tontonana, ka indray mba hanaiky ho an'i hafa. Izany no nanaovany ny kibon ny tabernakely.
36:23 ireo, roa-polo nanatrika ny mitataovovonan faritra, tandrifin'ny atsimo,
36:24 miaraka amin'ny faladiany volafotsy efa-polo. Faladia roa no teo ambanin'ny rafitra iray isaky ny lafiny roa eo amin'ny zorony, izay misy ny tonon-taolana ao amin'ny lafiny roa amin'ny zorony hamarana.
36:25 Toy izany koa, tamin'izany lafin'ny tabernakely, izay manatrika ny avaratra, nanao tontonana roa-polo,
36:26 miaraka amin'ny faladiany volafotsy efa-polo, faladia roa isaky ny birao.
36:27 Na izany aza tena, tandrifin'ny andrefana, izany hoe, manandrify izany faritry ny tabernakely izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny ranomasina, nanao enina tontonana,
36:28 ary ny roa hafa ao amin'ny isan-joron'ny amin'ny trano-lay tamin'ny indray,
36:29 izay miray amin'ny ambany ny tampony sy natao miaraka amin'ny iray mpiara-. Toy izany no nataony ho zorony roa ny tamin'ny lafiny iray.
36:30 Koa dia, nisy valo tanteraka kobany, ary izy ireo nanana enina ambin'ny folo: faladia volafotsy, amin'ny, mazava ho azy, faladia roa ambanin'ny isan tontonana.
36:31 Izy ihany koa no nataony barany: avy setim hazo: dimy ny aharetan'ny kobany amin'ny lafiny iray amin'ny tabernakely,
36:32 ary ny dimy hafa mba hifanaraka miaraka ny kobany amin'ny lafiny iray koa, ary, Ankoatra ireo, barany dimy hafa mankany amin'ny faritra andrefana amin'ny tabernakely, tandrifin'ny ranomasina.
36:33 Hafa koa izy nanao fisotroana, izay tonga amin'ny alalan'ny afovoan'ny kobany amin'ny zorony ny zorony.
36:34 Fa ny kobany ireo dia nopetahany takela-bolamena, nanarato faladia volafotsy ho azy ireo. Ary nanao ny vava vola aminy amin'ny volamena, ny alalan 'ny barany izay mety ho afaka ho voasariky. Ary nandrakotra ny barany ny tenany amin'ny sosona volamena.
36:35 Izy koa nanao efitra lamba avy hyacinth, sy volomparasy, avy vermillion ary koa ny rongony fotsy madinika voahasina, amin'ny isan-karazany sy miavaka amboradara,
36:36 ary ny andry efatra tamin'ny hazo setim, izay, miaraka amin'ny lohany, dia nopetahany takela-bolamena, nanarato faladia volafotsy ho azy ireo.
36:37 Izy koa nanao tranolay teo amin'ny fidirana amin'ny tranolay avy hyacinth, volomparasy, vermillion, ary rongony fotsy madinika voahasina, niara-niasa tamin'ny amboradara,
36:38 ary ny andry dimy amin'ny lohany, izay rakotra volamena, ary rehefa natsipiny avy varahina ny faladiany.

Fifindra 37

37:1 Ary Bezalila nanao ny fiara ihany koa ny avy amin'ny hazo setim, manana roa ary ny antsasaky hakiho ny lavany, ary iray ary iray hakiho ny sakany sasany, ary ny hahavony dia iray koa sy ny antsasaky hakiho. Ary niakanjo azy ny tena volamena tsara, atiny sy ny ivelany.
37:2 Ary noho izany dia nasiany koronosy volamena manodidina,
37:3 namoaka vava volamena efatra tamin'ny zorony efatra,: roa vava vola teo amin'ny lafiny iray, ary ny roa teo amin'ny hafa.
37:4 Toy izany koa, no nataony barany: avy setim hazo, izay mitafy volamena,
37:5 ary nampitoeriny azy teo amin'ny vava vola, izay teo am-lafin'ny fiara, mba hitondra izany.
37:6 Izy koa nanao ny fampihavanana, izany hoe, ny efitra anatiny, avy-bolamena tsara indrindra, roa ary iray hakiho ny lavany sasany, ary iray ary iray hakiho ny sakany sasany,
37:7 ary avy eo dia roa ductile kerobima volamena, izay napetraka teo amin'ny lafiny roa amin'ny fampihavanana:
37:8 kerobima iray teo an-tampon'ny lafiny iray, Ary ny kerobima teo an-tampon'ny am-pita. Ary ny kerobima dia roa isaky ny faran'ny ny fampihavanana,
37:9 miparitaka ny elany, ary ny fiarovana ny fampihavanana, ary mijery amin'ny azy, na amin'ny hafa.
37:10 Ary nanao ny latabatra ihany koa avy amin'ny hazo setim, amin'ny lavany roa hakiho, ary ny sakany iray hakiho izany, izay nanana ny haavon'ny iray hakiho sy sasany ny iray.
37:11 Ary nanodidina azy tamin'ny volamena tsara indrindra, ary izany dia nanao rindriny volamena manodidina,
37:12 ary ny rindriny mihitsy dia nanao satro-boninahitra volamena voalambolambo, rantsan efatra avo, sy ny toy izany koa, satro-boninahitra volamena iray hafa.
37:13 Ary nasiany sisiny volamena efatra vava, izay nasainy napetraky tamin'ny zorony efatra amin'ny isan-pototry ny latabatra,
37:14 tandrifin'ny satro-boninahitra. Ary nametraka ny barany ao aminy, ka ny latabatra azo entina.
37:15 Toy izany koa, ny barany ireo dia vita amin'ny hazo setim, Ary nanodidina-bolamena.
37:16 Ary nanao ny fanaka ho an'ny isan-karazany ny fampiasana ny latabatra, ary koa ny kaopy kely, ary ny vilia baolina, ary mirefy kaopy, ary ny fitondran'afony, avy amin'ny volamena tsara, izay ny fanatitra aidina momba nanolotra ho.
37:17 Ary nanao ny fanaovan-jiro ihany koa, niforona avy-bolamena tsara indrindra. ny sampany, vilia baolina, ary kely sehatra, ary koa ny lisy, nandroso avy amin'ny fisotroana:
37:18 enina teo amin'ny lafiny roa, sampany telo tamin'ny lafiny iray, ary ny telo teo amin'ny hafa.
37:19 voniny telo, ny haben'ny ny bazana, dia isaky ny sampana, amin'ny kely bola sy ny lisy, ary telo vilia baolina, , naka ny endriky ny bazana, teo amin'ny sampany anankiray, miaraka amin'ny kely bola miaraka amin'ny lilia. Ny toetry ny sampany enina, izay nanomboka avy amin'ny lavaka ny fitoeran-jiro, dia mitovy.
37:20 Ary tamin'ny lavaka ihany dia voniny efatra, ny haben'ny ny bazana, sy ny sehatra kely miaraka amin'ny tsirairay, ary lisy,
37:21 sy ny sehatra kely eo ambanin'ny sampany roa amin'ny toerana telo, izay niara-nanao mivoaka avy amin'ny sampany enina fisotroana iray.
37:22 Dia toy izany no, na ny kely bola sy ny sampany dia tsy toy izany: tanana rehetra-niasa avy any amin'ny tena volamena tsara.
37:23 Izy koa nanao ny lela fanaovan-jirony fito sy ny labozia antsy, Ary ny fanaka izay ny labozia ho faty, avy-bolamena tsara indrindra.
37:24 Ny fanaovan-jiro mbamin'ny fanaka rehetra momba lanjan'ny talenta volamena iray.
37:25 Izy koa nanao ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra avy amin'ny hazo setim, manana iray hakiho eo amin'ny lafiny efatra isaky ny, ary ny haavony, roa. Avy amin'ny zorony i tandrony.
37:26 Ary niakanjo azy ny tena volamena tsara, sy ny makarakarany, ary koa ny lafiny ary ny tandrony.
37:27 Ary noho izany dia nasiany koronosy volamena manodidina, ary vava volamena roa eo amin'ny satro-boninahitra isaky ny lafiny, ka dia ny barany mba hatao ao aminy, ary ny alitara azo entina.
37:28 Ary ny barany ny tenany izy koa vita amin'ny hazo setim, ary izy ireo, dia nopetahany volamena sosona.
37:29 Ihany koa izy namorona ny diloilo hatao amin'ny menaka manitra ny fanamasinana, ary ny ditin-kazo manitra, avy ny madio indrindra aromatics, ny fahaiza-manao ny mpangaroharo zava-manitra.

Fifindra 38

38:1 Izy koa nanao ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana avy amin'ny hazo setim: dimy hakiho ny kianja, ary telo ny haavony,
38:2 ny tandroky ny izay nanomboka avy ny zorony. Ary norakofany sosona varahina.
38:3 Ary noho ny fampiasana, dia nanomana samihafa avy fanaka varahina: fanaka varahina, forceps, kely fihantonana, lehibe kokoa fihantonana, ary ny fitoerany noho ny afo.
38:4 Ary nanao ny makarakara varahina, ao ny fanaon'ny harato, Ary ny ao ambaniny, teo afovoan'ny amin'ny alitara, ny faladiany,
38:5 namoaka vava vola efatra amin'ny jorony efatra amin'ny fandrika harato, mba hametraka ny barany, mba hitondra azy.
38:6 Ireo barany izy koa vita tamin'ny hazo setim, ary izy ireo, dia nopetahany varahina sosona.
38:7 Ary nanatsoaka azy nita ny vava vola aminy,, izay kasaina avy amin'ny lafiny roa amin'ny alitara. Fa ny alitara koa dia fa tsy ventin-, fa hollow, vita tamin'ny kobany sy foana ao anatiny.
38:8 Izy koa nanao ny washtub varahina, sy ny faladiany natao avy tamin'ny fitaratra ny vehivavy, izay niambina ny varavaran'ny trano-lay.
38:9 Izy koa nanao ny atrium, amin'ny lafiny atsimo, izay nisy fefy lamba rongony fotsy madinika voahasina ny zato hakiho sy ny
38:10 roa-polo andry varahina ny faladiany amin'ny. Ny lohan'ny andry sy ny asa sokitra dia volafotsy.
38:11 koa, amin'ny faritra avaratra, ny fefy lamba, ny andry, ary ny fitoeran-tavin sy ny lohan'ny andry dia ny fatra sy ny asa sy ny vy.
38:12 Na izany aza tena, tamin'ny lafiny iray izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny andrefana, nisy fefy lamba dimam-polo hakiho, ary amin'ny andry folo ny faladiany varahina. Ary ny lohan'ny andry sy ny asa sokitra dia volafotsy.
38:13 Koa, atsinanana, dia nanomana fefy lamba dimam-polo hakiho:
38:14 izay, nisy dimy ambin'ny folo hakiho, eo amin'ny andry telo ny faladiany, mitana ny lafiny iray,
38:15 ary tany an-dafin'i, (fa eo amin'ny roa no nanaovany ny fidirana amin'ny tranolay) koa nisy fefy lamba dimy ambin'ny folo hakiho, ary telo ny tsangantsangany, ary toy izany koa ny fitoeran-tavin isan'ny.
38:16 Avokoa ny fefy lamban'ny atrium dia tenona amin'ny rongony fotsy madinika voahasina.
38:17 Ny fototry ny andry dia nataony varahina, fa ny lohany amin'ny rehetra ny soratra voasokitra dia volafotsy. Ary nopetahany takela-bolamena izy koa ny andry ny atrium ny tenany volafotsy.
38:18 Ary nanao, amin'ny ny fidirana, ny varavarana lamba, niara-niasa tamin'ny amboradara, ny hyacinth, volomparasy, vermillion, ary rongony fotsy madinika voahasina, izay natao roa-polo hakiho ny lavany, nefa tena dia dimy hakiho ny haavony, toy ny fepetra rehetra ny fefy lamba ho amin'ny atrium.
38:19 Ary ny andry teo amin'ny fidirana dia efatra, miaraka amin'ny faladiany varahina, Ary ny lohany sy ny soratra voasokitra teo volafotsy.
38:20 Toy izany koa, ny trano-lay tsimatry ny tabernakely sy ny atrium manodidina nataony varahina.
38:21 Ireo no fitaovana, dia ny tabernakelin'ny Vavolombelona, izay tanisaina araka ny fampianarana Mosesy, ny lanonana ny Levita, ny tanan 'Itamara, ny zanak'i Arona mpisorona,
38:22 izay Bezalila, ny zanak'i Ory, ny zanak'i Hora avy amin'ny fokon'i Joda, efa vita, araka ny Tompo nandidy tamin'ny alalan'i Mosesy.
38:23 Izy niaraka tamin'ny mpiara-miasa, Oholiaba, ny zanak'i Ahisamaka, avy amin'ny fokon'i Dana,, izay ny tenany ihany koa mpanao asa tanana iray miavaka ny hazo, ary ny fanenomana, ary koa ny amboradara, amin'ny hyacinth, volomparasy, vermillion, ary ny rongony fotsy madinika.
38:24 Ny volamena rehetra izay lany tamin'ny asa amin'ny fitoerana masina, ary izay natolotra ho fanomezana, amby roa-polo Talenta sivy telo-polo amby fiton-jato amby sekely, araka ny ohatry ny fitoerana masina.
38:25 Ary dia nanolotra 'ireo izay nandalo ny voalamina ny roa-polo taona sy ambony: avy enin-jato sy telo arivo, dimam-polo amby dimam-jato sy lehilahy mahatana fitaovam-piadiana.
38:26 Nisy, mihoatra noho izany, ny iray talenta volafotsy zato, izay dia natsipy ny faladiany ho an'ny fitoerana masina sy ny fidirana ny efitra lamba izay mihantona.
38:27 Faladia zato natao avy amin'ny talenta zato, talenta iray ho isaina ho isan-base.
38:28 Fa avy amin'ny arivo fiton-jato amby fito-polo sy dimy, no nanaovany ny lohan'ny andry, izay mitafy volafotsy koa.
38:29 Toy izany koa, varahina, nisy nanolotra fito-talenta roa arivo, ary efa-jato sekely hafa,
38:30 izay ny fitoeran-tavin dia natsipy teo amin'ny fidirana amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, ary ny alitara varahina sy ny makarakarany, ary ny fanaka izay mahakasika ny fampiasana,
38:31 ary ny fitoeran-tavin ny atrium, tahaka ny amin'ny circumference be tahaka ny teo ny fidirana, ary ny trano-lay tsimatry ny tabernakely sy ny manodidina rehetra ny atrium.

Fifindra 39

39:1 Marina tokoa, avy hyacinth sy volomparasy, vermillion sy rongony fotsy madinika, no nanaovany ny fitafiana izay nitafy Arona rehefa fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, araka izay nanome torolalana ny Tompo i Mosesy.
39:2 Ary dia nanao ny efoda tamin'ny volamena, hyacinth, sy volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina,
39:3 niara-niasa tamin'ny amboradara. Ary Elisa nanapaka manify ravin volamena sy nanatsoaka azy ho any an kofehy, mba hahafahan'izy ireo ho any an-Miahy nampifanintontsintona ny loko voalohany.
39:4 Ary nanao roa lela, havitrana ho iray hafa teo an-tampon'ny roa tonta,
39:5 ary ny sakany fehin-kibo avy mitovy loko, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
39:6 Koa izy nanomana vato beryla roa, nametraka ary fonosina ao anatin'ny volamena, ary voasokitra ny fahaiza-manao ny mpanefy firavaka, ny anaran'ny Zanak'Isiraely.
39:7 Ary nametraka azy teny amin'ny lafiny roa amin'ny efoda, ho fahatsiarovana ho an'ny Zanak'Isiraely, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
39:8 Izy koa nanao saron-tratra, niara-niasa tamin'ny amboradara, araka ny nanaovana ny efoda,, from volamena, hyacinth, volomparasy, ary indroa-nolokoana mena, ary rongony fotsy madinika voahasina:
39:9 amin'ny lafiny efatra mitovy, avo roa heny, ny ohatry ny pelatanan'ny-tanana.
39:10 Ary ny mpanjaka nametraka vatosoa efatra andalana ao. Ao amin'ny andalana voalohany dia ny karneola vato, ny topaza, onyksa;
39:11 ao amin'ny faharoa dia garnet, safira, ary jaspy;
39:12 in fahatelo dia zircon, ny agata, ary ametysta;
39:13 ao amin'ny fahefatra dia krysolita, beryla, ary krysolita, manodidina ary fonosina ao anatin'ny volamena araka ny andalana.
39:14 Ary vato roa ambin'ny folo dia ireo sarin-javatra ny anaran'ny foko roa ambin'ny folon'ny Israely, samy amin'ny anarana iray.
39:15 Izy ireo koa, amin'ny saron-tratra, rojo kely mifandray amin'ny hafa, avy ny tena volamena tsara,
39:16 ary ny fihantonana roa, ary toy izany koa volamena isan'ny vava vola aminy,. Koa, dia napetrany teo amin'ny vava vola roa lafiny roa amin'ny saron-tratra,
39:17 izay rojo volamena roa dia hanantonana, izay mifandray amin'ny ny fihantonana izay kasaina avy any amin'ny vazan-efoda.
39:18 Ireo no any aloha sy amin'ny indray ka nihaona iray hafa, ary toy izany koa fa ny efoda sy ny saron-tratra dia miara-tenona,
39:19 rehefa nafatony ny sakany, ary fehikibo mafy miaraka amin'ny vava vola aminy,, izay ny tarika dia raikitra hyacinth, fandrao mba hanozongozona tsy mifatotra, ary tsy hanana ahiahy intsony amin'ny iray hafa, araka izay nanome torolalana ny Tompo i Mosesy.
39:20 Koa izy ireo nanao ny akanjo misy ny efoda tanteraka avy hyacinth,
39:21 ny lohany, teo ambony tafon amin'ny afovoany, sy ny lelan voatenona manodidina ny lohany.
39:22 Avy eo, eo an-tongotry eto ambany, izy ireo ihany koa ny nanao ampongabendanitra avy hyacinth, volomparasy, vermillion, ary rongony fotsy madinika voahasina,
39:23 ary ny lakolosy kely volamena madio avy any amin'ny, izay dia napetrany teo anelanelan'ny ampongaben-danitra tamin'ny tena ambany ny akanjo lava manodidina.
39:24 Koa dia, ny mpisoronabe dia nanatona, niravaka volamena sy ny ampongaben-danitra lakolosy, rehefa nanao ny fanompoany, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
39:25 Koa izy ireo nanao akanjo rongony fotsy madinika amin'ny asan'ny mpanenona, ho an'i Arona sy ny zanany,
39:26 ary headdresses ny kely satroboninahitra rongony fotsy madinika,
39:27 akanjo fotsy madinika ary koa ny rongony fotsy madinika.
39:28 Marina tokoa, izy ireo ihany koa ny tarika lehibe ny rongony fotsy madinika voahasina, hyacinth, volomparasy, ary koa ny vermillion, indroa-mena mangatrakatraka ny, amin'ny mahay peta-kofehy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
39:29 Koa izy ireo nanao ny takela-masina fanajana avy amin'ny tena volamena tsara, ary nanoratra taratasy izy izany, ny fahaiza-manao ny mpanefy firavaka: "Masina ho an'i Jehovah."
39:30 Ary nafatony ho an'ny diadema amin'ny tarika hyacinth, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
39:31 Ary toy izany koa ny asa rehetra amin'ny tabernakely sy ny firakotry ny fijoroana ho vavolombelona dia vita. Ary ny Zanak'Isiraely nanao izay rehetra nandidian'i Jehovah an'i Mosesy.
39:32 Ary dia nanatitra ny tabernakely, ary ny firakotra, ary ny lahatsoratra: ny vava vola aminy,, kobany, ny barany, ny andry sy ny faladiany,
39:33 ny rakotra fanaovam-panavotana amin'ny hoditra ny ondrilahy, nolokoana mena, ary ny rakotra fanaovam-panavotana hafa ny siny hoditra Violet,
39:34 ny efitra lamba, ny fiara, ny barany, ny fampihavanana,
39:35 ny latabatra, sy ny fanaka ary ny mofo aseho,
39:36 ny fanaovan-jiro, ny lela fanaovan-jiro, sy ny fitaovana miaraka amin'ny diloilo,
39:37 ny alitara volamena, ary ny menaka, ary ny ditin-kazo manitra ny aromatics,
39:38 ary ny lay teo amin'ny fidirana amin'ny tranolay,
39:39 ny alitara varahina, ny makarakara, ny barany, ary ny fanaka rehetra, ny washtub sy ny faladiany, ny fefy lamban'ny atrium, ary ny andry miaraka amin'ny faladiany,
39:40 ny varavarana lamba eo amin'ny fidirana amin'ny atrium, ary ny kofehiny sy ny tsimatry kely. Tsy misy zavatra tsy ampy ao amin'ny lahatsoratra izay nandidiany mba ho amin'ny fanompoana ao amin'ny tabernakely sy ny firakotry ny fanekena.
39:41 Toy izany koa, ny fitafiana, izay ny mpisorona, izany hoe, Arona sy ny zanany, mampiasa ampiasaina ao amin'ny fitoerana masina,
39:42 ny Zanak'Isiraely nanatitra, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
39:43 Rehefa afaka izany,, rehefa hitan'i Mosesy fa vita ny zava-drehetra, nitso-drano azy.

Fifindra 40

40:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
40:2 "Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, dia atsangano ny tabernakelin'ny Vavolombelona,
40:3 ary dia mametraka ny fiara ao aminy, ary ianao dia hafoinao ny efitra lamba teo anoloany izy.
40:4 Ary rehefa nentiny teo amin'ny latabatra, dia mametraka ny zavatra izay efa nandidiany mafy aminy. Ny fanaovan-jiro no ho eo sy ny lela fanaovan-jirony,
40:5 ary ny alitara volamena, izay ny ditin-kazo manitra may, no ho eo anatrehako ny fiaran'ny Vavolombelona. Ary mametraka ny trano-lay teo amin'ny fidirana amin'ny tranolay,
40:6 ary eo anoloany, ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana.
40:7 Ny washtub dia nitsangana teo anelanelan'ny alitara sy ny tabernakely, ary hameno azy amin'ny rano.
40:8 Ary ianao no hanodidina ny atrium sy ny fidirana amin'ny fefy lamba.
40:9 Ary, dia nandray ny diloilo ny hosotra, Ary hosory ny tranolay sy ny miaraka lahatsoratra, mba hanamasinana.
40:10 Ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mbamin'ny fanaka rehetra momba,
40:11 ny washtub sy ny faladiany, ary ny zavatra rehetra, dia hanokana ny diloilo ny hosotra, mba ho ny fitoerana masina indrindra.
40:12 Ary dia mamoaka Arona sy ny zanany ho amin'ny fidirana amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, ary, rehefa nampandroiny tamin'ny rano,
40:13 dia ampiakanjoy azy eo amin'ny fitafiana masina, mba hanompo Ahy, ary mba hahazoany manatontosa ny hosotra fisoronana mandrakizay. "
40:14 Ary Mosesy nanao izay rehetra efa nampianatra ny Tompo.
40:15 Noho izany, tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faharoa, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tabernakely dia nataonareo tao an-toerana.
40:16 Ary Mosesy nanangana izany, ary napetraka kobany ary koa ny faladiany sy ny barany, Ary nanangana ny andry,
40:17 Ary namelatra ny tampon-trano teo ambonin'ny tranolay, nametraka ny fonony amboniny, araka ny tenin'i Jehovah izay nandidy.
40:18 Ary nampitoeriny ny fijoroana ho vavolombelona tao anatin'ny fiara, mampihatra ny barany ambany, Ary teo anoloan'ny efitra ambony.
40:19 Ary rehefa nentiny niakatra ny fiara tao amin'ny tabernakely, dia nanatsoaka ny efitra lamba teo anoloany izy, mba hanatanteraka ny didin 'ny Tompo.
40:20 Ary nampitoeriny ny latabatra ao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, amin'ny lafiny avaratra, any ankoatry ny voaly,
40:21 fandaharana eo anoloany ny mofo aseho, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
40:22 Ary nampitoeriny ny fanaovan-jiro tao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona, lasa niala teo amin'ny latabatra, amin'ny lafiny atsimo,
40:23 fametrahana ny jiro mba, araka ny didy 'ny Tompo.
40:24 Napetraka ihany koa ny alitara volamena ao ambanin'ny tafon-ny fijoroana ho vavolombelona, tandrifin'ny efitra lamba,
40:25 ka dia nihatra izany ny ditin-kazo manitra ny aromatics, araka izay nandidian'i Jehovah an'i Mosesy.
40:26 Ary ny trano-lay napetraka teo amin'ny fidirana amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona,
40:27 ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana tao an-vestibule 'ny fijoroana ho vavolombelona, nanatitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra eo amboniny, araka ny tenin'i Jehovah izay nandidy.
40:28 Toy izany koa, nametraka ny washtub eo amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona sy ny alitara, mameno azy amin'ny rano.
40:29 Ary Mosesy sy Arona, miaraka amin'ny zanany lahy, nanasa ny tanany sy ny tongony,
40:30 izy ireo isaky ny hiditra ny firakotry ny fanekena, ary rehefa nanatona ny alitara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
40:31 Ary nanangana ny atrium manodidina ny tabernakely sy ny alitara, manatona ny lamba eo amin'ny fidirana ny. Rehefa ireo zavatra rehetra ireo tanteraka,
40:32 ny rahona nanarona ny trano-lain'ny Vavolombelona, ary ny voninahitry ny Tompo nameno azy.
40:33 Tsy afaka niditra Mosesy ny firakotry ny fanekena: ny rahona dia nanarona ny zava-drehetra, sy ny fahalehibiazan'i Jehovah dia mihebiheby. Fa ny rahona nanarona ny zava-drehetra efa.
40:34 Isaky ny rahona niala tamin'ny trano-lay, ny Zanak'Isiraely niainga araka ny orinasa.
40:35 Fa raha tsy namidy mihantona ny azy, dia nitoetra tao amin'ny toerana iray.
40:36 tokoa, ny rahon 'ny Tompo nandry teo ambonin'ny tabernakely nony andro, ary ny afo nony alina, ka niseho teo amin'ny olona rehetra dia ny Isiraely rehetra manerana ny toeram toerana.