Ezekiela

Ezekiela 1

1:1 Ary nony fa, ao amin'ny fahatelopolo taona, tamin'ny volana fahefatra, tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana, fony aho tany teo amin'ny babo teo akaikin'ny ony Kebara, dia nisokatra ny lanitra, ary nahita ny fahitana avy tamin'Andriamanitra.
1:2 Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana, dia izy no fahadimy taona ny transmigration ny mpanjaka Joachin,
1:3 ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Ezekiela, ny mpisorona, ny zanak'i Bozy, tany amin'ny tanin'ny Kaldeana, akaikin'ny ony Kebara. Ary ny tanan'ny Tompo, no mpifehy azy teo.
1:4 Ary hitako fa, indro, ary indro, tafio-drivotra tonga avy any avaratra. Ary dia rahona lehibe, mifono amin'ny afo sy ny famirapiratry ny mazava, dia manodidina azy. Ary avy aminy, izany hoe, avy teo afovoan'ny afo, nisy zavatra amin'ny endriky ny metaly mamirapiratra.
1:5 Ary ao aminy, dia nisy toa endriky ny zava-manan'aina efatra. Ary ny fijery izany: ny endriky ny olona tao aminy.
1:6 Samy nanana tarehy efatra, ary samy nanana elatra efatra.
1:7 Mahitsy ny tongony dia tongotra, ary ny tokana ny tongony dia tahaka ny faladia ny ombilahy kely, ary mamirapiratra ny tarehin'ny namirapiratra barahina.
1:8 Ary nisy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra. Ary nanam-tarehiny amin'ny elany no fameraka lafiny efatra.
1:9 Ary ny elany dia nikambana ho iray. Tsy niherika izy raha nandeha. Fa tsy, samy mandroso eo anatrehany.
1:10 Fa ny endriky ny tarehiny, nisy ny tarehin'olona, ary ny tarehin-diona eo an-kavanan'ny tsirairay ny efatra, Ary ny tarehin'ny omby amin'ny ankavia tsirairay ny efatra, ary ny tarehin'ny voromahery ambony isaky ny efatra.
1:11 Ny tarehiny sy ny elany dia omena ambony: elatra roa samy nisy nakamban'Andriamanitra, ary ny roa nanarona ny tenany.
1:12 Ary samy nandroso eo anatrehany. Na aiza na aiza ny tosika ny fanahy ho naleha, dia nandeha. Ary tsy niherika izy raha nandroso.
1:13 Ary ny endriky ny zava-manan'aina, ny fijery azy dia toy ny vainafo mirehitra, sy tahaka ny fijery ny fanilo. Izany no fahitana Niantontan'ny teo afovoan'ny zava-manan'aina, mamirapiratra afo, amin'ny tselatra mivoaka avy ao amin'ny afo.
1:14 Ary ny zava-manan'aina lasa nody toy ny tselatra.
1:15 Ary hitako ny zava-manan'aina, niseho teo ambonin 'ny tany, akaikin'ny amin'ny zava-manan'aina, nisy kodia iray manana tarehy efatra.
1:16 Ary ny tarehin'ny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny fijery ny ranomasina. Ary isaky ny efatra dia mitovy amin'ny hafa. Ary ny tarehiny sy ny rafiny dia toy ny kodia eo afovoan'ny kodia.
1:17 nivoaka, dia nandeha tamin'ny alalan'ny ny efatra. Ary tsy niherika izy raha nandeha.
1:18 koa, ny habeny ary hahavony sy ny tarehin'ny kodia dia mahatsiravina. Ary ny vatana iray manontolo dia feno maso manodidina tsirairay ny efatra.
1:19 Ary raha ny zava-manan'aina nandroso, ny kodia nandroso hiaraka aminy. Ary raha ny zava-manan'aina dia niainga teo amin'ny tany, ny kodia, koa, dia niainga teo tamin'izany andro izany.
1:20 Na aiza na aiza ny fanahy dia, araka ny fanahy efa hivoaka amin'io toerana io, ny kodia, koa, dia nanandratra ny miara-, mba hanaraka azy ireo. Fa ny fanahim-aina dia tao amin'ny kodia.
1:21 Rehefa nivoaka, nandeha izy ireo, ary rehefa nitsangana teo mbola, dia nijanona. Ary rehefa asandratra hiala amin'ny tany, ny kodia, koa, dia nanandratra ny miara-, mba hanaraka azy ireo. Fa ny fanahim-aina dia tao amin'ny kodia.
1:22 Ary hatreo ambonin'ny lohan'ny zava-manan'aina dia nisy endriky ny eloelo: toy ny vato krystaly, fa mahatsiravina ny mijery, ary manitatra ambonin'ny lohany avy any ambony.
1:23 Ary mahitsy ny elany teo ambanin'ny habakabaka, ny iray amin'ny hafa. Ny iray tamin'izy ireo dia miafina ao amin'ny elatra roa teo amin'ny vatany, ary ny anankiray koa dia rakotra.
1:24 Ary nahare ny fikopakopaky ny elany, tahaka ny firohondrohon'ny rano be, tahaka ny feon'ny tena lehibe Andriamanitra. Rehefa nandeha an-tongotra izy ireo, dia tahaka ny feon'ny maro, toy ny feon'ny miaramila. Ary rehefa nijanona, ny elany dia nampidininy.
1:25 Fa raha nisy feo avy teo ambonin'ny eloelo, izay teo ambonin'ny lohany, dia nijanona, ary napetrany teo ny elany.
1:26 Ary teo ambonin'ny eloelo, izay naato ambonin'ny lohany, nisy ny endriky ny seza fiandrianana, amin'ny endriky ny vato safira. Ary ny endriky ny seza fiandrianana, dia nisy toa endriky ny tarehy ny olona mihoatra noho izany.
1:27 Ary hitako fa, indro zavatra amin'ny endriky ny metaly mamirapiratra, amin'ny endriky ny afo ao aminy sy ny manodidina azy. Ary avy ny valahany no ho miakatra, ary hatramin'ny valahany ho midina, Hitako zavatra ny tarehin'ny afo mamiratra manodidina.
1:28 Nisy ny fijery ny avana, toy ny raha eo amin'ny rahona amin'ny andro orana. Izany no fijery ny famirapiratana manodidina.

Ezekiela 2

2:1 Izany no ny fahitana momba ny endriky ny voninahitr'i Jehovah. Ary hitako fa, indro, ka dia nikarapoka nihohoka, dia nandre ny feon'ny olona iray miteny. Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, mijoroa amin'ny tongotrao, fa hiteny aminao. "
2:2 Ary rehefa afaka izany, dia niteny tamiko, ny fanahy tonga tao anatiko, Ary nampitsangana ahy tongotro. Dia reko fa nisy niteny tamiko,
2:3 ary nanao hoe:: "Ry zanak'olona, No anirahako anareo ho any amin'ny Zanak'Isiraely, ho amin'ny firenena mpivadi-pinoana, izay efa lasa niala tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa namadika ny fanekeko, mandraka androany.
2:4 Ary ireo izay anirahako anao no zanakao mafy tarehy sy tsy mihozongozona fo. Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah Tompo.'
2:5 Angamba mety ho izy hihaino, ary angamba dia mety ho nampionona. Fa izy ireo dia mihantsy trano. Ary dia ho fantany fa efa nisy mpaminany eo aminy.
2:6 Fa ny aminareo, zanak'olona, tsy tokony hatahotra azy ireo, ary tsy tokony hatahotra ny teniny. Fa amin'ny tsy mpino ianao sy ny subversives, ary miaina miaraka amin'ny maingoka. Tsy tokony hatahotra ny teniny, ary tsy tokony hatahotra ny tavany. Fa izy ireo dia mihantsy trano.
2:7 Noho izany, dia hilaza ny teny mora aminy, ka angamba mba hihaino sy ho nampangina. Fa izy ireny mampisaintsaina.
2:8 Fa ny aminareo, zanak'olona, mihaino izay rehetra lazaiko aminao. Ary aza misafidy ny ho nampahatezitra, toy izany trano izany dia provoker. Sokafy ny vavanao, ka hano izay omeko anao. "
2:9 Ary nijery aho, ary indro: nisy tanana no naninjitra ahy; nisy horonan-taratasy nanakodia ao aminy. Dia namelatra izany teo anatrehan'i ahy, ary nisy nanoratra ny tao anatiny sy teo ivelany. Ary voasoratra ao amin'ny fihirana fisaonana izany aminy, sy ny andininy, ary loza.

Ezekiela 3

3:1 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, mihinana na inona na inona dia hahita; mihinana izany horonan-taratasy, ary, mivoaka, lazao amin'ny zanak'Israely. "
3:2 Dia niloa-bava aho, dia nomeny ahy izay horonam-boky.
3:3 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, ny vavony hihinana, ary ny anatiny ho feno horonam-boky ity, izay omeko anao. "Ary dia nihinana aho, ary teo am-bavako dia tonga tahaka ny mamy tahaka ny tantely.
3:4 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, mandehana any amin'ny taranak'Isiraely, Ary ianao dia hiteny ny teny mora aminy.
3:5 Fa ho nandefa, tsy ho any amin'ny firenena lalina ny teny na fiteny izay tsy fantatra, fa ho any amin'ny taranak'Isiraely,
3:6 fa tsy ho amin'ny firenena maro lalina ny teny na fiteny izay tsy fantatra, izay teny izay dia tsy ho afaka ny hahatakatra. Fa raha ianao no nalefa tany aminy, izy ireo hihaino anao.
3:7 Nefa ny taranak'Isiraely dia tsy vonona ny hihaino anao. Fa izy ireo tsy vonona ny hihaino ahy. tokoa, ny mpianakavin 'i Isiraely manontolo dia manana handrina varahina sy mafy fo fo.
3:8 Indro, Izaho no nanao ny tavanao mahery noho ny tarehiny, ary ny handrinao, mafy noho ny handriny.
3:9 Izaho no nanao ny tavanao toy ny vy sy mafy fo tahaka ny afovato. Tsy tokony hatahotra azy ireo, ary tsy tokony ho hatahotra teo alohany. Fa izy ireo dia mampisaintsaina trano. "
3:10 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, henoy amin'ny sofinao, ary ento ao am-ponao, ny teniko rehetra, izay aho miresaka aminao.
3:11 Ary handeha sy hiditra ho an'ireo ny transmigration, ny zanaky ny firenenao. Ary ianao dia hiteny aminy. Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah Tompo.' Angamba angamba hihaino ihany izy ka ho nampionona. "
3:12 Dia nisy fanahy nanainga ahy, dia nandre ny feo aoriana aho ny amin'ny fihorakorahana be, nanao hoe:, "Sambatra ny voninahitr'i Jehovah avy amin'ny fitoerany,"
3:13 ary ny feon 'ny elatry ny zava-manan'aina namely mifanaratsy, ary ny feon 'ny kodia manaraka ny zava-manan'aina, ary ny feon 'ny tabataba lehibe.
3:14 Dia nisy fanahy nanainga ahy ka nitondra ahy. Ary lasa nandeha sady nirehitra, ny fahatezerana 'ny Fanahiko. Fa ny tanan'ny Tompo nomba ahy, nampahery ahy.
3:15 Dia nankany ireo ny transmigration, ny hieritreretantsika ny vokatra vaovao, ho an 'ireo izay nonina teo akaikin'ny ony Kebara. Ary nipetraka niangonany. Ary nijanona tany nandritra ny fito andro, raha mbola eo aminy fisaonana.
3:16 Avy eo, rehefa fito andro no lasa, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
3:17 "Ry zanak'olona, Efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Isiraely. Ary noho izany, dia mihaino ny teny avy amin'ny vavako, ary ianao no hanambara izany ho azy ireo avy amiko.
3:18 Raha, raha hoy Izaho amin'ny ratsy fanahy ny olona, 'Ary ho faty tokoa,'Tsy hanambara izany aminy, ary tsy miteny ka mba hiala ny ratsy fanahy sy ny velona fomba, Ary ny ratsy fanahy ihany lehilahy dia faty amin'ny helony. Fa izaho kosa dia nahatonga ny ràny ho tananao.
3:19 Fa raha hanambara ho an'ny ratsy fanahy ny olona, ary izy tsy niova fo amin'ny impiety sy amin'ny fomba ratsy fanahy, dia ho faty tokoa izy noho ny helony. Fa ianareo kosa efa namonjy ny ainao.
3:20 Koa, raha ny marina ny olona mitodika ankoatra ny rariny sy manao heloka, Fa hametraka vato mahatafintohina eo anoloany. Dia ny, satria tsy nanambara taminy. Dia ho faty amin'ny fahotany ihany, ary ny mpitsara izay nataony dia tsy hotsarovana. Na izany aza tena, Dia milaza ny ràny ho tananao.
3:21 Fa raha hanambara amin'ny olona marina, ka ny olo-marina mba tsy hanotanareo, ary tsy manota, dia ho velona tokoa, satria efa nilaza taminy. Ary hianareo dia efa namonjy ny ainao. "
3:22 Ary ny tànan'i Jehovah dia teo amboniny ahy. Ary hoy izy tamiko: "Mitsangàna, ary mankanesa any an-tani-hay, ary any no hiteny aminao. "
3:23 Ary nitsangana, ary niainga niakatra ho eo amin'ny tani-hay. Ary indro, ny voninahitry ny Tompo nitsangana teo, tahaka ny voninahitra izay efa hitako teo akaikin'ny ony Kebara. Dia nikarapoka nihohoka.
3:24 Ary nisy fanahy tonga tao anatiko, ka nampitsangana ahy tongotro. Dia niteny tamiko, Ary hoy izy tamiko: "Midira ka enclose ny tenanao eo amin'ny an-tranonao.
3:25 Ary ny aminareo, zanak'olona, indro: Dia hametraka ny gadra aminareo ary fehezo aminy ianao. Ary ianao dia tsy mba ho avy aminy.
3:26 Ary Izaho hahatonga ny lelanao mba manaraka, dia hosokafako ny vavanao. Ary dia ho moana, Tsy toy ny olona mpanaratsy. Fa izy ireo dia mihantsy trano.
3:27 Fa raha izaho dia hilaza aminao, Dia hosokafako ny vavanao, ary dia lazao aminy: 'Izao no lazain'i Jehovah Tompo.' Na iza na iza mihaino, aoka izy hihaino. Ary na iza na iza no nampionona, dia aoka izy ho nampionona. Fa izy ireo dia mampisaintsaina trano. "

Ezekiela 4

4:1 "Ary ny anao, zanak'olona, manaova ho anao, takelaka, ary dia narosony teo anoloan'izy telo anao. Ary ianao no hanatona eo aminy ny tanànan'i Jerosalema.
4:2 Ary dia hanorina sakana hamelezana azy, ary ianao hanao manda, ka dia ho atambatra ny tovon-tany fiarovana, ary dia hitoby tandrifiny azy, ka dia ho hametraka lohondry vy fandravana manodidina azy.
4:3 Ka any no hakanao ho anao lapoaly vy, ka apetraho izany ho toy ny manda vy eo anelanelanao sy ny tanàna. Ary manamafy ny tavanao hamelezana azy, Ary ho eo ambanin'ny hanaovana fahirano, ary no manodidina azy. Ary izao no ho famantarana ho an'ny taranak'Israely.
4:4 Ary fa hodi-mandry ho eo ankavianao. Ary dia mametraka ny heloky ny mpianakavin 'i Isiraely izany araka ny isan'ny andro izay no hatory eo aminy. Ary dia hitondra eo aminao ny helony.
4:5 Fa efa nomeko ho anareo ilay taona ny helony, araka ny isan'ny andro: dia sivi-folo amby telon-jato andro. Ary ho entinareo ny heloky ny taranak'Isiraely.
4:6 Ary rehefa tapitra izany, dia efa, fa hodi-mandry fanindroany, eo ankavanana, ka dia ho mieritreritra ny heloky ny taranak'i Joda efa-polo andro: indray andro ho an'ny isan-taona; indray andro, miteny aho, ho an'ny isan-taona, efa nomeko ho anao.
4:7 Ary ianao ho tonga ny tavanao manandrify io fahirano an'i Jerosalema, sy ny sandrinao dia omena. Ary ianao haminany hamelezana azy.
4:8 Indro, Efa manodidina anareo tamin'ny gadra. Ary aza miala amin'ny lafiny iray ny tenanao ho eny am-pita, mandra-tapitra ny andro fahirano.
4:9 Ka any no hakanao ho anao vary, sy vary hordea, sy tsaramaso, ary voanemba, sy ny ampemby, ary vetch. Ary dia napetrany teo am-bilia iray, ary manaova ho anao mofo araka ny isan'ny andro izay dia hatory teo amin'ny lafiny: dia sivi-folo amby telon-jato andro no hihinananao ho avy izany.
4:10 Fa ny sakafo, izay no hihinananao, dia ho eo no lanjany staters roa-polo andro iray. No hihinananao azy ombieny ombieny.
4:11 Ary dia hisotro rano afàtra, iray ampahenin'ny hina. No hisotro azy ianao indraindray.
4:12 Ary ianareo no hihinana azy tahaka ny mofo vary hordea mofo ambany lavenona. Ary dia rakofany, eo imasony, ny tain-drorohany izay mivoaka avy amin'ny olona. "
4:13 Ary hoy ny Tompo:: "Ho tahaka izany ny Zanak'Isiraely mihinan-kanina, voaloto any amin'ny jentilisa, izay hariako azy. "
4:14 Ary hoy izaho:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, Andriamanitra Tompo ô! Indro, ny fanahiko tsy voaloto ny, ary ny fahazazako ka mandraka ankehitriny, Izaho tsy mba nihinana na inona na inona izay efa maty ho azy, na izay efa voaviraviram-biby izy, ary tsy misy maloto ny nofo mihitsy no niditra tamin'ny vavako izay. "
4:15 Ary hoy izy tamiko: "Indro, Dia efa nomeko anareo ombivavy zezika eo amin'ny toerana ny tain-drorohany olombelona, ka dia ho hahatonga ny haninao aminy. "
4:16 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, indro: Izaho hanorotoro ny mpiasa ny mofo any Jerosalema. Ary nihinan-kanina izy ireo, ary an-danjany amin'ny fanahiana. Ary hisotro rano afàtra sy ny tebiteby.
4:17 Koa dia, mofo sy rano rehefa diso, samy ho latsaka ny rahalahiny. Ary ho levona ny helony. "

Ezekiela 5

5:1 "Ary ny anao, zanak'olona, mahazo ho anao antsy maranitra ho An'izay Miharatra volo, ka any no hakanao azy ary manao azy io manerana ny lohanao, ary manerana ny volombavany. Ary dia mahazo ho anao, mahay mandanjalanja ny lanjan'ny, ary ianao no hizara ny volo.
5:2 Ny ampahatelony dia dory amin'ny afo ao an-tanàna, araka ny vita ny andron'ny fahirano. Ary any no hakanao ny ampahatelony, ary ianao no hanapaka azy amin'ny antsy manodidina. Na izany aza tena, ny fahatelo hafa, dia haeliko ho amin'ny rivotra, fa Izaho unsheathe ny sabatra hamely azy.
5:3 Ary any no hakanao avy any ny vitsy. Ary dia ataovy amin'ny faran'ny ny lambanao.
5:4 Ary indray, dia eo aminy, ary dia hanipy azy eo afovoan'ny afo, ary handoro azy ho fofona amin'ny afo. Ary avy amin'izy io, dia dia hivoaka afo ho amin'ny taranak'Israely manontolo. "
5:5 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Ity Jerosalema ity. No nametraka azy eo afovoan'ny jentilisa sy ny tany manodidina azy.
5:6 Ary izy efa nanamavo ny fitsipiko, mba ho ratsy fanahy kokoa noho ny Jentilisa, ary ny fitsipika, izany mihoatra noho ny tany izay manodidina azy. Fa efa nanary ny fitsipiko kely, ary tsy nandeha araka ny didinao. "
5:7 Izany no antony, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Koa satria efa mihoatra noho ny jentilisa izay manodidina anareo, ka tsy nandeha araka ny lalànao aho, ka tsy vita ny fitsipiko, ka tsy nanao araka ny fitsipiky ny jentilisa izay manodidina anareo:
5:8 noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, Ary Izaho no hanatanterahana ny fitsarana an'i aminao, eo imason'ny jentilisa.
5:9 Ary hataoko ao anatinareo izay efa tsy nataony teo aloha, ary ny tiany izay dia tsy hanao intsony, noho ny fahavetavetanareo rehetra.
5:10 Noho izany, ny ray dia handevona ny zanany eo aminao, ary ny zanaka kosa lanin'ny ny rainy. Ary hanao fitsarana eo aminao, ary Izaho nikororohanao ny sisa manontolo amin'ny rivotra rehetra.
5:11 Noho izany, tahaka ahy ny velona lazain'i Jehovah Tompo, satria efa nandika ny fitoerako masina tamin'ny fandikan-dalàna rehetra sy ny fahavetavetanareo rehetra, Izaho kosa notapatapahina, ary ny masoko dia tsy ho mandefitra, ary tsy antra.
5:12 Iray ampahatelony dia ho fatin'ny areti-mandringana na ho ringan'ny mosary eo aminareo. Ary ny anankiray ampahatelony ho lavon-tsabatra manodidina anao. Na izany aza tena, ny iray ampahatelony dia haeliko ho amin'ny rivotra rehetra, ary hataoko unsheathe ny sabatra hamely azy.
5:13 Ary hotanterahiko ny fahatezerako, ary hataoko ny fahatezerany mba hiala sasatra eo aminy, ary Izaho no ho nampionona. Ary dia ho fantany fa Izaho, ny Tompo, no niteny izany tamin'ny fahasaro-piaroko, rehefa ho efa tanteraka ao aminy ny fahatezeranao.
5:14 Ary hataoko lao, ary ny fahafaham-baraka any amin'ny jentilisa, izay rehetra manodidina anao, eo imason'ny rehetra, izay mandalo.
5:15 Ary ianao no ho fahafaham-baraka, ary ny fitenenan-dratsy, ohatra sy figagana, any amin'ny jentilisa, izay rehetra manodidina anao, raha Izaho no manatanteraka ny fitsarana anao, ny fahavinirana ary amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana mafy.
5:16 I, ny Tompo, no niteny. Tamin'izany fotoana izany, Hampameleziko azy ny zana-tsipìka mafy indrindra ny mosary, izay hitondra fahafatesana, ary izay halefako ka Aho handringana anao. Ary Izaho hanangona ny mosary eo aminareo, ary Izaho kosa hanorotoro ny tehina mofo eo aminareo.
5:17 Ary hampameleziko anareo mosary sy biby mampidi-doza indrindra, hatramin'ny faharavana tanteraka. Ary ny areti-mandringana sy ny rà no handeha hamaky anao. Ary ho entiko ny sabatra noho ny aminao. I, ny Tompo, no miteny izany. "

Ezekiela 6

6:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
6:2 "Ry zanak'olona, manandrifia ny tendrombohitry ny Isiraely, ka haminany hamely azy,
6:3 ary ianao dia hanao hoe:: Ry tendrombohitry ny Isiraely, mihaino ny tenin 'ny Tompo Andriamanitra! Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana sy ny harambato sy lohasaha: Indro, Dia hitarika anareo ny sabatra. Ary horavako ny toerana avo.
6:4 Ary Izaho handrava ny alitarany. Ary ny sarin-javatra voasokitra dia ho tapaka masina. Ary Izaho kosa handrava ny resy eo anoloan'ny sampinareo.
6:5 Ary hasiako ny fatin'ny zanak'Israely eo anatrehan'i noho ny sampinareo. Dia haeliko ho any ny taolanareo manodidina ny alitaranareo.
6:6 Rehetra amin'ny fonenanareo, ny tanàna dia ho lao, sy ny toerana avo dia ho rava ka nampiely. Ary ny alitara dia ho torotoro sy nandrava. Ary ny andriamani-tsi-hisy intsony. Ary ny toerana masina ho torotoro. Ary ny asanao dia ho amin'ny tondro-molotra.
6:7 Ary ny faty ho latsaka eo aminareo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
6:8 Ary Izaho hiala eo aminao ireo izay afaka amin'ny sabatra any amin'ny jentilisa, rehefa ho efa niparitaka anareo eto an-tany.
6:9 Ary ny mahazo vahana dia hahatsiaro Ahy any amin'ny jentilisa izay izy no nentina ho babo. Fa nanorotoro ny fony, izay fornicated ka niala tamiko, ary ny masony, izay fornicated nanaraka ny sampiny. Ary dia ho tezitra amin'ny tenany noho ny ratsy izay efa nataony araka ny fahavetavetany rehetra.
6:10 Ary dia ho fantany fa Izaho, ny Tompo, tsy niteny zava-poana, fa hahatonga izany loza izany aminy Aho. "
6:11 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Hamely amin'ny tananao, ary stomp amin'ny tongotrao, ka ataovy hoe:: 'Indrisy, ny fahavetavetana rehetra ny ratsy 'ny mpianakavin' i Isiraely!'Fa ho lavon-tsabatra, ny mosary, ary ny areti-mandringana.
6:12 Na iza na iza no ho faty lavitra ny areti-mandringana. Fa na iza na iza no akaiky ho lavon-tsabatra. Ary izay sisa sy izay voaro dia ho faty mosary. Ary hotanterahiko ny fahatezerany eo aminy.
6:13 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, ka ny faty dia ho eo amin'ny sampinareo, manodidina ny alitaranareo eny, ny teny rehetra havoana avo, sy ny Fihaonam rehetra eny an-tendrombohitra, ary teny ambanin'ny hazo mikitroka rehetra, ary teny ambanin'ny terebinta maitso rehetra: ny eny amin'izay efa nandoro emboka manitra tamin'ny sampiny rehetra.
6:14 Ary hitarihako ny tanako azy. Ary hataoko lao ny tany sy ny mahantra: avy tany an-efitr'i Ribla rehetra ny fonenany hahatratra. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 7

7:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
7:2 "Ary ny anao, zanak'olona: Izao no lazain'i Jehovah Tompo ho any amin'ny tanin'ny Isiraely: Ny faran'ny ho avy, ny farany ho avy, ambonin'ny faritra efatra eto an-tany.
7:3 Ary ny farany no ho, ary halefako aminao ny fahatezerako aminareo. Ary hotsaraiko ianao araka ny alehanao. Fa hametraka ny fahavetavetanareo rehetra eo anatrehanao.
7:4 Ary ny masoko dia tsy ho mandefitra noho ny aminao, ary tsy antra. Fa tsy, Dia hampitoetra ny lalanao eo aminareo, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
7:5 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "One fahoriana, indro, fahoriana no manakaiky iray.
7:6 Ny faran'ny ho avy, ny farany ho avy. Efa mailo hamely anao. Indro, ny manakaiky.
7:7 Ho avy ny fandringanana anareo, izay miaina eto an-tany. Manakaiky ny andro, amin'ny andro hamonoana efa antomotra, ary tsy avy amin'ny voninahitry ny tendrombohitra.
7:8 Ankehitriny, tsy ho ela, Ireo no hampidinako ny fahatezerako aminareo, ary hotanterahiko ny fahatezerako ao anatinareo. Ary hotsaraiko ianao araka ny alehanao, fa Izaho no hapetrako eo ambonin'ny anareo ny heloka rehetra.
7:9 Ary ny maso tsy ho mandefitra, tsy dia horaisiko fo. Fa tsy, Fa hametraka ny lalanao eo ianao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, izay namono.
7:10 Indro, ny andro! Indro, dia manatona! Fandringanana no nivoaka, ny tsorakazo nandroso,, fiavonavonana dia germinated.
7:11 Heloka dia mitsangana ho tsorakazo hamelezana ny impiety. Tsy misy na inona na inona no ho sisa amin'izy ireo, ary ny olona, ary ny feon'ny azy. Ary tsy hisy fitsaharana ho azy ireo.
7:12 Manakaiky ny andro; ny andro tena akaiky. Na iza na iza tsy ho faly mahazo tokony. Ary na iza na iza mivarotra tsy tokony hisaona. Fa iharan'ny fahatezerana mirehitra rehetra ny olona.
7:13 Fa na iza na iza mivarotra tsy hiverina amin'izay efa namidiny, fa tahaka ny mbola ny ainy dia ho any amin'ny velona. Fa ny fahitana ny amin'ny vahoaka manontolo, dia tsy hiverina. Ary ny olona dia tsy hahazo hery noho ny heloky ny fiainany.
7:14 Feo ny anjomara! Aoka ny olona rehetra ho vonona! Nefa tsy misy olona izay mety hankany an-tafika. Satria iharan'ny fahatezerako mirehitra ny olona rehetra.
7:15 Ny sabatra no eny ivelany, ary ny areti-mandringana sy ny mosary dia ao anatiny. Na iza na iza any an-tsaha dia ho fatin-tsabatra. Ary na iza na iza ao an-tanàna dia ho lanin'ny areti-mandringana sy ny mosary.
7:16 Ary ireo izay nandositra tsy ho eo aminy, dia ho voavonjy. Ary izy ho any amin'ny tendrombohitra, toy ny voromailala in hantsana lohasaha, amin'ny olona rehetra izy ireo amin-kovitra, tsirairay noho ny helony.
7:17 Ny tanana rehetra dia ho malemy, ary ny lohalika rehetra ho rano mikoriana amin'ny.
7:18 Ary izy ireo no mamatotra ny tenany amin'ny lamba fisaonana, ary ny fahatahorana dia nanarona azy. Ary henatra kosa no ho eo isan-tarehy, sy hanasola ho eo an-dohany rehetra.
7:19 Ny volafotsiny dia hatsipy any, ary ny volamena dia ho toy ny zezika. Ny volafotsiny sy ny volamenany dia tsy manan-kery hanafaka azy amin'ny andro fahatezeran'ny Jehovah. Tsy hahavoky ny fanahiny, ary ny kamo be tenda dia tsy ho feno, noho ny fanafintohinana ny helony.
7:20 Ary napetrako fireharehan'ny tahaka ny firavaka ny rojo, ka efa nanao sary ny fahavetavetany sy ny sarin-javatra sampy. Noho io, No aoka ho fahalotoana ho azy ireo.
7:21 Ary hatolotro eo an-tànan'ny hafa firenena ho toy ny babo, ary ny ratsy fanahy eto an-tany ho rembin'ny, ary dia handoto azy.
7:22 Ary hataoko hisorohana ny tavako taminy, ka mifanohitra ny toeram-zava-miafina. Ary untamed olona ho tafiditra aminy akory, ary dia handoto azy.
7:23 Hanao izay mihidy. Fa ny tany no feno ny fitsarana ny ra, ary ny tanàna feno heloka.
7:24 Ary izaho handeha miadana ao amin'ny mpanota indrindra any amin'ny jentilisa, ary dia lasan'ireny ny tranony. Ary Izaho hahatonga ny fireharehan'ny ny mahery ho nampionona. Ary handova ny fitoera-masinareo.
7:25 Rehefa overwhelms azy ireo fangirifiriana, izy, dia hitady fiadanana, ary tsy hisy.
7:26 Dia ho tratry ny loza tampoka manaraka korontana, sy ny tsaho rehefa avy tsaho. Ary izy, dia hitady fahitana avy amin'ny mpaminany, ary ny lalàna dia ho very eny an-mpisorona, sy ny torohevitra ho levona avy amin'ny anti-panahy.
7:27 Ny mpanjaka hitomany, ary ny lohan'ny dia hitafy alahelo, ary ny tanan 'ny olona eto an-tany dia ho sosotra be. Izaho hanao zavatra amin'izy ireo araka ny fomba, ary Izaho no hitsara azy araka ny didim-pitsarana. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 8

8:1 Ary nony fa, amin'ny taona fahenina, tamin'ny fahenim-bolana, tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana, Aho, nipetraka tao an-tranoko, sy ny loholon'ny Joda, dia nipetraka teo anatrehako, ary ny tanan 'ny Tompo Andriamanitra tao amiko any.
8:2 Ary hitako fa, indro, ary indro, nisy sary amin'ny zavatra toy ny afo. Avy amin'ny fijery ny valahany, no ho midina, nisy afo. Ary avy amin'ny valahany, no ho miakatra, nisy ny fijery ny famirapiratana, toy ny fahitana metaly mamirapiratra.
8:3 Ary raha ny sary iray nivoaka tanana, dia nihazona an'i ahy amin'ny alalan'ny voloko aho. Ary nisy fanahy nanainga ahy ho eny anelanelan'ny tany sy ny lanitra. Dia nentiny niantsinanana aho ho any Jerosalema, ao anatin'ny fahitana an'Andriamanitra, akaikin'ny vavahady anatiny, izay nanatrika ny avaratra, ary nisy nametraka sampy ny fifandrafiana, mba nampahatezitra ny mialona alain-tahaka.
8:4 Ary indro, ny voninahitry ny Andriamanitry ny Isiraely teo, araka ny fahitana izay efa hitako teo amin'ny lohasaha.
8:5 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, hanandratra ny masony ho amin'ny lalana mankany amin'ny tany any avaratra. "Dia natopiko ny masoko ho amin'ny lalana mankany amin'ny tany avaratra. Ary indro, avy any avaratry ny vavahadin'ny alitara no sampy ny fifandrafiana, mandritra izany fidirana.
8:6 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, hitanao ny zavatra ireo aza dia efa manao, ny fahavetavetana lehibe izay ny taranak'Isiraely dia efa manao eto. Sa tsy mieritreritra, avy eo, fa tokony hiala lavitra ahy ny fitoerana masina? Fa raha miverina, ho hitanao fahavetavetana lehibe aza. "
8:7 Ary nitondra ahy tamin'ny amin'ny varavaran'ny trano-atrium. Ary hitako fa, indro, ary indro, nisy fanokafana teo amin'ny rindrina.
8:8 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, hiasa eo an-manda. "Ary nony efa nihady ny rindrina, niseho iray varavarana.
8:9 Ary hoy izy tamiko: "Midira ka jereo ny fahavetavetana lehibe indrindra izay no manao eto."
8:10 ary raha niditra, hitako, ary indro, isan-karazany ny endriky ny biby mandady sy ny biby, ny fahavetavetana, ary ny amin'ny sampin'ny taranak'Isiraely dia aseho teo amin'ny rindrina manodidina, manerana ny tany manontolo.
8:11 Ary nisy fito-polo lahy avy tamin'ny anti-panahy ny mpianakavin 'i Isiraely, amin'ny Jazania, ny zanak'i Safana, mijoro eo aminy, dia nitsangana teo anatrehan'ny sary. Ary samy nisy lovia teny an-tànany. Ary nisy rahona ny setroky ny tanàna dia miakatra avy eo amin'ny ditin-kazo manitra.
8:12 Ary hoy izy tamiko: "Azo antoka fa, zanak'olona, hitanao ny ataon'ny loholon'ny 'ny mpianakavin' Israely, dia manao ao amin'ny maizina, tsirairay raha mbola miafina ao an-trano fandriany. Fa hoy izy ireo: 'Jehovah tsy mahita anay. Ny Tompo dia nahafoy ny tany. ' "
8:13 Ary hoy izy tamiko: "Raha miverina, dia ho hitanao na dia fahavetavetana lehibe, izay aza dia efa manao izany. "
8:14 Ary nitondra ahy tamin'ny alalan'ny anoloan'ny varavaran'ny trano-vavahadin'ny tranon'i Jehovah, izay manatrika ny avaratra. Ary indro, vehivavy nipetraka teo, fisaonana for Adonis.
8:15 Ary hoy izy tamiko: "Azo antoka fa, zanak'olona, ianao efa nahita. Fa raha miverina, dia ho hitanao na dia fahavetavetana lehibe noho ireo. "
8:16 Dia nitondra ahy ho any amin'ny atrium anatiny misy ny tranon'i Jehovah. Ary indro, teo am-baravaran'ny tempoly ny Tompo, eo amin'ny vestibule sy ny alitara, dia nisy tokony ho dimy amby roa-polo lahy niamboho ny tempolin'i Jehovah, ary ny nanatrika ny atsinanana. Ary izy ireo fiankohofana manandrify ny fiposahan'ny masoandro.
8:17 Ary hoy izy tamiko: "Azo antoka fa, zanak'olona, ianao efa nahita. Mety ho toy izany izany kely fotsiny izany ho amin'ny taranak'i Joda, rehefa manao izany fahavetavetana izany, toy ny nataony eto, fa, rehefa nameno ny tany amin'ny faharatsiana, izy ireo ankehitriny mitodika nampahatezitra ahy? Ary indro, izy ireo dia ny fampiharana ny rantsan-kazo ho amin'ny orony.
8:18 Noho izany, Izaho kosa manao zavatra amin'izy ireo amin'ny fahavinirako. Ny maso dia tsy mandefitra, tsy dia horaisiko fo. Ary rehefa ho efa nitaraina ny sofiny tamin'ny feo mahery, Dia tsy hihaino azy ireo. "

Ezekiela 9

9:1 Dia niantso an-tsofiko tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ny fitsidihan'ny vahiny avy ny tanàna efa manakaiky, ary samy manana ny fitaovana famonoana an-tànany. "
9:2 Ary indro, dia nanatona lehilahy enina avy tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady ambony, izay manatrika ny avaratra. Ary samy nanana fitaovana famonoana an-tànany. koa, ny olona iray eo aminy dia nitafy rongony fotsy, ary fitaovana ho an'ny soratra teo amin'ny valahany. Ary niditra ka nitsangana teo anilan'ny alitara varahina.
9:3 Ary ny voninahitr'i Jehovah ny Isiraely nakarina, niala teo amin'ny kerobima, izay eo izy, ny tokonam-baravaran'ny trano. Ary niantso an-dralehilahy izay nitafy rongony fotsy, ary nanana fitaovana nanoratra teo amin'ny andilany.
9:4 Ary hoy Jehovah taminy: "Lakroa ny alalan 'ny afovoan-tanàna, tao afovoan'i Jerosalema, ary asio tombo-kase ny Tau eo amin'ny handrin'ny olona ny malahelo, izay fisaonana noho ny fahavetavetana rehetra izay efa natolotra eo aminy. "
9:5 Ary hoy izy tamin'ny olon-kafa, reko: "Lakroa ny alalan 'ny tanàna manaraka azy, sy ny fitokonana! Ny maso tsy ho mandefitra, fa ianao kosa tsy antra.
9:6 vonoy, na dia ny ho fongana tampoka, antitra, tovolahy, ary zatovovavy, zaza amim-behivavy, sy ny vehivavy. Fa iza rehetra hahita ny Tau, dia tsy hovonoinareo. Ary manomboka amin'ny fitoerako masina izany. "Koa, izy ireo nanomboka tamin'ny anti-panahy teo anivon'ny, izay eo anatrehan'i ny trano.
9:7 Ary hoy Izy taminy:: "Lotoy ny trano, ary fenoy ny kianja faty! Mivoaha!"Ary dia nivoaka izy ka namely an'izay tao an-tanàna.
9:8 Ary rehefa vita ny famonoana, I foana. Dia nikarapoka nihohoka, sady niantso, Hoy aho hoe: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, Andriamanitra Tompo ô! Ve ianao ankehitriny handringana ny sisa amin'ny Isiraely manontolo, ny ampidinanao ny fahatezeranao amin'i Jerosalema izao?"
9:9 Ary hoy izy tamiko: "Ny heloky ny taranak'Isiraely, ary Joda, dia lehibe ary lehibe izaitsizy tokoa, ary ny tany dia feno ra, ary ny tanàna dia efa feno zava-maharikoriko. Fa izy manao hoe:: 'Ny Tompo dia nahafoy ny tany,'ary, 'Ny Tompo tsy hahita.'
9:10 Noho izany, ny masoko dia tsy mandefitra, ary tsy antra. Izaho no hamaly ny fomba eo an-dohany. "
9:11 Ary indro, ilay lehilahy nitafy rongony fotsy, izay nanana ny manoratra fitaovana teo an-indray, Namaly ny teny, nanao hoe:: "Efa vitako araka izay mampianatra ahy."

Ezekiela 10

10:1 Ary hitako fa, indro, ary indro, ao amin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohan'ny ny kerobima, niseho ambony ireo zavatra toy ny vato safira, ny nahita ny endriky ny seza fiandrianana.
10:2 Ary niteny tamin-dralehilahy izay nitafy rongony fotsy, ka hoy Izy:: "Midira, anelanelan'ny kodia izay ambanin'ny kerobima, ary fenoy ny tananao amin'ny vainafo afo izay eo anelanelan'ny kerobima, ka aidino eo an-tanàna. "Ary dia niditra, eo imasoko.
10:3 Ary ny kerobima dia nitsangana teo anatrehan'Ilay ankavanan'ny trano, raha niditra ralehilahy. Ary nisy rahona nameno ny kianja anatiny.
10:4 Ary ny voninahitr'i Jehovah dia nanandratra, avy any ambony ny kerobima, ny tokonam-baravaran'ny trano. Ary ny trano feno ilay rahona. Ary ny kianja dia feno ny famirapiratan'ny voninahitry ny Tompo.
10:5 Ary ny fikopakopaky ny elatry ny kerobima dia re hatrany amin'ny kianja ivelany, tahaka ny feon 'ilay Andriamanitra Mahery Indrindra miteny.
10:6 Ary rehefa nampianatra ilay lehilahy nitafy rongony fotsy, nanao hoe:, "Makà afo avy teo amin'ny kodia izay eo anelanelan'ny kerobima,"Dia niditra ka nitsangana teo akaikin'ny kodiarana.
10:7 Ary ny kerobima iray omena ny tanany, tsy ho eo amin'ny kerobima, ho any amin'ny afo Izay teo anelanelan'ny kerobima. Dia nalainy ka nomeny ho eo an-tànan'ny anankiray izay nitafy rongony fotsy, Ary nanaiky azy ka lasa nandeha.
10:8 Ary niseho tao anatin 'ny kerobima ny endriky ny tanan'ny olona, teo ambanin'ny elany.
10:9 Ary hitako fa, indro, ary indro, nisy efatra kodia teo anilany ny kerobima. Nisy kodia iray avy no nanarakaraka ny kerobima iray, ary ny iray hafa dia kodia iray hafa akaikin'ny kerobima. Ary ny tarehin'ny kodia dia toy ny nahita ny vato krysolita.
10:10 Ary ny fijery, tsirairay dia toy izany koa ny efatra, toy ny kodia teo anatin'ny kodia.
10:11 Ary raha nandeha izy ireo, dia nandroso efatra. Ary tsy niherika izy raha nandeha. Fa tsy, ho any amin'ny toerana izay izy ireo tia ny handeha amin'ny voalohany, ny sisa koa nanaraka, ary tsy mba miverina.
10:12 Ary ny vatana iray manontolo, miaraka ny hatony sy ny tanany sy ny elany sy ny faribolana, dia feno maso manodidina ny kodia efatra dia.
10:13 Ary reko, dia niantso ireto kodiarana: "Miova foana."
10:14 Ary samy nanana tarehy efatra. Face iray no nitarehin-kerobima, ary ny faharoa dia ny tarehin'ny tarehin'olona, sy ny fahatelo dia ny tarehin'ny liona, ary amin'ny fahefatra dia ny tarehin'ny voromahery.
10:15 Ary ny kerobima dia nanandratra ny. Izany no zava-manan'aina, efa hitako teo akaikin'ny ony Kebara.
10:16 Ary raha nandroso ny kerobima, koa ny kodia nandeha teo anilany koa ireo. Ary rehefa nasandratry ny kerobima ny elany mba mitsangana avy any amin'ny tany, ny kodiarana dia tsy hijanona any aoriana, fa izy ireo koa dia teo anilany.
10:17 Rehefa nijoro, ireo nijanona. Ary rehefa nanopy, izao no nanandratra. Fa ny fanahim-ny fiainana dia azy ireo.
10:18 Ary ny voninahitry ny Tompo nivoaka avy amin'ny tokonam-baravaran'ny tempoly, dia nijanona teo ambonin'ny kerobima.
10:19 Ary ny kerobima, nanopy ny elany, no nananganana azy tamin'ny tany teo imasoko. Ary raha nandeha izy, ny kodiarana koa nanaraka. Ary nijanona teo amin'ny fidirana amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny voninahitry ny Andriamanitry ny Israely, no mpifehy azy ireo.
10:20 Izany no zava-manan'aina, izay hitako teo ambanin'Andriamanitry ny Isiraely teo amoron'ny ony Kebara afa-. Ary fantany fa kerobima izy ireo.
10:21 Samy nanana tarehy efatra, ary samy nanana elatra efatra. Ary ny endriky ny tanan'ny lehilahy iray teo ambanin'ny elany.
10:22 Ary, momba ny endriky ny tarehiny, ireo no mitovy tarehy izay efa hitako teo akaikin'ny ony Kebara, ary ny fijeriny sy ny hery ny tsirairay amin'izy ireo dia ny handeha eo anatrehany.

Ezekiela 11

11:1 Ary nisy fanahy nanainga ahy, Ary nentiny ho any amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah, dia ilay manatrika ny fiposahan'ny masoandro. Ary indro, eo amin'ny fidirana amin'ny vavahady dia nisy dimy amby roa-polo lahy. Ary hitako fa, indro, eo aminy, Jazania, ny zanak'i Azora, sy Pelatia, ny zanak'i Benaia, mpitarika ny vahoaka.
11:2 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamoron-keloka. Ary manolotra-tsain-dratsy eto amin'ity tanàna ity,
11:3 nanao hoe:: 'Moa ela lasa izay fa ireo trano natsangana? Ity tanàna ity no vilany, ary isika no hena. '
11:4 Noho izany, maminania ny hamelezana azy, maminania, Ry zanak'olona. "
11:5 Ary ny Fanahin 'ny Tompo tao amiko, Ary hoy izy tamiko: "Mitenena: Izao no lazain'i Jehovah: Ianao no miteny toy izany, Ry mpianakavin 'i Isiraely. Ary mahalala ny hevitra ao am-ponao.
11:6 Hianareo efa nahafaty ny maro teto amin'ity tanàna ity, ary efa nameno ny arabe tamin'ny voatrabaka.
11:7 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: ny voavononareo,, izay efa napetraka ao aminy, ireo no hena, ary ity tanàna ity no vilany. Ary hantsakako anareo amin'ny aminy.
11:8 Manana hatahotra ny sabatra, ary dia toy izany no hitarika ny sabatra noho ny aminao, hoy ny Tompo Andriamanitra.
11:9 Ary hesoriko anareo amin'ny aminy, fa Izaho no hanome anareo eo an-tanan'ny fahavalo, ary hanao fitsarana eo aminao.
11:10 Ho lavon-tsabatra. No hitsarako anareo ao anatin'ny fari-tanin'ny Isiraely. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
11:11 Ity tanàna ity tsy ho vilany ho anareo, ary ianao tsy ho toy ny hena ao aminy. No hitsarako anareo ao anatin'ny fari-tanin'ny Isiraely.
11:12 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. Fa tsy nandeha araka ny lalànao aho, ka tsy mba tanteraka ny fitsipiko. Fa tsy, efa nanao araka ny fitsipiky ny jentilisa, izay rehetra manodidina anao. "
11:13 Ary nony fa, raha mbola naminany aho, Pelatia, ny zanak'i Benaia, maty. Dia nikarapoka nihohoka, ary niantso tamin'ny feo mahery, ka hoy izaho:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, Andriamanitra Tompo ô! Ve ianao hahatonga ny consummation ny sisa amin'ny Isiraely?"
11:14 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
11:15 "Ry zanak'olona, ny rahalahinareo, ny lehilahy eo amin'ny havana akaiky, ny rahalahiny sy ny mpianakavin 'i Isiraely iray manontolo, rehetra isan'ireo nolazain'ny ny mponina any Jerosalema hoe:: 'Esory lavitra ny Tompo; ny tany nomena antsika ho fananany. '
11:16 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Koa satria efa nahatonga azy ireo ho lavitra, any amin'ny jentilisa, ary satria efa niparitaka any amin'ny tany, Aho ka ho kely fitoerana masina ho azy ireo ao anatin'ny tany izay efa lasa.
11:17 Noho io, lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Hangoniko avy any amin'ny firenena, ary izaho dia hampiray anao, avy ao amin'ny tany ho any izay dia niparitaka, dia homeko ny tanin'ny Israely anao.
11:18 Ary izy ireo dia handeha ho any amin'io toerana io, ary izy no manala ny fandikan-dalàna rehetra sy ny fahavetavetany tsy ho eny amin'io toerana io.
11:19 Dia homeko fo iray. Ary Izaho mizara fanahy vaovao ny anatiny. Ary hesoriko ny fo vato ho afaka amin'ny vatana. Ary homeko fo nofo.
11:20 Tahaka izany anie mba handehanany araka ny didy, sy mitandrina ny fitsipiko, ary hanatanterahana azy. Ary toy izany koa izy ireo dia mety ho oloko, ary Izaho ho Andriamaniny.
11:21 Fa izay manana fo mandeha araka ny fandikan-dalàna sy ny fahavetavetany, Dia hampitoetra ny lalana eny an-dohany, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
11:22 Ary nasandratry ny kerobima ny elany, ary ny kodia aminy. Ary ny voninahitry ny Andriamanitry ny Israely izy ireo teo ambonin'ny.
11:23 Ary ny voninahitr'i Jehovah niakatra niala tao amin'ny tanàna ka nijanona teo ambonin'ny tendrombohitra, izay any atsinanan'i an-tanàna.
11:24 Ary nisy fanahy nanainga ahy, ary nampidiriny ho any Kaldea, ho an'ireo ny transmigration, tao amin'ny fahitana, ao amin'ny Fanahy 'Andriamanitra. Ary ny fahitana izay efa hitako natsangana tamin'ny maty, lavitra ahy.
11:25 Ary niteny, ho an'ireo ny transmigration, rehetra ny tenin 'ny Tompo izay efa nambara ahy.

Ezekiela 12

12:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
12:2 "Ry zanak'olona, miaina teo afovoan'ny trano iray mampisaintsaina. Izy mana-maso hahitana, ary tsy hahita; ary sofina handre, ary izy ireo, fa tsy mihaino. Fa izy ireo dia mihantsy trano.
12:3 Ary ny aminareo, avy eo, zanak'olona, Amboary ny vatsy ho an'ny mandeha lavitra, ary lavitra izany ho amin'ny antoandro eo imasony. Ary ianareo dia handeha amin'izay itoeranareo ho any amin'ny toeran-kafa eo imasony, ka angamba mba tsy hihevitra izany. Fa izy ireo dia mihantsy trano.
12:4 Ary dia ho entinao ny vatsy ivelany, tahaka ny entana ny iray izay nandeha lavitra, ao amin'ny antoandro eo imasony. Avy eo dia mivoaka ao amin'ny hariva ao amin'ny anatrehany, fotsiny toy ny mivoaka izay mihetsiketsika lavitra.
12:5 Mandavaka ho anao ny alalan 'ny rindrina, eo imasony. Ary hiara-mivoaka ny alalan 'izany.
12:6 Eo imasony, ianao ho entiny eny an-tsorony, ianao dia ho entina ao amin'ny maizina. Ary handrakotra ny tavanao, ary tsy hahita ny tany. Fa efa nanendry anao ho fambara ho an'ny taranak'Isiraely. "
12:7 Noho izany, I nanao araka izay efa nampianatra ahy. Nentiko nivoaka ny entana nony andro, tahaka ny entana ny iray izay mihetsiketsika lavitra. Ary nony hariva ny andro, Nihady ny tenako aho noho ny manda tanana. Dia nivoaka ao amin'ny maizina, ary aho, dia nentina tao amin'ny tsorony, eo imasony.
12:8 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, amin'ny maraina, nanao hoe::
12:9 "Ry zanak'olona, Tsy manana ny mpianakavin 'i Isiraely, ny mihantsy trano, hoy ianao: 'Manao inona ianao?'
12:10 Lazao azy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Izany no enta-mavesatra momba ny mpitarika izay any Jerosalema, ary ny amin'ny taranak'Isiraely rehetra, izay ao aminy.
12:11 Lazao: Izaho no mampanahy. Toy ny efa nataony, toy izany no hatao ho azy ireo. Izy ireo no ho babo ary nifindra lavitra.
12:12 Ary ny mpitarika izay eo aminy, dia ho entina eo amin'ny tsorony; dia mivoaka ao amin'ny maizina. Ho manamy ny rindrina, mba ento, fa aza. Ny tarehiny dia nanarona, ka mba tsy hahita ny tany ny masony.
12:13 Ary hitarihako ny fandrika haratony taminy, dia ho voasambotra amin'ny harato tarihina. Ary Izaho hitondra azy ho any Babylona, ho any amin'ny tanin'ny Kaldeana, fa izy no tsy hahita izany. Ary dia ho faty.
12:14 Ary izay rehetra manodidina azy, ny mpiambina sy ny orinasa, , Haeliko ho any amin'ny rivotra rehetra. Ary Izaho unsheathe ny sabatra hamely azy.
12:15 Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, rehefa ho efa niparitaka azy any amin'ny jentilisa, ary efa namafy izany teo amin'ny tany.
12:16 Ary Izaho hamela aoriana olom-bitsy ihany izy, afa-tsy ny sabatra, ary ny mosary, ary ny areti-mandringana, mba hisy hitantara ny ratsy nataony rehetra any amin'ny jentilisa, izay izy, dia. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "
12:17 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
12:18 "Ry zanak'olona, mihinana ny mofo consternation. Koa, misotro ny rano haingana sy ny alahelo.
12:19 Ary lazao amin'ny tompon-tany: Izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho an 'ireo izay monina ao Jerosalema, ao amin'ny tanin'ny Isiraely: Amin'ahiahy no hihinanany ny mofo fanahiana, ary hisotro ny rano amin'ny lao, ka ny tany dia mety ho lao eo anatrehan'ny ny maro, noho ny heloky ny rehetra izay monina ao aminy.
12:20 Ary ny tanàna izay misy mponina ankehitriny dia ho lao, ary ny tany dia ho lao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
12:21 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
12:22 "Ry zanak'olona, ahoana moa, izao fitenenana ataonareo ao amin'ny tanin'ny Isiraely? nanao hoe:: 'Ny andro izany dia hisy omena ny lavany, Ary ny fahitana rehetra dia ho faty. '
12:23 Noho izany, lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Hataoko izany ohabolana izany mba hitsahatra, Ary dia tsy ho mahazatra hoe teo amin'ny Isiraely. Ary lazao azy ireo fa ny andro manatona, ary ny tenin'ny fahitana rehetra.
12:24 Fa tsy hisy intsony hisy fahitana foana, na faminaniana mazava ao amin'ny teo amin'ny Zanak'Isiraely.
12:25 Fa I, ny Tompo, hiteny. Ary na inona na inona teny fa izaho dia hilaza, dia hatao, ka dia tsy ho azo tara intsony. Fa tsy, amin'ny andronareo, O mampisaintsaina trano, Fa izaho dia hilaza ny teny, ary manao izany, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
12:26 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
12:27 "Ry zanak'olona, indro ny mpianakavin 'i Isiraely, ireo izay nanao hoe:: 'Ny fahitana fa ity iray ity dia mahita andro maro lasa,'ary, 'Io lehilahy io Naminany momba ny fotoana mbola lavitra.'
12:28 Noho io, lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tsy misy teny avy amin'ny Ahy ho ela intsony. Ny teny izay hiteny ho tanteraka, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 13

13:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
13:2 "Ry zanak'olona, maminania ny mpaminanin'ny Isiraely izay maminany, ka dia hilaza amin'izay izay maminany araka ny fony amin'ny: Mihainoa ny tenin'i Jehovah:
13:3 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lozan'ny mpaminany adala, izay manaraka ny fanahiny, ary izay mahita na inona na inona.
13:4 ny mpaminany, Ry Isiraely, dia tahaka amboahaolo tany an-efitra.
13:5 Ianao Tsy niakatra hiady amin'ny fahavalo, ka tsy mba nanorina manda ny mpianakavin 'i Isiraely, mba hijoro amin'ny ady amin'ny andron'i Jehovah.
13:6 Mahita zava-poana, ka nilaza lainga, nanao hoe:, 'Izao no lazain'i Jehovah,'Aza ny Tompo dia tsy naniraka azy. Ary mbola manamafy ny zavatra hoy izy ireo:.
13:7 Efa tsy nahita fahitana zava-poana sy faminaniana lainga? Ary Nefa hoy ianareo:, 'Izao no lazain'i Jehovah,'Na dia tsy niteny.
13:8 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria efa niteny zava-poana ianao, ary efa nahita lainga, noho izany: indro, Hamely anareo Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra.
13:9 Ary ny tananao ho eo amin'ny mpaminany izay mahita zava-poana sy maminany lainga. Ary tsy ho amin 'ny filan-kevitry ny oloko, ka dia tsy voasoratra ao amin'ny soratra ny mpianakavin 'i Isiraely. Ary tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Isiraely. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Tompo Andriamanitra.
13:10 Fa efa voafitaka ny oloko, nanao hoe:, 'Fiadanana,', Ary tsy misy fiadanana. Ary izy nanorina manda, fa efa nanarona azy tamin'ny tanimanga tsy misy mololo.
13:11 Lazao amin'izay niparitaka feta tsy fampifangaroana, fa ho lavo masina. Fa hisy ho inundating orana, ary hataoko olon-dehibe havandra mba maika midina avy any ambony, ary ny tafio-drivotra ho nisinda izany.
13:12 Koa dia, indro: raha ny manda efa nianjera, dia tsy ho nilaza taminareo: 'Aiza ny feta izay no nasaronao azy?'
13:13 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary hataoko rivotra mahery setra ho triatra eny amin'ny fahatezerany, ary dia ho inundating orana amin'ny fahavinirako, sy havandra vaventy amin'ny fahatezerana, mba handevona.
13:14 Ary horavako ny ampiantany izay efa nanarona tsy tempering izany. Ary hataoko sehatra ho an'ny tany, ary ny fototra dia haseho. Ary ho lavo sy ho levona eo aminy. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
13:15 Ary hotanterahiko ny tezitra amin'ny rindrina, ary tezitra amin'ny mpanao rakofany tsy fampifangaroana ny feta, ary dia holazaiko aminareo: Ny manda tsy eto intsony, ary ireo izay nanarona azy tsy eo intsony:
13:16 dia ny mpaminanin'ny Isiraely, izay maminany ho any Jerosalema, ary izay mahita fahitana fiadanana ho azy, raha tsy misy fiadanana, hoy ny Tompo Andriamanitra.
13:17 Ary ny aminareo, zanak'olona, manandrifia an'i amin'ny zana-olona, izay maminany araka ny fony amin'ny. Ary maminania ny momba azy ireo,
13:18 ka ataovy hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lozan'izay miara manjaitra fono ho ambanin'ny isan-kely forearm, ary izay manao cushions kely ho ny lohan'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana, mba hisambotra fanahy. Ary rehefa efa nahazo ny fanahin'ny oloko, dia tonga ny ain'ny ny fanahiny.
13:19 Ary nandika Ahy ao amin'ny oloko, noho ny vitsivitsy ny vary hordea sy ny sombin-kanina, ka izy ireo fa hamono ny fanahy izay tsy tokony ho faty, ary hamelombelona ny fanahy izay tsy tokony ho velona, andainganareo amin'ny oloko izay mino ny lainga.
13:20 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Fa hasiako ny ondana kely, izay ianao hisambotra fanahy manidina. Ary Izaho hamiravira azy avy amin'ny fitaovam-piadiana. Ary Izaho hanafaka ny olona izay ianao ny fisintonana ny, ny fanahy izay tokony manidina.
13:21 Ary Izaho dia hendahako ny kely cushions. Ary dia hanafaka ny vahoakako avy amin'ny tananao. Ary aoka tsy ho babo intsony ao an-tanana. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
13:22 Fa ny fitaka no nahatonga ny fon'ny marina hampalahelo, izay tsy halahelo. Ary efa entinareo manatanjaka ny tanan'ny ratsy fanahy, ka dia tsy ho niala tamin'ny lalany ratsy ka ho velona.
13:23 Noho izany, dia tsy hahita zava-poana, ary ianareo ka tsy hisy fankatovana hanao faminaniana, intsony. Ary hataoko hamonjy ny oloko avy any an-tananao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 14

14:1 Ary ny olona eo amin'ny loholon'ny Isiraely tonga tao amiko, dia nipetraka teo anatrehako.
14:2 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
14:3 "Ry zanak'olona, ireto olona ireto efa nametraka ny fahalotoany ao am-pony, ary efa nametraka ny fanafintohinana ny helony eo anoloany. Koa nahoana aho, rehefa izy ireo hanontany amiko?
14:4 Noho io, koa mitenena aminy, ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ilay lehilahy, , lehilahin'Andriamanitra, ny mpianakavin 'i Isiraely, izay mametraka ny fahalotoana ao am-pony, ary iza peo ny fanafintohinana ny helony eo anatrehany, ary izay manatona ny mpaminany, mba hanontany amiko amin'ny alalany: I, ny Tompo, no hamaly azy araka ny habetsaky ny fahalotoanareo,
14:5 ka ny mpianakavin 'i Isiraely dia mety ho nahazo ny ao anatin'ny fony, izay efa niala tamiko tamin'ny sampiny rehetra.
14:6 Noho io, lazao amin'ny taranak'Israely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: hiova fo, ary hiala ny sampinareo, sy hiverina ny tavany hiala fahavetavetanareo rehetra.
14:7 Fa ny lehilahy, , lehilahin'Andriamanitra, ny mpianakavin 'i Isiraely, ary ny fahatongavan'ny vaovao eo amin'ny niova fo izay mety ho eo amin'ny Isiraely, raha efa niombotan'ny amiko, ary mametraka ny sampiny ao am-pony, ary peo ny fanafintohinana ny mahameloka azy eo anoloany, ary manatona ny mpaminany, ka mba hanontany amiko amin'ny alalany: I, ny Tompo, dia hamaly azy noho ny tenako.
14:8 Ary Izaho dia hanandrina izany olona izany, Ary Izaho kosa hanao azy ho ohatra sy ho ohabolana. Ary dia ho lany ringana azy tsy ho eo amin'ny oloko. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
14:9 Ary rehefa efa nisy mpaminany tokoa nania, ary efa niteny ny teny: I, ny Tompo, no nitaona izany mpaminany. Ary hitarihako azy ny tànany eo ambonin'ny, ary hamaoka Azy tsy ho eo amin'ny oloko, Isiraely.
14:10 Ary izy no hitondra ny helony. Araka ny heloky ny olona izay manontany, Dia ho tahaka izany ny heloky ny mpaminany dia.
14:11 Ho tahaka izany anie ny taranak'Isiraely intsony handeha nivily niala tamiko, na ho voaloto ny fahadisoany rehetra. Fa tsy, mety izy ho oloko, ary aoka aho ho Andriamaniny, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. "
14:12 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
14:13 "Ry zanak'olona, raha misy tany dia efa nanota tamiko, ka dia tsy mandika mafy, Hitarihako azy ny tànany eo ambonin'ny, ary Izaho kosa hanorotoro ny mpiasa ao aminy mofo. Ary haterako mosary, fa Izaho no handringana amin'izany na olona na biby.
14:14 Ary raha izy telo lahy, Noa, Daniel, ary Joba, tao anatiny, izy ireo hanafaka ny voavonjiny noho ny rariny, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
14:15 Ary raha mitarika eo amin'ny tena koa biby mampidi-doza eny an-tany, ka handrava azy aho,, dia manjary tsy azo naleha, ka tsy nisy olona mba hiampita ny alalan 'izany noho ny biby,
14:16 raha ireo telo lahy ireo tao, raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia hahavonjy ny zananilahy, na ny zananivavy izy. Fa izy ireo ihany no ho voavonjy, fa ny tany ho lao dia.
14:17 Ary raha mitarika eo amin'ny sabatra mamely izany tany, ary raha hoy kosa aho ho amin'ny sabatra, 'Mandehana mitety ny tany,'Ary noho izany dia mandrava avy amin'izany na olona na biby,
14:18 ary raha ireo telo lahy ireo tao aminy, raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia hahavonjy ny zananilahy, na ny zananivavy izy, afa-tsy ny tenany ho voavonjy.
14:19 Avy eo, koa raha hanatitra areti-mandringana mamely izany tany, ary aidino ny fahatezeranao aminy araka ra, ka dia efa hesoriko amin'ny azy na olona na biby,
14:20 Ary raha Noa, ary Daniel, ary Joba ao aminy, raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia hahavonjy ny zanany, na ny zananivavy, fa izy no hamonjy ny ihany no ho voavonjiny noho ny rariny.
14:21 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Na dia hampameleziko Jerosalema ny didim-pitsarana lehibe indrindra efatra, sabatra sy ny mosary sy ny biby manimba sy ny areti-mandringana, ka aringako avy amin'izany na olona na biby,
14:22 nefa mbola hisy sisa ao anatin'ny izany ny olona sasany no ho voavonjy, iza no hitarika indray ny ny zanakalahy sy ny zanakavavy. Indro, dia hiditra any aminao, ary ho hitanareo ny alehany sy ny zava-bitany. Ary ianao dia hatao nampionona ny amin'ny loza rehetra izay nataoko mihatra amin'i Jerosalema, momba ny zavatra rehetra izay efa nitondra ny mitondra eo aminy.
14:23 Ary ho hitsapa alahelo anao, rehefa hitanareo ny alehany sy ny zava-bitany. Ka dia ho fantatrareo fa efa tsy nanao-poana koa tamin izay rehetra nataonao ao izany, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 15

15:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
15:2 "Ry zanak'olona, Inona no azo atao avy amin'ny tahony iray voaloboka, raha oharina amin'ny zava-maniry rehetra ny ala izay eo amin'ny hazo any an-ala?
15:3 Moa misy hazo hesorina eo izy, ka mba ho tonga any an-asa, na voaforona an-fihantonan-javatra, mba hanantonana karazana sambo aminy?
15:4 Indro, izany no ampiasaina ao amin'ny afo toy ny solika. Ny afo mandevona roa ny faran'ny; ary ny afovoany dia nihena ho lavenona. Koa ahoana no ilaina ho atao zavatra akory?
15:5 Na dia izany rehetra, dia nety ho asa. Mainka, rehefa afo efa nandany izany ka nandoro azy, dia na inona na inona ho ilaina?
15:6 Noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Toy ny tahony ny tahom-boaloboka amin'ny hazo any an-ala, izay efa nomeko mba hohanina amin'ny afo, dia homeko ny mponina any Jerosalema.
15:7 Ary hampitoetra azy ny tavako. Izy ireo dia hiala amin'ny afo, nefa afo handevona azy ireo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, raha dia efa nanendry azy ny tavako,
15:8 ary rehefa nanao dia azo naleha ny taniny sy lao. Fa efa nandroso ho mpanota, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 16

16:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
16:2 "Ry zanak'olona, hampahafantatra an'i Jerosalema ny fahavetavetany.
16:3 Ary ianao dia hanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'i Jerosalema: Ny fakany sy ny rohim-pihavanany dia avy tany amin'ny tany Kanana; ny rainy Amorita, sy ny reninao dia Cethite.
16:4 Ary rehefa nahaterahanao, tamin'ny andro nahaterahanao, ny tadim tady tsy tapaka, ary ianareo dia tsy mandro amin'ny rano ho an'ny fahasalamana, na sira sira, na mifono amin'ny lamba.
16:5 Tsy nisy maso nitondra hangoraka anao, mba hanao na dia ny iray amin'ireo zavatra ireo ianao, avy amin'ny fangoraham-po ho anao. Fa tsy, ianao dia natsipy teo amin'ny lafin-tany, ao amin'ny abjection ny fanahinao, tamin'ny andro nahaterahanao.
16:6 Fa, nandalo ianao, Hitako fa nisy nihosin amin'ny rany. Dia hoy izaho taminareo, raha ianao no teo amin'ny ra: 'Velona.' Lazaiko aminareo fa nolazaiko taminareo, teo amin'ny rànao: 'Live.'
16:7 I nahamaro anareo tahaka ny ketsa any an-tsaha. Ary nihamaro ka tonga lehibe, ary nandroso ka tonga tao ny firavaka ny vehivavy. Ny nono nitsangana, ary ny volo nitombo. Ary ianao nitanjaka sy feno henatra.
16:8 Ary nandalo Aho ka nahita anao ianao. Ary indro, ny fotoana dia ny fotoam-tia. Ary hamelatra ny lamba eo aminareo, ary aho mba nanarona ny henatrao. Ary nianiana ho anao, ary nanao fanekena aminao, hoy ny Tompo Andriamanitra, ary novadiko.
16:9 Ary nanasa anareo amin'ny rano, ary nanadio anao ny ra. Ary nohosorako diloilo.
16:10 Ary aho mba nanarona anareo amin'ny amboradara, ary hasiako volomparasy kiraro aminareo, ary nofonosiny anareo amin'ny rongony fotsy madinika, ary Notafiako lamba anareo amin'ny mihantahanta fitafiany.
16:11 Izaho efa mihaingo hihaona anareo firavaka, ary nasiako haba ny tananao ary rojo ny vozonao.
16:12 Ary nasiako bolamena ny tavanao, ary kavina ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao.
16:13 Ary ianareo dia niravaka volamena sy volafotsy, ary ianareo efa samy nitafy rongony fotsy madinika, tenona maro loko. Koba tsara toto ianao, sy tantely, ary ny menaka. Ary lasa tsara tarehy. Ary nandroso ny mpanjaka fahefana.
16:14 Ary ny fahatsiarovana Anao dia any anivon 'ny Jentilisa, noho ny hatsaran-tarehinao. Fa efa mba tanteraka tamin'ny ny hatsaran-tarehiny, izay efa napetraka eo aminareo, hoy ny Tompo Andriamanitra.
16:15 Fa, satria matoky ny hatsaran-tarehinao ianao, ianao fornicated amin'ny lazany. Ary nanolotra ny fijangajangana ho mpandalo rehetra-by, ka ho tonga ny.
16:16 Ary naka avy ny fitafianareo, ianao nanao ho anao ny zavatra ambony, rehefa nanjaitra avokoa mahaleotena sy farantsa. Ary fornicated azy, amin'ny fomba izay tsy mbola nisy natao talohan'ny, ary tsy ho amin'ny ho avy.
16:17 Ary nentinao ny zavatra tsara tarehy, vita tamin'ny volamenako sy ny volafotsiko, izay nomeko anareo, Ary nataonao ho sarin-dehilahy, ary fornicated aminy.
16:18 Ary ianao nampiasa ny fitafiana miloko isan-karazany mba handrakotra ireo zavatra ireo. Ary ianao nametraka ny diloiloko sy ny ditin-kazo manitra teo anoloany ny.
16:19 Ary ny mofo, izay nomeko anareo, ny koba tsara toto, ary ny diloilo, ary ny tantely, araka izay nitaiza anao, no napetraka eo imasony toy ny hanitra ankasitrahana. Ary dia toy izany natao izany, hoy ny Tompo Andriamanitra.
16:20 Ary nentinao ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy, izay nitondra ho ahy, ary sorona an'ireo mba hohanina. Dia ny fijangajangana zavatra kely?
16:21 Efa sorona ny zanako lahy, ary Efa nanokana ny zanako lahy, dia nanolotra azy.
16:22 Ary nony afaka izany rehetra fahavetavetanao sy fijangajangana, ny tsy nahatsiarovanao ny andro fahakelezanao, fony ianao nitanjaka sy feno henatra, mihosinkosina amin'ny rany.
16:23 Ary nony fa, rehefa vitanao izany faharatsianao rehetra, (loza, Lozanareo, hoy ny Tompo Andriamanitra)
16:24 no nanao ho anao, brothel, Ary nataonao ho anao, toerana ny fivarotan-tena an-kalalahana rehetra.
16:25 Tamin'ny tsampanan-dalana rehetra, no nanangana faneva ny fivarotan-tena. Ary nitondra ny hatsaran-tarehinao ianao mba ho tonga vetaveta. Ary ianao nizara ny mpandalo rehetra ny tongotrao-by. Ary maro ny fijangajangana ianao.
16:26 Ary ianao fornicated ny taranak'i Ejipta, ny mpiara-monina, izay manana vatana lehibe. Ary maro ny fijangajangana ianao, mba hampahatezitra ahy.
16:27 Indro, Hitarihako eo amboniny ny tanako ianao, ary izaho dia haka intsony ny fanamarinana. Ary homeko anao ho an 'ny fanahin' ireo izay mankahala anareo, ny zanakavavin'ny Filistina, izay menatra noho ny fomba ratsy.
16:28 Ianao koa fornicated tamin'ny taranaky ny Asyrianina, fa efa mba tsy mbola natao akory. Ary rehefa afaka ianao fornicated, na izany aza, ianao dia tsy afa-po.
16:29 Ary ianao nahamaro ny fijangajangana tany amin'ny tany Kanana amin'ny Kaldeana. Ary na dia, ianao dia tsy afa-po.
16:30 Inona no manadio ny fonao, hoy ny Tompo Andriamanitra, satria manao izany rehetra izany, ny asan'ny vehivavy dia mahamenatra mpivaro-tena?
16:31 Fa efa nanao ny brothel teo am-tsampanan-dalana rehetra, ary Hianao efa nampanjaka ahy fitoerana ambony amin'ny an-dalambe rehetra. Ary na dia ianao tsy tonga tahaka ny mpivaro-tena mifidifidy, mampitombo ny vidiny,
16:32 fa fa tsy toy ny vehivavy mpanitsakitsa-bady izay, izay olon-tsy fantatra ny Aleon'i ny vadiny.
16:33 Karama dia nomena ny vehivavy janga rehetra. Fa nomenao karama ho an'izay rehetra tia anao, ary nomenao fanomezam-pahasoavana ho azy ireo, ka dia izy ireo hiditra ho anareo avy amin'ny manodidina rehetra, mba hijangajanga aminao.
16:34 Ary izany no atao aminao, ao amin'ny fijangajangana, mifanohitra amin 'ny fombam-behivavy, ary na handimby anao, tsy hisy fijangajangana. Fa in araka izay nomenao fandoavam-bola, ary tsy mbola nampakatra fandoavam-bola, ny zavatra efa natao tany aminareo dia ny mifanohitra amin'izany. "
16:35 Noho io, ry kala janga, hihaino ny tenin 'ny Tompo.
16:36 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Satria ny vola efa nampidina, ary ny latsa tsy voadinika, ao amin'ny fijangajangana amin'ny olo-malalako sy amin'ny sampin'i ny fahavetavetanareo, amin'ny ran'ny zanakao-lahy, izay nomenao ho azy ireo:
16:37 Indro, Hangoniko rehetra tia anao, izay efa tafaray, ary ireo rehetra izay efa tia, mbamin'ny ireo rehetra izay efa nankahala. Ary Izaho hanangona azy ireo hamely anao manodidina. Ary hataoko mandry ny henatrao eo anoloany, ary hahita ny ambony ny tsy fahamaontinana rehetra.
16:38 Ary hotsaraiko ianao araka ny fitsarana mijangajanga sy izay mandatsa-drà. Ary homeko anao eo ra, ny fahavinirana ary amin'ny zotom-po.
16:39 Dia hanolotra anao eo an-tanany. Ary horavako ny brothel sy handrava ny toerana fivarotan-tena. Ary dia haka anao ny fitafiana. Dia hanaisotra ny firava-ny hatsaran-tarehinao. Ary izy ireo dia handao anao aoriana, tsy nanan-kitafy sy feno fahafaham-baraka.
16:40 Ary izy ireo dia hitarika anareo ny vahoaka. Ary izy ireo dia hitora-bato anao amin'ny vato, sy ny vono olona amin'ny sabany ianao.
16:41 Ary izy ireo dia hodorany amin'ny afo ny tranonao, ka hanatanteraka didim-pitsarana hamelezana anao eo imason'ny vehivavy maro ny. Ary dia hitsahatra ny fijangajangana, ary tsy hanome vola intsony.
16:42 Ary ny fahatezerana dia nampionona ao anatinareo. Ary ny zotom-po dia ho misaraka aminao. Ary dia hitoetra, ary tsy ho tezitra intsony.
16:43 Fa ny tsy nahatsiarovanao ny andro fahakelezanao, ary efa nampahatezitra Ahy tamin'ireo rehetra ireo zavatra. Noho io, Izaho kosa efa natolotro rehetra ataonao eo lohanao, hoy ny Tompo Andriamanitra, ary izaho anefa dia tsy nanao araka ny ratsy rehetra ny fahavetavetanareo.
16:44 Indro, izay rehetra miteny iraisana ohabolana handray izany hamely anao, nanao hoe:: 'Tahaka ny reny, dia tahaka izany koa ny zanany vavy. '
16:45 Ianao no dreninao vavy, satria nariany ny vadiny sy ny zanany. Ary ianao dia rahavavin'ireo rahavavinao, fa nariany ny vadiny sy ny zanany. Ny reninao dia Cethite, ary ny Amorita no rainy.
16:46 Ary ny zokiny vavy no Samaria, izy sy ny zananivavy dia ireo izay miaina amin'ny ankavia. Fa ny zandrinao vavy, izay miaina ny ankavanana, dia Sodoma sy ny zananivavy.
16:47 Fa na ianao nandeha tamin'ny lalana tiany haleha. Fa nataonao ihany no tsy dia kely raha oharina ny haratsiam-panahiny. Efa saika nanao ratsy kokoa, eny amin'izay rehetra halehanao, noho izy ireo efa nanao.
16:48 Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, ny nanjo an'i Sodoma rahavavinao ny tenany, sy ny zananivavy, tsy nanao tahaka ianao sy ny zazavavy nanao.
16:49 Indro, izao no helok'i Sodoma, ny rahavavinao: fiavonavonana, po amin'ny mofo sy be, sy ny fidonanaham-poana ny azy sy ny vavy; ary tsy haninjitra ny tànany ho amin'ny malahelo sy ny mahantra.
16:50 Ary izy ireo avo, dia nanao fahavetavetana teo anatrehako. Ary noho izany dia nanaisotra azy, tahaka ny efa nahita.
16:51 Fa Samaria dia tsy nanao na dia ny antsasaky ny fahotanao. Fa efa nihoatra azy tamin'ny faharatsianao, ary efa nohamarinina ny rahavavinao tamin'ny fahavetavetanareo rehetra, izay efa nataony.
16:52 Noho izany, ianao koa hitondra ny henatrao, fa efa nihoatra ny rahavavinao amin'ny ny fahotanareo, manao zavatra ratsy kokoa noho izy,. Dia efa nohamarinina noho ianao. Izany koa, ianao Menatra, ary hitondra ny henatrao, fa efa nohamarinina ny rahavavinao.
16:53 Fa izaho kosa dia hiova finoana ka hampodiko, ny manova Sodoma sy ny zananivavy, ary hanova Samaria sy ny zananivavy. Ary Izaho hampiova finoana ny miverina eo aminy.
16:54 Tahaka izany anie no hitondra ny henatrao sy ho menatra ny zavatra rehetra izay nataonao, fampiononana azy ireo.
16:55 Ary ny nanjo an'i Sodoma rahavavinao sy ny zananivavy dia hody amin'ny fanjakana fahiny. Ary Samaria sy ny zananivavy dia hody amin'ny fanjakana fahiny. Ary ianao sy ny zanakao-vavy dia niverina tany amin'ny fanjakana fahiny.
16:56 Ny nanjo an'i Sodoma rahavavinao tsy re avy amin'ny vavanao, avy eo, amin'ny andro niavonavonanao,
16:57 eo anoloan'ny lolompo dia nambara, tahaka ny amin'izao fotoana izao, ny nandatsan'ny zanakavavin'i Syria sy izay rehetra amin'ny zanakavavin'ny Palestina, izay manodidina anao, izay hisakambina anao manodidina.
16:58 Efa nitondra ny faharatsiany sy ny henatrao, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
16:59 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Izaho dia hanao zavatra ho anareo, toy ny efa nanamavo ny fianianana, mba ho mahafoana ny fifanekena.
16:60 Dia hotsarovako ny fanekena nataoko taminao, tamin'ny andro fahatanoranao. Ary Izaho hanangana ho anareo fanekena mandrakizay.
16:61 Ary ianao dia hotsaroanareo any ny nalehanareo sy hangaihainao, rehefa ho efa nandray ny rahavavinao, ny anti-panahy amin'ny tanora. Ary homeko anao ny maha-zanakavavin, nefa tsy avy ny fanekena.
16:62 Ary Izaho hanangana ny fanekeko aminareo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
16:63 Tahaka izany anie ianao hahatsiaro sy ho menatra. Ary dia tsy ho anao hanokatra ny vavanao, noho ny henatrao, rehefa Ho efa mamela ny aminareo rehetra izay nataonao, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 17

17:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
17:2 "Ry zanak'olona, soso-kevitra zava-miafina ary farito fanoharana amin'ny taranak'Isiraely,
17:3 ary ianao dia hanao hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Nisy voromahery lehibe, nanana elatra lehibe sady elongated volon'elany, avokoa ny volony maro loko, tonga tao Libanona. Dia naka ny voam-ny sedera.
17:4 Dia nandriatra eny ny tampon'i ny rantsany, ary nentina ho any amin'ny tany Kanana; nentiny ho eo tao an-tanànan'ny mpandranto.
17:5 Ary nitondra avy amin'ny voan-javatra tamin'ny tany ka napetrany tao an-tany noho ny voa, mantsy izy, mba haka paka mafy mihoatra noho ny maro rano; nentiny ho eo amin'ny ambonin'ny.
17:6 Ary rehefa efa germinated, dia nitombo ho bebe kokoa voaloboka, ambany ny haavony, sy ny rantsany miatrika amin'ny tenany. Ary ny fakany izany dia teo ambanin'ny. Ary noho izany, dia tonga voaloboka, ary nitsimoka sampany, ary vokatra sampany.
17:7 Ary nisy voromahery lehibe hafa koa, nanana elatra lehibe sady be volo,. Ary indro, izany voaloboka izany dia toa manenjana ny fakany mankany aminy, ny fanolorana ny rantsany mankany aminy, ka mba manondraka azy amin'ny amin'ny zaridainan'i ny itsiriany.
17:8 Ary efa nambolena teo amin'ny tany soa, mihoatra noho ny maro rano, ka hahatonga azy io hamokatra sampany sy hamoa, , mba ho lasa voaloboka lehibe.
17:9 Mitenena: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ahoana raha tsy hambinina? Tokony Tsy hongotana va ny fakany, ary hanaisotra ny voany, dia ritra ny sampana rehetra fa izaho efa niteraka, ary aoka tsy halazo, na dia tsy misy sandry mahery ary tsy maro ny olona mba misintona mampaniry azy avy amin'ny fakany?
17:10 Indro, izany dia efa nambolena. Ahoana raha tsy hambinina? Tokony tsy ho ritra rehefa mirehitra rivotra mikasika izany, ka tokony tsy halazo tao amin'ny zaridainan'i ny itsiriany?"
17:11 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
17:12 "Lazao amin'ny mampisaintsaina trano: Tsy fantatrareo va ny hevitr'ireto zavatra ireto maneho? Lazao: Indro, ny mpanjakan'i Babylona tonga tao Jerosalema. Ary Hesoriko ny mpanjaka sy ny mpanapaka, ary Izy no hitarika azy any amin ny tenany tany Babylona.
17:13 Ary dia halainy ny iray avy amin'ny taranaky ny mpanjaka, dia hamely ny fifanarahana taminy sy handray nampianiana avy aminy. Koa, dia hanaisotra ny matanjaka ny tany,
17:14 ka mba ho fanjakana ambany, ary aoka tsy hiarina, ary mety fa tsy mitandrina ny fifanarahana sy hanompo azy.
17:15 Fa, nialany azy, dia naniraka olona tany amin'i Ejipta, ka hahatonga azy io hanome soavaly sy olona maro. Tokony izay efa nanao ireo zavatra ireo hambinina sy mahazo fiarovana? Ary tokony izay efa nanapatapaka ny fifanarahana ho afaka?
17:16 Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, eo amin'ny tany ny mpanjaka, izay nanendry azy ho mpanjaka, fianianana izay nataony foana, ary ny fifanarahana efa tapaka, ambany izay nipetraka niaraka taminy, eo amin'ny Babylona, dia ho faty.
17:17 Ary tsy mbamin'ny miaramila betsaka, na miaraka amin'ny olona maro no Farao hiandraikitra ny ady hamelezana azy, rehefa hanipy ny manda ka hanao fiarovana, , mba hamonoana ho faty fanahy maro.
17:18 Fa efa nanamavo ny fianianana, amin 'izany no nanapatapahany ny fifanarahana. Ary indro, efa nanolotra ny tànany. Ary noho izany, satria efa nanao izany rehetra izany, dia tsy ho afa-mandositra.
17:19 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Raha velona koa Aho, Fa hametraka eo an-dohany ny fianianana izay efa nanamavo sy ny fifanarahana izay efa namadika.
17:20 Ary dia hovelariko fandrika haratony taminy, dia ho voasambotra amin'ny harato tarihina. Ary Izaho hitondra azy ho any Babylona, ary Izaho no hitsara azy any noho ny fandikan-dalàna izay efa nanamavo ahy.
17:21 Ary izay afa-mandositra rehetra, mbamin'izay rehetra tao filaharana, ho lavon-tsabatra. Ary ny sisa dia hiely any amin'ny rivotra rehetra. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho, ny Tompo, no miteny izany. "
17:22 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Izaho dia haka amin'ny voam-ny sedera ambony, ary Izaho kosa hampitoetra azy. Izaho no hamiravira eny ny fitiavana javatra any an-tampon'ny rantsany, ary hamboleko ao amin'ny tendrombohitra, avo sady avo.
17:23 Ny tsara indrindra eo amin'ny tendrombohitry ny Isiraely, Hamboleko ao. Ary dia efa miposaka izany amin'ny hitsimoka sy hamoa, ary ho lehibe sedera. Ary ny vorona rehetra dia ho velona ambaniny, ary ny vorona rehetra hanao ny akaniny eo ambanin'ny aloky ny rantsany.
17:24 Ary ny hazo rehetra any amin'ny faritra dia ho fantany fa Izaho, ny Tompo, nitondra ambany ny hazo tsara indrindra, ary nanandratra ny ambany kosa hazo, ary efa maina ny hazo maitso, ka efa nahatonga ny hazo maina hiroborobo. I, ny Tompo, no niteny sy nanao zavatra. "

Ezekiela 18

18:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
18:2 "Nahoana moa no mivezivezy eo ianareo ianao ity fanoharana ity, toy ny ohabolana tany amin'ny tany Isiraely, nanao hoe:: 'Ny razana izay nihinana ny mangidy voaloboka, ary ny nifin'ny zanany no voakasika. '
18:3 Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, ity fanoharana ity, dia tsy hisy intsony ho ohabolana ho anareo ao amin'ny Isiraely.
18:4 Indro, Ahy ny fanahy rehetra. Toy ny fanahin'ny ray Ahy, dia tahaka izany koa ny fanahin'ny zanany. Ny fanahy izay fahotana, dia izy no ho faty.
18:5 Ary raha misy olona fotsiny, ka dia manatanteraka izay marina sy mahitsy,
18:6 ary raha tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na manandratra ny masony ho amin'ny sampin'ny taranak'Isiraely, ary raha tsy nandika ny vadin'ny namany, na nanatona ny menstruating vehivavy,
18:7 ary raha tsy misy olona malahelo, fa efa indray ny niantoka ny mpitrosa, raha izy no nahazo na inona na inona amin'ny herisetra, no manome ny haniny ho an'ny noana, ary nandrakotra ny mitanjaka ny lamba,
18:8 raha tsy nampindrana amin'ny zana-bola, ary tsy naka tombony akory, raha efa nanova ny tànany tsy hanao ratsy, ary efa fitsarana marina amin'ny miady ny olona sy ny olona,
18:9 raha efa mandeha araka ny didinao sy ny mitandrina ny fitsipiko, ka dia miasa araka ny fahamarinana, dia izy no marina; dia ho velona tokoa, hoy ny Tompo Andriamanitra.
18:10 Fa raha mametraka ny zanaka an-keriny, Izay mandatsaka ra, ary izay rehetra manao izany zavatra izany,
18:11 (na dia ny tenany no aza misy ataonareo izany zavatra izany,) ary izay mihinana eny an-tendrombohitra, ary iza no mandoto ny vadin'ny namany,
18:12 izay Malahelo ny malahelo sy ny mahantra, izay ahazoany amin'ny herisetra, izay tsy hamerina ny niantoka, sy mpanandratra ny masony ho sampy, manao fahavetavetana,
18:13 izay mampisambotra amin'ny zana-bola, ary izay maka ny fitomboana, dia ho velona? Tsy ho velona. Koa satria efa nanao zava-maharikoriko rehetra izany zavatra, dia ho faty tokoa. Ny ràny dia ho aminy.
18:14 Fa raha mametraka zazalahy, izay, -drainy rehetra nahita ny fahotana izay nataony, matahotra ary toy izany koa dia tsy hanao zavatra amin'ny fomba mitovy amin'ny azy,
18:15 izay tsy mihinana eny an-tendrombohitra, na hanandratra ny masony ho amin'ny sampin'ny taranak'Isiraely, ary izay tsy mandika ny vadin'ny namany,
18:16 ary izay tsy misy olona malahelo, na dia niaro ny niantoka, na nosamborin'ny amin'ny herisetra, nefa kosa dia manome ny haniny ho an'ny noana, ary nandrakotra ny mitanjaka ny lamba,
18:17 izay hitranga anefa ny tanany tsy nandratra ny mahantra, izay tsy maka zana-bola sy ny overabundance, izay efa nanao araka ny fitsipiko sy mandeha araka ny didy, dia ity iray ity tsy ho faty noho ny helo-drainy; fa tsy, dia ho velona tokoa.
18:18 Ny amin'ny rainy, satria nampahory sy nanao herisetra ny rahalahiny, ary niasa izay ratsy eo afovoan 'ny vahoakany, indro, efa maty noho ny helony.
18:19 Ka hoy ianareo:, 'Nahoana no tsy ny zanaka nitondra ny helo-drainy?'Mazava, satria efa niara-niasa, zanak'i marina sy mahitsy, efa nitandrina ny didy rehetra, ary no nanao izany, dia ho velona tokoa.
18:20 Ny fanahy izay fahotana, dia izy no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny helo-drainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany. Ny rariny ny olona marina no ho eo ny tenany, fa ny impiety ny olona ratsy fanahy dia ho eo ny tenany.
18:21 Fa raha ny ratsy fanahy ny olona manao asa fivalozana ho an'ny rehetra ny fahotana izay nataony, ary raha mitandrina ny didinao rehetra, ary manatanteraka izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa, ary tsy ho faty.
18:22 Tsy hotsarovako helony rehetra, izay efa niasa; araka ny rariny, izay efa niasa, dia ho velona.
18:23 Ahoana no tokony ho ny sitrapoko fa ny ratsy fanahy ny lehilahy raha maty, hoy ny Tompo Andriamanitra, fa tsy mba hiova fo amin'ny lalany sy ny velona?
18:24 Fa raha marina ny tenany olona mivily hiala ny rariny, ka manao heloka araka ny fahavetavetana rehetra izay ny ratsy fanahy no olona matetika, Nahoana no dia velona? Ny mpitsara rehetra, izay efa vita, dia tsy hotsarovana. By ny fandikan-dalàna, izay efa nivadika, ary ny fahotany, izay efa nanota, ireny zavatra ireny no dia ho faty.
18:25 Ary ianao efa nilaza, 'Ny lalan'ny Tompo dia tsy rariny.' Koa, mihaino, Ry mpianakavin 'i Isiraely. Ahoana no tokony ho fa ny lalana dia tsy rariny? Ary moa ve tsy ny lalanareo kosa izay mandainga?
18:26 Fa raha ny marina ny tenany olona mivily hiala ny rariny, ary manao izay meloka, dia ho faty ity; noho ny tsy rariny izay efa niasa, dia ho faty.
18:27 Ary raha ny ratsy fanahy ny olona nitodika ny tenany hiala ny impiety, izay efa nataony, ary manatanteraka izay marina sy mahitsy, izy no hampandova ny ainy mba ho velona.
18:28 Fa rehefa mandinika ary nitodika nanatrika ny tenany hiala afaka amin'ny helony rehetra, izay efa niasa, dia ho velona tokoa, ary tsy ho faty.
18:29 Kanefa ny zanak'i Isiraely hoe:, 'Ny lalan'ny Tompo dia tsy rariny.' Ahoana no tokony ho fomba fa ny tsy rariny, Ry mpianakavin 'i Isiraely? Ary moa ve tsy ny lalanareo kosa izay mandainga?
18:30 Noho izany, Ry mpianakavin 'i Isiraely, Izaho no hitsara ny tsirairay araka izay ataony, hoy ny Tompo Andriamanitra. hiova fo, ary manao asa fivalozana noho ny helokareo rehetra, ary avy eo dia tsy heloka ho fahatafintohinana mahameloka anareo intsony.
18:31 Alatsaho fahadisoanareo rehetra, izay no efa nandikanao, lavitra anao, ary manao ho anareo fo vaovao sy fanahy vaovao. Ary avy eo dia nahoana no ho faty ianao, Ry mpianakavin 'i Isiraely?
18:32 Fa tsy maniry ny hahafatesan'ny izay maty, hoy ny Tompo Andriamanitra. Dia miverina ka ho velona. "

Ezekiela 19

19:1 "Ary ny anao, manaova mitomany ny mpitarika ny Isiraely,
19:2 ary ianao dia hanao hoe:: Nahoana no ny reninao, liom-bavy, nipetraka teo anivon 'ny lehilahy liona, ary hitaiza ny madinika eo afovoan'ny liona tanora?
19:3 Dia nentina iray ny madinika, ary dia tonga ny liona. Ary dia nianatra hisambotra rembiny sy handringanany ny olona.
19:4 Ary ny hafa firenena nandre ny momba azy, Ary izy ireo nisambotra azy, fa tsy tsy nandray ratra. Ary nitondra an'i Jesosy izy tamin'ny gadra varahina ho any amin'ny tany Egypta.
19:5 Avy eo, rehefa nahita fa malemy izy, ary ny fanantenany fa efa maty, dia naka iray amin'ireo madinika, ka nanendry azy toy ny liona.
19:6 Ary nandroso teo anivon 'ny liona, ary dia tonga ny liona. Ary dia nianatra hisambotra babo sy ny tsy handany olona.
19:7 Nianatra ny ho mpitondratena, ary mba hitarika ny olom-pirenena any an-efitra. Ary ny tany, sy ny plenitude, natao lao 'ny feon' fierony.
19:8 Ary ny hafa firenena niangona azy, manodidina, avy any amin'ny fanjakana, nanamboatra sy namelatra ny fandrika haratony taminy; araka ny ratrany, dia voasambotra.
19:9 Dia nataony tao an-ny tranom-borona; dia nitondra azy tamin'ny gadra varahina ho any amin'ny mpanjakan'i Babylona. Ary natsipiny tao an-trano-maizina, ka dia ny feony dia tsy ho re eny amin'ny tendrombohitry ny Isiraely.
19:10 Ny reninao dia tahaka ny voalobota, teo amin'ny rànao, ambolena eo amoron-drano; ny vokatra sy ny sampany dia nitombo noho ny rano be.
19:11 Ary ny mahery dia natao ho sampana tehim-panjakana ho an'ny mpanapaka, ary ny nijoroaka ho avo teo amin'ny sampany. Ary nahita azy ny fireharehan'ny eo amin'ny hamaroan'ny rantsany.
19:12 Fa izy ongotana an-katezerana, dia nanipy teo ambonin'ny tany. Ary ny rivo-mahamay no nahamaina ny voany. Ny matanjaka sampana maina ka dia maina. A afo handevona ny.
19:13 Ary ankehitriny dia efa nafindra any an-efitra, ho any amin'izay tany azo naleha sy maina.
19:14 Ary nisy afo nivoaka avy amin'ny tsorakazon'ny ny sampany, izay handevona ny vokatra. Ary tsy misy mafy tao amin'ny sampana ho lasa tehim-panjakana ho an'ny mpanapaka. Izany no hira fahalahelovana, ary ho hira fahalahelovana ihany. "

Ezekiela 20

20:1 Ary nony fa, tamin'ny taona fahafito, tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana, ny olona avy any amin'ny anti-panahin'ny Israely tonga, ka mba hanontany ny Tompo, Dia nipetraka teo anatrehany aho.
20:2 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
20:3 "Ry zanak'olona, lazao amin'ny loholon'ny Isiraely, ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Efa tonga mba hanontany amiko? Raha velona koa Aho, Tsy hamaly anao, hoy ny Tompo Andriamanitra.
20:4 Raha hitsara azy, raha mitsara, Ry zanak'olona, Hita ho azy ny fahavetavetan'ny razany.
20:5 Ary ianao dia hanao hoe aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tamin'ny andro nifidianako ny Isiraely, ary nanangan-tanana ho an'ny ny taranaky ny taranak'i Jakoba, ary niseho taminy tany amin'ny tany Egypta, ary nanangan-tanana ho azy, nanao hoe:, 'Izaho no Jehovah Andriamanitrareo,'
20:6 amin'izany andro izany, Dia nanangan-tanana noho ireny, mba hitarika azy ireo aho hiala amin'ny tany Egypta, ho any amin'ny tany izay efa nanome izany azy ireo, tondra-dronono sy tantely, izay teny amin'ny tany rehetra.
20:7 Ary hoy izaho taminy:: 'Aoka ny tsirairay samy nanary ny fandikan-dalàna ny masony, ary aza misafidy ny mandoto tena amin'ny sampin'i Egypta. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. '
20:8 Nampahatezitra ahy anefa izy ireo, ka dia tsy vonona ny hihaino ahy. Samy tsy nanary ny fahavetavetan'ny masony, na izy ireo hiala ao ambadiky ny sampin'i Egypta. Ary noho izany, Hoy aho hoe fa tiako hampidinako ny eo aminy ny fahatezerako, ary hanatanteraka ny fahatezerako aminy, eo afovoan 'ny tany Egypta.
20:9 Fa nanao zavatra noho ny anarako, ka dia tsy ho voahitsakitsaka izany eo anatrehan'ny jentilisa, teo afovoan'ny izay izy ireo, ary eo izay niseho taminy, ka mba hitondra azy avy any amin'ny tany Egypta.
20:10 Noho izany, Dia nariany teny ivelan'ny tany amin'ny tany Egypta, ary nitondra azy ho any an-efitra.
20:11 Dia nomeko azy ireo ny didy, ary nanambara tamin'izy ireo ny fitsipiko, izay, Raha misy olona manao azy, no ho velona aminy.
20:12 Koa, Koa aho nanome azy ireo ny Sabatako, ka dia izany no ho famantarana ho amiko sy ho aminy, ary toy izany koa fa efa ho fantany fa Izaho no Jehovah, no manamasina azy.
20:13 Fa ny taranak'Isiraely nampahatezitra Ahy any an-efitra. Izy ireo tsy nandeha araka ny lalànao aho, ary natsipiny kely ny fitsipiko, izay, Raha misy olona manao azy, no ho velona aminy. Ary mafy nandika ny Sabatako. Noho izany, Hoy aho hoe fa Haidiko aminy ny fahatezerako tany an-efitra, ary izay dia handringana azy ireo.
20:14 Fa nanao zavatra noho ny anarako, fandrao ho nandika izany eo anatrehan'ny jentilisa, avy izay pandroakany azy, eo imasony.
20:15 Ary izany no nanangan-tanana azy any an-efitra, mba tsy hitarika azy ho any amin'ny tany izay efa nomena azy ireo, tondra-dronono sy tantely, ny lehibe indrindra amin'ny tany rehetra,.
20:16 Fa natsipiny kely ny fitsipiko, ary tsy nandeha araka ny lalànao aho, ary izy ireo nandika ny Sabatako. Fa ny fony dia nanaraka sampy.
20:17 Fa ny masoko dia mandefitra ny momba azy ireo, ka dia tsy aringano mihitsy izy, ary tsy handringanany azy any an-efitra.
20:18 Dia hoy aho ny zanany tany an-efitra: 'Aza misafidy ny handroso araka ny fitsipika ny razanareo, tsy tokony mitandrina ny fitsipiny. Ary aza ho voaloto, araka ny sampiny.
20:19 Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Koa mandehana araka ny didy, sy mitandrina ny fitsipiko, ary hanatanterahana azy.
20:20 Ary hamasino ny Sabatako, ka dia ireo mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ary mba ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. '
20:21 Fa ny zanany lahy nampahatezitra ahy. Izy ireo tsy nandeha araka ny lalànao aho. Ary izy ireo tsy mba mitandrina ny fitsipiko, mba hanao azy ireo; Fa raha misy manao azy, no ho velona aminy. Ary izy ireo nandika ny Sabatako. Ary noho izany, I nandrahona fa Haidiko aminy ny fahatezerako, ary indray Aho, hanatanteraka ny fahatezerako aminy tany an-efitra.
20:22 Nivily anefa aho ny tanako, ary nanao noho ny anarako, ka dia tsy ho voahitsakitsaka eo anatrehan'ny jentilisa, avy izay pandroakany azy, eo imasony.
20:23 Indray, Dia nanangan-tanana hamely azy, tany an-efitra, mba tiako ny hanaparitaka azy any amin'ny jentilisa, ary hampiely azy any amin'ny tany.
20:24 Fa tsy mbola tanteraka ny fitsipiko, ary efa nandà ny didinao, ary efa nandika ny Sabatako. Ary ny masony efa nanaraka ny sampin'ny razany.
20:25 Noho izany, Koa aho nanome azy ireo didy tsy tsara, sy ny fitsipika izay dia tsy ho velona.
20:26 Ary nandoto taminy, araka ny fanomezam-pahasoavana manokana, rehefa nanolotra ny zavatra rehetra izay nanokatra ny kibo, noho ny fandikan-dalàna. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
20:27 Izany no antony, zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Isiraely, ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Nefa koa izany no razanareo no miteny ratsy ahy, rehefa efa nanamavo ka natao ho tsinontsinona ahy,
20:28 na dia efa nitondra azy ho any amin'ny tany, momba izay nanangan-tanana, ka mba omeo azy: Dia nahita ny havoana avo sy ny hazo maitso rehetra, ary tao koa no sorona ny niharam-boina, ary tao koa no nanolotra ny fahasosorany tamin'ny ny fanatiny, ary tao koa no nametraka ny hanitra fofona, ary nandatsaka ny fanatitra aidina momba.
20:29 Ary hoy izaho taminy:, 'Inona no avo momba ny toerana izay efa hidiranareo?'Ary mbola ny anarany dia antsoina hoe' Nasandratra,'Ka mandraka androany.
20:30 Noho io, lazao amin'ny taranak'Israely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: tokoa, ianao dia voaloto amin'ny lalana mankany amin'ny razanareo, ary efa fornicated araka ny vato mahatafintohina.
20:31 Ary ianao rehefa voaloto rehetra noho ny sampinareo, mandraka androany, noho ny fanatitra ny fanomezam-pahasoavana, rehefa mitondra ny zanakareo hamaky ny afo. Ary tokony hamaly anao, Ry mpianakavin 'i Isiraely? Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, Tsy hamaly anao.
20:32 Ary ny drafitry ny an-tsainao dia tsy hitranga, nanao hoe:: 'Ho tahaka ny jentilisa, sy tahaka ny fianakaviana eto an-tany, mba mivavaka amin'izay dia vato aman-kazo. '
20:33 Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, Dia hanjaka aminareo amin'ny tanana mahery, ary ny sandry nahinjitra, ary amin'ny fahatezerana aidina nivoaka.
20:34 Ary dia hitari-dalana anao avy any amin'ny firenena. Ary hangoniko avy any amin'ny tany ho any izay dia niparitaka. Dia hanjaka aminareo amin'ny tanana mahery, ary ny sandry nahinjitra, ary amin'ny fahatezerana aidina avy.
20:35 Ary Izaho hitondra anao any an-efitra ny firenena, ary any no hiditra amin'ny fitsarana aminareo, mifanatrika.
20:36 Toy Dia nifandahatra amin'ny fitsarana ny namelezany ny razanareo tany an-efitra avy tany amin'ny tany Egypta, toy izany koa no hifandaharako aminareo, hoy ny Tompo Andriamanitra.
20:37 Ary Izaho dia manaiky anao ny tehim-panjakana, ary Izaho hitondra anao ho any an-fatorana ny fanekena.
20:38 Ary Izaho no hifantina, tsy ho eo aminareo, ny mpiodina sy ny ratsy fanahy. Ary Izaho hitondra azy avy any amin'ny tany izay ivahinianareo, fa izy dia tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Isiraely. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
20:39 Ary ny aminareo, mpianakavin 'i Isiraely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Walk, ianareo tsirairay avy, araka ny sampy sy hanompo azy. Nefa raha izany koa ianao, dia tsy hihaino ahy, ary mbola handotoany ny anarako masina amin'ny fanatitrareo sy amin'ny sampinareo,
20:40 eo an-tanako an-tendrombohitra masina, an-tendrombohitra avo dia ny Isiraely, hoy ny Tompo Andriamanitra, misy ny mpianakavin 'i Isiraely dia manompo ahy; rehetra, miteny aho, any amin'ny tany izay izy no sitrako, ary any no mila ny voaloham-bokatra, ary ny lehibe indrindra avy amin'ny fahafolon-karenareo, amin'ny rehetra sanctifications.
20:41 Izaho dia handray avy aminao ny fofon'ny mamy, raha Izaho no nitondra anareo hiala amin'ny firenena, ary hanangona anareo avy any amin'ny tany ho any izay dia niparitaka. Ary Izaho ho masina aminao eo imason'ny firenen-tsamy hafa.
20:42 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, raha Izaho no nitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Isiraely, ho any amin'ny tany izay nanangan-tanana, , mba homena ny razanareo.
20:43 Ary any no hotsaroanareo any ny nalehanareo sy ny tenanao ratsy, araka izay efa voaloto. Ary dia ho tezitra amin'ny tenanareo aza ny tenanao, ny asa ratsy rehetra izay nataony.
20:44 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, rehefa ho efa nanao soa teo aminareo noho ny anarako, , fa tsy araka ny lalàn-dratsinareo, na araka ny faharatsiana lehibe indrindra, Ry mpianakavin 'i Isiraely, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
20:45 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
20:46 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i amin'ny lalana mankany amin'ny atsimo, ka aidino amin'ny mitete an'i Afrika, ary maminania ny hamelezana ny ala any an-tsaha ny mitataovovonan.
20:47 Ary ianao dia hanao hoe amin'ny mitataovovonan ala: Henoy ny tenin 'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Ary handrehitra afo ao aminao, ary Izaho ao aminareo handoro ny hazo maitso rehetra sy ny hazo maina rehetra. Ny lelafo ny kindling tsy hovonoina. Ary ny tarehy rehetra dia ho may ny ao aminy, avy any atsimo, hatrany amin 'ny avaratra.
20:48 Ary ny nofo rehetra hahita izany I, ny Tompo, dia nampirehitra azy, ary izany dia tsy hovonoina. "
20:49 Ary hoy izaho:: "Indrisy, Indrisy, Indrisy, Andriamanitra Tompo ô! Izy ireo hoe momba ahy: 'Moa ve ity lehilahy ity tsy miteny raha tsy tamin'ny fanoharana?'"

Ezekiela 21

21:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
21:2 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i Jerosalema, ka aidino amin'ny mitete amin'ny teo amin'ny fitoerana masina, ary maminania ny hamelezana ny tanin'ny Israely.
21:3 Ary ianao dia hanao hoe ho any amin'ny tanin'ny Isiraely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, Ka dia horoahiko ny sabany tsy ny tranony, ary Izaho hamono ny marina sy ny ratsy fanahy eo aminareo.
21:4 Fa araka izay efa maty eo aminareo ny marina sy ny ratsy fanahy, Ary noho izany ny sabatro dia hivoaka avy amin'ny tranony hamely ny nofo rehetra, avy any atsimo ka hatrany avaratra.
21:5 Ho tahaka izany anie ny nofo rehetra fantatrareo fa Izaho, ny Tompo, Efa nitondra ny sabatro hiala amin'ny tranony azo nahodina intsony hankamin'Andriamanitra.
21:6 Ary ny aminareo, zanak'olona, hitoloko ny famakiana ny indray, ka hitoloko eo anoloany sady nirehitra.
21:7 Ary raha hilaza aminareo, 'Nahoana ianareo no mitaraina?'Ianao dia hanao hoe:: 'Amin'ny anaran'ny ny tatitra, Fa manakaiky. Ary ny fo rehetra ho levona, ary ny tanana dia ho tapaka, ary ny fanahy rehetra ho malemy, ka hisy rano mikoriana manerana lohalika rehetra. 'Indro, ny manatona Ary hitranga, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
21:8 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
21:9 "Ry zanak'olona, maminania, ary ianao dia hanao hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Mitenena: ny sabatra! Ny sabatra no maranitra sy voalambolambo!
21:10 Misy maranitra, ka mba hokapaina niharam-boina! Misy hamiratra, ka mba hamiratra! Ianao no manelingelina ny tehim-panjakan'ny zanako. Efa nikapa ny hazo rehetra.
21:11 Ary Izaho no naniraka azy mba ho malama, ka mba ho handaminana. Ity, tsy nisy sabatra maranitra, ary izany dia efa hamiratra, ka mba ho eo an-tànan'ny anankiray izay mahafaty.
21:12 Miantsoa mafy sy hidradradradra, Ry zanak'olona! Fa izao no natao ny oloko, izany no eo amin'ny mpitarika rehetra, ny Isiraely, izay nandositra. Izy ireo no natolotra ho amin'ny sabatra, amin 'ny oloko. Noho izany, tahamaina ny feny,
21:13 fa efa nalaim-panahy. Ary ity iray ity, rehefa ho efa horavana ny tehim-panjakana, tsy te, hoy ny Tompo Andriamanitra.
21:14 ianao koa, Ry zanak'olona, maminania, ary mamely tànany hamely tanana, ary aoka ny sabatra ho avo roa heny, ary aoka ny sabatry ny voavono ho avo telo heny. Izany no sabatry ny be no maty, izay mahatonga azy ireo ho gaga tokoa,
21:15 ary ny mandany lasa am-po, ary izay Mampitombo faharavana. Mihitsy ny vavahadiny, Efa nanolotra ny consternation-tsabatra, izay efa maranitra sy voalambolambo mba hamiratra, izay efa akanjo ho hovonoina.
21:16 Aoka ianao ho maranitra! Mandehana any amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, fomba handefasana dia ny faniriana ny tavanao.
21:17 Ary dia hataoko ho mitehaka tànany hamely tanana, ary hotanterahiko ny fahatezerany. I, ny Tompo, no miteny izany. "
21:18 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
21:19 "Ary ny anao, zanak'olona, ho an'ny tenanao fomba roa, ka ny sabatry ny mpanjakan'i Babylona dia mety hanatona. Samy hivoaka avy tany iray. Ary amin'ny tanana, dia mahatakatra Ary nanaovany loka; dia hatsipy ao an-dohan'ny amin'ny lalana mankany amin'ny fiaraha-monina.
21:20 Ary manendry ny lalana, ka dia ny sabatra mba hanatona an'i Raban'ny taranak'i Amona, na any Joda, ho any Jerosalema, tena voaro mafy.
21:21 Fa ny mpanjakan'i Babylona nijanona teo am-fork, eo an-dohan'ny lalana roa, mitady sikidy, shuffling zana-tsipìka; dia nanontany ny sampy, ka dia naka hevitra tsinainy.
21:22 To ny ankavanana ny sikidy dia nanendry an'i Jerosalema, mba hametraka lohondry vy ka ho afaka hanokatra ny vavanao hisolo ny hovonoina, mba hanandratra ny feo fisaonana, mba hametraka lohondry vy tandrifin'ny vavahady, mba hamoaka ny ny tovon-tany fiarovana, hanorina fiarovana mafy.
21:23 Ary izy ho, eo imasony, toy ny olona iray ny efitra anatiny kevitra foana, na manahaka ny fialam-boly ny Sabata. Fa dia hahatsiaro heloka, ka dia ho voasambotra.
21:24 Noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny efa tsarovana eo ny helokareo, ary efa nanambara ny famadihana, ary ny fahotanareo no niseho ao anatin'ny drafitra rehetra, satria, miteny aho, ianao efa nahatsiaro, dia ho voasambotra amin'ny alalan'ny tanana.
21:25 Fa ny aminareo, Ry ratsy fanahy mpitarika ny Israely, izay andro izay dia tonga tamin'ny fotoana efa voafaritra mialoha ny heloka:
21:26 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Esory ny diadema, Esory ny satro-boninahitra. Moa tsy izao zava-nanandratra ny mahantra, sy mietry ny tsara indrindra iray?
21:27 heloka, heloka, heloka hataoko. Ary izany, satria tsy natao hatramin'ny iray izay efa tonga ny fitsarana an'i, fa Izaho no hanolotra azy eo aminy.
21:28 Ary ny aminareo, zanak'olona, maminania, ka ataovy hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny taranak'i Amona, ary ny henatra, ary ianao dia hanao hoe:: ry sabatra, ry sabatra, unsheathe ny tenanao mba hamono; mandamina ny tenanao mba hamono sy hamiratra,
21:29 raha mijery anao foana, ary fankatovana lainga, mba homena eo an-vozon'ny ratsy fanahy ny naratra, izay andro izay dia tonga tamin'ny fotoana efa voafaritra mialoha ny heloka.
21:30 Aoka ianao ho niverina tany amin'ny tranony! No hitsarako anareo any amin'ny tany izay namoronana anao, any amin'ny tany nahaterahanao.
21:31 Ary No handatsahako aminareo ny fahatezerany. Ao amin'ny katezerana mafy, Mpankafy anao Aho, fa Izaho no hanome anareo eo an-tànan'ny olona lozabe, Izay efa nihevitra fandringanana.
21:32 Ho hanina ho an'ny afo; ny rànao ho eo amin'ny tany; dia izany no hatolotra eo fanadinoana. Fa I, ny Tompo, no miteny izany. "

Ezekiela 22

22:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
22:2 "Ary ianao, zanak'olona, ianao no tsy tokony hitsara, ianao no tsy tokony hitsara ny tanana mpandatsa-drà?
22:3 Ary dia manambara azy ary ny fahavetavetany rehetra. Ary ianao dia hanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary izao no tanàna izay mandatsaka rà ao anatiny, ka dia ho avy ny andro, ary izay efa nanao sampy ao aminy tena, ka mba ho voaloto.
22:4 Efa tafintohina noho ny ra, izay nalatsaka hatramin'ny tenanao. Ary ianao voaloto noho ny sampinareo izay nataony ianao. Ary efa nahatonga ny andro hanatona, ary ianao no dia nahatonga ny fotoana ny taona. Noho io, Izaho no nanao anao ho fahafaham-baraka amin'ny jentilisa, sy faneson'izay ny tany rehetra.
22:5 Ireo izay akaiky sy ireo izay lavitra dia handresy anao. Maloto ianao, nalaza ratsy, be any amin'ny fandringanana.
22:6 Indro, ny mpitarika ny Isiraely efa samy nampiasa ny sandriny mba handatsa-drà ao anatinareo.
22:7 Namono izy ireo ray aman-dreny ao anatinareo. Ny vaovao dia nampahorina tonga eo aminareo. Efa malahelo ny kamboty ary ny mpitondratena eo aminareo.
22:8 Efa nolavinao ny fitoerako masina, ary ny nandotoanao ny Sabatako.
22:9 Nanaratsy olona dia ao anatinareo, mba handatsa-drà, ary efa mihinana eny an-tendrombohitra ao anatinareo. Ny nanaovany izay ratsy eo aminareo.
22:10 Izy ireo ary naharihariko ny fitanjahan'ny rainy ao anatinareo. Efa nanambany ny fahalotoan'ny ny tonga fahavetavetana ao anatinareo.
22:11 Samy efa nanao fahavetavetana amin'ny vadin'ny namany. Ary ny ray-in-lalàna dia heinously mandoto ny vavy-in-lalàna. Nampahory ny rahalahy ny anabaviny, ny zanakavavin-drainy, ao anatinareo.
22:12 Efa nanaiky tsolotra eo aminareo mba handatsa-drà. Efa nahazo zana-bola sy ny toko tsy forohana, ary in avarice efa nampahory ny mpiara-monina. Ary efa nanadino ahy, hoy ny Tompo Andriamanitra.
22:13 Indro, Efa niteha ny tanako noho ny avarice, izay efa niasa, ary ny tonian'ny rà izay efa nalatsaka teo aminareo.
22:14 Ahoana no hiaritra ny fonao, na ny tananao hanjaka, tamin'ny andro izay hataoko mihatra aminao? I, ny Tompo, no niteny, ary Izaho no zavatra.
22:15 Ary dia hampihahaka anareo any amin'ny firenena, ary izaho dia hampiely anareo any amin'ny tany, ary hataoko ho lefy ny fahalotoany lavitra anao.
22:16 Ary handova anao eo imason'ny jentilisa. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
22:17 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
22:18 "Ry zanak'olona, ny taranak'Isiraely dia efa tonga toy ny tain-drendrika amiko. Ireo rehetra ireo no varahina, ary vifotsy, sy vy, ary mitarika amin'ny memy; efa tonga tahaka ny taim-bolafotsy.
22:19 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria efa rehetra ho tain-drendrika nitodika, noho izany, indro, Hangoniko miaraka ao afovoan'i Jerosalema,
22:20 tahaka ny anangonana volafotsy, ary varahina, ary vifotsy, sy vy, ary mitarika amin'ny memy, ka mba handrehitra afo ao aminy ho rendrika. Dia toy izany no hanangonako anareo miara-ny fahatezerako sy ny fisafoahako, ary Izaho no ho nampionona, ary handrendrika anareo midina.
22:21 Ary hangoniko miaraka, ary Izaho handoro anao ny afon'ny fahatezerako, ary ho voarendrika ao anatiny.
22:22 Toy ny andrendrika volafotsy ao amin'ny memy, toy izany no ho eo afovoany. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, rehefa aho no nampidina ny fahatezerany aminareo. "
22:23 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
22:24 "Ry zanak'olona, lazao aminy: Ianao dia tany maloto na tsy nandatsaka tamin'i, amin'ny andro fahatezerana.
22:25 Mikomy ny mpaminany ao anatiny. Toy ny liona, mierona ary alainy ny remby, dia nihinana izy ireo fanahy. Efa naka harena sy ny vidiny. Izy ireo efa nahamaro mpitondratena ao anatiny.
22:26 Ny mpisorona dia tsinontsinona ny lalàna, ary efa nandoto ny fitoerako masina. Efa natao tsy manavaka masina sy ny tsy masina. Ary izy ireo tsy nahatakatra ny maha samy hafa ny maloto sy ny madio. Ary efa hitranga anefa ny maso tsy hijery ny Sabatako. Ary dia voaloto izany eo aminy.
22:27 Ny mpitarika ao aminy toy ny amboadia dia alainy ny babo: handatsa-drà, ary haripaka fanahy, ary ny hanohy hatrany tombony amin'ny avarice.
22:28 Ary ny mpaminaniny nanarona azy tsy tempering ny feta, mahita zava-poana, sy maminany lainga ho azy ireo, nanao hoe:, 'Izao no lazain'i Jehovah Tompo,'Ny Tompo, rehefa tsy niteny.
22:29 Ny tompon-tany mampahory tamin'ny fanendrikendrehana ary nosamborin'ny amin'ny herisetra. Efa nampahory ny mahantra sy ny malahelo, ary efa nampahory ny fahatongavan'ireo vaovao amin'ny fiampangana tsy misy fitsarana.
22:30 Ary nitady teo aminy ny olona izay mety hanorina fefy, sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny amin'ny tany, ka mba tsy handrava azy; ka dia tsy nahita olona.
22:31 Ary noho izany dia nampidina ny eo aminy ny fahatezerako; amin'ny afo ny fahatezerako no handaniako azy. Efa nadika hoe ny fomba ny lohany, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 23

23:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
23:2 "Ry zanak'olona, ireo vehivavy roa mirahavavy iray tam-,
23:3 ka fornicated tany Egypta; dia nijangajanga ny tanora. Amin'izany toerana, ny tratrany dia resy; fa ny tratrany ny tanora dia resy.
23:4 Ary ny anarany dia Ohola, ny anti-panahy, ary Oholiba, ny zandriny vavy. Ary natao azy ireo, ary niteraka zazalahy sy zazavavy. Ny amin'ny anarany: Ohola no Samaria, ary Oholiba Jerosalema.
23:5 Ary avy eo, Ohola nijangajanga ahy, ary izy nanao madly sy ny tia, tamin'ny zanak'i Asyria, izay nanatona azy,
23:6 izay mitafy hyacinth: mpanapaka sy ny mpitsara, liana ny tanora sy ny mpitaingin-tsoavaly, nitaingina mitaingin-tsoavaly.
23:7 Dia nizara ny fijangajangana ireo voafantina, izay samy taranaky ny Asyrianina. Ary no nandotoany tena amin'ny fahalotoana rehetra izy ireo izay naniry madly.
23:8 Koa, izy koa dia tsy nandao ny fijangajangana, izay efa nataony tany Ejipta. Fa izy koa lasa nodimandry any amin'ny azy fony izy mbola tanora, ary notorotoroina ny nono ny virijina azy, ary tao no nanidinany ny fijangajangany aminy.
23:9 Noho io, Efa natolotro ho eo an-tànan'ny lehilahiny izy, ho eo an-tanan 'ny taranaky ny Assur, izay hila azy dia efa naniry.
23:10 Dia nanesorany ny henatra; nobaboiny zanany lahy sy ny vavy; dia namono azy tamin'ny sabatra. Ka tonga nalaza ratsy vehivavy. Ary dia nivoaka ny fitsarana azy.
23:11 Ary rehefa tonga ny rahavaviny, Oholiba, efa nahita izany, izy kokoa amin'ny filan'ny very saina noho ny hafa. Ary ny fijangajangany no any an-dafin'ny fijangajangana ny rahavaviny.
23:12 Menatra izy nanolotra ny tenany ho an'ny zanaky ny Asyrianina, ho an'ny mpanapaka sy ny mpitsara, izay nitondra ny tenany taminy nitafy fitafiana maro loko, ny mpitaingin-tsoavaly izay nentin'ny soavaly, sy ny tanora, izay samy miavaka ny amin'ny miseho.
23:13 Ary hitako fa efa nandoto ny tenany izy, ary izy mirahavavy iray lalana.
23:14 Dia nampitombo ny fijangajangana. Ary nony efa nahita olona aseho eo amin'ny rindrina, ny sarin'ny Kaldeana, izay voalaza ao amin'ny loko,
23:15 amin'ny fehin nofonosina manodidina ny andilany, ary ka mena mangatrakatraka ny headdresses ny lohany, rehefa nahita ny tarehin'ny ny mpanapaka rehetra, ny endriky ny avy tamin'ny taranak'i Babylona sy ny tanin'ny Kaldeana izay izy ireo teraka,
23:16 dia lasa adala ho azy ilay tian'ny masony, ary izy naniraka olona hankany aminy tany Kaldea.
23:17 Ary nony avy ireo zanak'Andriamanitra Babylona efa lasa ho azy, ho amin'ny fandriam-nono, dia nandoto azy tamin'ny fijangajangana, ary nony efa voaloton'ireny ny azy ireo, ary ny fanahiny no gorged ny azy ireo.
23:18 koa, ny fijangajangana dia nanary lamba, ary ny henatra nambara. Ary ny fanahiko niala avy aminy, araka ny fanahiko niala tany rahavaviny.
23:19 Fa izy nampitombo ny fijangajangana, dia nahatsiaro ny andro fahatanorany, izay izy fornicated tany amin'ny tany Egypta.
23:20 Dia adala izy amin'ny filàna, rehefa mandainga aminy, izay manana nofo tahaka ny nofon-boriky, ary ny fizotran'ny dia toy ny fikorianan'ny ny soavaly.
23:21 Ary efa nitsidika ny heloka bevava ny tanora, rehefa resy ny tratrany ireo tany Ejipta, fa ny tratrany ny tanora dia resy.
23:22 Noho io, Oholiba, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Dia hatsangako hamely anao izany rehetra tia anao, izay ny fanahinao no gorged. Ary Izaho hanangona azy ireo hamely anao manodidina:
23:23 ny zanakalahin'i Babylona, mbamin'ny Kaldeana rehetra, ny manan-kaja, ary ny mpanapaka ny sovereigns, ny taranaky ny Asyrianina, ny endrika miavaka ny tanora, rehetra, mpanapaka sy ny mpitsara ny, ny mpitarika eo amin'ny mpitarika, ary ny mpitaingin-tsoavaly malaza.
23:24 Ary dia hanafotra anao, fitaovana tsara amin'ny kalesy sy kodia, maro be ny firenena. Ho fiadiana hamely anao manodidina amin'ny fiadiana sy ny ampinga lehibe sy fiarovan-doha. Ary homeko rariny ny masony, ka hitsara anao ny didim-pitsarana.
23:25 Sy ianao, Dia hampitoetra ny zotom-poko, izay hanao aminareo amin'ny fahatezerana. Ary haringako ny oronao sy ny sofinao. Ary inona no sisa tavela ho lavon-tsabatra. Dia nisambotra ny zanakao lahy sy ny zanakao-vavy, ary ny faralahy dia ho levon'ny afo.
23:26 Ary dia haka anao ny fitafiana, sy manala ny lahatsoratra ny voninahitrao.
23:27 Ary Izaho hahatonga ny faharatsiana ny hanalavitra anao, ary ny fijangajangana mba hitsahatra amin'ny tany Egypta. Ary aza manandratra ny masonao manandrify azy, ary ianao dia tsy hahatsiaro intsony Ejipta.
23:28 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Ary hanafaka anao eo an-tanan 'ireo izay efa nankahala, eo an-tànan'ny ny fanahinao izay efa gorged.
23:29 Ary izy ireo no manao zavatra ho anareo amin'ny fankahalana, ka hanaisotra izay rehetra efa nisasaranao, dia haniraka anao nitanjaka sy feno fahafaham-baraka. Ary ny henatry ny fijangajangana dia hiseho: ny heloka bevava sy ny fijangajangana.
23:30 Izy ireo no nanao izany taminao, satria ianareo efa fornicated araka ny Jentilisa, eo izay naloto tamim sampiny.
23:31 Efa nandeha tamin'ny lalan'ny rahavavinao, ary dia toy izany no hanolotra azy eo an-tananao chalice.
23:32 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ho hisotro ny chalice ny rahavavinao, lalina no malalaka. Ianao dia hatao tonga fihomehezana sy ny fanesoana, ho be dia be no hatraiza.
23:33 Ho feno inebriation sy ny alahelo, ny chalice ny alahelo sy ny alahelo, ny chalice Samaria rahavavinao.
23:34 Ary ianao no hisotro azy, dia ho hahafoana izany, hatrany amin 'ny faikany. Ary na dia ianao handevona ny poti. Ary dia mandratra ny ny nononao. Fa Izaho no niteny, hoy ny Tompo Andriamanitra.
23:35 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria nanadino Ahy ianao, ary efa nanarianao Ahy teo ivohonao ny vatanao, toy izany koa no hitondranareo ny faharatsiana sy ny fijangajangana. "
23:36 Ary ny Tompo niteny tamiko, nanao hoe:: "Ry zanak'olona, ianao no tsy tokony hitsara Ohola sy Oholiba, ary nanambara tamin'izy ireo ny heloka?
23:37 Fa mijangajanga izy, sady misy rà eny an-tànany, ka dia fornicated tamin'ny sampiny. Koa, na dia efa nanatitra ny zanany, izay nitondra ho ahy, ho an'ireo mba hohanina.
23:38 Anefa izy ireo na dia efa nanao izany tamiko: Nandoto ny fitoerako masina tamin'izany andro izany, ary efa nandoto ny Sabatako.
23:39 Ary rehefa sorona ny zanany mba sampiny, izy ireo ihany koa ny fitoerako masina niditra tamin'izany andro izany, ka dia nandoto izany. Efa nanao ireo zavatra ireo, na dia ao anatin'ny tranoko.
23:40 Dia naniraka ho any amin'ny olona izay tonga avy any lavitra any, izay efa nandefa iraka. Ary noho izany, indro, dia tonga, ireo izay nanasa anao ny tenanao, ary nohosorana makiazy manodidina ny masonao, ary dia voaravaka X-SAMPA firavaka.
23:41 Ianao nipetraka teo amin'ny fandriana tsara tarehy, ary ny latabatra dia voaravaka eo anatrehanao, izay no nametraka ny ditin-kazo manitra sy ny menaka manitra.
23:42 Ary ny feon'ny mifaly Ary ny vahoaka tao an-kibony. Ary ny olona sasany, izay rehefa nitondra avy amin'ny olona maro, ary izay tonga avy any an-efitra, dia nametraka haba teny an-tànany, ary satro-boninahitra tsara tarehy teny an-dohany.
23:43 Ary hoy aho momba azy, tahaka izy ho tonta hiala aminy ny fanitsakitsaham-bady, 'Na dia ankehitriny, dia manohy ao amin'ny fijangajangany!'
23:44 Ary niditra taminy, toy ny hoe foana ny vehivavy. No nataony hiditra ho Ohola sy Oholiba, nefarious vehivavy.
23:45 Fa misy olo-marina; ireo no hitsara azy araka ny fitsarana ny mijangajanga sy ny fitsarana izay mandatsa-drà. Fa mijangajanga izy, sady misy rà eny an-tànany.
23:46 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Hitarika azy ireo maro be, ary dia atolory an'i fitabatabana sy ny fandrobana.
23:47 Ary enga anie izy ireo hotoraham-bato amin'ny vato any amin'ny firenena, ary enga anie izy ireo ho voatrobaky ny sabatra ny. Dia hatao maty ny zanany lahy sy vavy, ka hodorany amin'ny afo ny tranony.
23:48 Ary izaho dia haka hiala ny faharatsiana avy any amin'ny tany. Ary ny vehivavy rehetra dia mbola hianatra fahendrena tsy hanao zavatra araka ny haratsiam-panahiny.
23:49 Ary hampitoetra anao manokana heloka bevava eny aminareo, dia ho entinareo ny heloka noho ny sampinareo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitra. "

Ezekiela 24

24:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana, nanao hoe::
24:2 "Ry zanak'olona, manoratra ho anao ny anaran'ny androany, izay ny mpanjakan'i Babylona dia nanamafy an'i Jerosalema amin'izao andro izao.
24:3 Ary dia hiteny, amin'ny alalan'ny ohabolana, fanoharana ny fitarihana trano. Ary ianao dia hanao hoe aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Niainga ny vilany; nanorina azy avy, miteny aho, ka asio rano ao anatiny.
24:4 Antontany miaraka ao aminy rehetra sombin-kanina, soa rehetra ho fanimbana, ny feny na ny sorony, ny safidy sy ireo farantsa feno taolana.
24:5 Raiso ny tremalahy avy amin'ny ondry aman'osy, ary manaova fotoana ihany koa ny antontan-javatra ny taolany teo ambanin'ilay izany. Ny mahandro sakafo dia nahandro ny, ary ny taolany ao aminy efa masaka tsara.
24:6 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lozan'ny tanàna mpandatsa-drà, ny vilany izay misy harafesina ao anatiny, ary ny harafesiny dia tsy nivoaka izany! Esory hiala tsirairay araka ny! Tsy misy maro Nianjera aminy.
24:7 Fa ny ràny dia ao aminy; izy no nandatsaka izany teo amin'ny vatolampy smoothest. Izy tsy nandatsaka izany teo amin'ny tany, ka mety ho rakotry ny vovoka.
24:8 Toy izany ary no hampiakariko ny fahatezeranao noho ny aminy, ary alao ny famaliako. Efa nanolotra ny ràny teo ambonin'ny vatolampy smoothest, ka hahatonga azy io tsy ho voasarona.
24:9 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lozan'ny tanàna mpandatsa-drà, avy izay hataoko lehibe fandevenana pyre.
24:10 Antontany novorina ny taolana, izay hodorany amin'ny afo. Ny nofo, ho lany ritra, ary ny sangan manontolo dia nahandro, ary ny taolany dia simba.
24:11 koa, apetraho eo foana amin'ny vainafo, ka mba ho tezitra, ary ny varahina mety ketraka. Ary aoka ny fahalotoany dia ho voarendrika ao anatiny, ary aoka ny harafesina ho lany ritra.
24:12 Nisy asa be sy ny hatsembohana, nefa ny harafesina be dia be no tsy nivoaka izany, na dia tsy amin'ny afo.
24:13 Ny fahalotoany execrable. Fa te hanadiovako anareo, ka tsy mba nisy nodiovina amin'ny fahalotoana. Koa dia, Ary tsy ianao hodiovina eo anatrehan'i entiko ny fahatezeranao noho ny aminao mba hitsahatra.
24:14 I, ny Tompo, no niteny. Ary hitranga, ary Izaho no zavatra. Izaho tsy hihoarako, na ho mandefitra, ary aza placated. Hotsaraiko ianao araka ny alehanao, ary araka ny tiany hatao, hoy Jehovah. "
24:15 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
24:16 "Ry zanak'olona, indro, Izaho maka lavitra anao, amin'ny tapaka lalan-dra, ny tian'ny masonareo. Ary ianao tsy hitomany, ary aza mitomany. Ary ny ranomasonao hikoriana dia tsy hidina.
24:17 misento mangina; dia aza mitomany na misaona ny maty. Aoka ny tarika ny satro-boninahitra ho anao, ary aoka ny kiraronao ho eo amin'ny tongotrareo. Ary ianao aza manarona ny tavanao, ary aza mihinana hanina avy ny ory. "
24:18 Noho izany, Dia niteny tamin'ny olona nony maraina. Ary maty ny vadiko ny hariva. Ary nony maraina, I nanao araka izay efa nampianatra ahy.
24:19 Ary hoy ny olona tamiko: "Nahoana no tsy hanazava aminay izay izany zavatra izany midika, izay manao?"
24:20 Ary hoy izaho taminy:: "Ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
24:21 'Lazao amin'ny taranak'Israely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, No handotoany ny fitoerako masina, ny reharehan'ny fanjakana, ary ny tian'ny masonareo, sy horohoro ny fanahinareo. Ny zanakao-lahy sy ny zanakao vavy, izay efa nahafoy, ho lavon-tsabatra. '
24:22 Ary noho izany, dia hanao araka ny nataoko. Aza manarona ny tarehy, ary tsy mahazo mihinana ny sakafo ny ory.
24:23 Dia ho azonao ny satroboninahitra eo amin'ny lohanareo, ary ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo. Aza hitomany, ary aza mitomany. Fa tsy, dia ho levona noho ny helokareo, ka samy ho hitoloko amin'ny rahalahiny.
24:24 'Ary Ezekiela dia ho fambara ho anao. Araka izay rehetra nataony, toy izany koa no hataonao, raha izany no hitranga. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Tompo. ' "
24:25 "Ary ny anao, zanak'olona, indro, amin'ny andro hesoriko hiala aminy ny heriny, ary ny fifaliana ny maha-, sy ny fanirian'ny masony, izay ny fanahiny hahita fitsaharana: ny zananilahy sy ny zananivavy,
24:26 amin'izany andro izany, raha avy kosa izay mandositra dia ho avy aminao, ka dia mba tatitra ho anao,
24:27 amin'izany andro izany, miteny aho, ny vavako ho hisokatra miaraka amin'ny an'ilay mandositra. Ary dia hiteny, ary ianao dia tsy mahazo mangina. Ary ianao dia ho azy ireo fambara. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 25

25:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
25:2 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i taranak'i Amona, ary haminany momba azy ireo.
25:3 Ary ianao dia hanao hoe amin'ny taranak'i Amona: Henoy ny tenin 'ny Tompo Andriamanitra: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary noho ny nanaovanao hoe:, 'Tsara, tsara!'Ny fitoerako masina, izy noho ny nanaovana voaloto, ary hanapaka ny tany Isiraely, izy noho ny nanaovana lao, ary ny tonian'ny taranak'i Joda, rehefa nitarika-ko babo,
25:4 noho izany, Ary hanafaka anao amin'ny zanaky ny Atsinanana, ho lova. Ary izy ireo dia handamina ny fefy ao anatinareo, ka hametraka ny lainy ao anatinareo. Izy no hihinana ny vokatra, ary hisotro ny ronono.
25:5 Ary Raba dia hataoko ho any amin'ny fonenan'ny rameva, ary ny taranak'i Amona ho any amin'ny fialan-tsasatra ny biby fiompy. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
25:6 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny nitehafanao tanana sy ny tongotrao stomped, ary ho faly amin'ny fonareo rehetra hamely ny tanin'ny Isiraely,
25:7 noho izany, indro, Hitarihako eo amboniny ny tanako ianao, ary Izaho no hanafaka anao ho toy ny babo azo tamin'ny jentilisa. Ary Izaho handrava anareo avy any amin'ny firenena, ary ho levona anareo avy any amin'ny tany, ary Izaho no hanorotoro anao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
25:8 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny nanaovan'i Moaba sy Seïra manao hoe:, 'Indro, ny taranak'i Joda efa tonga tahaka ny firenena rehetra!'
25:9 noho izany, indro, Izaho no hanokatra ny sorony Moaba niala teny amin'ny tanàna, hatrany amin'ny tanànany, miteny aho, ary avy amin'ny fari-taniny, ny tanàna malaza avy tany amin'ny tany Beti-Jesimoth, sy Bala-meona, ary Kiriataima,
25:10 ny taranak'i Amona, ny taranaky ny Atsinanana, fa Izaho no hanome azy ireo izany ho lovany, ka tsy mety intsony ho fahatsiarovana ny taranak'i Amona any amin'ny jentilisa.
25:11 Ary hotanterahiko ny fitsarana an'i Moaba. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
25:12 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria efa namaly Idomea, mba hanamarina ny tenany hanohitra ny taranak'i Joda,, ary nanao fahotana lehibe, ary nitady hamaly faty azy ireo,
25:13 noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Hitarihako ny tànany eo ambonin'ny Idomea, Ary hatsahatro eo aminy na olona na biby, Ary hataoko lao hatrany any atsimo. Ary ireo izay any Dedana dia ho lavon-tsabatra.
25:14 Ary Izaho dia hamoaka ny mamaly an'i Edoma, ny tanan 'ny vahoakako, Isiraely. Ary ho zavatra tao Idomea, araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako. Ary dia ho fantany ny famaliako, hoy ny Tompo Andriamanitra.
25:15 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny Filistina efa naka famaliana, ary hovaliana ny tenany rehetra ny fanahiny, mandringana, ary ny fanatanterahana fankahalana fahiny,
25:16 noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hitarihako ny tànany eo ambonin'ny Filistina, ary Izaho no handringana ireo izay mandrava, ary ho lany ringana ny sisa amin'ny faritra dranomasina.
25:17 Ary Izaho manao famaliana lehibe aminy, mananatra azy amin'ny fahatezerana. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, raha Izaho haniraka mihatra aminy ny famaliako. "

Ezekiela 26

26:1 Ary nony fa, tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
26:2 "Ry zanak'olona, noho ny nandatsan'i Tyro an'i Jerosalema hoe:: 'Tsara! Ny vavahadin'ny firenena no tapaka! Efa nivadika izy ahy. Dia ho feno. Dia ho nandao!'
26:3 noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, ry Tyro, ary Izaho no hampiakatra ny firenena maro hiady aminao mitsangana, toy ny onjan-dranomasina mitsangana.
26:4 Ary hotapatapahiko afa-ny mandan'i Tyro, ka handringana ny tilikambo. Ary Izaho hofafako hiala aminy ny vovo-taniny avy, ary hataoko azy ho amin'ny farany ambany vatolampy.
26:5 Ity dia ho paharitry toerana ho an'ny harato tsy ho eo amin'ny ranomasina. Fa Izaho no niteny, hoy ny Tompo Andriamanitra. Ary izy ho babo ho an'ny Jentilisa.
26:6 Toy izany koa, ny vavy izay any an-tsaha dia ho fatin-tsabatra. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
26:7 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Dia hitarika any Tyro: Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, ny mpanjaka teo mpanjaka, avy any avaratra, ary ny soavaliny, sy ny kalesy, sy mpitaingin-tsoavaly, sy ny orinasa, ary firenena lehibe.
26:8 Ny vavy izay any an-tsaha, dia hamono amin'ny sabatra. Ary izy no fiarovana mafy anareo amin'ny manodidina, Ary hametraka avokoa ny tovon-tany fiarovana amin'ny lafiny rehetra. Ary dia hanandratra ampinga hamely anao.
26:9 Ary ho fialofana sy mitambatra moveable lohondry vy eo anoloan'ny mandanao, Ary horavako ny tilikambonao amin'ny fitaovam-piadiana.
26:10 Izy no manarona anareo amin'ny inundation ny soavaliny sy ny vovoka. Ny mandanao dia hampihorohoroiko ny fikotrokotroky ny mpitaingin-tsoavaly sy ny kodia sy ny kalesy, rehefa ho efa niditra tao an-tanànanao, toy ny hoe ny alalan 'ny fidirana ny tanàna izay efa rava misokatra.
26:11 Ny kitron-tsoavaliny, Izy no hanosihosy ny eny an-dalambe rehetra. Ary hokapaiko ny olona tamin'ny sabatra, ary ny sarivongana mendrika ho latsaka amin'ny tany.
26:12 Hametra fandaniam-poana ny harena. Ho handroba ny raharaham-barotra. Ary Horavako ny rindrina sy mahasimba malaza trano. Ary hametraka ny vato sy ny hazo ary ny vovoka ho amin'ny afovoan'ny rano.
26:13 Ary Izaho hahatonga ny maro ny hira mba hitsahatra. Ary ny fanenon'ny lokanganareo dia tsy ho re intsony.
26:14 Ary hataoko tahaka ny vatolampy farany ambany; dia ho toerana ho an'ny haratony paharitry. Ary dia tsy haorina intsony ny. Fa Izaho no niteny, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
26:15 Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'i Tyro: "Tsy ny nosy mihorohoro ny fikotrokotroky ny faharavana ary ny fisentoan'ny ny voavono, rehefa Ho efa voakapa eo aminareo?
26:16 Ary ny mpitondra any an-dranomasina no hidina hiala amin'ny seza fiandrianana. Ary izy ireo dia hanipy kely ny akanjony ivelany sy ny maro loko akanjo, ka hitafy domelina. Ho Mipetraha eo amin'ny tany, ary dia manontany tena amin'ny fahaverezan-kevitra eo tampoka faharavan'i.
26:17 Ary maka hira fahalahelovana ny aminao, dia hilaza aminareo: 'Ahoana no efa maty, ianareo izay monina any an-dranomasina, ny tanàna malaza izay nahery teo amin'ny ranomasina, amin'ny mponina, izay izao tontolo izao tao natahotra?'
26:18 Ary ny sambo dia ho gaga, amin'ny andro ny fahatahorana anareo. Ary ny nosin-dranomasina, dia ho voahelingelina, satria tsy misy olona mivoaka avy aminao.
26:19 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Raha efa nanao anao ho tanàna lao, toy ny tanàna izay antany, Ary rehefa efa nitondra aho noho ny aminao ny lavaka tsy hita noanoa, ary rano be no no nanaronako anao,
26:20 ary rehefa kosa no nitondra anareo any amin'ny ireo izay midina any an-davaka ny olona mandrakizay, ary rehefa kosa no nivory anao tany ambanin'ny tany, tahaka ny efa rava ny fahiny, amin'ireo izay efa nentina nidina any an-davaka, mba ho antany, ary koa, raha dia efa nanome voninahitra amin'ny tanin'ny velona:
26:21 Dia hampihena anao na inona na inona, ary ianao tsy ho, ary raha nitady, dia tsy ho hita, in Azy mandrakizay, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 27

27:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
27:2 "ianao, noho izany, zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'i Tyro.
27:3 Ary ianao dia hanao hoe amin'ny Tyro, izay monina eo amin'ny fidirana any an-dranomasina, izay an-tsena ny firenena ho an'ny nosy maro: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: ry Tyro, izay nolazainao, 'Izaho dia tena tsara tarehy,
27:4 fa efa napetraka teo am-fon'ny-dranomasina!'Ny mpiara-monina, izay nanorina anao, efa feno ny ny hatsaran-tarehinao.
27:5 Izy ireo nanorina anao amin'ny kesika avy any Senira, ny hazo fisaka rehetra any an-dranomasina. Efa naka Sedera avy any Libanona, mba hahafahan'izy ireo manao ny andry tokana ho anao.
27:6 Izy ireo no namorona ny fivoy avy Oka avy any Basana. Ary izy ireo nanao ny crossbeams from Indian ivoara, ary ny pilothouse dia avy amin'ny moron-Italia.
27:7 Maro loko rongony fotsy madinika avy any Ejipta i tenona ho anareo tahaka ny lay mba hapetraka eo amin'ny andry tokana; hyacinth sy volomparasy avy any amin'ny nosy Elisa no voatendry ho ao an-firakony.
27:8 Ny mponina any Sidona sy ny Arwad dia ny mpivoy. Ny olon-kendry, ry Tyro, dia ny tantsambo.
27:9 Ny anti-panahy ny Gebalita sy ny manam-pahaizana dia heverina ho toy ny tantsambo mampiasa ny fitaovana isan-karazany. Ny sambo rehetra teny amin'ny ranomasina sy ny tantsambo no ny mpandranto amin'ny firenena.
27:10 ny Persanina, ary ny mponin'i Lydia, ary ny Libyana dia ny mpanafika ao an-tafika. Izy ireo ampinga lehibe sy fiarovan-doha mihantona ao anatinareo noho ny haingonareo.
27:11 Ary ny zanakalahin'i Arwad niaraka ny miaramilanao ho eny ambonin'ny mandanao manodidina. Ary na dia ny Gammadim, izay ao amin'ny tilikambonao, naato ny tsipìka eo amin'ny rindrina eo amin'ny lafiny rehetra; dia vita ny hatsaran-tarehinao.
27:12 The mponin'i Carthage, ny mpivarotra, namatsy ny fety dia olona maro samy hafa harena, volafotsy, vy, mino, ary hitarika.
27:13 Gresy, Tobala, ary Maseka, ireo no mivarotra ny; dia nandeha tany ny olona amin'ny andevo sy varahina fanaka.
27:14 Avy Ny terak'i Togarma, dia nitondra soavaly, sy mpitaingin-tsoavaly, ary ampondra ny tsena.
27:15 Ary ny zanakalahin'i Dedana dia ny mpandranto. Ny nosy maro no tsena tananao. Dia natakalony nify ivoara sy ny hazomainty noho ny vidiny.
27:16 Ny Syriana no mpandranto nankany aminao. Noho ny hamaroan'ny asanao, nanatitra firavaka, sy volomparasy, ary ny modelin'ny lamba, ary ny rongony fotsy madinika, sy amparasily, ary zava-tsarobidy hafa ao an-tsena.
27:17 Joda sy ny tanin'ny Isiraely, ireo ny mivarotra ny vary tsara indrindra; nanatitra balsama, sy tantely, ary ny menaka, ary resins any am-fety.
27:18 Ny Damascène dia ny mpivarotra noho ny hamaroan'ny asanao, in indrindra harena isan-karazany, in manan-karena divay, in volon'ondry amin'ny tsara indrindra fandokoana.
27:19 ary, ary Gresy, ary Mosel no nanolotra asa vita amin'ny vy eo fety. Storax Ny diloilo sy ny mamy saina teo amin'ny tsena.
27:20 Ny terak'i Dedana dia ny mivarotra ny zavatra notenomina misy sarisary nampiasaina ho toerana.
27:21 Arabia sy ireo andriandahin'i Kedara, Ireo no mpandranto amin'ny tananao. Ny mpivarotra tonga tany aminareo amin'ny zanak'ondry, sy ny ondrilahy, osy sy ny tanora.
27:22 Ny mpivarotra avy any Sheba sy Rama, ireo ny mpandranto, rehetra tsara indrindra aromatics, ary vato soa, ary ny volamena, izay nateriny tao amin'ny tsena.
27:23 Harana, sy Kane, ary ny mpandranto Edena no. Sheba, Assur, ary Chilmad dia ny mpivarotra.
27:24 Ireo ny mpivarotra any amin'ny toerana maro, amin'ny windings ny hyacinth sy ny loko weavings, ary harena sarobidy, izay mifono dia nafatony tamin'ny mahazaka. koa, nanana asa ny hazo sedera eo amin'ny varotrao.
27:25 Ny sambo any an-dranomasina dia zava-dehibe ny raharaham-barotra, rehefa mifandray. Fa efa mba feno ny fanao, ary omem-boninahitra indrindra ao am-pon'ny-dranomasina.
27:26 Ny mpivoy no nitondra anareo niditra ho rano be. Ny rivotra avy any atsimo no tonta anareo tany am-pon'ny-dranomasina.
27:27 ny harena, sy ny rakitrao, ary ny zavatra maro fitaovana, ny tantsambo sy ny tantsambo, izay mitana ny fananany, ary izay voalohany eo amin'ny firenenao, toy izany koa ny lehilahy mpiady, izay eo aminareo, ary ny vahoaka rehetra izay eo aminareo: izy ireo ho latsaka ao am-pon'ny ny ranomasina amin'ny andro ny faharavana.
27:28 Ny fleets ho taitra ny feon'ny ny fitarainana avy amin'ny tantsambo.
27:29 Ary izay rehetra mizara tsara ny oar no hidina avy amin'ny sambo; ny tantsambo sy ny tantsambo rehetra any an-dranomasina, dia mijanòna eny an-tany.
27:30 Ary izy ireo no hidradradradra anareo tamin'ny feo mahery, ary hitaraina zava-mangidy. Ary izy ireo dia hanipy vovoka ny lohany, ary ho voadio amin'ny lavenona.
27:31 Ary izy ireo dia hanaratra ny lohany noho ny aminao, ary dia ho voahodidina lamban amin'ny lamba fisaonana. Ary dia mitomany anao amin'ny nalahelo fanahy, amin'ny tena fitomaniana fatratra.
27:32 Ary izy ireo dia manaova fisaonana andininy anareo, ary hitomany anao: 'Iza moa no tahaka an'i Tyro, izay lasa moana teo afovoan'ny ranomasina?'
27:33 Fa araka ny hivoahan'ny ny varotra an-dranomasina, no nanome firenena maro; Noho ny haben'ny ny harena sy ny firenenao, no nampanan-karena ny mpanjakan'ny tany.
27:34 Ary amin'izany dia efa tonta lasa amoron-dranomasina, ny filomanosan'izy ireo tanaty harena any an-lalina ny rano, ary ny vahoaka rehetra izay tao aminao Nianjera.
27:35 Ny mponina rehetra amin'ny nosy no gaga noho ny aminao; ary ny mpanjakany rehetra, rehefa namely ny tafio-drivotra, efa nanova ny teny.
27:36 Ary ny mpandranto amin'ny firenena no hissed hanjaka aminareo. Ianao efa nihena ny na inona na inona, ary ianao tsy ho indray, eny, mandrakizay. "

Ezekiela 28

28:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
28:2 "Ry zanak'olona, lazao amin'ny mpanjakan'i Tyro: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria ny fonao efa nanandratra, ary hoy ianao:, 'Izaho no Andriamanitra, ary mipetraka eo amin'ny seza 'Andriamanitra, ao am-dranomasina,'Na ianao olona, fa tsy Andriamanitra, ary satria efa nanolotra ny fonao toy ny hoe ny fo 'Andriamanitra:
28:3 Indro, ianao dia hendry noho Daniela; tsy misy zava-miafina dia miafina aminao.
28:4 By ny fahendrena sy ny fisainana, Hianao no nanao ny tenanao mafy, ary efa nahazo ny volamena sy ny volafotsy ho an'ny trano fitehirizany.
28:5 Noho ny haben'ny ny fahendrenao, ary ny raharaham-barotra nataony, efa maro hery ho anao. Ary ny fonareo no hisandratra amin'ny herinao.
28:6 Noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria ny fonao dia ny fisandratana ho raha toa ka ny fo 'Andriamanitra,
28:7 izany no antony, indro, Dia hitarika anareo vahiny, matanjaka indrindra any amin'ny jentilisa. Ary dia nitondra ny sabany ny hatsaran-tarehy ny fahendrenao, ary dia mandoto ny hatsaran-tarehinao.
28:8 Ho handringana anareo, ary horavako. Ary ho faty ny fahafatesan'ny ireo voavono ao am-pon'ny-dranomasina.
28:9 Koa dia, no hiteny, eo anatrehan 'ireo izay manimba anao, teo anoloan'ny tànan'izay izay mamono anao, nanao hoe:, 'Izaho no Andriamanitra,'Na ianao olona, fa tsy Andriamanitra?
28:10 Ho faty toy ny fahafatesan'ny tsy voafora eo amin'ny tanan'ny hafa firenena. Fa Izaho no niteny, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
28:11 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe:: "Ry zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'ny mpanjakan'i Tyro,
28:12 ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ianareo no tombo-kase ny similitudes, feno fahendrena sy tanteraka amin'ny hatsaran-tarehy.
28:13 Hianao koa nomba ny mahafinaritra ny Paradisa 'Andriamanitra. Ny vato soa rehetra ny firakony: karneola, topaza, ary jaspa, krysolita, ary ny beryla, ary emeralda, safira, ary garnet, sy ny emeraoda. Ny asan'ny ny hatsaran-tarehinao dia ny volamena, ary ny triatra efa niomana amin'ny andro hianao tsy mbola noforoniko.
28:14 Ianao kerobima, ary namelatra ny fiarovana, ary nijanona taminao tao an-tendrombohitra masin'Andriamanitra. Efa nandeha eo afovoan'ny vato misy afo.
28:15 Ianao no tanterahina amin'ny lalanao, hatramin'ny andro ny fiofanana, mandra-heloka tao aminao.
28:16 Noho ny haben'ny ny raharaham-barotra nataony, ny anatiny dia feno heloka, ary nanota. Ary horoahiko hiala amin'ny tendrombohitra 'Andriamanitra, ary maty anao, O miaro ny kerobima, tsy ho eo amin'ny vato misy afo.
28:17 Ary ny fony avo noho ny hatsaran-tarehinao; ianao efa nanimba ny fahendrenao noho ny hatsaran-tarehinao. Ny nanesorako anareo ho any amin'ny tany. Efa nanolotra anareo eo anatrehan'i mpanjaka, mba mandinika anao.
28:18 Efa nandoto ny fitoera-masinareo, noho ny haben'ny helokao sy ny heloky ny raharaham-barotra nataony. Noho izany, Dia hamokatra ny afo tsy ho eo aminareo, izay handringana anao, ary hataoko ho any an lavenona eto an-tany, eo imason'ny rehetra izay mijery anao.
28:19 Rehetra izay faly mijery Anao any amin'ny jentilisa dia gaga anareo. Ianareo natao avy amin'ny tsy misy, ary ianao tsy ho, mandrakizay. "
28:20 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
28:21 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i Sidona, ary haminany momba izany.
28:22 Ary ianao dia hanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, Sidona, ary hankalazaina ao aminao. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, raha dia efa manatanteraka ny fitsarana azy, ary rehefa Ho efa masina amin'ny ataoko aminy.
28:23 Dia handefasako areti-mandringana hamely ny iray, ary hisy ra eny an-kalalahana. Dia ho lavo, voatrobaky ny sabatra, manodidina ao anatiny. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
28:24 Ary ny taranak'Isiraely dia tsy ho vato mahatafintohina mangidy, na tsilo mitondra fanaintainana na aiza na aiza manodidina azy, ho an'ireo izay mitodika hamely azy. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamanitra. "
28:25 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Raha dia efa tafangona ny mpianakavin 'i Isiraely, avy any amin'ny firenena izay efa niparitaka, Dia ho masina tamin'ny nataony taminy teo imason'ny jentilisa. Ary samy ho velona ao amin'ny taniny, izay nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy.
28:26 Ary samy ho velona ao aminy tsy manana ahiahy. Ary izy ka hanorina trano sy hanao tanim-boaloboka. Ary samy ho velona ny fahatokiana, rehefa ho amin'ny anatanterahako ny fitsarana ireo rehetra izay miala hamely azy tamin'ny manodidina rehetra. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamaniny. "

Ezekiela 29

29:1 Tamin'ny taona fahafolo, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro fahiraika ambin'ny folo tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
29:2 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i Farao,, ny mpanjakan'i Egypta, ary haminany momba azy sy ny tany Ejipta rehetra.
29:3 Mitenena, ary ianao dia hanao hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, Farao, mpanjakan'i Egypta, ianao dragona lehibe, izay mitoetra eo afovoan'ny ny renirano. Ka hoy ianareo:: 'Ahy ny ony, ary izaho no nanao ny tenako. '
29:4 Fa izaho kosa hametraka ny lamboridy eo amin'ny valanoranony. Ary Izaho hanaraka ny hazandrano ao ny renirano ny kirany. Ary hantsakako anareo nivoaka avy eo afovoan'ny ny renirano, ary ny hazandrano rehetra dia manaraka ny kirany.
29:5 Ary hesoriko ho any an-efitra, rehetra ny trondro ny renirano. Ho lavo eo ambonin'ny eto an-tany; dia tsy ho nakarina, na tafangona. Dia efa nomeko anareo ho any amin'ny bibi-dia sy ny voro-manidina, mba hohanina.
29:6 Ary ny mponina rehetra any Egypta dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. Fa efa tehina natao tamin'ny volotara ho an'ny taranak'Isiraely.
29:7 Raha nihazona an'i anareo tanana, novakivakinao, ary toy izany koa no naratra rehetra-tsorony. Ary nony mitehina aminao, rava ianao, ary toy izany koa no naratra avokoa ny ambany lamosiny.
29:8 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Dia hitarika ny sabatra noho ny aminao, ary Izaho no mahavery ny olona sy ny biby eo aminareo.
29:9 Ary ny tany Egypta ho tany efitra sy ny tany foana. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. Fa izay nolazainao, 'Ahy Neily, ary izaho no nanao azy. '
29:10 Noho izany, indro, Izaho no hiady aminareo na hamely ny renirano. Ary hataoko tany amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany efitra, Noravan'ny ny sabatra hatramin'ny tilikambon'i Syena rehetra ny lalana mankany amin'ny sisin-tanin'i Etiopia.
29:11 Ny tongotry ny olona fa tsy handeha hamaky izany, ary ny tongotry ny biby fiompy, dia tsy mba handeha ao. Ary izany dia hisy mponina intsony efa-polo taona.
29:12 Ary hampitoetra ny tany Egypta amin'ny fandravana, eo amin'ny tany lao, ary ny tanàna eo afovoan'ny nanary mitanisa. Ary dia ho lao efa-polo taona. Dia haeliko ho any ny Egyptiana any amin'ny firenena, ary Izaho dia hampihahaka azy any amin'ny tany samy hafa.
29:13 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Rehefa afaka efa-polo taona, Izaho hanangona ny Egyptiana avy any amin'ny firenena izay efa niely.
29:14 Ary izaho handeha miadana hiverina avy amin'ny fahababoana ny Ejipta, ary Izaho hanangona azy any amin'ny tany Patrosa, any amin'ny tany ny nahaterahanao. Ary amin'izany toerana, dia ho fanjakana ambany.
29:15 Izany no ho ambany indrindra amin'ny fanjakana hafa, ka dia tsy hisandratra ambonin'ny firenena hafa. Ary Izaho no hampihena azy, fandrao hitondra ny jentilisa.
29:16 Ary dia tsy ho ny fahatokiana ny mpianakavin 'i Isiraely, fampianarana heloka, mba nandositra sy manaraka azy ireo. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamanitra. "
29:17 Ary nony fa, ao amin'ny taona fahafito amby roa-, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
29:18 "Ry zanak'olona, Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, efa nampitoetra ny miaramilany mba hanompo lehibe servility tamin'ny namelezany an'i Tyro. Loha rehetra voaharatra, ary ny sorony Nisy nangalatra ny volo. Ary ny karama tsy mbola nandoa azy, na ny miaramilany, for Tyro, noho ny fanompoana izay no nanompo ho ahy hisakana azy.
29:19 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, I hitsanganany Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, any amin'ny tany Egypta. Ary dia halainy ny vahoakany maro be, dia mandroba eo ny vokatry ny fisasarany, ary handroba ny babo. Ary izao no ho karaman'ny miaramilany
29:20 ary hanao ny asa izay efa tamin'ny namelezany azy. Dia efa nomeko ho azy ny tany Egypta, satria niasa ho ahy, hoy ny Tompo Andriamanitra.
29:21 Amin'izany andro izany, ny tandroka dia miposaka ny mpianakavin 'i Isiraely, fa Izaho no hanome anareo vava misokatra eo aminy. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 30

30:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
30:2 "Ry zanak'olona, maminania ka ataovy hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Midradradradrà: 'Loza, Indrisy ny andro!'
30:3 Fa efa antomotra ny andro, Ary ny andron'i Jehovah, dia nanatona! Izy io dia andro maizina; dia ho ny fotoana 'ny Jentilisa.
30:4 Ary ny sabatra ho tonga any Ejipta. Ary ao dia hatahotra in Ethiopia, rehefa maratra dia efa nodi-tany Egypta, ary ny vahoakany maro be dia efa nesorina, ary ny fanorenan'ny Ho efa rava.
30:5 Ethiopia, ary Libya, ary Lydia, ary ny sisa amin'ny sarambabem-bahoaka, ary Chub, sy ny zanaky ny tany misy ny fifanekena, ho lavo amin'izy ireo-tsabatra.
30:6 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary ireo izay hampijoro ny Ejipta ho lavo, ary ny fireharehan'ny ny fanjakana, dia ho entina any. Dia ho ringana ao-tsabatra, teo anoloan'ny tilikambo tao Syena, hoy Jehovah, ny Andriamanitry ny maro.
30:7 Ary dia hiparitaka eo afovoan'ny tany lao, ary ny tanàna dia ho eo amin'ny tanàna izay efa nandao.
30:8 Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, raha Izaho no nitondra ny afo any Egypta, Ary izy rehetra ny manampy Ho efa tonta lasa.
30:9 Amin'izany andro izany, iraka mivoaka avy ny tavako amin'ny sambo mpiady grika, mba hanorotoro ny hatoky ny Etiopia. Ary ao dia matahotra eo aminy, eo andro namelezana an'i Egypta; fa raha tsy misy isalasalana, izany hitranga.
30:10 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ny tànan'i Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, Hataoko ny vahoaka maroben'i Egypta mba hitsahatra.
30:11 izy, sy ny vahoakany manaraka azy, ny mafy ny jentilisa, dia ho entina mivoaka mba handrava ny tany. Ary hanatsoaka ny sabany no nanjaka tany Egypta. Ary izy ireo dia hameno ny tany tamin'ny voatrabaka.
30:12 Ary Izaho hahatonga ny mason-ny ony ho ritra. Ary hatolotro ny tany ho eo an-tànan'ny ratsy fanahy indrindra. Ary mifanolotra amin'ny tanan'ny hafa firenena, Hataonay levona avokoa ny tany sy ny plenitude. I, ny Tompo, no niteny.
30:13 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary horavako ny sarin-javatra voasokitra, ary hataoko ny sampin'i Memphis mba hitsahatra. Ary hisy intsony ho mpitarika avy tany amin'ny tany Egypta. Ary hampandeha tahotra amin 'ny tany Egypta.
30:14 Ary horavako ny tany Patrosa, Ary haterako afo ao Tapanesa, Ary hotanterahiko ny fitsarana an'i Alexandria.
30:15 Ary ireo no hampidinako ny fahatezeranao Pelusium, ny herin'ny Ejipta, Fa hataoko maty ny olona maro avy any Aleksandria.
30:16 Dia handefasako afo ao Ejipta. Pelusium ho amin'ny fanaintainana, toy ny vehivavy miteraka. Ary Alexandria ho voaozona. Ary in Memphis, hisy tebiteby isan'andro.
30:17 Ny zatovon'i Heliopolis sy Pibeseth ho lavon-tsabatra, ary ny zatovovavy dia nitondra ho babo.
30:18 Sy Tapanesa, ny andro dia hitombo mainty, rahoviana, amin'izany toerana, Hotapahiko ny tehim-panjakana Ejipta. Ary ny fireharehan'ny ny fahefana dia tsy tao an-kibony; ny haizim-pito no handrakotra azy. Ary ny zana-bohiny dia nitondra ho babo.
30:19 Ary hotanterahiko ny fitsarana an'i Egypta. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "
30:20 Ary nony fa, tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga, ahy, nanao hoe::
30:21 "Ry zanak'olona, Hotapahiko ny sandrin'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta. Ary indro, izany dia tsy mifono, mantsy izy, mba haverina amin'ny fahasalamana; izany dia tsy mifatotra amin'ny lamba, na nofeheziny rongony fotsy, amin'izay mba, manana hery sitrana, dia ho afaka hihazona ny sabatra.
30:22 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, I hamely an'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta, ary Hataoko mihorohoro sandriny matanjaka;, izay efa rava. Ary hesoriko hiala ny sabatra tamin'ny tanany.
30:23 Ary dia hampihahaka Ejipta any amin'ny jentilisa, ary Izaho hampiely azy any amin'ny tany.
30:24 Fa hampahatanjahiko kosa ny sandrin'ny mpanjakan'i Babylona,. Ary hataoko eo ny sabatro an-tànany. Ary hotorotoroiko ny sandrin'i Farao. Ary dia hitoloko acutely, rehefa izy ireo ho faty eo anatrehan'ny tavany.
30:25 Fa hampahatanjahiko kosa ny sandrin'ny mpanjakan'i Babylona,. Ary ny sandrin'i Farao ho lavo. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, raha dia efa nomeko ny sabatra ho eo an-tànan'ny mpanjakan'i Babylona, Ary rehefa ho efa omena azy hanapaka ny tany Egypta.
30:26 Ary dia hampihahaka Ejipta any amin'ny jentilisa, ary Izaho hampiely azy any amin'ny tany. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 31

31:1 Ary nony fa, tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo, amin'ny volana fahatelo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
31:2 "Ry zanak'olona, lazao amin'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta, sy ny vahoakany: Iza no azonao azo ampitahaina amin'ny fahalehibiazanao?
31:3 Indro, Assur dia tahaka ny sedera any Libanona, tsara rantsana, ary feno ravina, ary ny halavany avo, ary ny tampony dia ambony noho ny rahona matevina.
31:4 Ny rano efa nikolokolo azy. Lavaka tsy hita noanoa no nanandratra azy. Ny renirano efa nikoriana nanodidina ny fakany, Ary efa naniraka ny renirano rehetra ny hazo amin'ny faritra.
31:5 Noho io, dia nijoroaka ho avo noho ny hazo rehetra any amin'ny faritra, ary ny Aseraha nihamaro, ary ny sampany dia ambony, noho ny rano be.
31:6 Ary rehefa omena alokalony, ny voro-manidina nanao ny akaniny ny sampany, Ary ny biby rehetra any an'ala nanan-anaka ny zanany ao ambanin'ny ravina, ary ny fiangonana, dia ny firenena maro nipetraka teo ambanin'ny alokalony.
31:7 Ary izy no tsara tarehy indrindra tamin'ny fahalehibiazany sy ny fanitarana ny Aseraha. Fa efa akaiky ny fakany rano be.
31:8 Ny sedera tao amin'ny Paradisa 'Andriamanitra dia tsy avo noho izy. Ny hazo kesika Tsy mitovy ny fihaonana an-tampony, ary ny hazo fiaramanidina dia tsy mitovy ny hafenoany. Tsy misy hazo ao amin'ny Paradisa no tao mitovy aminy na ny ny hatsaran-tarehiny.
31:9 Fa nanao azy tsara tarehy, ary mikitroka maro sampana. Ary ny hazo rehetra any mahafinaritra, izay tao an-Paradisa 'Andriamanitra, dia nialona azy.
31:10 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Koa satria izy no tena ambony mikasika ny haavony, Ary nanao ny fihaonana an-tampony sy ny mikitroka maitso, ary ny fony natao avo noho ny hahavony,
31:11 Izaho efa natolotro eo an-tànan'ny mahery ny tena iray any amin'ny jentilisa, ka dia hanao aminy. Ny nanesorako azy avy, araka ny impiety.
31:12 ary ny hafa firenena, ary ny lozabe indrindra eo amin'ny firenena, no nanapaka azy. Ary izy ireo no nandroaka azy ho eny an-tendrombohitra. Ary ny sampana ho latsaka amin'ny lohasaha mideza rehetra, ary ny Aseraha dia ho torotoro, masina eo amin'ny hantsam-bato rehetra eto an-tany. Ary ny firenena rehetra eto an-tany dia misintona niala tamin'ny alokalony, ary handao azy.
31:13 Rehetra ny voro-manidina nipetraka teo amin'ny sisan-javatra rava, ary ny biby rehetra any ambanivohitra dia teo amin'ny sampany.
31:14 Izany no antony, tsy nisy hazo teo amin'ny rano hanandratra ny tenany noho ny hahavony, ary tsy izy ireo hametraka ny Fihaonam ambonin'ny rahona matevina sy ny ravina, ary tsy hisy tsy tia ny resaka ampondra nindramina miavaka noho ny hahavony. Fa efa rehetra efa voatolotra ho faty, ho ambany indrindra Amin'ny Tany, ho eo an-teo amin'ny zanaky ny olona, ireo izay midina any an-davaka.
31:15 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tamin'ny andro rehefa nidina any amin'ny helo, I nitondra in alahelo. Aho mba nanarona azy tamin'ny lavaka tsy hita noanoa. Dia natao indray ny renirano, Aho sady nanampina ny rano maro. Libanona nalahelo teo amboniny nanao, ary ny hazo rehetra any an-tsaha dia namely miara-.
31:16 I nanozongozona ny Jentilisa noho ny feony amin'ny vatany nianjera, raha nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny helo, amin'ireo izay nidina any an-davaka. Ary ny hazo rehetra any mahafinaritra, ny tsara indrindra sy ny tsara indrindra ao Libanona, rehetra izay resaka ampondra nindramina tamin'ny rano, dia nampionona any amin'ny lalina any ambanin'ny tany.
31:17 Fa, koa, no hidina hiaraka aminy any amin'ny helo, ho an'ireo izay efa voatrobaky ny sabatra. Sy ny sandrin'ny tarana samy hitoetra eo ambanin'ny alokalony, teo afovoan'ny firenena.
31:18 Iza no azonao azo ampitahaina, O malaza sy tena tsara iray, amin'ny hazo any fahafinaretana? Indro, ianao efa nentina nidina, miaraka amin'ny hazo any fahafinaretana, ho ambany indrindra Amin'ny Tany. Ho matory eo afovoan 'ny tsy voafora, amin'ireo izay efa voatrobaky ny sabatra. Izany no Farao, mbamin'ny vahoakany maro be, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 32

32:1 Ary nony fa, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo, ao amin'ny volana faharoa ambin'ny folo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
32:2 "Ry zanak'olona, manaova hira fahalahelovana ny amin'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta, ary dia lazao aminy: Ianao dia tahaka ny liona ao amin'ny jentilisa, sy tahaka ny dragona ao an-dranomasina. Ary ianao brandished tandroka eo amin'ny renirano, ary sahiran-tsaina ny rano tamin'ny tongotrao, ary nanosihosy ambonin'ny lahin-dranony.
32:3 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Dia hovelariko fandrika haratony anao, izy noho ny hamaroan'ny firenena maro, ary hantsakako anao teo an-harato tarihina.
32:4 Ary Izaho kosa handrava anareo eo amin'ny tany. Hesoriko eo ambonin'ny an-tsaha. Ary Izaho hahatonga ny voro-manidina mba ho velona eo aminao. Dia hovokisako zava-ny biby any an-tany manontolo aminao.
32:5 Fa hametraka ny nofo eny an-tendrombohitra. Ary hofenoiko ny ny havoana amin'ny nofo ity izay mihalevona.
32:6 Ary Izaho manondraka ny tany amin'ny lo ra eny an-tendrombohitra. Ary ny lohasaha dia ho feno anao.
32:7 Ary Izaho handrakotra any an-danitra, rehefa Ho efa faty. Ary Izaho hahatonga ny kintana hitombo maizina. Dia rakotra ny masoandro amin'ny haizim-pito, ary ny volana tsy haneho fahazavana.
32:8 Hataoko ny jiro rehetra any an-danitra tokoa raha nalahelo anao. Ary ho entiko maizina eo amin'ny tany, hoy ny Tompo Andriamanitra, raha ny maratra dia efa lavo eo amin'ny tany, hoy ny Tompo Andriamanitra.
32:9 Ary Izaho nampahatezitra ny fon'ny firenena maro tezitra, rehefa ho efa nitarika ao amin'ny fandringanana teo anivon 'ny Jentilisa, ambonin'ny tany izay tsy fantatrao.
32:10 Ary hataoko ho firenena maro gaga ny aminareo. Ary ny mpanjakany dia ho raiki-tahotra, be horohoro, aminao, ny sabatro, rehefa hanomboka hanidina ambonin'ny ny tarehiny. ary tampoka, dia ho resy amin'ny fahaverezan-kevitra, samy momba ny fiainana, tamin'ny andro ny ruination.
32:11 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ny sabatry ny mpanjakan'i Babylona dia ho tonga aminao.
32:12 Ny sabatry ny mahery, Dia natsipin'i ny vahoakany maro be. Jentilisa rehetra dia tsy mety resy, ary Hataoto mariry ny fireharehan'ny Ejipta, ary toy izany koa ny vahoaka dia ho ringana.
32:13 Ary ho levona ny biby fiompy rehetra,, izay teo ambonin'ny rano maro. Ary ny tongotry ny olona, ​​dia tsy hanelingelina azy ireo, ary ny kitro ny biby fiompy dia tsy hanakobankobana azy intsony.
32:14 Ary hampodiko avy amin'ny rano mba ho tena madio, ary ny ony ho toy ny diloilo, hoy ny Tompo Andriamanitra,
32:15 raha dia napetrako ny tany Egypta amin'ny fandravana. Ary ny tany dia omena ny plenitude, rehefa ho efa namely ny mponina rehetra. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
32:16 Izany no hira fahalahelovana. Ary dia hitomany azy. Ny zanakavavin'ny firenena no hitomany azy. Dia hitomany azy ny tany Egypta sy ny vahoakany maro be ny, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
32:17 Ary nony fa, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo, ny fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga tamiko nanao hoe::
32:18 "Ry zanak'olona, mihira mournfully over ny vahoaka maroben'i Egypta. Dia nandroaka azy teo, na azy ary ny zanakavavin'ny firenena matanjaka, ho ambany indrindra Amin'ny Tany, hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka.
32:19 Iza no mihoatra amin'ny hatsaran-tarehy? Nidina ary matory miaraka amin'ny tsy voafora!
32:20 Ho lavon-tsabatra eo afovoan 'ny voavono. Ny sabatra dia efa nomena. Izy ireo no nitarika azy teo, ny olona rehetra.
32:21 Ny tena mahery eo amin'ny matanjaka no miresaka aminy tsy ho eo amin'ny helo, ireo izay nidina niaraka tamin'ny mpanampy sy izay nandeha natory tsy voafora, voatrobaky ny sabatra.
32:22 Assur ao amin'io toerana io, mbamin'izay rehetra tao vahoakany maro be. Ny fasana no manodidina azy: rehetra voavono sy ireo izay lavon-tsabatra.
32:23 Ny fasana efa napetraka tany ambanin'ny-lavaka. Ary ny vahoaka dia nijanona avokoa ny fasany: rehetra izay voavono, ary ireo izay lavon-tsabatra, izay taloha nanitatra tahotra tany amin'ny tanin'ny velona.
32:24 Elama dia ao amin'io toerana io, mbamin'izay rehetra tao vahoakany maro be, amin'ny lafiny rehetra ny fasany, ireo rehetra izay novonoina na olona lavon-tsabatra, Izay nidina, tsy voafora ho any ambany indrindra Amin'ny Tany, dia ireo nahatonga ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona. Ary samy miteraka ny henatra, hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka.
32:25 Efa fotoana taminy ireo toerana mandry ny vahoakany rehetra tamin'ny, teo afovoan'ny ny voavono. Ny fasana no manodidina azy. Ireo rehetra ireo dia tsy voafora, ary dia matin-tsabatra. Fa namelatra ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona, ary samy miteraka ny henatra, hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka. Izy ireo no nijanona teo afovoan'ny ny voavono.
32:26 Meseka ary Tobala ao amin'io toerana io, ny vahoakany maro be rehetra. Ny fasana no manodidina azy: ireo rehetra ireo dia tsy voafora, ka dia novonoiny, ary lavon-tsabatra. Fa namelatra ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona.
32:27 Fa izy dia tsy hatory amin'ny mahery, ary amin'ny olona tsy voafora koa lavo, izay nidina ho any amin'ny helo miaraka ny fitaovam-piadiany, ary iza no nametraka ny sabany eo ambanin'ny lohany, raha mbola ny helony teny an-taolany. Fa izy ireo ny tahotra ny mahery tany amin'ny tanin'ny velona.
32:28 Noho izany, ianao koa dia haripaka ao amin'ny tsy voafora teo amin'ny, dia ho handry ireo izay voatrobaky ny sabatra.
32:29 Idomea ao amin'io toerana io, sy ny mpanjakany sy ny mpifehy rehetra, izay ny tafika dia nomena ho an'ireo izay voatrobaky ny sabatra. Ka dia lasa nodimandry any amin'ny ny tsy voafora sy amin'izay midina any an-davaka.
32:30 Ny mpitarika rehetra any avaratra ao amin'io toerana io, rehetra ny mpihaza, izay nentina nidina tamin'ny voatrabaka, saro-tahotra sy ho menatra ny heriny, izay efa matory tsy voafora, amin'ireo izay voatrobaky ny sabatra. Ary samy miteraka ny henatra, hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka.
32:31 Farao nahita azy, ka dia nampionona ny vahoakany maro be rehetra, izay matin-tsabatra, dia Farao sy ny miaramilany rehetra, hoy ny Tompo Andriamanitra.
32:32 Fa no hamelarako ny fahatahorana azy tany amin'ny tanin'ny velona, ary efa lasa natory teo afovoan'ny tsy voafora, amin'ireo izay voatrobaky ny sabatra, dia Farao mbamin'ny vahoakany maro be, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 33

33:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
33:2 "Ry zanak'olona, mitenena amin'ny zanaky ny firenenao, ary dia lazao aminy: Momba ny tany, rehefa ho efa nitarika ny sabatra eo amboniny: Raha ny tompon-tany maka lehilahy anankiray, iray ny kely indrindra, ka hanendry azy ho azy toy ny mpitily,
33:3 ary raha mahita ny sabatra nanatona ny tany, Ary feo ny anjomara, ary nanambara tamin'ny vahoaka,
33:4 avy eo, rehefa renareo ny feon'ny anjomara, na zovy na zovy izy, koa raha tsy mikarakara ny tenany, ary tonga ny sabatra ka mitondra azy: ny rany dia ho nataony ho amin'ny lohany.
33:5 Nandre ny feon'ny anjomara, ary tsy mikarakara ny tenany, ka ny rany dia ho aminy. Fa raha miaro ny tenany, izy no hamonjy ny ainy.
33:6 Fa raha hitan'ilay mpitily kosa ny sabatra nanatona, ary tsy mba mitsoka ny anjomara, ary toy izany koa ny olona tsy mitandrina ny tenany, ary tonga ny sabatra ka sendra manao ny fiainany, Azo antoka fa ireo no nentina noho ny helony. Fa izaho kosa dia nahatonga ny ràny ho any an-tànan'ny mpiambina.
33:7 Ary ny aminareo, zanak'olona, Efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Isiraely. Noho izany, rehefa renareo ny tenin'ny avy amin'ny vavako, dia hanambara izany ho azy ireo avy amiko.
33:8 Raha hoy Izaho amin'ny ratsy fanahy, 'Ry lehilahy ratsy fanahy, ianao dia ho faty amin'ny fahafatesana,'Raha tsy niteny ka ny ratsy fanahy, dia hitandrina ny tenany ny olona amin'ny alehany, fa ny ratsy fanahy dia ho faty ny olona amin'ny helony. Fa izaho kosa dia nahatonga ny ràny ho tananao.
33:9 Fa raha efa nanambara ny ratsy fanahy lehilahy, ka mba hiova fo amin'ny alehany, ary tsy niova fo amin'ny alehany, dia ho faty amin'ny helony ihany. Nefa dia efa afaka ny ainy.
33:10 Ianao, noho izany, Ry zanak'olona, lazao amin'ny taranak'Israely: Efa niteny toy izany, nanao hoe:: 'Ny helokay sy ny fahotanay dia eo amintsika, ary levona ao aminy. Koa dia, ahoana no ho afaka ny hiaina?'
33:11 Lazao azy: Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, Tsy maniry ny fahafatesan 'ny ratsy fanahy, fa ny ratsy fanahy mba hiova amin'ny alehany sy ny velona. hiova fo, hiova fo amin'ny làlanareo ratsy! Fa nahoana no dia ho faty ianao, Ry mpianakavin 'i Isiraely?
33:12 Ary ny aminareo, dia, zanak'olona, lazao amin'ny zanaky ny firenenao: Ny rariny ny olona tsy marina hamonjy azy, tamin'ny andro izay dia efa nanota. Ary ny impiety ny impius olona dia tsy hanisy ratsy azy izy, tamin'ny andro na inona na inona dia efa niova fo tamin'ny impiety. Ary ilay lehilahy marina dia tsy ho afaka ny hiaina araka ny rariny, tamin'ny andro izay dia efa nanota.
33:13 na dia ankehitriny, raha lazaiko amin'ny olona marina izay dia ho velona tokoa, ary noho izany, amim-pahatokiana ny rariny, manao izay meloka izy, ny mpitsara rehetra dia hatolotra eo an fanadinoana, ary noho ny helony, izay efa nataony, araka izany, dia ho faty.
33:14 Ary raha hoy Izaho amin'ny ratsy fanahy ny olona, 'Ary ho faty tokoa,', Nefa izy mibebaka amin'ny fahotany, ary manao izay marina sy mahitsy,
33:15 ary raha lehilahy ratsy fanahy miverina ny niantoka, ary hamaly izay efa naka an-keriny, ary raha mandeha amin'ny didin 'ny fiainana, ary tsy hanao zavatra tsy ara-drariny, dia ho velona tokoa, ary tsy ho faty.
33:16 Ny fahotana, izay nataony, dia ho isaina ho azy. Nataony marina sy mahitsy, ka dia ho velona tokoa.
33:17 Ary ny zanaky ny firenenao manao hoe:, 'Ny lalan'ny Tompo dia tsy ara-drariny mandanjalanja,'Na dia ny fomba tsy marina.
33:18 Fa raha ny marina dia efa olona hiala amin'ny rariny, ka nanao heloka, dia ho faty amin'izany.
33:19 Ary raha ny ratsy fanahy no olona dia lasa niala ny impiety, ary ny fitsipika sy ny fahamarinana, dia ho velona amin'izany.
33:20 Ary Nefa hoy ianareo:, 'Ny lalan'ny Tompo dia tsy marina.' Fa izaho no hitsara ny tsirairay avy aminareo araka ny fomba, Ry mpianakavin 'i Isiraely. "
33:21 Ary nony fa, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo ny transmigration, tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana, ny anankiray izay efa nandositra avy tany Jerosalema tonga nanao hoe:, "Ny tanàna efa rava."
33:22 Fa ny tànan'i Jehovah efa Aho amin'ny hariva, teo anatrehan'ny anankiray izay efa nandositra tonga. Ary nanokatra ny vavako, ambara-pahatongany tany aho nony maraina. Ary satria vavako efa nisokatra, Intsony aho mangina.
33:23 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
33:24 "Ry zanak'olona, toy ny ho an'ireo izay miaina amin'ny fomba mpandringana ireo eo amin'ilay tany ny Isiraely, rehefa miresaka, hoy izy ireo: 'I Abrahama dia lehilahy iray, Ary nandova ny tany ho lova. Fa isika kosa dia maro; ny tany nomena antsika ho fananany. '
33:25 Noho izany, dia ataovy aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Hianareo izay mihinana Dia ny ran'ny, ary atopazy ny masonao ny fahalotoanareo, ary izay mandatsa-drà: no handova ny tany ho lova?
33:26 Anao ny sabatra nitsangana teo, ianao nanao fahavetavetana, ka samy mandoto ny vadin'ny namany. Ary no handova ny tany ho lova?
33:27 Dia hanao hoe ianao izany teny izany taminy: Ary lazain'i Jehovah Tompo: Raha velona koa Aho, ireo izay miaina amin'ny fomba mpandringana ho lavon-tsabatra. Ary na iza na iza any an-tsaha dia ho afaka eo an bibidia mba hohanina. Fa ny ao amin'ny trano fiarovany sy amin'ny lava-tany dia ho fatin'ny areti-mandringana.
33:28 Ary hataoko ny tany ho efitra ary tani-hay. Ary ny mpirehareha heriny dia tsy. Ary ny tendrombohitry ny Isiraely no ho lao; fa tsy hisy izay miampita amin'ny alalan'ny azy.
33:29 Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, raha tsy maintsy hahatonga ny taniny ho lao sy foana, noho ny fahavetavetana, izay efa niasa.
33:30 Ary ny aminareo, Ry zanak'olona: ny zanaky ny firenenao miresaka momba anao anilan'ny rindrina sy ny varavaran'ny trano. Dia niteny ny iray hafa, samy amin'ny namany, nanao hoe:: 'Avia, ary aoka ho rentsika izay mety ho ny teny mivoaka avy ao amin'ny Tompo. '
33:31 Ary tonga tany aminao, toy ny olona te-hiditra, ary ny olona mipetraka eo anatrehanao. Ary mihaino ny teninao, nefa tsy mankatò azy. Fa hampody azy ho hira ho an'ny vavany, nefa ny fony dia manenjika ny avarice.
33:32 Ary ianao dia ataony ho tahaka ny andininy teo amin'ny mozika, izay hiraina amin'ny mamy sy mahafinaritra feo. Ary mahare ny teninao, nefa tsy mankatò azy.
33:33 Ary rehefa efa mialoha ny zavatra mitranga, satria indro ny manakaiky, Ary dia ho fantany fa nisy mpaminany teo aminy teo. "

Ezekiela 34

34:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
34:2 "Ry zanak'olona, maminania momba ny mpiandry ny Isiraely. maminania, ka dia hoy ny mpiandry ondry: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lozan'ny mpiandry ondrin'ny Isiraely izay mamahan-tena! Moa tsy ny ondry aman'osy ho faly amin'ny fahamarinana 'ny mpiandry ondry?
34:3 Ianao nandevona ny ronono, ary nanarona ny tenanareo ny volon'ondrilahy, ary maty ny zava-matavy. Nefa ny ondry tsy sakafo.
34:4 Inona no malemy, Tsy manatanjaka ianao, ary inona no narary, mbola tsy sitrana. Inona no tapaka, tsy nanao izany ianao nifatotra, ary inona no noroahina niala, ianao tsy nitondra indray, ary ny very, ianao tsy nitady. Fa tsy, no nanapaka azy mafy sy ny hery.
34:5 Ary ny ondriko koa niparitaka, satria tsy misy mpiandry. Ka tonga lanin'ny rehetra ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha, ka dia niparitaka.
34:6 Ny ondry nania ho ny tendrombohitra sy ny havoana avo rehetra. Ary ny ondry aman'osy efa niparitaka manerana ny lafin-tany. Ary tsy nisy olona izay nitady azy; tsy nisy, miteny aho, izay nitady azy.
34:7 Noho io, ry mpiandry ondry, hihaino ny tenin 'ny Tompo:
34:8 Raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, satria ny ondry efa ho babo, ary ny ondriko koa efa lanin'ny rehetra ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha, satria tsy misy mpiandry, fa ny mpiandry ondry dia tsy nitady ny ondriko, fa kosa nanome sakafo ny mpiandry ondry ny tenany, ary tsy hiandry ny ondry aman'osinareo:
34:9 noho io, ry mpiandry ondry, hihaino ny tenin 'ny Tompo:
34:10 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho no ho eo amin'ny mpiandry ondry. Dia Izaho no hitsara ny ondry tamin'ny tanan'ny olona, ary Izaho no hahatonga azy ireo intsony, ka dia tsy hanajanona ny nanome sakafo ny ondry. Ary tsy ny mpiandry ondry hiandry ny tenany intsony. Sady hamonjy ny ondry eo amin'ny vavany; ary dia tsy ho azony hohanina intsony.
34:11 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho no hitady ny ondriko, Ary Izaho no hamangy azy ireo.
34:12 Toy ny mpiandry ondry ny ondriny nitsidika, ao ny andro izay dia ho eo amin'ny ondriny izay efa niely, dia toy izany no hamangy ny ondriko. Ary hatolotro eo amin'ny toerana rehetra izay efa niparitaka amin'ny andro maizina sy ny haizina.
34:13 Ary Izaho hitondra azy avy any amin'ny firenena, ka hangoniko avy any amin'ny tany samy hafa azy, ary hataoko ho entiko ho any amin'ny taniny. Ary Izaho niandrasan'ny azy teny an-tendrombohitr'i Israely, ny renirano, ary tamin'ny tany rehetra ny tanàna amin'ny tany.
34:14 Izaho no hiandry azy ireo amin'ny tena lonaka maitso, ary ny kijana kosa ho an-tendrombohitry ny Isiraely ambony. Fa any no hitoetra ao amin'ny ahi-maitso, ka ho faly amin'ny fahamarinana ao amin'ny matavy kijana, an-tendrombohitry ny Isiraely,.
34:15 Izaho no hiandry ny ondriko, ary Izaho no hampandry azy teo, hoy ny Tompo Andriamanitra.
34:16 Dia hitady izay hahatsara ny zavatra efa very. Ary izaho handeha miadana indray ny zavatra efa natsipy manokana. Ary Izaho hahasitrana ny zavatra efa tapaka. Ary Izaho hanamafy ny zavatra efa marary. Ary hiaro izay matavy sy ny matanjaka. Ary Izaho no hiandry azy ireo eo amin'ny fitsarana.
34:17 Fa ny aminareo, O ry ondry, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hotsaraiko ny adin'ny ondry amin'ny ondry namany, eo ondrilahy sy ny osilahy eo.
34:18 Moa tsy ampy ho anao ny sakafo eo kijana tsara? Fa na dia hanitsaka tongotrareo eo amin'ny sisa ny kijana. Ary rehefa nisotro ny rano purist, no sahiran-tsaina ny sisa tongotrareo.
34:19 Ary ny ondriko koa dia niandry avy izay efa voahosihosy tongotrareo, Dia niara-nisotro amin'ny tongotrao ny zavatra efa tsaina.
34:20 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo ho anao: Indro, Izaho no mitsara eo ondry matavy amin'ny ondry mahia.
34:21 Fa efa nanafika tamin'ny tehezanareo sy ny sorony, ary efa nandrahona ny malemy biby fiompy rehetra ny tandrokareo, mandra-niely.
34:22 Hovonjeko ny ondriko, Ary tsy hisy intsony ho babo, ary hotsaraiko ny adin'ny ondry amin'ny ondry namany.
34:23 Ary Izaho hanangana Mpiandry iray ho azy, iza no hiandry azy ireo, Davida mpanompoko. Izy no hiandry azy ireo, ary izy no ho mpiandry.
34:24 Sy izaho, ny Tompo, ho Andriamaniny. Ary Davida Mpanompoko no ho mpitarika eo aminy. I, ny Tompo, no niteny.
34:25 Ary hanao fanekem-pihavanana ho azy. Ary hampodiko ny biby mampidi-doza indrindra mba hitsahatra ny tany. Ary ireo izay monina any an-efitra dia matory tsy manana ahiahy any amin'ny ala.
34:26 Ary hataoko ho tonga fitsofan-drano manodidina ny havoanako. Ary hampanenjehiko azy ny ranonorana amin'ny fotoany; hisy ranonorana ny fitahiana.
34:27 Ary ny hazo any an-tsaha, dia hahavokatra ny voany, ary ny tany dia hahavokatra ny vokatra. Ary izy ho ao amin'ny taniny izy, nefa tsy matahotra. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, rehefa ho efa torotoro ny gadran 'ny ny ziogany, ary rehefa ho efa nanafaka azy tamin'ny tanan'ny olona hanapaka azy.
34:28 Ary dia tsy ho babo intsony amin'ny jentilisa, na dia ny bibi-dia hihinana azy ireo eto an-tany. Fa tsy, dia ho velona ny fahatokiana tsy misy tahotra.
34:29 Ary Izaho hanangana ho azy ireo ny laza sampana. Ary izy no tsy ho vitsy foana, ny mosary teo amin'ny tany, ary tsy hisy intsony izy ireo hitondra ny latsa manjo ny hafa firenena.
34:30 Ary dia ho fantany fa Izaho, ny Tompo Andriamaniny, no momba azy, ary izy no olona, ny mpianakavin 'i Isiraely, hoy ny Tompo Andriamanitra.
34:31 Fa ianao no ondry; ny ondry aman'osy fiandriko olona ianareo. Ary Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 35

35:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
35:2 "Ry zanak'olona, manandrifia ny tendrombohitra Seïra, ary haminany momba izany, ary ianao dia hanao hoe: ho azy:
35:3 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, tendrombohitra Seira, ary hitarihako eo amboniny ny tanako ianao, ary hataoko lao sy nandao.
35:4 Horavako ny tanànanareo, dia ho nandao. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
35:5 Fa ianao dia efa mandrakariva fahavalo, ary efa fonosina ny Zanak'Isiraely, avy amin'ny tànan'Ilay-tsabatra, amin'ny andro ny fahoriany, tamin'ny andron'i tafahoatra heloka.
35:6 Noho io, raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, Dia hanolotra anao ny ra, ary rà no hanenjika anao. Na dia efa nankahalainao ny rà, ra no hanenjika anao.
35:7 Ary hataoko lao ny tendrombohitra Seïra, ary nandao. Ary izaho dia anesorana ilay miainga sy ny olona izay niverina.
35:8 Ary hofenoiko ny ny tendrombohitra sy ny voavono. Ary noho ny havoana, sy ao amin'ny lohasaha, ary koa ao amin'ny renirano, faty ho lavon-tsabatra.
35:9 Dia hanolotra anao amin'ny faharavana mandrakizay, ary ny tanànanareo dia tsy honenana. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Tompo Andriamanitra.
35:10 Fa izay nolazainao, 'Firenena roa sy tany roa ho ahy, ary handova azy ireo izany ho lovany,'Aza Jehovah dia tany amin'io toerana io.
35:11 Noho io, raha velona koa Aho, hoy ny Tompo Andriamanitra, Dia manao zavatra araka miaraka amin'ny fahatezerana, ary araka ny zotom-po ianao, izay efa nanao zavatra tamin'ny fankahalana amin'izy ireo. Ary izay tsy ho fantatra amin'ny azy, raha dia efa nitsara anao.
35:12 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho, ny Tompo, no efa nandre ny disgraces, izay nolazainao momba ny tendrombohitr'i Israely, nanao hoe:: 'Izy ireo nandao. Efa nomena anay ho fivelomanay. '
35:13 Ary ianareo nitsangana hamely ahy ny vavanao, ary hoharatsiratsina hamely ahy amin'ny teninareo. Efa reko.
35:14 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Rehefa ny tany rehetra kosa hifaly, Dia hampihena anao irery.
35:15 Toy ny efa nifalianao ny amin'ny lovan'ny 'ny mpianakavin' i Isiraely, izy noho ny nanaovana rava, dia toy izany no iheverako anareo zavatra. Dia ho rava, Ry tendrombohitra Seïra, amin'ny rehetra Idomea. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 36

36:1 "Fa ny aminareo, zanak'olona, maminania ny amin'ny tendrombohitry ny Isiraely, ary ianao dia hanao hoe:: Ry tendrombohitry ny Isiraely, hihaino ny tenin 'ny Tompo.
36:2 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho ny nanaovan'ny fahavalo anareo hoe momba: 'Tsara! Ny avo mandrakizay no nomena antsika ho lovany!'
36:3 noho io, maminania ka ataovy hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria efa lao, ary efa voahitsakitsaka manodidina, ary efa natao ho toy ny lova ho an'ny sisa amin'ny firenena, ary satria nitsangana, noho ny tendron'ny ravin-lela ary ny tonian'ny henatra ny vahoaka,
36:4 noho io, Ry tendrombohitry ny Isiraely, mihaino ny tenin 'ny Tompo Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tendrombohitra, ary amin'ny havoana, ny renirano, sy ny lohasaha, ary ny an-efitra izy, ary ny sisa tavela, ary ny tany lao tanàna, izay efa mponina intsony, ary naneso ny sisa amin 'ny firenena manodidina:
36:5 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ao ny afon'ny zotom-po, Izaho no niteny momba ny sisa amin 'ny firenena, ary ny rehetra Idomea, izay efa nomeko ny tany ho tenany, amim-pifaliana, ho lova, ary amin 'ny fo sy ny saina, ary iza no esory hiala, mba Hataoto mariry ny azy.
36:6 Noho izany, maminania ny amin'ny tanin'ny Israely, ka dia hilaza amin'ny tendrombohitra, ary amin'ny havoana, ny tandavan, sy ny lohasaha: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho no niteny izany tamin'ny fahasaro-piaroko sy ny fahavinirako, satria ianareo efa niaritra ny latsa tamin'ny jentilisa.
36:7 Noho izany, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Izaho efa nanangan-tanana, ka dia ny Jentilisa, izay rehetra manodidina anao, ny tenany no hitondra henatra.
36:8 Fa ny aminareo, Ry tendrombohitry ny Isiraely, mitsiry ny sampana, ary hitondra ny vokatra, ny Isiraely oloko. Fa izy ireo akaiky ny fiavian'ny.
36:9 Fa, indro, Raha izaho, dia anao, ary izaho dia hiverina ho aminareo, ary ho niasa, dia hahazo ianareo voa.
36:10 Ary hahamaro ny olona eo aminareo, na ao amin'ny Isiraely ny taranak'i. Koa ny tanàna dia honenana, ary ny mpandringana dia haverina toerana.
36:11 Ary hofenoiko anao indray amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy. Ary ho maro, ary izy ireo dia hitombo. Ary Izaho hahatonga anao ho velona tahaka ny hatrany am-piandohana, fa Izaho no hanome anareo fanomezam-pahasoavana lehibe kokoa noho ireo izay efa hatrany am-boalohany. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
36:12 Ary izaho handeha miadana ny olona noho ny aminao, mpifehy ny Isiraely oloko, ary izy handova ho lovanao. Ary ianao no ho taniny ho lova. Ary ianao dia tsy havela ho tsy misy azy ireo.
36:13 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Satria misy olona manao hoe momba anao, 'Ianao no vehivavy izay mandany ny olona, ary ianao hokendaina Ny firenenao,'
36:14 noho io, ianao, dia tsy hisy intsony ny olona lanin'ny, fa ianao kosa tsy manimba Ny firenenao, hoy ny Tompo Andriamanitra.
36:15 Ary tsy mamela ny olona mba hahitana ao aminareo ny henatra ny jentilisa intsony. Ary ianao dia tsy hitondra ny fanaratsian'olona intsony ny firenena. Ary dia tsy handefa ny olona izy intsony, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
36:16 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
36:17 "Ry zanak'olona, ny taranak'Isiraely nonina teo ny tany, ary dia nandoto izany tamin'ny fanaony sy ny ny fikasany. ny lalan-kalehany, eo imasoko, tonga toy ny fahalotoan'ny tonga fahavetavetana.
36:18 Ary noho izany dia nampidina ny eo aminy ny fahatezerako, noho ny ra izay nalatsany teo amin'ny tany, sy noho ny nandotoany izany tamin'ny sampiny.
36:19 Ary niparitaka azy any amin'ny jentilisa, ary efa niparitaka any amin'ny tany. Izaho no nitsarako azy araka ny alehany sy ny drafitra.
36:20 Ary raha nandeha izy ireo any amin'ny jentilisa, izay efa niditra, dia nandoto ny anarako masina, na dia lazaina momba azy ireo: 'Izao no ny vahoakan' ny Tompo,'Ary' izy ireo, dia nivoaka avy ny taniny. '
36:21 Fa efa niaro ny anarako masina, izay ny taranak'Isiraely dia efa voaloto any amin'ny jentilisa, izay dia niditra.
36:22 Izany no antony, dia holazainao amin'ny taranak'i Israely: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: I hanao, Tsy noho ny aminareo, Ry mpianakavin 'i Isiraely, fa noho ny anarako masina, izay efa voaloto any amin'ny jentilisa, Izay efa niditra.
36:23 Ary hohamasiniko ny anarako lehibe, izay maloto any amin'ny jentilisa, izay efa maloto eo aminy. Ho tahaka izany anie ny jentilisa fantatrareo fa Izaho no Jehovah, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, rehefa Ho efa masina ao aminao, eo imasony.
36:24 tokoa, Dia hitondra anareo ho any amin'ny jentilisa, ary hangoniko miaraka avy tany amin'ny tany rehetra, ary Izaho hitondra anao any amin'ny taninareo.
36:25 Ary Eny, handatsaka rano madio noho ny aminao, ka dia hadio tamin'ny fahalotoana rehetra, Ary hodioviko ho afaka anao amin'ny sampinareo rehetra.
36:26 Ary homeko fo vaovao ianareo, fa hametraka ao anatinareo fanahy vaovao. Ary hesoriko ny fo vato avy amin'ny vatana, fa Izaho no hanome anareo fo nofo.
36:27 Fa hametraka ny Fanahiko eo aminareo. Ary hanao zavatra mba handehanany araka ny didinao sy mitandrina ny fitsipiko, ary mba hanatanteraka azy ireo.
36:28 Dia ho velona ianareo any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo. Ary ianareo ho oloko, ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo,.
36:29 Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra. Ary izaho kosa hiantso ny vary, ary hahamaro azy aho,, ary tsy hametraka ny mosary eo aminareo.
36:30 Ary hataoko ny voan'ny hazo sy ny vokatra eny an-tsaha, mba tsy hitondra ny fahafaham-baraka intsony ny mosary any amin'ny firenena.
36:31 Ary ianao dia hahatsiaro tena ratsy fanahy ny lalanareo sy ny tiany hatao, izay tsy tsara. Ary hianareo dia ho tezitra amin'ny alalan'ny Ny helokareo ary ny heloka bevava.
36:32 Tsy noho ny aminareo, dia zavatra, hoy ny Tompo Andriamanitra; aoka ho fantatrareo aminareo. Ho menatra sy ho menatra noho ny làlanao, Ry mpianakavin 'i Isiraely.
36:33 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tamin'ny andro dia efa nanadio anao amin'ny helokareo rehetra, ary rehefa no efa nahatonga ny tanàna ho mponina, ary rehefa indray dia efa toerana ny voka-,
36:34 ary rehefa nandao tany dia efa namboly, izay efa foana aloha ny maso rehetra izay nandalo,
36:35 Ary izy kosa hanao hoe: 'Ity tany uncultivated lasa saha mahafinaritra, ary ny tanàna, izay nandao sy mahantra sady nazerany, no nanorim-ponenana sy hankaherezantsika ny tenantsika. '
36:36 Ary ny hafa firenena, ireo izay sisa manodidina anao, ho fantany fa Izaho, ny Tompo, nanorina ny izay rava, ary Namboly inona no uncultivated. I, ny Tompo, no niteny sy nanao zavatra.
36:37 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Na dia amin'izao fotoana, ny mpianakavin 'i Isiraely dia hahita ahy, ka mba hanao zavatra ho azy ireo. Hohamaroiko toy ny ondry andiany olona,
36:38 toy ny ondry andiany masina, toy ny andian'ondry any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana. Dia toy izany no efitra tanàna ho feno olona ondry aman'osy. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 37

37:1 Ary ny tànan'i Jehovah dia hatao eo ahy, Ary nitondra ahy tamin'ny Fanahy 'ny Tompo, Ary dia nalefany ahy teo afovoan'ny tany lemaka izay feno taolana.
37:2 Dia nitondra ahy manodidina, ny alalan 'ireo, manodidina. Ankehitriny izy ireo dia betsaka ambonin'ny amin'ny tani-hay, ka dia maina izaitsizy tokoa.
37:3 Ary hoy izy tamiko, "Ry zanak'olona, araka ny hevitrao fa ireto taolana ireto dia ho velona?"Ary hoy izaho:, "Jehovah Tompo ô, fantatrao."
37:4 Ary hoy izy tamiko, "Maminania momba ireo taolana. Ary ianao dia hanao hoe aminy: taola-maina, hihaino ny tenin 'ny Tompo!
37:5 Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto: Indro, Haterako fanahy ho anao, dia ho velona ianareo.
37:6 Ary hasiako ozatra eo aminareo, ary hataoko hena mitombo anareo, ary hitarihako hoditra noho ny aminao. Ary Izaho no hanome anareo fanahy, dia ho velona ianareo. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
37:7 Dia naminany aho, araka izay nampianatra ahy. Fa ny feo nitranga, araka izay efa naminany, ary indro: tabataba. Ary ny taolan'i nakamban'Andriamanitra, ny anankiray ho eo amin'ny samy mpiara-.
37:8 Ary hitako fa, indro, ary indro: ozatra sy ny nofo nitsangana azy; sy ny hoditra dia omena azy ireo. Nefa izy tsy nisy fanahy ao anatin'izy ireo.
37:9 Ary hoy izy tamiko: "Maminania amin'ny fanahy! maminania, Ry zanak'olona, ka dia hoy ny Fanahy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Fomba, O fanahy, avy amin'ny rivotra efatra, ary mitsoka manerana ireo ireo izay voavono, ka hamelona indray azy ireo. "
37:10 Dia naminany aho, araka izay nampianatra ahy. Ary nisy fanahy tonga tao aminy, ary velona izy ka. Ary nijoro tamin'ny tongony izy, tafika iray lehibe izaitsizy tokoa.
37:11 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona: Ireo rehetra ireo taolana ireto dia ny mpianakavin 'i Isiraely. hoy izy ireo: 'Ny taolanay, sambo fiara, ary ny fanantenana dia maty, ary efa fongotra. '
37:12 Noho io, maminania, ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho no hanokatra ny fasana, ary izaho dia hitarika anao amin'ny sepulchers, Ry oloko. Ary Izaho dia hitarika anareo ho any amin'ny tanin'ny Isiraely.
37:13 Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, raha Izaho no efa niloa ny sepulchers, ary rehefa Izaho no nitondra anareo hiala amin'ny fasan'ny, Ry oloko.
37:14 Fa hametraka ny Fanahiko ao anatinareo, dia ho velona ianareo. Ary Izaho hahatonga anao ho afaka eo ihany tany. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho, ny Tompo, no niteny sy nanao zavatra, hoy ny Tompo Andriamanitra. "
37:15 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
37:16 "Ary ny anao, zanak'olona, manaova tapa-kazo ho anao, ka asio soratra hoe: 'Fa Joda, ary ny Zanak'Isiraely, ny namany. 'Ary hitondra tapa-kazo iray hafa, ka asio soratra hoe: 'Ho an'i Josefa, amin'ny alan'i Efraima, sy ho an'ny taranak'Isiraely rehetra, sy ny namany. '
37:17 Ary anjara ireo, ny iray ho an'ny hafa, ho anao, toy ny tapa-kazo. Ary dia ho tafaray an-tananao.
37:18 Avy eo, rehefa ny zanaky ny firenenao dia hiteny aminao, nanao hoe:: 'Moa tsy milaza amintsika izay mikasa izany?'
37:19 dia ataovy aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho haka ny hazo Josefa, izay eny an-tanan'i Efraima, sy ny firenen'ny Israely, izay miray aminy, ary hasiako azy ireo amin'ny hazon'ny Joda, ary hataoko ho tapa-kazo iray. Ary izy ireo dia ho iray eny an-tanany.
37:20 Ary ny tapa-kazo, amin'ny izay nosoratanao, dia ho eny an-tananao, eo imasony.
37:21 Ary ianao dia hanao hoe aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho haka ny Zanak'Isiraely, tsy ho eo amin'ireo firenena izay efa lasa, ka hangoniko azy ireo amin'ny manodidina, ary Izaho hitondra azy teo ny tany.
37:22 Ary hataoko ho firenena iray any amin'ny tany, an-tendrombohitry ny Isiraely,, ary mpanjaka iray ihany no ho mpanapaka ny fananany rehetra. Ka tsy ho firenena roa intsony, ary tsy ho izy ary tsy hisaraka intsony ho fanjakana roa.
37:23 Ary dia tsy ho voaloto, araka ny sampiny, ary araka ny fahavetavetany, ary ny helony rehetra. Ary Izaho no hamonjy azy ireo, avy tany amin'ny tanàna kely rehetra izay efa nanota izy, Ary hodioviko ho afaka. Ary izy ho oloko, ary Izaho ho Andriamaniny.
37:24 Ary Davida mpanompoko no ho mpanjakany, ary iray ihany no ho mpiandry. Izy no handeha araka ny fitsipiko, Ka dia ho mitandrina ny didiko, , ka hanao azy ireo.
37:25 Ary samy ho velona izy eo amin'ny tany nomeko an'i Jakoba mpanompoko izy, izay razanareo velona. Ary samy ho velona eo aminy, dia izy sy ny zanany, sy ny zanaky ny zanany, na dia fotoana rehetra. ary David, mpanompoko, no ho mpitondra azy ireo, in Azy mandrakizay.
37:26 Ary Izaho hamely ny fanekem-pihavanana ho azy ireo. Izany no ho fanekena mandrakizay ho azy ireo. Ary hanorina azy, ary hahamaro azy. Ary Izaho dia hametraka ny fitoerako masina eo aminy, mitsahatra.
37:27 Ary ny tabernakeliko ho eo aminy. Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko.
37:28 Ary ny firenena ho fantany fa Izaho no Jehovah, ny Mpanamasina ny Isiraely, isian'ny fitoerako masina no ho eo afovoany, mandrakizay. "

Ezekiela 38

38:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamiko, nanao hoe::
38:2 "Ry zanak'olona, manandrifia an'i Goga, ny tany Magoga, ny lohan'ny ny lohan'i Meseka sy Tobala, ary maminania ny momba azy.
38:3 Ary dia lazao aminy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hamely anareo Aho, The Goga, lohan'ny ny lohan'i Meseka sy Tobala.
38:4 Ary hampodiko anao manodidina, fa hametraka kely ao amin'ny valanoranony. Ary dia hitari-dalana anareo ho, rehetra ny miaramila, ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly mitafy fiadiana rehetra, dia nisy vahoaka betsaka, fitaovana tamin'ny lefona sy ny ampinga sy ny sabatra hazavana,
38:5 ny Persianina, ny Etiopiana, ary ny Libyana aminy, mavesatra rehetra amin'ny ampinga sy fiarovan-doha,
38:6 Gomera, sy ny orinasa, Ny terak'i Togarma, ny faritra avaratra, sy ny heriny rehetra, ary ny firenena maro miaraka aminao.
38:7 Miomana sy hampitaovana ny tenanao, amin'ny vahoaka rehetra izay efa nivory ho anao. Ary ianao dia ho toy ny didy ho azy ireo.
38:8 Rehefa ela, dia ho nitsidika. Rehefa tapitra ny taona, ianao dia ho tonga amin'ny tany izay efa niverina-tsabatra, ary izay efa voangona avy amin'ny firenena maro ho any amin'ny tendrombohitr'i Israely izay efa mandrakariva nandao. Ireo olona dia lasan-davitra izy avy any amin'ny firenena, ary izy rehetra dia ho velona matoky ao aminy.
38:9 Hiakatra ho any anefa ianao, ary tonga toy ny tafio-drivotra, ary toy ny rahona, mba handrakotra ny tany, ianao sy ny orinasa, ary ny firenena maro miaraka aminao.
38:10 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Amin'izany andro izany, teny no hiakatra ao am-ponao, dia ho ratsy indrindra mamorona ny drafitra.
38:11 Ary ianao dia hanao hoe: 'Hiakatra ho any ho any amin'ny tany tsy misy manda. Handeha ho an 'ireo izay matory ary nonina tsy manana ahiahy. Izany rehetra izany dia miaina tsy misy manda; dia tsy misy trano fisotroana na vavahady. '
38:12 Dia toy izany no, dia handroba babo, ary dia haka ny tany ho babo, mba mitampena ireo izay efa nandao, ary rehefa afaka izany, dia naverina tamin'ny laoniny, ary eo amin'ny firenena izay nangonina avy tany amin'ny jentilisa intsony, dia ny olona izay efa nanomboka ho zara-taninareo, ary mba ho ny mponina ao, ny ozatra amin'ny eto an-tany.
38:13 Sheba, sy Dedana, ary ny mpandranton'i Tarsisy, ary ny liona no hilaza aminareo: 'Azonao efa tonga mba hividy avy amin'ny babo? Indro, efa tafangona ny maro mba handroba babo, mba haka volafotsy sy volamena, ary nitondra ny fitaovana sy ny harena, ary handroba harena hay refesina. '
38:14 Noho io, zanak'olona, maminania, ka dia lazao amin'i Goga: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ahoana moa no tsy fantatrareo ny andro izany, raha ny oloko, Isiraely, dia ho velona ny fahatokiana?
38:15 Ary ianareo kosa dia handroso amin'izay itoeranareo, avy any amin'ny faritra avaratra, ianao sy ny firenena maro miaraka aminao, izay samy mitaingin-tsoavaly, fiangonan-dehibe sy goavana tafika.
38:16 Ary ianareo hitsangana ny oloko, Isiraely, toy ny rahona, mba handrakotra ny tany. Any am-parany, ianao dia ho. Ary dia hitari-dalana anao ny taniko, ka dia ho fantatry ny jentilisa ahy, rehefa Ho efa masina ao aminao, The Goga, eo imasony.
38:17 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Noho izany, ianao no, momba izay niteny tamin'ny andro fahiny, ny tanan 'ny mpanompoko dia ny mpaminanin'ny Isiraely, izay naminany tamin'ny andron'i 'ireo fotoana izay mety hitarika anao azy.
38:18 Ary izao no ho amin'izany andro izany, amin'ny andro ny fahatongavan'ny Goga hanapaka ny tany Isiraely, hoy ny Tompo Andriamanitra: ny fahatezerana hitsangana amin'ny fahavinirako.
38:19 Ary Izaho no niteny, amin'ny zotom-po sy ao amin'ny afon'ny fahatezerako, fa hisy amin'ny fihorakorahana be hanapaka ny tany Isiraely, amin'izany andro izany.
38:20 Ary eo anatrehako any no mitsangana: ny trondro any an-dranomasina, ary ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra, ary ny biby any an-tsaha, ary mandady rehetra izay mihetsiketsika manerana ny tany, ary ny lehilahy rehetra izay ambonin'ny eto an-tany. Ary ny tendrombohitra dia nanary, ary ny fefy ho lavo, ary ny manda rava ho latsaka any an-tany.
38:21 Ary izaho kosa hiantso ny sabatra hamely azy eny tendrombohitro rehetra, hoy ny Tompo Andriamanitra. Samy ny sabatra dia ho tarihana fijery ny rahalahiny.
38:22 Ary Izaho no hitsara azy amin'ny areti-mandringana, aman-drà, ary mahery setra rainstorms, ary ny havandra vaventy be. Izaho handatsaka afo sy solifara aminy, sy ny miaramilany, ary ny firenena maro izay miaraka aminy.
38:23 Ary Izaho ho: hankalazaina ary nanamasina. Ary Izaho ho fantatra eo imason'ny firenena maro ny. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. "

Ezekiela 39

39:1 "Fa ny aminareo, zanak'olona, maminania ny hamelezana an'i Goga, ary ianao dia hanao hoe:: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Izaho ambony anao, The Goga, lohan'ny ny lohan'i Meseka sy Tobala.
39:2 Ary hampodiko anao manodidina, ary izaho dia hitarika anareo ho, Ka dia ho entiko anareo ny mifoha avy any amin'ny faritra avaratra. Ary ho entiko ho eo amin'ny tendrombohitry ny Isiraely,.
39:3 Ary Izaho hamely ny tsipìkanao eo ankavia, Ka dia horoahiko hiala ny zana-tsipìka avy amin'ny ankavanana.
39:4 Ho lavo eny an-tendrombohitr'i Israely, ianao sy ny orinasa, ary ny firenena izay miaraka aminao. Dia efa nomeko anareo eo an-bibidia, ny vorona, manidina rehetra ary ny zava-, sy ho an'ny biby eny ambonin'ny tany, mba ho levona.
39:5 Ho latsaka ambonin any an-tsaha. Fa Izaho no niteny, hoy ny Tompo Andriamanitra.
39:6 Dia handefasako afo ao Magoga, ary amin 'ireo izay miaina matoky ao amin'ny nosy. Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah.
39:7 Ary hataoko fantatra ny anarako masina eo amin'ny oloko, Isiraely, Ary ny anarako masina dia ho voaloto intsony. Ary ny firenena ho fantany fa Izaho no Jehovah, ny Iray Masin 'ny Isiraely.
39:8 Indro, dia manatona, ary efa natao, hoy ny Tompo Andriamanitra. Ity no andro, momba izay efa nolazaiko.
39:9 Ary ny mponina any an-tanànan'ny Isiraely, dia hivoaka, ka handrehitra sy handoro ny fitaovam-piadiana, ny ampinga lehibe sy ny lefona, ny tsipìka sy ny zana-tsipìka, ary ny mpiasa sy ny lefona. Ary handrehitra afo amin'izy ireo nandritra ny fito taona.
39:10 Ary tsy hitondra kitay hazo avy any ambanivohitra, ary tsy tapaka avy amin'ny ala. Fa handrehitra ny fitaovam-piadiana tamin'ny afo. Ary izy ireo dia mandroba amin 'ireo izay efa Nisy nanararaotra nandroba azy, ka handroba izay efa nandroba ireo azy, hoy ny Tompo Andriamanitra.
39:11 Ary izao no ho amin'izany andro izany: Dia homeko ny laza Goga toerana toy ny fasana teo amin'ny Israely, ny lohasahan'ny wayfarers any atsinanana any an-dranomasina, izay mahatonga fahaverezan-kevitra ao ireo izay mandalo. Ary amin'izany toerana, izy ireo no handevenana an'i Goga sy ny olony maro be rehetra, ary izany dia nataony hoe Lohasaha ny habetsahan'ny Goga.
39:12 Ary ny taranak'Isiraely dia handevina azy, mba hanadiovany ny tany, nandritra ny fito volana
39:13 Ary ny olona rehetra eto an-tany dia handevina azy, Ary izao no ho laza ho azy andro, amin'ny izay efa ankalazaina, hoy ny Tompo Andriamanitra.
39:14 Ary izy no manendry ny olona mba handinika ny tany foana, mba hitady sy handevina ireo izay mbola mandeha amin'ny ambonin'ny tany, mba hanadio azy. Avy eo, rehefa afaka fito volana, dia hanomboka hitady.
39:15 Ary handeha manodidina, nandeha ny tany. Ary rehefa ho efa nahita ny taolan'olona, izy ireo hitsanganany ny fanamarihana toerana afa-tsy izany, mandra-undertakers mba handevenako azy ao amin'ny Lohasahan'ireo ny maro Goga.
39:16 Ary ny anaran'ny tanàna dia ho: ny vahoaka. Ary hodioviny ny tany.
39:17 Ary ny aminareo, avy eo, zanak'olona, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Lazao ny zava-manidina rehetra, ary ny vorona rehetra, ary ho an'izay rehetra ny biby any an-tsaha: Vorio! haingana! Rush miaraka avy amin'ny manodidina rehetra ny ny niharam-boina, izay nataoko sorona ho anao, niharan-doza lehibe eny an-tendrombohitry ny Isiraely, mba haringako nofo, ary hisotro rà!
39:18 Ary mihinana ny nofon'ny mahery vaika, ary hisotro ny ran'ireo mpanjakan'ny tany, ny ondrilahy ary ny zanak'ondry sy osilahy sy ny ran'ombilahy, ary ny vorona mifahy sy izay rehetra matavy.
39:19 Ary Ary aoka holaninao ny saborany ho satiation, ary hisotro ny ra ho inebriation, avy ny niharam-boina izay hataoko ho anao immolate.
39:20 Ary dia ho voky, eo amin'ny latabatra, avy amin'ny soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly mahery, ary avy rehetra ny miaramila, hoy ny Tompo Andriamanitra.
39:21 Ary hasehoko ny voninahitro any amin'ny jentilisa. Ary ny firenena rehetra dia hahita ny fitsarana, izay vitako, sy ny tanako, izay aho dia manao fetr'andro ho azy ireo.
39:22 Ary ny mpianakavin 'i Isiraely dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, Andriamaniny, hatramin'izany andro izany dia taorian'izay.
39:23 Ary ny firenena ho fantany fa ny mpianakavin 'i Isiraely dia babo noho ny helony, satria nandao ahy. Ary noho izany dia nanafina ny tavako taminy, ary natolony teo an-tànan 'ny fahavalony, ary izy rehetra lavon-tsabatra.
39:24 Izaho efa nanao amin'izy ireo araka ny fahalotoany sy ny faharatsiana, ary noho izany dia nanafina ny tavako taminy.
39:25 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary ankehitriny, dia hitarika indray ny babo amin'ny taranak'i Jakôba, ary hesoriko miantra ny mpianakavin 'i Isiraely manontolo. Ary Izaho hanao zavatra amin'ny zotom-po ho an'ny anarako masina.
39:26 Ary izy no hitondra ny fahafaham-barakany sy ny fahadisoany rehetra, araka izay namadika ahy, na dia nonina tany amin'ny taniny toky, dreading tsy misy olona.
39:27 Ary Izaho hitondra azy niverina avy any amin'ny firenena, ka hangoniko avy any amin'ny azy ireo tanin'ny fahavalony, ary Izaho ho masina tamin'ny nataony taminy, eo imason'ny firenena maro.
39:28 Ary dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, Andriamaniny, satria nitondra azy ho any amin'ny firenena, ka nahangona eo amin'ny taniny, ary tsy nandao azy teo na dia iray akory.
39:29 Ary Izaho tsy hanafina ny tavako amin'izy ireo, fa efa nampidina ny Fanahiko amin 'ny mpianakavin' i Isiraely manontolo, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 40

40:1 Tamin'ny taona fahadimy amby roa-polo ny transmigration, tamin'ny fiandohan'ny taona, tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana, tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo taorian'ny namely ny tanàna, amin'io andro io, ny tanan 'ny Tompo napetraka tamiko, Ary nentiny ho amin'io toerana io.
40:2 Tamin'ny fahitana avy tamin'Andriamanitra, Dia nentiny ho eo amin'ny tanin'ny Isiraely, Ary dia nalefany ahy amin'ny tendrombohitra avo dia avo iray, izay nisy zavatra toy ny hanorenana ny tanàna, verging manatrika ny atsimo.
40:3 Dia nitondra ahy ho any amin'io toerana io. Ary indro, nisy lehilahy, izay fijery azy dia tahaka ny tarehin'ny-barahina, rongony fotsy tady teny an-tanany, ary nisy volotara fandrefesana teny an-tanany. Ary teo am-bavahady.
40:4 Ary izany lehilahy izany no nilaza tamiko: "Ry zanak'olona, Hijery maso, ary henoy amin'ny sofinao, ka nametraka ny fonao handinika izay rehetra aho, hanambara aminao. Fa ianao dia efa nampidirina teto amin'ity tany ity, ka dia ireo zavatra ireo mba haseho aminareo. Lazao izay rehetra hitanao any amin'ny mpianakavin 'i Isiraely. "
40:5 Ary indro, nisy rindrina ivelan'ny trano, manodidina izany manodidina, ary amin'ny tanan-dralehilahy nisy volotara fandrefesana, enina hakiho sy ny rofia. Dia norefesiny ny sakan'ny ny hanorenana tamin'ny eran'ny volotara; toy izany koa, ny hahavony izy noho eran'ny volotara.
40:6 Dia nankany amin'ny vavahady izay manatrika ny atsinanana, Ary niakatra araka ny dingana. Dia norefesiny ny sakan'ny ny tokonam-bavahady toy ny eran'ny volotara, izany hoe, tokonam-baravarana iray dia eran'ny volotara ny sakany.
40:7 Ary ny trano fiambenana, dia eran'ny volotara ny lavany, ary eran'ny volotara koa ny sakany. Ary ny teo anelanelan'ny efi-trano, nisy dimy hakiho.
40:8 Ary ny tokonam-bavahady, akaikin'ny anatiny vestibule ny vavahady, dia eran'ny volotara.
40:9 Ary norefesiny koa ny vestibule ny vavahady toy ny valo hakiho, ary ny anoloana ho roa hakiho. Fa ny vestibule ny vavahady, tao anatiny nisy.
40:10 Koa, ny trano fiambenana teo amin'ny vavahady, nankany amin'ny tany atsinanana, telo avy amin'ny lafiny iray ho any amin'ny hafa. Ny telo dia nataony mitovy ohatra, ary ny mpifanandrina dia nataony mitovy ohatra, eo amin'ny andaniny sy ny ankilany.
40:11 Dia norefesiny ny sakan'ny ny tokonam-bavahady toy ny folo hakiho, ary ny lavan'ny vavahady dia telo ambin'ny folo hakiho toy ny.
40:12 Ary teo anoloan'ny efi-trano, ny fari-taniny dia iray hakiho. Ary amin'ny andaniny sy ny ankilany, ny fari-taniny dia iray hakiho. Fa ny efi-trano dia enina hakiho, avy amin'ny lafiny iray ho any amin'ny hafa.
40:13 Dia norefesiny koa ny vavahady, avy any an-tampon'ny efi-trano iray hatramin'ny tafon'ny iray koa, dimy amby roa-polo hakiho ny sakany, isan-trano.
40:14 Ary nahita ny mpifanandrina mba ho enim-polo hakiho. Ary eo anoloany, nisy kianja ho an'ny ny vavahady manodidina manodidina.
40:15 Ary eo anatrehan'i ny vavahady, izay omena hatrany ny lafin-vestibule ny vavahadin'ny ny anatiny, nisy dimam-polo hakiho.
40:16 Ary nisy varavarankely slanting tao an-efi-trano ary ireo mpifanandrina, izay ao anatin'ny vavahady manodidina manodidina. Ary toy izany koa, nisy ihany koa ny varavarankely amin'ny vestibules manodidina ny anatiny, ary nisy sarin'ny hazo rofia teo anoloan'ny mpifanandrina.
40:17 Dia nitondra ahy ho any amin'ny kianja ivelany, ary indro, nisy storerooms sy ny sosona vato lampivato manerana ny fitsarana. Telo-polo storerooms nanodidina ny lampivato.
40:18 Ary ny lampivato teo anoloan'ny vavahady, nanaraka ny lavan'ny vavahady:, dia ambany.
40:19 Dia norefesiny koa ny sakany, tsy ho ambonin'ny vavahady ambany eny aloha ny ivelany ampahany amin'ny kianja anatiny, ho zato hakiho, any atsinanana ary any avaratra.
40:20 Toy izany koa, dia norefesiny ny vavahady amin'ny kianja ivelany, izay nijery ny lalana any avaratra, mba ho betsaka ny lavany mitovy ny sakany.
40:21 Ary ny trano fiambenany dia telo avy amin'ny lafiny iray ho any amin'ny hafa. Ary ny anoloana sy ny vestibule, araka ny ohatry ny vavahady taloha, dia dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.
40:22 Ary ny varavarankely, ary ny vestibule, ary ny soratra voasokitra teo araka ny ohatry ny vavahady izay nijery ny atsinanana. Ary ny fiakarana dia ambaratonga fito ho fiakarana, ary vestibule dia eo anoloany.
40:23 Ary nisy vavahadin'ny kianja anatiny, tandrifin'ny vavahady avaratra, ary ny atsinanana. Ary norefesiny amin'isam-bavahadin'ny toy ny zato hakiho.
40:24 Dia nitondra ahy ho any amin'ny lalana mankany amin'ny atsimo, ary indro, nisy vavahady izay manatrika ny atsimo. Ary norefesiny ny aloha sy ny vestibule mba ho toy izany koa ho toy ny fepetra ambony.
40:25 Ary ny varavarankeliny sy ny vestibule manodidina rehetra dia tahaka ny varavarankely hafa: dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.
40:26 Ary nisy ambaratonga fito mba hiakatra ho azy, ary ny varavarany vestibule eo anatrehan'ny. Ary nisy sarin'ny hazo rofia voasokitra, iray isaky ny lafiny, amin'ny ny anoloana.
40:27 Ary nisy vavahady fidirana amin'ny kianja anatiny, teny an-dalana ho any amin'ny atsimo. Ka dia norefesiny hatramin'ny vavahady anankiray hafa, teny an-dalana ho any amin'ny atsimo, ho zato hakiho.
40:28 Dia nitondra ahy ho eo an-kianja anatiny, ho any amin'ny vavahady atsimo. Dia norefesiny koa ny vavahady mba ho araka ny fepetra ambony.
40:29 ny efi-trano, ary ny anoloana, ary ny vestibule nitovy fepetra. Ary ny varavarankeliny sy ny vestibule manodidina dia dimam-polo hakiho ny halavany, ary amby roa-polo hakiho ny sakany dimy.
40:30 Ary ny vestibule manodidina dia dimy amby roa-polo hakiho ny lavany, ary dimy hakiho ny sakany.
40:31 Ary ny vestibule dia nanatrika ny kianja ivelany, ary ny sarin'ny hazo rofia teo am-aloha. Ary nisy ambaratonga valo hiakatra ho azy.
40:32 Dia nitondra ahy ho eo an-kianja anatiny, eny an-dalana ny atsinanana. Dia norefesiny koa ny vavahady mba ho araka ny fepetra ambony.
40:33 ny efi-trano, ary ny anoloana, ary ny vestibule dia tahaka ny etsy ambony. Ary ny varavarankeliny sy ny vestibules manodidina dia dimam-polo hakiho ny halavany, ary amby roa-polo hakiho ny sakany dimy.
40:34 Ary nanana vestibule, izany hoe, tao amin'ny kianja ivelany. Ary ny sarin-javatra amin'ny sarin'ny hazo rofia teo aloha ny lafiny iray ary ny anankiray. Ary ny fiakarana tohatra valo teo anilan'ny.
40:35 Dia nitondra ahy ho any amin'ny vavahady izay manatrika ny avaratra. Dia norefesiny, ka ho araka ny fepetra ambony.
40:36 ny efi-trano, ary ny anoloana, ary ny vestibule, ary ny varavarankely manodidina dia dimam-polo hakiho ny halavany, ary amby roa-polo hakiho ny sakany dimy.
40:37 Ary ny vestibule nijery nanatrika ny kianja ivelany. Ary ny sokitra ny hazo rofia teo aloha ny teo amin'ny lafiny iray ary ny anankiray. Ary ny fiakarana tohatra valo teo anilan'ny.
40:38 Ary isaky ny iray amin'ireo storerooms, nisy varavarana am-anoloan'ny vavahady. Ery, izay nanakobahany ny fanatitra dorana.
40:39 Ary teo am-vestibule ny vavahady, dia nisy latabatra roa eo amin'ny lafiny iray, ary ny vato fisaka roa teny am-pitan'ny, ka dia ny fanatitra dorana, ary ny fanatitra noho ny ota, ary ny fanatitra noho ny fandikan-dalàna mety hatao sorona azy ireo.
40:40 Ary amin'ny lafiny ivelany, izay miakatra ho eo anoloan'ny vavahady izay manatrika ny avaratra mandeha, dia nisy latabatra roa. Ary teo am-pita, teo anoloan'ny vestibule ny vavahady, dia nisy latabatra roa.
40:41 Nisy latabatra efatra teo amin'ny ilany iray, Ary nisy latabatra efatra natao teny am-pitan'ny; nanaraka ny lafiny roa amin'ny vavahady, nisy latabatra valo, amin 'izay sorona.
40:42 Ary nisy latabatra efatra ho amin'ny fanatitra dorana no naorina ny vato efamira: iray sy sasany hakiho ny halavany, ary iray hakiho sy sasany ny sakany, ary iray hakiho ny haavony. teo ireo, dia nametraka ny fanaka, izay ny fanatitra dorana sy ny sorona no niharan-doza.
40:43 Ary ny sisiny dia rofia iray ny sakany, niverina ao anatiny manodidina. Ary ny henan'ny fanatiny dia teo amin'ny vato fisaka.
40:44 Ary teo ivelan'ny vavahady anatiny, nisy storerooms ho an'ny cantors, ao amin'ny kianja anatiny, izay afa-tsy ny vavahady izay manatrika ny avaratra. Ary ny tarehiny dia tandrifin'ny làlana mankany amin'ny atsimo; ny iray teo anilan'ny vavahady atsinanana, izay manatrika ny lalana mankany amin'ny tany avaratra.
40:45 Ary hoy izy tamiko: "Izao no storeroom izay manatrika ny atsimo; fa aoka ho an'ny mpisorona izay mitandrina fiambenana ho ny fiarovana ny tempoly.
40:46 Koa, ny storeroom izay manatrika ny avaratra, dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina mpiambina eo amin'ny fanompoana ny alitara. Ary izao no zanakalahin'i Zadoka, izay rehetra eo amin'ny taranak'i Levy, izay mety manakaiky ny Tompo, mba hanompo azy. "
40:47 Dia norefesiny ny kianja ho zato hakiho ny lavany, ary zato hakiho ny sakany, amin'ny lafiny efatra mitovy. Ary ny alitara dia teo anoloan'ny tempoly.
40:48 Dia nitondra ahy ho eo an-vestibule ny tempoly. Dia norefesiny ny vestibule ho dimy hakiho ny tamin'ny lafiny iray, ary dimy hakiho koa ny tamin'ny teny am-pita. Ary ny sakan'ny vavahady dia telo hakiho ny tamin'ny lafiny iray, ary telo hakiho koa ny tamin'ny teny am-pita.
40:49 Ary ny lavan'ny vestibule roa-polo hakiho, ary ny sakany dia iraika ambin'ny folo hakiho, ary nisy ambaratonga valo ho azy hiakatra. Ary nisy andry eo anoloany, iray tamin'ny lafiny iray, ary iray koa tamin'ny lafiny.

Ezekiela 41

41:1 Dia nitondra ahy ho eo an-kianjan'ny tempoly, ary norefesiny ny aloha ho enina hakiho ny sakany tamin'ny lafiny iray, ary enina hakiho koa ny sakany an-dafin'i, dia ny sakany, dia ny tabernakelin'ny.
41:2 Ary ny sakan'ny vavahady dia folo hakiho. Ary ny lafiny roa amin'ny vavahady dia nisy dimy hakiho ny tamin'ny lafiny iray, ary dimy hakiho koa ny tamin'ny teny am-pita. Dia norefesiny ny lavany mba ho efa-polo hakiho, ary ny sakany roa-polo hakiho ho.
41:3 Ary mandeha ao anatiny, norefesiny koa ny anoloan'ny vavahady ho roa hakiho. Ary ny vavahady dia enina hakiho, ary ny sakan'ny vavahady dia fito hakiho.
41:4 Dia norefesiny ny lavany dia roa-polo hakiho ny, ary ny sakany roa-polo hakiho ny ho, eo anatrehan'i ny tempoly. Ary hoy izy tamiko, "Ity no Masina Indrindra."
41:5 Ary norefesiny ny hatevin'ny rindrin'ny trano dia enina hakiho ny, ary ny sakan'ny amin'ny lafiny roa ho efatra hakiho, manodidina ny trano na aiza na aiza.
41:6 Ary ny paosin-trano ireo lafiny amin'ny lafiny, ary indroa telo amby telo-polo. Ary kasaina ivelany, mba hahazoany miditra nanaraka ny rindrina, teo amin'ny lafiny roa manodidina, mba ahitana, fa tsy hikasika, ny rindrin'ny tempoly.
41:7 Ary nisy lalana boribory malalaka, miakatra ambony amin'ny alalan'ny rivotra, mankao, Ary nitarika ny cenacle ny tempoly iray Mazava ho azy fa boribory. Vokatr'izany, ny tempoly dia midadasika kokoa ao amin'ny faritra ambony. Ary noho izany, avy any ambanin'ny, dia niainga ho any amin'ny faritra ambony, eo afovoany.
41:8 Ary tao an-trano, Hitako ny hahavony manodidina ny fanorenan'ny paosin-trano, izay ny ohatry ny bararata, nandritra ny enina hakiho.
41:9 Ary ny sakan'ny ny rindrina ivelany amin'ny paosin-trano dia dimy hakiho. Ary ny trano anatiny dia ao anatin'ny efi-trano ny lafiny-trano.
41:10 Ary ny teo anelanelan'ny storerooms, nisy ny sakany roa-polo hakiho, manodidina ny trano na aiza na aiza.
41:11 Ary ny varavaran'ny paosin-trano manatrika ny fitoerana fivavahana. Varavarana iray manatrika ny lalana mankany amin'ny tany avaratra, ary varavarana iray manatrika ny lalana mankany amin'ny tany atsimo. Ary ny sakan'ny amin'ny toerana fivavahana dia dimy hakiho manodidina.
41:12 Ary ny hanorenana, izay misaraka, ary izay verged nanatrika ny lalana nanatrika ny ranomasina, dia fito-polo hakiho ny sakany. Fa ny rindrin'ny hanorenana dia dimy hakiho ny sakany tamin'ny lafiny rehetra, ary ny lavany amby sivi-folo hakiho.
41:13 Dia norefesiny ny lavan'ny trano ho zato hakiho, ary ny hanorenana, izay misaraka, sy ny rindrina, ho zato hakiho ny lavany.
41:14 Ary ny sakan'ny teo anoloan'ny an-trano, ary izay misaraka miatrika ny atsinanana, dia zato hakiho.
41:15 Dia norefesiny ny lavan'ny hanorenana mifanohitra ny tavany, izay natokana amin'ny indray, ary ny porticos amin'ny lafiny roa, ho zato hakiho, amin'ny tempoly ao anaty sy ny vestibules ny fitsarana.
41:16 ny tokonana, ary ny varavarankely oblique, ary ny lala-mitafo, manodidina izany amin'ny lafiny telo, dia tandrifin'ny tokonam-baravaran'ny tsirairay, ka Gaga be tamin'ny hazo manerana ny faritra manontolo. Fa ny gorodona tonga hatrany amin'ny varavarankely, ary ny varavarankely dia nikatona ny varavarana ambony;
41:17 Ary tonga hatrany amin'ny trano ao anatiny, sy ny ivelany, manerana ny rindrina manontolo, manodidina ny anatiny sy ivelany, fa ny halehiben'ny manontolo.
41:18 Ary nisy sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia nanao, ary samy sarin'ny hazo rofia dia teo anelanelan'ny kerobima iray ary ny iray hafa, ary ny kerobima nanana tarehy roa avy.
41:19 Ny tarehin'olona no akaiky indrindra ny hazo rofia tamin'ny lafiny iray, ary ny tarehin-diona no akaiky indrindra ny hazo rofia tamin'ny an-pita. Izany dia aseho manerana ny trano manontolo manodidina.
41:20 Avy amin'ny tany, na dia hatramin'ny faritra ambony 'ny vavahady, nisy sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia voasokitra teo amin'ny rindrin'ny tempoly.
41:21 Tokonam-baravarana ny kianja sy ny anoloana amin'ny fitoerana masina dia nahita iray miatrika ny hafa.
41:22 Ny alitara dia hazo, ka telo hakiho ny hahavony, ary ny lavany dia roa hakiho. Ary ny zorony, ary ny lavany, ary ny mandany dia hazo. Ary hoy izy tamiko, "Io no latabatra eo anatrehan'ny Tompo."
41:23 Ary nisy lela-varavarana roa tao amin'ny tempoly sy tao amin'ny fitoerana masina.
41:24 Ary tamin 'ny lela-varavarana roa, eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, varavarana roa kely, izay samy ao anatin'ny mivalona. Fa lela-varavarana roa teo amin'ny lafiny roa amin'ny varavarana.
41:25 Ary ny kerobima dia voasokitra ao amin 'ny varavaran' ny tempoly, ny sarin-hazo rofia, no efa natao aseho koa teo amin'ny rindrina. Ary noho izany koa, ny zana-kazo dia matevina eo amin'ny anoloan'ny vestibule amin'ny ivelany.
41:26 Rehefa ireo no oblique varavarankely, ny sarin be rofia eo amin'ny lafiny iray koa amin'ny hafa, eo amin'ny lafiny roa amin'ny vestibule, araka ny lafiny roa amin'ny trano, ary ny sakany 'ny rindrina.

Ezekiela 42

42:1 Dia nitondra ahy ho any amin'ny kianja ivelany teny an-dalana izay mitondra any avaratra, dia nitondra ahy ho eo an-storeroom izay teo tandrifin'ny kianja voatokana hanorenana, ary mifanohitra amin'ilay toerana masina izay manatrika ny avaratra verges.
42:2 Ny halavan'ny manoloana ny vavahady avaratra dia zato hakiho, ary ny sakany dimam-polo hakiho.
42:3 Tandrifin'ny roapolo hakiho amin'ny kianja anatiny, ary tandrifin'ny lampivato sosona vato any amin'ny kianja ivelany, amin'izany toerana, nisy lavarangana fidirana telo miray amin'ny lavarangana fidirana.
42:4 Ary teo anoloan'ny storerooms, nisy walkway, folo hakiho ny sakany, nanatrika ny afovoan-teny ary lalana iray hakiho izany. Ary ny lela-varavarana teo amin'ny avaratra.
42:5 Amin'izany toerana, nisy storerooms, teo ambony tafon 'ny ambaratonga ambany. Fa izy ireo nanohana ny porticos, izay kasaina avy azy amin'ny ambaratonga ambany, ary avy tamin'ny afovoan-trano.
42:6 Fa nifanongoa telo ambaratonga, ary izy ireo dia tsy manana andry, tahaka izy ireo tahaka ny andrin'ny kianja. Noho io, dia kasaina avy amin'ny ambaratonga ambany ka hatreo afovoan'ny, dimam-polo hakiho avy amin'ny tany.
42:7 Ary ny rindrina ivelany hihodidina, mifanakaiky ny storerooms izay nanaraka ny lalana mankany amin'ny kianja ivelany teo anoloan'ny storerooms, dimam-polo hakiho ny lavany.
42:8 Fa ny lavan'ireo ny storerooms amin'ny kianja ivelany dia dimam-polo hakiho, ary ny lavany eo anatrehan'ny tao amin'ny tempoly dia zato hakiho.
42:9 Ary eo ambany ireo storerooms, nisy ny fidirana avy any atsinanana, ho an'ireo izay te-hiditra ao amin'ny kianja ivelany.
42:10 Ao amin'ny sakan'ny ny hihodidina rindrin'ny kianja izay teo tandrifin'ny tany atsinanana, amin'ny face ny kianja voatokana hanorenana, nisy ihany koa ny storerooms, alohan'ny hanorenana.
42:11 Ary nisy lalana teo alohany dia araka ny endriky ny storerooms izay eny an-dalana any avaratra. Toy ny halavan'ny, toy izany koa ny sakany. Ary ny fidirana manontolo, ary ny fifanahafana, ary ny lela-varavarana
42:12 dia araka ny varavaran'ny storerooms izay teny an-dalana nanatrika ny laza. Nisy varavarana teo an-doha-dalana, sy ny fomba mitokana teo anoloan'ny vestibule, eny an-dalana miditra nanatrika ny atsinanana.
42:13 Ary hoy izy tamiko: "Ny storerooms any avaratra, ary ny storerooms any atsimo, izay eo anoloan'ny kianja voatokana hanorenana, masina ireo storerooms, izay ny mpisorona, izay manatona an'i Jehovah ao amin'ny Masina Indrindra, no mahazo mihinana. Ao no toerana ny Masina Indrindra, ary ny fanatitra noho ny ota, sy ny fahadisoana. Fa toerana masina.
42:14 Ary ny mpisorona dia efa niditra, dia tsy hiala amin'ny fitoerana masina ho any amin'ny kianja ivelany. Ary amin'izany toerana, dia hametraka ny fitafiana, izay fanompoam-pivavahana, satria masina. Ary hitafy fitafiana hafa, ary izany no fomba hivoaka izy ireny ho an'ny olona. "
42:15 Ary rehefa vita nandrefesany ny trano anatiny, Dia nitondra ahy nivoaka nanaraka ny lalana mankamin'ny vavahady izay manatrika ny lalana mankany amin'ny tany atsinanana. Ary norefesiny ny manodidina manodidina.
42:16 Dia norefesiny manatrika ny rivotra avy any atsinanana raha amin'ny volotara fandrefesana: indiman-jaton'ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana manerana ny Mazava ho azy fa.
42:17 Dia norefesiny miatrika ny rivotra avy any avaratra: indiman-jaton'ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana manerana ny Mazava ho azy fa.
42:18 Ary manatrika ny rivotra avy any atsimo, norefesiny indiman-jaton'ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana manerana ny Mazava ho azy fa.
42:19 Ary nanatrika ny andrefana rivotra, norefesiny indiman-jaton'ny volotara tamin'ny volotara fandrefesana.
42:20 Ny rivotra efatra, norefesiny ny rindrina, manodidina manerana ny Mazava ho azy fa: diman-jato hakiho ny lavany, dimam-jato hakiho ny sakany, mizara eo amin'ny fitoerana masina sy ny trano misy ny sarambabem-bahoaka.

Ezekiela 43

43:1 Dia nitondra ahy ho any amin'ny vavahady izay manatrika ny lalana mankany amin'ny tany atsinanana.
43:2 Ary indro, ny voninahitry ny Andriamanitry ny Isiraely niditra eny an-dalana ny atsinanana. Ary ny feony dia tahaka ny firohondrohon'ny rano be. Ary ny tany dia Marevaka talohan'ny ny fahalehibiazany.
43:3 Ary hitako fa, indro fahitana araka ny endrika izay efa hitako rehefa tonga izany dia ny handrava ny tanàna. Ary ny teny dia araka ny fahitana izay efa hitako teo akaikin'ny ony Kebara. Dia nikarapoka nihohoka.
43:4 Ary ny fahalehibiazan'i Jehovah nandroso ho eo an-kianjan'ny tempoly, eny an-dalana amin'ny vavahady izay manatrika ny atsinanana.
43:5 Ary nisy fanahy nanainga ahy ka nitondra ahy niditra ho ao amin'ny kianja anatiny. Ary indro, ny trano feno ny voninahitry ny Tompo.
43:6 Ary nahare olona niteny tamiko avy any an-trano, ary ny lehilahy izay nitsangana teo anilako
43:7 hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, ny toerana ny seza fiandrianako, ary ny toerana ny dian'ny tongotro, dia ny toerana misy ahy: teo afovoan'ny zanak'Israely mandrakizay. Ary ny mpianakavin 'i Isiraely, izy ireo sy ny mpanjakany, dia tsy handoto intsony ny anarako masina, araka ny fijangajangana, ary ny mpandringana lalan'ny ny mpanjakany, ary ny ambony toerana.
43:8 Efa namboarina ny tokonam afa-tsy ny tokonam, sy ny tolàm-baravarana afa-tsy ny tolam-baravarana. Ary nisy rindrina anelanelako sy ireny. Ary nolotoiny ny anarako masina noho ny fahavetavetana izay nataony. Noho io, Nataoko lany ringana azy tamin'ny fahatezerako.
43:9 Koa ankehitriny, aoka Mandroaka ny fijangajangana, ary ny voka- lalan'ny ny mpanjakany, eo anoloako. Ary Izaho ho velona eo aminy mandrakizay.
43:10 Fa ny aminareo, zanak'olona, hanambara ny tempoly ho an'ny mpianakavin 'i Isiraely, ary aoka ho menatra noho ny helony, ka dia horefesiny ny FABRICATION,
43:11 ka avelao mba ho menatra amin'ny ny zavatra rehetra izay efa nataony. Manambara ho azy ny endrika sy ny FABRICATION-trano, ny fivoahana sy ny fidirana, manontolo sy ny famaritana, sy ny fitsipika rehetra, sy ny filaminana manontolo, ary ny rehetra ny lalàna. Ary dia soraty eo imasony, mba hitandrina ny famaritana iray manontolo sy ny fitsipika ao, ary toy izany koa mba hahazoany manatontosa azy ireo. "
43:12 Izany no lalàna amin'ny trano teo am-tampon'ny tendrombohitra, ny faritra rehetra manodidina. Izany dia ny Masina Indrindra. Noho izany, izao no lalàna amin'ny trano.
43:13 Ary izao no fepetra ny alitara araka ny hakiho marina indrindra, izay manana iray hakiho sy ny rofia. Manenjana ny hakiho iray, Ary ny iray hakiho ny sakany. Ary ny sisin-tany, na dia ho any amin'ny sisin'ny sy ny manodidina, dia ny sakany iray rofia. Ny tavy fisotroana ny alitara dia tahaka izany koa.
43:14 Ary hatramin'ny manenjana amin'ny tany ka hatrany amin'ny sisiny furthest dia roa hakiho, ary ny sakany dia iray hakiho. Ary hatramin'ny sisiny kely ka hatramin'ny lehibe kokoa dia efatra hakiho sisiny, ary ny sakany dia iray hakiho.
43:15 Ary am-patana mihitsy dia efatra hakiho. Ary ao am-patana mandeha miakatra, nisy tandroka efatra.
43:16 Ary am-patana dia roa ambin'ny folo hakiho ny lavany tamin'ny roa ambin'ny folo hakiho ny sakany, efa-joro sokera, amin'ny lafiny mitovy.
43:17 Ary ny sisiny dia efatra ambin'ny folo hakiho ny lavany, sy efatra ambin'ny folo hakiho ny sakany, amin'ny zorony efatra. Ary ny satro-boninahitra manodidina dia antsasaky ny hakiho iray, ary ny manenjana dia iray hakiho manodidina. Ary ny dingana nitodika nanatrika ny atsinanana.
43:18 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ary izao no fombafomba ny alitara, na inona na inona andro izany dia hatao, mba azo anolorana dorana teo amboniny, ary ny ra dia mety harotsaka.
43:19 Ary dia hanolotra ireo ho amin'ny mpisorona sy ny Levita, izay avy amin'ny taranak'i Zadoka,, izay manatona ahy, hoy ny Tompo Andriamanitra, mba hanaterana izany ho Ahy ombilahy kely avy omby amin'ny anaran'ny fahotana.
43:20 Ka any no hakanao avy ny ràny, ary dia mametraka azy eo amin'ny tandrony efatra, sy amin'ny zorony efatra amin'ny sisiny, sy ny satro-boninahitra manodidina. Ary toy izany koa no no hanadio sy manarina izany.
43:21 Ary dia haka ny ombilahy kely, izay ho nanatitra noho ny ota, ka dia handoro azy tao amin'ny kianja voatokana tao an-trano, ivelan'ny ao amin'ny fitoerana masina.
43:22 Ary amin'ny andro faharoa, izao no atero ho immaculate osilahy tsy ho eo amin'ny osivavy amin'ny anaran'ny fahotana. Ary izy no manarina ny alitara, toy ny expiated azy tamin'ny ombilahy kely.
43:23 Ary rehefa ho efa vita expiating izany, izao no atero ho immaculate ombilahy kely avy amin'ny omby sy ny ondrilahy immaculate avy amin'ny ondry aman'osy.
43:24 Ary izao no atero azy eo anatrehan'ny Tompo. Ary ny mpisorona hanopy sira azy, dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah.
43:25 Mandritra ny fito andro, izao no atero isan'andro ny osilahy amin'ny anaran'ny fahotana. koa, izy no atero ho zanak'omby avy omby, sy ondrilahy iray avy amin'ny ondry aman'osy, ireo izay immaculate.
43:26 Mandritra ny fito andro, dia manarina ny alitara, ary hodioviny azy, ary izy no mameno ny tanana.
43:27 Avy eo, rehefa tapitra ny andro efa vita, amin'ny andro fahavalo sy taorian'izay, ny mpisorona dia hanatitra ny sorona dorana eo ambonin'ny alitara miaraka amin'ny pihavanana. Ary Izaho ho faly aminao, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 44

44:1 Dia nampihemotra ahy, manandrify ny lalana mankamin'ny vavahady ivelany amin'ny fitoerana masina, izay manatrika ny atsinanana. Ary nisy nakatona.
44:2 Ary hoy ny Tompo tamiko: "Ity vavahady ity dia hirindrina; dia tsy hovohana. Ary ny olona ny alalan 'Tsy hita io. Fa Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,, dia niditra ny alalan 'izany, ary izany dia mikatona
44:3 ny mpanjaka. Ny mpanjaka mihitsy no hipetraka amin'ny izany, ka dia izy hihinan-kanina eo anatrehan'i Jehovah; dia hiditra amin'ny lalana mankany amin'ny vestibule 'ny vavahady, dia hiala amin'ny toy izany koa. "
44:4 Ary nitondra ahy tamin'ny, eny an-dalana amin'ny vavahady avaratra, eo imason 'ny trano. Ary hitako fa, indro, ary indro, ny voninahitr'i Jehovah nameno ny tranon'i Jehovah. Dia nikarapoka nihohoka.
44:5 Ary hoy ny Tompo tamiko: "Ry zanak'olona, napetraka ao am-ponao, ka mijere amin'ny masonao, ary aoka hohenoin'ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao momba ny lanonana rehetra tao an-tranon'i Jehovah sy ny zava-drehetra ny lalàna. Ary hametraka ny fonareo amin 'ny lalan' ny tempoly, miaraka ny fivoahana rehetra avy ao amin'ny fitoerana masina.
44:6 Ary ianao dia hanao hoe amin'ny taranak'i Israely, dia ilay mampahasaro ahy: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Aoka ny ratsy fanahy rehetra nataonao ho ampy ho anao, Ry mpianakavin 'i Isiraely.
44:7 Fa mampiditra vahiny lahy, tsy voafora fo sady tsy voafora nofo, mba ho ao amin'ny fitoerako masina, ary mba handotoany ny trano. Ary nanateranareo ny haniko, ny saborany, ary ny rà, nefa ianao dia nivadika ny fanekeko ny ratsy rehetra nataonao.
44:8 Ka tsy mba nitandrina ny didy ny amin'ny fitoerako masina, nefa efa nametraka mpanara-maso ny fiaretan-tory ao amin'ny fitoerana masina hisolo anareo.
44:9 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Any vahiny, misy vahiny zanaka izay any an-teo amin'ny Zanak'Isiraely, izay tsy voafora fo sady tsy voafora nofo, Tsy hiditra ao amin'ny fitoerako masina.
44:10 Ary ny Levita, efa niala lavitra ahy, ao amin'ny fahadisoan'ny ny Zanak'Isiraely, ary efa lasa nivily niala tamiko ka nanaraka ny sampiny, ary samy miteraka ny helony.
44:11 Dia ho mpikarakara ao amin'ny fitoerako masina, ary ny mpiandry varavarana teo am-bavahadin'ny tranon'i, ary mpanao fanompoam-pivavahana tao an-trano. Dia hovonoiny ny sorona dorana sy ny niharam-boina ny olona. Ary izy ireo dia hijoro eo anoloany, mba hanompo azy.
44:12 Fa satria nanao fanompoam-pivavahana ho azy teo anatrehan'ny sampiny, ka tonga fahatafintohinana ny heloka ho any amin'ny taranak'Isiraely, izany no antony, Izaho efa nanangan-tanana hamely azy, hoy ny Tompo Andriamanitra, ary izy no hitondra ny helony.
44:13 Ary ireo tsy mba hanakaiky ahy, mba hampiasa ny fisoronana ho ahy, Ka dia ho tsy hanakaiky na ny zavatra masina, izay manakaiky ny fitoerana masina indrindra. Fa tsy, dia hitondra henatra sy ny ratsy nataony, izay nataony.
44:14 Ary Izaho hahatonga azy ireo ho mpiandry varavarana tao an-tranon'i, ho an'ny rehetra, ny asa fanompoana sy ny rehetra te-ho hatao ao izany.
44:15 Fa ny mpisorona sy ny Levita izay no zanakalahin'i Zadoka, izay nahita ny lanonana ny amin'ny fitoerako masina, raha ny zanak'Israely nivily niala tamiko ka, ireo no hanatona ahy, ka dia mba hanompo ho ahy. Ary izy no ho eo eo imasoko, mba hanaterana izany ho Ahy ny sabora sy ny ra, hoy ny Tompo Andriamanitra.
44:16 Izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina, ary izy no hanatona ny latabatro, ka dia mba hanompo ho ahy, ary mba hitandrina ny fombafomba.
44:17 Ary raha miditra ny vavahadin'ny kianja anatiny, izy ireo dia hiakanjo rongony fotsy. Ary aoka tsy hisy na inona na inona volon'ondry hapetraka azy, rehefa fanompoam-pivavahana ao amin'ny vavahadin'ny ny anatiny sy ny kianja ivelany.
44:18 Izy ireo fatorana rongony no ho eo an-dohany, ary ny rongony fotsy akanjo noho ny valahany, Ka dia ho misikina tsy mba hatsembohana.
44:19 Ary raha mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany ny olona, dia hanaisotra ny fitafiana, izay nanao fanompoam-pivavahana, ary izy no mametraka azy ao amin'ny storeroom ao amin'ny fitoerana masina, Ka dia ho hitafy fitafiana hafa. Ary izy ireo, fa tsy hanamasina ny olona any an-fitafiana.
44:20 Ankehitriny dia tsy hanaratra ny lohany, Ary aoka tsy hisy mitombo lava volo. Fa tsy, dia horantsanantsika ny volo ny lohany.
44:21 Ary tsy hisotro divay mpisorona, rehefa niditra ho any amin'ny kianja anatiny.
44:22 Ary aoka tsy haka tahaka ny ho mpitondratena ny vadiny na ny olona izay efa nisara-panambadiana. Fa tsy, virijiny avy amin'ny taranaky ny mpianakavin 'i Isiraely. Mety ihany koa anefa izy ireo maka mpitondratena, raha izy no mpitondratena ny mpisorona.
44:23 Ary hampianatra ny oloko ny tsi-fitovian'ny masina sy ny maloto, ary izy no manavaka azy ireo eo madio sy ny tsy madio.
44:24 Ary rehefa nisy ady, izy no ho eo ny fitsipiko, dia hitsara. Dia hitandrina ny lalàna sy ny fitsipika, eran'ny fotoam-pivavahana, Ka dia ho hanamasina ny Sabatako.
44:25 Ary tsy hisy ho tafiditra amin'ny maty, fandrao ho voaloto, afa-tsy ray na reny, na ny zanakalahy na zanakavavy, na ny rahalahy, na ny anabavy, izay tsy manana ny olon-kafa. By ireo, dia ho tonga maloto.
44:26 Ary rehefa ho efa nodiovina, izy ireo; handamina azy fito andro.
44:27 Ary amin'ny andro hidirany ao amin'ny fitoerana masina, ho any amin'ny kianja anatiny, ka dia mba hanompo ho Ahy ao amin'ny fitoerana masina, dia hanao fanatitra noho ny fandikan-dalàna, hoy ny Tompo Andriamanitra.
44:28 Ary tsy hisy lova ho azy ireo. Dia Izaho no lovany. Ary tsy homenao azy na zaratany eo amin'i Israely. Fa fa Izaho no anjarany.
44:29 Amin'ahiahy no hihinanany ny niharam-boina na hanafaka fahotana sy fahadisoana. Ary nivoady fanatitra rehetra amin'ny Isiraely dia ho azy.
44:30 Ary ny voaloham-bokatry ny lahimatoa rehetra, ary ny fanatitra aidina momba avy tany rehetra izay nanatitra, dia ho an'ny mpisorona. Ary homenareo ny voaloham-bokatry ny sakafo any amin'ny mpisorona, ka dia mba hiverina fitahiana any an-tranonao.
44:31 Ary ny mpisorona dia tsy lanin'ny na inona na inona izay efa maty ny amin'ny fotoany avy izy, na izay nosamborin'ny ny biby, na amin'ny vorona, na ny biby fiompy. "

Ezekiela 45

45:1 "Ary rehefa hanomboka hizara ny tany amin'ny filokana, hisaraka ho voaloham-bokatra ho an'ny Tompo anjara masina amin'ny tany, ny lavany dimy arivo amby roa-polo sy ny sakany iray alina. Ho masina ao anatin'ny fari-taniny rehetra manodidina.
45:2 Ary hisy, avy tao amin'ny faritra manontolo, nohamasinina ampahany dimam-jato tamin'ny diman-jato, efa-joro sokera amin'ny manodidina, amin'ny dimam-polo hakiho ny tany manodidina azy ho an'ny lafiny rehetra.
45:3 Ary izany fandrefesana izany, Dia handrefy ny lavany dimy arivo amby roa-, ary ny sakany iray alina, Ary ao anatin'ny ho ny tempoly sy ny fitoerana masina indrindra.
45:4 Ny anjara masina amin'ny tany izany ka ho an'ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, izay manatona amin'ny fanompoana ny Tompo. Ary izao no ho fitoeran'ny tranony, sy ho an'ny fitoerana masina ao amin'ny fitoerana masina.
45:5 Ary dimy arivo amby roa-ny lavany, ary iray alina ny sakany dia ho an'ny Levita, izay fanompoam-pivavahana ao an-trano. Roa-polo izy no handova storerooms.
45:6 Ary dia manendry ny zara-tany tao an-tanànan'i dimy arivo ny sakany, ary dimy arivo amby roa-ny lavany, araka ny fisarahana ao amin'ny fitoerana masina, ho an'ny taranak'Isiraely rehetra.
45:7 Hifidy toy izany koa ny mpanjaka, andaniny sy ny hafa, ao amin'ny fisarahana ao amin'ny fitoerana masina, ary ao amin'ny tany ho an'ny tanàna, tandrifin'ny face ny fisarahana ao amin'ny fitoerana masina, ary mifanohitra ny lafin-tany ho an'ny tanàna, avy ny lafiny ao an-dranomasina hatrany amin 'ny ranomasina, ary avy any amin'ny lafiny atsinanana ka hatrany amin'ny atsinanana. Ary ny lavany dia ho toy ny isaky ny anjara, avy amin'ny fari-tany andrefana ka hatramin'ny sisin-tany atsinanana.
45:8 Ny ampahany amin'ny tany amin'ny Isiraely dia ho azy. Ary ny mpanjaka voahosotro dia tsy handroba intsony ny oloko. Fa tsy, izy no hahafoy ny tany ho an'ny taranak'Isiraely isam-pireneny.
45:9 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Aoka ho ampy ho anao, Ry mpanjakan'ny Isiraely!! Mitsahara amin'ny heloka sy fandrobana, ary manaova fitsarana sy fahamarinana. Hanavaka ny voatsapa ny oloko, hoy ny Tompo Andriamanitra.
45:10 Dia ho azonao ny marina kirany, ary marina ny maina fepetra vondrona, ary marina ny rano fepetra vondrona.
45:11 Ny fizarana ny maina sy rano fepetra ho iray fanamiana fepetra, ka dia ny fandroana dia ahitana ny iray ampahafolon'ny Kor, ary iray efaha iray ahitana ampahafolon'ny Kor; samy ho ny boky mitovy, araka ny refin'ny Kor.
45:12 Ary ny sekely roa-polo dia ahitana obols. Koa, sekely roa-polo, ary sekely dimy amby roa-polo, ary sekely dimy ambin'ny folo no mahatonga iray Mina.
45:13 Ary izao no voaloham-bokatra dia haka: ny ampahenin'ny efaha isaky ny Kor ny vary, ary ny ampahenin'ny efaha isaky ny Kor ny vary hordea.
45:14 Toy izany koa, ny ohatry ny menaka, ny fandroana amin'ny diloilo, dia iray ampahafolon'ny Kor. Ary bata folo ho iray kora. Nandritra ny folo bata iray vita kora.
45:15 Ary haka ondrilahy iray avy isaky ny andiany roa-jato, avy tamin'ny Isiraely, izay mazàna ho fanatitra sy ny sorona dorana sy fanati-pihavanana, mba hanao fanavotana ho azy, hoy ny Tompo Andriamanitra.
45:16 Ny vahoaka rehetra amin'ny tany no hahazo ireo voaloham-bokatra ho an'ny mpanjakan'ny Isiraely.
45:17 Ary ny amin'ny mpanjaka, any no hisy sorona dorana sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba, amin'ny fotoam-pivavahana sy ny tsinam-bolana sy ny Sabata, ary ny fotoam-pivavahana rehetra ny mpianakavin 'i Isiraely. Izy no dia hanatitra ny fanatitra noho ny ota, ary ny fanatitra dorana, ary ny fanati-pihavanana, mba hanao fanavotana kosa ho an'ny ny mpianakavin 'i Isiraely.
45:18 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, halainao ny ombilahy kely immaculate avy omby, ka dia ho manarina ny fitoerana masina.
45:19 Ary ny mpisorona haka amin'ny rà izay ho fanatitra noho ny ota. Dia apetraho eo amin'ny tolam-baravaran'ny an-trano, sy amin'ny zorony efatra amin'ny sisiny ny alitara, ary ny tongo tamin'ny vavahadin'ny kianja anatiny.
45:20 Ary toy izany koa no hataonao amin'ny andro fahafito amin'ny volana, ho an'ny tsirairay izay tsy nahalala na izay voafitaky ny fahadisoana. Ary manaova fanavotana kosa ho an'ny an-trano.
45:21 Tamin'ny volana voalohany, ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana no ho aminareo ny panajana ny Paska. Mandritra ny fito andro, mofo tsy misy masirasira no hohanina.
45:22 Ary tamin'izany andro izany, ny mpanjaka dia hanatitra, ho an'ny tenany sy ho an'ny rehetra ny olona tompon-tany, ombilahy kely noho ny ota.
45:23 Ary nandritra ny panajana ny fito andro, izy no atero ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah ny fito immaculate zanak'omby sy ondrilahy fito immaculate, isan'andro mandritra ny fito andro, ary ny osilahy tsy ho eo amin'ny osivavy, isan'andro noho ny ota.
45:24 Dia hateriny koa ny fanatitra efaha isaky ny ombilahy kely, ary iray efaha amin'ny isan-ondrilahy, ary ny diloilo iray hina amin'ny isan-efaha.
45:25 Tamin'ny volana fahafito, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana, nandritra ny fotoam-pivavahana, dia hanao araka izay efa voalaza tetsy aloha hoe ny fito andro, ho be fanatitra noho ny ota, Ary ny amin'ny fanatitra dorana sy ny sorona sy ny diloilo. "

Ezekiela 46

46:1 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Ny vavahadin'ny kianja anatiny izay manatrika ny atsinanana dia mikatona ho enina andro izay asa atao atỳ. Avy eo, amin'ny andro Sabata, no hovohana. Fa koa amin'ny andro voaloham-bolana, no hovohana.
46:2 Ary ny mpanjaka hiditra avy any ivelany, amin'ny lalana mankany amin'ny ny vestibule 'ny vavahady, ary izy hijanona eo amin'ny tokonam-bavahady. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny fanatitra dorana sy ny fanati-pihavanany. Dia fatratra eo amin'ny tokonam-bavahady, ary avy eo dia mialà. Ary ny vavahadin dia tsy mikatona mandra-paharivan'ny andro.
46:3 Ary ny tompon-tany dia fatratra teo amin'ny fidirana amin'ny vavahady izany, amin'ny Sabata sy amin'ny andro voaloham-bolana, eo imason'ny Tompo.
46:4 Ary izao Famonoana Tambabe, ny mpanjaka izay hateriny ho an'i Jehovah amin'ny andro Sabata, dia zanak'ondry enina immaculate, ary ondrilahy iray immaculate.
46:5 Ny fanatitra dia ho iray efaha amin'ny isan-ondrilahy. Fa ny amin'ny zanak'ondry, ny fanatitra dia ho ny tànany na inona na inona no hanome. Ary hisy diloilo iray hina isaky ny efaha.
46:6 Avy eo, amin'ny andro voaloham-bolana, dia hanatitra ny anankiray immaculate zanak'omby avy omby. Na ny zanak'ondry enina sy ny ondrilahy ho immaculate.
46:7 Dia hateriny koa ny fanati-iray efaha isaky ny ombilahy kely, ary koa iray efaha amin'ny isan-ondrilahy. Fa ny amin'ny zanak'ondry, dia ho tahaka ny tànany dia hahita. Ary hisy diloilo iray hina isaky ny efaha.
46:8 Ary raha ny mpanjaka no hiditra, aoka izy hiditra amin'ny lalana mankany amin'ny ny vestibule 'ny vavahady, ary aoka izy hivoaka amin'ny toy izany koa.
46:9 Ary rehefa ny tompon-tany, dia hiditra eo imason 'ny Tompo eo amin'ny fotoam-pivavahana, na iza na iza miditra amin'ny vavahady avaratra ka mba tsaohintsika, dia hiala amin'ny lalana mankany amin'ny vavahady atsimo. Ary na iza na iza miditra amin'ny lalana mankany amin'ny vavahady atsimo dia hiala amin'ny lalana mankany amin'ny vavahady avaratra. Tsy hiverina amin'ny lalana mankamin'ny vavahady ka izany no niditra tao. Fa tsy, dia hiala amin'ny lalana mifanohitra amin'izany.
46:10 Fa ilay andrianan'ny eo aminy dia hiditra raha miditra, ary izy no hiala raha miala.
46:11 Ary nandritra ny fotoam-pivavahana voatendrin'i sy ny fotoam-pivavahana, any no hisy ny sorona iray efaha isaky ny ombilahy kely, ary iray efaha amin'ny isan-ondrilahy. Fa ny amin'ny zanak'ondry, ny fanatitra dia ho toy ny tànany dia hahita. Ary hisy diloilo iray hina isaky ny efaha.
46:12 Fa raha ny mpanjaka manatitra fanatitra dorana, na an-tsitrapo an-tsitrapo pihavanana ho an'i Jehovah, ny vavahady izay manatrika ny atsinanana dia hisokatra miaraka amin'ny. Ary hanatitra ny fanatitra dorana dia sy ny fanati-pihavanany, toy ny efa mahazatra amin'ny andro Sabata. Ary hiala, ary ny vavahady dia mikatona rehefa mivoaka.
46:13 Ary isan'andro dia hanatitra, ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, ny immaculate zanak'ondry mitovy taona. Ary izy hanatitra izany izy nony maraina foana.
46:14 Ary dia hateriny ho sorona izany, isa-maraina, iray ampahenin'ny efaha, ary iray ampahatelon'ny hina ny diloilo, mba ho voaharo amin'ny koba tsara toto, ho sorona ho an'ny Tompo, amin'ny alalan'ny mandrakariva sy maharitra mandrakizay ôrdônansy.
46:15 Ary dia hanatitra ny zanak'ondry sy ny fanatitra ary ny diloilo, isa-maraina, ho mandrakizay Famonoana Tambabe.
46:16 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Raha ny mpanjaka manome fanomezana ho amin'ny zanany ny, ny lovan'ny dia hankany amin'ny zanany; izy no handova azy ho lovan'ny.
46:17 Fa raha manome lova avy amin'ny lovany ho an'ny anankiray amin'ny mpanompony, dia ho azy ihany mandra-pahatongan'ny taona famelana, ary avy eo dia ho niverina ho any amin'ny mpanjaka. Fa ny zara-taniny, dia handeha ny zanany.
46:18 Ary ny mpanjaka tsy haka amin'ny lovan'ny vahoaka an-keriny, na avy amin'ny zara-taniny izy. Fa tsy, avy amin'ny rakitra soa, dia manome lova ny zanany, ny oloko mba tsy hiparitaka, samy avy amin'ny zara-taniny. "
46:19 Ary nitondra ahy tamin'ny alalan'ny fidirana izay momba ny anilan'ny vavahady, ho eo an-storerooms momba ny fitoerana masina ho an'ny mpisorona, izay manatrika ny avaratra. Ary nisy fitoerana teo izay nanatrika ny andrefana verged.
46:20 Ary hoy izy tamiko: "Io no fitoerana izay no mahandro ny mpisorona ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra noho ny fahadisoana. Eto, no mahandro ny sorona, ka dia tsy tokony hitondra izany ho any amin'ny kianja ivelany, ary toy izany koa ny olona mba hohamasinina. "
46:21 Dia nitondra ahy ho any amin'ny kianja ivelany, dia nitondra ahy manodidina ny zorony efatra amin'ny kianja. Ary indro, nisy atrium kely tao an-jorony kianja; kely atrium dia isaky-joron'ny kianja.
46:22 Amin'ny zorony efatra amin'ny kianja, atriums kely no napetraka, efa-polo hakiho ny halavany, ary telo-polo ny sakany; tsirairay amin'ny efatra avy tamin'ny fatra.
46:23 Ary nisy manda manodidina, manodidina ny efatra atriums kely. Ary efa naorina lakozia ambanin'ny porticos lafiny rehetra.
46:24 Ary hoy izy tamiko: "Eto no ho tranon'i ny lakozia, izay mpanao fanompoam-pivavahana ao an-tranon'i Jehovah no mahandro ny niharam-boina ny olona. "

Ezekiela 47

47:1 Dia nitodika niverina ho eo amin'ny vavahadin'ny trano. Ary indro, rano nivoaka, afaka tamin'ny tokonam-baravaran'ny trano, atsinanana. Fa ny lafin-trano manatrika ny atsinanana. Fa ny rano nidina teo amin'ny ankavanan'ny tempoly, mianatsimo ny alitara.
47:2 Dia nitondra ahy nivoaka, eny an-dalana amin'ny vavahady avaratra, ary dia nitodika niverina aho tamin'ny lalana mankany ivelan'ny vavahady ivelany, ny lalana izay manatrika ny atsinanana. Ary indro, ny rano nanasaforany teo amin'ny ilany ankavanana.
47:3 Ary ny lehilahy izay nihazona ny tady teny an-tànany niala nanatrika ny atsinanana, Ary nandrefy arivo hakiho. Ary nitondra ahy handroso, ny alalan 'ny rano, niakatra ho any amin'ny hakitrokely.
47:4 Ary indray nandrefy arivo, dia nitondra ahy handroso, ny alalan 'ny rano, hatreo amin'ny lohalika.
47:5 Ary nandrefy arivo, dia nitondra ahy handroso, ny alalan 'ny rano, niakatra ho any amin'ny andilany. Ary nandrefy arivo, ho riaka, ny alalan 'izay tsy afaka mandalo. Fa ny rano no efa nitsangana ho lasa lalina riaka, izay tsy azo niampita.
47:6 Ary hoy izy tamiko: "Ry zanak'olona, Azo antoka fa efa hitanao. "Dia nitondra ahy nivoaka, Ary nampihemotra ahy ho eny amoron'ny renirano.
47:7 Ary rehefa niverina ny tenako aho, efa manodidina, indro, eo amoron'ny lohasahan-driaka, betsaka dia betsaka hazo eo amin'ny andaniny sy ny ankilany.
47:8 Ary hoy izy tamiko: "Ity rano, izay mivoaka mankany amin'ny hillocks ny fasika any atsinanana, ary izay midina ho any amin'ny fitàna any amin'ny efitra, no hiditra ny ranomasina, dia hivoaka, ary ny rano dia ho sitrana.
47:9 Ary ny zava-manan'aina rehetra izay mihetsiketsika, na aiza na aiza ny lohasahan-driaka tonga, dia ho velona. Ary hisy mihoatra noho ny ampy trondro, rehefa afaka izany rano dia tonga tao, ary izy ireo dia ho sitrana. Ary ny zavatra rehetra ho velona, izay tonga ny riaka.
47:10 Ary ny mpanjono hitsangana ny rano. Hisy-paharitry ny harato, Na avy any En-jedy ny Eneglaim. Hisy be trondro fiteny maro samy hafa ao aminy: be indrindra, toy ny hazandrano any an-Ranomasina Lehibe.
47:11 Fa eo amin'ny amoron-dranomasina sy ny heniheny, dia tsy ho sitrana. Fa ireo no ho any an-tsira lavaka.
47:12 Ary mihoatra noho ny lohasahan-driaka, ao amin'ny banky eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, voankazo isan-karazany ny hazo hitsangana. Ny raviny dia tsy tafintohina, ary ny vokatra dia tsy ho levona. Isaky ny volana monja dia mamoaka voaloham-bokatra. Fa ny rano hivoaka avy amin'ny fitoerana masina. Ary ny vokatra ho an'ny sakafo, ary ny raviny dia ho ho fanafody. "
47:13 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: "Izany no fari-taniny, izay no handova ny tany, araka ny firenen'Isiraely roa ambin'ny folo. Ho an'i Josefa dia ho anjaran-droa.
47:14 Ary ianao no handova azy, tsirairay amin'ny fomba mitovy ho toy ny rahalahiny. Dia nanangan-tanana eo amboniny, ka mba hanome azy ny razanareo. Ary ity tany ity ho azonareo ho fanananareo.
47:15 Ary izao no faritry ny tany mankany amin'ny faritra avaratra, hatramin'ny Ranomasina Lehibe, amin'ny lalana mankany amin'ny Hethlon, tonga tao zedada:
47:16 Hamata, Berota, Sibraima, izay eo anelanelan'ny faritanin'i Damaskosy sy ny tontolo voatsapa Hamata, ny taranak'i Ticon, izay eo anilan'i ny sisin-tanin'i Haorana,
47:17 Ary ny fari-taniny dia hatramin'ny ranomasina,, na dia mandra-pahatongany tany Ainona,, amin'ny fari-tanin'i Damaskosy, ary avy any avaratra ho any amin'ny avaratra, , faritanin'i Hamata, eo amin'ny lafiny avaratra.
47:18 Koa, amin'ny tany atsinanana dia ho tsy ho eo Haorana, ary tsy ho eo Damaskosy, ary tsy ho eo Gileada, ary tsy ho eo amin'ny tany Isiraely, ho any Jordana, nanamarika ny sisin-tany ho any amin'ny ranomasina atsinanana. Fa dia ho tahaka izany no handrefesanao amin'ny tany atsinanana.
47:19 Ary amin'ny faritra Atsimo, nanatrika ny mitataovovonan, dia hatrany Tamara, na dia ny ranon'i fanoherana tao Kadesy, sy ny Torrent, hatramin'ny Ranomasina Lehibe. Ary izany no faritra atsimo, nanatrika ny mitataovovonan.
47:20 Ary ny faritra manandrify ny ranomasina hanana ny voatsapa hatramin'ny Ranomasina Lehibe mivantana mitohy mandra-tonga ny iray akaikin'i Hamata. Izany no faritra ao an-dranomasina.
47:21 Ary dia zarao izao tany izao ho eo aminareo, araka ny firenen'Isiraely.
47:22 Ary ianao no hizara izany amin'ny filokana ho lovan'ny, ny tenanareo sy ny fahatongavan'ireo vaovao izay homena anareo, iza no Torontoronina lahy teo aminareo. Ary ho anareo toy ny teratany eo amin'ny zanak'Israely. Izy ireo no hizara ny fananany Tamin'ny anao, teo afovoan'ny ny firenen'Isiraely.
47:23 Ary na inona na inona firenena ny vaovao, dia ho tonga, any no manome rakitra soa ho Azy, hoy ny Tompo Andriamanitra. "

Ezekiela 48

48:1 "Ary izao no anaran'ny firenena, avy any amin'ny faritra avaratra, anilan'ny lalana Hethlon, manohy hatrany akaikin'i Hamata, eo anoloan'ny varavaran'ny Ainona,, hatramin'ny fari-tanin'i Damaskosy eo amin'ny avaratra, afa-tsy ny lalana Hamata. Ary hatramin'ny faritra atsinanana any an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Dan.
48:2 Ary any an-dafin'ny fari-tanin'i Dana, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Asera.
48:3 Ary mihoatra noho mifanolotra amin'ny faritanin'i Asera, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Naftaly.
48:4 Ary mihoatra noho mifanolotra amin'ny faritanin'i Naftaly, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Manase,.
48:5 Ary mihoatra noho ny fari-tanin'i Manase, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Efraima.
48:6 Ary any an-dafin'ny fari-tanin'i Efraima, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Robena.
48:7 Ary any an-dafin'ny sisin-tanin'i Robena, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Joda.
48:8 Ary any an-dafin'ny sisin-tanin'i Joda,, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, any no hisy ny voaloham-bokatra, izay no hahasaraka, dimy arivo amby roa-polo ny sakany, ary ny lavany, toy tsirairay ny anjara avy amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina. Ary ny fitoerana masina no ho eo afovoany.
48:9 Ny voaloham-bokatra, izay no hahasaraka ho an'i Jehovah, dia ho, ny lavany, dimy arivo amby roa-, ary ny sakany, iray alina.
48:10 Ary izao no ho voaloham-bokatra ho an'ny fitoerana masina ny mpisorona: manatrika ny avaratra, ny lavany, dimy arivo amby roa-, ary nanatrika ny ranomasina, ny sakany, iray alina, fa koa, atsinanana, ny sakany, iray alina, ary nanatrika ny atsimo, ny lavany, dimy arivo amby roa-. Ary ny fitoerana masin'i Jehovah no ho eo afovoany.
48:11 Ny fitoerana masina no ho an'ny mpisorona avy amin'ny taranak'i zadota izany, izay nitandrina ny fombafomba ary tsy mania, nony avy ireo zanak'Andriamanitra Isiraely tahaka ny nivilian'ny Levita, tahaka ny Levita koa nivilian'ny.
48:12 Ary noho izany ny lehibe indrindra amin'ny voaloham-bokatra amin'ny tany, ny Masina Indrindra, afa-tsy ny fari-tanin'ny Levita, dia ho azy ireo.
48:13 Fa ny Levita ihany koa, toy izany koa, dia hanana, afa-tsy amin'ny sisin-tanin'ny mpisorona, dimy arivo amby roa-ny lavany, ary iray alina ny sakany. Ny halavan'ny manontolo dia roa-polo-dimy arivo, ary ny sakany dia iray alina.
48:14 Ary tsy ho azony hamidy avy aminy, na hatakalo, ary ny voaloham-bokatry ny tany tsy hatao nafindra. Fa ireo ihany no nohamasinina ho an'i Jehovah.
48:15 Ary ny dimy arivo izay sisa, avy tao amin'ny dimy arivo amby roa-polo ny sakany, dia ho masina tao an-tanàna ho fonenana sy ho tany manodidina. Ary ny tanàna dia ho eo afovoany.
48:16 Ary izao no ho habeny: eo amin'ny lafiny avaratra, efatra arivo sy diman-jato amby; ary eo amin'ny lafiny atsimo, efatra arivo sy diman-jato amby; ary teo amin'ny ilany atsinanana, efatra arivo sy diman-jato amby; ary teo amin'ny ilany andrefana, efatra arivo sy diman-jato amby.
48:17 Fa ny tany manodidina ny tanàna dia ho: any avaratra, dia dimam-polo amby roan-jato; sy any atsimo ianao, dia dimam-polo amby roan-jato; sy any atsinanana, dia dimam-polo amby roan-jato; ary any an-dranomasina, dia dimam-polo amby roan-jato.
48:18 Ary inona no sisa ny halavan'ny, araka ny voaloham-bokatra ao amin'ny fitoerana masina, iray alina ny atsinanana, ary iray alina ny andrefana, dia ho tahaka ny voaloham-bokatra ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny vokatry ho Fa ny mofon'Andriamanitra ireo izay manompo an-tanàna.
48:19 Ary ireo izay manompo an-tanàna dia nalaina tao amin'ny firenena rehetra amin'ny Isiraely.
48:20 Rehetra ny voaloham-bokatra, amin'ny dimy arivo amby roa amin'ny dimy arivo amby roa-kianja, toko no hisaraka toy ny voaloham-bokatry ny fitoerana masina sy ny zara-tany momba ny tanàna.
48:21 Ary inona no sisa dia ho an'ny mpanjaka avy tamin'ny ampahany amin'ny voaloham-bokatra ny fitoerana masina sy ny zara-tany momba ny tanàna, avy any amin'ny faritra ny dimy arivo amby roa-avy amin'ny voaloham-bokatra, na dia ho any amin'ny sisin-tany atsinanana. Fa koa any an-dranomasina avy any amin'ny faritra ny dimy arivo amby roa-, hatramin'ny sisin-dranomasina, toy izany koa no ho anjara ny ny mpanjaka. Ary ny voaloham-bokatra ao amin'ny fitoerana masina, ary ny fitoerana masina ny tempoly, dia ho eo afovoany.
48:22 Ary hatramin'ny zara-tanin'ny Levita, sy ny zara-tany momba ny tanàna, izay ao amin 'ny afovoan' ny mpanjaka ny anjara, na inona na inona eo anelanelan'ny faritanin'i Joda sy ny fari-tanin'ny Benjamina, dia koa no tenin'ny mpanjaka.
48:23 Ary ny sisa amin 'ny foko, avy any amin'ny tany atsinanana, na dia hatramin'ny faritra andrefana, hisy iray koa ho an'i Benjamin.
48:24 Ary tandrifin'ny fari-tanin'ny Benjamina, avy any amin'ny tany atsinanana, na dia hatramin'ny faritra andrefana, hisy iray koa ho an'i Simeona.
48:25 Ary mihoatra ny sisin-tanin'i Simeona, avy any amin'ny tany atsinanana, na dia hatramin'ny faritra andrefana, hisy iray koa ho an'i Isakara.
48:26 Ary any an-dafin'ny sisin-tanin'i Isakara, avy any amin'ny tany atsinanana, na dia hatramin'ny faritra andrefana, hisy iray koa ho an'i Zebolona.
48:27 Ary any an-dafin'ny sisin-tanin'i Zebolona, avy any amin'ny tany atsinanana, hatrany amin 'ny faritra ao an-dranomasina, hisy iray koa ho an'i Gada.
48:28 Ary mihoatra ny sisin-tanin'i Gada,, mankany amin'ny faritra Atsimo, in ny mitataovovonan, ny tapany farany dia hatrany Tamara, na dia ny ranon'i fanoherana tao Kadesy, tahaka ny lova tandrifin'ny Ranomasina Lehibe.
48:29 Izany no tany izay ho hizara amin'ny filokana ho an'ny firenen'Isiraely, Ary izao no ho anjara, hoy ny Tompo Andriamanitra.
48:30 Ary izao no ho fivoahana ao an-tanàna: avy any amin'ny faritra avaratra, Dia handrefy efatra arivo sy diman-jato amby.
48:31 Ary ny anaran'ny vavahady dia ho araka ny anaran'ny firenen'ny Israely. Dia hisy vavahady telo avy any avaratra: vavahadin'i Robena ny iray, vavahadin'i Joda ny iray, vavahadin'i Levy ny iray.
48:32 Ary ho any amin'ny tany atsinanana, any no hisy efatra arivo sy diman-jato amby. Ary hisy vavahady telo: vavahadin'i Josefa ny iray, vavahadin'i Benjamina ny iray, vavahadin'i Dana ny iray.
48:33 Ary ho any amin'ny faritra Atsimo, Dia handrefy efatra arivo sy diman-jato amby. Ary hisy vavahady telo: vavahadin'i Simeona ny iray, vavahadin'i Isakara ny iray, vavahadin'i Zebolona ny iray.
48:34 Ary ho any amin'ny faritra andrefana, any no hisy efatra arivo sy diman-jato amby, ary ny vavahady telo,: dia vavahadin'i Gada ny iray, vavahadin'i Asera ny iray, ny vavahadin'i Naftaly ny iray.
48:35 Along circumference, hisy valo arivo sy iray. Ary ny anaran'ny tanàna, ary hatramin'izay andro izay, dia ho: 'Ny Tompo no ao amin'io toerana indrindra.' "