Genesisy

Genesisy 1

1:1 Tany am-piandohana, Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ny tany.
1:2 Fa ny tany dia tsy nisy foana sy tsy nodiavina, ary ny darknesses no tonian'ny ny lafin-lavaka tsy hita noanoa; ary toy izany koa ny Fanahin 'Andriamanitra nentina ambonin'ny rano.
1:3 Ary Andriamanitra nanao hoe:, "Aoka hisy mazava." Dia lasa hazavana.
1:4 Ary hitan'Andriamanitra ny mazava, fa tsara; ary noho izany dia nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny darknesses.
1:5 Ary nanao ny mazava, 'Day,'Ary ny darknesses, 'Alina'. 'Ary dia hariva sy ny maraina, indray andro.
1:6 Andriamanitra koa nanao hoe:, "Aoka hisy habakabaka eo afovoan 'ny rano, ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. "
1:7 Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka, ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka, amin'izay ambonin'ny habakabaka. Ary ka dia tonga.
1:8 Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe "Lanitra." Ary dia hariva sy ny maraina, ny andro faharoa.
1:9 Marina tokoa fa hoy Andriamanitra: "Aoka ny rano eny ambanin'ny lanitra ho tafangona any amin'ny toerana iray; ary aoka hiseho ny maina. "Ary ka dia tonga.
1:10 Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, 'tany,'Ary niantso ny fanangonana ny rano, 'Ranomasina.' Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
1:11 Ary hoy izy:, "Aoka ny tany mitsiry maitso, na ireo famokarana voa, sy ny vokatry-nitondra hazo, famokarana voankazo araka ny karazany avy, -boa ao mihitsy, ambonin'ny tany rehetra. "Ary ka dia tonga.
1:12 Ary ny tany dia namoaka zavamaniry maitso, na ireo famokarana voa, araka ny karazany avy, ary ny hazo hamoa foana, amin'ny tsirairay ny manana ny fomba famafazana, araka ny karazany. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
1:13 Ary tonga hariva, ary nisy maraina, tamin'ny andro fahatelo.
1:14 Ary hoy koa Andriamanitra: "Aoka hisy fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary aoka izy hampisaraka andro sy alina, ary aoka ho famantarana, na ny fizaran-taona, ary ny andro sy ny taona.
1:15 Aoka hamirapiratra eo amin'ny habakabaky ny lanitra sy hanazava ny tany. "Ary ka dia tonga.
1:16 Ary Andriamanitra nanao ireo fanazavana lehibe roa: ny hazavana lehibe kokoa, ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely, ho mpanapaka ny alina, miaraka amin'ny kintana.
1:17 Ary ny mpanjaka nametraka azy teny amin'ny habakabaky ny lanitra, ireo mba hanazava ny tany rehetra,
1:18 sy ho mpanapaka ny andro ary koa ny alina, ary hampisaraka mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
1:19 Ary tonga hariva sy ny maraina, andro fahefatra.
1:20 Ary hoy Andriamanitra avy eo, "Aoka ny rano miteraka biby amin'ny manan'aina, ary ny biby manidina ambonin'ny tany, eo ambany amin'ny habakabaky ny lanitra. "
1:21 Ary Andriamanitra nahary ny biby Ranomasina Lehibe, ary izay rehetra velona miaraka amin'ny fanahy sy ny fahafahana hifindra fa ny rano vokatra, araka ny karazany, ary ny biby manidina, araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
1:22 Dia nitso-drano azy ireo, nanao hoe:: "Hitombo sy hihamaro, ary mamenoa ny rano ao an-dranomasina. Ary aoka ny vorona ho maro ambonin'ny tany. "
1:23 Ary tonga hariva sy ny maraina, ny fahadimy andro.
1:24 Andriamanitra koa nanao hoe:, "Aoka ny tany vokatry fanahy velona ao ny karazany avy: omby, ary ny biby, ary ny bibidia eto an-tany, araka ny karazany. "Ary ka dia tonga.
1:25 Ary Andriamanitra nanao ny bibidia eny ambonin'ny tany araka ny karazany, ary ny biby fiompy, ary ny biby amin'ny tany, araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
1:26 Ary hoy izy:: "Andeha isika hanao olona ho an'ny mitovy endrika sy mifanahaka. Ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ary ny biby manidina eny amin'ny rivotra, ary ny bibidia, ary ny tany manontolo, ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika eny ambonin'ny tany. "
1:27 Ary Andriamanitra nahary ny olona ho tahaka ny endriny; ho mitovy endrika amin'Andriamanitra no namoronany azy; ho lahy sy vavy, no namoronany azy.
1:28 Ary Andriamanitra nitso-drano azy ireo, ka hoy Izy:, "Hitombo sy hihamaro, ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy, ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ary ny biby manidina eny amin'ny rivotra, ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. "
1:29 Ary Andriamanitra nanao hoe:: "Indro, Dia efa nomeko anareo ny voa-mitondra fototra eto an-tany, ary ny hazo rehetra izay efa tao amin'ny tenany ny fahafahana hamafy ny karazany avy, mba ho fihinana ho anareo,
1:30 ary ny biby rehetra amin'ny tany, sy ho an'ny rehetra ny zava-manidina eny amin'ny rivotra, ary ny zavatra rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany sy izay misy manan'aina, mba hanana ireo izay ho mpiandry. "Ary ka dia tonga.
1:31 Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony. Ary izy ireo tsara indrindra. Ary tonga hariva sy ny maraina, andro fahenina.

Genesisy 2

2:1 Ary toy izany koa ny lanitra sy ny tany no vita, rehetra ny haingonareo.
2:2 Ary amin'ny andro fahafito, Andriamanitra hahatanteraka ny asany, izay efa nataony. Ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra, izay efa tanteraka.
2:3 Dia nitso-drano ny andro fahafito sy nanamasina azy. Fa ao anatiny, efa nitsahatra tamin'ny asany rehetra: ny asa ahoana Andriamanitra no namorona na inona na inona ny mampahafinaritra.
2:4 Ary izao no taranaky ny lanitra sy ny tany, tamin'ny namoronana, tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra lanitra sy ny tany,
2:5 ary ny sapling any an-tsaha, eo anoloany dia mitsangana eo amin'ny tany, ary ny bibidia fototra, eo anoloany dia hitsimoka. Fa ny Tompo Andriamanitra tsy nitondra ranonorana etỳ ambonin'ny tany, ary tsy nisy olona hiasa ny tany.
2:6 Fa loharano niakatra avy eto an-tany, irrigating ny rehetra manerana ny tany.
2:7 Ary avy eo no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona avy amin'ny tanimanga ny tany, ary dia nanisy fofonaina tao an-tavany manam-pofonaina, ary ny olona tonga fanahy velona.
2:8 Ary ny Tompo Andriamanitra efa nanao tanim-Paradisa ny fifaliana hatrany am-piandohana. Ao anatiny, dia napetrany ny olona izay noforoniny.
2:9 Ary avy amin'ny tany ny Tompo Andriamanitra namokatra hazo rehetra izay tsara tarehy sy mahafinaritra ny mijery hihinana. Ary na dia ny hazon 'aina dia eo amin'ny Paradisa, sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy.
2:10 Ary nisy ony nivoaka avy ao amin'ny toeram-fifaliana, mba hanondraka Paradisa, izay nizara niala teo ho loha efatra.
2:11 Ny anaran'ny anankiray dia ny Phison; dia izay mamakivaky ny tany Hevilath, volamena izay teraka;
2:12 Ary ny volamena amin'izany tany izany ny tsara indrindra. Amin'izany toerana dia hita bedola sy ny vato beryla.
2:13 Ary ny anaran'ny ony faharoa dia ny Gehon; dia izay mamakivaky ny tany Etiopia.
2:14 Marina tokoa, ny anaran'ny ony fahatelo dia ny Tigra; dia tandrifin'ny mandroso ny Asyrianina. Fa ny ony fahefatra, dia ny Eofrata.
2:15 Dia toy izany no, ny Tompo Andriamanitra nitondra an-dralehilahy, ka namponina azy tao amin'ny Paradisa ny fifaliana, ka hahatonga azy io ho nanatrika sy voatahiry amin'ny alalany.
2:16 Ary izy nandidy azy, nanao hoe:: "Ny hazo rehetra eo Paradisa, no hihinananao.
2:17 Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia tsy ho fihinanareo. Fa na inona na inona no andro ihinananao azy, dia ho faty ny fahafatesana. "
2:18 Ny Tompo Andriamanitra koa nanao hoe:: "Tsy tsara ho an'ny olona ho irery. Aoka isika hanao mpanampy ho azy toy ny tenany. "
2:19 Noho izany, ny Tompo Andriamanitra, rehefa niforona avy amin'ny tany ny biby rehetra ambonin'ny tany sy ny biby manidina eny amin'ny rivotra, nitondra azy ho any Adama, mba hahitany izay hanononany azy avy. Na inona na inona i Adama dia hiantso misy zava-manan'aina, izay no hatao anarany.
2:20 Ary ralehilahy nanao tsirairay ny zavamananaina, araka ny anarany: rehetra ny biby manidina eny amin'ny rivotra, ary ny bibi-dia ny tany. Na izany aza tena, ho an'i Adama, nisy tsy hita izay vady mitovy amin'ny tenany.
2:21 Ary toy izany koa ny Tompo Andriamanitra dia naniraka ny torimaso lalina eo Adama. Ary raha tonga teo renoky ny torimaso, dia naka ny taolan-tehezany iray, Ary vita izany amin'ny nofo fa.
2:22 Ary Jehovah Andriamanitra nanao ny taolan-tehezana, izay nalainy avy tamin'i Adama, ho vehivavy. Dia nitondra azy ho any Adama.
2:23 Ary hoy ralehilahy:: "Ary izao no taolana avy amin'ny taolako, sy nofo avy amin'ny nofoko. Ity iray ity dia hatao hoe vehivavy, satria izy no nalaina avy ny olona. "
2:24 Izany no antony, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny, ary izy no hiraikitra amin'ny vadiny; ary ny roa dia ho toy ny nofo.
2:25 Ary nitanjaka izy mivady: Adam, mazava ho azy, sy ny vadiny. Ary izy ireo nefa tsy nahalala henatra.

Genesisy 3

3:1 Na izany aza, ny menarana dia fetsy noho ny zavaboary eto an-tany fa ny Tompo Andriamanitra efa nanao. Ary hoy izy tamin-dravehivavy, "Nahoana Andriamanitra no nandidy anao, mba tsy hihinana ny voan'ny hazo rehetra any Paradisa?"
3:2 Ravehivavy namaly azy: "Ny vokatry ny hazo izay any Paradisa, no mihinana.
3:3 Na izany aza tena, avy ny voan 'ny hazo izay eo afovoan'ny Paradisa, Andriamanitra dia nanome torolalana antsika fa tsy tokony hihinana, ary mba tsy hikasika azy, fandrao angamba dia mety ho faty. "
3:4 Dia hoy ny menarana tamin-dravehivavy: "Tsy izany mihitsy no ho faty ho faty.
3:5 Fa fantatr'Andriamanitra fa, tamin'ny andro na inona na inona no ihinananao azy, ny masonareo dia hahiratra; ka ho toy ny andriamanitra, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. "
3:6 Ary toy izany hitan-dravehivavy fa ny hazo tsara ny mihinana, ary tsara ho an'ny maso, ary mahafinaritra ny mandinika. Dia nahazo babo ny voany, dia nihinana. Dia nomeny ny vadiny, izay niara-nihinana.
3:7 Ary ny mason'izy roa tonta nahiratra. Ary nony tonga saina ny tenany tsy manan-kitafy, dia tafakambana ravin'aviavy ka nataony sikina ho azy.
3:8 Ary rehefa nandre ny feon 'ny Tompo Andriamanitra mandray an-tongotra ao amin'ny Paradisa an-tolakandro tsio-drivotra, Adama sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny hazo any Paradisa.
3:9 Ary ny Tompo Andriamanitra dia niantso an'i Adama ka nanao taminy hoe: "Aiza ianao?"
3:10 Ary hoy izy:, "Ary nahare ny feonao ao amin'ny Paradisa, ary natahotra aho, aho, satria mitanjaka, ary izany dia niery. "
3:11 Ary hoy izy taminy, "Ary iza no nanambara taminao fa mitanjaka ianao, Raha toa ka tsy mba nihinana ny hazo avy izay nandidiako anao fa tsy mahazo mihinana?"
3:12 Ary hoy ralehilahy:, "Ny vehivavy, izay nomenao ho ahy ho toy ny mpiara-mitory, nanome amiko avy amin'ny hazo, ka dia nihinana aho. "
3:13 Ary Jehovah Andriamanitra nanao tamin-dravehivavy, "Nahoana ianao no nanao izany zavatra izany?"Ary izy namaly, "Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. "
3:14 Ary hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny menarana: "Satria nanao izany, ianao voaozona eo ny zavamananaina rehetra, na dia ny bibidia eto an-tany. Rehefa ny tratrany kosa dia ianao mandeha, ary ny tany no hihinananareo, amin'ny andro rehetra hiainanao.
3:15 Hasiako fandrafiana eo ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa manotrika ny ombelahin-tongony. "
3:16 Tamin-dravehivavy, izy koa nanao hoe:: "Hataoko maro ny asa sy ny foto-pisainana. Ary fahoriana no ianao hiteraka zazalahy, ary ianareo dia ho eo ambany ny herin'ny vadinao, ka izy no hanapaka anao. "
3:17 Na izany aza tena, an'i Adama, hoy izy:: "Satria efa nihaino ny feon'ny vadinao, ka nihinananao ny hazo, avy izay nandidiako anao mba tsy hihinananao, voaozona no tany izay miasa. Amin'ny zava-tsarotra no ihinananao azy, amin'ny andro rehetra hiainanao.
3:18 Tsilo sy hery ho azy hamokatra ho anao, ary dia hihinana ny zava-maniry amin'ny tany.
3:19 Ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazoanao hanina, mandra-piverinao any amin'ny tany izay no nanalana anao. Fa vovoka hianao,, ary vovoka no hiverina. "
3:20 Ary ralehilahy nanao ny anaran'ny vadiny, 'I Eva,'Satria izy no renin'ny olombelona rehetra.
3:21 Ny Tompo Andriamanitra koa ho an'i Adama sy ny vadiny fitafiany avy amin'ny siny hoditra, ka nampiakanjo azy.
3:22 Ary hoy izy:: "Indro, Adam efa tonga tahaka ny anankiray amintsika, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Noho izany, izao angamba mba naninjitra ny tànany, ary koa haka amin'ny hazon'aina, ka hano, dia ho velona ianao any amin'ny mandrakizay. "
3:23 Ary toy izany ny Tompo Andriamanitra dia naniraka azy hiala amin'ny Paradisa ny fifaliana, mba hiasa ny tany izay no nenti-.
3:24 Ary nandroaka an'i Adama. Ary teo anoloan'ny amin'ny Paradisa ny fifaliana, dia napetrany ny kerobima ny lelafon'ny sabatra, mihodina miaraka, mba hiambina ny lalana mankany amin'ny hazon'aina.

Genesisy 4

4:1 Marina tokoa, Adama nahalala ny vadiny Eva, izay nitoe-jaza ka niteraka an'i Kaina, nanao hoe:, "Efa nahazo ny olona noho ny ataon'Andriamanitra."
4:2 Ary ankoatra izany dia niteraka an'i Abela rahalahiny. Fa Abela dia mpitandrina ny ondry, ary Kaina dia mpamboly.
4:3 Ary nony, rehefa ela, fa Kaina nanatitra fanomezana ho an'i Jehovah, avy amin'ny vokatry ny tany.
4:4 Abela koa nanatitra hatramin'ny lahimatoan'i ondriny, ary ny saborany. Ary Jehovah nankasitraka amin'ny Abela sy ny fanomezam-pahasoavana.
4:5 Kanefa amin'ny fahamarinana, tsy mijery amin'ny fitia tamin'ny Kaina sy ny fanomezam-pahasoavana. Ary Kaina dia tezitra mafy, sady nanjombona ny tarehiny.
4:6 Ary hoy Jehovah taminy: "Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no ny tavanao lavo?
4:7 Raha mitondra tena tsara, no tsy handray? Fa raha mitondra tena ratsy, dia tsy manota avy hatrany ho eo am-baravarana? Ary toy izany koa ny faniriany, dia ho ao aminao, ary dia ho anjakan'ny io. "
4:8 Ary Kaina niteny tamin'i Abela rahalahiny, "Andeha isika ho any ivelany." Ary rehefa tany an-tsaha, Nitsangana Kaina nanatona an'i Abela rahalahiny, ary dia nataony ho faty.
4:9 Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina, "Aiza Abela rahalahinao?"Dia namaly: "Tsy fantatro. Aho mpitandrina ny rahalahiko?"
4:10 Ary hoy izy taminy:: "F'inona 'ty nataonao? Ny feon'ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany.
4:11 Ankehitriny, noho izany, ianao dia ho voaozona amin 'ny tany, izay nisokatra ny vavany, ary nahazo ny ran'ny rahalahinao amin'ny tananareo.
4:12 Rehefa miasa izany, izany dia tsy hanome anao ny vokatra; ny vagrant sy mpandositra ho anareo ho eo amin'ny tany. "
4:13 Dia hoy Kaina tamin'ny Tompo: "Ny heloka dia lehibe loatra ny mendrika ny hatsaram-panahy.
4:14 Indro, efa nandroaka ahy androany teo anoloan'ny ny tany, ary tsy ho eo anatrehanao aho, dia ho nafenina; ary Izaho ho vagrant sy mpandositra eto an-tany. Noho izany, na iza na iza hahita ahy dia hamono ahy. "
4:15 Ary hoy Jehovah taminy: "Tsy izany mihitsy no tsy ho toy izany; fa, na iza na iza hamono an'i Kaina no, dia ho voasazy fito eny izy. "Ary ny Tompo nametraka ny tombo-kase eo Kaina, ka na iza na iza nahita azy tsy nanao azy ho faty.
4:16 Ary Kaina dia, niala ny tavan'ny Tompo, nitoetra toy ny mpandositra eto an-tany, hankany amin'ny tany atsinanana Edena.
4:17 Ary Kaina nahalala ny vadiny, dia nanan'anaka izy ka niteraka an'i Enoka. Ary nanorina tanàna, ka dia nataony hoe ny anarany araka ny anaran'ny zanany, i Enoka.
4:18 Taorian'izay, Torontoronina Irada i Enoka, ary Irada nanan'anaka Mahujael, ary nitoe-jaza Mahujael Mathusael, ary nitoe-jaza Mathusael Lameka.
4:19 Lameka naka vady roa: ny anaran'ny anankiray Ada, ary ny anaran'ny anankiray Zila dia.
4:20 Ary Ada nanan-anaka Jabel, izay no rain'ny ireo izay miaina an-day sy ny Mpiandry ondry.
4:21 Ary ny anaran'ny rahalahiny dia Jobala; izy no rain'ny 'ireo izay mihira ny lokanga sy ny sodina.
4:22 Zila nanan-anaka koa Tubalcain, izay iray sy ny mpanao asa tanana hammerer ny raharaha rehetra na varahina na vy. Raha ny tena izy, ny anabavin'i Tubalcain dia Noema.
4:23 Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny Ada sy Zila ô: "Henoy ny feoko, ianareo vadin'i Lameka, mitandrina ny teniko. Fa efa namono lehilahy aho ny ratsy, ary ny tanora ny tenako fanorotoroana.
4:24 Dia ho avy fito heny hamaly omena ho Kaina, fa Lameka, impito amby fito-polo. "
4:25 Adama nahalala ny vadiny koa indray, ary niteraka zazalahy, dia nataony hoe Seta ny anarany, nanao hoe:, "Andriamanitra efa nanome ahy taranaka hafa, ho solon'i Abela, izay novonoin'i Kaina. "
4:26 Fa ny Seta koa niteraka zazalahy, izay nantsoiny Enôsa. Ity iray ity dia nanomboka mangataka ny anaran 'ny Tompo.

Genesisy 5

5:1 Ity no boky milaza ny taranak'i Adama. Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona, Nampitsentsitra azy tahaka ny tarehin'Andriamanitra no.
5:2 No namoronany azy ireo, ho lahy sy vavy; Dia nitso-drano azy ireo. Dia nanao ny anarany hoe Adama, amin'ny andro tamin'ny namoronana.
5:3 Ary ny andro niainan'i Adama ho telo-polo amby zato taona sy. Ary avy eo dia torontoronina zazalahy tahaka ny endriny sy ny endriky, ary ny anarany nataony hoe Seta.
5:4 Ary rehefa torontoronina Seta, ny andron 'i Adama izay nandalo dia valon-jato taona. Dia nanan'anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:5 Ary mandritra ny andro rehetra niainan'i Adama lasa ary dia telo-polo amby sivin-jato taona, ary avy eo dia maty izy.
5:6 Ny andro niainan'i Seta koa iray dimy amby zato taona, ary avy eo dia torontoronina Enôsa.
5:7 Ary rehefa torontoronina Enosy, Fa ny andro niainan'i Seta dia fito amby valon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:8 Ary ny andro rehetra niainan'i Seta izay nandalo dia roa ambin'ny folo amby sivin-jato taona, ary avy eo dia maty izy.
5:9 Raha ny marina, Sivi-folo taona ny andro niainan'i Enosy, ary avy eo dia torontoronina Kenana.
5:10 Taorian'ny nahaterahany, dia velona dimy ambin'ny folo amby valon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:11 Ary ny andro rehetra niainan'i Enôsa izay nandalo dia dimy amby sivin-jato taona, ary avy eo dia maty izy.
5:12 Toy izany koa, Fito-polo taona ny andro niainan'i Kenana, ary avy eo dia torontoronina Mahalalila.
5:13 Ary rehefa torontoronina Mahalalila, Fa ny andro niainan'i Kenana sy efa-polo amby valon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:14 Ary ny andro rehetra niainan'i Kenana izay nandalo dia folo amby sivin-jato taona, ary avy eo dia maty izy.
5:15 Ary ny andro niainan'i Mahalalila dia dimy amby enim-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Jareda.
5:16 Ary rehefa torontoronina Jareda, Ny andro niainan'i Mahalalila dia telo-polo amby valon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:17 Ary ny andro rehetra niainan'i Mahalalila izay nandalo dia valon-jato sy dimy amby sivi-folo taona, ary avy eo dia maty izy.
5:18 Ary ny andro niainan'i Jareda zato sy roa amby enim-polo taona, ary avy eo dia torontoronina i Enoka.
5:19 Ary rehefa torontoronina Enoka, Ny andro niainan'i Jareda ny valon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:20 Ary ny andro rehetra niainan'i Jareda izay nandalo dia sivy amby enimpolo sy roa taona, ary avy eo dia maty izy.
5:21 Ary ny andro niainan'i Enoka ho dimy amby enimpolo taona, ary avy eo dia torontoronina Metosela.
5:22 Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Enoka 'Andriamanitra. Ary rehefa torontoronina Metosela, Mbola velona izy telon-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:23 Ary ny andro rehetra niainan'i Enoka izay nandalo dia telon-jato sy dimy amby enimpolo taona.
5:24 Ary nandeha tamin'Andriamanitra, ary avy eo dia niseho intsony, satria naka azy.
5:25 Toy izany koa, Ny andro niainan'i Metosela zato sy fito amby valo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Lameka.
5:26 Ary rehefa torontoronina Lameka, Fa ny andro niainan'i Metosela amby fiton-jato sy valo-polo taona roa, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:27 Ary ny andro rehetra niainan'i Metosela dia sivy izay nandalo amby enim-polo amby sivin-taona, ary avy eo dia maty izy.
5:28 Ary ny andro niainan'i Lameka zato sy roa amby valo-polo taona, Ary torontoronina zazalahy.
5:29 Ary ny anarany nataony hoe Noa, nanao hoe:, "Izy no hampionona antsika amin'ny asa sy ny zava-tsarotra ny tanana, any amin'ny tany izay voaozon'i Jehovah. "
5:30 Ary rehefa torontoronina Noa, Ny andro niainan'i Lameka nandritra ny dimy amby sivi-folo amby diman-taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
5:31 Ary ny andro rehetra niainan'i Lameka izay nandalo dia fito-polo amby fiton-jato sy fito taona-, ary avy eo dia maty izy. Raha ny marina, rehefa Noa rehefa diman-jato taona, dia torontoronina Sema, lambo sira, ary Jafeta.

Genesisy 6

6:1 Ary raha olona nanomboka ho maro eto an-tany, sy ny zazavavy maro niteraka zazalahy avy izy,
6:2 ny zanak'Andriamanitra, nahita fa ny zanakavavin'ny olona dia tsara tarehy, naka vady avy any ho an'ny tenany izy ireo rehetra izay nifidy.
6:3 Ary Andriamanitra nanao hoe:: "Ny Fanahy dia tsy hitoetra ao ny olona mandrakizay, satria dia nofo. Ary toy izany koa ny andro izany dia hisy roa-polo amby zato taona. "
6:4 Ary goavam-be teo an-tany tamin'izany andro izany. Fa araka ny zanak'Andriamanitra dia nankao amin'ny zanakavavin'ny olona, ary dia nanan-anaka, ireo no lasa olo-mahery fahiny, lehilahy nanan-daza.
6:5 Avy eo Andriamanitra, nahita fa ny faharatsian 'ny olona dia be eto an-tany sy izay rehetra fisainan'ny fony finiavana ny ratsy amin'ny fotoana rehetra,
6:6 nanenina noho ny nanaovany ny olona tambonin'ny tany. Ary rehefa nanendry anatiny amin'ny alahelom-po,
6:7 hoy izy:, "Izaho dia manafoana ny olona, izay noforoniko, tsy ho ambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny zavamananaina hafa, avy amin'ny biby manidina hatrany amin'ny zavatry ny rivotra. Fa Malahelo Aho noho ny nanaovako azy. "
6:8 Na izany aza tena, Noa kosa nahita fitia teo anatrehan'i Jehovah.
6:9 Ary izao no tantaran'i Noa. Noa dia lehilahy marina, nefa dia predominate eo anivon 'ny taranaka, fa niara-nandeha tamin 'Andriamanitra.
6:10 Ary izy telo lahy torontoronina: Sema, lambo sira, ary Jafeta.
6:11 Na izany aza dia simba ny tany teo anoloan'ny imason'Andriamanitra, Ary feno heloka.
6:12 Ary rehefa nahita fa ny tany efa simba, (tokoa, ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany)
6:13 dia hoy izy tamin'i Noa: "Ny faran'ny nofo rehetra efa tonga eo imasoko. Ary ny tany dia feno zava-poana ireo, araka ny fanatrehany, ary Izaho handrava azy, miaraka amin'ny tany.
6:14 Manao ny tenanao ho sambo-fiara avy Voalaminay hazo. Ary manaova toerana fonenana kely tao anatin'ny fiara, ka dia ho smear hitoby eo amin'ny anatiny sy ivelany.
6:15 Ary dia toy izany no hanaovanao azy: Ny lavan'ny sambo-fiara dia telon-jato hakiho, dimam-polo hakiho ny sakany, ary telo-polo hakiho ny haavony.
6:16 Ary manaova ny varavarankely tao amin'ny sambo-fiara, ka dia ho vita ao anatin'ny iray hakiho ny ambony. Avy eo dia nametraka ny varavaran'ny sambo-fiara teo ny lafiny. Ary manaova ao: ny tapany ambany, efi-trano ambony, ary ny ambaratonga fahatelo.
6:17 Indro, Izaho no hitondra ny rano be safo-drano ambonin'ny tany, mba hovonoina ho faty ny nofo rehetra fa amin'izany dia misy manam-nofonaina ambanin'ny lanitra. Ny zavatra rehetra izay etỳ an-tany, ho lany ritra.
6:18 Ary dia efa manorina ny fanekeko aminareo, ka dia ho hiditra ny fiara, ianao sy ny zanakao, ny vadiny sy ny vadiny ny zanakao kosa.
6:19 Ary amin'ny zava-manan'aina rehetra izay rehetra dia nofo, ianao dia hitarika tsiroaroa ho ao an-fiara, mba tafavoaka velona aminao: avy amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy,
6:20 amin'ny vorona, araka ny karazany avy, sy ny biby, in ny karazany avy, ary ny avy amin'ny biby rehetra eto an-tany, araka ny karazany avy; tsiroaroa isaky ny hiditra aminao, mba ho afaka ny hiaina.
6:21 Noho izany, dia ento miaraka aminareo avy amin'ny sakafo rehetra izay afaka ho fihinana, ary dia ho entinao miaraka aminao ireo. Ary ireo dia ho ampiasaina toy ny sakafo, ny sasany ho anao, ary ny sisa ho azy ireo. "
6:22 Ary toy izany koa ny zava-drehetra Noa nanao araka izay efa nampianatra azy.

Genesisy 7

7:1 Ary hoy Jehovah taminy: "Ampidiro ny fiara, ianao sy ny ankohonanao rehetra. Fa efa hitako ianao mba ho marina eo imasoko, ao anatin'ny taranaka ity.
7:2 Avy rehetra ny biby madio, haka fito sy fito, ny lahy sy ny vavy. Na izany aza tena, avy amin'ny biby izay maloto, haka roa ary ny roa, ny lahy sy ny vavy.
7:3 Fa koa avy ny voro-manidina, haka fito sy fito, ny lahy sy ny vavy, ka mba ho voavonjy taranaka eny ambonin'ny tany manontolo.
7:4 Fa avy ny fotoana, ary rehefa afaka fito andro, Izaho handatsaka ambonin'ny tany efa-polo andro sy efa-polo alina. Ary dia hamafa ny harena rehetra izay efa nataoko, tsy ho etỳ ambonin'ny tany. "
7:5 Noho izany, Noa nanao ny zavatra rehetra araka izay efa nandidian'i Jehovah azy.
7:6 Ary efa enin-jato taona ny rano avy amin'ny safo-drano lehibe safotry ny tany.
7:7 Ary nidiran'i Noa tao amin'ny sambo-fiara, sy ny zanany, ny vadiny, ary ny vadiny ny zanany koa, noho ny rano avy amin'ny safo-drano lehibe.
7:8 Ary avy ny biby madio sy ny maloto, na, sy amin'ny vorona, ary izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany,
7:9 tsiroaroa dia nampidirina tao anatin'ny sambo-fiara Noa, ho lahy sy vavy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra i Noa.
7:10 Ary rehefa fito andro no lasa, ny rano ao amin'ny safo-drano lehibe safotry ny tany.
7:11 Tamin'ny fahenin-jato taona ny fiainan'i Noa, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny andro fahafito ambin'ny folo tamin'ny volana, ny loharano rehetra amin'ny lavaka tsy hita noanoa lehibe nafahana, ary ny vavahadin-dranon'ny lanitra nisokatra.
7:12 Ary tonga ny orana ambonin'ny tany efa-polo andro sy efa-polo alina.
7:13 Ary tamin'ny andro izany indrindra, Noa sy ny zanany, Sema, lambo sira, ary Jafeta, sy ny vadiny ary ny telo vavy niaraka taminy ny zanany, niditra tao amin'ny sambo-fiara.
7:14 Izy ireo sy ny biby rehetra araka ny karazany avy, ary ny biby fiompy ao ny karazany avy, ary izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany ao ny karazany avy, ary ny zava-manidina araka ny karazany avy, ny vorona rehetra sy izay rehetra afaka manidina,
7:15 niditra tao anatin'ny sambo-fiara Noa, tsiroaroa avy ny nofo rehetra izay, izay nisy manam-pofonaina.
7:16 Ary izay niditra niditra dia lahy sy vavy, avy amin'ny nofo rehetra izay, fotsiny araka izay efa nampianatra azy. Ary avy eo dia nakatona ny Tompo azy avy any ivelany.
7:17 Ary ny safo-drano lehibe nitranga nandritra ny efapolo andro eto an-tany. Ary ny rano dia nitombo, dia nanainga ny sambo-fiara avo ambonin'ny tany.
7:18 Fa nanasaforany indrindra, ary feno ny zava-drehetra eny ambonin'ny tany. Ary avy eo dia nentina ny sambo-fiara manerana ny rano.
7:19 Ary nahery ny rano tafahoatra manerana ny tany. Ary ny tendrombohitra avo ambanin'ny lanitra rehetra voasarona.
7:20 Ny rano dia dimy ambin'ny folo hakiho avo noho ny tendrombohitra izay nanarona.
7:21 Ary ny nofo rehetra dia levona izay nihetsiketsika tambonin'ny tany: manidina zavatra, biby, bibidia, ary ny zavatra rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany nandady. Ary ny olona rehetra,
7:22 ary ny zavatra rehetra izay misy ny fofonaina ny fiainana eto an-tany, maty.
7:23 Ary amin'ny tondro-molotra harena rehetra izay ambonin'ny tany, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, ny zava-mandady fotsiny toy ny zava-manidina eny amin'ny rivotra. Ary izy ireo amin'ny tondro-molotra tsy ho amin'ny tany. Fa i Noa ihany no sisa, sy ireo izay niaraka taminy tao anatin'ny sambo-fiara.
7:24 Ary ny rano holovany kosa ny tany ho dimam-polo amby zato andro.

Genesisy 8

8:1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa, ary ny zavatra velona rehetra, ary ny biby fiompy rehetra,, izay niaraka taminy tao anatin'ny sambo-fiara, ary izy nahatonga rivotra manerana ny tany, ary ny rano dia nihena.
8:2 Ary ny loharano 'ny lavaka tsy hita noanoa sy ny vavahadin-dranon'ny lanitra no nakatona. Ary ny orana tsy ho any an-danitra dia tsy nahasakana.
8:3 Ary ny rano dia naverina tamin'ny laoniny ny avy ary nandeha avy tany amin'ny tany. Ary nanomboka hihena rehefa afaka dimam-polo amby zato andro.
8:4 Ary nitsahatra ny sambo-fiara tamin'ny volana fahafito, tamin'ny andro fahafito amby roa-polo amin'ny volana, eny an-tendrombohitra ny Armenia.
8:5 Kanefa amin'ny fahamarinana, ny rano ary mihena hiala hatramin'ny volana fahafolo. Fa tamin'ny volana fahafolo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny toro-hevitra eny an-tendrombohitra niseho.
8:6 Ary rehefa efa-polo andro no lasa, Noa, manokatra ny varavarankely izay nataony tao ny fiara, naniraka ny goaika,
8:7 izay nivoaka, ary tsy niverina, mandra-rano dia ritra manerana ny tany.
8:8 Toy izany koa, Dia namoaka voromailala anankiray izay nanaraka azy, mba hahitana raha ny rano dia izao nitsahatra ambonin 'ny tany.
8:9 Fa rehefa tsy nahita toerana izay mety sasatra ny tongotra, dia niverina taminy tao anatin'ny sambo-fiara. Satria mbola nisy rano ny tany manontolo ambonin'ny. Ary izy dia nanatsotra ny tànany dia nandray azy, Ary nitondra azy ho any amin'ny sambo-fiara.
8:10 Ary avy eo, rehefa niandry fito andro fanampiny, Izy indray dia namoaka ilay voromailala tamin'ny sambo-fiara.
8:11 Ary dia tonga tao aminy tao amin'ny hariva, mitondra am-bavany ny sampana oliva amin'ny maitso ravina. Noa ka nihevitra fa efa nitsahatra ny rano eto an-tany.
8:12 ary kanefa, dia niandry hafitoana koa. Ary dia namoaka ilay voromailala, izay tsy niverina taminy.
8:13 Noho izany, ao ny enin-jato taona fahiraika, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, dia nihena ny rano eto an-tany. ary Noa, manokatra ny rakotra fanaovam-panavotana sambo-fiara, nibanjina ka nahita fa ny ambonin'ny tany efa ho maina.
8:14 Tamin'ny volana faharoa, tamin'ny andro fahafito amby roa-polo amin'ny volana, natao ny tany maina.
8:15 Avy eo Andriamanitra niteny tamin'i Noa, nanao hoe::
8:16 "Mivoaha amin'ny sambo-fiara, ianao sy ny vadinao, ny lahy sy ny vadiny ny zanakao kosa.
8:17 Ento miaraka aminao ny miaina rehetra izay ao aminareo, izay rehetra nofo: tahaka ny vorona, toy izany koa ny bibidia sy ny biby rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary hiditra eo amin'ny tany: hitombo sy mihabetsaha eo aminy. "
8:18 Ary toy izany koa i Noa sy ny zanany nivoaka, sy ny vadiny sy ny vadiny ny zanany koa.
8:19 Ary koa ny zavamananaina rehetra, ary ny biby fiompy, ary ny biby mihetsiketsika ambonin'ny tany, araka ny karazany avy, niala tao amin'ny sambo-fiara.
8:20 Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah. Ary, maka avy amin'ny tsirairay ny biby fiompy sy ny vorona izay madio, dia nanatitra fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara.
8:21 Ary Jehovah nandre ny hanitra ankasitrahana ka nanao hoe:: "Izaho tsy hanozona ny tany intsony noho ny olona. Fa ny fihetseham-po sy ny hevitry ny fon'ny olona dia mora ratsy hatramin'ny fahazazany. Noho izany, I intsony Pierce zava-manan'aina rehetra toy ny nataoko.
8:22 Amin'ny andro rehetra eto an-tany, fotoam-pamafazana sy ny taom-pijinjana, hatsiaka sy ny hafanana, fahavaratra sy ny ririnina, andro aman'alina, dia tsy hitsahatra. "

Genesisy 9

9:1 Ary Andriamanitra nitso-drano an'i Noa sy ny zanany. Ary hoy Izy taminy:: "Mitombo, sy mihabetsaha, ary mamenoa ny tany.
9:2 Ary aoka ny fahatahorana sy ny fangovitana anareo ho eo ny biby rehetra eto an-tany, sy ny rehetra, ny voro-manidina, miaraka amin'ireo rehetra izay mihetsiketsika manerana ny tany. Rehetra ny trondro any an-dranomasina no natolotra eo an-tananao.
9:3 Ary ny zavatra rehetra izay mihetsiketsika sy ny fiainana dia ho fihinana ho anareo. Toy ny fihinana zavamaniry, Efa nanolotra azy ho anareo rehetra,
9:4 afa-tsy ny nofo amin'ny fandatsahan-drà tsy ho fihinanareo.
9:5 Fa mandinika ny ran'ny ainareo eo amin'ny tanan'ny biby rehetra. Dia toy izany koa, eo amin'ny tanan'ny olombelona, eo amin'ny tanan'ny olona tsirairay sy ny rahalahiny, Izaho no mandinika ny fiainan'ny olombelona.
9:6 Na iza na iza no nandatsaka ran'olombelona, ny ràny dia haidina. Fa ny olona dia natao tokoa ny endrik 'Andriamanitra.
9:7 Fa ny aminareo: hitombo sy mihabetsaha, dia mivoaha eto an-tany ka tanteraho tsara. "
9:8 To Noa sy tamin'ny zanany, izay niaraka taminy, Andriamanitra koa dia nilaza izany teny izany:
9:9 "Indro, Izaho hanorina ny fanekeko aminao, ary ny taranakao mandimby anao,
9:10 sy amin'ny zava-manan'aina rehetra izay eo aminareo: toy ny zavatra maro ny vorona tahaka ny biby fiompy sy ny biby rehetra ambonin'ny tany izay nivoaka avy tamin'ny sambo-fiara, dia ny lehibe rehetra ny bibi-dia tany.
9:11 Izaho hanorina ny fanekeko aminao, ary tsy hisy intsony ny nofo rehetra izay hatao maty noho ny rano ny safo-drano lehibe, ary, hatramin'izao, tsy hisy safo-drano lehibe ho levona avokoa ny tany. "
9:12 Ary Andriamanitra nanao hoe:: "Izao no famantarana ny fifanarahana izay manome amiko sy ho aminareo, ary ny zava-manan'aina rehetra izay eo aminareo, hatramin'ny taranaka fara mandimby.
9:13 Fa hametraka ny Arc eny amin'ny rahona, ary izany no ho famantarana ny fifanarahana eo amin'ny tenako sy ny tany.
9:14 Ary rehefa manakona ny drahona ny lanitra, ny Arc hiseho eo amin'ny rahona.
9:15 Dia hotsarovako ny fanekeko aminareo, sy amin'ny zava-manan'aina rehetra izay enlivens nofo. Ary hisy intsony ho rano avy amin'ny safo-drano lehibe mba hamafa ny nofo rehetra izay.
9:16 Ary ny Arc ho eny amin'ny rahona, fa Izaho no hahita izany, dia hotsarovako ny fanekena mandrakizay izay navoaka eo amin'Andriamanitra sy ny zava-manan'aina rehetra ny nofo rehetra izay ambonin'ny tany. "
9:17 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Noa, "Izao no ho famantarana ny fanekena izay naoriko ho ahy sy izay rehetra nofo ambonin'ny tany."
9:18 Ary toy izany ny zanakalahin'i Noa, izay nivoaka avy tao amin'ny sambo-fiara, dia Sema, lambo sira, ary Jafeta. Ary Hama mihitsy no rain'i Kanana.
9:19 Ireo telo ireo no zanakalahin'i Noa. Ary avy ireo rehetra ireo ny fianakaviana ny olombelona dia niely ambonin'ny tany manontolo.
9:20 ary Noa, tsara tantsaha, Nanomboka mba hiasa ny tany, Ary nanao tanim-boaloboka.
9:21 Ary nisotro ny divay, dia tonga mamo, ary nanan-kitafy ao an-tranolainy.
9:22 Noho io, rehefa Hama, rain'i Kanana, efa nahita ny privates tokoa ny rainy mba tsy manan-kitafy, dia nilaza izany tamin'ny rahalahiny roa lahy ivelany.
9:23 Ary tena, Sema sy Jafeta ny lamba eo nametraka ny tanany, ary, dia efa mandroso backwards, nandrakotra ny privates-drainy. Ary ny tavany niala, ka dia tsy nahita ny rainy ny lehilahy.
9:24 Avy eo Noa, nifoha avy ao amin'ny divay, rehefa nianatra ny faralahy izay efa nataon'ny azy,
9:25 hoy izy:, "Ho voaozona anie Kanana, mpanompo ny mpanompo no ho ny rahalahiny. "
9:26 Ary hoy izy:: "Isaorana anie ny Tompo, Andriamanitr'i Sema, aoka Kanana ho andevony.
9:27 Enga anie Andriamanitra malalaka anie Jafeta, ary mba ho velona ao an-dain'i Sema, Ary aoka Kanana ho andevony. "
9:28 Ary rehefa afaka ny safo-drano lehibe, Ny andro niainan'i Noa telon-jato sy dimam-polo taona.
9:29 Ary ny androny rehetra dia vita tamin'ny dimam-polo amby sivin-jato taona, ary avy eo dia maty izy.

Genesisy 10

10:1 Ary izao no taranaky ny zanakalahin'i Noa: Sema, lambo sira, ary Jafeta, ary ny avy tamin'ny taranak'i izay niteraka zazalahy avy izy taorian'ny safo-drano lehibe.
10:2 Ny zanakalahin'i Jafeta dia Gomera ny, sy Magoga, sy Maday, sy ny tanora, ary Tobala, ary Maseka, ary Tirasa.
10:3 Ary avy eo ny zanakalahin'i Gomera dia Askenaza dia, sy Rifata, ary Togarma.
10:4 Ary ny zanakalahin'i Javana dia Elisaha dia, sy Tarsisy, Kitima, ary Rodanim.
10:5 Ny nosy 'ny Jentilisa dia nizara ireny ho eo amin'ny faritra, samy araka ny lelany, sy ny fianakaviany tamin'ny fireneny avy.
10:6 Ary ny zanakalahin'i Hama dia Kosy dia, ary Mizraima, ary Pota, ary Kanana.
10:7 Ary ny zanakalahin'i Kosy dia Seba dia, sy Havila, sy Sabta, sy Rama, ary Sabteka. Ary ny zanakalahin'i Ragama dia Seba sy Dadan.
10:8 Ary avy eo dia Kosy nanan'anaka Nimroda; izy no voalohany izay tonga mahery eto an-tany.
10:9 Ary izy koa dia afaka mpihaza eo anatrehan'i Jehovah. avy ity, ohabolana nivoaka: 'Tahaka an'i Nimroda, ho afaka, mpihaza eo anatrehan'i Jehovah. '
10:10 Ary noho izany, ny niandohan'ny fanjakany dia i Babylona, sy Ereka, sy Akada, ary Chalanne, tany amin'ny tany Sinara.
10:11 Avy tamin'izany tany izany, Assur nivoaka, Ary nanorina an'i Ninive, ary eny an-dalambe tao an-tanàna, sy Kala,
10:12 ary Resena teo, anelanelan'i Ninive sy Kala. Izany no tanàna lehibe.
10:13 Ary tena, Mizraima torontoronina Lodita, sy ny Anamita, sy ny Lehabita, ny Naftohita,
10:14 sy ny Patrosita, sy ny Kaslohita, avy izay nivoaka ny Filistina ary ny Kaftorita.
10:15 Dia nitoe-jaza Kanana Sidona lahimatoany, ny Hetita,
10:16 ary ny Jebosita, ary ny Amorita, ny Girgasita,
10:17 ny Hivita, sy ny Arkita: ny Sinita,
10:18 ary ny Arvadian, dia Smrite, ary ny Harnatita. Ary rehefa afaka izany, ny tompon-Kananita lasa niely patrana.
10:19 Ary ny sisin-tanin'i Kanana nandeha, toy ny lavitra, avy any Sidona ho any Gerara, ka hatrany Gaza, mandra-misy miditra Sodoma sy Gomora, sy Adma ary Zeboima, ka hatrany Lesa.
10:20 Ireo no zanak'i Hama ny havanao, sy ny samy hafa fiteny, sy ny taranaka, sy ny tany, ary ny firenena.
10:21 Toy izany koa, from Sema, ny rain'ny olona rehetra ny taranak'i Heber, ny anti-panahy rahalahin'i Jafeta, zanany naterany.
10:22 Ny zanakalahin'i Sema dia Elama, sy Asyra, ary Arpaksada, sy Loda, ary Arama.
10:23 Ary ny zanakalahin'i Arama dia Oza dia, sy Hola, sy Gatera, ary Masy.
10:24 fa tena, Arpaksada torontoronina Sela, avy izay teraka Ebera.
10:25 Ary ny Ebera niteraka roa lahy: ny anaran'ny iray natao hoe Palega, satria tamin'ny androny lasa nizarana ny tany, ary ny anaran'ny rahalahiny dia Joktana.
10:26 Izany Joktana torontoronina Almodada, sy Salefa, sy Hazarmaveta, Jera
10:27 sy Hadorama, sy Ozala sy Dikla,
10:28 sy Obala sy Abimaela, Sheba
10:29 sy Ofira, sy Havila ary Jobaba. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Joktana.
10:30 Ary ny fonenany dia hatrany Messa, toy ny mitoetra, ka hatrany Sefara, ny tendrombohitro any an-atsinanana.
10:31 Ireo no zanak'i Sema, araka ny havanao, sy ny samy hafa fiteny, ary ny faritra ao amin'ny firenena.
10:32 Ireo no fokon'i Noa, araka ny olona sy ny firenena. Nanjary nizara ny firenena araka ireo, eto an-tany taorian'ny safo-drano lehibe.

Genesisy 11

11:1 Ary ny tany dia ny fiteny iray ary ny iray ihany kabary.
11:2 Ary nony nandroso avy any atsinanana, dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara, ary nonina tao izy.
11:3 Ary samy nilaza tamin'ny namany, "Avia, Andeha isika hanao biriky, ary kitay hanendasanao azy amin'ny afo. "Ary nanam-biriky fa tsy ny vato, sy dity ny fiara fa tsy ny rihitra.
11:4 Ary hoy izy ireo:: "Avia, aoka isika hanao tanàna sy tilikambo ho, ka dia ny haavony mba hahatratra ny an-danitra. Ary aoka isika hanao ny anarany malaza alohan'ny isika mizara ny tany rehetra. "
11:5 Ary Jehovah nidina hizaha ny tanàna sy ny tilikambo, izay taranak'i Adama dia fanorenana.
11:6 Ary hoy izy:: "Indro, ny olona dia miray saina, ary ny lela rehetra iray. Ary satria efa nanomboka ny hanao izany, dia tsy hitsahatra amin'ny drafitra, raha tsy efa vita ny asany.
11:7 Noho izany, ho avy, Aoka isika hidina, Ary amin 'izany toerana hanorokoroantsika ny lelany, mba tsy hihaino, tsirairay ny feon 'ny namany. "
11:8 Ary toy izany ny Tompo, nizara azy ireo avy izany ho any amin'ny tany rehetra, Ary dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna.
11:9 Ary noho izany antony, ny anarany dia nataony hoe 'Babela,'Satria amin'izany toerana ny fitenin'ny tany manontolo lasa sahiran-tsaina. Ary avy dia tamin'ny, ny Tompo azy ireo niely manerana ny endriky ny faritra rehetra.
11:10 Ary izao no taranak'i Sema. Sema dia zato taona i Arpaksada torontoronina, roa taona taorian'ny safo-drano lehibe.
11:11 Ary rehefa torontoronina Arpaksada, Ny andro niainan'i Sema for diman-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:12 Manaraka, Ny andro niainan'i Arpaksada dimy amby telo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Sela.
11:13 Ary rehefa torontoronina Sela, Ny andro niainan'i Arpaksada telon-jato sy telo taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:14 Toy izany koa, Ny andro niainan'i Sela for telo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Ebera.
11:15 Ary rehefa torontoronina Ebera, Fa ny andro niainan'i Sela dia telo amby efa-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:16 Ary ny andro niainan'i Ebera amby telo-polo efa-taona, ary torontoronina Palega.
11:17 Ary rehefa torontoronina Palega, Ny andro niainan'i Ebera ny telo-polo amby efa-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:18 Toy izany koa, Ny andro niainan'i Palega for telo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina-dReo.
11:19 Ary rehefa torontoronina-dReo, Ny andro niainan'i Palega ny sivy amby roan-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:20 Ary andro niainan-dReo roa amby telo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Seroga.
11:21 Toy izany koa, rehefa torontoronina an'i Seroga, Ny andro niainan-dReo fito amby roan-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:22 Raha ny marina, Ny andro niainan'i Seroga for telo-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Nahora.
11:23 Ary rehefa torontoronina Nahora, Ny andro niainan'i Seroga ny roan-jato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:24 Ary toy izany koa ny andro niainan'i Nahora ho sivy amby roa-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Tera.
11:25 Ary rehefa torontoronina Tera, Fa ny andro niainan'i Nahora ary sivy ambin'ny folo amby zato taona, ka dia nanan-anaka zazalahy sy zazavavy izy.
11:26 Ary ny andro niainan'i Tera ny fito-polo taona, ary avy eo dia torontoronina Abrama, sy Nahora dia samy, ary Harana.
11:27 Ary izao no taranak'i Tera. Tera torontoronina Abrama, Nahora, ary Harana. Next Harana torontoronina Lota.
11:28 Ary maty Harana, teo anatrehan'i Tera rainy, tany amin'ny tany nahaterahany, tany Oran'ny Kaldeana.
11:29 Ary Abrama sy Nahora dia samy naka vady. Ary ny anaran'ny vadin'i Abrama dia Saray. Ary ny anaran'ny vadin'i Nahora dia Milka ny, ny zanakavavin'i Harana, ny rain'i Milka, ary ny rain'Iska.
11:30 Ary momba Saray, ary tsy nanan-janaka.
11:31 Ary dia Tera nitondra an'i Abrama zanany, ary ny zafikeliny Lot, ny zanak'i Harana, sy ny zanany vavy-in-lalàna Saray, ny vadin'i Abrama zanany, dia nitondra azy hiala Oran'ny Kaldeana, hankany amin'ny tany Kanana. Ary nanatona hatrany Harana, ary nonina tao izy.
11:32 Ary ny andro niainan'i Tera izay nandalo roa dimy amby zato taona, ary avy eo dia maty tao Harana.

Genesisy 12

12:1 Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama: "Mialà amin'ny taninao, sy ny havanao, ary ny mpianakavin-drainao, ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao.
12:2 Dia hahatonga anao ho firenena lehibe, ary Izaho hitahy anao sy milofo amin 'ny anaranao, ary dia ho voatahy.
12:3 Izaho hitahy izay mitso-drano anao, ary hanozona izay manozona anao, ary ao aminareo ny firenena rehetra eto an-tany dia ho voatahy. "
12:4 Ary dia nandeha Abrama araka ny Tompo efa nampianatra azy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Abrama dia dimy amby fito-polo taona, raha niala tao Harana.
12:5 Dia nitondra ny vadiny Saray, ary Lota, ny zanaky ny rahalahiny, ary ny fananana rehetra izay efa tonga mba haka ny tany, ary ny fiainan'ireo izay efa azony tao Harana, ka dia lasa nody mba ho any amin'ny tany Kanana. Ary nony tonga tany aminy izy ireo,
12:6 Abrama dia nitety ny tany hatrany amin 'ny toeran' Sekema, ka hatrany amin'ny lohasaha mideza malaza. Ary tamin'izany andro izany, ny Kananita koa ny tany.
12:7 Ary Jehovah niseho tamin'i Abrama, ka hoy izy taminy:, "Ny taranakao, No homeko ity tany ity. "Ary izy nanorina alitara ho an'i Jehovah, Izay efa niseho taminy.
12:8 Ary mandalo eo avy teo izy hankany amin'ny tendrombohitra, izay tandrifin'ny atsinanan'i Betela, dia nanorina ny lainy teo, teo anelanelan'i Betela any andrefana, sy Ay tao atsinanany. Koa izy nanorina alitara teo ho an'i Jehovah, ka dia nataony hoe ny anarany.
12:9 Ary Abrama dia nandeha, nivoaka ary mitohy bebe kokoa tamin'ny, manatrika ny atsimo.
12:10 Fa nisy mosary teo amin'ny tany nitranga. Ary Abrama dia nidina ho any Ejipta, hivahiny any. Fa resy mosary ny tany.
12:11 Ary raha tonga teo akaiky hiditra Ejipta, dia hoy izy tamin'i Saray vadiny: "Fantatro fa ho vehivavy tsara tarehy.
12:12 Ary raha ny Egyptiana hahita anao, izy hanao hoe:, 'Ny vadiny izy.' Dia tsy hamono ahy, dia hihazona anao.
12:13 Noho izany, Dia miangavy anareo aho mba hilaza fa anabaviko ianao, ka mba hasiany soa aho noho ny aminao, ary mba ho velona ny fanahiko noho ny famindram-po. "
12:14 Ary noho izany, rehefa tonga Abrama tany Ejipta, dia hitan'ny Egyptiana fa ny vehivavy tsara tarehy fatratra tokoa.
12:15 Ary ny mpanapaka nilaza izany tamin'i Farao, ka nidera azy tamin'i azy. Ary ravehivavy dia nekena tao an-tranon'i Farao.
12:16 Raha ny marina, izy ireo Abrama nasian'i Farao soa noho ny. Dia nahazo ondry sy omby sy borikilahy lehilahy, ary ny olona mpanompo, sy ny vehivavy mpanompo, ary ny borikivavy, ary ny rameva.
12:17 Kanefa ny Tompo nokapohina Farao sy ny ankohonany ratra lehibe noho ny amin'i Saray, ny vadin'i Abrama.
12:18 Ary Farao dia nampaka an'i Abrama, ka hoy izy taminy:: "Inona izao nataonao tamiko? Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao?
12:19 Nahoana no milaza azy ho ny rahavavinao, mba tiako hitondra azy ho ahy amin'ny maha-vady? Koa ankehitriny, indro ny vadinao, mandray izy, ka mandehana. "
12:20 Ary Farao nandidy ny olony momba ny Abrama. Ary nitondra an'i Jesosy izy sy ny vadiny sy fananany rehetra ireo.

Genesisy 13

13:1 Noho izany, Niakatra avy tany Egypta Abrama,, izy sy ny vadiny, ary izay rehetra nananany, ary Lota koa niaraka taminy, mankany amin'ny faritra Atsimo.
13:2 Fa dia nirehitra ny mpanankarena ny zara-tany momba ny volamena sy ny volafotsy.
13:3 Dia niverina teny an-dalana izay nihaviany, avy ny mitataovovonan ho any Betela, ny làlana mankany amin'ny toerana izay izy mandra nanorina ny lainy, teo anelanelan'i Betela sy Ay.
13:4 Ery, eo amin'ny fitoerana ny alitara nataony talohan'ny, izy indray niantso ny anaran 'ny Tompo.
13:5 Fa Lota koa, izay niaraka Abrama, dia mba nanana ondry ny ondry, sy ny biby fiompy, sy lay.
13:6 Fa tsy ny tany afaka ahitana azy, ka mba nahazo niray monina izy. Tokoa, ny fananany dia lehibe loatra ka tsy ho velona iombonana.
13:7 Ary avy eo dia any koa nitsangana ny ady eo amin'ny mpiandry ondry Abrama sy Lota. Ary tamin'izany andro izany ny Kananita sy ny Perizita no nonina teo amin'izany tany.
13:8 Noho izany, Hoy Abrama tamin'i Lota: "Manontany anao aho, Aoka tsy hisy ady amiko sy ho aminareo, ary amin'ny mpiandry ondry sy ny mpiandry. Fa mpirahalahy isika.
13:9 Indro, ny tany manontolo dia eo imasonao. Hialany amiko, Miangavy anao aho. Raha handeha ho amin'ny ankavia, Izaho haka ny tsara. Raha misafidy ny tsara, Handeha ho amin'ny ankavia. "
13:10 Ary toy izany Lot, nanopy ny masony, nahita ny amoron'i Jordana, izay tsara resaka ampondra nindramina, eo anatrehan'ny Tompo nandravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora. Toy ny Paradisa 'ny Tompo, ary tahaka ny Ejipta, manatona an'i Zoara.
13:11 Dia nofidin'i Lota ho azy ny faritra manodidina ny Reniranon'i Jordana, ary dia lasa tamin'ny lalana mankany an-atsinanana. Dia nisara-tsaina izy ireo, rahalahy iray avy amin'ny hafa.
13:12 Ary Abrama nonina tao amin'ny tany Kanana. Raha ny marina, Lot nitoetra tao an-tanàna izay manodidina ny Jordana, ary nonina tao Sodoma koa Lota.
13:13 Ary ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy, ka dia mpanota eo anatrehan'i Jehovah tafahoatra.
13:14 Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama, rehefa nizara roa toko Lota taminy: "Atopazy ny masonareo, ary mandinika nivoaka avy tany itoeranao ankehitriny, ny avaratra sy ny mitataovovonan, ho any atsinanana sy ho any andrefana.
13:15 Ny tany rehetra izay hitanao, Dia homeko ho anao, sy ny taranakao eny, mandrakizay.
13:16 Fa Izaho hanao ny taranakao tahaka ny vovo-tany. Raha misy olona mahisa ny vovo-tany, dia ho afaka hanisa ny taranakao koa.
13:17 Mitsangàna, ka mandehana mitety ny tany, dia any amin'ny lavany, ary ny sakany. Fa Izaho no hanome azy ho anao. "
13:18 Noho izany, nifindra an-dainy, Abrama dia ka nonina teo an mideza lohasaha Mamre, izay any Hebrona. Ary nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah.

Genesisy 14

14:1 Ary tamin'ny andro izay Amrafela, mpanjakan'i Sinara, ary Arioka, mpanjakan'i Ponto, sy Kedorlaomera, mpanjakan'ny ny Elamita, ary Tidala, mpanjakan 'ny Firenena,
14:2 dia nandeha izy hiady tamin'i Bera, mpanjakan'i Sodoma, ary hamely Birsa, mpanjakan'i Gomora, ary hamely sy Sinaba, mpanjakan'i Adma, ary hamely Semebera, mpanjakan'i Zeboima, sy ny mpanjakan'i Bela, izany hoe Zoara.
14:3 Ary ireo rehetra ireo dia nivory tao amin'ny lohasaha ala, izay ankehitriny dia ny Ranomasina-tsira.
14:4 Fa efa nanompo an'i Kedorlaomera roa ambin'ny folo taona, ary amin'ny taona fahatelo ambin'ny folo dia niala tany aminy.
14:5 Noho izany, tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo, tonga Kedorlaomera, sy ireo mpanjaka niaraka taminy. Ary izy ireo namely ny Refaita tany Astarta ny tandroka roa, sy ny Zozima aminy, ary ny Emima tany Save-kiriataima.
14:6 ary ny Chorreans teny an-tendrombohitra Seira, na dia ho any amin'ny tani-hay Parana, izay any an-tany foana.
14:7 Dia niverina izy ireo ka tonga tany amin'ny loharanon'ny Mishpat, izany hoe Kadesy. Ary izy ireo namely ny faritra rehetra ny Amalekita, ary ny Amorita, izay nonina tany Hazazontamar.
14:8 Ary ny mpanjakan'i Sodoma, sy ny mpanjakan'i Gomora, sy ny mpanjakan'i Adma, sy ny mpanjakan'i Zeboima, ka hitany fa ny mpanjakan'i Bela, dia Zoara, nivoaka. Ary nitarika ny fotoana hamely azy ao amin'ny ala lohasaha,
14:9 izany hoe, an'i Kedorlaomera, mpanjakan'ny ny Elamita, ary Tidala, mpanjakan 'ny Firenena, sy Amrafela,, mpanjakan'i Sinara, ary Arioka, mpanjakan'i Ponto: dia mpanjaka efatra manohitra dimy.
14:10 Ary ny ala maro lohasaha lavaka godorao. Ary toy izany ny mpanjakan'i Sodoma sy ny mpanjakan'i Gomora niverina ka latsaka tao. Ary izay sisa, nandositra any an-tendrombohitra.
14:11 Avy eo dia nalainy avokoa ny fananana ny Sodomita sy ny Gomorrahites, ary izay rehetra nananan'i sakafo, ary dia lasa nandeha,
14:12 miaraka amin'ny Lota roa, ny zanak'i rahalahin'i Abrama, izay nonina tao Sodoma koa Lota, ary ny fananany.
14:13 Ary indro, ny anankiray izay efa nandositra nilaza izany tamin'i Abrama Hebreo, izay nonina teo amin'ny an'ilay fiakarana, be lohasaha Mamre Amorita, izay rahalahin'i Eskola, ary ny rahalahin'i Anera. Fa ireo efa namorona fanekena tamin'i Abrama.
14:14 Ary rehefa nandre izany Abrama, izany hoe, dia aoka ny rahalahiny Lota efa lasan-ko babo, nandamina valo ambin'ny folo amby telon-jato sy ny an-olona efa voaomana hiady ka dia lasa nanenjika ny lalana rehetra hatrany Dana.
14:15 Ary mizara ny orinasa, dia niroatra azy amin'ny alina. Dia namely azy ka nanenjika azy hatrany Hoba toy ny, izay ao amin'ny ankavia Damaskosy.
14:16 Ary nampody ny fananana rehetra, ary Lota rahalahiny, ny fananany, toy izany koa ny vehivavy sy ny vahoaka.
14:17 Ary hoy ny mpanjakan'i Sodoma nivoaka hitsena azy, rehefa niverina avy namono tao Kedorlaomera, sy ireo mpanjaka izay tao aminy tany an-dohasaha Save, dia ny lohasahan'ny mpanjaka.
14:18 Ary araka ny marina, Melkizedeka, ny mpanjakan'i Salema, , nivoaka nitondra mofo sy divay, fa izy no Mpisorona Avo Indrindra Andriamanitra;
14:19 dia notsofiny rano izy, ka hoy Izy:: "Hisaorana anie i Abrama, ny Andriamanitra Avo Indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany.
14:20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, izay amin'ny alalan'ny fiarovana ny fahavalo eny an-tananareo. "Dia nomeny azy ny fahafolon-karena amin'ny zavatra rehetra.
14:21 Ary hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'i Abrama, "Omeo ahy ireo fanahy, ary alao ho anao ny sisa. "
14:22 Ary izy namaly azy: "Hasandratro ny tanako ho amin'ny Tompo Andriamanitra, ny Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany,
14:23 fa hatramin'ny iray kofehy ao anatin'ny bodofotsy, na dia iray shoelace, Tsy haka na inona na inona avy izay anao, fandrao hoy ianao, 'Efa nampanan-karena an'i Abrama,'
14:24 afa-tsy izay efa nohanin'ny zatovo, ary ny mizara ho an'ny lehilahy vao tonga tamiko: razambe, Eskola, ary Mamre. Ireo dia haka ny mizara. "

Genesisy 15

15:1 Ary noho izany, izany zavatra izany rehefa dinihina, ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Abrama tamin'ny fahitana, nanao hoe:: "Aza matahotra, Abrama, Izaho no Mpiaro, ary ny valim-pitianareo lehibe izaitsizy tokoa. "
15:2 Ary hoy koa Abrama:: "Tompo ô, Andriamanitra, inona no homenao ahy? Aho hankanesako any tsy misy ankizy. Ary ny zanaky ny ho tompon'ny ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. "
15:3 Ary Abrama koa: "Nefa izaho tsy nanome taranaka. Ary indro, mpanompoko teraka ao an-tranoko no handova ahy. "
15:4 Ary niaraka tamin'izay ny tenin'i Jehovah tonga tao aminy, nanao hoe:: "Izy no tsy ho mpandova. Fa izay ho avy avy ny valahanareo, toy izany koa no manana ho an'ny mpandova. "
15:5 Dia nitondra azy ivelany, ka hoy izy taminy:, "Ento any an-danitra, ka isao ny kintana, raha azonao atao. "Ary hoy izy taminy:, "Dia toy izany koa no ho ny taranakao."
15:6 Abrama nino an'Andriamanitra, Ary dia malaza ho azy ho any rariny.
15:7 Ary hoy izy taminy:, "Izaho no Jehovah Izay nitondra anao niala tany Oran'ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany, ary mba ho lovanareo. "
15:8 Fa hoy izy:, "Tompo ô, Andriamanitra, Ahoana no mety ho afaka aho fantany fa Izaho hanana azy?"
15:9 Ary Jehovah namaly tamin'ny hoe:: "Makà ho ahy omby telo taona, sy osivavy efa telo taona, sy ondrilahy efa telo taona, koa ny domohina sy ny voromailala. "
15:10 Mandray ireo rehetra ireo, nozarainy azy nita ny afovoany, ary nametraka faritra roa mifanohitra hafa. Fa ny vorona tsy mba nosasahiny.
15:11 Ary ny voro nidina teo amin'ny fatin'ireo, fa nandroaka azy Abrama.
15:12 Ary raha nilentika ny masoandro, dia sondrian-tory Abrama, ary ny fahatahorana, lehibe sy maizina, nanafika an'i azy.
15:13 Ary nisy nanao taminy hoe:: "Aoka ho fantatrareo rahateo fa ny taranany dia ho vahiny any amin'ny tany tsy azy, ka hifehy azy ireo amin'ny fanandevozana, ary hampahory azy ireo nandritra ny efa-jato taona.
15:14 Na izany aza tena, Izaho no hitsara ny firenena fa ho hanompo, ary rehefa afaka izany dia hiala mitondra harem-bevava.
15:15 Fa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ka ho nalevina tany tsara dia efa antitra aza.
15:16 Fa raha mby amin'ny zafiafy, dia hiverina eto. Fa ny heloky ny Amorita tsy mbola vita, na dia amin'izao andro ankehitriny izao. "
15:17 Avy eo, raha efa maty ny masoandro, dia avy ny maizina zavona, ary nisy fatana fandoroana mivoa-tsetroka niseho ny jiro sy ny afo mandalo eo ireo fisaratsarahana.
15:18 Tamin'izany andro izany, Andriamanitra namorona fanekena tamin'i Abrama, nanao hoe:: "Ny taranakao no homeko ity tany ity, hatrany amin'ny reniranon'i Ejipta, na dia ho any Eofrata, ony lehibe:
15:19 ny tanin'ny Kenita sy ny Kenizita, ny Kadmonita
15:20 ary ny Hetita, sy ny Perizita, toy izany koa ny Refaima,
15:21 ary ny Amorita, ary ny Kananita, ary ny Girgasita, ary ny Jebosita. "

Genesisy 16

16:1 Ary Saray, ny vadin'i Abrama, tsy nanan-anaka ankizy. Fa, manana Egyptiana ankizivavinao atao hoe Hagara,
16:2 hoy izy tamin'ny vadiny: "Indro, ny Tompo nakatona ahy, fandrao miteraka. Ampidiro ny ny mpanompovavinao, ka angamba aho, mba handray zanaky ny azy raha kely indrindra. "Ary rehefa nanaiky ny fitalahoany,
16:3 dia naka Hagara Egyptiana, ankizivaviny, folo taona rehefa nanomboka azy honina ao amin'ny tany Kanana, ary nomeny azy ny vadiny ho toy ny vady.
16:4 Ary niditra taminy. Fa rehefa hitany fa efa manan'anaka izy, dia nikizaka tompovaviny.
16:5 Ary hoy Saray tamin'i Abrama: "Efa nanao zavatra tsy ara-drariny ahy. Nomeko ny ankizivavinao ao am-pofoanareo, izay, rehefa hitany fa efa manan'anaka izy, no nanohana ahy in tsinontsinona. Enga anie Jehovah no hitsara ahy sy ianao. "
16:6 Abrama namaly azy amin'ny hoe, "Indro, aoka ny ankizivavinao an-tananao mba hitondra toy ny eo amin'izay tianao. "Ary dia, Saray, rehefa nampahory azy, dia naka nandositra.
16:7 Ary rehefa lasa ny anjely 'ny Tompo efa nahita azy, akaikin'ny loharano anankiray tany an-efitra, izay eo amin'ny lalana mankany Sora tany an-efitra,
16:8 dia nanao taminy hoe:: "Hagara, ankizivavin'ny Saray, aiza no ianao avy? Ary aiza no halehanao?"Dia namaly, "I handositra ny tavan'i Saray, tompovaviko aho. "
16:9 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah nanao taminy hoe:, "Miverena any amin'ny tompovavy, ary hanetry tena eo ambanin'ny tanany. "
16:10 Ary hoy koa Jesosy:, "Hataoko maro ny taranakao hatrany, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. "
16:11 Fa taorian'izay dia hoy izy:: "Indro, efa torontoronina, dia ho hiteraka zazalahy. Ary ianareo no hataonao anarany Isimaela, satria ny Tompo efa nihaino ny fahorianao.
16:12 Ary izy ho lehilahy toy ny boriki. Ny tànany hamely rehetra, ary ny tanana rehetra dia ho hamely azy. Ary dia hitoby ny lainy hiala amin'ny faritra rehetra ny rahalahiny. "
16:13 Avy eo dia niantso ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy: "Ianao no Andriamanitra, Izay efa nahita ahy." Fa hoy izy:, "Azo antoka fa, Efa hitako eto ny indray ny izay mahita ahy. "
16:14 Noho io, nataony hoe fa tsara: 'Ny zavatra tsara momba ilay velona sy izay mahita ahy. "Toy izany koa eo anelanelan'i Kadesy sy Bareda izany.
16:15 Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin'i Abrama, izay ny anarany nataony hoe Isimaela.
16:16 Abrama dia enina amby valo-polo taona, raha Hagara niteraka an'i Isimaela nanome ho azy.

Genesisy 17

17:1 Raha ny marina, rehefa nanomboka ho sivy amby sivifolo taona, ny Tompo niseho taminy. Ary hoy izy taminy:: "Izaho no Andriamanitra Mahery Indrindra. Mandehana eo imasoko, ary ho feno.
17:2 Ary Izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminareo. Ary hahamaro anao indrindra. "
17:3 Niankohoka Abrama mora ny tarehiny.
17:4 Ary hoy Andriamanitra taminy: "IZAHO DIA, ary ny fanekeko momba anareo, ary ianao no ho rain'ny firenena maro.
17:5 Tsy misy intsony ny anaranao ka hatao hoe Abrama. Fa ianareo kosa hatao hoe Abrahama, fa Izaho kosa hampitoetra anareo tahaka ny rain'ny firenena maro.
17:6 Ary Izaho hahatonga anao hampitombo indrindra, ary hahafaka anareo tsy ho any amin'ny firenena, ary hisy mpanjaka maro hipoitra avy aminao.
17:7 Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminareo, ary ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, amin'ny alalan'ny fanekena mandrakizay: mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao.
17:8 Ary homeko anao sy ny taranakao, ny tany ny ivahinianareo, ny tany Kanana, toy ny fananany mandrakizay, ary Izaho ho Andriamaniny. "
17:9 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: "Ary ianao dia hitandrina ny fanekeko, sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby.
17:10 Ary izao no fanekeko, izay hotandremanareo, amiko sy ho aminareo, sy ny taranakao mandimby anao: Ny lahy rehetra eo aminareo no hoforana.
17:11 Ka dia ho hamora ny nofon'ny olonao namora, dia mba ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo.
17:12 Ny zaza ny valo andro, dia hoforana eo aminareo, ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby. Dia toy izany koa ny mpanompon'i teraka ho anareo, ary koa ireo nividy, dia hoforana, na dia ireo izay tsy avy amin'ny tahiry.
17:13 Ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay.
17:14 ny lehilahy, ny nofon'ny izay namora dia tsy hoforana, dia ny fanahiko ho fongotra tsy ho amin'ny fireneny. Fa efa nanao ny fanekeko foana. "
17:15 Hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama koa: "Ny vadinao Saray, dia tsy mba hataonao Saray, fa Saraha.
17:16 Ary hitahy azy, ary avy taminy Izaho no hanome anareo zazalahy, izay hitahy, dia ho any amin'ireo firenena, ary ny mpanjakan'ny firenena hitsangana avy aminy. "
17:17 Abrahama niankohoka, ka dia nihomehy, tao am-pony hoe:: "Mihevitra ve ianao fa azo zazalahy nateraky ny zato taona ny olona? Ary Saraha hiteraka amin'ny sivi-folo taona?"
17:18 Ary hoy izy tamin'i Andriamanitra, "Raha mba Isimaela no ho velona eo imasonao."
17:19 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama: "Saraha vadinao dia hiteraka zazalahy, ary hiantso ny anarany Isaka, ary hampitoeriko ny fanekeko aminy ho fanekena mandrakizay, ary ny taranany mandimby azy.
17:20 Toy izany koa, momba Isimaela, Efa reko izany. Indro, Izaho hitahy sy hampivelatra azy, ary hampitombo azy indrindra. Izy no mamokatra mpitarika roa ambin'ny folo, ary Izaho kosa hanao azy ho firenena lehibe.
17:21 Kanefa amin'ny fahamarinana, Izaho hanorina ny fanekeko Isaac, izay Saraha dia hiteraka ho anareo amin'ny ny taona toy izao. "
17:22 Ary rehefa vita ny teny nataony, Andriamanitra niakatra niala Abraham.
17:23 Dia nalain'i Abrahama Isimaela zanany, ary izay teraka tao an-tranony, ary izay efa nividy, Ny lehilahy rehetra amin'ny mponina tao an-tranony, Ary voafora ny nofon'ny ny namora avy hatrany, tamin'izany andro izany indrindra, fotsiny araka izay efa nampianatra azy.
17:24 Abrahama sivy amby sivi-folo taona i namora ny noforana.
17:25 Ary Isimaela zanany efa nahavita telo ambin'ny folo taona tamin'ny fotoana ny famorana.
17:26 Ary tamin'ny andro izany indrindra, Abrahama dia noforana Isimaela zanany.
17:27 Ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony, izay teraka tao an-tranony, ary koa ireo izay novidiny, dia ny hafa firenena, samy niara-noforana taminy.

Genesisy 18

18:1 Ary Jehovah niseho taminy, ao amin'ny lohasaha mideza Mamre, raha nipetraka teo am-baravaran'ny lainy, ao amin'ny tena nafana ny andro.
18:2 Ary rehefa nanopy ny masony, dia niseho taminy telo lahy, nijoro teo akaiky azy. Ary rehefa nahita azy, dia nihazakazaka nitsena azy tsy ho eo anoloan'ny varavaran'ny lainy, ary ka hajaina azy ireo teo amin'ny tany.
18:3 Ary hoy izy:: "Raha, Tompo ô, nahita fitia eo imasonareo, aza mandalo ny mpanomponao.
18:4 Fa izaho kosa hitondra rano kely, ary mba hanasana ny tongotrareo, ka mialà sasatra eo ambanin'ny hazo.
18:5 Ary dia niainga ny sakafo ny mofo, mba hatanjaka ny fonareo; rehefa afaka izany, dia handeha ihany. Noho izany antony izany dia efa niala tamin'ny mpanomponao. "Ary hoy izy ireo:, "Ataovy araka izay efa nolazainao."
18:6 Nandeha faingana Abrahama nankany an-day tany amin'i Saraha, Ary izy nanao taminy hoe:, "haingana, afangaro miaraka intelon'ny famarana vary lafarinina tsara indrindra ary hanao mofo voaendy ambanin'ny lavenona. "
18:7 Raha ny marina, izy kosa nihazakazaka nankany amin'ny omby, ary dia naka zanak'omby avy any, tena tanora sady tena tsara, ka dia nomeny azy ho mpanompo, izay nampidininy faingana ny nahandro azy.
18:8 Toy izany koa, Abrahama naka ronono mandry sy ronono, ary ny zanak'omby efa nahandro, ary nampitoeriny teo anoloan'izy telo lahy. Na izany aza tena, Izy no nitsangana teo akaiky teo ambanin'ny hazo.
18:9 Ary rehefa nihinana, hoy ireo taminy:, "Aiza Saraha vadinao?"Dia hoy izy, "Indro, izy ao an-day. "
18:10 Ary hoy izy taminy:, "Rehefa miverina, Dia ho avy aminao amin'izao fotoana izao, amin'ny ainy ho namana, ary ny vadiny Saraha hanana zazalahy. "nandre izany, Ary Saraha dia nihomehy ambadiky ny varavaran'ny trano-lay.
18:11 Ankehitriny dia samy antitra, sy amin'ny toe-piainana mandroso, ary efa nitsahatra tamin'ny Saraha araka ny fombam-behivavy.
18:12 Dia nihomehy mangingina, nanao hoe:, "Rehefa antitra aho, ary tompoko dia be taona, homeko tokoa tamin'ny asa mahafinaritra?"
18:13 Ary hoy Jehovah tamin'i Abrahama: "Nahoana no nihomehy Saraha, nanao hoe:: 'Ahoana no, vehivavy antitra, raha ny marina miteraka?'
18:14 Fa moa misy zavatra sarotra Andriamanitra? Araka ny fanambarana, mba hiverenany ho anao amin'izao andro izany, amin'ny ainy ho namana, ary Saraha hanana zazalahy. "
18:15 Sarah nandà, nanao hoe:, "Tsy nihomehy aho." Fa natahotra mafy izy. Fa hoy ny Tompo, "Tsy toy izany; fa nihomehy mihitsy ianao. "
18:16 Noho izany, rehefa nitsangana ireo lehilahy ireo ka niala teo, dia nitarika ny masony tamin'i Sodoma. Ary Abrahama niaraka taminy, nitarika azy ireo.
18:17 Ary hoy ny Tompo:: "Hataoko ahoana no manafina ny tena maha aho momba ny hanao Abrahama,
18:18 satria izy no ho lehibe sy tena firenena matanjaka, ary ao aminy ny firenena rehetra eto an-tany no hitahiana?
18:19 Fa fantatro fa mba hampianarany ny zanany, ary ny mandimby azy, hitandrina ny lalan'i Jehovah, ary hiasa amin'ny fitsarana sy ny rariny, amin'izay mba, noho ny amin'i Abrahama, ny Tompo hitondra ny zavatra rehetra izay efa nolazainy taminy. "
18:20 Ary toy izany koa ny Tompo hoe:, "Ny fitarainana avy any Sodoma sy Gomora dia efa maro, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra tonga.
18:21 Dia hidina ka hizaha na efa nahatanteraka ny izy ireo asan 'ny fitarainana izay efa tonga atỳ amiko, na na dia tsy toy izany, mba mba ho fantatro. "
18:22 Dia nihodina izy ireo ny tenany avy any, dia nandroso ho any Sodoma. Kanefa amin'ny fahamarinana, Abraham mbola nijanona teo imason 'ny Tompo.
18:23 Ary raha nanakaiky, hoy izy:: "Azonao handringana ny marina miaraka amin'ny ratsy fanahy?
18:24 Raha nisy dimam-polo marina ao an-tanàna, izy ireo levona amin'ny sisa? Ary tsy hamindranao fo no izany tanàna noho ny dimam-polo marina, raha toa izy ireo ao?
18:25 Sanatria Anao raha hanao izany zavatra izany, ary ny hamono ny marina miaraka amin'ny ratsy fanahy, ary ny marina mba ho raisina toy ny ratsy fanahy. Tsy misy, Tsy mba tahaka izany ianao. Ianao mitsara ny tany rehetra,; ianao dia tsy ho toy izany ny fitsarana. "
18:26 Ary hoy Jehovah taminy, "Raha mahita dimam-polo Sodoma ny marina tao afovoan'ny tanàna, Dia halefako ny toerana manontolo noho ny azy ireo. "
18:27 Dia namaly i Abrahama hoe amin'ny alalan'ny: "Koa satria ankehitriny dia efa nanomboka, Fa izaho dia hilaza tamin'ny Tompoko, na dia vovoka sy lavenona aho.
18:28 Ahoana raha nisy latsaka dimy ny dimam-polo marina? Tianao ve, na dia teo aza ny efa-polo-dimy, hanafoana ny tanàna manontolo?"Ary hoy izy:, "Tsy manafoana izany, raha mahita dimy amby efa-polo ao. "
18:29 Ary hoy indray izy taminy, "Fa raha efa-polo no ho hita ao, inona no hataonao?" Hoy izy, "Tsy hamely, noho ny efa-polo. "
18:30 "Manontany anao aho," hoy izy, "Tsy ho tezitra, Tompo, Na dia miteny. Ahoana raha telo-polo no ho hita ao?"Hoy ny navaliny, "Tsy zavatra, raha mahita telo-polo ao. "
18:31 "Koa satria ankehitriny dia efa nanomboka," hoy izy, "Fa izaho dia hilaza tamin'ny Tompoko. Ahoana raha roa-polo no ho hita ao?" Hoy izy, "Tsy hovonoina ho faty, noho ny roa-polo. "
18:32 "Miangavy anao aho," hoy izy, "Tsy ho tezitra, Tompo, raha mbola miteny indray mandeha indray. Ahoana raha folo hita tao?"Ary hoy izy:, "Tsy mba handringana Aho noho ny noho ny folo."
18:33 Ary Jehovah efa niala, rehefa nitsahatra niteny tamin'i Abrahama, Iza ary no niverina ho any amin'ny fonenany.

Genesisy 19

19:1 Ary ny anjely roa tonga tany Sodoma amin'ny hariva, ary Lota nipetraka teo am-bavahadin'ny tanàna. Ary nony nahita azy ireo, dia nitsangana izy ka lasa nitsena azy ireo. Ary izy ka hajaina mora eny an-kianja.
19:2 Ary hoy izy:: "Miangavy anao aho, ny tompo, mivily ho amin'ny taranaky ny mpanomponao, ary handry any. Sasao ny tongotrareo, ary rahampitso maraina dia ho handroso amin'ny alehanao ianao. "Ary hoy izy ireo:, "Tsia mihitsy. Fa izahay kosa hitoetra eto an-kianja. "
19:3 Fa Absaloma nanery azy mafy mba nivily ho azy. Ary rehefa niditra tao an-tranony, dia nanao fanasana ho azy ireo, Ary nahandro mofo tsy misy lalivay, ary dia nihinana.
19:4 Ary raha tsy mbola nandeha natory, ny mponina tao an-tanàna nanodidina ny trano, avy amin'ny tovolahy ho antitra, ny vahoaka rehetra.
19:5 Ary niantso an'i Lota, ka hoy ireo taminy:: "Aiza ireo lehilahy izay niditra ho anareo amin'ny alina? Ento mivoaka eto, mba hahalalanay azy. "
19:6 Dia nivoaka Lota ho azy ireo, ary ny fanakanana ny varavarana teo ivohony, hoy izy::
19:7 "Aza, Manontany anao aho, ry rahalahy, aza vonona ny hanao izany ratsy.
19:8 Manan-janaka roa vavy aho, izay tsy mbola tsy mbola nahalala lahy. Ho entiko mivoaka ho eto aminareo; hanararaotra azy araka izay tiany anao, raha toa ianao tsy hanao ratsy ireo lehilahy ireo, satria efa niditra tao ambanin'ny tafon-tranoko. "
19:9 Fa hoy izy ireo:, "Miala avy ao." Ary koa: "Efa niditra," hoy izy ireo, "Amin'ny maha-olon-tsy fantatra; avy eo no tokony hitsara? Noho izany, dia hampahory anareo mihoatra noho ny azy ireo ny tenanao. "Ary izy ireo nanao zavatra mafy indrindra an'i Lota. Ka dia tonga amin'ny fotoana ny fandikana ny varavarana misokatra.
19:10 Ary indro, ny olona naninjitra ny tànany, dia nanintona an'i Lota in ho azy ireo, ary nakatona ny varavarana.
19:11 Ary izy ireo namely ireo izay ivelany amin'ny fahajambana, na ny kely na ny lehibe indrindra, izy ireo ka tsy afaka mahita ny varavarana.
19:12 Dia hoy izy tamin'i Lota: "Manana eto na iza na iza ny anao? Rehetra mety ho anao, zanakalahin'i-in-lalàna, na ny lahy, na ny vavy, ento miala amin'ity tanàna ity.
19:13 Fa isika dia hanafoana ity toerana ity, satria ny fitarainany amin'ireny no mba efa nitombo teo anatrehan'i Jehovah, izay naniraka anay Jehovah handrava azy ireo. "
19:14 Ary toy izany Lot, mandeha mivoaka, niteny tamin'ny zananilahy-in-lalàna, izay nandeha tany handray ny vavy, ka hoy Izy:: "Mitsangàna. Mialà amin'ity toerana ity. Fa Jehovah handrava ity tanàna ity. "Ary toa azy ireo fa niresaka playfully.
19:15 Ary nony maraina ny andro, ny anjely voatery azy, nanao hoe:, "Mitsangàna, ento ny vadinao, ary ny roa vavy fa manana, fandrao ianao koa dia ho very tao anatin'ny ny faharatsian 'ny tanàna. "
19:16 Ary, satria izy tsy niraharaha azy ireo, dia naka ny tanany, ary ny tanan'ny vadiny, ary koa ny an'ny zanany roa vavy, satria ny Tompo hiantra azy.
19:17 Dia nitondra azy nivoaka, ary nametraka azy any an-dafin'i tanàna. Ary niteny taminy izy ireo, nanao hoe:: "Vonjeo ny fiainanao. Aza dia tsy miherika. Tsy ianao no tokony hijanona any amin'ny faritra manodidina rehetra. Fa vonjeo ny tenanao an-tendrombohitra, fandrao ianao koa dia ho very. "
19:18 Ary hoy Lota taminy:: "Miangavy anao aho, tompoko,
19:19 na ny mpanomponao efa nahita fitia eo anatrehanao, ary efa nahalehibe ny famindram-ponao, izay nataonao tamiko tamiko hamonjenao ny aiko, Tsy afaka ho voavonjy teo an-tendrombohitra, fandrao misy loza hahazo ahy ka ho faty aho.
19:20 Misy tanàna anankiray teo akaiky teo, izay azoko mandositra; dia kely, ary Izaho ho voavonjy ao. Tsy misy tsotra iray, ka dia tsy ny ho velona ny fanahiko?"
19:21 Ary hoy izy taminy:: "Indro, izao ankehitriny izao ihany, Efa reko ny fangatahanareo, momba izany, tsy mba handravana ny tanàna amin'ny anaran'ireo izay nolazainao.
19:22 Faingana ho voavonjy ao. Fa tsy mahazo manao na inona na inona raha miditra ao ianao. "Noho izany,, ny anaran'ilay tanàna hoe Zoara io.
19:23 Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany, ary Lota efa tonga tao Zoara.
19:24 Noho izany, Jehovah nandatsaka tamin'i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy amin'ny Tompo, tany an-danitra.
19:25 Ary nazerany ireo tanàna ireo, sy ny manodidina: ny mponina rehetra tao an-tanàna, ary izay rehetra Mipoitra avy amin'ny tany.
19:26 Sy ny vadiny, nijery tany aorianay izy tenany, dia nivadika ho sarivongan'i sira.
19:27 Avy eo i Abrahama, eny, nifoha maraina, , teo amin'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i amin'ny Tompo,
19:28 nitsirika an'i Sodoma sy Gomora, ary ny tany manontolo izany faritra. Ary nahita vainafo nitsangana avy any amin'ny tany toy ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe.
19:29 Fa Andriamanitra nandravany ny tanàna izany faritra, hotsarovana Abraham, dia nanafaka an'i Lota avy ny nandravana ny tanàna, izay efa nonina.
19:30 Dia niakatra Lota avy Zoara, ary nitoetra an-tendrombohitra, ary toy izany koa ny zanany roa vavy niaraka taminy, (fa natahotra hitoetra tao Zoara) ary mponina tao anaty lava-bato, izy sy ny zanany roa vavy niaraka taminy.
19:31 Ary hoy ny anti-panahy tamin'ny zandriny: "Efa antitra izao raintsika, ary tsy nisy olona mitoetra ao amin'ny tany izay afaka miditra ho antsika araka ny fanaon'ny izao tontolo izao.
19:32 Avia, dia aoka isika inebriate azy divay, ary aoka isika handry aminy, mba mety ho afaka miaro taranaka avy amin'ny raintsika. "
19:33 Ary dia nomeny divay ny rainy tamin'iny alina iny hisotro. Ary ny anti-panahy niditra, ary dia lasa nodimandry any amin'ny rainy. Nefa tsy ho fantany, na ny zanany vavy, rehefa nodimandry any, na izay nitsangana.
19:34 Toy izany koa, ny ampitson'iny, ny anti-panahy hoy izy tamin'ny zandriny: "Indro, omaly dia lasa nodimandry any amin'ny raiko, aoka omeo divay hosotroiny indray anio alina, ka dia handry aminy, ka mba hamonjy taranaka avy amin'ny raintsika. "
19:35 Ary dia nomeny divay ny rainy tamin'iny alina iny hisotro koa, ary ny faravavy niditra, Ary lasa nodimandry any amin'ny azy. Ary na dia tsy izy ary no hahita izay nandriany, na raha nitsangana.
19:36 Noho izany, ny zanak'i Lota roa vavy nanan'anaka tamin-drainao ny.
19:37 Ary ny anti-panahy niteraka zazalahy, dia nataony hoe Moaba ny anarany. Izy no rain'ny Moabita, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
19:38 Toy izany koa, ny zandriny niteraka zazalahy, dia nataony hoe ny anarany 'i Amôna, izany hoe, 'Ny zanaky ny fireneny. Izy no rain'ny taranak'i Amona,, na dia amin'izao andro izao.

Genesisy 20

20:1 Abrahama nandroso niala teo ho any amin'ny tany atsimo, ary nitoetra teo anelanelan'i Kadesy sy Sora. Ary nivahiny tao Gerara izy.
20:2 Ary hoy izy momba ny vadiny Saraha: "Anabaviko izy." Koa, Abimeleka, ny mpanjakan'i Gerara, naniraka ho azy ka nampaka azy.
20:3 Ary Andriamanitra nankeo amin'i Abimeleka, tamin'ny alalan'ny nofy amin'ny alina, ka hoy izy taminy:: "Inona, ho faty ianao noho ny vehivavy izay efa. Fa izy manana-bady. "
20:4 Raha ny marina, Abimeleka anefa tsy nanendrenay azy, ary hoy izy:: "Tompo ô, no novonoina ho faty ny olona, tsy mahalala sy marina?
20:5 Tsy ralehilahy va no nilaza tamiko, 'Anabaviko izy,'Nefa izy tsy hoe, 'Anadahiko izy?'Ao amin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako, Efa nanao izany. "
20:6 Ary hoy Andriamanitra taminy: "Ary fantatro fa efa nanao zavatra amin-kitsimpo. Ary koa izany no niaro anao mba tsy hanota amiko, ary tsy hanafaka anao hikasika azy.
20:7 Koa ankehitriny, ny vadiny hiverina any amin-dralehilahy, fa ny mpaminany. Izy ka hifona ho anao, dia ho velona ianareo. Fa raha tsy mety hiverina azy, fantaro izao: dia ho faty ny fahafatesana, ianao sy izay rehetra anao. "
20:8 Ary niaraka tamin'izay dia Abimeleka, eny, nifoha amin'ny alina, niantso ny mpanompony rehetra. Ary Izy nanao izany teny rehetra izany teo anatrehany, ary ny lehilahy rehetra raiki-tahotra izy.
20:9 Ary Abimeleka dia nampaka an'i Abrahama koa, ka hoy izy taminy:: "Inona izao nataonao taminay? Moa no nanota anao, mba hahatonga heloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako? Efa nataonao ho anay izay tsy tokony ho nataonareo. "
20:10 Ary remonstrating azy indray, hoy izy:, "Inona no hitanao, mba hahatonga izany?"
20:11 namaly i Abrahama: "Nieritreritra aho, nanao hoe:: Angamba tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ary dia hamono ahy noho ny amin'ny vadiko.
20:12 Na izany aza, amin'ny fomba hafa, izy koa tena Anabaviko, ny zanakavavin'ny raiko, ary tsy mba zanakavavin'ny reniko, ka dia nifidy vady ho azy.
20:13 Avy eo, Andriamanitra rehefa nitondra ahy hiala tao an-tranon'ny raiko, Dia nanao taminy hoe:: 'Ho haneho famindram-po ho ahy izany. Eo amin'ny fitoerana rehetra, izay dia handeha, dia hanao hoe ianao fa Izaho no rahalahinareo. ' "
20:14 Noho izany, Abimeleka naka ondry sy omby, ary ny olona mpanompo sy vehivavy mpanompony, ka nomeny an'i Abrahama. Dia niverina ny vadiny Saraha taminy.
20:15 Ary hoy izy:, "Ny tany eo imasonao. Monina na aiza na aiza dia hahafaly anao. "
20:16 Ary hoy kosa izy tamin'i Saraha: "Indro, Efa nomeko ny rahalahinao vola madinika volafotsy arivo. Izao no ho anao tahaka ny voaly ho an'ny maso, ho an'izay rehetra momba anao, ary na aiza na aiza, dia handeha. Ary noho izany, tsarovy fa no nakana anao. "
20:17 Ary Abrahama dia nifona rehefa, Andriamanitra nahasitrana an'i Abimeleka sy ny vadiny, ary ny ankizivaviny, ary niteraka.
20:18 Fa Jehovah efa nikatona rehetra teraka tao an-tranon'i Abimeleka, noho ny amin'i Saraha, ny vadin'i Abraham.

Genesisy 21

21:1 Ary Jehovah namangy an'i Saraha, araka izay nampanantenainy; Ary tanteraka izay ilay efa noteneniny.
21:2 Dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy tao efa antitra aza, tamin 'ny fotoana izay efa nanambara mialoha azy.
21:3 Ary nataon'i Abrahama hoe ny anaran'ny zanany, naterak'i Saraha ho azy, Isaac.
21:4 Ary namora azy tamin'ny andro fahavalo, fotsiny araka izay efa nampianatra azy,
21:5 fony izy zato taona. Tokoa, amin'izao dingan'ny-drainy fiainany, Isaka dia teraka.
21:6 Ary hoy Saraha:: "Efa nitondra fihomehezana ahy. Na iza na iza handre izany dia hiara-mihomehy amiko. "
21:7 Ary indray, hoy izy: "Rehefa nandre izany, izay hino an'i Abrahama, fa ny tratrany Sarah-sakafo zazalahy, izay izy, dia niteraka, na dia be taona?"
21:8 Dia nitombo ny zaza dia notazana. Ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro ny fisaraha-nono.
21:9 Ary rehefa Saraha nahita ny zanak'i Hagara Egyptiana nitsinjaka miaraka amin'ny zanany lahy Isaac, hoy izy tamin'i Abrahama:
21:10 "Roahy io vehivavy mpanompo io sy ny zanany. Fa ny zanaky ny vehivavy mpanompo dia tsy hiray lova amin'ny an'Isaka zanako. "
21:11 Dia nalain'i Abrahama izany mafy, noho ny zanany.
21:12 Ary hoy Andriamanitra taminy: "Aoka tsy toa masiaka anao ny amin'ny zaza sy ny vehivavy mpanompo. Saraha amin'izay rehetra efa nolazaiko taminareo, nihaino ny teniny. Fa ny taranakao dia azo hampiharina amin'ny Isaac.
21:13 Nefa ho entiko mahafoana ny zanaky ny vehivavy mpanompo ho firenena lehibe, fa ny taranakao. "
21:14 Ary Abrahama dia nifoha maraina, ary naka mofo sy siny hoditra iray feno rano, nentiny ho eo an-tsorony, ary hatolotra ny zaza, Ary dia nalefany azy. Ary nony efa lasa nandeha izy, dia nirenireny tany an-efitr'i Beri-sheba.
21:15 Ary raha ny rano eo amin'ny hoditra efa lany ritra, dia nanokana ilay zazalahy, teo ambanin'ny hazo iray amin'ireo izay tany.
21:16 Ary nifindra niala izy ka nipetraka teo amin'ny faritra lavitra, hatrany toy ny tsipìka dia afaka mahatratra. Fa hoy izy:, "Tsy hahita ny zaza ho faty." Ary dia, nipetraka tandrifin'ny azy, dia nanandratra ny feony ka nitomany.
21:17 Fa Andriamanitra nandre ny feon'ny zaza. Ary Ilay Anjelin'Andriamanitra niantso an'i Hagara avy any an-danitra, nanao hoe:: "Manao inona ianao, Hagar? Aza matahotra. Fa Andriamanitra efa nihaino ny feon'ny zaza, hatramin'ity tany itoeranao ity izy.
21:18 Mitsangàna. Raiso ny zaza ka tantano azy izy. Fa hahatonga azy ho firenena lehibe. "
21:19 Dia nampahiratin'Andriamanitra ny mason'i. Ka nahita lavaka fantsakana, lasa izy, dia nameno ny hoditra, ary izy nanome zaza hosotroina.
21:20 Ary Andriamanitra nomba azy. Dia nitombo izy, ary nitoetra tany an-efitra, ary dia tonga ny tovolahy, mpandefa zana-tsipìka.
21:21 Ary nonina tany an-efitra Parana, ka nakan'ny reniny vady avy tany amin'ny tany Egypta.
21:22 Mandritra izany fotoana izany, Abimeleka sy Pikola, ny mpitarika ny miaramilany, hoy izy tamin'i Abrahama: "Andriamanitra Omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao.
21:23 Noho izany, mianiana amin'Andriamanitra fa tsy handratra ahy, ary ny taranany, ary ny tahiry. Fa araka ny famindram-po izay nataoko anao, dia ataovy amiko sy amin'ny tany, ny izay efa tonga tahaka ny vao tonga. "
21:24 Fa hoy Abrahama:, "Hianiana ihany aho."
21:25 Ary nananatra an'i Abimeleka noho ny lavaka fantsakana, ny mpanompony izay efa nesorina an-keriny.
21:26 Ary Abimeleka namaly, "Tsy fantatro izay nanao izany zavatra izany, nefa koa tsy manambara izany ho ahy, tsy efa reko izany, alohan'ny anio. "
21:27 Ary Ary Abrahama naka ondry aman'osy sy omby, ka nomeny an'i Abimeleka. Ary izy roa lahy namely ny fifanarahana.
21:28 Ary Abrahama nanokana ondrivavy kely fito avy amin'ny ondry aman'osy.
21:29 Abimeleka hoy izy taminy, "Inona no antony manana ireo ondrivavy kely fito, izay natolotro hijoro misaraka?"
21:30 Fa hoy izy:, "Hahazo ondrivavy kely fito avy amin'ny tanako, mba ho fijoroana ho vavolombelona ho ahy, fa izaho nihady io tsara. "
21:31 Izany no antony, izany dia nataony hoe Beri-sheba, satria teo izy roa lahy no nianiana.
21:32 Ary nanomboka ny fifanarahana amin'ny anaran'ny avy amin'ny fantsakana ao fianianana.
21:33 Ary Abimeleka sy Pikola, ny mpitarika ny miaramilany, nitsangana, ary dia niverina ho any amin'ny tanin'ny Palestiniana. Raha ny marina, I Abrahama namboly hazo tamariska tany Beri-sheba, ary tao no niantso ny anaran 'ny Tompo Andriamanitra Mandrakizay.
21:34 Ary izy dia mpiavy tany amin'ny tanin'ny Palestiniana nandritra ny andro maro.

Genesisy 22

22:1 Rehefa afaka izany, nitranga, Andriamanitra nizaha toetra an'i Abrahama, ka hoy izy taminy:, "Abrahama, Abrahama. "Dia hoy izy:, "Inty aho."
22:2 Ary hoy izy taminy: "Raiso ny Zanani-lahy Tokana Isaac, malalanao, ka mandehana any amin'ny tanin'ny fahitana. Ary any no hanolotra azy ho fanatitra dorana teo ambonin'ny anankiray amin'ny tendrombohitra, izay hasehoko anao. "
22:3 Ary Abrahama dia, mifoha amin'ny alina, harnessed ny borikiny, nitondra roa tanora, ary Isaka zanany. Ary rehefa nanapaka hazo hataina amin'ny fanatitra dorana, dia nandeha nankany amin'ny toerana, araka izay efa nampianatra azy.
22:4 Avy eo, amin'ny andro fahatelo, nanopy ny masony, dia nahatazana ny tany eny lavitra eny.
22:5 Ary hoy izy tamin'ny mpanompony: "Andraso eto amin'ny boriky. Izaho sy ny zazalahy koa dia faingana mialoha ho any amin'io toerana io. Rehefa avy nivavaka izahay, dia hiverina aminareo izany. "
22:6 Izy kosa nanambady ny hazo hataina ny Famonoana Tambabe, ary nametraka azy teo Isaka zanany. Ary izy kosa nitondra ny afo sy ny tànany sabatra. Ary ny roa lahy niara-nanohy tamin'ny,
22:7 Hoy Isaka tamin-drainy, "Ry ikaky ô." Dia hoy izy:, "Inona no tadiavinao, zanak'i?"" Indro," hoy izy, "Afo sy ny kitay. Aiza ny niharam-boina noho ny Famonoana Tambabe?"
22:8 Fa hoy Abrahama, "Andriamanitra mihitsy no hanome ny niharam-boina noho ny Famonoana Tambabe, ny zanako lahy. "Noho izany izy ireo niara-nanohy tamin'ny.
22:9 Dia tonga teo amin'ny tany izay efa naseho azy. Dia nanorina alitara, Ary ny mpanjaka nametraka ny kitay eo aminy. Ary rehefa namatotra an'i Isaka zanany, dia nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny antontan-kitay.
22:10 Ary naninjitra ny tànany ka nandray ny sabatra, mba hanao sorona ny zanany.
22:11 Ary indro, nisy anjelin'ny Tompo niantso avy any an-danitra, nanao hoe:, "Abrahama, Abrahama. "Dia hoy izy:, "Inty aho."
22:12 Ary hoy izy taminy:, "Aza hanitatra ny tànany eo ambonin'ny ny zaza, ary aza manao na inona na inona ho azy. Fantatro izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, satria efa tsy niaro ny Zanani-lahy Tokana noho ny amiko. "
22:13 Abrahama dia nanopy ny masony, ary nahita tao ambadiky ny Hiverina any amina ondrilahy teny amin'ny tsilo, tratra ny tandrony, izay nalainy ka nanatitra toy ny Famonoana Tambabe, solon'ny zanany.
22:14 Ary ny anaran'izany tany izany: 'Hitan' ny Tompo. 'Noho izany, mandraka androany, atao hoe:: Ary amin'ny tendrombohitra, ny Tompo dia hahita. '
22:15 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niantso an'i Abrahama fanindroany avy tany an-danitra, nanao hoe::
22:16 "Ny tenako, Efa nianiana, hoy Jehovah. Satria nanao izany zavatra izany, ary tsy niaro ny Zanani-lahy Tokana noho ny amiko,
22:17 Izaho hitahy anao, dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, sy tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina. Ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony.
22:18 Ary amin'ny taranakao, ny firenena rehetra eto an-tany dia ho voatahy, satria nanaiky ny teniko ianao. "
22:19 Abrahama dia niverina nankeny amin'ny mpanompony, ary dia nankany Beri-sheba miara-, ka dia nonina tao.
22:20 Rehefa afaka izany, nitranga, dia nisy nilaza tamin'i Abrahama hoe Milka, toy izany koa, efa niteraka zazalahy ny rahalahiny Nahora:
22:21 amin'ny, ny lahimatoa, sy Boza, rahalahiny, ary Kemoela, ny rain'ny Syriana,
22:22 ary Kaseda, and Hazo, toy izany koa Pildasy, sy Jidiafa,
22:23 ary koa ny Betoela, izay teraka Rebeka. Ireo valo ireo no naterak'i Milka for Nahora, ny rahalahin'i Abrahama.
22:24 Raha ny marina, ny vaditsindranony, atao hoe Reumah, niteraka an'i Teba, sy Gahama, sy Tahasy, ary Maka.

Genesisy 23

23:1 Ary ny andro niainan'i Saraha zato amby roa-polo-fito taona.
23:2 Dia maty tao an-tanànan'i Arba, izany hoe Hebrona, any amin'ny tany Kanana. Dia tonga Abrahama hisaona sy hitomany azy.
23:3 Ary rehefa nitsangana avy any amin'ny fandevenana adidy, dia niteny tamin'ny taranak'i Heta, nanao hoe::
23:4 "Aho vao tonga sy mpivahiny eo aminareo. Omeo ahy ny rariny amin'ny fasana eo aminareo, ka dia aho mba handevenako ny fatin'ny vadiko. "
23:5 Ary ny taranak'i Heta namaly tamin'ny hoe:
23:6 "Mihainoa anay, Tompo ô, ianao dia mpitarika 'Andriamanitra eto aminay. Aleveno ny fatin'ny vadinao amin'ny voafidy sepulchers. Ary tsy hisy olona ho afaka mandrara anao tsy handevenanao ny fatin'ny vadinao ao ny Fahatsiarovana. "
23:7 Abrahama nitsangana, ary izy ka hajaina ny olona tompon-tany, izany hoe, ny taranak'i Heta.
23:8 Ary hoy Izy taminy:: "Raha sitraky ny fanahinao fa tokony handevina ny maty, hihaino ahy, ary hanelanelana eo an-tanako an'ny tamin'i Efrona, , zanak'i Zohara,
23:9 ka mba hanome ahy ny lava-bato roa sosona, izay manana ny lavitra amin'ny sisin'ny sahany. Mety hamindra azy ho ahy ho toy ny vola be tahaka ny mendrika eo imasonao, fa ny zara-tany am-pasana. "
23:10 Ary Efrona nipetraka teo amin'ny taranak'i Heta. Ary Efrona dia namaly an'i Abrahama teo anatrehan'ny olona rehetra izay niditra teo ambavahadin'ny tanànany, nanao hoe::
23:11 "Aoka tsy ho toy izany, tompoko, fa tokony handoa lehibe kokoa nitandrina izay lazaiko. Any an-tsaha aho, dia hifindra ho anao, ary ny zohy izay eo anatiny koa. Eo anatrehan 'ny zanaky ny fireneko, aleveno ny fatin'ny vadinao. "
23:12 I Abrahama ka hajaina eo imason'ny ny olona tompon-tany.
23:13 Ary dia niteny tamin'i Efrona, koa nitsangana teo amin'ny eo amin'ny vahoaka: "Mangataka anareo aho mba hihaino ahy. Izaho no hanome anareo ny vidin'ny saha. Raiso ito, ary dia toy izany no handevina ny maty tao aminy. "
23:14 Ary Efrona dia namaly: "Tompoko, hihaino ahy.
23:15 Ny tany izay mangataka tokony ho lafo sekely efa-jato volafotsy. Izany no vidiny amiko sy ho aminareo. Ahoana anefa no be izany? Aleveno ny fatin'ny vadinao. "
23:16 Ary nony efa nandre izany i Abrahama, izy nandanja ny vola izay efa nangataka Efrona, teo anatrehan'ny taranak'i Heta, efa-jato sekely volafotsy, ny nankatoavina vola-bahoaka.
23:17 Ary rehefa nanamafy fa an-tsaha, izay nisy lava-bato avo roa heny izay ahatazanana Mamre, an'i Efrona teo aloha, iny sy ny fasana, ary ny hazo rehetra, amin'ny manodidina rehetra ny fetra,
23:18 Dia nalain'i Abrahama ho toy ny fananany, eo imason'ny taranak'i Heta sy ny olona rehetra izay niditra teo ambavahadin'ny tanànany.
23:19 Koa dia, Abrahama dia nandevina an'i Saraha vadiny tao amin'ny lava-bato avo roa heny any an-tsaha izay ninia tsy nijery Mamre. Izany no Hebrona tany amin'ny tany Kanana.
23:20 Ka ny saha dia nanamafy tamin'i Abrahama, ny zohy izay teo anatiny, ho fahatsiarovana fananany eo anatrehan'ny taranak'i Heta.

Genesisy 24

24:1 Ary Abrahama dia efa zokiolona sy ny maro andro. Ary Jehovah efa nitahy azy tamin'ny zava-drehetra.
24:2 Ary hoy izy tamin'ny loholona mpanompony tao an-tranony, izay niandraikitra ny fananany rehetra ireo: "Apetraho ny tananao ato ambanin'ny feko,
24:3 ka mba hahatonga anao mianiana ho an'i Jehovah, ny Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, fa tsy haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita, teo amin'ireo no velona koa Aho.
24:4 Fa mety ho miroso amin 'ny tany sy nahaterahako, ary avy ao indray haka vady ho an'Isaka zanako. "
24:5 Namaly ilay mpanompo, "Raha toa ny vehivavy tsy hety hiaraka amiko ho amin'ity tany ity, tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay anareo lasa?"
24:6 Fa hoy Abrahama:: "Tandremo mba tsy hitarika ny zanakao hiverina ho any amin'io toerana io.
24:7 Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, Izay naka ahy niala tamin'ny tranon'ny raiko, sy tamin'ny tany nahaterahako, Izay niteny tamiko sy nianiana tamiko, nanao hoe:, 'Ny taranakao no homeko ity tany ity,'Tena no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, dia ho avy any haka vady ho an'ny zanako.
24:8 Fa raha ny vehivavy tsy hety hiaraka aminao, dia tsy hatao ny fianianana. Ihany aza hitarika ny zanakao hiverina ho any amin'io toerana io. "
24:9 Noho izany, ny mpanompo nametraka ny tanany ambany ny feny Abrahama, tompony, Dia nianiana taminy tamin'ny teniny.
24:10 Dia naka rameva folo avy tamin'ny tompony izy omby, ary dia nandeha Izy, mitondra aminy ny zavatra rehetra ny fananany. Ary niainga, ary nitohy tamin'ny, ho any an-tanànan'i Nahora, in Mesopotamia.
24:11 Ary rehefa nanao ny rameva-mandry ivelan'ny tanàna, akaikin'ny lavaka fantsakana, amin'ny alina, tamin 'ny fotoana, rehefa ny vehivavy efa zatra hivoaka hantsaka rano, hoy izy::
24:12 "Tompo ô, Andriamanitry ny tompoko Abrahama, hihaona amiko androany, Miangavy anao aho, ary haneho famindram-po amin'ny tompoko Abraham.
24:13 Indro, Efa mitsangana eo akaikin'ny loharano, ary ny zanakavavin'ny mponina amin'ity tanàna ity, dia hivoaka hantsaka rano.
24:14 Noho izany, ny zazavavy izay aho:, 'Ny siny SOSO-KEVITRA, ka dia aho mba hosotroiko,'Ary izy dia hamaly, 'Misotroa. Raha ny tena izy, Dia homeko ny ramevanao koa ny zava-pisotro,'Miova moa io vehivavy izay efa voaomana ho an'Isaka mpanomponao. Ary izany, Dia hahatakatra fa nasianao famindram-po amin'ny tompoko. "
24:15 Fa tsy mbola vita izany teny izany tao am-pony, rahoviana, indro, Rebeka nivoaka, ny zanakavavin'i Betoela, zanakalahin'i Milka, vadin'i Nahpra, ny rahalahin'i Abrahama, manana siny teny an-tsorony.
24:16 Izaitsizy tokoa izy ny ankizivavy tsara tarehy, ary ny virjiny tsara tarehy indrindra, ary tsy fantatra ny olona iray no. Dia nidina nankeo amin'ny fantsakana, ary nameno ny sininy, ary avy eo dia niverina.
24:17 Ary ilay mpanompo dia nihazakazaka nitsena azy, ka hoy Izy:, "Omeo ahy rano kely avy amin'ny siny hisotro."
24:18 Ary izy namaly, "Misotroa, tompoko. "Dia nidina haingana ny siny nentiny teo amin'ny sandriny, dia nomeny azy ny zava-pisotro.
24:19 Ary rehefa nisotro, izy nanampy, "Raha ny tena izy, I hantsakako hosotroiny ny ramevanao koa, mandra-zava-pisotro rehetra. "
24:20 Na nanidina ny siny ho eo an-tavin, dia nihazakazaka indray izy nankeo amin'ny lavaka fantsakana hantsaka rano; ary dia nanatsoaka, dia nomeny ho an'ny rameva rehetra.
24:21 Nefa Izy dia nandinika azy mangina, te mba hahafantarany na efa nahatonga ny Tompo ny nalehany, mba hambinina na tsia
24:22 Avy eo, rehefa nisotro ny rameva, dia nalain-dralehilahy kavina volamena, milanja sekely roa, ary toy izany koa ny haba isan'ny, sekely folo in lanja.
24:23 Ary hoy Jesosy taminy:: "Zana-jovy moa ianao? Teneno aho, misy toerana ao an-tranon'ny rainao handry?"
24:24 namaly izy, "Izaho no Zanakavavin'i Betoela, , zanakalahin'i Milka, izay niteraka ny Nahora. "
24:25 Dia mbola, nanao hoe:, "Misy mololo be dia be sy ny mololo aminay, sy toerana malalaka hijanona. "
24:26 Ilay lehilahy niankohoka teo, Ary niankohoka ny Tompo,
24:27 nanao hoe:, "Isaorana anie ny Tompo, Andriamanitry ny tompoko Abrahama, izay tsy mba noravana ny famindram-po sy fahamarinana amin'ny tompoko, ary Izay efa nitondra ahy tamin'ny lalana mivantana ho any an-tranon'ny rahalahin'ny tompoko. "
24:28 Ary toy izany koa ny zazavavy nihazakazaka, ary nanambara izay rehetra nolazain'ny reny tao an-tranon'ny reniny.
24:29 Ary Rebeka nanana anadahy, atao hoe Labana, izay nivoaka faingana ho any amin'ny lehilahy, izay ny lohataona dia.
24:30 Ary nony nahita ny kavina sy ny haba teny amin'ny tànan 'ny anabaviny, ary efa nahare ny teny rehetra rehefa miverimberina, "Izao no olona niteny tamiko,"Dia nankeo amin-dralehilahy izay nijanona teo anilan'ny rameva sy akaikin'ny loharano,
24:31 ka hoy izy taminy:: "Midira, Ry nitso-drano 'ny Tompo. Nahoana no mijanona eto ivelany? Izaho efa namboatra ny trano, sy izay hitoeran'ny rameva. "
24:32 Dia nitondra azy ho any an-efi faritra. Ary unharnessed ny rameva, ary dia nizara mololo sy ny mololo, ary rano hanasana ny tongo-dralehilahy sy ny an'ny lehilahy izay tonga aminy.
24:33 Ary ny mofo dia niainga teo imasony. Fa hoy izy:, "Tsy hihinana aho, mandra-Izaho no niteny ny teniko. "Ary izy namaly azy, "Lazao."
24:34 Dia hoy izy:: "Izaho no mpanompon'i Abrahama.
24:35 Ary Jehovah efa nitahy ny tompoko indrindra, Ary efa be ny fananany. Ary Jehovah efa nanome azy ondry aman'osy sy omby, volafotsy sy volamena, ny lehilahy sy ny vehivavy mpanompo mpanompony, rameva sy boriky.
24:36 ary Sarah, ny vadin'ny tompoko, dia niteraka zazalahy tamin'ny tompoko efa antitra aza, ary nomeny azy izay rehetra nananany.
24:37 Ary ny tompoko nampianiana ahy, nanao hoe:: 'Aza makà vady ho an'ny zanako avy amin'ny Kananita, in izay iraisako monina.
24:38 Fa izao kosa no nandeha tany an-tranon'ny raiko, ka any no hakanao vady ny ny foko any ho an'ny zanako. '
24:39 fa tena, Namaly aho tompoko, 'Ahoana raha ny vehivavy tsy hety hiaraka amiko?'
24:40 'Ny Tompo,' hoy izy, 'Izay nahita ny mandeha, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao, dia hotarihiny ny lalanao. Ary any no hakanao vady ho an'ny zanako avy amin'ny foko sy amin'ny taranaky ny raiko.
24:41 Fa ianareo kosa hatao tsy manan-tsiny ny ozona, raha, rehefa ho tonga amin'ny havana akaiky aho, dia tsy manome izany ho anareo. '
24:42 Ary noho izany, androany aho no tonga teo am-pantsakana-drano, ka hoy izaho:: 'Tompo ô, Andriamanitry ny tompoko Abrahama, raha hanoro ny lalana, izay mandeha aho izao,
24:43 indro, Efa mitsangana eo akaikin'ny fantsakana, ary ny virijina, iza no hivoaka hantsaka rano, dia mihainoa any amiko, "Omeo rano kely hosotroiko avy amin'ny siny."
24:44 Ary izy no hanao amiko, "Misotro, ary hantsakako koa ny ramevanao. "Aoka ny ho izay vehivavy, izay tian'i Jehovah efa voaomana ho an 'aho, tompoko.'
24:45 Ary raha mbola nieritreritra izany zavatra izany mangina ao ny tenako, Rebeka niseho, tonga amin'ny siny, izay valin'ny nentiny teo an-tsorony. Dia nidina nankeo amin'ny fantsakana izy ka nantsaka rano. Ary hoy izaho taminy:, 'Omeo kely hisotro.'
24:46 Dia nidina haingana ny siny aoka avy ny sandriny, ka hoy izy tamiko, 'Misotro, ary ny ramevanao: Izaho kosa mba hizara rano fisotro. 'I nisotro, ary nampisotro ny rameva.
24:47 Ary nanontany azy, nanao hoe:, Zana-jovy moa ianao?'Ary izy namaly, 'Izaho no Zanakavavin'i Betoela, , zanakalahin'i Nahora, izay naterak'i Milka taminy. 'Ary toy izany, I nahantony ny kavina azy, mba hampahamendrika ny tarehiny, ka nasiako ny haba teny amin'ny tànany.
24:48 Ary lavo niankohoka, I niankohoka ny Tompo, mitso-drano ny Tompo, Andriamanitry ny tompoko Abrahama, Izay efa nitondra ahy teny an-lala-mahitsy, mba haka ny zanakavavin'ny rahalahin'ny tompoko ho an'ny zanany.
24:49 Izany no antony, raha te hanao zavatra araka ny famindram-po sy fahamarinana amin'ny tompoko, lazao amiko izany. Fa raha eo amin'izay tianao raha tsy izany, milaza fa ho ahy koa, ka javatra aho hankanesako, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia. "
24:50 Dia namaly Labana sy Betoela: "Ny teny no nanomboka avy ny Tompo. Tsy mahazo milaza teny akory hafa ho anao, mihoatra noho izay mampifaly azy.
24:51 The, Rebeka eto eo imasonao. Ento izy, dia ho ela amin'ny, ary aoka ho vadin'ny zanaky ny tomponao, araka ny Tompo no efa niteny. "
24:52 Ilay mpanompon'i Abrahama, rehefa nandre izany, niankohoka tamin'ny tany, dia niankohoka ny Tompo.
24:53 Ary nivoaka nitondra fanaka volafotsy sy ny volamena, ary koa ny fitafiana, ka nomeny an-dRebeka ho toy ny hetra. Toy izany koa, no nanaterany fanomezana ny anadahiny sy ny reniny.
24:54 Ary nanomboka ny fanasana, Ary izy ireo niara-feasted sy nisotro, ary nandry tao. Dia niainga maraina, ny mpanompo:, "Afaho aho, ka dia aho hankanesako any tompoko. "
24:55 Ary ny rahalahy sy ny reniny namaly, "Aoka ny zazavavy hijanona ho folo andro, fara fahakeliny amintsika, ary rehefa afaka izany,, izy dia hanohy. "
24:56 "Aza vonona," hoy izy, "Mba mangataka andro ahy, fa Nanome torolalana ny Tompo ny fomba. hanafaka ahy, Mba handeha amin'ny tompoko. "
24:57 Ary hoy izy ireo:, "Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny sitrapony. "
24:58 ary rehefa, rehefa nantsoina, dia tonga, dia te ho fantatra, "Handeha hiaraka amin'io lehilahy io?"Ary hoy izy:, "Handeha aho."
24:59 Noho izany, Nafahana izy azy sy ny mpitaiza, ary ny mpanompon'i Abrahama sy ny namany,
24:60 ta fanambinana noho ny anabaviny, amin'ny hoe:: "Hianareo no anabavy. Enga anie ianao ka hitombo arivoarivo. Ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony. "
24:61 Ary noho izany, Rebeka sy ny mpiasa an-trano, nitaingina rameva, -dralehilahy, izay haingana niverina ho any amin'ny tompony.
24:62 Avy eo, mandritra izany fotoana izany, Isaka dia nandeha teny an-dalana izay mitondra any am-pantsakana, no anarany: 'Ny Iray izay velona sy izay mahita.' Fa izy nonina tany amin'ny tany atsimo.
24:63 Ary nivoaka mba hieritreritra any an-tsaha, toy ny mazava dia izao fihenan'ny. Ary rehefa nanopy ny masony, nahita rameva mandroso teny lavitra eny.
24:64 Toy izany koa, Rebekah, raha nahita Isaac, nidina niala tamin'ny rameva izy.
24:65 Ary hoy izy tamin'ilay mpanompo, "Iza no olona izay mandroso nitsena anay tamin'ny alalan'ny an-tsaha?"Ary hoy izy taminy, "Izany no tompoko." Ary dia, haingana maka ny lambanao, dia nanarona ny tenany.
24:66 Ary ilay mpanompo dia nanazava Isaka izay rehetra efa nataony.
24:67 Dia nitondra azy ho ao an-tranolain'i Saraha reniny, ary nanaiky azy ho vadiny. Ary tia azy be dia be, fa malemy fanahy ny alahelo izay nanjo azy teo an-dreniny.

Genesisy 25

25:1 Raha ny marina, I Abrahama naka vady hafa, atao hoe Ketora.
25:2 Ary izy niteraka an'i Zimrana, sy Joksana, ary raha mbola, sy Midiana, sy Jisbaka, ary Soaha.
25:3 Toy izany koa, Joksana nanan'anaka Sheba sy Dedana. Ary ny zanakalahin'i Dedana dia Asorima, sy Letosima, ary Leomima.
25:4 Ary tena, avy any Midiana dia Efaha teraka, sy Efera, sy Hanoka, sy Abida, ary Eldaha. Ireo rehetra ireo no zanakalahin'i Ketora.
25:5 Dia natolotr'i Abrahama dia nanana ny zava-drehetra izay an'i Isaka.
25:6 Fa ny zanak'ireo vaditsindranony hafa, dia nomeny fanomezana be dia be, ary izy no nanavaka azy avy Isaka zanany, raha mbola velona, hankany amin'ny tany atsinanana.
25:7 Ary ny andro ny fiainan'i Abrahama dia zato amby fito-polo sy dimy taona.
25:8 ary fihenan'ny, maty izy rehefa tratrantitra tsara sady taona, sy amin'ny mandroso dingana eo amin'ny fiainana, sady ela niainana. Dia voangona any amin'ny razany izy.
25:9 Sy ny zanany sy Isimaela nandevina azy tao amin'ny lava-bato roa sosona, izay toerana any amin'ny sahan'i Efrona, ny zanak'i Zohara Hetita, avy amin'ny faritra manerana ny Mamre,
25:10 izay efa navotana niala tamin'ny taranak'i Heta. Tao no nandevenana azy, amin'ny vadiny Sarah.
25:11 Ary rehefa afaka ny mandalo, Andriamanitra nitso-drano Isaka zanany, izay nonina teo akaikin'ny lavaka fantsakana anankiray atao hoe 'ny Iray izay velona sy izay mahita.'
25:12 Ary izao no taranak'Isimaela, ny zanak'i Abrahama, izay naterak'i Hagara, ilay Egyptiana, Sarah mpanompon'i, niteraka azy.
25:13 Ary izao no anaran'ny zanany, araka ny fiteny sy ny taranaka. Nebaiota, lahimatoan'Isimaela i Nebaiota, dia Kedara, sy Adbela, sy Mibsama,
25:14 toy izany koa Misma, sy Misma sy Doma, sy Masa,
25:15 Hadad, sy Tema, sy Jetora, ary Nfis, ary Kedema.
25:16 Ireo no zanakalahin'Isimaela. Ary ireo no anarany araka ny trano mimanda sy ny tanàna: ny andriana roa ambin'ny folo ny fireneny.
25:17 Ary ny andro niainan'i Ismaela izay nandalo dia telo-polo amby zato sy fito. ary fihenan'ny, dia maty izy ka napetraka tamin'ny vahoakany.
25:18 Ary efa nonina hatrany Havila ka hatrany Sora, izay overlooks Egypta araka ny manatona ny Asyrianina. Nandalo izy eo imason'ny rehetra ny rahalahiny.
25:19 Toy izany koa, izao no taranak'i Isaka, ny zanak'i Abrahama. Nitoe-jaza i Abrahama Isaka,
25:20 izay, rehefa efa-polo taona, nitondra an-dRebeka, ny anabavin'i Labana, zanakavavin'i Betoela Syriana, avy tany Mesopotamia, toy ny vady.
25:21 Ary Isaka nivavaka tamin'ny Tompo ho an'ny vadiny, satria momba izy. Ary nihaino azy tamin'ny, ary nomeny an-dRebeka torontoronina.
25:22 Fa ny zaza amim-behivavy niady tao an-kibony. Dia hoy izy, "Raha izany dia ho toy izany amiko, inona no tokony nisy ny hitoe-jaza?"Dia nandeha hanontany ny Tompo.
25:23 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy:, "Firenena roa no ao an-kibonao, ary vahoaka roa toko no hozaraina avy amin'ny kibo, ary ny anankiray ny olona dia handresy ny olon-kafa, ary ny zokiny hanompo ny zandriny. "
25:24 Ary ny andro dia tonga mba hiteraka, ary indro, nisy zaza kambana tao hita tao an-kibony.
25:25 Izay niala voalohany dia mena, ary tanteraka voloina tahaka ny hitora; ary ny anarany nataony hoe Esao. Avy hatrany ilay hafa lasa nandeha ka tsy niteny Jesosy rahalahiny tongotra teny an-tànany; ary noho izany, dia nataony hoe Jakoba.
25:26 Isaka dia enim-polo taona ny zaza amim-behivavy naterany.
25:27 Ary toy ny olon-dehibe, Lasa manam-pahalalana Esao mpihaza sy ny lehilahy fambolena, fa Jakoba, tsotra lehilahy, nitoetra an-day.
25:28 I Isaka tia an'i Esao, satria sakafo izy avy nihaza; Ary Rebeka kosa tia an'i Jakoba.
25:29 Ary Jakoba nahandro sakafo kely. Esao, rehefa tonga reraka avy any an-tsaha,
25:30 hoy izy taminy:, "Omeo ahy io mena hanina, fa reraka be aho. "Noho izany,, ny anarany hoe Edoma.
25:31 Ary hoy Jakoba taminy, "Amidio amiko ny zon'ny lahimatoa."
25:32 dia hoy izy, "Inona, Ho faty aho, inona no ny zon'ny lahimatoa manome ho ahy?"
25:33 hoy Jakoba, "Ary amin'izany, hianiana amiko. "Esao nianiana taminy, ka nivarotra ny zony ny lahimatoa.
25:34 Ary noho izany, naka mofo sy ny fihinany teo masaka, nihinana izy, izy, dia nisotro, ka dia lasa nandeha, manome lanja ny kely rehefa namidy ny zon'ny lahimatoa.

Genesisy 26

26:1 Avy eo, rehefa nisy mosary teo ambonin'ny tany, rehefa afaka izany, Momba izay nitranga tamin'ny andron'i Abrahama, Isaka nankany amin'i Abimeleka,, mpanjakan 'ny Palestiniana, tao Gerara.
26:2 Ary Jehovah niseho taminy, ka hoy Izy:: "Aza midina any Egypta, fa hiala sasatra any amin'ny tany izay holazaiko aminao,
26:3 ka honina ao aminy, ary Izaho ho aminareo, ary Izaho hitahy anao. Fa ianao sy ny taranakao no homeko ireo faritra rehetra, vita ny fianianana izay ilay nolazaiko tamin'i Abrahama rainao.
26:4 Dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary homeko ny taranakao rehetra ireo faritra. Ary amin'ny taranakao ny firenena rehetra eto an-tany no hitahiana,
26:5 satria nihaino ny feoko Abrahama, ary nitandrina ny didinao sy ny didy, ary nahita ny lanonana sy ny lalàna. "
26:6 Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara.
26:7 Ary rehefa nanontany ny olona teo amin'ny fonenan momba ny vadiny, izy namaly hoe:, "Anabaviko izy." Fa natahotra ny hiaiky azy izy mba ho vadiny, nieritreritra fa angamba izy ireo hamono azy noho ny hatsaran-tarehiny.
26:8 Ary rehefa tena andro maro no lasa, ary efa nijanona tao amin'ny toerana iray, Abimeleka, mpanjakan 'ny Palestiniana, mijery avy teo amin'ny varavarankely, nahita azy tamin-dRebeka ho playful, ny vadiny.
26:9 Ary niantso azy, hoy izy:: "Mazava fa vadinao izy. Nahoana no mihambo azy izy mba ho ny rahavavinao?"Dia hoy izy, "Natahotra aho, fandrao mba ho faty noho ny aminy. "
26:10 Ary hoy Abimeleka:: "Nahoana ianao no mavesatra anay? Nisy olona avy any amin'ny olona afaka nandry vadinao, ary dia ho nitondranao heloka lehibe eo amintsika. "Ary nandidy ny olona rehetra, nanao hoe:,
26:11 "Na zovy na zovy no hikasika ny vadin'ny ho faty ity lehilahy ity ny fahafatesana."
26:12 Ary Isaka namafy tamin'izany tany izany, ary nahita, amin'izany taona, ny iray zato heny. Ka dia notahin'i Jehovah izy.
26:13 Ary ralehilahy dia nampanan-karena, ary mbola miroborobo koa tsy mitsaha-mitombo, ambara-pahatongany ho mpanjatobe indrindra.
26:14 Toy izany koa, nanana fananana ny ondry aman'osy sy ny omby, ary ny lehibe dia lehibe ny fianakaviana. Noho io, ny Palestiniana nialona azy,
26:15 toy izany, tamin'izany fotoana izany, dia nanohintohina ny lavaka fantsakana rehetra izay ny mpanompon'i Abrahama rainy izay efa nohadin'ny, mameno azy amin'ny tany.
26:16 Ary tonga ny fotoana izay Abimeleka mihitsy no niteny Isaac, "Miala amintsika, fa efa lasa be dia be mahery kokoa noho isika. "
26:17 ary niala, Avy eo izy dia nandroso ho any amin'ny lohasahan-driaka Gerara, ka nonina teo.
26:18 Indray, ary nihady lavaka famorian-drano ny hafa, izay ny mpanompon'i Abrahama rainy izay efa nohadin'ny, ary izay, rehefa maty izy, ny Filistina taloha nanohintohina. Ary rehefa niantso ireo araka izany anarana izay efa nanaovan-drainy azy eo anatrehan'i.
26:19 Dia nihady teo amin'ny lohasahan-driaka, fa tsy nahita rano velona.
26:20 Fa ny amin'ny toerana ihany koa ireo mpiandry ondry tao Gerara nandresy lahatra hamelezana ny mpiandry ny Isaac, amin'ny hoe:, "Tsy ny rano." Noho izany,, dia niantso ny anaran 'ny lavaka fantsakana, noho ny zava-nitranga, 'Ny fanendrikendrehana.'
26:21 Dia nihady lavaka fantsakana hafa koa ny iray. Ary ny tonian'ny fa misy anankiray koa dia niady, ary ny anarany dia nataony hoe, 'Fifankahalana.'
26:22 Mandroso niala teo, dia nihady lavaka fantsakana hafa, ny izay tsy miady. Ary toy izany koa ny anarany nataony hoe, 'Latitude,'nanao hoe:, "Ary ny Tompo dia nitatra antsika sy nahatonga antsika mba hampitombo manerana ny tany."
26:23 Avy eo izy dia niakatra avy izay ho any Beri-sheba,
26:24 izay ny Tompo niseho taminy tamin'ny alina iny, nanao hoe:: "Izaho no Andriamanitr'i Abrahama rainao. Aza matahotra, fa Izaho no momba anao. Izaho hitahy anao, dia hahamaro ny taranakao noho ny amin'i Abrahama mpanompoko. "
26:25 Ary noho izany dia nanorina alitara teo izy. Ary hampiharina ny anaran 'ny Tompo, Ary Jesosy naninjitra ny trano-lay. Ary nandidy ny mpanompony izy mba hihady lavaka fantsakana.
26:26 Rehefa Abimeleka, ary Ahuzzath, ny namany, sy Pikola, ny mpitarika ny miaramila, Tonga avy any Gerara ho any amin'io toerana io,
26:27 Fa hoy Isaka taminy, "Nahoana ianareo no mankaty amiko, lehilahy izay mankahala, ary izay efa voaroaka tsy ho eo aminareo?"
26:28 Ary izy ireo namaly: "Hitanay fa ny Tompo no momba anao, ary noho izany dia hoy izahay:: Aoka samy hanao fianianana isika, ary aoka isika manomboka ny fifanarahana,
26:29 mba tsy manao na inona na inona antsika ny ratsy, Tahaka ny nanendry na inona na inona ny anao, ary tsy misy ratsy ho nahatonga anao, fa amin'ny fiadanana no namoaka anao, augmented Ny fisaoran 'ny Tompo. "
26:30 Noho izany, dia nanao fanasana ho azy Isaka, ary rehefa afaka ny sakafo sy ny zava-pisotro,
26:31 handehananareo maraina, dia nianiana nifampiresaka. Ary Isaka nampandeha azy am-pilaminana amin'ny taniny.
26:32 Avy eo, indro, tamin'izany andro izany ny mpanompon'i Isaka efa tonga, nitatitra taminy ny momba ny lavaka fantsakana izay efa nohadiny, ary nanao hoe:: "Efa nahita rano izahay."
26:33 Noho izany, anarany dia nataony hoe, 'Be.' Ary ny anaran'ny tanàna dia naorina ho 'Beri-sheba,'Na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
26:34 Raha ny marina, amin'ny efa-polo taona, Esao naka vady: Judith, , zanakavavin'i Bery, ny Hetita, ary Basemata, zanak'i Elona, ny toerana iray ihany.
26:35 Ary izy roa lahy nanafintohina ny sain'i Isaka sy Rebeka.

Genesisy 27

27:1 Ary antitra Isaka, ary ny masony clouds, ary noho izany dia tsy afaka mahita. Ary izy niantso an'i Esao zanany lahimatoa, ka hoy izy taminy:, "Ny zanako lahy?"Dia namaly, "Inty aho."
27:2 Ny rainy kosa nanao taminy: "Hitanao fa efa antitra aho, ary tsy fantatro izay andro hahafatesako.
27:3 Raiso ny fitaovam-piadiana, ny tsipìkany sy ny tsipìka, dia mandehana ka. Ary rehefa efa naka tamin'ny zavatra mihaza,
27:4 ho avy amin'ny sakafo kely ho ahy, tahaka ny fantatrareo ihany Tiako, ary ho entiny, ka mba hihinana sy mba hitsofan'ny fanahiko rano anao, dieny tsy mbola maty aho. "
27:5 Ary rehefa nandre izany Rebeka, ka dia lasa any an-tsaha mba hanatanterahana ny drainy mba,
27:6 dia hoy Jakoba zanany: "Efa reko ny rainao niteny tamin'i Esao rahalahinao, ka nanao taminy hoe,
27:7 'Ento atỳ amiko avy amin'ny nihaza, ary ho ahy sakafo, ka mba hihinana sy hitso-drano anao eo imason'ny 'ny Tompo alohan'ny hahafatesako.'
27:8 Noho izany, izao ny zanako lahy, manaiky ny anatro,
27:9 ary mandehana mahitsy ho any amin'ny ondry, ka hitondra ahy ho amin'ny tsara indrindra roa tanora osy, dia hatrany azy ireo aho, mba ho hena ho an'ny rainao, toy ny mihinana an-tsitrapo izy.
27:10 Avy eo, rehefa nitondra ireo ka efa nihinana, mba hitso-drano anao, dieny tsy mbola maty izy. "
27:11 Izy namaly ka nanao taminy: "Fantatrareo fa Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, ary Izaho no malama.
27:12 Raha ny raiko dia tokony hisambotra ahy sy ho fantany, Matahotra aho fandrao manao ahy vonona ny naneso azy, Dia ho entiko ho ozona ny tenako, fa tsy tso-drano. "
27:13 Ary ny reniny nanao taminy hoe:: "Aoka izao ozona ho ahy, ny zanako lahy. Kanefa dia henoy ny feoko, ka mandehana mivantana hitondra izay nolazaiko. "
27:14 Dia nivoaka, ary nentiny, ary dia nomeny an-dreniny. Izy namboatra ny hanina, toy fantany ny rainy tia.
27:15 Dia nampitafy Azy lamba tena tsara fitafiana Esao, izay efa ao an-trano azy.
27:16 Dia nanodidina ny tànany amin'ny pelts kely avy amin'ny tanora osy, ary izy niteraka nanarona ny vozony.
27:17 Dia nomeny azy ny sakafo kely, dia natolony azy ny mofo izay efa mofo.
27:18 Ary rehefa nitondra ireo amin'ny, hoy izy:, "Ny raiko?"Ary izy namaly, "Mihaino aho. Iza ianao, ny zanako lahy?"
27:19 Ary hoy Jakoba: "Izaho no Esao, ny lahimatoa. Efa nanao araka izay mampianatra ahy. Mitsangàna; mipetraha, ka hano avy nihaza, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. "
27:20 Ary hoy indray Isaka zanany, "Nahoana ianao no azony fantarina akory haingana dia haingana, ny zanako lahy?"Dia hoy izy, "Izany no sitrapon 'Andriamanitra, ka izay no nitadiavako faingana nihaona tamiko. "
27:21 Ary hoy Isaka, "Avia aty, ka mba haninona anao, ny zanako lahy, ary hizahako toetra, raha Hianao no Esao zanako, na tsia."
27:22 Dia nanatona an-drainy, ary rehefa nitsapa azy, hoy Isaka: "Ny feo tokoa dia ny feon'i Jakoba. Fa ny tanana dia tànan'i Esao. "
27:23 Ary tsy nahafantatra azy, satria voloina tanana nanao toa azy koa ny anti-panahy iray. Noho izany, nitso-drano azy,
27:24 hoy izy:, "Ianao ve Esao zanako?"Dia hoy izy, "Izaho dia."
27:25 Dia hoy izy:, "Ento atỳ amiko ny sakafo avy amin'ny nihaza, ny zanako lahy, ka dia mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. "Ary rehefa nihinana izy izay efa natolotra, izy koa dia namoaka divay ho azy. Ary rehefa vita izany,
27:26 hoy izy taminy:, "Mankanesa atỳ amiko, ary omeo oroka, ny zanako lahy."
27:27 Nanatona izy ka nanoroka azy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr'i ny fofon'ny fitafiany. Ary noho izany, nitso-drano azy, hoy izy:: "Indro, ny fofon'ny zanako dia tahaka ny fofon'ny saha mahavokatra, ny Tompo izay efa nitahy.
27:28 Andriamanitra anie hanome anareo, avy amin'ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany, be dia be ny vary sy ranom-boaloboka.
27:29 Ary enga anie ny firenena hanompo anao, ary mety hanaja anao ny foko. Enga anie ianareo ho tompon'ny rahalahinao, ary aoka ny zanaky ny reninao hiankohoka eo anatrehanao. Na iza na iza manozona anao, enga anie izy ho voaozona, ary izay mitahy anao, izy mba ho feno fitahiana. "
27:30 Zara raha nahavita i Isaka ny teniny, ary Jakoba lasa, rehefa tonga Esao.
27:31 Dia nampanatona ny rainy sakafo masaka avy nihaza, nanao hoe:, "Mitsangàna, ny raiko, ka hihinana amin'ny zanakao mihaza, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. "
27:32 Ary hoy Isaka taminy, "Fa iza moa ianao?"Ary izy namaly, "Izaho no lahimatoa, Esao. "
27:33 Isaka nanjary raiki-tahotra sy gaga indrindra. Ary manontany tena mihoatra noho izay azo nino, hoy izy:: "Ary iza moa no kelikely lasa izay nentiny ny babo avy nihaza, avy izay nihinana, eo anatrehanao tonga? Ary nitso-drano azy, ary ho voatahy. "
27:34 Esao, rehefa nandre ny tenin-drainy, mierona, avy amin'ny lehibe ny fitarainana. Ary, ho menatra, hoy izy:, "Fa mba tsofy rano aho, ny raiko."
27:35 Ary hoy izy:, "Ny kambana tonga fitaka, ary dia nandray ny fitahiana. "
27:36 Fa izy namaly: "Ny marina no atao hoe Jakoba ny anarany. Fa efa namingana ahy fotoana iray hafa. Ny zon'ny lahimatoa dia nobaboiny eo anatrehan'i, ary izao, fanindroany, Izy no nangalarinao ny fitahiana. "Ary koa, dia hoy izy tamin'ny rainy, "Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy koa?"
27:37 namaly Isaka: "Satria izy no voatendriko ho tomponao, ary efa nofehezin'i ny rahalahiny rehetra tahaka ny mpanompony. Izaho efa nanamafy azy vary sy ranom-boaloboka, ary rehefa afaka izany,, ny zanako lahy, inona koa no hataoko ho anareo;?"
27:38 Ary Esao nanao taminy hoe:: "Efa Tso-drano iray ihany, ray? Miangavy anao aho, mba tsofy rano aho. "Ary rehefa nitomany mafy midradradradrà,
27:39 Isaac Voatosika, ka hoy izy taminy:: "Ao amin'ny tsiron'ny tany, ary amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony,
27:40 dia ny fitahiana ho. Ho velona-tsabatra, ary ny rahalahinao no hotompoinao. Fa ny fotoana rehefa ho tonga dia ahintsano ary hanafaka ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao. "
27:41 Noho izany, Esao-lentika tamin'i Jakoba foana, fa ny fitahiana izay ny rainy efa nitso-drano azy. Ary hoy izy tao am-pony, "Ny andro ho tonga ho ny fisaonana ny raiko, Fa hataoko maty an'i Jakoba rahalahiko aho. "
27:42 Izany zavatra izany dia nilaza tamin'i Rebeka. Ka naniraka ka niantso ny Jakoba zanany, dia hoy izy taminy:, "Indro, Esao rahalahinao no nandrahona ny hamono anao.
27:43 Noho izany, izao ny zanako lahy, henoy ny feoko. Mitsangàna, ka nandositra tany rahalahiko Labana, tany Harana.
27:44 Ary dia hiara-monina aminy nandritra ny andro vitsivitsy, mandra-fahatezeran'ny rahalahinao ny fanampian'ny,
27:45 sy ny fahatezerany intsony, ka ho hadinony izay nataonao taminy. Rehefa afaka izany,, Izaho haniraka anao ka hitondra anareo avy any ho any eto. Nahoana aho no tsy maty ny zanako roa ao anatin'ny iray andro?"
27:46 Ary Rebeka niteny tamin'i Isaac, "Efa sasatry ny fiainako noho ireny zanakavavin'ny Hetita. Raha manaiky Jakoba vady avy amin'ny tahiry 'ity tany ity, Aho, dia tsy te-hitondra. "

Genesisy 28

28:1 Ary toy izany koa i Isaka nampaka an'i Jakoba, Dia nitso-drano azy, ka dia nampianatra azy, nanao hoe:: "Aza vonona ny hanaiky vady avy amin'ny fianakaviana Kanana.
28:2 fa mandehana, ary hizotra ho any Mesopotamia ny Syria, any amin'ny tranon'i Betoela, ny dreninao, ary misy hanaiky ho anao vady any, avy amin'ny zanakavavin'i Labana, ny reny dadatoany.
28:3 Ary enga anie Andriamanitra Tsitoha anie hitahy anao, ary enga anie tsy mbola mahatonga ny hampitombo anao sy hahamaro koa, mba ho nanan-kery teo amin'ny olona.
28:4 Ary enga anie izy hanome ny fitahiana an'i Abrahama ho anao, sy ny taranakao mandimby anao, mba hizaka ny tany fivahinianareo, izay nolazainy ny raibeny. "
28:5 Ary rehefa Isaka efa voaroaka azy, mametraka avy, dia lasa izy nankany Mesopotamia ny Syria, mifanohitra amin'ny, ny zanak'i Betoela, Syriana, ny rahalahiny ho amin'ny an-dRebeka, ny reniny.
28:6 fa Esao, nahita fa ny rainy efa nitso-drano an'i Jakoba ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia ny Syria, haka vady any, ary izay, araka ny fitahiana, efa nampianatra azy, nanao hoe:: 'Aza manaiky vady avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita,'
28:7 ary Jakoba, mankatò ny ray aman-dreniny, efa lasa ho any Syria,
28:8 manana porofo ihany koa fa ny rainy tsy mba amin'ny famindram-po teo amin'ny zanakavavin'ny Kananita,
28:9 dia lasa izy nankany Isimaela, ka dia naka tahaka ny vady, afa-tsy ireo izay nananany fahiny Izy, Mahalota, ny zanakavavin'i Ismaela, Zanakalahin'i Abrahama, sady anabavin'i Nebaiota.
28:10 Mandritra izany fotoana izany i Jakoba, rehefa niala tao Beri-sheba, Nitohy hatrany Harana.
28:11 Ary rehefa tonga teo amin'ny fitoerana anankiray, izay izy fa hiala sasatra rehefa milentika ny masoandro, dia nalainy ny sasany tamin'ireo vato izay nandry tao, ary fametrahana azy ireo eo ambany lohany, dia natory teo amin'ny toerana iray.
28:12 Ary nahita tamin'ny torimasony: tohatra nitsangana eto an-tany, sy ny tampony mampihetsi-po an-danitra, koa, ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo anilany,
28:13 ary ny Tompo, niankina tamin'ny lohan'ny tohatra, nanao taminy hoe:: "Izaho no Jehovah, ny Andriamanitr'i Abrahama rainao, ary ny Andriamanitr'i Isaka. ny tany, izay mandry, Dia homeko anao sy ny taranakao.
28:14 Sy ny taranakao ho tahaka ny vovo-tany. Dia hiely any amin'ny Andrefana, sy any atsinanana, ary any avaratra, ary ny Meridian. Sy eo aminareo sy amin'ny taranakao, ny firenena rehetra eto an-tany dia ho sambatra.
28:15 Ary Izaho ho ny mpiambina na aiza na aiza no dia, ary hampody anao indray ho amin'ity tany ity. Ary tsy handroaka anao, mandra-vitako izay rehetra efa nolazainy. "
28:16 Ary Jakoba dia efa hofohazina amin'ny torimasony, hoy izy:, "Marina tokoa fa, ny Tompo Ato amin'ity fitoerana ity, Ary izaho tsy nahalala azy. "
28:17 Ary rehefa matahotra, hoy izy:: "Tena mahatahotra ity toerana ity! Izany tsy inona akory fa ny tranon'Andriamanitra sy ny vavahady any an-danitra. "
28:18 Noho izany, Jacob, handehananareo maraina, naka ilay vato izay efa napetrany eo ambany lohany, ka dia natsangany ho tsangambato, sady nasiany diloilo eo amboniny.
28:19 Ary niantso ny anaran 'ny tanàna, 'Betela,', Izay nantsoina hoe Lozy taloha.
28:20 Ary avy eo dia nanao voady, nanao hoe:: "Raha Andriamanitra homba ahy, ary hiaro ahy teny an-lalana izay mandeha, ary hanome ahy mofo hohaniko sy akanjo,
28:21 ary raha hiverina prosperously amin'ny tranon'ny raiko, Ary Jehovah no ho Andriamanitro,
28:22 ary ity vato, izay naoriko ho tsangambato, no hantsoina hoe 'ny trano' Andriamanitra. 'Ary avy ny zava-drehetra fa ho omeo ahy, Dia hanatitra ny fahafolon-karena ho anao. "

Genesisy 29

29:1 Ary toy izany koa Jakoba, mametraka avy, tonga any amin'ny tany atsinanana.
29:2 Ary dia nahita lavaka fantsakana tany an-tsaha, ary koa ny ondry aman'osy telo, nipetraka nihinana akaiky azy. Fa ny biby dia nampisotro avy aminy, ary ny vavany dia nakatona tamin'ny vato lehibe.
29:3 Ary ny fanaony dia, rehefa ny ondry aman'osy rehetra nivory, mba hanakodia ny vato. Ary ny ondry aman'osy rehefa efa namelombelona, dia napetrany teo ambonin'ny vavan'ny lavaka fantsakana indray.
29:4 Ary hoy izy tamin'ny mpiandry ondry, "Ry rahalahy, avy aiza ianao?"Dia namaly. "Avy any Harana."
29:5 Sady nanontany azy ireo, hoy izy:, "Moa mba fantatrareo va Labana, , zanakalahin'i Nahora?" Hoy izy ireo, "Eny, fantatray izy."
29:6 Hoy izy, "Tsara ve izy?"" Izy no tena tsara," hoy izy ireo. "Ary, indro, Rahely zananivavy manatona ny ondry. "
29:7 Ary hoy Jakoba, "Mbola mazava be sisa tavela, ary tsy fotoana tokony hiverenana ny ondry aman'osy ho amin'ny valan'ondry. Omeo ny ondry hisotro aloha, ary avy eo dia hitarika azy ireo hiverina any ahitra. "
29:8 namaly izy ireo, "Tsy afaka izahay, mandra-biby rehetra dia tafangona ary hanala ny vato hiala amin'ny vavan'ny lavaka fantsakana, ka mba hampisotro ny ondry aman'osy. "
29:9 Mbola niteny izy ireo, ary indro, Tonga i Rahely tamin-drainy ny ondry aman'osin-; fa izy niandry ny ondry.
29:10 Ary rehefa nahita azy i Jakoba, ary fantany fa ny reny izy havany voalohany, ary ireo no ny ondry aman'osin'i Labana dadatoany, dia nesoriny ny vato izay nakatona ny lavaka fantsakana.
29:11 Ary rehefa nampisotro ny ondry aman'osy, dia nanoroka azy. Dia nanandratra ny feony, dia nitomany.
29:12 Dia nanambara taminy fa izy dia rahalahy-drainy, ary ny zanak'i Rebeka. Ary noho izany, haingana, dia nanambara azy ho ao amin-drainy.
29:13 Ary rehefa reny fa Jakoba, ny anabaviny, zanak'i, efa tonga, dia nihazakazaka nitsena azy. Sy nanohona azy ka, ary nanoroka azy fo, Dia nitondra azy tao an-tranony. Fa rehefa nandre ny antony ny nalehany,,
29:14 dia namaly, "Ianao no taolako sy nofoko." Ary rehefa tapitra ny andro iray volana no vita,
29:15 hoy izy taminy:: "Na ianao rahalahiko, no hanompo ahy maina? Lazao amiko izay tianao hanaiky karama. "
29:16 Raha ny marina, dia nanan-janaka roa vavy: ny anaran'ny zokiny Lea; ary marina ny zandriny natao hoe Rahely.
29:17 Fa raha i Lea bleary maso, Rahely no efa nisy tsara tarehy dia tsara tarehy tarehiny sy ny mijery.
29:18 ary Jakoba, tia azy, nanao hoe:, "Hanompo anao fito taona, fa dRahely, zanakao faravavy. "
29:19 namaly Labana, "Aleo fa omeko azy aminao mihoatra noho ny olon-kafa; mitoetra amiko. "
29:20 Noho izany, Nanompo an'i Labana nandritra ny fito taona hahazoany an-dRahely. Ary izao ihany no toa toy ny andro vitsy, noho ny halehiben'ny fitiavana.
29:21 Ary hoy Jakoba tamin'i Labana, "Omeo ahy ny vadiko. Fa ankehitriny ny fotoana efa tanteraka, ka dia aho hankanesako any koa izy. "
29:22 ary, niantso ny vahoaka be namany ho amin'ny andro firavoravoana, Nanaiky ny fanambadiana.
29:23 Ary amin'ny alina, dia nampidiriny tao Lea zananivavy taminy,
29:24 manome ny zanany vavy atao hoe Zilpa ankizivaviny. Rehefa nandeha Jakoba koa izy, araka ny fanao, nony maraina dia tonga, dia nahita an'i Lea.
29:25 Ary hoy izy tamin'ny rainy-in-lalàna, "Inona moa no nikasa hanao ianao? Moa tsy Rahely manompo anao? Nahoana ianao no namitaka ahy?"
29:26 namaly Labana, "Tsy ny fanao eto amin'ity toerana ity ny mamoaka ny zandriny ao amin'ny fanambadiana aloha.
29:27 Fenoy ny herinandro ny andro izany manao firaisana. Ary dia homeko anao ity iray ity koa, noho ny fanompoana izay ianao dia hanome ho ahy fito taona indray. "
29:28 Nanaiky ny hiaro manao. Ary rehefa afaka ny herinandro no lasa, dia naka ho vady Rachel.
29:29 To azy, ny Ray efa nanolotra azy Bila ho mpanompo.
29:30 Ary, tamin'ny farany rehefa nahazo ny fanambadiana tiany indrindra izy, dia nisafidy ny fitiavan 'ny farany eo anoloan'ny teo aloha, Ary nanompo an'i Labana fito taona hafa.
29:31 Fa ny Tompo, nahita fa tsinontsinona Lea, nanokatra an-kibony, fa ny rahavaviny mbola momba.
29:32 Ny fananana torontoronina, dia niteraka zazalahy, dia nataony hoe Robena ny anarany, nanao hoe:: "Ny Tompo dia hitany aza ny fahafaham-baraka; ankehitriny dia ho tian'ny vadiko aho. "
29:33 Dia nanan'anaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary hoy izy:, "Satria ny Tompo aho nahare fa tsinontsinona, Nampiany koa izy ity ho ahy. "Dia nataony hoe Simeona ny anarany.
29:34 Dia nanan'anaka fanintelony, ary niteraka zazalahy hafa iray, ary hoy izy:: "Ary toy izany koa ny vadiko, dia hikambana amiko, satria efa niteraka zazalahy telo ho azy. "Ary noho izany, nanaovany ny anarany hoe Levy.
29:35 Ny andro fahefatra nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy;, ary hoy izy:, "Ihany ankehitriny, dia hekeko ho an'i Jehovah." Ary noho izany antony, no nanaovany azy Joda. Dia nitsahatra tamin'ny zaza-jaza.

Genesisy 30

30:1 Ary hoy Rahely, tsaina fa mbola tsy hamokatra izy, dia nialona ny rahavaviny, ka hoy izy tamin'ny vadiny, "Mba omeo zaza aho, raha tsy izany dia ho faty aho. "
30:2 Jacob, rehefa tezitra, namaly azy, "Moa Izaho ao amin'ny toerana 'Andriamanitra, iza no nisakana anao tsy hahazo ny ateraky ny kibonao?"
30:3 Fa hoy izy: "Manana Bila ankizivaviny. Mankanesa ao aminy, ka izy mba hiteraka eo ampofoako, ary mba hanan-janakalahy aminy. "
30:4 Dia nomeny azy Bila amin'ny fanambadiana.
30:5 Ary rehefa tonga ny vadiny dia nandeha tao aminy, dia nanan'anaka ravehivavy ka niteraka zazalahy.
30:6 Ary hoy Rahely:, "Ny Tompo dia tsaraina ho ahy, ary efa nihaino ny feoko, manome zazalahy aho. "Ary noho izany, nanaovany ny anarany hoe Dana.
30:7 Ary ny mamorona indray, Bila niteraka hafa,
30:8 momba izay hoy Rahely:, "Efa oharina tamin'ny rahavaviko ahy, ka nahery aho. "Dia nataony hoe Naftaly azy.
30:9 Lea, nahalala fa efa niato tsy avy amin'ny ankizy-jaza, nanolotra Zilpa, ankizivaviny, ny vadiny.
30:10 ary izy, rehefa avy niteraka zazalahy sarotra ny,
30:11 nanao hoe:: "Happiness!"Ary noho izany antony, nataony hoe Gada ny anarany.
30:12 Toy izany koa, Zilpa niteraka hafa.
30:13 Ary hoy Lea:, "Izy no ho an'ny fahasambarana. Tokoa, ny vehivavy dia sambatra aho. "Noho izany, nataony hoe Asera azy.
30:14 Ary Robena, nivoaka nankeny an-tsaha tamin'ny fotoana fijinjana ny vary, nahita dodaima naniry. Ireo dia nentiny ho any amin'i Lea reniny. Ary hoy Rahely:, "Omeo ny ampahany amin 'ny dodaiman'ny zanakao."
30:15 namaly izy, "Moa ve izany toa tahaka ny zavatra kely toy izany ho anao, no dia Nandrombaka amiko ny vadiko, raha tsy dia haka ny dodaiman'ny zanako?"Hoy Rahely:, "Izy no handry aminao anio alina noho ny dodaiman'ny zanakao."
30:16 Ary nony niverina Jakoba avy tany an-tsaha isan-kariva, Lea dia nivoaka nitsena azy, ary hoy izy:, "Ho hiditra ahy, satria efa nakaramako anao ho tambin 'ny dodaiman'ny zanako. "Ary lasa nodimandry any amin'ny taminy tamin'iny alina iny.
30:17 Ary Andriamanitra nandre ny vavaka. Ary nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy fahadiminy tamin'i.
30:18 Ary hoy izy:, "Andriamanitra dia nanome valim-pitia ahy, satria nomeko ny ankizivavinao ny vadiko. "Dia nataony hoe Isakara ny anarany.
30:19 ny mamorona indray, Lea niteraka zazalahy faheniny.
30:20 Ary hoy izy:: "Andriamanitra Efa nanome anjara soa ho ahy anjara. Ary ankehitriny, amin'izao kosa, ny vadiko dia ho etỳ amiko, fa efa manan'anaka enina mirahalahy ho azy. "Ary izany no nanaovany ny anarany Zebolona.
30:21 Manarakaraka ireo dia, dia niteraka zazavavy izy, atao hoe Dina.
30:22 Ny Tompo, toy izany koa fahatsiarovana Rachel, nanaraka azy ka nanokatra an-kibony.
30:23 Dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy;, nanao hoe:, "Efa nahafa-tondromaso ahy."
30:24 Dia nataony hoe Josefa ny anarany, nanao hoe:, "Ny Tompo dia tonga zazalahy iray ho ahy koa."
30:25 Ary rehefa teraka i Josefa, Hoy Jakoba tamin-drainy-in-lalàna: "Afaho aho, dia mba hiverina ho any amin'ny tany niaviany sy ny taniko.
30:26 Omeo ahy ny vadiko aman, ary ny zanako, fa izay nanompoako anao, ka mba hiala. Fantatrao ny fanandevozana izay nanompoako anao. "
30:27 Hoy Labana taminy:: "Azoko hahita fitia eto imasonao. Nianatra aho amin'ny zavatra iainanao fa Andriamanitra no efa nitso-drano ahy noho ny aminareo.
30:28 Fidio karamanao, izay homeko anao. "
30:29 Fa izy namaly: "Fantatrao ny nanompoako anao, Ary akory ny halehiben 'ny fananany lasa an-tanako.
30:30 Efa kely eo ianao tonga tany aminareo, ary ankehitriny efa tratra harena. Ary ny Tompo efa nitahy anao hatramin'ny nahatongavako. Izany fotsiny, noho izany, fa amin'ny indraindray koa aho tokony hanome izay ilain'ny ao an-tranoko. "
30:31 Ary hoy Labana:, "Inona ary no homeko anao?"Fa hoy izy:, "Tiako na inona na inona. Fa raha manao izay manontany aho, Izaho no hiandry ny ondry aman'osy sy hiambina indray.
30:32 Mandehana manodidina ny alalan 'ny ondry aman'osinao rehetra, ka hanavaka ny ondry rehetra na sada ny variegated volon'ondriko; ary na inona na inona, dia ho maizina, na kilema, na variegated, toy ny be eo amin'ny ondry toy ny eo amin'ny osy, no ho karamako.
30:33 Ary ny rariny hamaly eo an-tanako an'ny rahampitso, rehefa fotoam-ponenana tonga eo anatrehanao. Ary izay rehetra tsy variegated, na kilema, na maizina, toy ny be eo amin'ny ondry toy ny eo amin'ny osy, dia fantaro ireo ho mpangalatra. "
30:34 Ary hoy Labana:, "I mihazona fitia noho izany fangatahana."
30:35 Ary tamin'izany andro izany Ka samy natokantokany ny osivavy, ary ny ondry, ary ny osilahy namany aminy, ary ny ondrilahy amin'ny variegations na amin'ny tsiny. Fa samy ny ondry izay iray loko, izany hoe, ny fotsy na ny mainty volon'ondry, dia hatolotra eo an-tànan'ny zanany izy rehetra.
30:36 Ary nanorina lavitra ny telo andro dia teo anelanelan'izy sy ny zanany lahy-in-lalàna, izay niandry ny sisa ondriny.
30:37 Ary Jakoba, maka maro tamin'ny hazo popola maitso ny sampany, ary amygdala, sy ny aviavy eny, debarked azy ireo amin'ny ampahany. Ary raha ny hodi-kazo no voaongotra, ao amin'ny faritra izay nendahany, niseho hafotsiany, nefa ny ampahany sisa rehetra, nijanona ho maitso. Ary noho izany, toy izany ny loko natao variegated.
30:38 Ary namponina azy teny amin'ny tavin-drano, izay ny rano dia nampidina, ka rehefa tonga ny ondry aman'osy hisotro, izy ireo manana ny sampany eo imasony, ary eo imasony mba hikambanany.
30:39 Ary nony fa, ao amin'ny tena hafanana hiara-, ny ondry nijery ny sampany, ary izy ireo nitondra ny kilema sy ny variegated, ireo loko isan-karazany mara amin'ny.
30:40 Ary Jakoba dia nizara ny ondry, Ary ny mpanjaka nametraka ny sampana ao an-tavin-drano teo anoloan'ny mason'ny ny ondrilahy. Ary na inona na inona dia fotsy na mainty an'i Labana, fa, amin'ny fahamarinana, ny olon-kafa an'i Jakoba, fa ny ondry aman-osy dia miely any hafa.
30:41 Noho izany, rehefa tonga ny voalohany dia niakatra teo amin'ny ondrivavy, Jakoba nametraka ny sampan'i ny tavin-drano teo anoloan'ny mason'ny ataon'ny ondrilahy sy ny ondry, ka mba hikambanany raha mbola nandinika azy.
30:42 Kanefa rehefa tonga ny faran'ny sy ny farany ny hitoe-jaza dia nampidirina, tsy mametraka izany. Ary toy izany koa ireo izay tonga tara lasa Labana, ary ireo izay tonga voalohany lasa Jakoba.
30:43 Ary ralehilahy dia nampanan-karena mihoatra noho fetra, ary izy nanana ondry aman'osy maro, vehivavy mpanompo ary ny olona mpanompo, rameva sy boriky.

Genesisy 31

31:1 Fa rehefa afaka izany,, efa reny ny tenin 'ny taranak'i Labana, nanao hoe:, "Efa lasan'i Jakoba avokoa izay rehetra nananan'ny raintsika, ary rehefa mihalehibe noho ny fahaizany, Nanjary nalaza izy. "
31:2 Toy izany koa, hitany fa ny tavan'i Labana Tsy mitovy miramirana taminy tahaka ny maraina ny omaly sy ny andro mialoha.
31:3 tena zava-dehibe, ny Tompo dia nanao taminy hoe:, "Miverena any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny taranaka, ary Izaho ho aminareo. "
31:4 Dia naniraka ka nampaka an-dRahely sy Lea, amin'ny saha izay misy dia niandry ny andian'ny ondry aman'osy,
31:5 ary hoy izy taminy: "Hitako fa ny tavan'ny rainy dia tsy mitovy amin'ny ahy toy ny tamin'ny omaly ary ny andro mialoha. Fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy.
31:6 Ary fantatrareo fa Izaho no nanompoako ny rainareo amin'ny heriko rehetra.
31:7 Na izany aza, ny rainareo efa circumvented ahy, ary efa nanova ny karamako im-polo. Kanefa Andriamanitra tsy navelan'Andriamanitra hanisy ratsy ahy izy mba.
31:8 Hoy izy isaky ny, 'Ny mara rehetra ho karamanao,'Ny ondry niteraka mara zaza vao teraka. Na izany aza tena, rehefa nilaza izy hoe ny mifanohitra, 'Ho haka na inona na inona no masaka karamanao,'Ny andian'ny ondry aman'osy rehetra, niteraka akanjo fotsy.
31:9 Ary Andriamanitra Izay efa rainao ny fanananao sy nomeny ahy.
31:10 Fa rehefa tonga ny fotoana dia ny ondrivavy mba hikambanany, Dia nanopy ny masoko aho, ary Nahita tamin'ny torimasony fa ny lahy niakatra teo amin'ny vehivavy dia ny variegated, ary sada, sy ny loko isan-karazany.
31:11 Ary Ilay Anjelin'Andriamanitra nilaza tamiko tamin'ny torimasony, 'Jakoba.' Dia namaly aho, 'Inty aho.'
31:12 Ary hoy izy:: 'Asandrato ny masonareo, ka izahao fa niakatra ny lehilahy rehetra eo amin'ny vehivavy dia variegated, sada, ary koa mara. Satria efa hitako izay rehetra nataon'i Labana efa nanao ho.
31:13 Izaho no Andriamanitr'i Betela, izay nanosoranao ny vato, ary nanao voady ho ahy. Koa ankehitriny mitsangàna, ary hiala ity tany ity, niverina ho any amin'ny tany ny nahaterahanao. ' "
31:14 Dia namaly Rahely sy Lea: "Moa ve isika na inona na inona tavela teo anivon 'ny loharanon-karena sy ny lova ny an-tranon'ny rainay?
31:15 Moa tsy nihevitra antsika toy ny vahiny, ary namidiny izahay, ka nandevona ny vidiny?
31:16 Fa Andriamanitra no rainay ny harena sy nanolotra izany ho antsika sy ho an'ny zanany. Noho izany, ataovy izay rehetra efa nandidiako anao. "
31:17 Ary dia niainga Jakoba ka, ary rehefa nametraka ny ankizy sy ny vadiny ny rameva, dia nandeha Izy.
31:18 Ary nalainy avokoa ny fananany sy ny ondry aman-osy, ary izay rehetra efa nohariny tany Mezopotamia, ary nanao dia lavitra ho rainy, any amin'ny tany Kanana.
31:19 Tamin'izany fotoana izany, Labana efa lasa nandeha hanety ny ondry, ary toy izany koa nangalarin-dRahely ny sampy-drainy.
31:20 Ary Jakoba dia tsy vonona ny hiaiky amin-drainy-in-lalàna fa nandositra izy.
31:21 Ary rehefa lasa ny zavatra rehetra toy izay rariny ny, ary, rehefa niampita ny renirano, dia mbola teo nankany an-tendrombohitra Gileada,
31:22 dia nisy nilaza tamin'i Labana tamin'ny andro fahatelo fa lasa nandositra Jakoba.
31:23 Ary nitondra niaraka taminy ny rahalahiny, dia nanenjika azy nandritra ny fito andro. Dia nahatratra azy tao an-tendrombohitra Gileada.
31:24 Ary hitako tamin'ny nofy, Andriamanitra nanao taminy hoe, "Tandremo mba tsy hiteny na inona na inona mafy an'i Jakoba."
31:25 Ary Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra. Ary rehefa, sy ny rahalahiny, efa mahatratra azy, Izay nanaovany lay miaraka amin'izay koa teo an-tendrombohitra Gileada toerana.
31:26 Ary hoy izy tamin'i Jakoba: "Nahoana ianao no nanao zavatra toy izao, niala avy amiko ao amin'ny mangingina, amin'ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin'ny sabatra?
31:27 Nahoana no te-handositra tsy misy ny fahalalako sy ny tsy nilaza ahy, na dia mety ho nitondra anao handroso amin'ny fifaliana, sy ny hira, sy ny ampongatapaka, sy ny lokanga?
31:28 Hianao tsy namela ahy hanoroka ny zanako-lahy sy ny vavy. Ianao efa nanao adala. Ary ankehitriny, tokoa,
31:29 ny tanako manam-pahefana hamaly anao amin'ny ratsy. Fa ny Andriamanitry ny rainy kosa nanao tamiko omaly, 'Tandremo mba tsy hiteny na inona na inona hentitra an'i Jakoba.'
31:30 Mety ho izay naniry ny handeha ho any manokana, ary mba naniry ny ankohonan-drainao. Fa nahoana no nangalarinao ny andriamanitro?"
31:31 Jakoba namaly: "I niainga, tsy fantatra anao, fa natahotra fa mba hahazoany manaisotra ny zanakareo-vavy amin'ny herisetra.
31:32 Fa, satria ianao miampanga ahy ny halatra, Izay anankiray dia hahita ny andriamanitrao, aoka izy ho faty eo anatrehan'ny rahalahintsika. Search; na inona na inona ny anao fa ho hitanao amiko, maka koa izy. "Ary rehefa nilaza izany, tsy fantany fa Rahely no efa nangalatra ny sampy.
31:33 Ary Labana dia, niditra ny trano-lay Jakoba, ary Lea, ary ny roa ny ankizivavy, tsy nahita azy. Ary rehefa niditra tao amin'ny trano-lay Rachel,
31:34 haingana izy nanafina ny sampy ambanin'ny rameva ny lamba firakotra, dia nipetraka teo amboniny. Ary rehefa nisava ny lay manontolo ary nahita na inona na inona,
31:35 hoy izy: "Aza tezitra, tompoko, fa Izaho tsy afa-mitsangana eo imasonao, satria efa nitranga tamiko izao araka ny fombam-behivavy. "Koa ny tsara dia niova karohy.
31:36 ary Jakoba, rehefa inflated, dia niteny tamin'ny fifandirana: "Fa iza tsiny ahy, na inona no fahotana avy amin'ny Ahy, ianao no lasa toy izany no tezitra amin'i ahy
31:37 ary nitady ny zavatra rehetra ao an-tranoko? Inona no hita avy ny fananany rehetra ao an-tranonao? Apetraho eto anatrehan'ny rahalahiko, sy ny rahalahinao, ary aoka ireo no hitsara amiko sy ho aminareo.
31:38 Nahoana no nitoerako tany aminao noho ny roa-polo taona? Ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy momba; ny ondrilahy avy tamin'ny ondrinao tsy nataoko lany ringana.
31:39 Tsy Tsy efa niseho taminao izay efa nalain'ny ny bibidia. Dia nosoloana rehetra izay simba. Na inona na inona efa very ny halatra, no nanangona izany amiko.
31:40 Andro aman'alina, Aho nandoro ny hafanana sy ny fanala, ary nahita tory amin'ny masoko.
31:41 Ary toy izany, roa-polo taona, No nanompoako anao ao an-tranonao: efatra ambin'ny folo ho an'ny vavy, ary enina ho an'ny ondry aman'osinareo. Ianao ihany koa ny nanova ny karamako im-polo.
31:42 Raha ny Andriamanitr'i Abrahama raiko sy ny fahatahorana an'i Isaka efa tsy akaiky ahy, angamba amin'ny alalan'ny ankehitriny dia nandroaka ahy niala nitanjaka. Fa Andriamanitra tsara fanahy nijery ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako, ary izy niteny mafy ianao omaly. "
31:43 Labana namaly ka nanao taminy: "Ny vavy sy ny lahy, ary ny ondry aman'osinareo, ary izay rehetra mahafantatra Ahy ianao. Inona no azoko atao mba zanako lahy sy ny zafikeliny?
31:44 Avia, noho izany, aoka isika hiditra ao amin'ny fifanarahana, dia mba ho fijoroana ho vavolombelona amiko sy aminao. "
31:45 Ary dia naka vato iray Jakoba, ka dia natsangany ho fahatsiarovana.
31:46 Ary hoy izy tamin'ny rahalahiny, "Ento vato." Ary, ny fiaraha-mivory vato, nanao fasana, ka dia nihinana izy amboniny.
31:47 Ary Labana niantso azy io, 'Tomb ny Vavolombelona,'Ary Jakoba, 'Pile ny Fijoroana ho Vavolombelona;'Tsirairay amin'izy ireo araka ny mendrika ny fiteniny.
31:48 Ary hoy Labana:: "Ity fasana no ho vavolombelona amiko sy aminao anio." (Ary noho izany antony, ny anaranao no efa nantsoina Gileada, izany hoe, Fasan'i ny Vavolombelona. ')
31:49 "Enga anie ny Tompo handinika sy hitsara antsika, rehefa ho efa niala hafa.
31:50 Raha hampahory ny zanako-vavy, ary raha mitondra amin'ny vady azy, tsy misy olona dia vavolombelona ny teny afa-tsy Andriamanitra, izay mahafantatra mialoha. "
31:51 Ary hoy indray izy tamin'i Jakoba. "Inona, izany fasana sy ny vato izay naoriko eto anelanelantsika, izaho sy ianao,
31:52 dia ho vavolombelona. io fasana," Miteny aho, "Ary ilay vato, izy ireo ho vavolombelona, raha miampita na dia mandeha mihoatra izany ho anareo, na miampita mihoatra noho izany mieritreritra hanisy ratsy ahy.
31:53 Enga anie ny Andriamanitr'i Abrahama, sy ny andriamanitr'i Nahora, ny andriamanitry ny rain'izy, hitsara antsika. "Koa, No nianianan'i Jakoba ny fahatahorana an'i Isaka rainy.
31:54 Ary rehefa nanao sorona fanatitra teo an-tendrombohitra, dia niantso ny rahalahiny mba hihinan-kanina. Ary rehefa nihinana, dia nandry tao.
31:55 Raha ny marina, Labana nifoha raha mbola alina, ary dia nanoroka ny zazalahy sy zazavavy, Dia nitso-drano azy ireo. Dia niverina ho any amin'ny fonenany.

Genesisy 32

32:1 Toy izany koa, Jakoba nanohy ny dia izay efa nanomboka. Ary ny anjelin'Andriamanitra nitsena azy.
32:2 Ary rehefa nahita azy, hoy izy:, "Ireo no tobiny 'Andriamanitra." Ary ny anaran'izany tany izany hoe Mahanaima, izany hoe, 'Toby.'
32:3 Avy eo izy koa nandefa iraka hialoha azy ho any an Esao rahalahiny, tany amin'ny tany Seïra, tao amin'ny faritr'i Edoma.
32:4 Ary nandidy azy ireo, nanao hoe:: "Ary hiteny toy izany amin'ny tompoko Esao: 'Hoy i Jakoba rahalahinao ireo zavatra ireo: "Efa nivahiny tany amin'i Labana, ary nomba azy mandra-pahatongan'ny andro ankehitriny.
32:5 Manana omby, sy boriky, ary ny ondry aman'osy, ary ny olona mpanompo, sy ny vehivavy mpanompo. Ary ankehitriny Izaho maniraka iraka ho any tompoko, ka dia mba hahitako fitia eo imasonao. " '"
32:6 Ary ny iraka niverina tany am.in'i Jakoba, nanao hoe:, "Nankany izahay Esao rahalahinao, ary indro, dia harefo hitsena anao miaraka amin'ny efajato lahy. "
32:7 Raiki-tahotra indrindra Jakoba. Ary ny fahatahorana, dia nampisaraka ny olona izay nomba azy, toy izany koa ny ondry aman'osy, ary ny ondry, ary ny omby, ary ny rameva, ho roa toko,
32:8 nanao hoe:: "Raha mandeha Esao ny iray toko, ka mamely azy, ny orinasa hafa, ny sisa aoriana, no hovonjena. "
32:9 Ary hoy Jakoba: "Andriamanitry ny raiko Abraham, ary Andriamanitry ny raiko Isaac, Ry Tompo izay nilaza tamiko: 'Miverena any amin'ny taninao, ary dia teo amin'ny tany ny nahaterahanao, ary dia ho soa ho anareo. '
32:10 Izaho tsy noho ny famindram sy ny fahamarinanao, izay efa tanteraka ny mpanomponao. Miaraka tehiko no nita ity Jordana ity. Ary ankehitriny dia miverina miaraka amin'ny orinasa roa.
32:11 Vonjeo aho tsy ho azon'ny tanan'ny rahalahiko Esao, fa Izaho dia matahotra azy, fandrao aoka izy hiditra ka hamely ny reniny tamin'ny zanany.
32:12 Ianao no milaza fa hanao tsara avy amiko, ary mba ho bebe kokoa ny taranakao tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay, noho ny vahoaka, tsy azo isaina. "
32:13 Ary rehefa natory teo tamin'iny alina iny, ka samy natokantokany, avy amin'ny zavatra rehetra izay efa, fanomezana ny rahalahiny Esao:
32:14 roan-jato izy osilahy, osilahy roa-polo, ondrivavy roan-jato, ondrilahy roa-polo,
32:15 rameva telo-polo milking ny tanora, ombivavy efa-polo, ary roa-polo omby, roa-polo izy-boriky, ary folo ny tanora.
32:16 Ary Izy naniraka ireo 'ny tanan' ny mpanompony, samy ondry aman'osy manokana, Ary hoy izy tamin'ny mpanompony: "Mandehana eo anatrehako, ary aoka hisy toerana eo amin'ny ondry sy ny ondry. "
32:17 Ary nandidy ny voalohany, nanao hoe:: "Raha tonga ny hihaona Esao rahalahiko, ary fanontaniana: "An'iza ianao?"na, "Handeha ho aiza ianao?"na, "Azy koa ireo izay manaraka anao?"
32:18 dia mamaly: "Jakoba mpanomponao. Efa naniraka azy ho fanomezana ho an'i Esao tompoko. Ary izy koa dia avy aoriantsika. "
32:19 Toy izany koa, dia nomeny baiko ny faharoa, ary ny fahatelo, ary izay rehetra nanaraka ny andian'ny ondry aman'osy, nanao hoe:: "Mitenena izany teny izany tamin'i Esao, raha hitanareo izy.
32:20 Ary hianareo dia hanampy: 'Ny tenany koa i Jakoba mpanomponao manaraka aoriantsika, fa hoy izy:: "Izaho no hampitony azy ny fanomezam-pahasoavana izay mandeha mialoha, ary rehefa afaka izany,, Dia hahita azy; angamba dia mamindrà fo amiko. " '"
32:21 Ary toy izany koa ny fanomezam-pahasoavana teo alohany, fa izy kosa nitoetra tamin'iny alina iny an-toby.
32:22 Ary rehefa nipoitra tany am-boalohany, dia naka ny vadiny roa, ary toy izany koa ny isan'ny ankizivavy, ny iraika ambin'ny folo lahy lahy, ary dia nita tamin'ny fitàna an'i Jaboka.
32:23 Ary rehefa nanolotra ny zavatra rehetra izay an'i azy,
32:24 dia nitoetra irery. Ary indro, nisy lehilahy nitolona taminy mandra-maraina.
32:25 Ary rehefa hitany fa tsy ho afaka handresy azy, nanendry ny kozatra ny feny, Ary niaraka tamin'izay dia nalazo.
32:26 Ary hoy izy taminy:, "Afaho aho, fa ankehitriny ny maraina niakatra. "Hoy ny navaliny, "Tsy hanafaka anao, raha tsy tahinao aho. "
32:27 Koa hoy izy:, "Iza ny anaranao?"Dia hoy izy, "Jakoba."
32:28 Fa hoy izy:, "Ny anaranao dia tsy hatao hoe Jakoba, fa Isiraely; fa raha efa mahery hanohitra an'Andriamanitra, tsy mainka va ianareo haharesy ny olona?"
32:29 Jakoba nanontany azy, "Teneno aho, anarana manao ahoana no atao hoe?"Hoy ny navaliny, "Nahoana ianao no manontany ny anarako?"Dia nitso-drano azy amin'ny toerana iray.
32:30 Ary Jakoba namory ny anaran 'ny toerana Peniel, nanao hoe:, "Efa nahita an'Andriamanitra nifanatrika, ary ny fanahiko efa voavonjy. "
32:31 Ary niaraka tamin'izay ny masoandro niposaka izy, rehefa nita an-dafin'i Peniel. Kanefa amin'ny fahamarinana, dia Tody teo amin'ny tongony.
32:32 Izany no antony, ny zanak'i Isiraely, na dia hatramin'ny andro ankehitriny, tsy mihinana ny kozatra izay malazo ao amin'ny Jakoba feny, satria nanendry ny kozatra ny feny ary nataony nanohintohina.

Genesisy 33

33:1 Ary Jakoba, nanopy ny masony, nahita Esao tonga, mitondra efa-jato lahy. Dia nozarazarainy ny zanak'i Lea sy Rahely, ary ny roa ny ankizivavy.
33:2 Ary nampitoeriny roa ankizivavy roa sy ny zanany am-piandohana. Marina tokoa, Lea sy ny zanany teo amin'ny laharana faharoa. Ary hoy Rahely sy Josefa no farany.
33:3 ary mandroso, izy ka hajaina niankohoka tamin'ny tany impito, mandra-ny rahalahiny nanatona.
33:4 Ary Esao dia nihazakazaka hitsena ny rahalahiny, ka namihina azy. Ary hifandray azy amin'ny vozony ary nanoroka azy, dia nitomany.
33:5 Dia nanandratra ny masony, ka nahita ny vehivavy sy ny zanany madinika, ka hoy Izy:: "Inona no te-ho an'ny tenany?"Ary" izy ireo mifandray aminao?"Hoy ny navaliny, "Ireo no zaza amim-behivavy izay nomen'Andriamanitra ho fanomezana ho ahy, mpanomponao. "
33:6 Ary ny ankizivavy roa sy ny zanany nanatona ka niankohoka.
33:7 Toy izany koa Lea, miaraka amin'ny zanany lahy, nanatona. Ary nony efa ka hajaina toy izany koa, farany amin'ny rehetra, Josefa sy Rahely ka hajaina.
33:8 Ary hoy Esao, "Inona moa ireo orinasa izay efa nisy fivoriana?"Hoy ny navaliny, "Noho izany dia mety hahitako fitia eo anatrehan'ny tompoko."
33:9 Fa hoy izy:, "Manana betsaka, ny anadahiko; aoka izany ho anao. "
33:10 Ary hoy Jakoba: "Miangavy anao aho, aoka tsy mba toy izany. Fa raha nahita fitia eo imasonao, handray ny fanomezana kely avy amin'ny tanako. Fa efa nijery ny tavanao aho tahaka ny mijery ny endrik 'Andriamanitra. Mamindrà fo amiko,
33:11 ary raiso ny fitahiana izay nampanaterina ho anao, ary izay, izay manome ny zava-drehetra, dia nanome ho fanomezana ho ahy. "manaiky tamin'ny fo izany, amin'ny nanizingizina ny rahalahiny,
33:12 hoy izy:, "Andeha isika ho any amin'ny hiara-, ary izaho dia hiaraka anareo mandritra ny dianareo. "
33:13 Ary hoy Jakoba: "Tompoko, fantatrao fa manana amiko malemy fanahy zaza amim-behivavy, ary ny ondry aman'osy, ary ny ombivavy miaraka amin'ny tanora. Raha mampandeha ireo mba hiasa be loatra in mandeha, ny ondry aman-osy dia ho faty ao anatin'ny iray andro.
33:14 Enga anie ho sitrakao ny tompoko mba handeha hialoha ny mpanompony. Ary Izaho hanaraka tsikelikely ny diany, araka izay hitako ny madinika mba ho afaka, mandra-tonga amin'ny tompoko any Seira. "
33:15 namaly Esao, "Miangavy anao aho, fa, fara fahakeliny, ny sasany amin'ireo olona izay miaraka amiko mba hijanona hiaraka aminao eny an-dalana. "Fa hoy izy:, "Tsy misy tokony. Efa tokony ho zavatra iray loha ihany no: mba hahita fitia eo imasonao, tompoko. "
33:16 Ary dia niverina androtrizay Esao, teny an-dalana fa efa tonga, ho any Seira.
33:17 Ary Jakoba nankany Sokota, izay, rehefa nanao trano dia nitoby lay, no nanaovany ny anaran'izany tany izany Sokota, izany hoe, 'Lay.'
33:18 Ary nita an'i Salem, tanànan'ny Sekemita, izay ao amin'ny tany Kanana, rehefa niverina avy tany Mesopotamia ny Syria. Ary ny andro niainan'i akaikin'ny tanàna.
33:19 Ary izy nividy ny ampahany any an-tsaha izay izy dia efa nanorina ny lainy avy tamin'ny zanak'i Hamora, ny rain'i Sekema, zato zanak'ondry.
33:20 Ary manangana alitara teo izy, dia hampiharina aminy ny mahery indrindra Andriamanitry ny Isiraely,.

Genesisy 34

34:1 Ary Dina, ny zanakavavin'i Lea, nivoaka ny olona mba hizaha ny vehivavy izany faritra.
34:2 Ary rehefa Sekema, ny zanakalahin'i Hamora Hivita, ny mpitarika avy tamin'izany tany izany, efa nahita azy, dia raiki-pitia taminy. Ary noho izany dia nosamboriny izy ka lasa nodimandry any amin'ny azy, dia feno ny virjiny an-keriny.
34:3 Ary ny fanahiny akaiky azy mifatotra ho any, ary, satria izy alahelo, dia nanafosafo azy amin'ny mandrobo.
34:4 Ary raha mbola ny tenin'i Hamora, ny rainy, hoy izy:, "Mahazo ankizivavy io ho ahy ho toy ny vadiny."
34:5 Fa nony nandre Jakoba izany, satria ny zanany dia tsy tonga sy nonina tao izy niandry ny biby fiompy, dia nangina indray mandra-pahatongany.
34:6 Avy eo, rehefa Hamora, ny rain'i Sekema, nivoaka mba hasianao teny akory Jakoba,
34:7 indro, ny zanany tonga avy any an-tsaha. Ary rehefa nandre ny zava-nitranga, izy ireo, dia tezitra loatra, satria nanao zavatra ho maloto teo amin'ny Isiraely sy ny, amin'ny fandikana ny zanakavavin'i Jakoba, dia natao ho tsy ara-dalàna asa.
34:8 Ary dia niteny taminy Hamora: "Ny fanahin'ny Sekema zanakolahy efa lasa tia ny vavy. Mba omeo azy ho vadiny.
34:9 Ary aoka isika mankalaza hifanambady samy izy. Omeo anay ny zanakareo vavy, ary mandray ny zanakai-vavy.
34:10 Ary hiara-monina amintsika. Ny tany ao amin'ny hery: mamboly, varotra, ary handova azy. "
34:11 Ary Sekema mihitsy aza hoy Rahely tamin'ny rainy sy ny anadahiny: "Afaka mahita fitia eo imasonao, ary na inona na inona, dia hanendry, Homeko.
34:12 Ampitomboy ny vodiondry, sy fangatahana fanomezam-pahasoavana, ary Izaho no hanome malalaka izay hanontany. Omeo ahy ihany io zazavavy io ho vadiko. "
34:13 Ary ny zanak'i Jakoba namaly an'i Sekema sy ny rainy tamin'ny fitaka, ho tezitra amin'ny fanolanana ny anabaviny:
34:14 "Tsy mahazo manao izay angatahinareo, na mba hanome ny anabavinay ho tsy voafora ny lehilahy. Ho antsika, izany no ara-dalàna sy ny vetaveta.
34:15 Fa izahay dia mety hahavita izany, mba ho vita fanekena aminao, raha toa ianao ka vonona ny ho tonga tahaka anay, Ary raha manao firaisana ny lahy rehetra eo aminareo no hoforana.
34:16 Avy eo isika dia mifanohitra izy manome sy mandray ny vavy ary koa ny antsika; ka dia hiara-monina aminareo, ka dia ho firenena iray.
34:17 Fa raha tsy hoforana, dia halainay ny zanakay vavy ka hiala ao. "
34:18 Ny tolotra sitrak'i Hamorasy Sekema sy ny Zanany.
34:19 Ary tsy mahatonga ny tovolahy mba nijanonjanona; Raha ny marina dia avy hatrany tanteraka izay nangatahana. Fa tia ny zazavavy tena, ka dia tsara fantatra nandritra ny tarana-drainy.
34:20 Ary raha niditra teo amin'ny vavahadin'ny tanàna, dia niteny tamin'ny olona:
34:21 "Ireo olona ireo mipetraka tsara, ary te-hiara-monina amintsika. Aoka varotra eto amin'ny tany sy hamboly azy, for, satria malalaka ary malalaka, dia mila ny fambolena. Ny fanekempihavanana dia hahazo ny zananivavy ho vadiny, dia homenay azy antsika.
34:22 Misy zavatra iray izay misakana lehibe toy izany tsara: raha toa isika ka hoforana ny lahy, manahaka ny fombafomba ny firenena.
34:23 Sy ny fananany, sy ny biby fiompy, ary izay rehetra ananany, ho antsika, raha isika ihany no sitrapon'Andriamanitra izany, ary noho izany, in miara-miaina, dia hanangana firenena iray. "
34:24 Ary nanaiky izy rehetra hamora tsirairay ny lahy.
34:25 Ary indro, amin'ny andro fahatelo, raha ny fahoriam-ratra no lehibe indrindra, roa tamin'ny taranak'i Jakoba, Simeona sy Levy, ny rahalahin'i Dina, sahy niditra tao an-tanàna amin'ny sabatra. Dia novonoiny ny lahy rehetra.
34:26 Novonoiny izy ireo Hamora sy Sekema miara-, Dina anabaviny naka avy tao an-tranon'i Sekema.
34:27 Ary nony efa lasa nandeha, ny zanakalahin'i Jakoba hafa Nihazakazaka ny faty, ka namabo ny tanàna ao amin'ny famaliana ny fanolanana.
34:28 Nitondra ny ondry, sy omby, sy boriky, ary nametraka ny fako ho zavatra hafa rehetra izay tao an-tranony sy ny sahany,
34:29 izy ireo koa dia nandray ny zanany madinika ary ny vadiny babo.
34:30 Ary rehefa nahavita tamim-pahasahiana ireo asa, Hoy Jakoba tamin'i Simeona sy Levy: "Efa nahatonga loza amiko, ary ianao no nanao ahy ho feno fankahalana ny Kananita sy ny Perizita, ny mponina tamin'ity tany ity. Vitsy izahay. izy ireo, nanangona miaraka ny tenany, Mety hamely ahy, ary avy eo samy izaho sy ny ankohonako kosa dia ho amin'ny tondro-molotra. "
34:31 namaly izy ireo, "Tokony manararaotra ny anabavinay izy ireo toy ny mpivaro-tena?"

Genesisy 35

35:1 Toy izao, Hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba, "Mitsangàna ka miakara any Betela, ka mitoetra ao, ary hanao alitara ho an'Andriamanitra, Izay niseho taminao, fony ianao nandositra an'i Esao rahalahinao. "
35:2 Raha ny marina, Jacob, rehefa namory ny ankohonany rehetra, nanao hoe:: "Esory ny andriamani-kafa izay eo aminareo, ary ho voadio, ary koa ovay ny fitafianareo.
35:3 Mitsangàna, ka andeha isika hiakatra any Betela, ka mba manaova alitara any ho an'Andriamanitra, izay nanaraka ahy amin'ny andro fahoriana, ary izay niaraka tamiko teo amin'ny lalana. "
35:4 Noho izany, dia nomeny azy ny andriamani-kafa rehetra izay nananany, sy ny kavina izay teny an-tsofiny. Ary avy eo dia naleviny tao ambanin'ilay hazo terebinta hazo, izay ao an-dafin'i an-tanànan'i Sekema.
35:5 Ary rehefa niainga, ny tahotra avy amin'Andriamanitra nanafika tanàna rehetra manodidina, Ary izy ireo tsy sahy manenjika azy araka ny niala.
35:6 Ary noho izany, Jakoba dia tonga tany Lozy, izay ao amin'ny tany Kanana, ihany koa ny atao hoe Betela: izy sy ny olona rehetra niaraka taminy.
35:7 Ary nanorina alitara teo izy, Ary ny anaran'izany tany izany, 'Tranon'Andriamanitra.' Fa teo no nisehoan'Andriamanitra taminy, fony izy nandositra ny rahalahiny.
35:8 About izany fotoana izany, Deborah, ny haka mpitaiza amin'ny Rebekah, maty, ka naleviny tao am-pototry ny Betela, ambanin'ny hazo terebinta hazo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe, 'Oak mitomany.'
35:9 Ary Andriamanitra niseho indray tamin'i Jakoba, rehefa niverina avy tany Mesopotamia ny Syria, Dia nitso-drano azy,
35:10 nanao hoe:: "Ho intsony hatao hoe Jakoba, noho ny anarany dia hatao hoe Israely. "Dia nataony hoe Israely azy,
35:11 ka hoy izy taminy:: "Izaho no Andriamanitra Mahery Indrindra: hitombo sy mihabetsaha. Foko sy vahoaka firenena dia ho avy aminao, sy ny mpanjaka mivoaka avy ny valahanareo.
35:12 Ary ny tany izay nomeko an'i Abrahama sy Isaka, Dia homeko ho anao, sy ny taranakao mandimby anao Aho. "
35:13 Ary dia lasa niala taminy.
35:14 Raha ny marina, dia nanangana tsangambato vato, any amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy, nanidina fanatitra aidina momba ny azy, sady nasiany diloilo sy,
35:15 Ary ny anaran'izany tany izany, 'Betela.'
35:16 Avy eo, niala teo, dia tonga tany amin'ny tany lohataona izay mitondra mankany Efrata. ary, i Rahely rehefa miteraka,
35:17 satria sarotra teraka, izy no voalohany izay tonga notandindomin-doza. Ary ny mpampivelona nanao taminy hoe:, "Aza matahotra, fa hanana zazalahy izany koa. "
35:18 Avy eo, raha ny fiainany dia hiala noho ny fanaintainana, sy ny fahafatesana dia efa antomotra, Hagara nanao ny anaran'ny zanany lahy Benoni, izany hoe, ny zanaky ny fanaintainako. Na izany aza tena, ny rainy kosa nanao azy hoe Benjamina, izany hoe, ny zanaky ny ankavanana.
35:19 Ary dia maty Rahely, ka naleviny tao an-dalana mankany mankany Efrata: ity toerana ity dia Betlehema.
35:20 Ary Jakoba nanorina tsangam-bato noho ny fasana. Izany no tsangambato ny fasan-dRahely, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
35:21 Niala teo, dia nanorina ny lainy any an-dafin'ny tilikambon'ny andiany.
35:22 Ary rehefa nitoetra tao amin'io faritra io, Robena nivoaka, Ary lasa nodimandry any amin'ny Bila ny vaditsindranony-drainy, izay tsy toy izany zavatra kely toy ny tsy miafina aminy. Ary ny zanakalahin'i Jakoba dia roa ambin'ny folo.
35:23 Ary ny zanakalahin'i Lea: Robena teraka ny voalohany, sy Simeona,, ary Levi, ary ny Joda, sy Isakara, sy Zebolona.
35:24 Ny zana-dRahely: Dia Josefa sy Benjamina.
35:25 Ary ny zanakalahin'i Bila, ankizivavin'ny Rachel: Dana sy Naftaly.
35:26 Ary ny zanakalahin'i Zilpa, ankizivavin'ny Lea: Dia Gada sy Asera. Ireo no zanakalahin'i Jakoba, izay naterany tany Mesopotamia ny Syria.
35:27 Ary avy eo dia nankany amin'ny rainy tany Mamre, ny tanànan'i Arba: ity toerana ity Hebrona izany, izay nivahinian'i Abrahama sy Isaka.
35:28 Ary ny andro niainan'Isaka dia vita: dia valo-polo amby zato taona.
35:29 Ary rehefa levon'ny ny fahanterana, maty izy. Ary dia napetrany tamin'ny vahoakany, rehefa tratrantitra ka ela niainana. Sy ny zanany, Esao sy Jakoba, nandevina azy.

Genesisy 36

36:1 Ary izao no taranak'i Esao, izay atao hoe koa Edoma.
36:2 Esao naka vady tamin'ny zanakavavin'ny Kananita: Dia Ada, zanak'i Elona Hetita, sy Oholibama, zanakavavin'i Ana, ny zanakavavin'i Zibona Hivita,
36:3 ary Basemata, ny zanakavavin'i Ismaela, anabavin'i Nebaiota.
36:4 Ary Ada niteraka an'i Elifaza. Basemata torontoronina Regoela.
36:5 Oholibama torontoronina Jeosy, sy Jalama, ary Kora. Ireo no zanak'i Esao, izay naterany tany amin'ny tany Kanana.
36:6 Dia nentin'i Esao ny vadiny, ary ny zanany, sy zazavavy, ary ny olona rehetra tao an-tranony, ary ny fananany, sy ny biby fiompy, ary na inona na inona izy afaka nahazo tany amin'ny tany Kanana, ary dia niditra tao an faritra hafa, nialany eo anatrehan'i Jakoba rahalahiny.
36:7 Fa nanan-karena be izy ireo ka tsy afaka ka hitoetra eo aminy. Fa tsy ny tany ny ivahinianareo afaka hanohana azy ireo, noho ny habetsahan'ny ny ondry aman'osiny.
36:8 Ary Esao dia nonina tany an-tendrombohitra Seira: izy koa Edoma.
36:9 Ary izao no taranak'i Esao, ny rain'ny Edomita, any an-tendrombohitra Seira,
36:10 ary izao no anaran'ny zanany lahy: Elifaza, zanak'i Ada, ny vadin'i Esao, toy izany koa Regoela, ny zanak'i Basemata, ny vadiny.
36:11 Ary nanan-janakalahy Elifaza: namana, Omar, Zefo, sy Gatama, ary Kenez.
36:12 Ary Timna no vaditsindranon'i Elifaza, ny zanak'i Esao. Ary izy niteraka an'i Amaleka. Ireo no zanakalahin'i Ada, ny vadin'i Esao.
36:13 Ary ny zanakalahin'i Regoela sy Zera dia Nahata, Sama ary Miza. Ary izao no zanakalahin'i Basemata, ny vadin'i Esao.
36:14 Toy izany koa, ireo no zanakalahin'i Oholibama, ny zanakavavin'i Ana, ny zanakavavin'i Zibona, ny vadin'i Esao, izay naterany taminy: Jeosy, sy Jalama, ary Kora.
36:15 Ireo mpitarika ny taranak'i Esao, ny zanakalahin'i Elifaza, ny voalohan-teraky ny Esao: mpitarika Friend, mpitarika Omar, mpitarika Zefo, mpitarika Kenez,
36:16 mpitarika Kora, mpitarika Gatama, mpitarika ny Amalekita. Ary izao no zanakalahin'i Elifaza, tany amin'ny tany Edoma, Ary izao no zanakalahin'i Ada.
36:17 Toy izany koa, izao no zanakalahin'i Regoela, ny zanak'i Esao: mpitarika Nahata, mpitarika Zera, mpitarika Sama, mpitarika Miza. Ary izao no mpitarika Regoela, tany amin'ny tany Edoma. Ary izao no zanakalahin'i Basemata, ny vadin'i Esao.
36:18 Ary izao no zanakalahin'i Oholibama, ny vadin'i Esao: mpitarika Jeosy, mpitarika Jalama, mpitarika Kora. Ary izao no mpitarika Oholibama, ny zanakavavin'i Ana sady vadin'i Esao.
36:19 Ireo no zanak'i Esao, Ary izao no mpitarika: izany no Edoma.
36:20 Ary izao no zanakalahin'i Seïra, Horita, ny mponina amin'ny tany: Lotan, ary Sobala, sy Zibona, sy Ana,
36:21 sy Disona, ary ny arivo, ary Disana. Ireo no mpitarika tamin'ny Horita, ny taranak'i Seira, tany amin'ny tany Edoma.
36:22 Ary namoaka zanakalahin'i Lotana: Hory sy Hemana. Fa ny anabavin'i Lotana dia Timna.
36:23 Ary izao no zanakalahin'i Sobala: Alvana, sy Manahata, sy Ebala, ary Sefo, ary Onama.
36:24 Ary izao no zanakalahin'i Zibona: Aia sy Ana. Izany no Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, fony izy niandry ny borikin'i Zibona rainy.
36:25 Ary nanan-janakalahy Disona, ary ny zanakavavy Oholibama.
36:26 Ary izao no zanakalahin'i Disona: Hemdana, ary Esheban, sy Jitrana, ary Kerana.
36:27 Toy izany koa, ireo no zanak'i Ezera: Bilhan, sy Zavana, ary Will.
36:28 Ary nanan-janakalahy Disana: Oza sy Arana.
36:29 Ireo no mpitarika tamin'ny Horita: mpitarika Lotan, mpitarika Sobala, mpitarika Zibona, mpitarika Ana,
36:30 mpitarika Disona, an'arivony mpitarika, mpitarika Disan. Ireo no mpitarika tamin'ny Horita, izay nanjaka tany amin'ny tany Seïra.
36:31 Ary talohan'ny ny zanak'Israely dia nanana mpanjaka, mpanjaka izay nanjaka tany amin'ny tany Edoma dia ireo:
36:32 Bela, zanak'i Beora, ary ny anaran'ny tanànany Dinaba.
36:33 Ary maty Bela, ary Jobaba, ny zanak'i Zera avy any Bozra, no nanjaka nandimby azy.
36:34 Ary maty Jobaba, dia, Azy Hosama avy tamin'ny tanin'ny Temanita no nanjaka nandimby azy.
36:35 Toy izany koa, ity iray ity satria maty, Hadada, zanak'i Bedada no nanjaka nandimby azy. Ary namely ny Midianita tany amin'ny faritr'i Moaba. Ary ny anaran'ny tanànany Avita.
36:36 Ary rehefa maty Adad, Samla avy tany Masreka no nanjaka nandimby azy.
36:37 Toy izany koa, ity iray ity satria maty, Saoly avy tany Rehobota ny ony, no nanjaka nandimby azy.
36:38 Ary rehefa efa lasana koa, Fanararaotana ankizy, ny zanak'i Akbora, nandimby ny fanjakana.
36:39 Toy izany koa, ity iray ity satria maty, Hadara no nanjaka nandimby azy; ary ny anaran'ny tanànany dia Pau. Ary ny vadiny dia Mehetabela hoe, zanakavavin'i Matreda, zanakavavin'i Me-zahaba.
36:40 Noho izany, ireo no anaran 'ny mpitondra Esao, araka ny fianakaviany, sy ny toerana, ary ny voambolana: mpitarika Timna, mpitarika Alvah, mpitarika Jetheth,
36:41 mpitarika Oholibama, mpitarika Elaha, mpitarika Pinon,
36:42 mpitarika Kanez, mpitarika Friend, mpitarika Mibzar,
36:43 mpitarika Magdiel, mpitarika Iram. Ireo no mpitarika Edoma monina any amin'ny tany izay nitondrana azy hitondra: Izany no Esao, ny rain'i Edoma.

Genesisy 37

37:1 Ary ny andro niainan'i Jakoba tao amin'ny tany Kanana, izay ny rainy nivahiniany.
37:2 Ary izao no ny taranany. Joseph, tamin'izy enina ambin'ny folo taona, dia miandry ondry miaraka amin'ny rahalahiny, fony izy mbola zaza. Ary izy niara ny zanak'i Bila sy Zilpa, ny vadiny ny rainy. Ary niampanga ny rahalahiny any amin'ny rainy ny mpanota indrindra ny heloka bevava.
37:3 Ary tian'Isiraely Josefa, mihoatra noho ny zanany, satria efa manan'anaka izy rehefa antitra. Ary nanao ny akanjo lava izy, tenona lava.
37:4 Ary hoy ny rahalahiny, satria izy tia-drainy mihoatra noho izy lahy hafa, nankahala azy, fa tsy afaka milaza na inona na inona am-pilaminana ho azy.
37:5 Ary izany ihany koa no nitranga fa nitantara ny fahitana ny nofy tamin'ny rahalahiny, izay antony bebe kokoa ny fankahalana nanomboka ho kolokoloina.
37:6 Ary hoy Izy taminy:, "Henoy ny nofy izay hitako.
37:7 Nieritreritra aho namehy amboara tany an-tsaha. Ary ny amboarako dia toa mitsangana ka mijoroa, ary ny amboara, mijoro manao faribolana, ka hajaina ny amboarako. "
37:8 Namaly ny rahalahiny: "Moa ve ianao ho ny mpanjakanay? Sa ve isika maneke ny fanjakany?"Koa, izany zavatra izany ny nofiny sy ny teniny raha toa kindling ny fialonana sy fankahalana.
37:9 Toy izany koa, nofy hafa koa nahita, izay Nanazava tamin'ny rahalahiny, nanao hoe:, "Nahita tamin'ny nofy, toy ny hoe ny masoandro, ary ny volana, ary ny kintana iraika ambin'ny folo no fanehoana fanajana an ahy. "
37:10 Ary rehefa mifandray izany ny rainy sy ny rahalahiny, dia niteny mafy azy ny rainy, ka hoy Izy:: "Inona no dikan'ny hoe anao, izany nofy efa nahita? tokony ho, sy ny reninao, sy ny rahalahinao hanaja anao eto an-tany?"
37:11 Noho izany, ny rahalahiny no mialona ny azy. Na izany aza tena, ny rainy nandinika ilay raharaha mangina.
37:12 Ary raha mbola tsia ny rahalahy tao Sekema, niandry ny ondry aman'osiny ny rainy,
37:13 Ary hoy Isiraely tamin'i azy: "Ny rahalahy iandrasany ondry tao Sekema. Avia, Dia hirahiko hankany aminy ianao. "Ary rehefa namaly,
37:14 "Vonona aho,"Hoy izy taminy:, "Mandehana, ka hizaha na ny zava-drehetra dia miroborobo ihany ny rahalahinao sy ny biby fiompy, ary tatitra ho ahy ny zava-mitranga. "Koa, izay iraka avy tany amin'ny lohasahan'i Hebrona, dia tonga tao Sekema.
37:15 Ary nisy lehilahy nahita azy nirenireny tany an-tsaha, Dia nanontany azy Jesosy izay izy nitady.
37:16 Dia namaly: "Rahalahiko no tadiaviko. Lazao amiko izay miraoka ahitra ny ondry aman'osy. "
37:17 Ary hoy ralehilahy taminy: "Efa niala avy tamin'ity tanàna ity. Fa efa reko izy niresaka hoe:, 'Andeha isika hankany Dotana.' "Koa, Joseph nanohy nanaraka ny rahalahiny, Ary nahita azy tany Dotana.
37:18 Ary, rehefa nahita azy eny lavidavitra eny, fony izy tsy mbola nanatona azy ireo, dia nanapa-kevitra ny hamono azy.
37:19 Dia hoy izy ireo niresaka: "Indro, manakaiky ny mpanonofy.
37:20 Avia, aoka hovonointsika izy ka hatsipintsika ao anatin'ny lavaka fanangonan-drano taloha. Ary aoka isika hoe:: 'Ratsy efa lanin'ny biby masiaka izy.' Ary avy eo dia lasa toa ny nofiny izay hataony ho azy. "
37:21 fa Robena, amin'ny nandre izany, niezaka mba hanafahana azy amin'ny tànany, ka hoy Izy::
37:22 "Aza hanaisotra ny ainy, na mandatsa-drà. Fa atsipazo ao anatin'io lavaka fanangonan-drano, izay any an-efitra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny tananao tsy mampidi-doza. "Fa izy no nilaza izany, maniry ny hanafaka azy amin'ny tànany, mba hiverina azy any amin'ny rainy.
37:23 Ary noho izany, raha vao tonga teo amin'ny rahalahiny, izy ireo dia haingana nendahany ny akanjonao, izay dia fehin-lavany sy ny tenona lava,
37:24 dia nanipy ary ho amin'ny lavaka fanangonan-drano taloha, izay natao tsy misy rano.
37:25 Ary nipetraka nihinan-kanina, dia nahita ny sasany Ismaelita, mpitety avy tany Gileada, ary ny ramevany, mitondra zava-manitra, ary resin, ary ny diloilo nisy miora any Egypta.
37:26 Noho izany, Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny: "Inona no soa antsika, raha hamono ny rahalahintsika sy hanafina ny ràny isika?
37:27 Tsara, raha tonga nivarotra tamin'ny Isimaelita, ary avy eo ny tanana dia tsy ho voaloto. Fa Izy no rahalahintsika sy nofontsika. "Ny rahalahiny nanaiky ny teniny.
37:28 Ary rehefa Midianita mpandranto no nandalo, dia nitarika azy avy amin'ny lavaka fanangonan-drano, ary nivarotra azy tamin'ny Isimaelita sekely volafotsy roa-polo. Ary ireo nitondra azy ho any Egypta.
37:29 ary Robena, niverina tany amin'ny lavaka fanangonan-drano, tsy nahita ny zaza.
37:30 Ary ny fitafiany rending, dia nandeha ho any amin'ny rahalahiny ka nanao hoe:, "Ny zaza tsy eo, ary toy izany koa aiza no halehako?"
37:31 Avy eo dia naka ny akanjonao, ka natsobony tamin'ny rà ny zanak'osy, izay efa namoy ny ainy,
37:32 fandefasana ireo izay nitondra ho any amin'ny rainy, ka hoy izy:: "Hitanay ity. Izahao na dia ny akanjo lava ny zanakao lahy na tsia. "
37:33 Ary rehefa niaiky izany ny rainy, hoy izy:: "Ny akanjo lava ny zanako lahy. Tena zava-dratsy bibidia no mihinana azy; efa lanin'ny biby fiompy Joseph. "
37:34 Ary nandrovitra ny fitafiany, dia nitafy lamba fisaonana, nisaona ny zanany nandritra ny fotoana ela.
37:35 Avy eo, raha ny zanany rehetra nivory mba hanamaivanana ny alahelo ny rainy, dia tsy vonona ny handray fampiononana, fa hoy izy:: "Izaho no hidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny davaka." Ary raha naharitra in hitomany,
37:36 ny Midianita nivarotra an'i Josefa tany Ejipta tamin'i Potifara, tandapan'i Farao, mpampianatra ny miaramila.

Genesisy 38

38:1 About izany fotoana izany, Joda, nidina niala teo amin'ny rahalahiny, nijery nanatrika ny lehilahy Adolamita, atao hoe Hirah.
38:2 Ary dia nahita ny zanakavavin'i Soa lehilahy iray antsoina hoe, Kanana. Ary naka azy ho vady, dia niditra ho azy.
38:3 Dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy;, dia nataony hoe Era ny anarany.
38:4 Ary ny mamorona taranany indray, dia niteraka zazalahy, nataony hoe Onana azy.
38:5 Toy izany koa, dia niteraka fahatelo, izay nataony hoe Sela, rehefa izay teraka, dia nitsaha-jaza intsony.
38:6 Ary Joda, nanome vady ho an'ny Era lahimatoany, Tamara no anarany.
38:7 Ary izany ihany koa no nitranga fa Era, ny voalohany teraka Joda, Fa ratsy fanahy teo imason 'ny Tompo, ary novonoina ny azy.
38:8 Noho izany, Ary hoy Joda tamin'i Onana zanany: "Midira amin'ny vadin'ny rahalahinao, ary miaraha aminy, mba hanangana taranaka ny rahalahinao. "
38:9 izy, satria fantatrareo fa ny zanany mba ho teraka tsy ho, rehefa niditra tamin'ny vadin'ny rahalahiny, dia nandraraka ny voa amin'ny tany, fandrao madinika ho teraka ao ny anaran'ny rahalahiny.
38:10 Ary noho izany antony, ny Tompo namely azy, satria nanao zava-maharikoriko.
38:11 Noho izany zavatra izany, Hoy Joda tamin'ny vavy-in-lalàna Tamara, "Aoka ho mpitondratena ao an-tranon'ny rainao, mandra-mitombo Sela zanako izy. "Fa natahotra, dia namaky izy mety ny, tahaka ny rahalahiny no. Dia lasa nandeha, ary nitoetra tao an-tranon-drainy.
38:12 Avy eo, rehefa ela no lasa, ny zanakavavin'i Soa, ny vadin'i Joda,, maty. Ary rehefa nanaiky fampiononana araka ny alahelo, dia niakatra ho any amin'ny mpanety ny ondriny tany Timna ny, izy sy Hirah, ny mpiandry ondry ny ondry Adolamita.
38:13 Ary nisy nilaza tamin'i Tamara fa ny rainy-in-lalàna no niakatra ho any Timna hanety ny ondry.
38:14 Ary mitahiry manala ny akanjony fanaon'ny mpitondratena azy, dia naka ny efitra lamba. Ary fanovana ny fitafiany, dia nipetraka teo amin'ny sampanan-dalana izay mitondra any amin'ny Timna, satria efa lehibe Sela, ary tsy mbola nandray azy ho toy ny vadiny.
38:15 Ary hitan'i Joda izy, dia nihevitra azy ho mpivaro-tena. Satria efa nanarona ny tavany izy, fandrao ho ekena izy.
38:16 Ary raha niditra taminy, hoy izy:, "Avelao aho hiaraka aminao." Fa tsy nahalala azy izy mba ho ny zanany vavy-in-lalàna. Ary izy namaly, "Inona no homenao ahy, ho tia ahy toy ny vaditsindrano?"
38:17 Hoy izy, "Hampanatitra zanak'osy avy amin'ny ondry aman'osy aho." Ary koa, hoy izy, "Izaho hamela izay tianao, raha omeo antoka, mandra afaka mandefa izay mampanantena. "
38:18 hoy Joda, "Inona no tianao homena ho tsatòka?"Namaly izy, "Ny peratra sy ny fehin-tanana, ary ny tehina fa ianareo no mihazona eny an-tananao. "Ateriny, ny vehivavy, avy amin'ny firaisana ara-nofo iray fihaonana, nanan-anaka.
38:19 Ary niainga ravehivavy ka lasa nandeha. Ary mitahiry avokoa ny fitafiany hoe: Efa nakarina, izy niakanjo ny akanjony fanaon'ny mpitondratena azy.
38:20 Dia nampitondrain'i Joda zanak'osy iray tamin'ny mpiandry ondry, ny Adolamita, ka dia mba handray ny antoka izay efa nomena ny vehivavy. Fa, rehefa tsy nahita azy,
38:21 dia nanontany ny olona teo amin'ny fonenan: "Aiza ny vehivavy nipetraka teo amin'ny sampanan-dalana?"Ary namaly izy rehetra, "Tsy nisy mpivaro-tena amin'ity tany ity."
38:22 Niverina tany amin'i Joda, ka hoy izy taminy:: "Tsy nahita azy. Koa, ny olona teo amin'ny fonenan nilaza tamiko fa tsy mbola nisy mpivaro-tena nipetraka teo. "
38:23 hoy Joda: "Aoka ny hihazonany ny tenany ho tsiny. tokoa, izy dia tsy afaka niampanga antsika ny lainga. Efa nampanateriko ny zanak'osy izay efa nampanantenaina, nefa tsy nahita azy. "
38:24 Ary indro, rehefa afaka telo volana, dia nilaza tamin'i Joda, nanao hoe:, "Tamara, ny zanakao vavy-in-lalàna, efa nijangajanga sy ny kibony toa hohalehibiazina. "Ary hoy Joda, "Alaharo eto ny azy, ka mba ho may. "
38:25 Fa rehefa natao entina mivoaka ho any amin'ny sazy, dia naniraka ho any ny rainy-in-lalàna, nanao hoe:: "Izaho va no torontoronina ny olona izay isan 'ireo zavatra ireo. Fantaro izay peratra, sy ny fehin-tanana, ary ny tehina izany. "
38:26 fa, fanekena ny fanomezam-pahasoavana, nanao hoe:: "Izy no marina noho izaho. Fa tsy hanolotra azy Sela zanako lahy. "Na dia izany aza, dia nahalala azy intsony.
38:27 Avy eo, amin'izao fotoana izao ny fahaterahana, niseho zaza kambana tao an-kibo. Ary noho izany, ao amin'ny tena fanaterana ny zaza, anankiray naninjitra ny tànany, izay ny mpampivelona mifatotra kofehy mena, nanao hoe:,
38:28 "Ity no hivoaka voalohany."
38:29 Fa amin'ny fahamarinana, mihemotra ny tànany, ny anankiray nivoaka. Ary hoy ravehivavy:, "Nahoana no nizarana ny fizarazaran'I ho anao?"Ary noho izany antony, ny anarany nataony hoe Perez.
38:30 Rehefa afaka izany,, teraka ny rahalahiny avy, tamin'ny tànany dia ilay kofehy mena. Dia nataony hoe Zera azy.

Genesisy 39

39:1 Mandritra izany fotoana izany, Joseph Nentina tany Egypta. ary Potifara, tandapan'i Farao, ny mpitarika ny tafika, lehilahy Egyptiana, nividy azy tamin'ny tanan'ny Isimaelita, araka izay nentina.
39:2 Ary Jehovah nomba azy, ary izy dia lehilahy nambinina amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Ary nonina tao an-tranon'ny tompony,
39:3 izay nahalala tsara fa ny Tompo nomba azy, ary izay rehetra natao tao aminy no nitarika ny tànany.
39:4 Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony, dia nanompo azy. Ary, rehefa avy napetraka miandraikitra ny zava-drehetra ao aminy, dia nifehy ny trano izay efa nomena azy sy ny zava-drehetra izay efa nanolotra azy.
39:5 Ary Jehovah nitahy ny ankohonan'i Ejipsiana, noho ny amin'i Josefa, ary maro ny fananany rehetra, toy ny ao an-trano be, toy ny tany an-tsaha.
39:6 Fa tsy nisy nahalala afa-tsy ny mofo izay nihinana. Ary Josefa dia tsara bika, ary marevaka ny amin'ny miseho.
39:7 Ary noho izany, rehefa ela, ny tompovavy nanopy ny masony hijery an'i Josefa, ary hoy izy:, "Matoria amiko."
39:8 Ary tsy nanaiky mihitsy ny ratsy fanahy asa, dia nanao taminy hoe:: "Indro, tompoko efa nanolotra ny zavatra rehetra ho ahy, ary tsy fantany izay efa tao an-tranony.
39:9 Ary tsy misy na inona na inona ka tsy ato heriko, na dia tsy natolotra ahy, afa-tsy ianao, fa ianao no vadiny. Koa hataoko ahoana no hanao izany ratsy asa ka hanota Andriamanitro?"
39:10 Miaraka toy izany, mandritra ny andro tsirairay, ravehivavy dia pestering ilay tovolahy, ka dia nety ny fanitsakitsaham-bady.
39:11 Ary nony, tamin'ny andro anankiray, fa niditra tao an-trano Josefa, ka dia nanao zavatra, tsy misy vavolombelona.
39:12 ary izy, mitantana ny somotraviavin-dambany, nanao hoe:, "Matoria amiko." Fa, namela ny akanjo ivelany teny an-tànany, nandositra ka nandeha ivelany.
39:13 Ary hitan-dravehivavy ny akanjo teny an-tanany sy ny tenany hamavoina,
39:14 dia niantso ny tenany ny olona tao an-tranony, ary hoy izy taminy: "Inona, efa nampiditra lehilahy Hebreo mba hanararaotra antsika. Dia niditra tao ahy, mba hiaraka amiko; Ary nony efa niantso mafy avy,
39:15 ary efa nihaino ny feoko, dia niala ambadiky ny kapôty natao, ka dia nandositra any ivelany. "
39:16 Amin'ny maha-porofo, noho izany, ny ny tsy fivadihana, dia nihazona ny akanjo ivelany, ary nasehony izany tamin'ny vadiny, rehefa niverina an-trano.
39:17 Ary hoy izy:: "Ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao tao amiko, Nanatona ahy mba hanao ahy ho fihomehezana.
39:18 Ary rehefa nandre ahy dia mitaraina, dia niala ambadiky ny kapôty natao, ka dia nandositra any ivelany. "
39:19 ny tompony, rehefa nandre ireo zavatra ireo, ary rehefa tafahoatra matoky ny tenin 'ny vadiny, Dia tezitra indrindra.
39:20 Dia natolony an'i Josefa ho any am-ponja, izay ny mpifatotra 'ny mpanjaka dia foana, ka dia fonosina ao anatin'ny amin'io toerana io.
39:21 Fa ny Tompo nomba an'i Josefa, ary, manana fo izy, ka nampahita fitia azy teo imason'ny ny mpitarika ny trano-maizina,
39:22 izay hatolotra eo an-tànany ny mpifatotra rehetra izay natao tany am-ponja. Ary na inona na inona efa natao, teo ambaniny dia.
39:23 Fa tsy nisy na inona na inona ny tenany fantany, rehefa nanankinana ny zavatra rehetra ho Azy. Fa ny Tompo nomba azy, ary izy nitarika ny zava-drehetra nataony.

Genesisy 40

40:1 Raha izany no mitranga, dia nitranga dia nisy roa lahy tandapa, ny mpandroso zava-pisotro ny mpanjakan'i Egypta, ary ny Miller-bary, nanafintohina ny tompony.
40:2 ary Farao, ho tezitra aminy, (Ary ny anankiray dia miandraikitra ny mpandroso zava-pisotro, ny hafa ny millers-bary)
40:3 naniraka azy hankany an-tranomaizina ny mpitarika ny miaramila, izay Josefa koa dia voafonja.
40:4 Fa ny mpiandry trano-maizina nanolotra azy ho any amin'i Josefa, izay nanompo azy ireo ihany koa. Misy ny fotoana kely nandalo, raha mbola natao tany am-ponja.
40:5 Ary izy roa lahy nahita toy izany koa tamin'ny nofy indray alina, izay fanazavana dia tokony ho mifandray amin'izy samy.
40:6 Ary Josefa, raha efa niditra ho azy ireo ny maraina, ary efa nahita azy ireo mampalahelo,
40:7 dia naka hevitra azy ireo, nanao hoe:, "Nahoana no ny fitenenana sadder anio noho ny mahazatra?"
40:8 namaly izy ireo, "Efa nahita nofy, ka tsy misy olona mahalaza ny heviny ho antsika. "Dia hoy i Josefa taminy, "Tsy heviny dia an'Andriamanitra? Tantarao amiko izay efa hitanao. "
40:9 Ary ny lehiben'ny mpitondra kapoaka Nanazava ny nofy aloha. "Hitako eo anatrehako ny voaloboka,
40:10 izay nisy sampany telo, -maniry tsikelikely ho hitsimoka, ary, araka ny voninkazo, dia matotra ho voaloboka.
40:11 Sy ny kapoaky ny Farao teny an-tanako. Noho izany, Dia nalaiko ny voaloboka, ka nofiazako ho ao amin'ny kapoaka izay natao, dia nanolotra ny kapoaka ho an'i Farao. "
40:12 Joseph namaly: "Izao no hevitry ny nofy. Ny solofony telo dia telo andro manaraka,
40:13 Avy eo Farao dia hahatsiaro ny fanompoana, dia hampodiny ho ao amin'ilay toerana taloha. Ary ianao no hanome azy ny kapoaka araka ny birao, rehefa no zatra nanao teo anatrehan'ny.
40:14 Ihany mahatsiaro ahy, rehefa izany dia ho soa ianao, ka ataovy amiko izany famindram-po, hilaza amin'i Farao mba hitarika ahy avy tao am-ponja ity.
40:15 Fa efa nangalatra avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo, ary eto, tamim-pahatsorana, Aho, dia natsipy tany amin'ny lavaka. "
40:16 Ary ny lohan'ny Miller-bary, nahita fa efa tamim-pahendrena hahalalana ny nofy, nanao hoe:: "Izaho koa nahita nofy: fa nisy harona telo amin'ny koba ambony lohako,
40:17 ary in iray harona, izay ambony indrindra, Dia nitondra sakafo rehetra izay zavatra nataon 'ny fahaiza-mofo, ary nohanin'ny vorona avy amin'izany. "
40:18 Joseph namaly: "Izao no hevitry ny nofy. Ny harona telo dia telo andro manaraka,
40:19 Avy eo dia hitondra intsony Farao ny lohanao, ary koa ny hampiato anareo avy amin'ny hazo fijaliana, dia avy ny vorona no mamiravira, ny nofo. "
40:20 Ny andro fahatelo taorian'izay dia ny andro nahaterahan'i Farao. Ary nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanompony, dia nahatsiaro, nandritra ny fanasana, ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny Miller-bary.
40:21 Ary Izy no nampody ny anankiray ho any amin'ny fonenany, manolotra Azy ny kapoaka;
40:22 ny anankiray kosa nahantony tamin'ny hazo, ary dia toy izany ny fahamarinan 'ny mpandika ny nofy dia voaporofo.
40:23 Ary na dia nandroso be tamin'ny fanambinana, ny lehiben'ny mpitondra kapoaka nanadino ny mahalaza ny heviny nofy.

Genesisy 41

41:1 Rehefa afaka roa taona, Hitan'i Farao nofy. Nieritreritra ny tenany ho mijoro efa mihoatra noho ny ony,
41:2 izay niakatra ombivavy fito, tsara tarehy indrindra sy mahery. Dia niandry tao faritra teo toerana.
41:3 Toy izany koa, fito hafa koa nivoaka avy tao amin'ny ony, maloto ary tsara Nahia. Dia niandry teo ihany amoron'i Neily, in maitso toerana.
41:4 Dia nihinana ireo izay fijery sy ny toe-tena dia tena mahafinaritra. Farao, rehefa nifoha,
41:5 natory indray, ary nahita nofy hafa. Salohim-bary fito niseho tamin'ny tahony iray, feno sy tsara niforona.
41:6 Toy izany koa, hafa salohim-bary, mitovy isa, nitsangana, manify ka nasiany tamin'ny mampikorontana,
41:7 mandevona ny hatsaran-tarehy rehetra, ny voalohany. Farao, rehefa nifoha rehefa avy amin'ny fitsaharany,
41:8 Ary nony maraina tonga, ho tora-kovitra noho ny tahotra, naniraka tany rehetra ny fandikan-teny Egypta ary ho an'izay rehetra ny olon-kendry. Ary rehefa nantsoina, Nohazavainy tamin'izy ireo ny nofiny; nefa tsy nisy nahalaza izay heviny izany.
41:9 Ary tamin'ny farany ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka, fahatsiarovana, nanao hoe:, "Tsy miaiky ny fahotako.
41:10 Ny mpanjaka, satria tezitra tamin'ny mpanompony, nandidy izaho sy ilay lehiben'ny Miller-bary ho voatery ho ao an-trano-maizina ny mpitarika ny miaramila.
41:11 Ery, in indray alina, na izahay nahita nofy presaging ny hoavy.
41:12 Amin'izany toerana, nisy Hebreo, mpanompon'ny mitovy komandin'ny miaramila, izay nanazava ny nofy izahay.
41:13 Na inona na inona renay no voaporofo rehefa afaka izany, ny zava-nitranga ny raharaha. Fa naverina tamin'ny laoniny amin'ny biraoko, ka dia nahantona teo amin'ny hazo fijaliana. "
41:14 avy hatrany, ny mpanjaka fahefana, Joseph Nentina avy tao am-ponja, ka noharatany azy. Ary ny fitafiany niova, dia nanolotra zavatra ho azy izy.
41:15 Ary hoy izy taminy:, "Efa nahita nofy, ka tsy misy olona izay afaka fahatanterahan'ny azy ireo. Efa reko fa tena hendry ianao amin'ny fandikana ireo. "
41:16 Joseph namaly, "Ankoatra ny ahy, Andriamanitra dia mandray tsara amin'i Farao. "
41:17 Noho izany, Nanazava Farao izay efa hitany: "Nihevitra aho fa ny tenako dia nitsangana teo amoron'ny renirano,
41:18 ary ny ombivavy fito niakatra avy ao amin'ny ony, tsara tarehy indrindra sady feno nofo. Ary grazed amin'ny fiandrasana ny ny faritra teo maitso.
41:19 Ary indro, Dia nanaraka rehefa afaka izany, ombivavy fito hafa, toy izany deformity sy ny emaciation toy ny mbola tsy hita tany amin'ny tany Egypta.
41:20 Ireo nihinana ka nandevona ny voalohany,
41:21 Tsy miresaka momba ny fanomezana feno. Fa izy ireo koa dia nitoetra teo amin'ny toe-emaciation sy ny squalor. fifohazana, fa rehefa vesaran'ny an-tory indray,
41:22 Hitako fa, indro nofy. Salohim-bary fito nifofofofo avy amin'ny tahony iray, feno ary tena tsara tarehy.
41:23 Toy izany koa, fito hafa, manify ka nasiany tamin'ny mampikorontana, nitsangana avy amin'ny tahony.
41:24 Dia nihinana ny hatsaran 'ny voalohany. Nohazavaiko izany nofy ny fandikan-teny, ka tsy misy olona izay afaka namelabelatra azy io. "
41:25 Joseph namaly: "Ny nofin'i 'ny mpanjaka iray. Inona no hataon'Andriamanitra, dia nanambara tamin'i Farao.
41:26 Ny ombivavy fito tsara tarehy, Ary ny ombivavy fito be voa-bary, dia fito taona zina. Ary toy izany ny hery ny nofy takatra tsara mba ho toy izany koa.
41:27 Toy izany koa, ny fito mahia sady Nahia ombivavy, izay niakatra nanaraka ireny,, Ary ny ombivavy fito mahia salohim-bary, izay namely ny rivo-mahamay, dia manatona fito taona mosarena.
41:28 Ireo dia ho tanteraka ao amin'ity lamin'ny.
41:29 Indro, dia ho tonga fito taona ny fahavokarana be nanerana ny tany Ejipta manontolo.
41:30 Rehefa afaka izany,, hisy iray hafa hanaraka fito taona, Momba lehibe toy izany teo aloha fa be dia be rehetra dia hatolotra eo an fanadinoana. Fa ny mosary handevona ny tany rehetra,
41:31 sy ny hamafin'ny fahoriana izany dia hahatonga ny halehiben'ny ny haben'ny mba ho very.
41:32 Ankehitriny, , dia izay nahita fanindroany, dia nofy mikasika ny toy izany. Izany dia famantarana ny amin'ny hentitra, fa ny tenin 'Andriamanitra no tsy maintsy hatao, ka dia ho vita haingana.
41:33 Koa ankehitriny, dia aoka ny mpanjaka manome hendry sy nazoto niasa ny olona, ary mametraka azy hanapaka ny tany Egypta,
41:34 ka mba hanendry mpikarakara eran 'ny faritra. Ary aoka ny ampahadimin'ny vokatry ny voankazo, nandritra ny fito taona mahavokatra
41:35 fa ankehitriny Efa nataonao ny hitranga, ao an-trano fitehirizana Izy hangonina. Ary aoka ny vary rehetra ho voatahiry any, ambany ny herin 'ny Farao, ary aoka izy hotehirizina ao an-tanàn-dehibe.
41:36 Ary aoka ho voaomana ho amin'ny hoavy mosary fito taona, izay hampahory Ejipta, ary ny tany dia tsy ho levona ny fahoriana. "
41:37 Ny torohevitra sitrak'i Farao sy ny mpanompony rehetra,.
41:38 Ary hoy Izy taminy:, "Moa ve isika ho afaka hahita olon-kafa toy izany lehilahy, izay feno ny Fanahy 'Andriamanitra?"
41:39 Noho izany, dia hoy izy tamin'i Josefa: "Satria efa nanambara ho anareo rehetra izay efa nanao hoe:, aho dia ho afaka ny hahita olona hendry, ary toy ny be toa anao?
41:40 Ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, sy ny fahefan 'ny vavanao, ny olona rehetra dia maneho fankatoavana. Amin'ny lalana iray ihany, eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana, no handeha eo alohanao. "
41:41 Ary indray, Hoy Farao tamin'i Josefa, "Indro, Izaho dia manao fetr'andro anao hanapaka ny tany Egypta rehetra. "
41:42 Dia naka ny peratra tamin'ny tanany ny, ka dia nomeny azy ho eo an-tànany. Ary niakanjo azy amin'ny akanjo rongony fotsy madinika, ary nampitoeriny rojo volamena ny vozony.
41:43 Ary nitondra azy niakatra teo amin'ny kalesy haingam-pandeha faharoa, miaraka amin'ny Mpitondra hafatra nitory fa ny olona rehetra dia tokony manenjana ny lohaliko eo anatrehany, ary dia ny mahafantatra fa izy no mpanapaka ny tany Egypta rehetra.
41:44 Toy izany koa, hoy ny mpanjaka tamin'i Joseph: "Izaho no Farao: afa-tsy ny fahefana, tsy hisy hifindra tànany na ny tongony eto amin'ny tany rehetra Egypta. "
41:45 Dia nanova ny anarany naka azy ny olona, ao amin'ny Ejiptiana fiteny: 'Mpamonjy izao tontolo izao.' Ary nomeny azy ho vady, Asenata, ny zanakavavin'i fera, mpisorona tao Heliopolis. Ary Josefa dia nivoaka ho any amin'ny tany Egypta.
41:46 (Ary izy telo-polo taona, raha niseho teo teo imason'i Farao mpanjaka.) Ary nandeha nanerana ny faritr'i Ejipta.
41:47 Ary ny fahavokarana 'ny fito taona tonga. Ary raha ny tanimbary dia nihena ny amboara, izao no nivory tany amin'ny firaketana Egypta.
41:48 Ary ankehitriny, ny be-bary dia voatahiry any amin'ny isan-tanàna.
41:49 Ary nisy toy izany be dia be ny vary tritika fa azo oharina amin 'ny fasika any an-dranomasina, ary ny fiantranareo nihoatra fepetra rehetra.
41:50 Avy eo, talohan'ny tonga ny mosary, Joseph dia niteraka zazalahy roa, izay Asenata, ny zanakavavin'i fera, mpisorona tao Heliopolis, niteraka ho azy.
41:51 Ary niantso ny anaran'ny lahimatoa dia Manase, nanao hoe:, "Andriamanitra efa nahamaro ahy hanadino ny asany rehetra sy ny ankohonan-draiko."
41:52 Toy izany koa, ny faharoa nataony hoe Efraima, nanao hoe:, "Andriamanitra efa nahamaro ahy hampitombo any amin'ny tany 'ny fahantrana."
41:53 Ary noho izany, raha ny mofo fito taona ny fahavokarana izay nitranga tany Egypta, efa lasa,
41:54 ny fito taona ny fahoriana, izay Joseph efa mialoha, Nanomboka tonga. Ary mafy ny mosary eran'izao tontolo izao, fa nisy hanina tany rehetra tany amin'ny tany Egypta.
41:55 Ary satria noana, ny olona niantso tamin'i Farao, nangataka vatsy. Ary hoy Izy taminy:: "Mankanesa any amin'i Josefa. Ary manao izay rehetra hilaza aminao. "
41:56 Dia misy mosary mitombo isan'andro any amin'ny tany rehetra. Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary rehetra ka nivaro-bary tamin'ny Egyptiana. Fa ny mosary efa nampahory azy koa.
41:57 Ary isan-tokony eran'ny tonga tany Egypta, mba hividy sakafo sy handemana ny loza ny fahoriana.

Genesisy 42

42:1 Ary Jakoba, nandre izany sakafo dia efa namidy tany Egypta, hoy izy tamin'ny zanany: "Nahoana no malaina?
42:2 Efa reko fa misy vary any Ejipta rehefa namidy. Midina ka hividy zavatra ilaina ho antsika, ka mba ho afaka ny hiaina, ary tsy ho levona ny fahoriana. "
42:3 Ary noho izany, rehefa folo lahy rahalahin'i Josefa nidina mba hividy vary tany Egypta,
42:4 Benjamina no foana ao an-trano nataon'i Jakoba, izay nilaza tamin'ny rahalahiny, "Fandrao angamba mba hijaly ratsy eo ny dia."
42:5 Ary niditra tao amin'ny tany Egypta ny olon-kafa, izay nandeha nividy. Fa tratry ny mosary koa ny tany Kanana.
42:6 Ary Josefa no mpanapaka ny tany Egypta, ary ny vary namidy eo ambany tari-dalana ho an'ny olona. Ary rehefa efa ka hajaina ny rahalahiny azy
42:7 ary efa fantany ihany izy, dia niteny mafy, toy ny hoe ny vahiny, nanontany: "Taiza ary hianao avy?"Dia namaly, "Avy any amin'ny tany Kanana, hividy fepetra ilaina. "
42:8 Ary na fantany ny rahalahiny, dia tsy fantatra ny azy.
42:9 Ary ny fahatsiarovana ireo nofy, izay efa hita tany hafa ny fotoana, dia hoy izy taminy: "Ianao no Skoty. Efa tonga mba hahita izay faritra amin'ny tany dia malemy kokoa. "
42:10 Ary hoy izy ireo:: "Tsy toy izany, tompoko. Fa ny mpanomponao efa tonga mba hividy hanina.
42:11 Isika rehetra dia zanaky ny lehilahy iray ihany. Efa tonga soa aman-tsara, ary tsy misy ny olom-peheziny misaina ny ratsy. "
42:12 Ary Izy namaly azy: "Izany raha tsy izany. Hianareo efa tonga eto handinika ny niambina faritra ity tany ity. "
42:13 Fa hoy izy ireo:: "isika, mpanomponao, Roa ambin'ny folo mirahalahy, ny zanaky ny lehilahy iray ihany any amin'ny tany Kanana. Ny faralahy dia any amin'ny rainay; ny hafa kosa tsy mba velona. "
42:14 Hoy izy: "Izao no toy ny hoe:. Skoty ianao.
42:15 Dia izao foana mba hametraka anao ny fakam-panahy. Ny fahasalamana Farao, dia tsy hiala eto, mandra-ny zandrinareo faralahy tonga.
42:16 Iraho ny anankiray aminareo, ary ento. Fa ianareo kosa hatao aman-gadra, mandra-izay nolazainao dia voaporofo fa na marina na diso. Raha tsy izany, ny fahasalaman'ny Farao, Skoty ianao. "
42:17 Noho izany, dia natolony teo an-tranomaizina nandritra ny telo andro.
42:18 Avy eo, amin'ny andro fahatelo, Izy nitondra azy nivoaka ny trano-maizina, ka hoy Izy:: "Ataovy araka izay efa nolazaiko, dia ho velona ianareo. Fa izaho matahotra an'Andriamanitra.
42:19 Raha toa ianao ka milamina, aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no hafatotra ao amin'ny trano-maizina. Avy eo ianao dia mety handeha sy hitondra ny vary izay efa novidinao an-tranonareo.
42:20 Ary ento ny zandrinareo faralahy amiko, ka mba ho afaka hitsapa ny teny, ary mety tsy ho faty. "Dia nanao araka izay efa nolazainy,
42:21 ary niteny tamin'ny anankiray hafa: "Tsy mendrika tokony ho niaritra izany, Noho ny nanotantsika tamin'i rahalahintsika, nahita ny fahorian'ny fanahiny, raha nitaraina tamintsika izy ka tsy mba nihaino isika. Noho izany antony izany, izao fahoriana manjo antsika. "
42:22 ary Robena, ny iray tamin'izy ireo, nanao hoe:: "Tsy efa milaza aminareo, 'Aza manota amin'ny zaza,'Ary ianao tsy nihaino ahy? Jereo, ny ràny dia exacted. "
42:23 Anefa izy ireo tsy mba nahalala fa Josefa nahafantatra ny teniny, satria izy no niteny taminy tamin'ny alalan'ny mpandika teny.
42:24 Dia nihodina niala fohifohy ny tenany sy nitomany. Ary niverina, nolazainy taminy.
42:25 Ary nitondra Simeon, ary mampitambatra azy teo anatrehan'ny, dia nanome baiko ny mpanompony mba hameno vary ny lasakany tamin'ny, ary ny hisolo tsirairay ny vola teny an-tao anatin'ny lasakany, ary homena azy, ankoatry ny, vatsy ho an'ny an-dalana. Dia nataon'ny olona izany.
42:26 Avy eo, dia natainginy tamin'ny borikiny ny vary, dia niainga.
42:27 Ary ny anankiray teo aminy, manokatra ny lasakany hampihinanany ny biby mpitondra entana vilona amin'ny tranom-bahiny, nijery ny vola teo am-lasakany-bavan'ny,
42:28 ary hoy izy tamin'ny rahalahiny: "Ny vola no niverina tamiko. Jereo, dia natao tao an-kitapo. "Dia talanjona ny olona sy ny tahotra, ka hoy izy ireo tamin'ny anankiray hafa, "Inona izao Andriamanitra efa nataony taminay?"
42:29 Ary dia nankany amin'ny rainy tany amin'ny tany Jakoba Kanana, ary dia nanazava taminy ny zava-drehetra izay efa nanjo azy ireo, nanao hoe::
42:30 "Ny tompon'ny tany dia niteny mafy ho antsika, ary nihevitra isika mba ho Skoty ny faritany.
42:31 Ary namaly azy hoe:: 'Milamina izahay, ary tsy misy fitaka kevitra.
42:32 Roa ambin'ny folo mirahalahy izahay no iray ray nanan'anaka ny. Kosa no tsy miaina; ny faralahy dia any amin'ny rainay any amin'ny tany Kanana. '
42:33 Ary hoy izy taminay: 'Toy izany no manaporofo fa ianao milamina. Mandefa ny anankiray aminareo mirahalahy ho ahy, ary haka vatsy ilaina ho an'ny trano, ka mandehana,
42:34 ary ento ny zandrinareo faralahy amiko, ka dia ho fantatro fa tsy Skoty. Ary ity iray ity, izay natao tao gadra, dia mety ho afaka ny hahazo indray. ary taorian'izay, dia ho azonao ny fahazoan-dalana hividy izay tianao. ' "
42:35 Rehefa nilaza izany, rehefa nandatsaka ny vary, samy nahita ny vola nifatotra ho any am-bavan'ny lasakany. Ary ny olona rehetra niara-Natahotra.
42:36 Hoy Jakoba rainy, "Efa nahatonga ahy ho tsy manan-janaka. Joseph dia tsy miaina, Simeona koa natao tao gadra, ary Benjamina ianao dia mitondra any. Zava-dratsy rehetra ireo no lavo indray tamiko. "
42:37 Dia namaly azy Robena, "Ataovy ny zanako roa lahy ho faty, raha tsy mitondra miverina atỳ aminao izy. Atolory eto an-tanako, ary Izaho indray ho ao aminao. "
42:38 Fa hoy izy:: "Anaka Tsy hidina hiaraka aminareo. Maty ny rahalahiny, ary izy irery ihany no sisa. Raha misy olana dia hanjo azy any amin'ny tany izay mandeha, ianao dia hitarika ny volo fotsin'ny any amin'ny alahelo ao am-pasana. "

Genesisy 43

43:1 Mandritra izany fotoana izany, nanery ny mosary mafy ny tany rehetra.
43:2 Ary rehefa levona ny fepetra izay efa nalainy tany Egypta, Ary hoy Jakoba tamin'ny zanany, "Modia mividy hanina kely ho antsika."
43:3 Joda dia namaly: "Ny lehilahy dia nanambara ny tenany ho antsika, ambany ny teni-vavolombelona ny fianianana, nanao hoe:: 'Tsy hahita ny tavako, raha tsy haka ny zandrinareo faralahy miaraka aminareo. '
43:4 Koa raha ianao vonona ny handefa azy amintsika, handeha hiara-dia, ka dia hividy zavatra ilaina ho anao.
43:5 Fa raha tsy mety, dia tsy handeha. Fa ny lehilahy, araka ny efa matetika hoe:, Hoy ho antsika, nanao hoe:: 'Tsy hahita ny tavako tsy misy ny zandrinareo faralahy.' "
43:6 Isiraely namaly azy, "Efa nanao izany noho ny fanjenjenako, amin 'izany no nambara ho azy koa fa nanan-drahalahy koa. "
43:7 Namaly anefa izy ireo: "Ny lehilahy nanontany izahay mba, momba ny fianakavianay: na ny ray niaina, raha nanana anadahy. Ary namaly azy tsirairay avy, araka izay nanontany. Ahoana moa no akory va izay hanaovany hoe:, 'Ento miaraka aminareo ny rahalahinareo?'"
43:8 Toy izany koa, Hoy Joda tamin'ny rainy: "Ampandehano hiaraka amiko ny zaza, dia mba niainga ka ho afaka ny hiaina, fandrao isika sy ny zanatsika madinika ho faty.
43:9 I manaiky ny zazalahy; handraisanao azy amin'ny tanako. Raha tsy hitari-dalana azy Aho ka hiverina indray ho anao, Aho, dia ho meloka ny manota anareo rehetra andro.
43:10 Raha mangataka andro tsy niditra an-tsehatra, ny ankehitriny dia ho tafaverina eto fanindroany. "
43:11 Noho izany, hoy Isiraely rainy taminy: "Raha ilaina ny manao izany, dia manao izay ho. Raiso, ao amin'ny fanaka, avy ny tsara indrindra vokatry ny tany, dia ento midina fanomezana ho an-dralehilahy: kely resin, sy tantely, sy ny menaka storax, diloilo nisy miora, turpentine, ary amygdala.
43:12 koa, ento miaraka aminao ny vola avo roa heny, ka ento miverina izay hita tao anatin'ny lasakanareo, fandrao dia natao teo diso.
43:13 Fa koa ento ny rahalahinareo, ary mankanesa ho any amin'ny lehilahy.
43:14 Dia ho ahy Andriamanitra Mahery Indrindra hahatonga azy ho sitraky ny anao. Ary alefaso ny rahalahinao, izay mihazona, hiverina aminao, miaraka amin'ny ity iray ity, Benjamin. Ary ny amiko, tsy misy zanako, Dia ho tahaka ny anankiray izay nidonam-pahoriana. "
43:15 Noho izany, nentin'ireo lehilahy ireo ny fanomezam-pahasoavana, ary avo roa heny ny vola, ary Benjamina. Ary nidina tany Egypta, Ary nitsangana teo amin'ny teo anatrehan'i Josefa.
43:16 Ary nony nahita azy ireo sy miara-Benjamina, nasainy teny ny mpikarakara ny tao an-tranony, nanao hoe:: "Ento ny olona ho ao an-trano, dia hamono ireo tra-boina, sy manomana fanasana, satria izy no miara-mihinana amiko amin'ny mitataovovonana. "
43:17 Ary nanao izay efa nanome baiko hanao, ka nampiverina ny olona ho ao an-trano.
43:18 ary, ho tora-kovitra, hoy izy: niresaka: "Noho ny vola, izay nitondra ny voalohany indray tao anatin'ny lasakanay, izahay dia efa nampidirina teto, ka dia mba sanatria ho diso fiampangana anay, ary an-keriny sady hifehy anay sy ny boriky ho fanandevozana. "
43:19 Izany no antony, nanatona ny mpikarakara ny tranony tany an-baravarana,
43:20 hoy izy ireo: "Miangavy anao izahay, Tompo, hihaino antsika. Tonga nidina indray mandeha talohan'ny mba hividy sakafo.
43:21 Ary rehefa nividy azy, rehefa tonga tany amin'ny tranom-bahiny, dia nosokafanay ny lasakanay, ary nahita ny vola teo amin'ny vavan'ny ny gony, izay ankehitriny dia efa nitondra indray ao amin 'ny vola.
43:22 Fa izahay ihany koa nitondra volafotsy hafa, ka mba hividy ireo zavatra izay ilaintsika. Tsy eo ny feon'ny fieritreretantsika izay nametraka izany tao anaty goninay. "
43:23 Fa izy namaly: "Fiadanana ho anareo. Aza matahotra. ny Andriamanitra, ary ny Andriamanitry ny rainao, no nanome anareo ny harena tao anatin'ny lasakanareo. Raha ny amin'ilay vola izay nomenao ahy, Dia natao ho toy ny fitsapana. "Ary Jesosy nitondra an'i Simeona ho eo aminy.
43:24 Ary rehefa nitondra azy ho any an-trano, dia nitondra rano, dia nanasa tongotra, Ary nomeny sakafo ny ampondrany.
43:25 Anefa izy ireo ihany koa namboatra ny fanomezam-pahasoavana, mandra-Joseph niditra tao amin'ny mitataovovonana. Fa efa reny fa eo no hihinanany hanina.
43:26 Ary Josefa dia niditra tao an-tranony, ary dia nanatitra azy ny fanomezam-pahasoavana, mihazona azy ireo teny an-tànany. Ary izy ireo ka hajaina mora eny an-kianja.
43:27 fa, moramora niarahaba azy ireo indray, nanontany azy, nanao hoe:: "Ny rainareo, ilay lahy antitra momba izay nolazainareo tamiko, salama tsara? Moa mbola velona ihany izy?"
43:28 Dia hoy izy ireo: "Ny mpanomponao, ny ray, azo antoka; mbola velona ihany izy. "Ary niankohoka, izy ireo ka hajaina azy.
43:29 Ary Josefa, nanopy ny masony, nahita an'i Benjamina, rahalahiny ao an-kibo ihany, ka hoy Izy:, "Io va no zandriny, momba izay nolazainareo tamiko?"Ary ankoatra izany, hoy izy:, "Enga anie Andriamanitra anie hangoraka anao, ny zanako lahy."
43:30 Ary faingana avy, noho ny nivilian'ny fony efa nifindra noho ny rahalahiny, sy ny ranomaso nigororoana. Ary niakatra ho any an-efi-trano, dia nitomany.
43:31 Ary rehefa nanasa ny tavany izy, ho avy indray, dia nanoratra ny tenany, ka hoy Izy:, "Niainga mofo."
43:32 Ary rehefa niainga, manokana for Joseph, ary mitokana ny rahalahiny, misaraka toy izany koa fa ny Egyptiana,, izay nihinana tamin'izany andro izany, (fa tsy ara-dalàna ho an'ny Egyptiana ny mihinana amin'ny Hebreo, Ary tsy heveriny fanasana toy izany mba ho masina)
43:33 dia nipetraka teo anatrehany izy, ny lahimatoa araka ny fizokiany, ary ny faralahy araka ny toe-piainana. Ary gaga indrindra,
43:34 maka ny anjara izay noraisinareo taminy. Ary ny ampahany betsaka indrindra nankany Benjamin, be dia be, mba nihoatra dimy faritra. Dia niara-nisotro ka mamo lasa miaraka aminy.

Genesisy 44

44:1 Ary Josefa Nandidy ny mpikarakara ny tao an-tranony, nanao hoe:: "Fenoy ny lasakany tamin'ny vary, araka izay afaka hitazona. Ary apetraho tsirairay ny vola teo an-tampon'ny ny lasakany.
44:2 Fa apetraho ny vilia baolina volafotsy, ary ny vola dia nanome izay hanaovana ny vary, eo am-bavan'ny lasakany avy ny zandriny indrindra. "Ary dia toy izany natao izany.
44:3 Ary nony maraina nitsangana, dia nalefa ny borikiny hiala amin'ny.
44:4 Ary ankehitriny dia efa niala tao an-tanàna, ary efa niainga tsy lavitra. Ary Josefa, fandefasana ny mpikarakara ny tao an-tranony, nanao hoe:: "Mitsangàna, ka hanenjika ny lehilahy. Ary rehefa mahatratra azy ianao, milaza: 'Nahoana ianareo no namaly ratsy ny soa?
44:5 Ny kapoaka izay efa nangalatra, dia ny avy amin'ny tompoko izay zava-pisotro, ary amin'ny izay dia zatra mahay manavaka famantarana. Efa nanao zavatra tena ratsy. ' "
44:6 Ary dia nanao araka izay efa nanome baiko. Ary rehefa mahatratra azy, dia niteny taminy araka ny lamina.
44:7 Ary izy ireo namaly: "Nahoana ny tompoko miteny toy izany, toy ny mpanomponao efa nanao toy izany fihetsika mahamenatra?
44:8 ny vola, izay hita tao an-tampon'ny anatin'ny lasakanay, dia nitondra miverina atỳ aminao avy tany amin'ny tany Kanana. Koa ahoana moa izany manaraka fa izahay hangalatra, avy any an-tranon'ny tomponao, volamena na volafotsy?
44:9 Na inona na inona ny amin'ny mpanomponao, dia ho hita ho manana izay mitady, mety ho faty izy, ary isika, dia aoka ny mpanompon'ny tompoko. "
44:10 Ary hoy Izy taminy:: "Aoka ary hatao araka ny didim-pitsarana. Izay anankiray dia ho hita, aoka izy ho andevoko, fa ianareo kosa hatao soa aman-tsara. "
44:11 Ary noho izany, haingana izy ireo tao anatin'ny lasakany nametraka ny eny an-tany, ary samy nosokafana.
44:12 Ary rehefa nitady, nanomboka tamin'ny zokiny indrindra, ny làlana mankany amin'ny tanora indrindra, dia nahita ny kapoaka tao amin'ny lasakan'i Benjamina.
44:13 anefa izy ireo, nandrovitra ny fitafiany sy ny borikiny indray burdening, niverina tany an-tanàna.
44:14 ary Joda, voalohany eo amin'ny rahalahiny, niditra an 'i Joseph (fa tsy mbola niala ny toerana) ary izy rehetra niara-niankohoka teo anatrehany tamin'ny tany.
44:15 Ary hoy Izy taminy:: "Nahoana no misafidy ny hanao zavatra toy izany? Afaka ho fantatrareo fa tsy misy tahaka Ahy amin'ny fahalalana tsara tsaina famantarana?"
44:16 Ary hoy Joda taminy, "Inona no azontsika namaly ny tompoko? Ary inona no azontsika ho afaka hiteny hoe, na ny rariny milaza? Andriamanitra efa nahita ny heloky ny mpanomponao. Jereo, efa tonga mpanompon'Andriamanitra rehetra tompoko, dia izahay, Ary izay no nahitana ilay kapoaka. "
44:17 Joseph namaly: "Sanatria ahy ny hanao zavatra toy izany. Izay nangalatra ny kapoaka, dia ho andevoko. Fa ianao dia mahazo mandeha ho afaka ho any amin'ny rainareo. "
44:18 Ary Joda, manatona akaiky kokoa, hoy toky: "Miangavy anao aho, tompoko, aoka ny mpanomponao handaha-teny kely eto anatrehanareo, ary aza tezitra amin'ny mpanomponao. Fa ianao no nanarakaraka an'i Farao.
44:19 tompoko, no nanontany ny mpanomponao eo anatrehan'i: 'Ve ianao: Manan-dray na rahalahy?'
44:20 Ary izahay namaly anao, tompoko: 'Misy no rainay, antitra, ary mbola kely, izay teraka rehefa antitra. Rahalahiny ao an-kibo ihany no maty, ary izy irery ihany no sisa tamin-dreniny sy ny ray, izay tena tia azy amim-pitiavana. '
44:21 Ary ianao nanao tamin'ny mpanomponao, 'Ento etỳ amiko, ary Izaho hanao ny nibanjina azy. '
44:22 Nanolo-kevitra izahay ny tompoko: 'Ny zazalahy tsy mahazo misaraka amin-drainy. Fa raha mandefa azy, tiany. '
44:23 Ary ianao nanao tamin'ny mpanomponao: 'Raha tsy ny zandrinareo faralahy tonga aminao, ianao dia tsy hahita ny tavako intsony. '
44:24 Noho izany, nony niakatra ho any ny mpanomponao rainay, dia nanazava taminy izay rehetra efa nolazain'i tompoko.
44:25 Ary hoy ny rainay:: 'Miverena any mividy vary kely ho antsika.'
44:26 Ary hoy izy taminy:: 'Tsy afaka mandeha. Raha ny zandrinay faralahy nidina miaraka aminay, dia hametraka avy miaraka. Raha tsy izany, ny tsy naha, tsy sahy hahita ny tavan 'ny lehilahy.'
44:27 To izay namaly: 'Fantatrareo fa ny vadiko efa nitoe-jaza in-droa avy amiko.
44:28 Ny anankiray nivoaka tany, ka hoy ianao:, "Ny biby masiaka izy." Ary nanomboka tamin'izay, izy: Tsy niseho.
44:29 Raha maka koa ity, ary na inona na inona manjo azy eny an-dalana, dia hitarika ny volo fotsin'ny any amin'ny alahelo ao am-pasana. '
44:30 Noho izany, raha ho lasa ho any amin'ny mpanomponao, ny ray, ny zaza tsy eo, (na dia ny ainy miankina ny ain'ny azy)
44:31 Ary raha izy no hahita fa tsy tafaraka aminay, izy dia ho faty, sy ny mpanomponao dia hitarika ny fotsy volo any amin'ny alahelo ao am-pasana.
44:32 Mamelà ahy ho mpanompo tena manokana, fa nanaiky izany ny iray eo an-matoky, ary nampanantena, nanao hoe:: 'Raha tsy hiverina aho, hitari-dalana azy, Dia ho meloka ny fahotana amin'ny raiko mandrakizay. '
44:33 Ary toy izany koa I, mpanomponao, dia hitoetra ao an-toerana ny zaza, amin'ny asa fanompoana amin'ny tompoko, ary avy eo dia aoka ny zaza hiara-miakatra amin'ny rahalahiny.
44:34 Fa tsy afaka hiverina ho any amin'ny raiko nefa tsy ny zaza, fandrao hiseho ho vavolombelona ny amin'ny loza izay mampahory ny rainy. "

Genesisy 45

45:1 Joseph dia tsy afaka misakana ny tenany intsony, nitsangana teo anoloan'ny maro. Noho izany, dia nandidy ny olona rehetra hatao any ivelany, ary tsy olon-kafa dia tokony ho eo aminy izy ireo nahalala ny hafa.
45:2 Ary nanandratra ny feony ny ranomasoko, izay ren'ny Egyptiana, miaraka amin'ny tranon'i Farao manontolo.
45:3 Ary hoy izy tamin'ny rahalahiny: "Izaho no Josefa. Moa mbola velona ny raiko?"Ny rahalahiny dia tsy afaka mamaly, ho tora-kovitra eo lehibe dia lehibe ny tahotra.
45:4 Ary hoy Izy taminy: malemy fanahy, 'Manatona-tahotra ahy. "Ary rehefa nanatona akaiky ny, hoy izy:: "Izaho no Josefa, rahalahinao, ilay namidinareo ho any Egypta.
45:5 Aza matahotra, ary aoka tsy toa anareo ho zava-tsarotra noho ny nivarotanareo ahy ho any ireo faritra. Fa Andriamanitra efa nampandeha ahy hialoha anareo ho any Egypta ny famonjenao.
45:6 Fa roa taona izao dia nanomboka ny mosary ho amin 'ny tany, ary ny dimy taona sisa hafa, izay tsy mety ho tsy hiasan-tany, na mijinja.
45:7 Ary Andriamanitra efa nampandeha ahy hialoha, mba ho voatahiry eto an-tany, ary mba ho afaka hanana sakafo mba ho velona.
45:8 Tsy nirahina Aho eto, tsy noho ny torohevitra, fa noho ny sitrapon 'Andriamanitra. Efa nahatonga ahy ho toy ny rain'i Farao, Ary ho an'i Jehovah ny trano manontolo, ary koa ny governora nanerana ny tany Egypta.
45:9 haingana, Andeha miakatra ho any amin'ikaky, ka lazao aminy: 'Zanakao Joseph Nandidy ity: Andriamanitra efa nahamaro ahy ho tompon'ny amin'ny tany Ejipta manontolo. Hidina ho any amiko, aza ela,
45:10 dia ho velona ianareo any amin'ny tany Gosena. Ary dia ho anilako, ianao sy ny zanakao sy ny zanaky ny zanakareo-lahy, ny ondry sy ny ombinareo, ary izay rehetra anananao.
45:11 Ary any no niandrasan'ny anao, (fa mbola haharitra dimy taona ny mosary sisa) fandrao ianareo sy ny ankohonanao very, miaraka izay rehetra anananao. '
45:12 Indro, ny masonareo sy ny mason'i Benjamina rahalahiko dia afaka mahita fa ny vavako no miteny aminareo.
45:13 Dia milaza amin'ny rainy momba ny voninahitro rehetra, ary ny zava-drehetra izay efa nahita tany Egypta. haingana, ka ento etỳ amiko. "
45:14 Ary avy eo dia nianjera teo amin'ny vozon'i Benjamina rahalahiny, dia namihina azy ka nitomany. ary toy izany koa, Benjamin nitomany tamin'izany andro izany ny vozony.
45:15 Ary Josefa nanoroka ny rahalahiny rehetra, ary niantso ny tsirairay. Rehefa afaka izany,, izy ireo sahy hiteny aminy.
45:16 Ary nisy nandre, ary ny vaovao niely ny teny manerana ny mpanjaka fitsarana. Ny rahalahin'i Josefa efa tonga, Ary Farao dia faly miaraka amin'ny rehetra ny fianakaviany.
45:17 Ary dia nolazainy i Joseph fa tokony handidy ny rahalahiny, nanao hoe:: " 'Izay Manavesatra ny biby, ka mandehana any amin'ny tany Kanana,
45:18 ary ento avy any ny rainao sy ny havanao, ka mankanesa atỳ amiko. Fa Izaho no hanome anareo rehetra ny zava-tsoa avy tany Egypta, mba hihinanako ny avy amin'ny tsoka ny tany. ' "
45:19 "Ary ianao dia mety hampianatra mihitsy aza mba hitondra sariety avy tany amin'ny tany Egypta, mba hitaterana ny zanany madinika ary koa ny vadiny. ary manaova hoe:: 'Ary alao ny rainareo, ary avy faingana, faran'izay haingana.
45:20 Mila tsy ho kivy na inona na inona avy amin'ny ankohonanao, Fa ny harena rehetra Egypta, dia ho anareo. ' "
45:21 Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka izay nandidian'i izy ireo. Ary nomen'i Josefa sariety izy, araka ny didin'i Farao, ary vatsy ho an'ny ny dia.
45:22 Toy izany koa, dia nandidy ny roa fitafiana ho an'ny tsirairay amin'izy ireo mba ho entina. Na izany aza tena, Benjamina kosa nomeny telon-jato sekely volafotsy dimy miaraka amin'ny akanjo tsara indrindra.
45:23 Ary dia naniraka toy ny be vola sy fitafiana ho an-drainy, nampiany ihany koa ny lehilahy folo boriky, izay hitaterana ny harena Ejipta, ary izay borikivavy, mitondra vary tritika sy mofo ho an'ny ny dia.
45:24 Dia toy izany no nony efa nampody ny rahalahiny, Ary raha niainga hoy izy:, "Aza tezitra an-dalana."
45:25 Dia niakatra avy tany Egypta, ka dia tonga tany amin'ny tany Kanana, ny rainy i Jakoba.
45:26 Dia nilaza taminy, nanao hoe:: "Ny velona Josefa zanakao, ary izy no mpanapaka eran'ny tany Egypta. Rehefa nandre izany i Jakoba, dia notairin'i, toy ny hoe avy amin'ny torimaso lalina, nefa tsy nino azy izy.
45:27 To ny mifanohitra, dia nanazava ny zavatra rehetra mba. Ary nony nahita ny sarety, ary izay rehetra efa naniraka, ny fanahiny dia velona indray,
45:28 ka hoy Izy:: "Fa ampy ahy, raha zanako mbola velona i Josefa. Handeha aho ka hahita azy, dieny tsy mbola maty aho. "

Genesisy 46

46:1 ary ny Isiraely, fametrahana avy amin'ny izay rehetra nananany, tonga teo Amin'ny Fantsakana fianianana. Ary namono zavatra hatao fanatitra teo izy hankany amin'ny niharam-boina, Andriamanitry ny rainy izy,
46:2 dia nihaino azy, amin'ny alalan'ny fahitana tao amin'ny alina, niantso azy, ka nanao taminy hoe: "Jakoba, Jakoba. "Ary izy namaly azy, "Indro, Inty aho."
46:3 Andriamanitra nanao taminy hoe:: "Izaho no tena mahery Andriamanitry ny rainao. Aza matahotra. Hidina ho any Egypta, fa any no hahatonga anao ho firenena lehibe.
46:4 Izaho no hidina miaraka aminao ho any amin'io toerana io, ary Izaho hitondra anao tsy misy, niverina. koa, Joseph hametraka ny tànany eo ambonin'ilay masonao.
46:5 Dia niainga Jakoba ka niala tamin'ny fantsakana tao ny fianianana. Ary ny zanakalahin'i Jakoba naka azy, ny zaza amim-behivavy sy ny vehivavy, teo anatin'ny sariety, izay efa nampitondrain'i Farao hitondra ny lehilahy anti-panahy,
46:6 miaraka amin'ireo izay rehetra nanana tany amin'ny tany Kanana. Ary tonga tany Egypta mbamin'izay rehetra tao taranany:
46:7 ny zanany sy ny zafikeliny, ny zananivavy sy ny rehetra miaraka naterany.
46:8 Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Israely, izay niditra ho any Egypta, Izy sy ny zanany. Ny lahimatoa dia Robena.
46:9 Ary ny zanakalahin'i Robena: Dia Hanoka sy Palo, sy Hezrona ary Karmy.
46:10 Ny taranak'i Simeona,: Dia Jemoela sy Jamina sy Ohada, sy Jakina sy Zohara, ary Saoly, ny zanaky ny vehivavy Kananita.
46:11 Ary ny zanakalahin'i Levy: Gersona sy Kehata, ary Merary.
46:12 Ary ny zanakalahin'i Joda: Dia sy Onana, ary Sela, ary Fareza sy Zera. Ary Era sy Onana dia maty tany amin'ny tany Kanana. Ary ny zanakalahin'i Fareza dia naterak'i: Hezrona sy Hamola.
46:13 Ary ny zanakalahin'i Isakara: Tola sy Pova, sy Joba ary Simrona.
46:14 Ny taranak'i Zebolona,: Dia Sereda sy Elona ary Jahalela.
46:15 Ary izao no zanakalahin'i Lea, izay naterany, miaraka ary Dina zananivavy, tany Mezopotamia ny Syria. Ny fanahin'ny zanany lahy sy ny vavy dia telo amby telo-polo.
46:16 Ary ny zanakalahin'i Gada: Zifiona sy Hagy, sy Sony sy Ezbona, ary Eri sy Aroda, ary Arely.
46:17 Ary ny zanak'i Asera: Jimna sy Jesua, ary Jessui sy Beria, ary koa ny anabaviny Sarah. Ary ny zanakalahin'i Beria: Heber sy Malkiela.
46:18 Ireo no zanak'i Zilpa, izay nomen'i Labana an'i Lea zananivavy. Ary ireo no naterany tamin'i Jakoba: enina ambin'ny folo.
46:19 Ny zana-dRahely, ny vadin'i Jakoba: Dia Josefa sy Benjamina.
46:20 Sy ny zanany naterany tamin'i Josefa tany amin'ny tany Egypta, izay Asenata, ny zanakavavin'i fera, mpisorona tao Heliopolis, niteraka ho azy: Dia Manase sy Efraima.
46:21 Ary ny zanakalahin'i Benjamina: Bela sy Bakera, sy Asbela sy Gera, sy Namana sy Ehy, sy Rosy sy Moppim, sy Hopima ary Arda.
46:22 Ireo no zanakalahin-dRahely, izay naterany tamin'i Jakoba: ireo rehetra ireo dia efatra ambin'ny folo fanahy.
46:23 Ary ny zanakalahin'i Dana: Hosima.
46:24 Ary ny zanakalahin'i Naftaly: Jaziela sy Gony, sy Jezera ary Silema.
46:25 Ireo no zanakalahin'i Bila, izay nomen'i Labana an-dRahely zananivavy, ary ireo no naterany tamin'i Jakoba: ireo rehetra ireo fanahy fito.
46:26 Ny fanahy rehetra izay tonga tany Egypta niaraka tamin'i Jakoba sy izay niala teo feny, afa-tsy ny vadin'ireo zanany, dia enina amby enim-polo.
46:27 Ary ny zanakalahin'i Josefa, izay naterany tany amin'ny tany Egypta, dia roa lahy. Rehetra ny isan'ny terak'i Jakoba, izay tonga tany Egypta, dia fito-polo.
46:28 Ary Joda nirahiny hialoha ny tenany, an 'i Joseph, mba hanao tatitra taminy, ary toy izany koa fa nitsena azy tany Gosena.
46:29 Ary rehefa tonga tany, Joseph harnessed kalesiny, Ary dia niakatra hitsena ny rainy miaraka amin'izay koa toerana. Ary nony nahita azy, izy namely ny vozony, ary, tao anatin'ny mahafaoka, dia nitomany.
46:30 Ary ny rainy kosa nanao Josefa, "Ankehitriny dia ho faty sambatra, satria efa hitako ny tavanao, ary aho no hanainga anao ao ambadiky ny velona. "
46:31 Ary hoy izy tamin'ny rahalahiny sy izay rehetra tao an-tranon'ny rainy: "Hiakatra aho ka tatitra amin'i Farao, ary dia holazaiko aminy: 'Ny rahalahiko, ary ny ankohonan'ny raiko, izay tany amin'ny tany Kanana, efa tonga atỳ amiko.
46:32 Ary ireo olo-malazany dia mpitandrina ny ondry, ary izy ireo dia manana ny asa miandry ondry. ny biby fiompiny, sy omby, ary izay rehetra izy ireo afaka mihazona, dia nitondra niaraka taminy. '
46:33 Ary rehefa hantsoiko ianao sy hilaza hoe, 'Inona ny asanao?'
46:34 Ho mamaly, 'Ny mpanomponao mpitandrina ny voninahitra, avy amin'ny fahazazany ka hatrany 'izao fotoana izao, dia izahay sy ny razanay. 'Ary ianao dia hanao hoe izao mba ho afaka ny hiaina ao amin'ny tany Gosena, satria ny Egyptiana ho fahavetavetana eo imasonao mpitandrina ny ondry rehetra. "

Genesisy 47

47:1 Ary Josefa dia niditra ka nilaza tamin'i Farao, nanao hoe:: "Ny raiko sy ny rahalahiko, ny ondry aman'osy sy ny omby, ary izay rehetra ananany, efa tonga avy tany amin'ny tany Kanana. Ary indro, izy ireo miara-mijoro eo amin'ny tany Gosena. "
47:2 Toy izany koa, dia nitsangana teo imason'ny mpanjaka dimy lahy, ny farany ny rahalahiny.
47:3 Ary izy nanontany azy, "Inona no anananao ho an'ny asa?"Namaly izy ireo: "Ny mpanomponao dia mpitandrina ny ondry, dia izahay sy ny razanay.
47:4 Tonga nivahiny tany amin'ny tany, satria tsy misy ahi-maitso ny ondry aman'osiny ny mpanomponao, ny mosary ho mafy indrindra tany amin'ny tany Kanana. Ary mangataka aminareo izahay mba hanafatra anay, mpanomponao, ho ao amin'ny tany Gosena izy. "
47:5 Ary toy izany koa ny mpanjaka tamin'i Joseph: "Ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga atỳ aminao.
47:6 Ny tany Egypta dia eo imasonao. Hahatonga azy ireo hiaina ao amin'ny toerana tsara indrindra, ary manolotra ho azy ny tany Gosena. Ary raha fantatrao fa misy lehilahy mazoto miasa eo aminy, nanendry ireo ho mpifehy ny ny omby aman'ondriko. "
47:7 Rehefa afaka izany,, Nentin'i Josefa rainy tany amin'ny mpanjaka, ka nitsangana teo azy eo imasony. Dia nitso-drano azy,
47:8 ary izy nanontany azy: "Firy moa no andro ny taona hiainanao?"
47:9 Hoy ny navaliny, "Ny androm--tany dia telo-polo amby zato taona, sady vitsy no tsy mendrika, ary tsy tonga hatrany amin 'ny andro nitoeran'ny ny razako indrindra. "
47:10 Ary mitso-drano ny mpanjaka, dia lasa nankany ivelany.
47:11 Marina tokoa, Nomen'i Josefa ny rainy sy ny rahalahiny fananana, Ejipta, ao amin'ny fitoerana tsara indrindra amin'ny tany, in Ramesesa, araka ny namoaka baiko i Farao.
47:12 Dia niandry ireo, mbamin'izay rehetra tao an-tranon'ny rainy, manome anjara sakafo ny olona tsirairay.
47:13 Fa amin'izao tontolo izao dia nisy ny tsy mofo, ary nisy mosary efa nampahory ny tany, indrindra indrindra tany Ejipta sy Kanana,
47:14 avy izay novoriny ny vola noho ny vary izay nividy, dia nalainy tao amin'ny rakitry ny mpanjaka,.
47:15 Ary rehefa ny mpividy efa lany-bola, rehetra tonga tany Ejipta Josefa, nanao hoe:: "Omeo hanina izahay. Nahoana isika no tokony ho faty eo imasonao, tsy ampy vola?"
47:16 Dia namaly azy ireo: "Itondray ny biby fiompinao, fa Izaho no hanome sakafo ho anao ho takalon'ny ho azy ireo, raha tsy manam-bola. "
47:17 Ary rehefa nitondra azy, nomeny hanina ny soavaliny, ary ny ondry aman'osy, sy omby, sy boriky. Dia nanohana azy ireo tamin'io taona io ho takalon'ny biby fiompiny.
47:18 Toy izany koa, dia tonga ny faharoa taona, ka hoy ireo taminy:: "Dia tsy mba nafeniko rehefa Tompontsika fa ny vola no lasa; toy izany koa ny biby fiompy efa lasa. Ary tsy ianao mahalala fa manana na inona na inona ny sisa afa-tsy tenanay sy ny taninay.
47:19 Noho izany, Nahoana ianao no tokony hijery antsika ho faty? Dia izahay sy ny taninay, dia ho anao. Vidio antsika ho mpanjaka fanandevozana, fa manome voa, fandrao ny maty eny amin'ny mpamboly ny tany ho nihena ho an-efitra. "
47:20 Noho izany, Notakalozan'i Josefa rehetra tany amin'ny tany Egypta, samy nivarotra ny fananany noho ny halehiben'ny ny mosary. Dia nampanaiky azy tamin'i Farao,
47:21 miaraka amin'ny rehetra ny mponina ao aminy, avy any amin'ny sisin-tanin'i Ejipta vaovao, na dia ho any amin'ny furthest fetra,
47:22 afa-tsy ny tanin'ny mpisorona, izay efa natolotra azy ireo ny mpanjaka. Ireo koa ny ampahany amin 'Nanome sakafo avy tao an-trano fitehirizana Izy-bahoaka, ary, izany no antony, fa tsy voatery mivarotra ny fananany.
47:23 Noho izany, Hoy i Josefa tamin'ny vahoaka: "Noho izany, rehefa mamantatra, ianareo sy ny tany dia nanana ny Farao; maka sy mamafy voa eny an-tsaha,
47:24 mba ho afaka ny hanana vary. Fahadimy iray ianareo dia ho homeny ny mpanjakan'i; ny sisa efatra mamela anao aho, toy ny voa sy toy ny sakafo ho an'ny fianakaviana sy ny ankizy.
47:25 Ary izy ireo namaly: "Ny fahasalamana eo an-tananao; Aoka ny tomponay ihany no hijery tsara fanahy amintsika, ary hanompo ny mpanjaka tamin-kafaliana. "
47:26 Ary tamin'izany andro izany, na dia hatramin'ny andro ankehitriny, any amin'ny tany Egypta rehetra, ny ampahadiminy efa niova ho eo an-mpanjaka, ary dia tahaka ny lalàna, afa-tsy any amin'ny tanin'ny mpisorona, izay dia afaka amin'ny toe-javatra ity.
47:27 Ary noho izany, Nipetraka tany Ejipta ny Israely, izany hoe, tao amin'ny tany Gosena, ary nandova izany. Dia nitombo sy nihamaro indrindra.
47:28 Ary nonina tao fito ambin'ny folo taona. Ary ny andro rehetra niainany izay nandalo dia efa-polo amby zato sy fito taona-.
47:29 Ary rehefa fantany fa ny andro nahafatesany dia nanatona, dia nampaka an'i Josefa zanany, ka hoy izy taminy:: "Raha mahita fitia eo imasonao, mametraka ny tananao ato ambanin'ny feko. Ary dia anehoy famindram-po sy ny fahamarinana, tsy halevinao ao Ejipta.
47:30 Anefa aho fa hodi-mandry any amin'ny razako aho, dia ho avy hitondra ahy amin'ity tany ity ka halevinao ao amin'ny fasan-razako. "Ary Josefa dia namaly azy, "Izaho manao izay efa baiko."
47:31 Ary hoy izy:, "Dia nianiana izany ho ahy." Ary raha nisy fianianana, Isiraely niankohoka Andriamanitra, nitodika ny lohany izay toerana fitsaharana.

Genesisy 48

48:1 Rehefa afaka izany zavatra izany dia natao, dia nisy nilaza tamin'i Josefa fa ny rainy narary. Ary naka ny roa lahy Manase sy Efraima, dia nandeha ho azy avy hatrany.
48:2 Ary nisy nilaza tamin'ny lahy antitra, "Indro, Josefa zanakao no hankanesako atỳ aminareo. "Ary rehefa nitombo hery, nipetraka teo am-pandriana.
48:3 Ary rehefa niditra tao aminy, hoy izy:: "Andriamanitra Tsitoha efa niseho tamiko tany Lozy, izay ao amin'ny tany Kanana, Dia nitso-drano ahy.
48:4 Ary hoy izy:: 'Dia hitombo sy hahamaro anao, ary hataoko nanan-kery teo amin'ny olona. Ary homeko ity tany ity ho anao, sy ny taranakao mandimby anao, ho fananana mandrakizay. '
48:5 Noho izany, ny roa lahy, izay efa naterakao tatỳ amin'ny tany Egypta, fony aho tonga eto aminao, dia ho ahy. Efraima sy Manase dia ho raisina amin 'ny alalako tahaka an'i Robena sy Simeona.
48:6 Fa ny sisa, izay dia hitoe-jaza hanaraka azy, dia ho anao, ary dia hatao hoe ny anaran'ny rahalahiny eo amin'ny fananany.
48:7 Raha ny amiko, raha tonga avy tany Mesopotamia, Rahely maty tany amin'ny tany Kanana ny tena dia, ary efa lohataona. Ary niditra tao Efrata, ary nandevina azy teo akaikin'ny ny lalan'i Efrata, izay kosa dia homeny anaram atao hoe Betlehema. "
48:8 Avy eo, nahita ny zanany, hoy izy taminy:: "Iza moa ireo?"
48:9 Hoy ny navaliny, "Zanako ireto, izay efa tian'Andriamanitra nanome ahy toy ny fanomezana amin'ity fitoerana ity. "" Ento atỳ amiko," hoy izy, "Ka dia hotsofiko rano."
48:10 Fa ny Isiraely dia nanakorontana ny masony noho ny be taona, ary izy dia tsy afaka mahita mazava tsara. Ary rehefa napetraka ka mamely mahafaty azy, dia nanoroka sy namihina azy ireo.
48:11 Ary hoy izy tamin'ny zanany: "Izaho tsy mbola namitaka avy hahita anao. Koa, Efa nampahafantarin'Andriamanitra ahy ny taranakao. "
48:12 Ary rehefa nalain'i Josefa azy tsy an-drainy am-pofoana, izy ka hajaina mora eny an-kianja.
48:13 Ary napetrany Efraima teo ankavanany, izany hoe, mankany amin'ny ankavia Isiraely. Na izany aza dia tena i Manase tamin'ny ankaviany, izany hoe, mankany an-drainy an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ary nametraka azy roa tonta ka mamely mahafaty azy.
48:14 ary, manitatra ny tanany ankavanana, nametraka azy teo ambonin'ny lohan'i Efraima, ny zandriny, fa amin'ny ankaviany kosa teo amin'ny lohan'i Manase, izay ny anti-panahy, ka dia nita ny tànany.
48:15 Ary Jakoba, rehefa nisaotra ny taranak'i Josefa, ka hoy Izy:: "Andriamanitra, izay nahita razako nandehanan'i Abrahama sy Isaka, Andriamanitra izay niandry ahy hatry ny fony aho mbola tanora ka hatramin'ny andro ankehitriny,
48:16 ny Anjely, Sady mamonjy ahy amin'ny ratsy rehetra: hitahy ireo zazalahy. Ary aoka ny anarako azo hampiharina azy, ary koa ny anaran'ny razako, Abrahama sy Isaka. Ary enga anie izy ireo hitombo ho maro dia maro manerana ny tany. "
48:17 fa Joseph, nahita fa ny rainy nametraka ny tànany ankavanana teo ambonin'ny lohan'i Efraima, naka azy mafy. Ary mitantana ny tanan'ny rainy,, dia niezaka ny hanandratra azy amin'ny lohan'i Efraima, ary mamindra izany teo amin'ny lohan'i Manase.
48:18 Ary hoy izy tamin-drainy: "Tsy tokony ho tanteraka izany, ray. Fa ity no lahimatoa. Apetraho ny tananao ankavanana ny lohany. "
48:19 fa tsy nety, hoy izy:: "Fantatro, ny zanako lahy, fantatro. Ary ity iray ity, tokoa, dia ho any amin'ny vahoaka, ary ho maro. Fa ny zandriny ho lehibe noho izy. Ary ny taranany hitombo any amin'ny jentilisa. "
48:20 Dia nitso-drano azy tamin'izany andro izany, nanao hoe:: "Ao aminao, Isiraely dia ho voatahy, ary izany dia holazaina: 'Andriamanitra anie hitondra anao tahaka an'i Efraima, sy ho tahaka an'i Manase. ' "Ary Efraima no nataony alohan'i Manase hampitoerina.
48:21 Ary hoy izy tamin'ny zanany Joseph: "Jereo, Ho faty aho, ary Andriamanitra no ho eo aminareo, dia hitarika anareo hiverina any amin'ny tanin-drazanareo.
48:22 Omeko anao ampahany iray mihoatra noho ny an'ny rahalahinao, izay nalaiko avy tany an-tànan'ny Amorita tamin'ny sabatro sy ny tsipikako. "

Genesisy 49

49:1 Ary Jakoba namory ny zanany, ary hoy izy taminy: "Vorio miaraka, ka dia mba hanambara izay ho tonga aminareo any am-parany.
49:2 Hanangona sy mihaino, Ry taranak'i Jakoba,. Henoy ny Isiraely, ny rainao.
49:3 Reuben, ny lahimatoa, ianao no heriko sy voalohan'ny ny fahoriako: voalohany eo amin'ny fanomezam-pahasoavana, mihoatra amin'ny fahefana.
49:4 Ianao rehefa rano aidina, mba tsy hampitombo. Fa Hianao tafakatra tao fandrian'ny rainao ianao, ary mandoto ny fialan-tsasatra.
49:5 Ireo rahalahy Simeona sy Levy,: fanaky ny heloka miady.
49:6 Aza mitondra ny fanahiko Aoka handeha araka ny torohevitra, na ny voninahitro anie ho ao anatinao ny fivoriana. Fa ny fahatezerana dia namono ny lehilahy, ary ny fahasahisahiany no manohintohina ny rindrina.
49:7 Ho voaozona anie ny fahatezerana, satria be di-doha, ary ny fahatezerana, satria mafy. Aho ka hizara azy eny amin'i Jakoba, ary no hampielezako azy eo amin'ny Isiraely.
49:8 Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao. Ny tananao ho amin'ny vozon'ny fahavalonao; ny zanaky ny Rainareo Hanaja anao.
49:9 Joda dia ny liona tanora. Efa niakatra ho any amin'ny babo, ny zanako lahy. Raha miala sasatra, ianao nandry toy ny liona. Ary toy ny liom-bavy, iza no hanaitra azy?
49:10 Ny tehim-panjakana avy amin'ny Joda sy ny mpitarika avy amin'ny feny dia tsy halaina, mandra-izay halefa tonga, ary izy no ho ny fanantenan'ny jentilisa.
49:11 Famatorana ny zana-boriky tanora ho amin'ny tanim-boaloboka, ary ny borikiny, O zanako, ny voaloboka, dia hanasa ny akanjo ivelany dia divay, ary ny lambany ao amin'ny ran'ny voaloboka.
49:12 Ny masony dia tsara tarehy kokoa noho ny divay, ary ny nifiny fotsy noho ny ronono.
49:13 Zebolona dia velona amin'ny amoron-dranomasina sy ny toby ny sambo, tonga hatrany Sidona.
49:14 Isakara dia ampondra mafy, nipetraka eo ny sisin-tany.
49:15 Hitany amin'izany fitsaharana ho tsara, ary ny tany dia tena tsara. Ary noho izany dia Nanenjana ny sorony hitondra, ka dia tonga mpanompo hampanompoina.
49:16 Dan hanome rariny ny olony toy ny foko hafa rehetra teo amin'ny Isiraely.
49:17 Aoka Dan ho bibilava an-dalana, ary nisy menarana ao an-dalana, manaikitra ny kitrony ny soavaly, ka ny mpitaingina azy mba potraka.
49:18 Dia miandry ny famonjenao, Tompo O.
49:19 Gad, rehefa nisikinany, no hiady eo anatrehany. Ary Izy no fehin niamboho.
49:20 Asera: ny mofo dia ho matavy, dia hanome hanim-py ho an'ny mpanjaka.
49:21 NAFTALY dia diera naniraka, fanolorana teny mahay mandaha-teny tsara tarehy.
49:22 Joseph dia tsy mitsaha-mitombo zanaka, mitombo Zanaka sy marevaka ny mijery; ny zazavavy mihazakazaka sy miverina amin'ny rindrina.
49:23 Fa ireo izay nanao zana-tsipika, nampahatezitra azy, ary hiady aminy, dia nialona azy.
49:24 Ny tsipìkany mipetraka amin'ny hery, ary ny famatoran 'ny sandriny sy ny tanany no hovahana avy amin'ny tànan'Ilay Maherin'i Jakoba. Avy tao izy ka nandeha eny ivelany tahaka ny mpitandrina, ny vato ny Isiraely.
49:25 Ny Andriamanitry ny rainao sady mamonjy anao, ary ny Tsitoha hitahy anao ny fitahian'ny lanitra ambony, miaraka amin'ny fitahiana avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa, izay mamitsaka any ambany, miaraka amin'ny fitahiana avy amin'ny nono sy ny kibo.
49:26 Ny fitahiana avy amin'ny rainao no hery ny fitahiana avy amin'ny razany, mandra-fanirian'ny ny havoana 'ny mandrakizay dia ho tonga. Enga anie izy ireo ho any an-dohan'i Josefa, ary ny tampon'i ny Nazirita, eo amin'ny rahalahiny.
49:27 BENJAMINA dia amboadia mamiravira, maraina dia hihinana ny babo, ary nony hariva ny andro dia mizara babo. "
49:28 Ireo rehetra ireo no firenen'ny Isiraely roa ambin'ny folo. Izany teny izany dia ny rainy nolazainy taminy, Dia nitso-drano samy manana ny taniny tokony fitahiana.
49:29 Ary nandidy azy ireo, nanao hoe:: "Aho rehefa hangonina ho any amin'ny razako. Aleveno ao amin'ny razako aho tao amin'ny lava-bato roa sosona, izay ao amin'ny sahan'i Efrona Hetita,
49:30 tandrifin'i Mamre, any amin'ny tany Kanana, ilay novidin'i Abrahama, miaraka sy ny saha, tamin'i Efrona Hetita, ho zara-tany ho an'ny fandevenana.
49:31 Tao no nandevenany azy, miaraka amin'ny vadiny Saraha. "Ary Isaka nalevina tao amin'ny vadiny Rebekah. Misy ihany koa ny lainga Lea voaro.
49:32 Ary rehefa tapitra ireo didy araka izay nampianatra ny zanany, dia nanatsoaka ny tongony tao amin'ny fandriana, ka dia lasa. Dia voangona any amin'ny razany izy.

Genesisy 50

50:1 Joseph, tonga saina izany, nihohoka tamin'ny tavan'ny rainy, nitomany sy nanoroka azy.
50:2 Dia nandidy ny mpanompony dokotera nanosotra zava-manitra an-drainy tamin'ny aromatics.
50:3 Ary raha mbola nanatanteraka ny didiny, efa-polo andro lasa. Fa izao no fomba ny Mikarakara Faty faty. Ary Ejipta nitomany azy fito-polo andro.
50:4 Ary rehefa tapitra ny fotoana fisaonana tanteraka, Josefa dia niteny tamin'ny Farao ny fianakaviana: "Raha mahita fitia eo imasonao, lazao amin'ny lazao amin'i Farao.
50:5 Fa ny raiko efa nampianiana ahy, nanao hoe:: 'Jereo, Ho faty aho. Ary halevinao ao ny fasana izay nohadiko ho ahy any amin'ny tany Kanana. 'Koa, Hiakatra handevina ny raiko, ary avy eo dia hiverina. "
50:6 Ary hoy Farao taminy:, "Miakara ary, ka aleveno ny rainao, araka izay nampianianany anao. "
50:7 Ka sady nandeha tsy nikiraro, ny loholona rehetra tao an-tranon'i Farao koa mba niaraka taminy, miaraka amin'ny patriarika rehetra tany amin'ny tany Egypta,
50:8 ary ny taranak'i Josefa tamin'ny rahalahiny, afa-tsy ny zaza amim-behivavy sy ny ondry aman'osy sy ny omby koa, Izay nilaozan'ny aoriana tao amin'ny tany Gosena.
50:9 Toy izany koa, izy tao amin'ny orinasa kalesy sy mpitaingin-tsoavaly. Ary dia tonga vahoaka tsy misy antra.
50:10 Dia tonga teo amin'ny kodia toeram-atada, izay no misy an-dafin'i Jordana. Izy ireo nandritra ny fito andro feno fankalazana ny fombam-pivavahana fandevenana tamin'ny fisaonana lehibe sy mahamay.
50:11 Ary ny mponina tany amin'ny tany Kanana efa nahita izany, hoy izy ireo, "Ity no lehibe hira fahalahelovana ny amin'ireo Ejipsianina." Ary noho izany antony, ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe, "Ny fisaonan'i Egypta."
50:12 Ary noho izany, ny zanak'i Jakoba dia nanao araka izay efa nampianatra azy.
50:13 Ary mitondra azy tany amin'ny tany Kanana, dia nandevina azy tao amin'ny lava-bato roa sosona, izay novidin'i Abrahama mbamin'ny saha ny, tamin'i Efrona Hetita, ho zara-tany ho an'ny fandevenana, tandrifin'i Mamre.
50:14 Ary Josefa dia niverina tany Egypta, sy ny rahalahiny sy ny rehetra ny orinasa, rehefa nandevina ny rainy.
50:15 Ary ny amin'ny hoe maty, ny rahalahiny no natahotra, ka hoy izy ireo tamin'ny anankiray hafa: "Angamba izao mba tsarovy ny ratra izay niaretany ka hamaly antsika noho ny ratsy rehetra izay nataontsika taminy."
50:16 Dia naniraka nankany amin'i azy, nanao hoe:: "Nandidy antsika ny rainao talohan'ny nahafatesany,
50:17 fa tokony hilaza izany teny izany aminao aminy: 'Miangavy anareo aho mba hanadino ny faharatsian' ny rahalahinareo, sy ny fahotana sy ny lolompo izay fanaony hamelezana anareo. "Toy izany koa, dia mangataka anareo mba handefa ny mpanompon'ny Andriamanitry ny rainao avy ity heloka ity. "nandre izany, Joseph nitomany.
50:18 Ary ny rahalahiny nankany aminy. Ary fanehoana fanajana an niankohoka tamin'ny tany, hoy izy ireo, "Mpanomponao izahay."
50:19 Ary Izy namaly azy: "Aza matahotra. Moa ve isika nahatohitra ny sitrapon 'Andriamanitra?
50:20 Ianao niheverany hampididoza ahy. Fa Andriamanitra nihodina azy ho tsara, ka mba hanandratra ahy, tahaka ny ankehitriny fantarina, ary toy izany koa izy mba hitondra ny famonjena ho an'ny firenena maro.
50:21 Aza matahotra. No niandrasan'ny anareo sy ny zanakareo madinika. "Dia nampionona azy, Dia nitenenany malemy fanahy sy leniently.
50:22 Ary nonina tany Egypta mbamin'izay rehetra tao an-tranon'ny rainy; Ary maty ho an'ny folo amby zato taona. Ary hitany ny taranak'i Efraima, ho any amin'ny taranaka fahatelo. Toy izany koa, ny taranak'i Makira, , zanak'i Manase,, dia teraka tao am-pofoany Joseph.
50:23 Rehefa afaka izany, nitranga, dia hoy izy tamin'ireo rahalahiny: "Andriamanitra, dia hamangy anareo rehefa maty aho, ary izy hanao anao hiakatra avy amin'ity tany ity ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'i Abrahama, Isaac, ary Jakoba. "
50:24 Ary rehefa nampianiana azy, ary izay efa nolazain'i, "Andriamanitra, dia hamangy anareo; hitondra ny taolako aminao avy tany,"
50:25 maty izy, rehefa nahavita folo amby zato taona niainany. Ary rehefa nohosorany zava-manitra amin'ny aromatics, dia isaina ho sasatra tao anatin'ny vata tany Egypta.