Isaia

Isaia 1

1:1 Ny fahitan'i Isaia, ny zanak'i Amoza, izay hitany ny amin'ny Joda sy Jerosalema, tamin'ny andro nanjakan'i Ozia, Jotama, Ahaza, ary Hezekia, mpanjakan'ny Joda.
1:2 Henoy, Ry lanitra, ary mihaino, O eto an-tany, fa Jehovah no efa niteny. Efa kolokoloina sy nitaiza ny ankizy, fa efa nolavinao ahy.
1:3 Ny omby mahalala ny tompony, ary ny boriky mahalala ny fihinanam-bilona natokan'ny tompony, Fa ny Isiraely dia tsy nahafantatra Ahy, ary ny oloko tsy nahatakatra.
1:4 Lozan'ilay firenena mpanota iray, olona vesaran'ny heloka, ny ratsy fanahy taranany, voaozona ny ankizy. Izy ireo niala ny Tompo. Efa niteny ratsy ny Iray Masin'ny Isiraely,. Izy ireo no nesorina backwards.
1:5 Nahoana no mbola hamely anao, rehefa mitombo fandikan-dalàna? Ny loha manontolo reraka, ary ny fo manontolo dia nidonam-pahoriana.
1:6 Avy amin'ny faladia, hatrany an-tampon-doha, Tsy misy fahasalamana ao anatin'ny. Ratra sy ny mangana ary ny fery mamontsina: ireo tsy nofeheziny, na tsaboina amin'ny fanafody, na nanafosafo diloilo.
1:7 Ny taninareo dia efa lao. Ny tanàna no nandoro. Ny hafa firenena hihinana ny ambanivohitra eo imasonao, Ary ho lao, toy ny hoe nandrava ny fahavalo.
1:8 Ary Ziona zanakavavy dia ho tavela any aoriana, toy ny ao anaty tanim-boaloboka Arbor, ary toy ny fialofana any an-tsaha ny kokombra, ary toy ny tanàna atao isaina ho nandrava.
1:9 Raha Jehovah, Tompon'ny maro, tsy bequeathed antsika taranaka, izahay, Dia efa tonga tahaka an'i Sodoma, ary izahay dia ho ampitahaina Gomora.
1:10 Henoy ny Tenin'ny Tompo, ianareo mpitarika ny mponina tao Sodoma. Henoy tsara ny lalàn'Andriamanitsika, Ry vahoakan'i Gomora.
1:11 Ny betsaka vonoinareo ho fanatitra, Inona no soa tokony ho ahy, hoy Jehovah? Feno aho. Tsy te dorana ny ondrilahy, na ny saboran'ny zanak'omby mifahy, na ny ran-janak'omby sy ny zanak'ondry ary ny osilahy.
1:12 Rehefa manatona eo anoloan'ny eo anatrehako, iza moa no mila ireo zavatra ireo avy amin'ny tananao, mba handeha amin'ny ny kianjako?
1:13 Tokony intsony hamono zavatra natao fanatitra zava-poana. Fofona fahavetavetana amiko. Ny voaloham-bolana sy ny Sabata ary ny hafa ny andro firavoravoana, Tsy handray. Ny fivoriana dia iniquitous.
1:14 Ny fanahiko mankahala ny andro ny fanambarana sy ny fotoam-pivavahana. Lasa bothersome ho ahy. Aho no hanasa azy ireo mba hiaritra.
1:15 Ary noho izany, rehefa manitatra ny tananao, Dia hisorohana ny maso tsy hijery anareo. Ary raha maro ny vavaka, Dia tsy hihaino anao. Fa ny tananareo dia feno rà.
1:16 Wash, ho madio, hanaisotra ny ratsy ny fikasany amin'ny masoko. Atsaharo ny manao ratsy.
1:17 Mianara hanao ny tsara. Diniho izay rariny, manohana ny ampahorina, hitsara ny kamboty, hiaro ny mpitondratena.
1:18 Ary avy eo manatona ka miampanga ahy, hoy Jehovah. Avy eo, raha ny fahotanareo dia tahaka ny jaky, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala; ary raha toa ka mena toy ny vermillion, dia ho fotsy tahaka ny volon'ondry.
1:19 Raha vonona, ka mihaino ahy, dia hihinana ny zava-tsoa amin'ny tany.
1:20 Fa raha tsy mety, ka nampahatezitra Ahy, Ary ny sabatra dia hihinana anao. Fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny.
1:21 Ahoana no manana ny tanàna mahatoky, feno fitsarana, ho vehivavy janga? Rariny nonina tao amin'ny, fa ankehitriny kosa mpamono olona.
1:22 Ny volafotsinao efa niova ho tain-drendrika ho. Ny divay efa voatsatso rano.
1:23 Ny mpitarika izay mahadiso, ny mpiara-miasa amin'ny mpangalatra. Izy rehetra fanomezam-pahasoavana ny fitiavana; Manenjika ny valisoa. Tsy mitsara ny kamboty, ary ny mpitondratena ny raharaha tsy ho enti eo anoloany.
1:24 Noho io, ny Tompo, Andriamanitry ny maro, , ny Tokin'ny Isiraely, hoy i: Ah! Izaho no nampionona ny fahavaloko, ary ho voamarina amin'ny fahavaloko.
1:25 Dia hamerina ny tanako ho aminao. Ary Izaho handemana ny tain-drendrika ho fahadiovana, ary hesoriko ny firaka rehetra.
1:26 Ary hampodiko ny mpitsara, ka ho tahaka ny tany aloha, ary ny mpanolo-tsaina toy ny tamin'ny andro taloha ela. Rehefa afaka izany,, ianao hatao hoe Tanànan'ny Marina, ny mahatoky City.
1:27 Ziona dia ho voavotra amin'ny fitsarana, ary izy ireo dia hitarika azy hiverina any rariny.
1:28 Ary hanorotoro ny voaozona sy ny mpanota niara-. Ary ireo izay efa nandao ny Tompo dia ho lany ritra.
1:29 Fa izy no ho menatra noho ny sampy, izay efa namono zavatra hatao fanatitra. Ary ianao no ho menatra noho ny amin'ny saha izay nifidy,
1:30 rehefa tahaka ny hazo terebinta teo amin'ny mianjera ravina, ary ho tahaka ny saha tsy misy rano.
1:31 Ary ny herinareo ho tahaka ny vainafo avy vodivary, ary ny asany ho tahaka ny kilalaon'afo, ary dia samy ho hodorana miara-, ary tsy hisy olona hamono azy.

Isaia 2

2:1 Ny teny izay Isaiah, ny zanak'i Amoza, hitany ny amin'ny Joda sy Jerosalema.
2:2 Ary amin'ny andro farany, ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia ho vonona amin'ny fihaonana an-tampony eny an-tendrombohitra, ary dia ho avo noho ny havoana, ary ny firenena hitanjozotra ho azy.
2:3 Eny, maro ny firenena no handeha, ka hanao hoe:: "Aoka isika hanatona ary hiakatra ho any an-tendrombohitry ny Tompo, ary tao an-tranon'ilay Andriamanitr'i Jakoba. Ary Mba hampianarany antsika ny lalany, ka handehanantsika amin'ny atorony. "Fa ny lalàna dia hivoaka avy ao Ziona, ary ny Tenin'ny Tompo avy tany Jerosalema.
2:4 Ary Izy no hitsara ny firenena, Ary hasiako teny mafy firenena maro. Ary hanorina ny sabany ho fangady ireny, ary ny lefony ho antsy fijinjana. Firenena tsy hanainga sabatra hifamely ny firenena, ary tsy mbola mba hampiofanana hiady.
2:5 Ry taranak'i Jakoba, dia aoka isika hanatona sy handeha amin'ny fahazavan'ny Tompo.
2:6 Fa efa nanary ny olony manokana, ny mpianakavin 'i Jakoba, satria feno ny, toy ny tamin'ny fotoana taloha, ary satria izy ireo efa mpanandro tahaka ny Filistina efa, ary satria izy ireo niray tamin'i vahiny mpanompony.
2:7 Ary ny taniny dia feno volafotsy sy volamena. Ary tsy hita isa ny trano fitehirizany.
2:8 Ary ny taniny dia feno soavaly. Ary ny efatra-tsoavaly kalesy ny nandehanan'ny maro tany. Ary ny taniny dia feno andriamani-tsi-. Niankohoka izy ireo ny asan'ny tanany, izay ny rantsan nanao.
2:9 Ary ny olona efa niankohoka, ary toy izany koa olona efa tonga mietry. Noho izany, tsy tokony hamela azy ireo.
2:10 Midira ao amin'ny vatolampy, ka afeno ao amin'ny tatatra any amin'ny tany, avy teo anatrehan 'ny fahatahorana ny Tompo, Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany.
2:11 Ny fiandranandran'ny mason'ny olona no nanetry tena, Ary ny fiavonavonan'ny olona no mitanondrika. Ary Jehovah ihany no hisandratra, amin'izany andro izany.
2:12 Fa misy andron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hanjaka ny mpiavonavona rehetra sy manandra-tena, ary ny mpirehareha rehetra, ka samy ho nampietry,
2:13 ary ny zavatra rehetra ny mahitsy sy ny sedera avo Libanona, ary ny tonian'ny rehetra Oka avy any Basana;
2:14 ary ny zavatra rehetra ny tendrombohitra avo, ary ny havoana rehetra, ny ambony;
2:15 ary ny biby rehetra tilikambo avo, ary ny biby rehetra manda voaro mafy;
2:16 ary ny rehetra ny sambon'i Tarsisy, ary ny zavatra rehetra ny hatsarana izay mety ho hita.
2:17 Ary ny fireharehan'ny olona, ​​dia mitanondrika, Ary ny fiavonavonan'ny olona haetry. Ary Jehovah ihany no hisandratra, amin'izany andro izany.
2:18 Ary ny andriamani-tsi-dia ho tanteraka torotoro.
2:19 Ary izy ireo dia miditra ao amin'ny lava-bato ny harambato, ary ho eo an-fitriatry ny tany, avy teo anatrehan 'ny fahatahorana ny Tompo, Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, rehefa izy no mitsangana hamely ny tany.
2:20 Amin'izany andro izany, dia harian'ny olona Ho manokana ny andriamani-bolafotsiny sy ny sary volamena, izay nataony ho azy, toy ny hoe ho mpivavaka ny tandra ary ny ramanavy.
2:21 Ary toy izany dia miditra ao amin'ny tsefatsefaky ny harambato, sy eo an-zohy vato, avy teo anatrehan 'ny fahatahorana ny Tompo, Sy ny voninahitry ny fahalehibiazany, rehefa izy no mitsangana hamely ny tany.
2:22 Noho izany, sasatra lavitra ny olona, izay fofonaina foana no eo vavorony, fa mihevitra ny tenany mba hasandratra.

Isaia 3

3:1 Fa, indro, Tompo Fara Tampony, Tompon'ny maro, dia hesorin'i, amin'i Jerosalema sy Joda, ny mahery sy ny matanjaka: ny hery rehetra avy any mofo, ary ny hery avy amin'ny rano;
3:2 ny mahery, dia ny lehilahy mpiady, ny mpitsara sy ny mpaminany, sy mpahita ary ny anti-panahy;
3:3 ny mpanapaka dimam-polo sy ny manan-kaja amin'ny tarehy; Ny mpanolo-tsaina, ary ny olon-kendry eo mpanorina, ary ny mahay amin'ny teny mifono zava-miafina.
3:4 Ary Izaho no hanome ny ankizy toy ny mpitarika, ary ny effeminate no hanapaka azy.
3:5 Ary ny olona dia maika, olona amin'ny olona,, ary samy amin'ny namany. Mbola zatovo ihany izay mandà ny anti-panahy, ary ny iva razana hanohitra ny manan-kaja.
3:6 Fa ny lehilahy dia hisambotra ny rahalahiny, avy ao amin'ny ankohonan-drainy, nanao hoe:: "Ny vestment no anao. Aoka ny mpitarika, fa aoka ity faharavana ity ho raharahanao, an-tananao. "
3:7 Amin'izany andro izany, Izy no mamaly hoe: "Izaho tsy mpanasitrana, ary tsy misy mofo na vestment ao an-tranoko. Aza misafidy ny nanendry ahy ho toy ny mpitarika ny olona. "
3:8 Fa tafintohina Jerosalema, ary ny Joda Nianjera, satria ny teniny sy ny fikasany dia samy manohitra an'i Jehovah, mba hihaika ny mason'ny ny fiandrianany.
3:9 Amin'ny fahalalana ny tarehiny dia ny valin-. Fa efa nitory ny fahotany, tahaka an'i Sodoma; Ary tsy nanafina izany. Loza ho ny fanahiny! Fa zava-dratsy ireo dia namaly azy ireo.
3:10 Lazao amin'ny olona marina fa tsara, fa izy no hihinana ny vokatry avy amin'ny ny tetikasa.
3:11 Lozan'ny ratsy fanahy lehilahy revo amin'ny ratsy! Fa izaho no hamaly ho nomena azy avy any an-tanana.
3:12 Ny amin'ny oloko, ny mpampahory efa namabo azy, sy ny vehivavy no manapaka azy. oloko, Izay miantso anao sambatra, toy izany koa no mamitaka anao sy fanakorontanana ny lalana ny dingana.
3:13 Ny Tompo dia mijoro ho amin'ny fitsarana, Ary mijoro hitsara ny olona.
3:14 Ny Tompo dia hiditra amin'ny fitsarana ny anti-panahy ny vahoakany, ary ny mpitondra. Fa ianao dia efa mandevona ny tanim-boaloboka, ary ny babo avy ny mahantra ao an-tranonao.
3:15 Nahoana no manao midina oloko, Ary torotoroinareo ny tavan'ny malahelo, hoy Jehovah, ny Andriamanitry ny maro?
3:16 Ary hoy ny Tompo:: Satria ny zanakavavin'i Ziona no nanandratra ny, ary niara-nandeha tamin maharitra hatony sy winking maso, satria nanohy tamin'ny, mandeha noisily sy ny fampandrosoana amin'ny pretentious ezaka,
3:17 ny Tompo no hanao ny lohan'ny zanakavavin'i Ziona sola, ary ny Tompo no haka azy ireo ny foto-bolo-bolo.
3:18 Amin'izany andro izany, ny dia hesorin'i Jehovah ny haingon-trano kiraro,
3:19 ary ny kely bolana sy ny gadra, ary ny rojo sy ny haba, ary ny satroka,
3:20 ary ny ravaka sarim noho ny volo, ary ny anklets, ary ny voakasiky ny miora sy ny ditin-kazo manitra kely ny tavoahangy, ary ny kavina,
3:21 ary ny vava vola aminy,, ary ny firavaka nihantona eo amin'ny handriny,
3:22 ary ny fiovana mandrakariva ny amin'ny miseho, ary ny zipo fohy, ary ny rongony sy ny peta-kofehy lamba linens,
3:23 ary ny fitaratra, ary ny tava, ary nahatsiravina, ary ny fitafiany sparse.
3:24 Ary eo amin'ny toerana ho hanitra ankasitrahana, hisy fofona. Ary eo amin'ny toerana ny fehin-kibo, dia hisy tady. Ary nandimby stylish volo, hisy hanasola. Ary eo amin'ny toerana iray blouse, hisy lamba fisaonana.
3:25 Toy izany koa, ny lehilahy tsara tarehy indrindra ho lavon-tsabatra, Ary ny lehilahy mahery dia ho raiki-ady.
3:26 Ary ny vavahadiny halahelo sy hisaona. Ary izy no hipetraka eo amin'ny tany, lao.

Isaia 4

4:1 Ary hisy vehivavy fito hihazona lehilahy iray, amin'izany andro izany, nanao hoe:, "Izahay ihany no hohaninay mofo sy manao amin 'ny akanjo, ihany no Aoka hotononina amin'ny anaranao, mba hanala ny latsa mahazo anay. "
4:2 Amin'izany andro izany, ny ketsa 'ny Tompo dia hanana manetriketrika sy ny voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho-hoheverina indrindra sy ho loharanom-pifaliana ho an 'ireo izay efa voavonjy eo amin'ny Isiraely izy.
4:3 Ary izao no ho: rehetra izay sisa any Ziona aoriana, ary izay sisa any Jerosalema,, hatao hoe masina, rehetra izay efa voasoratra eo amin'ny fiainana any Jerosalema.
4:4 Avy eo ny Tompo dia voasasan'ny amin'ny fahalotoany ireo zanakavavin'i Ziona, ary voasasan'ny ran'i Jerosalema avy aminy, amin'ny alalan'ny fanahy fitsarana sy ny fanahin'ny fanoloran-tena mafy.
4:5 Ary Jehovah hamorona, ny toerana rehetra ao an-tendrombohitra Ziona, ary na aiza na aiza izy no antsoina, ny rahona raha antoandro sy ny setroka amin'ny famirapiratan'ny mirehitra afo izy nony alina. Fa fiarovana eny ambonin'ny voninahitra rehetra.
4:6 Ary hisy trano-lay ho fialokalofana amin'ny hainandro amin'ny antoandro, ary ny fiarovana, sy ny fiarovana avy amin'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana.

Isaia 5

5:1 Hihira ho an'i malalako ny canticle ny fianakaviambe havanay, ny amin'ny tanim-boalobony. Amin'ny tanim-boaloboka dia natao ho an'ny malalako, am-tandroka amin'ny zanak'i diloilo.
5:2 Dia nasainy io amin'ny, Ary naka ny vato avy ao aminy, ka namboleny tamin'ny voaloboka tsara indrindra, ary nanao tilikambo teo afovoany, Ary nanangana ny famiazam-boaloboka ao aminy. Dia nanantena azy hamoa voaloboka, fa namokatra ny fivoaky ny voaloboka.
5:3 Koa ankehitriny, mponina any Jerosalema sy ry lehilahy amin'ny Joda,: hitsara ahy sy ny tanim-boaloboko.
5:4 Inona koa no tokony nataoko ny tanimboliko aho tsy nanao azy io? Tokony ho tsy nieritreritra azy hamoa voaloboka, na dia namokatra ny fivoaky ny voaloboka?
5:5 Ary ankehitriny, Dia hita ho anareo izay hataoko amin'ny tanim-boaloboko. Hesoriko ny fefy, ary izany dia horobaina. Izaho handrava ny manda, ka dia ho voahitsakitsaka.
5:6 Ary hataoko lao. Ka tsy ho rantsanana, Ary tsy ho nihady. Ary ny hery sy ny tsilo hitsangana. Ary Izaho hodidiako ny rahona tsy mba ranonorana aminy.
5:7 Fa ny tanim-boalobok'i Jehovah, Tompon'ny maro, dia ny mpianakavin 'i Isiraely. Ary ny lehilahy amin'ny Joda no mahafinaritra ketsa. Ary nanantena fa hanao izay marina izy, ary, indro heloka, ary fa hanao ny rariny, ary, indro, fitarainana.
5:8 Lozanareo izay mangorona trano lalandava, ary izay mitambatra ny saha amin'ny saha, hatrany amin 'ny faritry ny toerana! Moa ve ianao mikasa ny hiaina manirery eo amin'ny tany?
5:9 Izany zavatra izany ao tsofiko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Raha tsy izany, ny trano maro, lehibe sy tsara tarehy, ho lao, tsy hisy mponina.
5:10 Ary ny tanimboly folo ara dia hamokatra iray tavoahangy divay kely, ary telo-polo famarana voa dia hamokatra intelon'ny famarana-bary.
5:11 Loza ho anareo izay mitsangana maraina hanao ny fimamoana, ary hisotro na dia mandra-paharivan'ny andro, ka izay harehitry-divay.
5:12 Ry valiha sy lokanga sy ampongatapaka sy sodina, ary koa ny divay, any amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i. Fa ianareo tsy manaja ny asan 'ny Tompo, na no handinika ny asan'ny tanany.
5:13 Noho io, ny olona lasan-davitra toy ny babo, fa tsy manana fahalalana, ary ny manan-kaja efa lasa amin'ny mosary, Ary ny vahoaka betsaka dia maina avy hetaheta.
5:14 Izany no antony, Ny helo dia nitatra ny fanahy, ary nisokatra ny vavany tsy misy fetra. Ary ny herin'ny ratsy fanahy, ary ny olona, sy ny olona ambony sy be voninahitra no hidina any izany.
5:15 Ary ny olona dia mitanondrika, ary ny olona no haetry, ary ny mason 'ny voasandratra rehetra haetry,.
5:16 Ary Jehovah, Tompon'ny maro, no hisandratra amin'ny fitsarana, ary ny Fanahy dia ho masina Andriamanitra ara-drariny.
5:17 Ary ny zanak'ondry araka ny tokony ho niandrasan'ny in mba, ary vao tonga hihinana avy tany an-efitra nivadika ho tany mahavokatra.
5:18 Loza ho anareo izay mitari-keloka amin'ny kofehin'ny zava-poana, ary izay manenjana ota toy ny tady ny sariety,
5:19 ary milaza: "Aoka izy faingana, ary aoka ny asany tonga tsy ho ela, mba hizahako azy. Ary aoka ny drafitry ny ny Iray Masin 'ny Isiraely, sy ny fomba tonga, mba ho fantatrareo izany. "
5:20 Loza ho anareo izay milaza ny ratsy ho tsara, ary ny tsara ho ratsy; izay mpisolo toerana maizina ho mazava, ary ny mazava ho maizina; izay hanakalo mangidy ho mamy, ary ny mamy ho mangidy!
5:21 Loza ho anareo izay no hendry ao amin'i masonao, ary ny manan-tsaina aza ny tenanao!
5:22 Loza ho anareo izay mahery amin'ny fisotroana divay, izay matanjaka ny lehilahy amin'ny famoronana inebriation!
5:23 Fa ianao manamarina ny ratsy fanahy ny olona ho takalon'ny kolikoly, ary ento manala ny rariny amin'ny lehilahy marina avy aminy.
5:24 Noho io, tahaka ny lelafo ny mololo, Ary raha ny hafanana ny misy lelafo mandoro izany tanteraka, dia ho toy izany ny fakany namirapiratra tonga tahaka ny vainafo, ary dia ho toy izany ny offshoot hiakatra toy ny vovoka. Fa efa nanary manokana ny lalàn'i Jehovah, Tompon'ny maro,, ary efa niteny ratsy ny fahaiza-miteny ny Iray Masin 'ny Isiraely.
5:25 Izany no antony, ny fahatezeran'i Jehovah no tezitra ny vahoakany, ary efa nampahazo azy ny tànany eo ambonin'ny, ary efa namely azy ireo. Ary ny tendrombohitra tsaina. Ary ny fatiny dia tonga tahaka ny zezika eo afovoan'ny eny an-dalambe. Rehefa afaka izany rehetra izany, ny fahatezerana dia tsy nandà; fa tsy, ny tànany mbola omena.
5:26 Ary dia hanandratra ny famantarana ny firenena lavitra, ary hisiaka hiantso ny azy avy any amin'ny faran'ny tany. Ary indro, dia maika handroso haingana.
5:27 Tsy misy olona manan-kery na olana eo aminy. Tsy ho rendremana, ka tsy hatory. Ary tsy ny fehin-kibo manodidina ny valahany hiavian'ny, na ny laces ny kiraro ho tapaka.
5:28 Ny zana-tsipìkany maranitra, ary avokoa ny tsipìkany dia Taut. Ny kitron-ihany ny soavaliny tahaka ny afovato, Ary ny kodiany ho toy ny hery ny tafio-drivotra.
5:29 Ny fierony dia tahaka ny liona; dia mierona tahaka ny liona tanora. Izy ireo na dia mirohondrohona sy haka ny remby. Ary izy ireo no mamatotra ny tenany manodidina azy, ary tsy hisy olona izay afaka hamonjy azy.
5:30 Ary amin'izany andro izany, dia mierona eo amboniny, tahaka ny feon'ny ranomasina. Isika hijery dia mivoaka hankany amin'ny tany, ary indro, ny maizina ny fahoriana, ary na dia ny fahazavana dia maizina noho ny haizim-pito.

Isaia 6

6:1 Tamin'ny taona nahafatesan'i Ozia mpanjaka izay, No nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, -kaja sy ambony, ary ny zavatra izay teo ambaniny nameno ny tempoly.
6:2 Serafima dia nitsangana teo ambonin'ny seza fiandrianana. Iray nanana elatra enina avy, ary ny anankiray nanana elatra enina avy: amin'ny roa izy ireo nanarona ny tavany, ary ny roa nanarona izy ireo ny tongony, ary roa izy ireo manidina.
6:3 Ary izy ireo niantso ny iray hafa, ary nanao hoe:: "Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny maro! Ny tany rehetra dia feno ny voninahiny!"
6:4 Ary ny kapitaliny ambonin'ny savily nihozongozona amin'ny feon'ny miantso mafy avy. Ary ny trano feno setroka.
6:5 Ary hoy izaho:: "Idiran-doza aho! Fa efa mangina. Fa izaho koa mba lehilahy maloto molotra, ary Izaho koa velona eo amin'ny firenena maloto molotra manana, ary efa hitako tamin'ny masoko ny Mpanjaka, Jehovah, Tompon'ny maro!"
6:6 Ary ny anankiray tamin'ny serafima nanidina nanatona ahy, ary teny an-tànany dia jiro nirehitra arintany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara.
6:7 Ary nanendry ny vavako, ka hoy Izy:, "Indro, efa nitehika tamin'ny molotrao, ary toy izany koa ny helony tsy halaina, ary ny fahotana dia ho voadio. "
6:8 Ary nandre ny feon 'ny Tompo, nanao hoe:: "Iza no hirahiko?"Ary, "Iza no handeha ho irakay?"Ary hoy izaho:: "Inty aho. Alefaso amiko."
6:9 Ary hoy izy:: "Mivoaha! Ary ianao dia hanao hoe ho amin'ity firenena ity: 'Rehefa mihaino, dia hihaino fa tsy hahafantatra. Ary rehefa mahita fahitana, dia tsy takatry ny saintsika. '
6:10 Mahajamba ny fony 'ity vahoaka ity. Ataovy lalodalovana ny sofiny, ary manakimpy ny masony, Fandrao hahita ny masony, ary handre ny sofiny, ary hahalala ny fony, ary hiova fo, ary avy eo dia hahasitrana azy Aho. "
6:11 Ary hoy izaho:, "Mandritra ny hafiriana, Tompo O?"Ary hoy izy:, "Mandra-tanàna lao, tsy hisy mponina, ary ny trano dia tsy misy ny olona, ary ny tany sisa no ho tavela any aoriana, foana. "
6:12 Fa Jehovah no handray ny lavitra ny olona, ary iza no efa tavela dia ho maro eo amin'ny tany.
6:13 Fa mbola, dia hisy ny fahafolonkarena tao an-kibony, ary izy no hiova fo, ary izy no hatao amin'ny miseho, tahaka ny hazo terebinta sy tahaka ny hazo terebinta izay mamelatra ny sampany. Ary inona no mbola mijoro ao aminy dia ho masina taranaka.

Isaia 7

7:1 Ary nony tamin'ny andron'i Ahaza, ny zanak'i Jotama, ny zanak'i Ozia, ny mpanjakan'ny Joda,, fa Rezina, ny mpanjakan'i Syria, ary Peka, ny zanak'i Remalia, mpanjakan'ny Isiraely, niakatra tany Jerosalema ho any ady hamelezana azy. Fa izy ireo tsy afaka nandresy azy.
7:2 Dia nilaza tao an-tranon'i Davida, nanao hoe:: "Syria efa niala tamin'i Efraima." Ary ny fony nihozongozona, amin'ny fon'ny vahoakany, toy ny hazo any an'ala dia nifindra ny tavan'ny ny rivotra.
7:3 Ary hoy Jehovah tamin'i Isaia: Mivoaha mba hitsena an'i Ahaza, ianao sy ny zanakao, Jasoba, izay tavela, ho amin'ny faran'ny lakan-drano amin'ny, amin'ny kamory ambony, teny an-dalana ho any amin'ny mankamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba.
7:4 Ary dia lazao aminy: 'Jereo izany fa mangina ianao. Aza matahotra. Ary tsy hatahotra ao am-ponao ny roa midonaka ireo zavatra hatao fanilo, efa ho maty, izay ny fahatezeran'i ny fahatezeran'i Rezina, mpanjakan'i Syria, ary ny zanak'i Remalia. "
7:5 Fa Syria efa niandraikitra drafitra hamely anao, miaraka amin'ny ratsy Efraima sy ny zanak'i Remalia, nanao hoe::
7:6 "Andeha isika hiakatra any Joda, ka hamporisika azy, ka hamiravira koa izy ho an'ny tenantsika, ary hanendry ny zanak'i Tabela toy ny mpanjaka teo afovoany. "
7:7 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Io no tsy mijanona, ary izao no tsy ho.
7:8 Fa ny lohan'i Syria dia Damaskosy, Ary ny lohan'i Damaskosy dia Rezina; Ary ao anatin'ny dimy amby enim-polo taona manomboka izao, Efraima dia hitsahatra ho firenena.
7:9 Fa ny lohan'i Efraima dia Samaria, Ary ny lohan'i Samaria dia ny zanak'i Remalia. Raha tsy mety mino, dia tsy mbola.
7:10 Ary Jehovah niteny tamin'i Ahaza koa, nanao hoe::
7:11 Mangataha famantarana ho anao avy amin'ny Tompo Andriamanitrao, avy amin'ny lalina ambany, na dia ho any amin'ny avo indrindra.
7:12 Ary Ahaza nanao hoe:, "Tsy hangataka aho, fa tsy haka fanahy ny Tompo. "
7:13 Ary hoy izy:: "Dia hihaino, Ry taranak'i Davida. Moa zavatra kely toy izany ho anareo ho amin'ny fahoriana ny olona, fa tsy maintsy koa ny fahoriana Andriamanitro?
7:14 Izany no antony, ny Tompo mihitsy no hanome famantarana ho anareo. Indro, ny virijina hitoe-jaza dia, ary izy dia hiteraka zazalahy, ary ny anarany hatao hoe Imanoela dia.
7:15 Izy no hihinana rononomandry sy tantely, ka dia ho fantatrareo ny mandà ny ratsy sy hifidy ny tsara ny.
7:16 Fa na dia ny zaza talohan'ny mahalala handà ny ratsy sy hifidy ny tsara ny, ny tany izay zava-betaveta, dia havela ny tavan'ny mpanjaka zanany roa.
7:17 Ny Tompo dia hitarika anareo, ary noho ny olona, ary ny tonian'ny ny ankohonan-drainao, toy izany ny andro rehetra tsy mbola nisy hatramin'ny andron'i ny fisarahan'ny Efraima tamin'ny Joda noho ny mpanjakan'i Asyria.
7:18 Ary izao no ho amin'izany andro izany: ny Tompo no hiantso ny lalitra, izay ao amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny onin'i Egypta, ary ny nivangongo, izay any amin'ny tany Asyria.
7:19 Ary ho tonga, ary izy rehetra dia hitoetra ao an-riaka eny an-dohasaha, ary amin'ny fitriatry ny vatolampy, Ary teo amin'ny isan kirihitrala, Ary teo amin'ny isan fanokafana.
7:20 Amin'izany andro izany, ny Tompo dia hanaratra amin'ny hareza ireo nokaramaina 'ireo izay manerana ny ony, ny mpanjakan'i Asyria, avy any amin'ny loha tsy mahazo manao ny volon-tongotra, miaraka amin'ny volombava manontolo.
7:21 Ary izao no ho amin'izany andro izany: ny olona hanangana ny ombivavy teo omby, sy ondry roa,
7:22 ary, fa tsy be dia be ronono, dia hihinana rononomandry. Fa izay rehetra tavela eo amin'ny tany dia hihinana rononomandry sy tantely.
7:23 Ary izao no ho amin'izany andro izany: toerana rehetra, izay nisy voaloboka arivo mendrika ny sekely volafotsy arivo, ho tsilo sy songosongo.
7:24 Dia hiditra izy ireo toerana toy ny zana-tsipìka sy tsipìka amin'ny. Fa ny hery sy ny tsilo dia manerana ny tany manontolo.
7:25 Fa ny an-tendrombohitra rehetra, izay nihady lavaka fantsakana ho amin'ny angady, ny tahotra ny tsilo sy ny hery dia tsy hanatona ireo toerana. Ary hisy ahitra tany ho an'ny omby, ary isan-karazany ho fiandrasana omby aman'ondry. "

Isaia 8

8:1 Ary hoy ny Tompo tamiko: "Ento ho anao, boky lehibe, ary ny olona ny penina soraty aminy: 'Esory ny babo haingana; handroba haingana. ' "
8:2 Ary niantso ny tenako vavolombelona mahatoky: Oria, ny mpisorona, ary Zakaria, ny zanak'i Berekia.
8:3 Ary niaraka mpaminanivavy, dia nanan'anaka izy ka niteraka zazalahy. Ary hoy ny Tompo tamiko: "No anarany: 'Rush mba hanaisotra ny babo; Maika ho hobaboina. '
8:4 Fa raha tsy mbola mahalala ilay zazalahy ny fomba hiantso ny rainy sy ny reniny, ny hery avy any Damaskosy sy ny babo any Samaria dia halaina, eo imason'ny ny mpanjakan'i Asyria. "
8:5 Ary ny Tompo niteny tamiko koa, nanao hoe::
8:6 "Satria ity firenena ity, nanary niala ny rano Siloa, izay mivoaka mangina, ary fa nifidy-dRezina sy ny zanak'i Remalia,
8:7 izany no antony, indro, ny Tompo dia hitarika azy ireo ny rano avy amin'ny renirano iray, matanjaka sy be dia be: ny mpanjakan'i Asyria mbamin'ny voninahiny rehetra. Ary hitsangana eran'ny ny renirano, dia tondraka ny banky rehetra.
8:8 Ary izy handeha hamaky Joda, inundating izany, ary izy no hiampita ka tonga, na dia ny vozony. Ary izy hanitatra ny elany, mameno ny sakan'ny taninao, Ny Imanoela. "
8:9 O olona, hanangona, ka ho resy! Tany lavitra rehetra, mihaino! Aoka ianao ho hery, ka ho resy! Misikina, ka ho resy!
8:10 Manatanteraka drafitra, ary dia ho dissipated! Handaha-teny kely, ka tsy ho vita! Fa Andriamanitra no momba antsika.
8:11 Fa Jehovah nilaza izany tamiko, ary efa nampianatra izany ho ahy mafy ny tànany, fandrao mivoaka amin'ny falehan'ity firenena ity, nanao hoe::
8:12 "Aza manao hoe: 'Ny firaisana tsikombakomba!'Fa izay rehetra miteny ity vahoaka ity Mikomy. Ary ho raiki-tahotra tokony na taitra amin'ny tahotra.
8:13 Manamasìna an'i Jehovah, Tompon'ny maro, ny tenany. Aoka ihany no hangovitanareo, ary aoka Izy ihany no hatahoranareo.
8:14 Ary toy izany no ho fanamasinana ho anao. Fa ho vato mahasolafaka sy vatolampy baraka ny trano roa amin'ny Isiraely, sy ny fandrika ary dia rava tokoa ho an'ny mponina any Jerosalema.
8:15 Ary tena maro amin'izy ireo no tafintohina ka lavo, ka ho torotoro sy voafandrika sy nisambotra an'i.
8:16 Fehezo ny teni-vavolombelona, kase ny lalàna, eo amin'ny mpianatro. "
8:17 Ary hiandry ny Tompo, izay efa nanafina ny tavany amin'ny taranak'i Jakoba, ary hijanona eo anatrehanao izy.
8:18 Indro: Izaho sy ny zanako, izay nomen'ny Tompo ahy ho famantarana sy fambara, amin'ny Isiraely, avy amin'ny Tompo, Tompon'ny maro,, izay mipetraka ao an-tendrombohitra Ziona.
8:19 Ary na dia hilaza aminareo, "Mitadiava avy amin'ny mpahita sy ny mpanao fankatovana,"Ireo izay Misitrisitra amin'ny teny hafahafa tononina, tsy ny olona mitady avy Andriamaniny, noho ny velona, fa tsy tamin'ny maty?
8:20 Ary izao no, koa, noho ny amin'ny lalàna sy ny teni-vavolombelona. Fa raha izy ireo tsy miteny araka izany teny, dia tsy manana ny maraina mazava.
8:21 Ary koa mbola handalo eo; dia ho lavo sy ho noana. Ary izy, na dia noana, dia ho tezitra, dia manendrikendrika ny mpanjakany sy Andriamaniny, ary hanandratra ny tenany miakatra.
8:22 Ary hijery midina eto an-tany, ary indro: fahoriana sy ny haizina, faharavan'ny sy ny fahoriana, ary nanenjika ny haizim-pito. Fa tsy ho afaka manidina avy amin'ny fahoriana.

Isaia 9

9:1 Tamin'ny fotoana teo aloha, ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly dia nanandratra ny. Fa amin'ny andro aoriana, ny lalana mankany amin'ny dranomasina any an-dafin'i Jordana, ny Galilia, tanin'ny jentilisa, dia vesaran'ny.
9:2 Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Nisy fahazavana efa nitsangana ho ny mponin 'ny faritry ny aloky ny fahafatesana.
9:3 Efa nampitombo ny firenena, fa tsy nampitombo ny fifaliana. Dia hifaly eo anatrehanao, toy ireo izay mifaly amin'ny fotoam-pijinjana, toy ny mpandresy mifaly taorian'ny fakàna ny remby, raha mizara babo.
9:4 Fa efa naharesy ny zioga ny amin'ny entana, ary ny tonian'ny tsorakazon'ny ny sorony, ary ny tonian'ny ny tehim-panjakan'ny ny mpampahory, tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midiana.
9:5 Fa izay rehetra amin'ny herisetra babo ny tabataba, ary ny akanjo miharo ra, dia ho may ka ho lasa solika ho an'ny afo.
9:6 Fa isika koa zaza no teraka, ary ho antsika, Zazalahy no omena. Sy ny fitarihana dia apetraka eo an-tsorony. Ary ny anarany atao hoe: Mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, rain'ny taona ho avy, Andrian'ny fiadanana.
9:7 Ny fanjakany dia ho bebe kokoa, ary tsy hisy farany ny fiadanana. Izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, hanamafy sy hanamafisana orina azy io, amin'ny fitsarana sy ny rariny, Manomboka izao ka hatramin'ny mandrakizay. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hahatanteraka izany.
9:8 Jehovah dia naniraka teny ho an'i Jakoba, ka mihatra amin'ny Isiraely.
9:9 Ary ny olona rehetra Efraima dia hahafantatra izany. Ary ny mponina any Samaria izy hanao hoe:, ao amin'ny fizahozahoana sy ny avonavon'ny fony:
9:10 "Biriky no latsaka, Fa raha izahay kosa mba hiara-manao joro vato. Efa voakapa ny aviavy, fa aoka ihany hisy hisolo azy amin'ny sedera. "
9:11 Ary Jehovah hanangana ny fahavalon'i Rezina eo aminy, ary hampiala ny fahavalony ho tabataba:
9:12 ny Syriana avy any atsinanana sy ny Filistina avy any andrefana. Ary handevona ny Isiraely amin'ny vava rehetra. Rehefa afaka izany rehetra izany, ny fahatezerana dia tsy nandà; fa tsy, ny tànany mbola omena.
9:13 Ary ny olona tsy niverina an'Ilay namely azy, ka tsy hitady an'i Jehovah, Tompon'ny maro,.
9:14 Ary noho izany, ny Tompo dia hampihahaka, niala Isiraely, ny lohany sy ny rambony, izay miankohoka sy izay, mba tsy, amin'ny indray andro monja.
9:15 Ny ela ela sy ny manan-kaja, izy no lohany; ary ny mpaminany izay mampianatra lainga, izy no rambo.
9:16 Ary ireo izay mamitaka hidera ity vahoaka ity, ary ireo izay efa nankalaza, dia horavana mafy.
9:17 Izany no antony, ny Tompo dia tsy faly ny tanora. Ary tsy haka mamindrà fo ny kamboty sy ny mpitondratena. Fa samy mpihatsaravelatsihy dia, ary samy ratsy, ary ny vava rehetra no efa niteny fahadalana. Rehefa afaka izany rehetra izany, ny fahatezerana dia tsy nandà; fa tsy, ny tànany mbola omena.
9:18 Fa impiety dia nirehitra toy ny afo: handevona tsilo sy ny tsilo, ka dia handoro ao amin'ny ala mikitroka, ary dia ho-nafatotra amin'ny niakatra ny setroka.
9:19 Ary ny tany dia efa nohozongozonina noho ny fahatezeran'i Jehovah, Tompon'ny maro,, ary ny olona dia ho toy ny solika ho an'ny afo. Ny lehilahy dia tsy niaro ny Zanani-rahalahiny.
9:20 Ary hiverina Izy nankany amin'ny ankavanana, ary Izy no ho noana. Ary hihinana amin'ny ankavia, ary izy dia tsy ho afa-po. Samy hihinana ny nofon'ny ny sandriny: Manase Efraima, ary Efraima Manase, ary Ary hiara-mamely an'i Joda.
9:21 Rehefa afaka izany rehetra izany, ny fahatezerana dia tsy nandà; fa tsy, ny tànany mbola omena.

Isaia 10

10:1 Lozan'izay manao lalàna tsy ara-drariny, ary izay, rehefa manoratra, manoratra ny tsy rariny:
10:2 mba mampahory ny mahantra amin'ny fitsarana, sy hanao herisetra mba izany no toetry ny manetry tena 'ny oloko, Amin'izay dia mba ho mpitondratena ny rembiny, ary mba handroba ny kamboty.
10:3 Ary ahoana no hataonareo amin'ny andro famaliana sy ny loza izay manatona avy lavitra? Iza no handositra fanampiana? Ary aiza no hametrahanareo ny ao ambadiky ny voninahitro,
10:4 mba tsy ho niankohoka teo ambanin'ny ny gadra, ka ho lavo tamin'ny voatrabaka? Momba izany rehetra izany, ny fahatezerana dia tsy nandà; fa tsy, ny tànany mbola omena.
10:5 Loza ho Assur! Izy no tehina sy ny tehin'ny ny fahavinirako, ary ny fahatezerana eny an-tànany.
10:6 No anirahako azy ho any amin'ny firenena mamitaka, ary izaho dia baiko azy hamely ny firenena izay ny fahavinirako, mba hampialany ny babo, ary mitokana hamiravira haza, ka apetraho eo hohitsakitsahin'ny tahaka ny fotaka eny an-dalambe.
10:7 Fa tsy mihevitra azy io ho toy izany, ary ny fony tsy mihevitra azy ho izany. Fa tsy, ny fony dia nametraka ny hanorotoro sy handringanana mihoatra noho ny firenena vitsivitsy.
10:8 Fa dia hataony hoe::
10:9 "Moa tsy ny mpanapaka tahaka ny mpanjaka maro? Tsy tahaka an'i Karkemisy Kalno, ary tahaka an'i Arpada Hamata? Ary tsy tahaka an'i Damaskosy Samaria?
10:10 Dia araka izany fomba toy ny tanako tonga tany amin'ny fanjakana ny sampy, toy izany koa no tsy tonga ireo sary diso, ny an'i Jerosalema sy ny an'i Samaria.
10:11 Tokony tsy hanao amin'i Jerosalema sy ny sary diso, toy ny nataoko tamin'i Samaria sy ny sampiny?"
10:12 Ary izao no ho: rehefa ny Tompo dia efa nahavita ny asany tsirairay avy teo an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema, No zavatra hamely ny vokatry ny fon'ny mpanjaka misandratra Assur, sy ny voninahitry ny fiavonavonan'ny ny masony.
10:13 Fa hoy izy: "Efa nanao ny herin'ny tanako, ary efa nahalala ny fahendrena miaraka amin'ny, ary ny nanesorako ny ny fetran'ny olona, ary efa namabo ny mpitondra, ary, tahaka ny anankiray amin'ny hery, Efa noravany ireo monina any amin'ny avo.
10:14 Ary ny tanako no tonga tany ny herin 'ny olona, toy ny akany. Ary, toy ny atody izay efa tavela dia nivory, toy izany no nanangona ny tany manontolo. Ary tsy nisy izay nahatonga ny elatra, na nanokatra vava, na nanonona ny snarl. "
10:15 Tokony hanome voninahitra ny famaky ny tenany noho izay manan izany? Sa afaka ny tsofa hanandra-tena ho eo izay dia misarika azy? Inona no hanampy ny tsorakazo hiarina hamely azy izay manan izany, na tehina hanandra-tena ho, na dia hazo ihany?
10:16 Noho io, Tompo Fara Tampony, Jehovah, Tompon'ny maro, dia haniraka nampahahiaziny kosa eo anivon 'ny matavy. Ary eo ambany fitarihan'ny ny voninahiny, mirehitra mafana fo dia tezitra, toy ny afo mandevona.
10:17 Ary ny fahazavan'ny Isiraely no ho toy ny afo, ary ny Iray Masin'ny Isiraely no ho toy ny lelafo. Ary ny tsilo sy songosongo no nandoro ka nandany, amin'ny indray andro monja.
10:18 Ary ny voninahitry ny alany sy ny tsara tarehy ny havoana rehetra ho lany ritra, hatramin'ny fanahy ka hatramin'ny nofo. Dia handositra lasa amin'ny fampihorohoroana.
10:19 Ary inona sisa amin'ny hazo ny alany dia ho toy izany vitsy, ary mora isaina, fa na dia ny ankizy iray afaka hahasoratra azy.
10:20 Ary izao no ho amin'izany andro izany: tsy ireo izay nanampy ho any amin'ny sisa amin'ny Isiraely, ary izay afa-mandositra ny taranak'i Jakoba, dia tsy miankina izay mamely azy. Fa tsy, dia miankina amin'ny Tompo, ny Iray Masin 'ny Isiraely, amin'ny fahamarinana.
10:21 Izay sisa amin'i Jakoba, lazaiko indray ny sisa, dia hiova fo ho amin'Andriamanitra Mahery.
10:22 Fa na ny olona, Ry Isiraely, dia ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, nefa ihany dia izay sisa aminy dia hiova fo. The consummation, rehefa fohy, dia ho safotry ny rariny.
10:23 Fa Jehovah, ny Andriamanitry ny maro, Hanatanteraka ny fanafohezana sy consummation, teo afovoan'ny tany rehetra.
10:24 Izany no antony, ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, hoy ity: "Ny olona, mponina Ziona: aza matahotra Asyria. Izy no hamely anareo tamin'ny tehiny, dia manainga ny tehina aminareo, teny an-dalana Ejipta.
10:25 Fa rehefa afaka kely foana dia fohy ny fotoana, ny fahatezerana ho lany ritra, sy ny fahavinirako hiverina ny haratsiam-panahiny. "
10:26 Ary Jehovah, Tompon'ny maro, hanangana ny loza eo aminy, toy ny loza ny Midiana teo am-batolampy Oreba, ary hanangana ny tehiny ambonin'ny ranomasina, ary hatsangany hanohitra ny lalana mankany Egypta.
10:27 Ary izao no ho amin'izany andro izany: entany dia halaina amin'ny sorony, ary ny ziogany dia halaina amin'ny vozonao, ary ny zioga ho simba ny fisehoan 'ny ny diloilo.
10:28 Izy no hanatona Aiath; dia hiampita ho any Migrona; dia hanankina ny fitoeran-divainy ho Mikmasy.
10:29 Izy ireo nandeha namaky faingana; Geba no seza; Rama i gaga; Gibean'i Saoly nandositra.
10:30 Neigh amin'ny feo, zanakavavin'i Galima; Tandremo tsara, Laisy, nahantra vehivavy avy any Anatota.
10:31 Madmena efa nifindra lasa; ho hery, ianareo mponina any Gebim.
10:32 Mbola mazava, ka mitsangana eo am Noba. Dia hampihorohoroiko ny tànany hamely ny tendrombohitr'i Ziona zanakavavy, dia ny havoan'i Jerosalema.
10:33 Indro, Tompo Fara Tampony, Tompon'ny maro, dia hanorotoro ny tavoahangy divay kely miaraka amin'ny tahotra, ary ny Lehibe amin'ny halavany dia hokapaina, ary ny avo rehetra haetry,.
10:34 Ary ny ala mikitroka dia nanary vy. ary Libanona, sy ny manandra, ho lavo.

Isaia 11

11:1 Ary ny tsorakazo kosa dia hivoaka avy Solofon'i Jese, sy ny voniny, dia hiakatra avy ny fakany.
11:2 Ary ny Fanahin 'ny Tompo dia hitoetra eo aminy: ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny herimpo, ny fanahin 'ny fahalalana sy ny toe.
11:3 Ary dia ho feno ny fanahin 'ny fahatahorana ny Tompo. Ka tsy hitsara araka ny fahitan'ny maso dia mahafinaritra, na hampiaiky araka ny ren'ny ny salohim-bary.
11:4 Fa tsy, dia hitsara ny malahelo amin'ny fahamarinana, ary hovaliany izy noho ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany amin'ny rariny. Ary hamely ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany Izy, Ary hovonoiny ny ratsy fanahy amin'ny fofonain'ny molony.
11:5 Sy ny rariny no ho fehin-kibo no tamin'ny valahany. Ary ny finoana no ho mpiady ny fehin-kibon'i eo anilany.
11:6 Ary ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry; ary ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy; ny zanak'omby sy ny liona sy ny ondry dia hitoetra miaraka; ary nisy zazalahy kely no handroahako azy.
11:7 Ary ny zanak'omby sy ny bera hiara-komana ho; ny ankizy dia Miara-miadana avokoa. Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby.
11:8 Ary ny fampinonoana zaza no hilalao ambonin'ny lair ny vipera. Ary ny zaza mitsaha-nono izay efa no handroso ny tànany ao an-davaky ny bibilava ny mpanjaka.
11:9 Tsy hanisy ratsy, ka tsy hamono, ny eran'ny tendrombohitro masina izy. Fa ny tany dia feno ny fahalalana ny Tompo, toy ny rano manarona ny ranomasina.
11:10 Amin'izany andro izany, ny fototry ny Jese, Izay hitsangana ho famantarana eo amin'ny vahoaka, toy izany koa ny Jentilisa dia mangataka, ary ny fasany dia ho be voninahitra.
11:11 Ary izao no ho amin'izany andro izany: ny Tompo dia haniraka ny tànany fanindroany mba haka ny tany ny sisa amin'ny olona izay sisa no ho tavela any aoriana: avy any Asyria, ary avy any Ejipta, ary Patrosa, ary avy any Etiopia, ary avy any Elama, sy Sinara, sy Hamata, ary avy any amin'ny nosin-dranomasina.
11:12 Ary dia hanandratra famantarana ho an'ny firenena, dia hanangona ny mpandositra avy amin'ny Isiraely,, dia hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny faritra efatra eto an-tany.
11:13 Ary ny fialonana Efraima dia halaina, ary ny fahavalon'i Joda ho levona. Efraima dia tsy ho mpifaninana ho any Joda, ary ny Joda tsy miady Efraima.
11:14 Ary izy ireo dia hanidina eo amin'ny soroky ny Filistina ny alalan 'ny ranomasina; miara-dia handroba ny zanaky ny atsinanana. Edoma sy Moaba dia ho eo ambany ny fanjakana tan-tànany, ary ny taranak'i Amona, dia hankatò.
11:15 Ary ny Tompo dia lao ny sakeli-dranomasina Egyptiana. Ary izy hanetsika ny tànany amin'ny ony, amin'ny herin'ny Fanahiny; dia hamely azy, amin'ny fito renirano, mba nita ny alalan 'izany eo amin'ny kiraro.
11:16 Ary hisy lalana ho ny sisa amin'ny oloko, iza no ho tavela any aoriana 'ny Asyrianina: toy ny ho an'ny Isiraely tamin'ny andro dia niakatra avy tany amin'ny tany Egypta.

Isaia 12

12:1 Ary ianao dia hanao hoe amin'izany andro izany: "Izaho no hiderako anao, Tompo O, satria hianareo efa teto tezitra tamiko; fa ny fahatezerana efa nahafoy, ary efa nampionona ahy.
12:2 Indro, Andriamanitra no mpamonjy, Izaho hanao zavatra amim-pahatokiana, ary Izaho tsy mba hatahotra. Fa Jehovah no heriko sy ny fiderana Ahy, ary izy efa famonjena ahy Izy. "
12:3 Ianao hantsakako hosotroiny amin'ny fifaliana avy amin'ny loharano 'ny Mpamonjy.
12:4 Ary ianao dia hanao hoe amin'izany andro izany: "Miaiky ny Tompo, ary mangataka ny anarany! Mampahafantatra ny drafitra fantatra any amin'ny firenena! Tadidio fa efa misandratra ny anarany!
12:5 Mihirà ho an'ny Tompo, fa efa nanao zavatra Nahafinaritra ny! Hanambara izany amin'izao tontolo izao!
12:6 Hifaly sy hankalaza, Ry fonenan'ny Ziona! Fa Lehibe Iray, ny Iray Masin 'ny Isiraely, dia eo aminareo!"

Isaia 13

13:1 Faminaniana ny loza hanjo an'i Babylona, ​​izay Isaiah, ny zanak'i Amoza, tsofa.
13:2 Nandritra ny zavona tendrombohitra hanandratra ny famantarana! Asandrato ny feo, hatanjaho ny tanana, ary aoka ny mpanapaka hiditra amin'ny vavahadin'ity!
13:3 Tamin'ny fahatezerako, Dia nandidy ny nohamasiniko, ary niantso ny herin'ny ratsy fanahy, izay hifaly amin'ny ny voninahitro.
13:4 Teny an-tendrombohitra, misy ny feon'olona maro be, maro toy ny olona maro, feo noho ny feony mpanjaka, ny firenena efa tafatambatra. Fa Jehovah, Tompon'ny maro, dia nanome baiko ny miaramila ny ady,
13:5 ho an 'ireo izay tonga avy any amin'ny tany lavitra, avy any an-tendrombohitra mangadihady any an-danitra. Izany dia ny Tompo sy ny fanaka momba ny fahatezerana, ka mba hitondra faharavana rehetra eto an-tany.
13:6 Midradradradrà mafy! Fa ny andron'i Jehovah, manatona! Ary ho tonga toy ny fandravana avy amin'ny Tompo.
13:7 Noho izany, tanana rehetra dia tsy, ary ny fon'ny olona rehetra dia hihaosa sy ho torotoro.
13:8 Writhing sy ny fanaintainana dia hisambotra azy ireo. Dia ho amin'ny fanaintainana, toy ny vehivavy raha miteraka. Samy hiseho gaga ny namany. Ny endrik'izy dia ho tahaka ny tarehy izay efa nandoro ny.
13:9 Indro, ny andron'ny Tompo manakaiky: lozabe andro, feno dia fahavinirana sy fahatezerana ary fahatezerana, izay hametraka ny tany irery ary hanorotoro ny mpanota avy amin'izany.
13:10 Fa ny kintana eny amin'ny lanitra, ny famirapiratany, tsy maneho ny fahazavany. Ny masoandro dia ho takona amin'ny ny Rising, ary ny volana tsy hamirapiratra ny famirapiratry.
13:11 Ary hataoko zavatra hamely ny ratsy 'izao tontolo izao, sy ny ratsy fanahy noho ny helony. Ary Izaho hahatonga ny avonavon 'ny mahadiso hitsahatra, dia hitondra midina ny fireharehan'ny ny mahery.
13:12 Ny lehilahy dia sarobidy kokoa noho ny volamena, ary ny olombelona ho toy ny volamena voadio madio.
13:13 Noho izany tanjona, Hamporisihiko ny any an-danitra, ary ny tany dia ho voatosika hiala amin'ny fitoerany, noho ny fahatezeran'i Jehovah, Tompon'ny maro,, noho ny andro tezitra fahatezerany.
13:14 Ary izy ireo dia tahaka ny mandositra Doe, na toy ny ondry; ary tsy hisy izay mety hanangona azy miaraka. Samy hiverina any amin'ny vahoakany, ary samy handositra ho any amin'ny taniny.
13:15 Izay rehetra hita dia ho faty, ary izay rehetra tratra dia ho fantatry lavon-tsabatra.
13:16 Ny zanany madinika dia horavana mafy eo imasony. Ny tranony hobaboina dia, ary ny vadiny dia mandika.
13:17 Indro, Izaho no hamporisihiko hamely azy ny Mediana. Tsy mitady volafotsy, na faniriana volamena.
13:18 Fa tsy, ny zana-tsipìkany, dia hametraka ny zaza ho faty, ary ireny dia hanangona ka tsy hiantra ny vehivavy mampinono, ary ny maso, dia tsy hiantra ny zanany.
13:19 Ary avy eo Babylona, be voninahitra eo amin'ny fanjakana iray, fa malaza reharehan'ny Kaldeana, dia ho ringana, dia tahaka an'i Kristy nandringana an'i Sodoma sy Gomora.
13:20 Dia tsy honenana, hatramin 'ny farany, Ary tsy ho nanorina indray ny, na dia hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny Arabo hanorin Tsy ny lainy teo, ary tsy ho sasatra ny mpiandry any.
13:21 Fa tsy, ny bibi-dia hitoetra ao, ary ny tranony ho feno bibilava, ary ny ostritsa ho velona ao, ary ny olona dia hitsambikina voloina ny any.
13:22 Ary ny lisy ostritsa hamaly ny hafa teo, amin'ny trano, ary ny anjombona amin'ny toerana masina ny fahafinaretana.

Isaia 14

14:1 Ny fotoana dia manakaiky, ary ny androny tsy hatao ela. Fa Jehovah dia haka fo amin'i Jakoba, dia mbola hifidy amin'ny Isiraely, dia hahatonga fitsaharana ho azy eo ny tany. Ary ny fahatongavan'ireo vaovao no hanaiky ho azy ireo, dia manaraka ny taranak'i Jakoba.
14:2 Ary ny olona haka azy ireo, ka hitarika azy ho any amin'ny taniny. Ary ny taranak'Isiraely hanana azy, any amin'ny tany 'ny Tompo, tahaka ny lehilahy sy ny vehivavy mpanompo. Ary ireny dia hanangona ka ho babo ireo izay efa nandray azy ho babo. Ary izy ireo dia hifehy ny mpampahory.
14:3 Ary izao no ho amin'izany andro izany: Andriamanitra dia efa nanome anareo ny fitsaharana amin'ny asa, ary avy amin'ny fampahoriana, ary avy any amin'ny sarotra voageja izay nanompo teo anatrehan'i,
14:4 dia horaisinareo tamin'izany fanoharana ny mpanjakan'i Babylona, ka hanao hoe:: "Nahoana no lazaina fa efa nitsahatra ny mpampahory, miaraka ny anjarany?
14:5 Ny Tompo dia nanorotoro ny tehin'ny ratsy fanahy, ny tehim-panjakan'ny despots,
14:6 izay namely ny firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fery tsy azo sitranina, izay nofehezin'i ny firenena amin'ny fahatezerana, izay nanenjika tamin'ny herisetra.
14:7 Ny tany rehetra dia lasa mangina ary mbola; izany dia efa faly ary faly.
14:8 The evergreens, koa, no faly noho ny aminao, ary ny hazo sedera any Libanona, nanao hoe:: 'Koa satria efa natory, Ary tsy nisy niakatra iza no manapaka antsika. '
14:9 Helo eto ambany dia taitra niakatra nitsena anareo eo amin'ny fiavian'ny; fa efa nifoha ny Refaita ho anao. Ny mpitarika rehetra eto an-tany no nitsangana hiala amin'ny seza fiandrianana, ny mpitarika rehetra any amin'ny jentilisa. "
14:10 Ny olon-drehetra dia hamaly ka hanao aminao: "Ankehitriny ianareo dia naratra, toy ny izahay; efa tonga tahaka anay.
14:11 Ny fiavonavonana dia notaritaritina any amin'ny helo. Nianjera ny vatanao maty. Ny samoina no Miparitaka ambany ianao, ary ny kankana no ho rakotra.
14:12 Ahoana no fa efa latsaka avy tany an-danitra, O Losifera, izay zatra hitsangana tahaka ny masoandro? Ahoana no fa efa lavo tamin 'ny tany, ianareo izay naratra ny firenena?
14:13 Ary hoy ianao ao am-ponao: 'Dia miakatra any an-danitra. No hanandratako ny seza fiandrianako ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra 'Andriamanitra. Ho mipetraka eo an-tendrombohitra misy ny fifanekena, ao amin'ny faritra avaratra.
14:14 Hiakatra ho any ambonin'ny ny tampon'ny rahona. Dia ho tahaka ny Avo Indrindra. '
14:15 Na izany aza tena, dia ho any amin'ny helo notaritaritina, ho any amin'ny fitoerana lalina amin'ny lavaka.
14:16 Ireo izay mahita anao, dia Miankina ho anareo, ary faly mijery anao, nanao hoe:: 'Mety izany anie ny olona izay sahiran-tsaina ny tany, izay nampihozongozona ny fanjakana,
14:17 Izay nanao izao tontolo izao an-tany foana sy nandrava ny tanànany, iza no tsy hanokatra-tranomaizina noho ny gadra?'"
14:18 Ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena eran'izao tontolo izao efa nandry tamim-boninahitra, ny olona rehetra samy tao an-tranony.
14:19 Fa ianareo kosa efa nitsipaka avy amin'ny fasanao, toy ny tsy misy ilàna azy maloto fototra, ary ianao no mifamatotra amin'ny ireo izay voatrobaky ny sabatra, ary izay nidina ka hatrany ambany ny lavaka, toy ny fatin-javatra lo.
14:20 Dia tsy ho mifandray amin'izy ireo, na dia ao am-pasana. Fa efa nanimba ny taninao; efa namono ny vahoakanao. Ny taranaky ny ratsy fanahy dia tsy ho antsoina mandrakizay.
14:21 Omano ny zanany ho any amin'ny famonoana, araka ny heloky ny razany. Tsy hitsangana, na handova ny tany, na hameno izao tontolo izao amin'ny tanàn-dehibe.
14:22 Fa hitsangana hamely azy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Ary ho levona ny anaran'i Babylona sy ny sisa tavela: na ny zavamaniry sy ny taranany, hoy Jehovah.
14:23 Ary hataoko hanendry azy ho toy ny fananany ho an'ny sokina, amin'ny heniheny ny rano. Ary hataoko mipaoka hiala izy, ka manao azy hiala amin'ny borosy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
14:24 Jehovah, Tompon'ny maro, efa nianiana, nanao hoe:: Azo antoka, toy ny nihevitra azy, mba ho toy izany, ary ao amin 'ny fomba araka izay efa mby an-tsaiko izany amin'ny alalan'ny,
14:25 dia toy izany no hitranga. Dia ho tahaka izany no hanorotoro ny Asyriana ao amin'ny taniko, ary izaho dia hanosihosy azy eo amin'ny tendrombohitra, ary ny ziogany dia halaina aminy, ary ny entany dia hesorina ho afaka amin'ny sorony.
14:26 Izany no drafitra izay efa nanapa-kevitra, momba ny tany manontolo, ary izany no tanana izay omena noho ny firenena rehetra.
14:27 Fa Jehovah, Tompon'ny maro, no efa Namoaka didy izany, ary iza no afaka hampihena izany? Ary ny tànany no omena, ka iza no afaka hisoroka izany?
14:28 Tamin'ny taona izay nahafatesan'i Ahaza mpanjaka no, izany enta-mavesatra nomena:
14:29 Tsy tokony ho faly, ry Filistia, fa ny tsorakazo namely anao Izay efa torotoro. Fa eto an-fototry ny menarana no mivoaka mpanjaka bibilava, ary ny taranany ho engulf izay manidina.
14:30 Ary ny voalohan-teraky ny malahelo dia niandry, ary ny malahelo dia hitoetra mahatoky. Ary Izaho hahatonga ny fakany ho levona ny mosary, ary Izaho vonoy ny momba ny sisa.
14:31 Midradradradrà, O vavahady! mitaraina, O tanàna! Filistia rehetra dia nandohalika. Fa misy setroka ho tonga avy any avaratra, ary tsy misy olona ho afa-miala ny miaramilany.
14:32 Ary inona no ho valin'ny vaovao ity any amin'ny jentilisa? Ho fa ny Tompo dia nametraka an'i Ziona, ary ny malahelo 'ny olony dia hanantena Azy.

Isaia 15

15:1 Ny loza hanjo an'i Moaba. Noho Ar Moaba efa rava tamin'ny alina, dia mangina tokoa. Noho ny mandan'i Moaba efa rava tamin'ny alina, dia mangina tokoa.
15:2 Ny trano niakatra tamin'i Dibona ho any amin'ny avo, misaona ny Nebo sy Medeba no. Moaba ninaonaona. Hisy hanasola ny lohany rehetra, ary ny somotra, dia hiharatra.
15:3 Rehefa ny sampanan-dalana, efa mifono lamba fisaonana. Ao amin'ny ny tampon-tranony sy eny an-kalalahana, milatsaka ny rehetra, fitomaniana sy nitomany.
15:4 Hesbona no hiantsoantso amin'ny Elale. Ny feony ihany no mba rentsika hatrany Jahaza. Over ity, ampy fitaovana tsara ny mponina tao Moaba midradradradrà; fanahy tsirairay dia hidradradradra ho an'ny tenany.
15:5 Ny foko hitaraina amin'i Moaba; ny barany hitaraina hatrany Zoara, toy ny telo taona ombilahy kely. Fa Hiakatra ho any nitomany, amin'ny lalana mankany amin'ny fiakarana Luhith. Ary eny an-dalana mankany Horonaima, dia manandratra fitarainana ny fanenenana.
15:6 Fa ny ranon'i Nimrim dia ho lao, satria efa nalazo ny zavamaniry, ary ny ketsa dia tsy nahomby, ary ny maitso dia lasa.
15:7 Izany dia araka ny halehiben'ny ny asa sy hamaliana. Izy ireo dia hitarika azy ireo ho any amin'ny lohasahan-driaka ny hazomalahelo.
15:8 Fa ny fitarainana efa nivezivezy manamorona ny sisin-tanin'i Moaba; ny fidradradradrana hatrany Eglaim, sy ny fitabatabana na dia amin'ny fantsakana tao Elima.
15:9 Ny rano Dibona no feno ra, Fa hametraka aza koa amin'i Dibona: ireo tany Edoma sy Moaba izay mandositra ny liona, ary ny sisa tsy maty eto an-tany.

Isaia 16

16:1 Tompo O, handefa ny Zanak'ondry, ny Mpitondra ny tany, eo amin'ny vatolampy any an-efitra ho any amin'ny tendrombohitr'i Ziona zanakavavy.
16:2 Ary izao no ho: toy ny vorona mandositra lavitra, ary toy ny fledglings manidina avy ao amin'ny akanim-borona, dia ho toy izany ny zanakavavin'i Moaba ao amin'ny andinin-tsoratra Arnona.
16:3 Mamorona drafitra. Antsoy ny filan-kevitra. Aoka ny aloka ho toy ny hoe alina, na dia amin'ny mitataovovonana. Manafina izay mandositra, ary tsy hamadika ny mpirenireny.
16:4 Ny afa-mandositra dia ho velona aminao. Aoka ianareo ho fierena, ry Moaba, tsy ho ambonin'ny an-keriny. Fa ny vovoka dia amin'ny farany; ny fadiranovana nisy ringan'ny. Izay nanosihosy ny tany dia tsy nahomby.
16:5 Ary nisy seza fiandrianana no ho vonona amin'ny famindram-po, Ary ny anankiray hisy hipetraka eo aminy amin'ny fahamarinana, ao amin'ny trano-lain'i Davida, Hitsara izy sady hikatsaka ny rariny, ary izay mamaly haingana ny rariny.
16:6 Efa renay ny fiavonavonan'i Moaba fatra; piavonavona loatra izy. Ny fiavonavonany sy ny fiavonavonany sy ny fahatezerany dia mihoatra noho ny heriny.
16:7 Izany no antony, Moaba dia hidradradradra an'i Moaba; samy hidradradradra. Mitenena ny ratrany ho an 'ireo izay mifaly amin' ny rindrina biriky.
16:8 Fa ny tany manodidina Hesbona no nandao, ary ireo andrianan'ny jentilisa efa nikapa ny tanim-boalobok'i Sibma. Ny voaloboka no tonga na dia tao Jazera. Izy ireo no nirenireny tany an-efitra. Ny zana nilaozan'ny. Efa tafita ny ranomasina.
16:9 No hitomaniako ny ranomason'ny Jazera hita izany, ny tanim-boalobok'i Sibma. Dia inebriate anao amin'ny ranomasoko, Hesbona sy Elale! Fa ny feon'ny olona hanitsaka efa Nihazakazaka noho ny voalobokao sy ny ny vokatrao.
16:10 Ary noho izany, fifaliana sy firavoravoana ho hesorina Karmela, ary tsy hisy pifaliana na firavoravoana ao amin'ny tanim-boaloboka. Izy no ilay zatra hanitsaka dia tsy hanitsaka ny eo amin'ny famiazam-boaloboka divay. Efa hesoriko tsy ho ny feon'ny ny mpanosihosy.
16:11 Over ity, ny foko dia toy ny an'i Jeremia dokanga noho ny amin'i Moaba, ary ny anatiny indrindra satria ny rindrina biriky.
16:12 Ary izao no ho: rehefa miseho Moaba dia sahirana teo amin'ny fitoerana avo, dia hiditra ny toerana masina mba hivavaka, nefa tsy haharesy.
16:13 Koa izao no teny fa ny Tompo no niteny Moaba ny amin'izany andro izany.
16:14 Ary ankehitriny ny Tompo no efa niteny, nanao hoe:: Tamin'ny telo taona, tahaka ny taonan'ny mpikarama tanana, ny voninahitr'i Moaba, momba ny manontolo ny olona maro dia halaina, ary izay tavela dia ho kely sy malemy ary tsy mba toy izany maro.

Isaia 17

17:1 Ny loza hanjo an'i Damaskosy. Indro, Damaskosy hitsahatra ho tanàna, Ary ho toy ny antontam-bato ao amin'ny faharavana.
17:2 Ny tanàna in rava sisa no ho tavela any amin'ny ondry, ary ireny dia hanangona ka fitsaharana any, ary tsy hisy izay handroso hampitahotra azy.
17:3 Ary hisy fanampiana intsony any Efraima, ary ny fanjakana intsony any Damaskosy. Ary izay sisa amin'i Syria dia ho tahaka ny voninahitry ny zanak'Israely, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
17:4 Ary izao no ho amin'izany andro izany: ny voninahitr'i Jakoba ho thinned, sy ny tsiron'ny nofony dia ho nampihena.
17:5 Ary izany dia ho toy ny fanangonana ny vokatra izay maharitra, ary ny sandriny no haka ny salohim-bary. Ary ho toy ny fikarohana ny voa teny amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
17:6 Ary ny zavatra sisa aoriana ao dia ho toy ny sampahom-boaloboka iray, na tahaka ny hazo oliva hozongozonina amin'ny oliva roa na telo teo an-tampon'ny sampana, na tahaka ny efatra na dimy oliva amin'ny an-tampon'ny hazo, hoy Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely.
17:7 Amin'izany andro izany, ny lehilahy dia hiankohoka eo anatrehanao ny Mpanao azy, ary ny masony dia handinika ny Iray Masin'ny Isiraely,.
17:8 Ary tsy hiankohoka eo anatrehan'ny ireo alitara ny tananao nanao. Ary tsy misaina fa ny rantsan-tànany nanao, ny masina Aseraha sy ny Aseraha.
17:9 Amin'izany andro izany, ny tanànany mafy, dia ho lao, toy ny angadinomby sy ny tanimbary izay tavela teo anoloan'ny Zanak'Isiraely ny, ary ianao dia hatao nandao.
17:10 Fa efa nanadino Andriamanitra ny Mpamonjy, ka tsy mba nahatsiaro ny matanjaka Mpanampy. Noho io, dia hamboly mendri-pitokisana zavamaniry, fa ianareo kosa hamafy ny voa avy any ivelany.
17:11 Tamin'ny andro nambolenao, ny bibidia voaloboka sy ny taranakao maraina dia hiroborobo. Ny vokatra efa nentina ho any amin'ny andro lova, ary ianareo halahelo mafy.
17:12 Loza ho ny hamaroan'ny firenena maro, toy ny maro ny firohondrohon'ny ranomasina! Lozan'ny ny fitabataban'ny vahoaka, tahaka ny firohondrohon'ny rano be!
17:13 Ny firenena ka mierona, toy ny feon'ny rano be manafotra, kanefa hotezerana mafy izy, ka dia handositra lavitra. Ary ho haingana nesorina, tahaka ny vovo-tendrombohitra eo anatrehan'i ny rivotra, ary toy ny tafio-drivotra eo anoloan'ny tafio-drivotra.
17:14 Tamin'ny fotoan'ny hariva, indro: dia hisy korontana. Rehefa izany vao maraina, dia tsy hijanona. Izany no anjaran'ny ireo izay efa nandrava antsika, Ary izao no natokany ho ireo izay nandroba antsika.

Isaia 18

18:1 Indrisy ny tany, izay manana elatra kipantsona, any an-dafin'ny onin'i Etiopia,
18:2 izay mampandeha iraka eny ranomasina sy amin'ny fitoeran-drano taratasy papyrus ambonin'ny rano. Mivoaha, O faingam-pandeha Angels, ho any amin'ny firenena izay efa rava sy nampifanintontsintona, any amin'ny olona mahatahotra, rehefa izay tsy misy hafa, ho any amin'ny firenena natahotra sy mijaly, izay tompon'ny tany vakin'ny ony maro ny.
18:3 Rehetra mponina amin'izao tontolo izao, ianareo izay monina ambonin'ny tany: raha ny famantarana Ho efa ambony teny an-tendrombohitra, hohitanao, dia hihaino Hianao ny fipoahana anjomara.
18:4 Fa hoy ny Tompo tamiko izany: Izaho ho hangina, ary Izaho hijery eto amin'ny toerana, toy ny mazava amin'ny mitataovovonana mazava, ary toy ny rahona ny ando amin'ny andro vokatra.
18:5 Fa raha mbola tsy tonga ny fararano, rehetra no miroborobo. Ary izany dia efa miposaka miaraka amin'ny vita tonga volana, ary ny sampany kely ho rantsanana amin'ny curved hareza. Ary izay sisa dia ho tapaka izy, ary nanintsana.
18:6 Ary Ary hiara-havela ho ny voro-tendrombohitra sy ny bibidia eny ambonin'ny tany. Ary ny voro ho azy ireo hatrany eo amin'ny fahavaratra, ary ny bibi-dia tany dia ririnina azy.
18:7 Amin'izany andro izany, fanomezana, dia ho entina ho an'i Jehovah, Tompon'ny maro,, avy amin'ny olona, ​​ary triatra nizara masina, avy amin'ny firenena mahatahotra, rehefa izay nisy ny tsy misy hafa, avy amin'ny firenena Natahotra, Natahotra sy mijaly, izay tompon'ny tany ony maro ny simba, ary dia ho entina ho any amin'ny fitoeran'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro,, an-tendrombohitra Ziona.

Isaia 19

19:1 Ny loza hanjo an'i Ejipta. Indro, ny Tompo Hiakatra ho any ambonin'ny rahona avo, dia hiditra ao Ejipta, ary ny sary diso Egypta dia nifindra eo anatrehany, ary ny fon'i Egypta dia levona ao anatiny.
19:2 Ary hataoko Ejiptiana mba maimaika an'i Ejipta. Ary izy ireo no hiady: ny olona ny rahalahiny, ary ny olona hamely ny namany, Ny tanàna hiady amin'ny tanàna, hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana.
19:3 Ary ny fanahin'i Ejipta ho ruptured any ny tena fototra. Ary hesoriko any ny drafitra-keriny. Ary izy, dia hitady ny valiny avy amin'ny sary diso, sy ny mpanao fankatovanareo, ary izay nitondra ny demonia, ary ny mpahita.
19:4 Ary Egypta dia hatolotro eo an-tanan'ny tompo lozabe, ary mpanjaka mahery no hanapaka azy ireo, hoy Jehovah, ny Andriamanitry ny maro.
19:5 Ary ny rano ao an-dranomasina ho maina, ary ny ony ho lao sy maina.
19:6 Ary ny renirano dia tsy. Ny renirano any amin'ny banky dia hihena sy maina. Ny volotara sy ny bulrush dia nahamaina vetivety.
19:7 Ny fantsona ao Neily dia ho ho nendahany nidina ho any amin'ny loharanom-baovao, sy ny zavatra rehetra ny rano manodidina dia maina sy malazo ka tsy ho eto intsony.
19:8 Ary ny mpanjono halahelo. Ary izay rehetra nitora-hook ho any an-ony hisaona. Ary ireo izay nandatsaka ny harato ambonin'ny rano ny ho reraka.
19:9 Ireo izay miasa rongony fotsy, combing ary manenona lamba tsara, dia ho menatra.
19:10 Ary ny rano manodidina toerana hanomboka tsy, amin 'ireo rehetra izay manao dobo mba haka trondro.
19:11 Ny mpitarika ny Tanis dia adala. Ny mpanolo-tsaina hendry Farao efa adala torohevitra. Ahoana no ilazanareo amin'i Farao: "Izaho no zanak'i wisemen, ny zanaky ny mpanjaka ny fahiny?"
19:12 Aiza moa ireo wisemen izao? Aoka izy hanambara izany aminao, ary aoka manambara lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro, kasainy for Ejipta.
19:13 Ny mpitarika ny Tanis lasa adala. Ny mpitarika ny Memfisa no simba. Efa namitaka Ejipta, ny zorony ny mponina ao aminy.
19:14 Ny Tompo dia nafangaro ny fanahim-giddiness ho aminy. Ka nampitaingenin'ireo Ejipta mba diso rehetra ny asa, tahaka ny olona mamo miraingiraingy sady izay vomits.
19:15 Ary tsy hisy asany ny Egyptiana izay hamokatra ny loha na ny rambo, izay miankohoka sa izay, mba tsy hiankohoka.
19:16 Amin'izany andro izany, Ejipta dia ho tahaka ny vehivavy, ary dia ho gaga sady mahatahotra izao eo anoloan'ny ny faninjitr'i tanan 'ny Tompo, Tompon'ny maro,, ny tanana izay no hanosika azy.
19:17 Ary ny tanin'ny Joda dia ho tahotra ho any Ejipta. Izay rehetra mieritreritra momba izany dia ho raiki-tahotra eo anoloan'ny ny drafitry ny Tompo, Tompon'ny maro,, ny drafitra izay efa nanapa-kevitra momba azy ireo.
19:18 Amin'izany andro izany, dia hisy tanana dimy amin'ny tany Egypta, izay samy hiteny ny fitenin'i Kanana, ary izay mianiana ho an'i Jehovah, Tompon'ny maro,. Ny iray dia hatao hoe Tanànan'ny ny Masoandro.
19:19 Amin'izany andro izany, dia hisy ny alitaran'i Jehovah eo amin'ny tany Egypta sy tsangambato 'ny Tompo afa-tsy ny fari-taniny.
19:20 Ary izao no ho famantarana sy vavolombelona ho an'i Jehovah, Tompon'ny maro, ao amin'ny tany Egypta. Fa hitaraina amin'i Jehovah eo anatrehan'i ny fahoriana, Ary haniraka mpamonjy sy mpiaro izay manafaka azy ireo.
19:21 Ary ny Tompo dia ho Niaiky ny Ejipta, ary ny Egyptiana dia hahafantatra ny Tompo amin'izay andro izay, ary izy ireo no hanompo azy amin'ny sorona sy fanomezana. Dia tsy hanao voady ho an'i Jehovah, ary hanatanteraka azy.
19:22 Ary ny Tompo dia hamely an'i Egypta amin'ny loza, ary Izy ihany no hahasitrana azy ireo. Ary hiverina ho any amin'ny Tompo. Ary ho placated amin'ny azy ireo, ary Izy ihany no hahasitrana azy ireo.
19:23 Amin'izany andro izany, dia hisy lalana avy tany Ejipta ho any amin'ny Asyrianina, koa ny Asyriana dia hiditra ao Ejipta, ary ny Egyptiana kosa dia homba ny Asyriana, ary ny Egyptiana hanompo Assur.
19:24 Amin'izany andro izany, no Isiraely no ho fahatelony ho any amin'ny Ejipta sy Asyria, ho fitahiana eo amin'ny tany,
19:25 izay Jehovah, Tompon'ny maro, no efa nitahy, nanao hoe:: Hotahina anie ny oloko tany Egypta, sy ny asan'ny tanako ho amin'ny Asyrianina, Fa ny Isiraely no lovany.

Isaia 20

20:1 Tamin'ny taona izay niditra tao Asdoda Tharthan, raha Sargona, ny mpanjakan'i Asyria, efa naniraka azy, ary rehefa namely an'i Asdoda ary nahafaka azy efa,
20:2 amin'izany andro izany, ny TOMPO tamin'i 'ny tanan' i Isaia, ny zanak'i Amoza, nanao hoe:: "Mivoaha, ary manala ny lamba fisaonana ny valahany avy, ary alao ny kapa amin'ny tongotrao. "Dia nataony izany,, nivoaka nitafy sady tsy nikiraro.
20:3 Ary hoy ny Tompo:: Tahaka Isaia mpanompoko, mandeha nitafy sady tsy nikiraro, ho famantarana sy ho toy ny fambara ny telo taona tamin'ny Ejipta sy ny Etiopia,
20:4 toy izany koa ny mpanjakan'i Asiria hanerena avy amin'ny fahababoany izy, ary ny transmigration ny Etiopia: na tanora na antitra, tsy nanan-kitafy sy tsy nanao kapa, ny fitombenako tsy misaron, ho henatr'i Ejipta.
20:5 Ary ho raiki-tahotra sy hangaihay ny Etiopia, ny fanantenany, ary Ejipta, ny voninahiny.
20:6 Ary amin'izany andro izany, ny mponina any amin'ny nosy anankiray hilaza hoe: "Indro, izany ny fanantenantsika, dia nandositra azy ireo fanampiana, mba hanafaka antsika tsy ho ambonin'ny ny mpanjakan'i Asyria. Ary ankehitriny, Ahoana no ho afaka ho afa-mandositra?"

Isaia 21

21:1 Ny Faminaniana ny amin'ny Efitra Ranobe. Tahaka ny tadio manatona avy any Afrika, dia manatona avy any an-efitra, avy any amin'ny tany mahatahotra.
21:2 A sarotra fahitana efa nambara ho ahy: dia izay tsy mino, dia manao izay mahadiso, Ary izay no plunderer, dia nandrava. miakatra, The Elama! Manaova fahirano, ny Media! Efa nesoriko ny fisaonana rehetra mba hitsahatra.
21:3 Noho io, ny ambany indray dia feno fanaintainana, ary ny Fahoriana no nahary ahy, toy ny fangirifiriana ny vehivavy raha miteraka. Aho, dia niankohoka, raha nandre izany. Sahiran-tsaina aho nony nahita izany.
21:4 Ny foko maina. Ny haizina gaga ahy. Babylona, malalako, lasa mahagaga ho ahy.
21:5 Velarina ny latabatra. mieritreritra, avy amin'ny toeram-fandinihana, ireo izay mihinana sy misotro. Mitsangàna, ianareo mpitarika! Raiso ny ampinga!
21:6 Fa Jehovah efa nilaza izany tamiko: "Mandehana, ka tobin'ny ny mpiambina. Ary aoka izy hilaza na inona na inona ho hitany. "
21:7 Ary dia nahita kalesy roa mpitaingin-tsoavaly, ary ny mpitaingina azy amin'ny boriky iray, ary ny mpitaingina azy amin'ny rameva. Dia nihevitra azy ireo tamim-pahazotoana, miaraka amin'ny fijeriny mafy.
21:8 Ary ny liona niantso: "Izaho teo amin'ny Tilikambo Fiambenana ny Tompo, mijoro mandrakariva antoandro. Ary Izaho eo amin'ny toerana, nitsangana teo nandritra ny alina.
21:9 Indro, nisy lehilahy anankiray manatona, nisy lehilahy nitaingina soavaly roa-kalesy. "Dia namaly, ka hoy Izy:: "lavo, rava Babylona! Ary ny sarin-javatra andriamanitra rehetra efa torotoro ho any an-tany!
21:10 O ry nively vary! Ry zanaky ny famoloana! Izay efa reko tamin'i Jehovah, Tompon'ny maro,, ny Andriamanitry ny Isiraely,, Efa nanambara ho anao. "
21:11 Ny loza hanjo an'i Edoma, niantso ahy avy tany Seïra: "mpiambina, ahoana ny mandeha alina? Ry mpiambina ô, ahoana ny mandeha alina?"
21:12 Hoy ny mpitily:: "Morning manatona amin'ny alina. Raha toa ianao ka mitady: mitady, ary niova fo, sy ny fomba fiasa. "
21:13 Faminaniana any Arabia. Ao amin'ny ala fa hodi-mandry, ny hariva eo amin'ny lalan'ny Dedanim.
21:14 Hianareo izay honina amin'ny tany atsimo: eo fivoriana ny mangetaheta, mitondra rano; hitsena ny mpandositra hanina.
21:15 Fa izy ireo nandositra teo anoloan'ny sabatra, eo anatrehan'i sabatra mihantona azy, eo anatrehan'i ny tsipìka voahenjana, eo anatrehan'i mafy ady.
21:16 Fa Jehovah nilaza izany tamiko: "Rehefa afaka taona iray fanampiny, toy ny iray taona ho mpikarama tanana, avokoa ny voninahitr'i Kedara dia halaina.
21:17 Ary ny sisa amin'ny vahoaka ny mafy mpandefa zana-tsipìka avy amin'ny taranak'i Kedara, dia ho vitsy, fa ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, no efa niteny. "

Isaia 22

22:1 Ny Faminaniana ny amin'ny lohasahan'ny Fahitana. Inona no dikan'ny hoe anao, avy eo, fa ny tsirairay mihitsy aza efa niakatra ho any ny tampon?
22:2 Feno ny fitabatabana, ny tanàna be atao, ny mifaly tanàna: ny maty dia tsy mbola voatrobaky ny sabatra, na izy ireo maty any amin'ny ady.
22:3 Ny mpitarika rehetra no mandositra avokoa, ary efa voafatotry ny zava-tsarotra. Izay hita rehetra dia miara-mifatotra. Efa handositra lavitra aza.
22:4 Izany no antony, Hoy aho hoe: "Mialà amiko. Hitomany mafy dia mafy aho. Manao ezaka mba hitsapa alahelo ahy, noho ny fandravana ny oloko zanakavavy. "
22:5 Fa andro ny fahafatesana, ary ny manitsakitsaka, ary nitomany ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, ao amin'ny lohasahan'ny fahitana: nandinika ny manda sy ny voninahiny ambonin'ny tendrombohitra.
22:6 Ary Elama nitondra ny tsipìkany sy ny kalesy, dia ny mpitaingin-tsoavaly; Ary nanala ny manda ny ampinga.
22:7 Ary ny olom-boafidy lohasaha dia ho feno kalesy, ary ny mpitaingin-tsoavaly, dia hametraka ny tenany teo am-bavahady.
22:8 Dia alana ny fisalobonan'i Joda, dia hita miharihary, Ary amin 'izany andro izany, ho hitanao ny fitaovam-piadiana any an'ala trano.
22:9 Ary ho hitanao banga tao an-Tanànan'i Davida, fa ireo ihany no maro. Fa ianareo kosa efa mamory ny rano avy amin'ny kamory ambany-trondro.
22:10 Ary efa Isainareo ny trano any Jerosalema,. Ary ianareo dia efa nandrava ny trano mba enti-manamafy ny manda.
22:11 Ary ianao efa nanao lavaka eo anelanelan'ny manda roa noho ny rano ao amin'ny dobo fahiny-trondro. Fa ianareo tsy nibanjina miakatra ho an'izay nanao azy, ka tsy mba nandinika, na dia avy lavitra, ny Mpanao azy.
22:12 Ary amin'izany andro izany, ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, Hiantso fitomaniana sy ny fisentoana, fioriana sy ny mitafy ny lamba fisaonana.
22:13 nefa indro: fifaliana sy ny firavoravoana, ny famonoana ny ombilahy kely sy ny famonoana ny ondrilahy, ny fihinanan-kena sy fisotroan-divay ny: "Aoka isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty. "
22:14 Ary ny feon 'ny Tompo, Tompon'ny maro, dia nambara an-tsofiko: "Azo antoka fa izany heloka dia tsy ho voavela heloka ianareo, mandra-maty,", Hoy ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro.
22:15 Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny maro: Handeha sy hiditra ho azy izay mipetraka any amin'ny trano-lay, an'i Sebna, izay miandraikitra ny tempoly, ary dia lazao aminy:
22:16 "Inona moa ianao eto, na iza no milaza ny tenany ho eto? Fa efa voapaika manao fasana ho anao eto. Efa tsara voapaika fampahatsiarovana ao amin'ny vatolampy, tahaka ny tabernakely ny tenanao.
22:17 Indro, ny Tompo dia hahatonga anao ho babo, fiompy toy ny akoho, ary Izy no hamindrana anareo ho, toy ny akanjo ivelany.
22:18 Izy no trotraka anao ny satro-boninahitra fahoriana. Izy no hanipy anao toy ny baolina ho any amin'ny lehibe sady malalaka ny tany. Any no hahafaty anao, ary ny kalesin'ny voninahitrao dia ho, fa mahamenatra ho ao an-tranon'i Jehovah ianao. "
22:19 Ary dia namoaka anareo avy amin'ny toerana, fa Izaho no hanongana anao amin'ny ny fanompoanao.
22:20 Ary izao no ho amin'izany andro izany: Dia hantsoiko kosa Eliakima mpanompoko, ny zanak'i Hilkia.
22:21 Ary dia nampitafy Azy amin'ny vestment, ary izaho dia hosikinako amin'ny fehin-kibonao, dia homeko ny fahefana ny tanany. Ary izy ho toy ny rain'ny mponina eto Jerosalema sy ny taranak'i Joda.
22:22 Fa hametraka ny fanalahidin'ny tranon'i Davida eo an-tsorony. Ary rehefa manokatra, tsy hisy hanidy. Ary rehefa manidy, tsy misy olona mamoha.
22:23 Ary hatsatoko toy ny fihantonan-javatra eo amin'ny toerana mendri-pitokisana. Ary ho eo ambonin'ny sezam-boninahitra tao amin'ny ankohonan-drainy.
22:24 Ary dia hampiato eo amboniny ny voninahitry ny mpianakavin-drainy: isan-karazany ny fanaka ary ny kely lahatsoratra, avy ny fanaka lovia ka hatramin'ny fitaovana rehetra ny mozika.
22:25 Amin'izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, ny fihantonan-javatra izay nohomboany tao amin'ny toerana mendri-pitokisana dia hesorina. Ary dia ho torotoro, dia lavo, ary ho lany ringana, miaraka amin'ireo rehetra izay efa niankina aminy, satria ny Tompo no efa niteny.

Isaia 23

23:1 Faminaniana ny loza hanjo an'i Tyro. Midradradradrà, ry sambon'i any an-dranomasina! Fa ny trano, izay izy ireo zatra handeha, efa rava. Avy any amin'ny tany Kitima, izany no nanambarana izany taminy.
23:2 Mangìna, ianareo mponina any amin'ny nosy! Ny mpandranto avy any Sidona, mandeha eny ambonin'ny ranomasina, Efa feno anao.
23:3 Ny taranaky ny Neily eo afovoan'ny rano be. Ny vokatry ny ony ny vokatra. Ary izy no lasa an-tsena ny firenena.
23:4 Aoka ho menatra, O Sidona! Fa ny ranomasina miteny, ny fiarovana mafy ao an-dranomasina, nanao hoe:: "Tsy teo amin'ny asa, ary tsy niteraka, ary tsy nanangana tovolahy, na no nampirisika ny fampandrosoana ny virjiny. "
23:5 Rehefa izany dia efa re tao Ejipta, dia ho amin'ny tebiteby, Fa handre Tyro.
23:6 Hiampita ny ranomasina. Midradradradrà, ianareo mponina any amin'ny nosy!
23:7 Izao va no tsy ny toerana, izay avy amin'ny andro voalohany dia rehareha amin'ny fahiny? Ny tongony no hitarika azy ho any amin'ny-tany lavitra.
23:8 Iza no nanao drafitra izany hamelezana an'i Tyro, izay taloha dia satroboninahitra, izay mpitarika ireo mpivarotra, izay mpivarotra no malaza eto an-tany?
23:9 Jehovah, Tompon'ny maro, no nikasa izany, ka mba handrava ny fireharehan'ny voninahitra rehetra, ary mety hitondra fahafaham-baraka ho malaza rehetra eto an-tany.
23:10 Miampita hamaky ny taninao, tahaka ny renirano, Ry zanakavavin'i any an-dranomasina. Intsony ianao manana fehikibo.
23:11 Efa nampahazo ny tànany eo ambonin'ny ranomasina. Efa nanome fo ny fanjakana. Ny Tompo dia nanome didy an'i Kanana, ka mba manorotoro ny mafy.
23:12 Ary hoy izy:: "Ary intsony hitombo ka ho amin'ny voninahitra, raha mbola maharitra ny fanendrikendrehana, Ry baraka, Sidona zanakavavy virijina. Mitsangàna, ka niondrana an-tsambo ho an'ny Kitima; amin'izany toerana, koa, tsy hisy fitsaharana ho anao. "
23:13 Indro, ny tanin'ny Kaldeana: mbola tsy nisy toy izany ny olona! Assur nanorina azy. Efa nitondra ny matanjaka ho babo. Izy ireo no nihady eo ambany ny trano. Izy ireo efa nahafoy azy rava.
23:14 Midradradradrà, ry sambon'i any an-dranomasina! Fa ny herinao efa rava.
23:15 Ary izao no ho amin'izany andro izany: ianao, ry Tyro, dia hohadinoina fito-polo taona, toy ny andron'ny mpanjaka iray. Avy eo, rehefa afaka fito-polo taona, hisy, for Tyro, zavatra toy ny canticle ny vehivavy janga.
23:16 Manaova lokanga. Mivezivezy eran'ny tanàna, mpivaro-tena ianao izay efa hadino. Mihira tonon-kiran'i maro tsara, mba hahatsiarovana.
23:17 Ary izao no ho fito-polo taona taorian'ny: Jehovah hamangy an'i Tyro, ary Izy no hitondra azy hiverina ho any ny tombom-barotra. Ary izy no indray hijangajanga amin'ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao ambonin 'ny tany.
23:18 Ary ny raharaham-barotra sy ny tombom-barotra dia hohamasinina ho an'i Jehovah. Tsy ho mihidy izy ka tsy ho voatahiry. Fa ny raharaham-barotra ho an'ireo izay hiaina eo anatrehan'ny Tompo, mba hihinana afa-po, ary mety ho tsara na dia nitafy ho efa antitra aza.

Isaia 24

24:1 Indro, ny Tompo dia hametraka fandaniam-poana eto an-tany, dia haka azy, dia hampahory ny surface, Ary haeliko ny mponina.
24:2 Ary izao no ho: toy ny olona, toy izany ny mpisorona; Ary raha ny mpanompo, toy izany ny tompony; toy ny andevovavy, ny tompovavy; toy ny mpividy, toy izany ny mpivarotra; toy ny mampisambotra, toy izany izay misambotra; toy ny ny tompon-trosa, toy izany ny mpitrosa.
24:3 Ny tany ho rava sy tanteraka tokoa norobaina. Fa Jehovah no efa niteny izany teny izany.
24:4 Ny tany nisaona, ary nitsofoka mangingina lasa, ary Reraky. Ny izao tontolo izao nitsofoka mangingina lasa; ny fireharehan'ny 'ny vahoakan' ny tany malemy.
24:5 Ary ny tany dia simba noho ny mponina. Fa efa nivadika ny lalàna, efa niova ny lalàna, efa dissipated ny fanekena mandrakizay.
24:6 Noho io, ny ozona no mandevona ny tany, ary ny mponina ao dia manota. Ary noho izany antony, ny mpikarakara ho adalana, ary olona vitsy foana sisa no ho tavela any aoriana.
24:7 Dia nisaona ny fiotazam-boalobok'i. Reraky ny voaloboka. Rehetra ireo izay nifaly tao am-pony dia vonto.
24:8 Ny fifaliana ny amponga efa nitsahatra. Ny feom-pifaliana no efa nampionona. Ny mamy ny lokanga efa nampanginina.
24:9 Tsy hisotro divay amin'ny hira. Ny zava-pisotro dia ho mangidy amin'izay misotro azy ny toaka.
24:10 Zava-poana ao an-tanànan'i efa tonta lasa. Ny trano rehetra dia nakatona ny; tsy misy olona miditra.
24:11 Hisy tabataba ho divay eny an-dalambe. Fifaliana rehetra efa nilaozana. Ny fifaliana eto an-tany dia efa niverina avy tamin'ny fahababoana.
24:12 Manirery no mitoetra ao an-tanàna, ary ny loza dia hanarona ny vavahadiny.
24:13 Fa toy izany no hatao eo afovoan 'ny tany, teo afovoan'ny vahoaka: dia toy ny hoe ny sisa oliva no hozongozonina avy amin'ny hazo oliva, ary dia tahaka ny sampahony-boaloboka vitsivitsy, raha ny fiotazana voaloboka efa tapitra.
24:14 Ireo vitsy dia hanandratra ny feony sy hankalaza. Rehefa ny Tompo dia efa ankalazaina, dia hanao feo fifaliana avy any an-dranomasina.
24:15 Noho io, mankalazà ny Tompo ao amin'ny Fotopampianarana: ny anaran 'ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, any amin'ny nosin-dranomasina.
24:16 Avy any amin'ny faran'ny tany, efa renay ny fiderana an'i voninahitry ny Marina. Ary hoy izaho:: "Ny zava-miafina dia ho ahy! Ny zava-miafina dia ho ahy! Idiran-doza aho! Ireo izay hamadika antsika no namadika anay, ka dia namadika anay tamin'ny famadihana ny fandikan-dalàna. "
24:17 hatahotra, ary ny lavaka, ary ny fandrika mitondra anareo, Ry mponina amin'ny tany!
24:18 Ary izao no ho: na iza na iza no handositra ny feon'ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka. Ary na iza na iza no extricate ny tenany any an-davaka dia ho voan'ny fandrika. Fa ny vavahadin-dranon'ny avy any ambony no nosokafana, ary ny fototry ny tany hohozongozonina.
24:19 Ary ny tany dia horavana tokoa! Ny tany ho torotoro tokoa! Ny tany ho hozongozonina tokoa!
24:20 Ary ny tany dia hivembena indrindra, toy ny mamo, ary ho lasan-ko babo, toy ny trano-lay iray alina. Ary ny helony dia ho navesatra izany, Ary ho lavo ka tsy hiarina intsony.
24:21 Ary izao no ho: amin'izany andro izany, ny Tompo hovaliako ny miaramilan 'ny lanitra ambony, sy amin'ny mpanjakan'ny tany izay eny an-kianja.
24:22 Ary dia ho tafangona toy ny fanangonana ny iray trotroana any an-kady. Ary dia ho fonosina ao anatin'ny amin'io toerana io, tahaka ny any am-ponja. Ary rehefa ela, dia ho nitsidika.
24:23 Ary ny volana no ho menatra, ary ny masoandro dia ho menatra, fa Jehovah, Tompon'ny maro, no Mpanjaka ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema, Ary rehefa ho efa ankalazaina eo imason 'ny anti-panahy.

Isaia 25

25:1 Tompo O, ianao no Andriamanitro! No hanandratako anao, Aho, fa hanaiky ny anaranao. Fa efa nahavita fahagagana. ny drafitra, Efa hatry ny ela, mahatoky. Amen.
25:2 Fa nataonao ho toy ny tanàna am-pasana, tanàna mafy ho an'ny ruination, trano vahiny: ka mba tsy ho tanàna, ary toy izany koa mba tsy hatsangana mandrakizay.
25:3 momba izany, mahery hidera anao ny olona; tanàna amin'ny olona matanjaka dia hatahotra anao.
25:4 Fa efa ny tanjaky ny mahantra, ny herin 'ny indigent ny fahoriana, fierena amin'ny tafio-drivotra, fialokalofana amin'ny hainandro. Fa ny Fanahin 'ny mahery dia tahaka ny tafio-drivotra manohitra ny rindrina manaitra.
25:5 Ianao no hitondra ny fitroarana ambany ny hafa firenena, toy ny hoe hafanana mitondra hetaheta. Ary toy ny hafanana ambanin'ny rahona ny oram, dia hahatonga ny offshoot ny mahery mba malazo.
25:6 Ary Jehovah, Tompon'ny maro, dia hahatonga ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity mba hihinana matavy, fanasam-be divay, ny matavy be tsoka, dia nanadio ny divay.
25:7 Ary dia nazera-keriny, eto amin'ity tendrombohitra ity, 'ny lafin-gadra, izay firenena rehetra efa voafatotra, sy ny harato, ny firenena rehetra izay efa nanarona.
25:8 Dia keriny mampiongana ny fahafatesana mandrakizay. Ary ny Tompo Andriamanitra dia hesorin'i ny ranomaso amin'ny tarehy rehetra, ary hanaisotra ny sisa amin'ny fahafaham-baraka ny olony avy any amin'ny tany manontolo. Fa Jehovah no efa niteny.
25:9 Ary izy ireo dia hanao hoe amin'izany andro izany: "Indro, izany no Andriamanitsika! Efa niandry azy, fa Izy no hamonjy antsika. Izany no Tompo! Efa naharitra ho azy. Izahay Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny. "
25:10 Fa ny tanan 'ny Tompo dia hitoetra eo amin'ity tendrombohitra ity. Ary Moaba ho voahitsakitsaka ambaniny, toy ny vodivary ny tonta lasa amin'ny alalan'ny sarety.
25:11 Ary izy hanitatra ny tànany eo ambaniny, toy ny mpilomano ny fanolorana ny tanany raha milomano. Ary dia mbola ho entiny any ny voninahiny amin'ny Miteha tanany.
25:12 Ary ny manda ny manda tena lehibe ho lavo, ary haetry, ary ho rava tamin'ny tany, dia hatramin'ny vovoka.

Isaia 26

26:1 Amin'izany andro izany, canticle izany dia hohiraina eto amin'ny tanin'ny Joda. Ao anatin'ny izany dia nampitabataba ny tanàna ny hery: Ziona, Mpamonjy, manda amin'ny fiarovana.
26:2 Vohay ny vavahady, ary aoka ny marina ny olona izay mitandrina ny fahamarinana miditra.
26:3 Ny ela fahadisoana efa lasa. No hanompo fiadanana: fandriampahalemana, Fa efa nanantena ao aminao.
26:4 Efa natoky ny Tompo ho an'ny mandrakizay, ao amin'ny Tompo Andriamanitra Tsitoha mandrakizay.
26:5 Fa Izy no manenjana teo izay miaina any amin'ny avo. Dia hitondra ambany Ny tanàna avo. Izy no hampidina izany, hatrany amin 'ny tany. Izy vao hendahako aminy any, dia hatramin'ny vovoka.
26:6 Ny tongotra no hanosihosy: ny tongotry ny ory, ny dian'ny ny fahantrana.
26:7 Ny lalan'ny marina dia mahitsy; ny sarotra ny lalan'ny marina dia tsara handeha amin'ny.
26:8 Ary ny lalan'ny fitsaranao, Tompo O, efa naharitra ho anao. Ny anaranao sy ny fahatsiarovana dia ny fanirian'ny ny fanahy.
26:9 Ny fanahiko no aniriako Anao nony alina. Fa Izaho kosa hijery ho anao ny saiko, ao am-po ny voako, avy ny maraina. Raha hanatanteraka ny didim-pitsaranao eto an-tany, ny mponina amin'izao tontolo izao dia hianatra ny rariny.
26:10 Aoka isika handray mamindra fo ny ratsy fanahy iray, fa tsy mety mianatra fahamarinana. Any amin'ny tany ny olona masina, efa nanao ratsy, ary noho izany dia tsy hahita ny voninahitry ny Tompo.
26:11 Tompo, Aoka ny tananao ho avo, ary aoka tsy hahita izany. Enga anie ny mialona ny olona hahita ka ho menatra. Ary aoka hisy afo handevona ny fahavalonao.
26:12 Tompo, dia hanome antsika ny fiadanana. Fa ny androanay rehetra efa nanao asa ho anay ny anareo.
26:13 Ry Tompo Andriamanitray, tompo hafa no nahary anay afa-tsy ianao, fa ao aminareo ihany no aoka isika hahatsiaro ny anaranao.
26:14 Aoka tsy ny maty velona; aoka tsy ny Refaita mitsangana indray. Izany no antony, efa nitsidika ka mandripaka azy, ary ho lany ringana avokoa ny fahatsiarovana azy.
26:15 Ianao dia efa mandefitra ny olona, Tompo O, mandefitra ny olona. Fa ianao no nanome voninahitra? Efa nanaisotra ny fari-tany.
26:16 Tompo, izy ireo no nitady anareo amin'ny tebiteby. Ny fampianarana nomba azy, tao anatin'ny ny fahoriana ny fimonomononana.
26:17 Toy ny vehivavy efa nanan-anaka ary manakaiky ny fotoana ho an'ny lahateny, izay, in tebiteby, mitaraina noho ny fanaintainana, dia toy izany tokoa no tonga eo ny tavanao, Tompo O.
26:18 Efa torontoronina, ary izany dia toy ny hoe teo amin'ny asa isika, fa izahay no niteraka rivotra. Izahay tsy nitondra nivoaka famonjena eto an-tany. Izany no antony, ny mponina amin'ny tany tsy lavo.
26:19 Ny maty ho velona. Ny faty, dia hitsangana. hofohazina, sy hankalaza, ianareo izay monina ao amin'ny vovoka! Fa ny andonao dia ny ando ny mazava, ary ianao dia hatao nitarika nidina ho any amin'ny tanin'ny Refaita, ny ruination.
26:20 Mandehana, ny oloko! Ampidiro ny efi-trano. Farano ny varavarana. Afeno ny tenanareo ho tena fohy ny fotoana, mandra-fahatezerana no nita anao.
26:21 Fa, indro, ny Tompo no handeha mivoaka avy amin'ny fitoerany, ka dia mba hitsidika ny heloky ny tsirairay mponina amin'ny tany azy. Ary ny tany dia haneho ny ra, ary dia tsy hanafina intsony izay novonoina teo ny.

Isaia 27

27:1 Amin'izany andro izany, Jehovah hamangy, ny henjana sady lehibe no mahery sabatra, manohitra mamba, ny nahazo menarana, ary manohitra mamba, ny manolana hevi-menarana, Ary hovonoiny ny trozona izay ao an-dranomasina.
27:2 Amin'izany andro izany, ny tanim-boaloboka ny divay madio Hihira ho azy ireo.
27:3 Izaho no Jehovah, izay mitarika azy. Dia tampoka Hampisotroana ny azy. Miambina anareo Aho hahatonga azy, andro aman'alina, fandrao misy olona fitsidihana hamelezana azy.
27:4 Fahatezerana dia tsy Ahy. Iza no ho tsilo, ary ny tsilo ahy amin'ny ady? No handroso hamely azy ireo. I hitaina azy, miara-.
27:5 Sa izy, fa tsy, mitana ny hery? Ho hihavana amiko? Ho izy hihavana amiko?
27:6 Rehefa mandroso amin'ny herisetra atao amin'ny Jakoba, Isiraely dia hiroborobo sy mitsiry, ka hameno izao tontolo izao amin'ny taranaka.
27:7 Efa namely azy tamin'ny loza izy koa namely nampiasa ny hafa? Sa manana dia novonoiny araka ny fomba izay ny tenany ampiasaina hamono ny niharam-boina?
27:8 Ianao no hitsara izany amin'ny alalan'ny fampitahana mitovy ohatra hafa, raha efa nandroaka. Nanapa-kevitra izy io, araka ny fanahy hentitra, ho amin'ny andro hafanana.
27:9 Noho izany, ny amin'izany, ny heloky ny taranak'i Jakoba, dia hahazo famelan-keloka. Ary izao no valisoa rehetra: fa ny fahotany hesorina, rehefa Izy no nanao ny vato rehetra eo amin'ny alitara ho tahaka ny ampahorina cinders. Fa ny masina Aseraha sy ny Aseraha tsy mijanona.
27:10 Fa ny tanàna mimanda dia ho foana. Ny tanàna mamirapiratra dia ho lao sy ho tavela tahaka ny tani-hay. Amin'izany toerana, ny ombilahy kely no niandrasan'ny, Ary amin 'izany toerana, dia handry, dia hiandry avy amin'ny Fihaonam.
27:11 Ny vokatra dia ho torotoro ny dryness. Ny vehivavy ho tonga ka ampianaro, fa tsy hendry ny olona. Noho io, Izay nanao azy tsy haka hangoraka azy, ary izay namorona azy io, dia tsy hiantra azy.
27:12 Ary izao no ho: amin'izany andro izany, ny Tompo dia hamely, avy amin'ny fantsona avy ao Neily, Fa na dia hatramin'ny lohasahan-driak'i Egypta. Ary ianao dia hangonina, tsirairay, Ry zanak'Israely.
27:13 Ary izao no ho: amin'izany andro izany, ny tabataba, dia ho amin'ny anjomara lehibe. Ary ireo izay efa very no hanatona avy any amin'ny tany ny Asyrianina, amin'ireo izay efa voaroaka tany amin'ny tany Egypta. Ary izy ireo dia mankafy ny Tompo, an-tendrombohitra masina, tany Jerosalema.

Isaia 28

28:1 Lozan'ny satro-boninahitry ny fieboeboana, ny mamo Efraima, ary ho fandavoana voninkazo, ny voninahitry ny fifaliana, ho an 'ireo izay tao an-tampon'ny lohasaha lonaka tena, mahavariana avy amin'ny divay.
28:2 Indro, Jehovah be hery sy ny famindram-, tahaka ny oram-baratra ny havandra, tahaka ny tadio nanorotoro, tahaka ny herin'ny rano be, inundating, naniraka mihoatra ny tany malalaka.
28:3 Ny mpirehareha tampon-mamo Efraima dia ho voahitsakitsaka.
28:4 Ary fandavoana voninkazo, ny voninahitry ny fifaliana, izay eo amin'ny tampony lohasaha lonaka, dia ho toy ny aloha loatra boa ny masaka ny fararano, izay, rehefa mahita azy ny mpitazam-potsiny, raha vao maka izany an-tànany, dia ho lanin'ny.
28:5 Amin'izany andro izany, Jehovah, Tompon'ny maro, dia ho satro-boninahitra sy ny fehiloha fifaliana ho an'ny olony sisa.
28:6 Ary Izy no ho fanahy fitsarana ho an'izay mipetraka eo amin'ny fitsarana, ary ny hery izay hiverina avy any ady ho any am-bavahady.
28:7 Na izany aza tena, izany koa no tsy mahalala noho ny divay, ary efa nania noho ny inebriation. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany no tsy mahalala noho ny inebriation. Izy ireo no variana ny divay. Izy ireo nivembena amin'ny fahamamoana. Tsy fantany Ilay izay mahita. Izy ireo no tsy mahalala ny fitsarana.
28:8 Fa ny latabatra efa feno loa sy fahalotoana, loatra ka tsy nisy toerana sisa.
28:9 Iza no hampianariny fahalalana? Ary iza no manome ny fahatakarana ny zavatra re? Ho an'ireo izay efa nosarahi-nono avy amin'ny ronono, izay efa niainga avy ny nono.
28:10 Koa dia: didy, ka mandidia indray; didy, ka mandidia indray; manantena, ary manantena indray; kely eto, ary kely any.
28:11 Fa ny teny ny molotra sy amin'ny fiteny hafa, izy no hitenenany amin'ity firenena ity.
28:12 Ary hoy izy taminy: "Izao no fitsaharako. Miezaha Hamelombelona ny reraka,"Ary, "Izao no famelombelomana." Kanefa tsy nety ireo nasaina hihaino.
28:13 Ary noho izany, ny tenin 'ny Tompo ho azy ireo dia ho: "Command, ka mandidia indray; didy, ka mandidia indray; manantena, ary manantena indray; kely eto, ary kely any,"Mba handroso ary potraka, ary mba ho torotoro sy voafandrika sy voasambotra.
28:14 Noho io, hihaino ny tenin 'ny Tompo, maneso anao ny olona, izay hanjakazaka oloko izay any Jerosalema.
28:15 Fa izay nolazainao: "Tsy namely ny fifanarahana tamin'ny fahafatesana, ary namorona ny fifanarahana tamin'ny helo. Rehefa inundating loza mandalo, dia tsy hanafotra antsika. Fa efa nametraka ny fanantenantsika amin'ny lainga, ary isika arovan'ny izay diso. "
28:16 Izany no antony, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hanangana vato ao Ziona ny fototry ny, vato voazaha toetra, ny vato fehizoro, ny vato soa, izay efa miorina any amin'ny fototra: na iza na iza mino Azy tsy mila haingana.
28:17 Izaho hanorina ny rariny amin'ny lanja, sy ny rariny amin'ny fandrefesana. Ary ny havandra no mahasimba fanantenana amin-javatra diso; ary ny rano dia inundate ny fiarovana.
28:18 Ary ny fifanarahana amin'ny fahafatesana ho nofoanana, ary ny fifanarahana tamin'ny helo dia tsy haharitra. Rehefa inundating loza mandalo, dia ho voahitsakitsaka izy noho izany.
28:19 Rehefa mandalo, dia hitondra anareo ho. Fa, Tamin'ny voalohany fahazavan'ny maraina, dia hamaky, amin'ny andro sy amin'ny alina, sy alahelo irery ihany no hampahafantatra anao izay renao.
28:20 Fa ny fandriana efa narrowed, be ka izy irery ihany no latsaka avy, ary ny firakotra fohy dia tsy afaka handrakotra roa.
28:21 Fa Jehovah hitsangana, toy ny tamin'ny tendrombohitra ny fisarahana. Izy no ho tezitra, toy ny tao an-dohasaha izay ao Gibeona, dia mba mahavita ny asany, ny asa hafahafa, ka mba hamita ny asa, ny asa izay avy any ivelany dia ho azy.
28:22 Ary ankehitriny, Tsy ho vonona mba hataony ho fihomehezana, fandrao ny gadra ho tightened. Fa efa reko, avy amin'ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, momba ny consummation sy ny abridgement momba ny tany manontolo.
28:23 Dia mifantoka loatra, ary henoy ny feoko! Hanatrika ka henoy ny fahaiza-miteny!
28:24 Ve ny mpiasa tany, rehefa avy niasa tontolo andro ka mba hamafy, fa tsy nanapaka Hoe misokatra sy ny nofon-tany?
28:25 No tsy, raha efa nanao ho etỳ ambonin'ny haavon'ny, hamafy drafy, ka ampielezo komina, ary manaova vary nifanandalana, sy vary hordea, sy ny ampemby, ary vetch ao amin'ny toerana?
28:26 Fa ho ampianarina amin'ny fitsarana; Andriamaniny no mampianatra azy.
28:27 Fa drafy tsy azo kodia amin'ny tsofa, ary ny cartwheel tsy afaka Mibahan ny komina. Fa tsy, drafy hozongozonina hiala amin'ny hazo, ary ny komina amin'ny tehina.
28:28 Fa ny vary ho an'ny mofo dia tsy maintsy ho torotoro. Marina tokoa, ny thresher vary izany dia tsy afaka mitsahatra, ary ny cartwheel afaka sady tsy hanakorontana azy, aza avela hisy hotapahiny izany sy ny surface.
28:29 Ary izany dia nivoaka avy amin'ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, ka mba hahatanteraka ny drafitra mahagaga sy nankalaza ny rariny.

Isaia 29

29:1 Lozan'i Ariela, ho any an-tanàna Ariel namely azy mafy i Davida niady: taona dia nanampy ny taona, ny fotoam-pivavahana dia hovelarina.
29:2 Ary Izaho manodidina Ariel amin'ny fahirano asa, Ary ho eo amin'ny alahelo sy ny fisaonana, Ary ho tahaka Ariel ho ahy.
29:3 Ary Izaho dia hanodidina anareo toy ny sehatra rehetra manodidina anao, ary Izaho hanangana tovon-tany fiarovana hamely anao, ary Izaho hanangana manda ho sakana anao.
29:4 Dia haetry. Ho hiteny avy ao amin'ny tany, ary ny fahaiza-miteny ho re avy amin'ny vovoka. Ary, avy amin'ny tany, ny feonao ho tahaka ny an'ny Python, ary ny fahaiza-miteny ho mumble avy amin'ny vovoka.
29:5 Ary ny maro be ireo izay mpankafy ianao dia ho tahaka ny vovoka madinika. Ary ny vahoaka izay efa naharesy ianao dia ho toy ny vainafo miha-levona.
29:6 Ary izao no hitranga tampoka sy haingana. Tsy ho nitsidika avy amin'ny Tompo, Tompon'ny maro, sy ny horohoron-tany amin'ny kotrokorana, ary ny lehibe feon'ny tafio-drivotra sy ny tafio-drivotra, ary ny lelafo mandevona.
29:7 Ary ny olona maro avy amin'ny firenena rehetra izay efa niady mafy an'i Ariel dia ho tahaka ny nofy ny fahitako tamin'ny alina, miaraka amin'ireo rehetra izay efa niady, ka nanao fahirano, ka naharesy azy.
29:8 Ary ho tahaka ny olona noana sy ny nofinofiny ny misakafo, fa, rehefa efa nifoha, ny fanahiko foana tsy mitondra fanatitra. Ary ho tahaka ny olona mangetaheta sy ny nofinofiny ny fisotroana, fa, rehefa efa nifoha, mbola milofika ao amin'ny tany mangentana, ary ny fanahiko foana tsy mitondra fanatitra. Dia ho tahaka izany ny haben'ny ny firenena rehetra ho, izay efa niady hamely ny tendrombohitra Ziona.
29:9 Ho gaga sy talanjona! Nihozongozona sy ny tsipìkany! Aoka ianao ho mamo, nefa tsy avy amin'ny divay! mivembena, fa tsy avy amin'ny fimamoana!
29:10 Fa Jehovah efa nafangaro ho anareo ny fanahy mahasondrian-tory. Izy no hanirina ny masonao. Izy no manarona ny mpaminany sy ireo mpitarika, izay mahita fahitana.
29:11 Ary ny fahitana ny amin'izany rehetra ho anareo toy ny teny amin'ny boky voaisy tombo-kase, izay, raha efa nomeko azy ny olona iray izay mahay mamaky teny, izy hanao hoe:, "Vakio ity,"Fa Izy no hamaly, "Tsy afaka aho; fa efa voaisy tombo-kase dia. "
29:12 Fa raha ilay boky dia nomena olona iray izay tsy mahay mamaky, ary izany dia hoy izy taminy:, "Vakio,"Dia hamaly, "Tsy mahay mamaky teny."
29:13 Ary hoy ny Tompo:: Satria ity firenena ity no manakaiky Ahy amin'ny vavany ihany, ary ny molony raha mbola hanome voninahitra Ahy ny fony kosa lavitra Ahy, ary ny fahatahorany Ahy dia mifototra amin'ny ny didy sy ny fampianaran'olona,
29:14 izany no antony, indro, Aho dia hiroso hanatanteraka ny zava-mahagaga ho an'ity firenena ity, lehibe sy fahagagana mystifying. Fa ny fahendrena dia ho levona tsy ho amin'ny hendry, ary ny fahatakarana ny manan-tsaina no ho voafina.
29:15 Loza ho anareo izay mampiasa ny lalina ao am-po, mba manafina ny fikasany avy amin'ny Tompo. Ny asa atao ao amin'ny maizina, koa araka izany ny hoe:: "Iza no mahita antsika?"Ary" Iza no mahalala antsika?"
29:16 Zavatra tsy mieritreritra ny anao mivarina amin-doza. Toy ny hoe ny tanimanga dia ny drafitra hanohitra ny mpanefy tanimanga, na toy ny hoe ny asa dia hoy ny mpanao azy: "Tsy ianareo no ho Ahy." Na dia toy ny hoe zavatra efa niforona dia hoy ilay namorona azy, "Tsy mahalala."
29:17 Amin'ny tsy mihoatra noho ny kely foana dia ho fohy ny fotoana, Libanona dia hovana ho saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra dia ho heverina ho ala.
29:18 Ary amin'izany andro izany, dia ho ren'ny marenina ny tenin'ny taratasy, ary hiala tamin'ny maizina sy aizim-pito ny mason'ny jamba dia hahita.
29:19 Ary ny mpandefitra hitombo ny fifaliana ao amin'ny Tompo, Ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny Iray Masin'ny Isiraely,.
29:20 Fa ny olona izay efa tsy nahomby nandresy, ny anankiray izay efa lany ritra fanesoana, Ary izay rehetra nitsangana teo mpiambina ny heloka efa voakapa.
29:21 Satria nahatonga ny olona hanota teny, ary dia namingana azy izay nilaza hamely azy teo am-bavahady, ka dia niala ny rariny foana.
29:22 Noho io, izao no lazain'i Jehovah, izay efa nanavotra an'i Abrahama, ho any amin'ny taranak'i Jakoba: Manomboka izao, Jakoba dia tsy hangaihay; manomboka izao ny tarehiny dia tsy valahara-kenatra.
29:23 Fa tsy, raha mahita ny zanany, dia ho ny asan'ny tanako ao anatiny, hanamasina ny anarako, ary dia hanamasina ny Iray Masin'i Jakoba, ary dia hitory ny Andriamanitry ny Isiraely.
29:24 Ary ireo izay efa nivily niala am-panahy no hahazoanareo ny fahalalana tsara, ary ireo izay efa nimonomonona dia hianatra ny lalàna.

Isaia 30

30:1 "Loza ho an'ny zanaky ny fivadiham-pinoana!", Hoy ny Tompo. Fa ianao dia handray torohevitra, nefa tsy avy amiko. Ary ianao dia manomboka manenona, nefa tsy avy amin'ny Fanahiko. Noho izany no hanampy ota ny fahotana!
30:2 Mandeha ianao mba hidina any Egypta, ary tsy mitady valiny ny vavako, fa manantena fanampiana avy any amin'ny fiarovana mafin'i Farao sy mametraka fialokalofany ao amin'ny alokalok'i Egypta.
30:3 Ary noho izany, ny fiarovana mafin'i Farao, dia ho Heb, ary ny fialokalofany ao amin'ny alokalok'i Egypta no ho latsa.
30:4 Fa ny mpitondra tany Tanis, ary ny olona dia nandeha hatrany Hanes.
30:5 Rehetra izy ireo resin-kenatra noho ny amin'ny firenena izay tsy afaka hanolotra tombony ho azy ireo, izay tsy isan'ny fanampiana, na ny zavatra hafa ilaina, afa-tsy hanatitra fikorontanana sy latsa.
30:6 Ny Faminaniana ny amin'ny behemota any amin'ny tany atsimo. Ao amin'ny tany misy fahoriana sy fahantrana ho, izay mivoaka ny liom-bavy sy ny liona, ny menarana sy ny bibilava mpanjaka manidina, no nitondrany ny hareny teny an-damosin'ny biby mpitondra entana, ary ny zava-tsarobidy teo amin'ny ivaiva ny rameva, ho any amin'ny firenena izay tsy afaka hanolotra tombony ho azy ireo.
30:7 Fa Ejipta hanatitra fanampiana, fa tsy misy tanjona, na fahombiazana. Noho izany, ny amin'izany, I niantso: "Ara-fizahozahoana! Mitoetra ho tony. "
30:8 Ankehitriny, noho izany, miditra sy manoratra ho azy ireo eo amin'ny takela-kazo, ary soraty eo amin'ny boky tsara, Ary izao no ho vavolombelona amin'ny andro farany, ary na dia hatrany amin mandrakizay.
30:9 Fa izy ireo dia Dia firenena izay nahatezitra ny fahatezerana, ka dia mandainga lahy, lahy tsy te hihaino ny lalàn'Andriamanitra.
30:10 Izy ireo manao amin'ny mpahita, "Aza mahita,"Ary ho an'ireo izay Indro: "Tsy hahita ho antsika izay zavatra marina. Miresaka amintsika ny zavatra tian'ny. Jereo diso ho antsika.
30:11 Alao aho tsy ho an-dalana. Hisorohana ahy amin'ny lalana. Aoka ny Iray Masin'ny Isiraely tsy ho eo anoloan'ny intsony ny tavany. "
30:12 Noho io, izao no lazain'ny Iray Masin'ny Isiraely,: Satria ianao efa nandà izany teny izany, ary efa nanantena ny fanendrikendrehana sy ny fikomiana, ary satria efa niantehitra tamin 'ireo zavatra ireo,
30:13 izany no antony, ity heloka ity, dia ho aminareo toy ny banga izay latsaka, sy tahaka ny banga amin'ny manda avo. Fa ny fandringanana no hitranga tampoka, rehefa tsy antenaina.
30:14 Ary izany dia ho torotoro, tahaka ny vilany tany ny mpanefy tanimanga no ravan'ny maranitra kapoka. Ary na dia ny silaka ny tanimanga, dia ho hita, izay mety hitondra kely afo ao am-patana, na izay kely mba hahazoako misintona ny rano avy amin'ny lavaka.
30:15 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny Iray Masin 'ny Isiraely: Raha miverina ary mangina, dia ho voavonjy. Ny herinao dia ho hita ao amin'ny fahanginana sy ny fanantenana. Fa ianareo no tsy mety!
30:16 Ary ianao efa nilaza: "Aza! Fa tsy, dia handositra ny mpitaingin-tsoavaly. "Noho izany,, dia hatao nandositra. Ary ianao efa nilaza, "Isika hiakatra eo faingan-tongotra ireo." Noho izany,, ireo izay manenjika aza ianao dia ho haingam-pandeha.
30:17 A arivo lahy dia handositra ao amin'ny tahotra ny tavan'i iray, ary handositra ao amin'ny tahotra ny tavan'i dimy, mandra izay efa namela dia toy ny andry tokana ny sambo eo amin'ny tampon-tendrombohitra, na tahaka ny famantarana eny an-kavoana.
30:18 Noho izany, niandry ny Tompo, ka mba hahazoany hangoraka anao. ary noho izany, dia hasandratra ho hiantra anao. Fa Jehovah no Andriamanitry ny fitsarana. Sambatra izay rehetra miandry Azy.
30:19 Fa ny olona ho velona Ziona any Jerosalema. Mafy, dia tsy mitomany. Pamindram-po, dia halainy hangoraka anao. Noho ny feon'ny ny fitarainanao, raha vao mandre, dia hamaly anao.
30:20 Ary ny Tompo dia hanome anao mofo sy mora matevina ny rano. Dia tsy hahatonga ny mpampianatra mba manidina avy aminao intsony. Ary ny masonao hahita ny mpampianatra.
30:21 Ary ny sofinareo Hihaino ny teny ny olona mananatra anareo teo ivohonao: "Ity no làlana! Handehananareo aminy! Ary aza mivily, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia. "
30:22 Ary dia mandoto ny takelaka volafotsy ny sarin-javatra voasokitra sy ny vestment ny volamena sampy anidina. Eny, harianao ireo zavatra ireo lasa tahaka ny fahalotoan'ny ny ataon'ny vehivavy tonga fotoana. Ianao hilaza izany, "Andehana mandeha!"
30:23 Ary na aiza na aiza mamafy voa amin'ny tany, orana dia homena ny voa. Ary mofo avy ny vary avy eo tany ho tena mahavokatra sy feno. Amin'izany andro izany, ny zanak'ondry dia ahi-maitso any amin'ny malalaka tany fanananareo.
30:24 Ary ny omby, ary ny zana ny boriky izay miasa ny tany, dia hihinana ny fifangaroana ny voa toy izay voatsikerakera amin'ny famoloana.
30:25 Ary hisy, amin'ny tendrombohitra avo rehetra, ary amin'ny havoana andrandraina rehetra, renirano ny rano, amin'ny andro hovonoina ny maro, raha ny tilikambo ho latsaka.
30:26 Ary ny fahazavan'ny volana dia ho tahaka ny fahazavan'ny masoandro, ary ny fahazavan'ny masoandro dia ho avy fito heny, tahaka ny fahazavan'ny hafitoana, ao ny andro ny Tompo hamatotra ny ratra ny vahoakany, Ary rehefa Izy ihany no hahasitrana ny nokapainy ny loza.
30:27 Indro, ny anaran 'ny Tompo tonga avy any lavitra any. Ny fahatezerana mirehitra sy ny mavesatra hitondra. Ny molony no feno fialonana, ary ny lelany dia tahaka ny afo mandevona.
30:28 Ny Fanahy dia toy ny renirano, inundating, dia tahaka ny avo tahaka ny afovoan'ny amin'ny vozon'ny, mba hampihenana ny firenena na inona na inona, miaraka amin'ny lamboridy ny fahadisoana izay tao amin'ny valanoranon'ny olona.
30:29 Hisy ny hira ho anao, tahaka ny amin'ny alina ny nohamasinina panajana, sy ny faharavoam-po, ho tahaka ny olona mandeha miaraka amin'ny mozika ho tonga any an-tendrombohitry ny Tompo, ny Strong 'i Isiraely.
30:30 Ary ny Tompo dia hahatonga ny voninahitry ny feon'ny, ary, miaraka amin'ny fandrahonana fahatezerana sy ny lelafo mandevona, dia hanambara ny fahatahorana ny sandriny. Izy hanorotoro ny tafio-drivotra sy ny havandra.
30:31 Fa teo ny feon 'ny Tompo, Assur dia matahotra raha namely ny tehina.
30:32 Ary raha ny andalan-teny ny lohan'ny tehina efa nanomboka, ny Tompo dia hanao izay hitoetra eo aminy, miaraka amin'ny ampongatapaka sy ny lokanga. Ary amin'ny ady manokana, Izy no hiady hamely azy.
30:33 Fa mirehitra toerana, lalina no malalaka, efa voaomana hatry omaly, nomanin'ny ny Mpanjaka. Amin 'ny famahanana ny afo sy kitay betsaka. Ary ny fofonain'i Jehovah, izay tahaka ny renirano solifara, no mampirehitra azy.

Isaia 31

31:1 Lozan'izay midina any an Egypta hitady famonjena, manantena soavaly, ary mitoky amin'ny soavaly efatra-kalesy, satria maro ireny, ary ny mpitaingin-tsoavaly, satria mahery izaitsizy tokoa. Ary izy ireo tsy nino ny Iray Masin 'ny Isiraely, ary tsy mitady an'i Jehovah.
31:2 Noho izany, satria hendry, efa navelany loza, ary efa tsy mba noravana ny teniny, ary hitsangana hanohitra ny tranon'ny ratsy fanahy sy manohitra ny fanampiana ny mpanao ratsy.
31:3 Ejipta ny olona, fa tsy Andriamanitra. Ary nofo ihany ny soavaliny, fa tsy fanahy. Ary noho izany, ny Tompo dia tonga teo ny tànany, ary ny mpanampy ho lavo, ary ny anankiray izay efa nanampy ho lavo, ary izy rehetra hiaraka ho levona avokoa.
31:4 Fa hoy ny Tompo tamiko izany: Toy izany koa fa ny liona mierona, ary ny liona tanora eo amin'ny rembiny no, ary na dia be dia be ny mpiandry ondry mba hitsena azy, dia tsy hatahotra ny feony, na matahotra ny isany, dia ho toy izany ny Tompo, Tompon'ny maro, nidina mba hiady eo an-tendrombohitra Ziona sy eo amin'ny havoana.
31:5 Tahaka ny vorona manomba, dia ho toy izany Jehovah, Tompon'ny maro hiarovana an'i Jerosalema, miaro ary manafaka, ary nandalo ny fahavaratra.
31:6 Hiova fo ho amin'ny lalina ihany izay efa voataona, Ry zanak'Israely.
31:7 Fa amin'izany andro izany, ny lehilahy dia nanary ny andriamani-bolafotsiny sy ny andriamani-bolamenany, izay nataon'ny tànanareo ho amin'ny ota ho anao.
31:8 Ary Assur ho lavon'ny sabatra tsy ny olona, ary ny sabatra tsy ny olona no handringanana azy. Ary tsy handositra ny tavan'ny-tsabatra, ary ny zatovony ho iharan'ny sazy.
31:9 Ary ny heriny ho levona amin'ny fampihorohoroana, sy ny mpanapaka dia handositra noho ny tahotra. Ny Tompo dia nilaza izany. Ny afony ao Ziona, sy ny fatany fandoroana any Jerosalema.

Isaia 32

32:1 Indro, ny mpanjaka no hanjaka araka ny rariny, ary ny mpanapaka dia hanaraka araka ny rariny.
32:2 Ary hisy lehilahy ho toy ny olona iray miafina amin'ny rivotra, izay miafina avy amin'ny oram-baratra, na toy ny renirano izy, amin'ny fotoana hetaheta, na toy ny aloky ny vatolampy izay juts avy any an-efitra.
32:3 Ny mason'i izay mahita dia tsy ho nanamaizina, ary ny sofin'izay mandre dia hihaino tsara.
32:4 Ary ny fon'ny adala dia hahatakatra ny fahalalana, ary ny lelan'ny olona amin'ny teny voailika hiteny haingana sy mazava tsara.
32:5 Izay adala tsy holazaina intsony hoe mpitarika, na dia ny mpamitaka hatao hoe lehibe kokoa.
32:6 Fa ny adala miteny hadalana sy ny fony miasa heloka, mba hanatanteraka ny fitaka. Ary miteny ny Tompo fitaka, mba entana ao fanahin'ny noana izay hanina tianao, ary hanaisotra hisotro amin'ny mangetaheta.
32:7 Ny fitaovana ny mpamitaka dia tena ratsy fanahy. Fa efa concocted drafitra mba hanimbany ny ory amin'ny teny lainga, na ny mahantra hiteny fitsarana.
32:8 Na izany aza tena, ny mpanjaka dia drafitra zavatra izay mendrika ny andriana, dia hijoro ambonin'ny mpanapaka.
32:9 Ianao nanankarena ny vehivavy, mitsangàna, ka hihaino ny feoko! O matoky vavy, milalao akaiky ny fahaiza-miteny tsara ny!
32:10 Fa rehefa afaka herintaona, ary andro vitsivitsy, izay matoky anao dia ho voahelingelina. Fa ny fiotazam-boalobok'i efa vita; ilay izy no tsy hitranga intsony.
32:11 ho gaga, ianao nanankarena vehivavy! Aoka ianao ho voahelingelina, O matokitoky foana! Strip ny tenanareo, ary ho menatra; Eny, misikìna ihany ianareo amin'ny andilany.
32:12 Malahelo noho ny tratrany, noho ny firenena mahafinaritra, ny saha mahavokatra ny tanim-boaloboka.
32:13 Thorn sy ny tsilo hitsangana, eo amin'ny tanin'ny oloko. Mainka ny trano rehetra tany fifaliana, eo an-tanàna fifaliana?
32:14 Fa ny trano efa nafoy. Ary ny vahoaka tao an-tanàna dia efa nilaozana. Ny maizina sy sarona efa napetraka eo ny davany, na dia hatrany amin mandrakizay. Ho nifalian'ny boriki sy ny fiandrasana ny andian'ny ondry aman'osy,
32:15 mandra-ny Fanahy alatsaka anay avy any amin'ny avo. Ary ny efitra ho tonga saha mahavokatra, ary ny saha mahavokatra dia heverina ho toy ny ala.
32:16 Ary ny fitsarana no hiaina ao amin'ny irery, sy ny rariny dia hipetraka ao amin'ny saha mahavokatra.
32:17 Ary ny asan 'ny fahamarinana dia ho fiadanana. Ary ny fanompoana ny fahamarinana dia ho nandry fahizay ka tsy manana ahiahy, mandrakizay.
32:18 Ary ny oloko dia hipetraka amin'ny fihaingoana ny fihavanana, ary tao an-trano rantsan-kazo ny fahatokiana, sy ny filomanosan'izy ireo tanaty harena ny restfulness.
32:19 Fa havandra ho ao an-pidinana ny ala, ary ny tanàna dia ho entina ambany indrindra.
32:20 Sambatra ianareo izay mamafy ny rano rehetra, fandefasana ny tongotry ny omby sy ny boriky any.

Isaia 33

33:1 Loza ho anareo izay mamabo! Moa tsy ianareo koa hobaboina? Ary loza ho anareo izay tsinontsinona! Moa ianareo tsy hatao tsinontsinona koa? Ary rehefa ho efa vita ny fandrobana, dia horobaina. Rahoviana, amin'ny fatigue, dia efa nitsahatra ny manao tsinontsinona, dia hatao tsinontsinona.
33:2 Tompo O, maka mamindrà fo aminay. Fa no antenainay ho anao. Aoka ny sandrinao amin'ny maraina sy ny famonjena anay amin'ny andro fahoriana.
33:3 Avy ny feon 'ny anjely, ny olona nandositra. Ary avy amin'ny fifaliana, ny firenena niely.
33:4 Ary ny babo ho tafangona, toy ny valala Nangonina rehefa ny lavaka ny efa lasa feno azy ireo.
33:5 Ny Tompo no hankalazaina, satria velona any amin'ny avo. Efa feno Ziona amin'ny fitsarana sy ny rariny.
33:6 Ary hisy finoana eo amin'ny fotoana: ny haren'ny famonjena, fahendrena sy ny fahalalana. Fa ny fahatahorana an'i Jehovah no rakitrao.
33:7 Indro, ivelany, ireo izay mahita no hiantsoantso. Ny anjely ny fiadanana hitomany mafy dia mafy.
33:8 Ny lalana efa ho lao. Dia lavitra intsony manamorona ny lalana. Ny fifanekena dia foanana. Efa atopatopany tanàna Manokana. Izy tsy niraharaha ny olona.
33:9 Ny tany efa nisaona sy Reraky. Libanona efa menatra sy ho zimbazimbaina. Sarona dia tahaka ny tani-hay. Ary Basana sy Karmela efa namely niara-.
33:10 "Ankehitriny, Izaho hitsangana!", Hoy ny Tompo. "Ankehitriny dia hisandratra! Ankehitriny dia hisandratra Aho!"
33:11 Ho Torontoronina hafanana. Ianao hiteraka ny mololo. Ny fanahy ny, dia handevona anareo toy ny afo.
33:12 Ary ny olona ho tahaka ny lavenona avy amin'ny afo. Ho levon'ny afo toy ny trotroana tsilo.
33:13 "Ianareo izay lavitra, mihaino izay efa nanao! Ary ianareo izay akaiky, tsaroako ny hery!"
33:14 Ny mpanota ao Ziona dia raiki-tahotra; hovitra no mahazo ny mpihatsaravelatsihy. Iza eo aminareo no afaka miara-miaina amin'ny ny afo mandevona? Iza aminareo no miara-miaina amin'ny lelafo mandrakizay?
33:15 Izay mandeha amin'ny rariny sy milaza ny marina, izay mandroaka ny avarice amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana kolikoly rehetra mampihorohoro amin'ny tànany, izay manakana ny sofiny ka tsy mihaino ny ra, ary nakimpiny ny masony, ka mba tsy hahita ny ratsy.
33:16 Toy izany ny ho velona amin'ny avo; ny fortification ny harambato no ho ny ambony toerana. Mofo nomena azy; ny rano dia azo itokisana.
33:17 Ny masonao hahita ny mpanjaka amin'ny haja; dia hamantatra ny tany, dia miala lavitra.
33:18 Ny fonao, dia misaintsaina ny tahotra. Aiza ireo ny olo-mahay? Aiza ireo izay mandinika ny tenin'ny lalàna? Aiza ireo mpampianatra ny zaza amim-behivavy?
33:19 Tsy hijery ny misy mahamenatra ny olona, tany amin'ny firenena teny ambony. Fa ianao tsy afaka ny hahatakatra ny dissertation ny fiteny tsy fantatra izay tsy misy fahendrena.
33:20 Jereo tia an'i Ziona, ilay tanàna fihaonantsika tamin'ny panajana. Ny masonao hahita an'i Jerosalema ho: iray nanankarena fonenana, no nisy ny tabernakely izay afaka na oviana na oviana halaina. Ny tsatòka dia tsy halaina mandrakizay, ary tsy hisy akory ny kofehiny ho tapaka.
33:21 Fa afa-tsy io toerana io dia ny Tompo no hankalazaina. Izy io dia toerana ny renirano, tena malalaka sy misokatra. Tsy misy sambo amin'ny fivoy no hiampita ny alalan 'izany, ary tsy hisy sambo lehibe handalo grika io.
33:22 Fa Jehovah no Mpitsara antsika. Jehovah no mpanome lalàna antsika. Ny Tompo no mpanjaka. Izy no hamonjy antsika.
33:23 Ny tady dia lasa mahamenatra, ka tsy haharesy. Ny andry tokana dia ho toy izany fa tsy ho afaka unfurl saina. Ary ny babo ny babo be dia hozaraina. Ary ny mandringa no nisambotra ny babo.
33:24 Izay teo akaiky teo dia tsy hoe: "Manan-kery loatra aho." Ny olona izay monina eo aminy ny helony efa nesorina taminy.

Isaia 34

34:1 Ry firenena sy vahoaka: manatona, ary mihaino, ary mihaino! Aoka ny tany sy izay rehetra eo aminy handre, izao tontolo izao sy ny taranany.
34:2 Fa ny fahatezeran'i Jehovah no ambonin'ny firenena rehetra, ary ny fahatezerana ambonin'izy rehetra ny miaramilany. Efa namono azy, ary nomeny azy ireo mba hamono.
34:3 Ary izay voavono dia horoahina, ary ny fatiny ho fofona maloto hitsangana. Ny tendrombohitra dia reraka noho ny ra.
34:4 Ary ny rehetra eny amin'ny lanitra dia ho reraka, ary ny lanitra dia miforitra toy ny boky. Ary ny miaramila rehetra dia ho tafintohina, tahaka ny ravina latsaka avy amin'ny voaloboka, na avy amin'ny aviavy.
34:5 "Fa ny sabatro any an-danitra efa mamo. Indro, dia hidina eo Idomea, ary amin 'ny olon' ny famonoana, ho amin'ny fitsarana. "
34:6 Ny sabatry ny Tompo dia feno ra. Izany no nivaingana noho ny ran'ny zanak'ondry sy ny osilahy, noho ny lalina indrindra ran'ny ondrilahy. Fa ny niharam-boina 'ny Tompo any Bozra, ary be dia be ao amin'ny tany Edoma.
34:7 Ary ny tandroka tokana-biby no hidina aminy, sy ny omby miaraka amin'ny mahery. Ary ny taniny dia ho mamo amin'ny alalan'ny ra, ary ny tany araka ny saboran'ny kamo ireo.
34:8 Fa izao no andro famalian'i Jehovah, ny taona ny famaizana ho amin'ny fitsaran'i Ziona.
34:9 Ary ny renirano hovana ho tara, sy ny tany ho solifara. Ary ny taniny ho tara mahamay.
34:10 Andro aman'alina, dia tsy hovonoina; ny setroka hitsangana, ka aza mitsahatra. Avy amin'ny taranaka fara mandimby dia hitoetra lao. Tsy misy olona handeha hamaky azy, mandrakizay doria.
34:11 Ny sama sy ny sokina hanana azy. Ary ny Ibis sy ny goaika dia ho velona ao. Ary ny famolaina dia omena eo amboniny, ka mba ho nihena ho na inona na inona, ary nisy pilao, ho fandravana.
34:12 Ny olona ambony tsy ho eo amin'io toerana io. Fa tsy, dia miantso ny mpanjaka, ary ny mpitarika rehetra dia ho toy ny na inona na inona.
34:13 Amiana sy ny tsilo ary hitsangana amin'ny trano, ary ny tsilo amin'ny toerana voaro mafy. Ary izany no ho lair ny menarana sy ny fiandrasana ny ostritsa.
34:14 Ary ny demonia sy ny biby goavam-be hifanena, ary ny voloina ireo hitaraina amin'i hafa. Ery, ny ogress nandry teo ary nahita fitsaharana ho an'ny tenany.
34:15 Amin'izany toerana, ny sokina tsy mitsahatra ny lavaka, ary nanangana ny tanora, ary nihady lavaka fantsakana manodidina azy, ary efa nitahiry azy ireo mafana amin'ny alokalony. Amin'izany toerana, ny vorona mpihaza niarahana, ho iray.
34:16 Tadiavo ary vakio tsara ao amin'ny bokin'ny Tompo. Tsy ny iray tamin'izy ireo dia tsy ampy; tsy nisy hotadiavina ho an'ny hafa. Fa inona no nanao ny vavako, efa nandidian'i, ary ny tena Fanahy nanangona azy.
34:17 Ary efa filokana azy. Ary ny tànany no efa nizara izany ho an'ireo tamin'ny famarana. Izy ireo hanana azy, na dia hatrany amin mandrakizay. Hatramin'ny taranaka fara mandimby, dia hitoetra ao.

Isaia 35

35:1 Ny lao sy azo naleha tany hifaly, ary ny toerana ny mitokana amin'ny toerana mangina, dia ravoravo, Ary ho tsara fitombo tahaka ny lisy.
35:2 Dia mitsimoka sy mamony, Ary Hifaly amin'ny fifaliana sy midera. Ny voninahitr'i Libanona dia homena azy,, ny hatsaran-tarehy ny tarehin'i Karmela sy Sarôna. Ireo dia hahita ny voninahitr'i Jehovah sy ny hatsaran-tarehy ny Andriamanitsika.
35:3 Ampaherezonareo ny tanana tsirambina, ary hatanjaho ny lohalika malemy!
35:4 Lazao ny nahakivy: "Raiso herim-po sy tsy matahotra! Indro, Andriamanitrao no hitondra ny fanamarinana ny famaizana. Andriamanitra mihitsy no tonga hamonjy anao. "
35:5 Dia hampahiratina ny mason'ny jamba dia hisokatra, ary ny salohim-bary ny marenina ho nanala.
35:6 Ary ny sembana dia mitsambikina tahaka ny Buck, ary ny lelan'ny ny moana ho novahany. Fa ny rano efa triatra mivoaka any an-efitra, ary hisy renirano any amin'ny toerana mitokana.
35:7 Ary ny tany efa maina hanana ny dobo, ary ny tany mangentana ho loharano. Ao amin'ny lavaka izay ny menarana niaina talohan'ny, any no hitsangana ny maitso volotara sy ny bulrush.
35:8 Ary hisy lalana sy ny lalana ao amin'io toerana io. Ary dia hatao hoe Làlan'ny fahamasinana. Ny voaloto fa tsy handeha hamaky izany. Fa izany no ho lalan'ny marina ho anareo, loatra ka ny adala dia tsy mirenireny eny izany.
35:9 Tsy hisy liona any amin'io toerana io, ary mampidi-doza bibidia dia tsy miakatra ho azy, ary tsy ho hita ao. Afa-tsy ireo izay efa afaka handeha amin'izany toerana.
35:10 Ary ny navotan'i Jehovah no hiova fo, ary izy ireo hiverina any Ziona amin'ny midera. Hahazo fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany. Dia hahazo fifaliana sy ny firavoravoana. Noho ny fanaintainana sy ny alahelo dia handositra.

Isaia 36

36:1 Ary nony fa, tamin'ny taona fahefatra ambin'ny folo Hezekia mpanjaka, Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria, dia niakatra hamely ny tanàna mimànda rehetra any Joda, ary nosamborin'ny olona izy.
36:2 Ary ny mpanjakan'i Asyria naniraka an-dRabsake avy teo Lakisy ho any Jerosalema, ho any amin'i Hezekia mpanjaka, miaraka amin'ny hery lehibe, Ary nitsangana teo akaikin'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony, amin'ny lalana mankany mankamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba.
36:3 Ary ireo olona nijery azy dia Eliakima, zanak'i Hilkia, izay lehiben'ny tao an-dapa, sy Sebna, ny mpanora-dalàna, ary Joa, zanak'i Asafa, ny mpahay tantara.
36:4 Ary hoy Rabsake taminy: "Lazao amin'i Hezekia: Izao no lazain'ny mpanjaka lehibe, ny mpanjakan'i Asyria: Inona no atao hoe finoana io izay inoanao?
36:5 Ary inona no torohevitra na ny hery no manomana ny hikomy? Iza no manam-pinoana, loatra mba mba hialany amiko?
36:6 Indro, ianao matoky an'i Ejipta, ao amin'ny torotoro io tehina volotara. Fa raha misy kosa dia ny miankina hamelezana azy, dia mety hiditra manindrona ny tànany miboroaka azy. Tahaka izany Farao,, ny mpanjakan'i Egypta, ho an'izay rehetra matoky azy.
36:7 Fa raha valio aho amin'ny hoe: 'No itokianay Jehovah Andriamanitsika. "Tsy ny fitoerana avo sy ny alitara izay Hezekia no nanaisotra? Ary izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema, 'No hiankohofanareo Eto anoloan'ity alitara ity.'
36:8 Ary ankehitriny, manolotra ny tenanareo eo tompoko, ny mpanjakan'i Asyria, fa homeko soavaly roa arivo ianao, ary dia tsy ho azony fantarina mpitaingin ho azy ireo eo amin'ny ny.
36:9 Koa ahoana no manohitra ny tavan'ny ny mpanapaka dia toerana iray, ny na dia ny kely indrindra, tompoko, ny mpanompo eo ambany fahefan'i? Fa raha matoky an'i Ejipta, in-efatra soavaly sy ny mpitaingin-tsoavaly kalesy:
36:10 no nihevitra hiakatra hamely ity tany ity handrava azy tsy ny Tompo? Fa hoy ny Tompo tamiko, 'Miakara hamely ity tany ity, ka ravao izy. ' "
36:11 ary Eliakima, sy Sebna, ary Joa hoy Rabsake: "Mitenena amin'ny mpanomponao amin'ny teny Syriana. Fa fantatray ihany izany. Fa aza manao ho antsika ao amin'ny Jiosy teny, teo anatrehan'ny vahoaka, izay teo ambonin'ny manda. "
36:12 Ary hoy Rabsake taminy: "Efa tompoko naniraka ahy ho amin'ny tomponao sy ianao va mba hilaza ireo teny rehetra ireo, ary mihoatra noho izany aza tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambonin'ny manda, mba hihinana ny dikiny sy hisotroany izay tsy fisotrony miaraka aminareo?"
36:13 Dia nijoro teo Rabsake ka, Ary niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny Jiosy, ka hoy Izy:: "Henoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe, ny mpanjakan'i Asyria.
36:14 Izao no lazain'ny mpanjaka: Aza avela hamitaka anareo Hezekia. Fa tsy ho afaka hamonjy anao.
36:15 Ary aza avela Hezekia hitoky ao amin'ny Tompo, nanao hoe:: 'Ny Tompo dia mamonjy sy manafaka antsika. Ity tanàna ity dia tsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanjakan'i Asyria. '
36:16 Aza mihaino an'i Hezekia. Fa ny mpanjakan'i Asyria, hoy ity: Manao zavatra hiaraka amiko ho any amin'ny tombontsoany manokana, ary mankanesa atỳ amiko,. Ary aoka samy hihinana ny voalobony, ary samy avy ny aviaviny. Ary aoka samy hisotro ny rano amin'ny lavaka fantsakana ny,
36:17 mandra-tonga aho hitondra anareo ho any amin'izay tany izay tahaka ny tenany: dia tany misy vary sy divay, tany misy mofo sy tanim-boaloboka ny.
36:18 Fa tsy tokony avela hanelingelina anareo Hezekia, nanao hoe:, 'Ny Tompo no hamonjy antsika.' Moa misy ny andriamanitry ny tsirairay ny firenena nahavonjy ny taniny tamin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asyria?
36:19 Aiza ny andriamanitr'i Hamata sy Arpada? Aiza ny andriamanitr'i Sefarvaima? Efa izy ireo nanafaka an'i Samaria tamin'ny tanako?
36:20 Iza no, amin'ny andriamanitra rehetra ny amin'ireo tany ireo, izay namonjy ny taniny hatrany tanako, ka ny Tompo dia hanafaka an'i Jerosalema amin'ny tanako?"
36:21 Ary nangina ka tsy namaly azy na dia teny iray ho. Fa ny mpanjaka efa nandidy azy, nanao hoe:, "Aza mamaly azy."
36:22 ary Eliakima, zanak'i Hilkia, izay lehiben'ny tao an-dapa, sy Sebna, ny mpanora-dalàna, ary Joa, zanak'i Asafa, ny mpahay tantara, niditra nankao amin'i Hezekia ny fitafiany rovitra, ary nilaza taminy ny tenin-dRabsake.

Isaia 37

37:1 Ary nony fa, rehefa Hezekia mpanjaka efa nandre izany, dia nandriatra ny fitafiany, ary nofonosiny lamba fisaonana ny tenany, ary dia niditra tao an-tranon'i Jehovah.
37:2 Ary izy naniraka an'i Eliakima, izay lehiben'ny tao an-dapa, sy Sebna, ny mpanora-dalàna, ary ny lohan'ny mpisorona, samy nitafy lamba fisaonana, Isaia, ny zanak'i Amoza, ny mpaminany.
37:3 Ary hoy izy ireo taminy: "Izao no lazain'i Hezekia: Ity andro ity dia andro fahoriana, sy ny teny mafy, ary ny fitenenan-dratsy. Fa ny zanakao-lahy efa tonga tamin'ny fotoana ahaterahana, fa misy tsy ampy ny hery hitondra azy hivoaka.
37:4 Angamba, toa, ny TOMPO Andriamanitro no hihaino ny tenin-dRabsake, izay nirahin'ny mpanjakan'i Asyria, tompony, efa naniraka dia ny hiteny ratsy an'Andriamanitra velona, Ary hasiako teny mafy ny teny izay Jehovah Andriamanitrao no efa nandre. Noho izany, manandratra ny vavaka ho an'ny sisa izay efa tavela. "
37:5 Ary toy izany ny mpanompon'i Hezekia mpanjaka nankany Isaia.
37:6 Ary hoy Isaia taminy:: "Ary izao no afaka lazainao tomponareo: Izao no lazain'i Jehovah: Aza matahotra ny hiatrika ny teny izay efa renareo, araka izay nanompan'iretsy ankizilahin'ny mpanjakan'i Asyria iretsy Ahy.
37:7 Indro, Dia halefako ny Fanahy ho azy, dia hihaino hafatra, dia hiverina ho any amin'ny taniny. Ary hampanakaiky azy Aho ho lavon-tsabatra, any an-taniny. "
37:8 Dia niverina Rabsake, Ary nahita ny mpanjakan'i Asiria niady Libna. Satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka teo.
37:9 Ary re avy Tiraka, ny mpanjakan'i Etiopia: "Efa nivoaka mba hiady aminao." Ary rehefa nandre izany, dia naniraka olona ho any amin'i Hezekia, nanao hoe::
37:10 "Ary izao no afaka lazainao Hezekia, ny mpanjakan'ny Joda,, nanao hoe:: Aza avela Andriamanitrao, in izay matoky, hamitaka anareo amin'ny hoe:: 'I Jerosalema dia tsy hatolotra eo an-tànan'ny mpanjakan'i Asyria.'
37:11 Indro, ianao efa nandre ny zava-drehetra ny mpanjaka Asyriana nanao izay rehetra tany amin'ny tany hafa izay efa naharesy, ary noho izany, ahoana no ho voavonjy?
37:12 Moa ny andriamanitry ny firenena namonjy ireo izay razako efa naharesy: Gozana, ary Harana, sy Razefa, ary ny taranak'i Edena izay tao Telasara?
37:13 Aiza ny mpanjakan'i Hamata sy ny mpanjakan'i Arpada, na ny mpanjakan'ny tanàna Sefarvaima, na ny Hena ary Iva?"
37:14 Ary Hezekia nandray ny taratasy avy tamin'ny tanan'ny iraka, ka novakiny, Ary niakatra ho ao an-tranon'i Jehovah, ary Hezekia namelatra azy eo imason 'ny Tompo.
37:15 Ary Hezekia nivavaka ho an'ny Tompo, nanao hoe::
37:16 "Tompo ô, Tompon'ny maro,, Andriamanitry ny Isiraely, Izay mipetraka eo ambonin'ny kerobima: Hianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Hianao no nanao ny lanitra sy ny tany.
37:17 Tompo O, atongilano ny sofinao, ka henoy. Tompo O, ahirato ny masonao ka jereo. Ary henoy ny teny rehetra Sankeriba, izay naniraka dia ny hiteny ratsy an'Andriamanitra velona.
37:18 Fa marina tokoa, Tompo O, ny mpanjaka Asyriana dia efa nandrava ny firenena sy ny faritra.
37:19 Ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty afo. Fa tsy andriamanitra ireo, fa ny asan'ny tànan'olona, ny hazo sy ny vato. Ary namaky azy ho eo an voarasa.
37:20 Ary ankehitriny, Ry Tompo Andriamanitray, vonjeo amin'ny tànany izahay. Ary aoka ny fanjakana rehetra eto an-tany manaiky fa ianao irery no Tompo. "
37:21 ary Isaia, ny zanak'i Amoza, naniraka hankany amin'i Hezekia, nanao hoe:: "Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: Noho ny zavatra efa nivavaka tamiko momba an'i Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria,
37:22 dia izao no teny fa ny Tompo dia niteny teo amboniny nanao: Ny zanakavavy virijina Manao tsinontsinona anao i Ziona sy naneso anao. Ny Jerosalema zanakavavy hohozongozonina-doha mahita anao.
37:23 Iza no nanevateva? Ary iza no niteny ratsy? Ary hanohitra an'iza no nanandratra ny feonao, ary nanangana ny masonao any ambony? Manohitra ny Iray Masin'ny Isiraely,!
37:24 Ny tanan'ny mpanomponao, ianao nandatsany ny Tompo. Ary ianao efa nilaza: 'Dia olona maro ny soavaly kalesy efatra, Efa niakatra ho any amin'ny avo eny an-tendrombohitra Libanona nifanila. Ary hokapaiko ny hazo sedera avo sy ny hazo kesika voafantina. Ary ho tonga ao an-tampon'i ny fihaonana an-tampony, ho any amin'ny alany ny Karmela.
37:25 I nihady lalina, ary nisotro rano, ary maina ny ony rehetra amin'ny banky ny faladian'ny tongotro. '
37:26 Moa tsy renao va izay nataoko ho azy amin'ny fotoana taloha? Tamin'ny andro fahiny,, I nikasako izany. Ary ankehitriny dia efa nitondra azy nivoaka. Ary izany dia efa natao dia avy ny tendrombohitra sy ny tanàna mimanda ho niady miara-, amin 'ny fandringanana.
37:27 Ny mponina miovaova nisy tanana. Nihorohoro izy, ary ireo sahiran-tsaina. Izy ireo zava-maniry tonga toy ny any an-tsaha, ary ny ahitra amin'ny kijana, sy tahaka ny ahi-dratsy eo ny tampon, izay malazo alohan'ny matotra.
37:28 Fantatro ny fonenany, ary ny fahatongavany, ary ny lasa, ary ny fahaverezan-tsaina hamely ahy.
37:29 Rehefa tezitra amiko, ny fiavonavonana nitsangana tsofiko. Noho izany, Fa hametraka peratra ny oronao, ary kely eo amin'ny molotrao. Ary Izaho hampivereniko amin'ny lalana efa tonga.
37:30 Fa izao no ho famantarana ho anao: Mihinàna, in tamin'ity taona ity, Mipoitra na inona na inona ny amin'ny fotoany avy izy. Ary tamin'ny taona faharoa, mihinana voankazo. Fa tamin'ny taona fahatelo, hamafy sy hijinja, ary manaova tanim-boaloboka, ka hihinana ny vokatra.
37:31 Ary inona no ho voavonjy amin'ny taranak'i Joda, ary izay tavela, dia hanangana fakany lalina, ary mitondra avo ny voankazo.
37:32 Fa avy tany Jerosalema, hisy sisa hivoaka, sy ny famonjena avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah, Tompon'ny maro, no hahatanteraka izany.
37:33 Izany no antony, izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asyria: Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipìka ho ao anatiny, na hahatratra azy miaraka amin'ny ampinga, na hihady tovon-tany fiarovana manodidina azy.
37:34 Izy no hiverina an-dalana izay tonga. Ary tafiditra amin'ity tanàna ity, dia tsy hiditra, hoy Jehovah.
37:35 Ary hataoko hiaro ity tanàna ity, ka mba hamonjy azy noho ny amiko, sy noho ny amin'i Davida, mpanompoko. "
37:36 Dia avy Ilay Anjelin'i Jehovah nivoaka izy ka namely, tao an-tobin'ny Asyriana, zato amby valo-dimy arivo. Ary nifoha raha mbola maraina, ary indro, ireo rehetra ireo nisy faty.
37:37 ary Sankeriba, ny mpanjakan'i Asyria, niala Jesosy ka lasa nandeha. Dia niverina ka nitoetra tany Ninive.
37:38 Ary nony fa, raha mbola fiankohofana ny andriamaniny tao amin'ny tempolin'i Nisroka, ny zanany, Adramelech sy Sarezera, namely azy tamin'ny sabatra. Ary dia nandositra ho any amin'ny tany Ararata izy mirahalahy. ary Esara-hadona, zanany, no nanjaka nandimby azy.

Isaia 38

38:1 Tamin'izany andro izany Hezekia, narary, ary efa akaiky ho faty. Ary noho izany, Isaia, ny zanak'i Amoza, ny mpaminany, niditra taminy, ka hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: Ataovy ny ankohonanao mba, fa ianao no ho faty, fa ianao kosa tsy ho velona. "
38:2 Ary Hezekia nitodika nankany amin'ny rindrina, ary nivavaka tamin'ny Tompo.
38:3 Ary hoy izy:: "Miangavy anao aho, Tompo, Dia mangataka aminareo aho, mba Tsarovy ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fo manontolo, ary no efa nanaovako izay tsara eo imasonao. "Dia nitomany mafy nitomany.
38:4 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Isaia, nanao hoe::
38:5 "Mandehana, ka lazao amin'i Hezekia: Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitr'i Davida, ny rainao: Efa reko ny vavaka, ary efa hitako ny ranomasonao. Indro, Hampiako dimy ambin'ny folo taona ny andro.
38:6 Ary Izaho dia hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asyria, ary Izaho no hiaro izany.
38:7 Ary izao no ho famantarana ho anao avy amin'i Jehovah, fa ny Tompo dia manao izao teny izao,, izay efa nolazainy:
38:8 Indro, Hataoko ny aloky ny tsipika, izay izao nidina teo amin'ny sundial Ahaza, ny hifindra amin'ny mifanohitra folo tsipika. "Ary toy izany koa, Nifindra nihemotra ny masoandro ny folo andalana, ny alalan 'ny ambaratonga izay dia efa nidina.
38:9 Ny teny nosoratan'i Hezekia, ny mpanjakan'ny Joda,, taorian 'ny efa lavo narary ka sitrana tamin'ny aretiny:
38:10 "Hoy aho hoe: Eo afovoan'ny androko, Handeha ho any ny vavahadin 'ny helo. Noho izany no nitadiavako ny sisa ny taona.
38:11 Hoy aho hoe: Dia tsy hahita ny Tompo Andriamanitra eo amin'ny tanin'ny velona. Dia tsy hahita olona, na ny fonenan'ny sisa.
38:12 Ny ho ela velona efa nesorina; izany dia efa miforitra ka nalaina tao amin'ny ahy, toy ny trano-lay mpiandry ondry. Ny fiainako, tsy nisy tapaka, toy ny hoe ny mpanenona. Raha mbola manomboka aho, izy aiko,. Hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro, efa marika avy ny fari.
38:13 I nanantena, na dia mandra-maraina. Toy ny liona, toy izany no izy nanorotoro ny taolako rehetra. Hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro, efa marika ny fari.
38:14 Aho dia mitaraina, tahaka ny sidintsidina tanora. No hosaintsainiko, tahaka ny voromailala. Ny masoko efa malemy ny mijery miakatra. Tompo O, I mijaly herisetra! Valio ao amin'ny famindram-po.
38:15 Inona no azoko lazaina, na inona no izy hamaly ahy, satria izy no efa nanao izany? Dia hanaiky ho anareo rehetra ny taona, noho ny fangidian'ny fanahiko.
38:16 Tompo O, raha izany no fiainana, Ary raha ny iainan'ny fanahiko toy izany dia ny tsara fanahy, anie ianao sy hanitsy ahy anie ianao hahatonga ahy ho velona.
38:17 Indro, soa aman-tsara ny fahoriana mangidy dia mangidy indrindra. Fa efa namonjy ny fanahiko, ka dia tsy ho faty. Hianareo efa nanary ny fahotako rehetra teo ivohonao.
38:18 Fa helo tsy hiderako anao, sy ny fahafatesana dia tsy hidera Anao. Ireo izay midina any an-davaka dia tsy mahazo manantena ny fahamarinanao.
38:19 velona, ny velona, ireo no hidera anao, tahaka ny ataoko koa anio! Ny ray no hanao ny marina fantatry ny zanany.
38:20 Tompo O, vonjeo aho! Ary isika dia hikalo ny salamo, amin'ny andro rehetra hiainantsika, tao an-tranon'i Jehovah. "
38:21 Ary Isaia efa nandidy azy mba haka Mametaka ny aviavy, ary hampiely azy toy ny sokay ny ratra, ka izy fa ho sitrana.
38:22 Ary hoy Hezekia:, "Inona no ho famantarana fa mba hiakatra any an-tranon'i Jehovah?"

Isaia 39

39:1 Tamin'izany fotoana izany, Merodaka Baladana, ny zanak'i Baladana, ny mpanjakan'i Babylona, nandefa taratasy sy fanomezana ho an'i Hezekia. Satria efa reny fa narary efa lavo ka sitrana.
39:2 Ary faly Hezekia azy, ary dia nasehony azy ny trano fitehirizany ny zava-manitra, ary ny volafotsy sy ny volamena, sy ny zava-manitra sy menaka manitra sarobidy, sy ny repositories noho ny fananany, ary ny zavatra rehetra izay hita tao amin'ny firaketany. Ary tsy nisy na inona na inona tao an-tranony, na ny tao amin'ny fanjakany manontolo, fa tsy nasehon'i Hezekia azy.
39:3 Ary Isaia mpaminany niditra teo anatrehan'ny mpanjaka Hezekia, ka hoy izy taminy:, "Inona no nolazain'ireny olona ireny, ary avy aiza izy ireo no ho avy aminareo?"Ary hoy Hezekia:, "Ary tonga tany amiko avy any amin'ny tany lavitra, avy tany Babylona. "
39:4 Ary hoy izy:, "Inona no hitany tato an-tranonao?"Ary hoy Hezekia:: "Efa efa hitany izay rehetra izay ao an-tranoko. Ary tsy nisy na inona na inona izay tsy nasehoko azy ny ato amin'ny firaketako. "
39:5 Ary hoy Isaia tamin'i Hezekia: "Henoy ny tenin'i Jehovah, Tompon'ny maro,:
39:6 Indro, avy ny andro, rehefa izay rehetra ao an-tranonao, ary izay rehetra razanao ka voatahiry ny, mandraka androany, dia ho entina ho any Babylona. Any no hisy na inona na inona tavela, hoy Jehovah.
39:7 Ary ny zanakareo, iza no hamoaka avy aminao, izay dia hamokatra, dia halaina. Ary ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Babylona. "
39:8 Ary hoy Hezekia tamin'Isaia:, "Ny tenin'i Jehovah, izay efa nolazainy tsara." Ary hoy izy:, "Fa aoka hisy fiadanana sy fahamarinana ao amin'ny androko."

Isaia 40

40:1 "Aoka ianao ho nampionona, ho nampionona, Ry oloko!"Hoy Andriamanitrao.
40:2 Mitenena amin'ny fon'i Jerosalema,, Manaova antso avo ka ho azy! Fa ny lolompo no tonga ny farany. Ny heloka efa voavela heloka. Izy efa nandray indroa heny noho ny fahotana rehetra nataony avy ny tanan 'ny Tompo.
40:3 Injany! Misy feon'ny miantso mafy any an-efitra: "Amboary ny lalan'i Jehovah! Ataovy mahitsy ny lalan 'ny Andriamanitsika, in-tany foana.
40:4 Ny lohasaha rehetra hasandratra, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry. Ary ny meloka dia ho straightened, ary ny uneven ho ambaratonga fomba.
40:5 Ary ny voninahitr'i Jehovah dia hiseho. Ary ny nofo rehetra hiara-dia hahita fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny. "
40:6 Injany! Misy feon'ny hoe, "Miantsoa mafy!"Ary hoy izaho:, "Inona no tokony mitaraina avy?"" Ahitra ny nofo rehetra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha.
40:7 Ny ahitra efa maina, ary ny voniny dia lavo. Fa ny Fanahin 'ny Tompo no hitsofana ny azy. Marina tokoa, ny olona dia tahaka ny ahitra.
40:8 Ny ahitra efa maina, ary ny voniny dia lavo. Fa ny tenin'ny Tompontsika mbola ho mandrakizay. "
40:9 Hianao izay mitory Ziona, hiakatra an-tendrombohitra avo! Hianao izay mitory an'i Jerosalema, Asandrato ny feonao ho amin'ny hery! Asandrato! Aza matahotra! Lazao amin'ny tanànan'ny Joda,: "Indro, Andriamanitrao!"
40:10 Indro, ny Tompo Andriamanitra ho tonga amin'ny hery, ka ny sandriny ihany no hanapaka. Indro, ny valim-pitia dia eny aminy, sy ny asa eo anatrehany.
40:11 Izy no ahi-maitso ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry. Izy no hanangona ny zanak'ondry amin'ny sandriny, ary hanandratra azy ireo ho any an-tratrany, ary Izy no hitondra ny tena tanora.
40:12 Iza no namatra ny rano teo am-pelatànany, ary iza no nandanjana ny lanitra sy ny felatanany? Iza no mihantona ny lanjan'ny ny tany tamin'ny rantsan-telo, ary iza no nandanja ny tendrombohitra tamin'ny mizana sy ny havoana tamin'ny mizana?
40:13 Iza no nanampy ny Fanahin 'ny Tompo? Ary iza no mpanolo-tsaina, ary nanambara ny zavatra taminy?
40:14 Iza no izy naka hevitra? Ary iza no nandidy azy, dia nampianatra azy ny lalan'ny rariny, ka nitondra azy ho any fahalalana, ary nanambara ny lalan'ny fahendrena ho azy?
40:15 Indro, ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete ao amin'ny siny, ary izy ireo dia heverina ho toy ny kely indrindra bary mizana. Indro, ny nosy dia tahaka ny vovoka kely.
40:16 Ary Libanona dia tsy ho ampy ny hanomboka ny afo, ary ny biby dia tsy ho ampy ho fanatitra dorana.
40:17 Ny firenena rehetra eo anatrehany dia toy ny hoe tsy misy, ary izy ireo dia heverina aminy toy ny hoe tsy misy izy ireo sy ny zava-poana.
40:18 Noho izany, izay no ampitovina amin'Andriamanitra? Na inona no sary no hisolo azy?
40:19 Tokony ny mpiasa nitora-sarivongana? Na dia ny mpanefy volamena mametaka takela-bolamena nikasako izany, na ny volafotsy amin'ny takela-volafotsy?
40:20 Efa nifidy hazo mafy izay tsy simba. Ny mpanao asa tanana, mahay mitady fomba iray hanangana sampy izay tsy hihetsika.
40:21 Tsy fantatrao? Moa tsy renao va? Moa tsy efa nanambara izany taminareo hatramin'ny voalohany? Ianao no tsy nahatakatra ny fanorenan'ny tany?
40:22 Izy no ilay iray izay mipetraka eo amin'ny izao tontolo izao ny eto an-tany, ary ny mponina etỳ dia tahaka ny valala. Ary mamelatra ny lanitra toy ny hoe izy ireo na inona na inona, Ary mamelatra azy toy ny tranolay, izay mba mitoetra.
40:23 Izy no nitondra ireo izay mandinika izay miafina ny amin'ny tsy misy. Izy no nitondra ny mpitsara amin'ny tany ho amin'ny zava-poana.
40:24 Ary azo antoka fa, ny tahony dia tsy nambolena, na voafafy, tsy miorim-paka ao amin'ny tany. Efa mitsoka azy tampoka manerana azy, ary efa maina, ary nisy tafio-drivotra no hitondra azy toy ny akofa.
40:25 "Ary iza no mampitaha ahy, na milaza fa ahy?", Hoy ny Iray Masina.
40:26 Asandrato ny masonareo any ambony, ka izahao izay no nahary ireny zavatra ireny. Mitarika nivoaka ny tafiny araka ny isany, ary miantso azy rehetra amin'ny anarany. Noho ny fahafenoan'ny heriny sy ny robustness sy hatsaran-toetra, tsy ny iray mba nisy tavela.
40:27 Nahoana ianao no milaza izany, Ry Jakoba, ary nahoana no miteny izany, Ry Isiraely? "Ny fomba Miafina avy amin'ny Tompo, ary ny fitsarana afa-nandositra filazana ny Andriamanitro. "
40:28 Tsy fantatrao, na ianao no tsy nihaino? Ny Tompo no ilay Andriamanitra mandrakizay, izay no namorona ny faritry ny tany. Tsy mampihena, ary tsy miady. Ary tsy ny fahendreny karohana.
40:29 Izy no manome hery ny reraka, ary Izy no mampitombo ny fahavononana ary ny hery, satria ny olona tsy mahomby.
40:30 Hianareo mpanompo dia miady sy tsy, sy ny tanora ny olona ho latsaka ao fahalemena.
40:31 Fa izay manantena an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Dia handray elatry toy ny voromahery. Hihazakazaka izy ireo fa tsy miady. Handeha izy, nefa tsy ho reraka.

Isaia 41

41:1 Aoka hangina ny nosy eo anoloako, ary aoka ny firenena mandray hery vaovao. Aoka izy ireo hanatona, ary avy eo dia miteny. Aoka isika hangataka fitsarana miara-.
41:2 Iza no nanangana lehilahy marina avy any atsinanana, ary niantso azy mba hanara-dia azy? Izy no mametraka ny firenena eo ambany fijeriny, ary Izy no hitondra ireo mpanjaka. Izy no hahatonga azy ireo ho tahaka ny vovoka entin'ny ny sabany, toy ny akofa entin'ny rivotra talohan'ny tsipìkany.
41:3 Izy no hanenjika azy ireo. Izy no handalo soa aman-tsara. Tsy misy soritry hiseho araka ny tongony.
41:4 Izay nanao sy nahavita izany zavatra izany, miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha? "Izaho, ny Tompo! Izaho no Voalohany sy Farany. "
41:5 Ny nosy nahita ka raiki-tahotra. Ary ny vazan-tany dia gaga. Dia nanatona ka tonga.
41:6 Samy hanampy ny namany ka hanao amin'ny rahalahiny, "Ho hery."
41:7 Ny mpanefy varahina namely ny Mallet dia namporisika azy izay manorina tamin'izany andro izany, nanao hoe:, "Tsy vonona ho soldering." Ary dia nitombo hery tamin'ny hombo, ka dia tsy hangozohozo.
41:8 fa ianareo, Ry Isiraely, mpanompoko, Ry Jakoba, izay nofidiko, ny taranak'i Abrahama namako.
41:9 Noho ny, Izaho efa naka anao avy tany amin'ny faran'ny tany, ary efa niantso anareo avy amin'ny toerana lavitra. Dia hoy izaho taminareo: "Mpanompoko ianao. Izaho no nifidy anareo, ary tsy mandroaka anareo manokana. "
41:10 Aza matahotra, fa Izaho no momba anao. Aza mivily, fa Izaho no Andriamanitrao. Izaho no nampahery anao, ary efa Nanampy anao, ary ny tanana ankavanan'ny ny iray monja no nanohana anao.
41:11 Indro, rehetra izay miady aminareo aza ianareo, dia ho menatra sy ho menatra. Izy ireo ho toy ny hoe tsy misy, ary ny olona izay manohitra anareo dia ho lany ringana.
41:12 Ary hitady azy, ary tsy hahita azy ireo. Ary ny olona izay nikomy hamelezana anao dia ho toy ny raha toa ka tsy nisy ny. Ary ny olona izay miady aminareo dia ho toy ny zavatra izay efa lany ritra.
41:13 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Izaho hitondra anao amin'ny tànany, ary lazaiko aminareo: Aza matahotra. No namonjeko anao.
41:14 aza matahotra, Ry kankana Jakoba, ianareo izay maty ao Israely. No namonjeko anao, hoy Jehovah, ny Mpanavotra, ny Iray Masin 'ny Isiraely.
41:15 Izaho kosa hampitoetra anareo toy ny kodia vaovao ny hovidiana, manana lelany serrated. Ho Hively ny tendrombohitra sy hanorotoro azy. Ary dia hiverina ho akofa ny havoana.
41:16 Hikororoka azy ianao, ary ny rivotra hitsoka azy, ary ny tafio-drivotra hanely azy ho. Ary dia hifaly ao amin'ny Tompo; dia hifaly amin'ny Iray Masin'ny Isiraely,.
41:17 Ny indigent sy ny malahelo mitady rano, nefa tsy misy. Ny lelany no maina hetaheta. I, ny Tompo, dia hihaino azy ireo. I, ny Andriamanitry ny Isiraely,, dia tsy handao azy ireo.
41:18 Hampiboika renirano ao amin'ny tendrombohitra avo, ary loharano eo afovoan'ny amin'ny tani-hay. Dia hamerina ny efitra ho farihy ny rano, ary ny azo naleha tany ho eo an ranovelona.
41:19 Hamboleko ny sedera tao amin'ny efitra toerana, ny tsilo, ary ny rotra, ary ny hazo oliva. Any an-efitra, Hamboleko ny kesika, ary ny elm, ary ny hazo efajoro miara-,
41:20 mba hitany sy ho fantany, Mahafantatra sy mahatakatra, miaraka, fa ny tànan'i Jehovah efa tanteraka izany, ary ny Iray Masin'ny Isiraely no nahary izany.
41:21 Ento ny raharaha hatrany, hoy Jehovah. Ento eto, raha manana na inona na inona allege, hoy ny Mpanjakan'i Jakoba.
41:22 Aoka izy ireo hanatona sy hanambara amintsika ny zavatra izay hitranga. Lazao aminay izay zavatra teo alohany. Ary isika dia mampihatra ny fontsika ho azy ireo, ary dia ho fantatsika ny farany. Ary noho izany, amintsika ny zavatra izay hitranga.
41:23 Lazao izay zavatra hitranga amin'ny ho avy, ary dia ho fantatsika fa andriamanitra ianareo. Toy izany koa, hanatanteraka tsara na ratsy, raha afaka ianao, ary aoka isika hiteny izany ka hiara-mahita izany.
41:24 Indro, no misy avy amin'ny tsy misy, ary ny asanareo dia avy amin'izay tsy misy; Izy izay efa nifidy Anao dia ho zava-betaveta.
41:25 Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra, Ary ho tonga avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Hiantso ny anarako, dia hampihena mpanapaka ny fotaka, toy ny mpanefy tanimanga niara-niasa tamin'ny.
41:26 Iza no efa nanambara izany avy amin'ny Rising, ka mba ho fantatsika izany, na avy amin'ny voalohany, mba mety hoe, "Ianao no marina." Tsy misy olona na dia manambara, na mialoha, na mandre ny teny.
41:27 Ny voalohany dia milaza amin'i Ziona: "Indro, izy ireo eto,"Sy Jerosalema, "Izaho no hanolotra evanjelista."
41:28 Ary hitako fa, indro, ary tsy nisy olona teo na dia iray akory izy ireo mba hanontany, na iza, rehefa nanontany, afaka mamaly ny teny.
41:29 Indro, izy rehetra tsy ara-drariny, ary ny asany dia foana tsy mitondra fanatitra. Ny sampin'ireny rivotra sy zava-poana.

Isaia 42

42:1 Indro ny Mpanompoko, Mitantana azy, ny olom-boafidiny, miaraka aminy ny fanahiko dia tsara faly. Izaho no efa naniraka aminy ny Fanahiko. Dia hanolotra ny rariny amin'ny jentilisa.
42:2 Tsy hiantsoantso, ary tsy mizaha tavan'olona na iza na iza; Ary tsy ho re ny feony any ivelany.
42:3 Ny volotara torotoro fa tsy hotapahiny, ary ny lahin-jiro izy, dia tsy hamono. Izy no hitarika fitsarana ho marina.
42:4 Tsy ho malahelo, na raiki-tahotra, mandra-mametraka ny rariny eto an-tany. Ary ny nosy dia miandry ny lalàna.
42:5 Izao no lazain'i Jehovah Tompo, izay nahary ny lanitra sy nitarina azy, sady namorona ny tany sy izay rehetra Mipoitra avy amin'izany, Izay manome fofonaina ny olona eo aminy, sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy.
42:6 I, ny Tompo, efa niantso Anao tamin'ny fahamarinana, Ary efa nalaiko ny tananao sy nitsimbina anareo. Ary efa nanolotra anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa,
42:7 mba hanokatra ny mason'ny jamba, ary hitarika ny mpifatotra amin'ny maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina avy any an-trano avy nigadra.
42:8 Izaho no Jehovah; izany no anarako. Tsy homeko ny hafa ny voninahitro, na ny fiderana Ahy ho an'ny sarin-javatra zavatra.
42:9 Ny zavatra tonga teo voalohany, indro, efa tonga. Ary izaho koa milaza inona no vaovao. Alohan'ny mipoitra ireo zavatra ireo, Dia mijanòna kely ianao hilazako ny momba azy ireo.
42:10 Mihirà ho an'i Jehovah canticle vaovao, mihira ny fiderana Azy hatramin'ny faran'ny tany, ianareo izay midina any an-dranomasina sy izay rehetra eo aminy rehetra,, ny nosy sy ny mponina.
42:11 Aoka ny efitra sy ireo tanàna eny aminy hasandratra. Kedara dia hitoetra ao an-trano. Ry mponina any amin'ny vatolampy, hankalaza! Ireo no hitomany avy any an-tampon'ny tendrombohitra.
42:12 Izy ireo hanome voninahitra an'i Jehovah, ka dia hanambara ny fiderana Azy any amin'ny nosy.
42:13 Ny Tompo dia mivoaka tahaka ny lehilahy mahery; tahaka ny lehilahy ny ady, dia manaitra ny zotom-po. Izy no hanakora sy hitaraina. Izy no haharesy ny fahavalony.
42:14 Foana aho mangina; Efa mangina; Efa paharetana. Fa izaho dia hilaza toy ny vehivavy miteraka. Izaho handrava sy handevona, indray mandeha.
42:15 Dia lao ny tendrombohitra sy ny havoana, ary Izaho no halazo ny ahitra rehetra. Ary hampodiko ny ony ho nosy, ary hataoko tankina ny farihy rano.
42:16 Ary izaho handeha miadana ny jamba teny ny fampianarana izay ataony tsy mahalala. Ary Izaho hahatonga azy ireo mandeha eny amin'ny lalana izay tsy mahazatra izy ireo. Hampodiko maizina ho mazava eo anoloany, ka meloka ho mahitsy. Izany teny izany dia efa nanao ho azy ireo. Fa tsy nandao azy.
42:17 Izy ireo no niova fo indray. Aoka ireo izay matoky ny sarin-javatra sampy ho Afa-baraka indrindra, fa hoy izy an-idina zavatra, "Ianao no Andriamanitray."
42:18 Hianao izay marenina, Mihainoa! Hianao izay jamba, miala ny fijeriny ka jereo!
42:19 Iza no jamba, afa-tsy ny mpanompoko? Iza no marenina, afa-tsy ny olona izay efa naniraka ny olona? Iza no jamba, afa-tsy ilay efa nivarotra? Ary iza no jamba, afa-tsy ny mpanompon'i Jehovah?
42:20 Hianareo izay mahita zavatra maro, ianao no tsy mitandrina azy? Hianareo izay tsy misokatra-tsofina, dia tsy mihaino?
42:21 Ary ny Tompo dia vonona ny hanamasinana azy, ary ny hahalehibe ny lalàna, ary ny hanandratra azy.
42:22 Fa ity vahoaka ihany no nobaboina sy rava. Rehetra ny fahatanjahana dia samy fandrika, ary efa nafenina ao an-trano ny tranomaizina. Lasa izy ireo niharam-boina; tsy misy izay mety hamonjy azy ireo. Izy ireo no nandroba; tsy misy iza no mahazo manao, "Ampodio."
42:23 Iza moa aminareo no hihaino izany, izay mihaino sy manaraka izany akaiky amin'ny ho avy?
42:24 Iza no nanolotra an'i Jakoba ho babo, ary ny Isiraely ho fandravana? Tsy ny Tompo ny tenany, hanohitra izay efa nanota? Ary tsy vonona ny handeha amin'ny lalany, ka tsy nihaino ny lalàny.
42:25 Ary noho izany, dia naidiny teo amboniny ny tezitra ny fahatezerana sy ny ady mafy. Ary nandoro azy manodidina, ka tsy tonga saina izany. Dia nampirehitra azy, ka tsy mahatakatra izany.

Isaia 43

43:1 Ary ankehitriny, izao no lazain'i Jehovah Izay nahary anao, Ry Jakoba, ary iza no namorona anao, Ry Isiraely: Aza matahotra. Fa efa nanavotra anao Aho, ary efa niantso anao amin'ny anaranao. Ahy ianao.
43:2 Raha mita ny rano, Dia homba anao, ary ny renirano dia tsy handrakotra anao. Raha mandeha mamaky ny afo, dia tsy ho may, ary ny afo tsy nandoro ny anao.
43:3 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, ny Iray Masin 'ny Isiraely, ny Mpamonjy. Efa nanolotra Egypta toy ny fanavotana, Etiopia sy Seba ho anareo.
43:4 Nanomboka tamin'izay, efa lasa voninahitra eo imasoko, sy be voninahitra. Efa tia anareo Aho, fa Izaho no hanolotra ny olona amin'ny anaran'ny anao, sy ny olona amin'ny anaran'ny amin'ny fiainanao.
43:5 aza matahotra, fa Izaho no momba anao. Dia hitarika ny taranakao avy any Atsinanana, ary hangoniko avy any amin'ny West.
43:6 Izaho hilaza amin'ny Avaratra, "Halefako,"Sy any atsimo ianao, "Aza mivily hanaraka azy." Ento zanako-lahy avy lavitra, ary ny zanako-vavy avy any amin'ny faran'ny tany.
43:7 Samy miantso ny anarako, Efa nohariko ho voninahitro. I izay noforoniko, fa izaho no namorona azy.
43:8 Ento mivoaka ny olona jamba mana-maso sy, izay marenina, ary manan-tsofina.
43:9 Ny firenena rehetra efa nivory, ary ny foko efa nanangona. Iza aminareo no hanambara izany, ary iza no hahatonga antsika mba hihaino ny zavatra izay voalohany? Aoka izy hanolotra ny vavolombelona. Aoka izy ireo hanao ny marina, ary mihaino, ka ataovy hoe:: "Marina izany."
43:10 Hianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, ary ianareo no mpanompoko, izay nofidiko, ka dia ho fantatrareo, ary mety mino Ahy, ary mba hahatakatra fa tsy miova Aho. talohako dia, dia tsy nisy andriamanitra voaforona, ary rehefa afaka ahy tsy hisy.
43:11 Izaho dia. Izaho no Jehovah. Ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy ahy.
43:12 Efa nanambara, ary efa voavonjy. Efa nahatonga izany ho re. Ary tsy nisy olon-kafa eo aminareo. Hianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, ary Izaho no Andriamanitra.
43:13 Ary hatrany am-piandohana, Izaho ihany. Ary tsy misy izay afaka mamonjy avy amin'ny tanako. I zavatra, ary iza no mahasakana azy manokana?
43:14 Izao no lazain'i Jehovah, ny Mpanavotra, ny Iray Masin 'ny Isiraely: Noho ny aminareo, Dia naniraka ho any Babylona, ary noravany ny barany rehetra, amin'ny Kaldeana, izay voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fomba tsambo.
43:15 Izaho no Jehovah, ny Iray Masinao, ny Mpamorona ny Isiraely, ny Mpanjaka.
43:16 Izao no lazain'i Jehovah, iza no nanome anareo lalana eny an-dranomasina sy lalan-kaleha ny alalan 'ny falehan-drano,
43:17 izay nitondra ny kalesy sy ny soavaly, ny andry ny tafika matanjaka. Dia nandeha natory niaraka, ka tsy hitsangana. Izy ireo no kivy toy ny rongony, ary efa faty.
43:18 Mila tsy mba niantso an-tsaina ny lasa, na misaina ny fahiny.
43:19 Indro, Aho hanatontosa zava-baovao. ary ankehitriny, dia miposaka. azo antoka, no hahafantaranareo azy. Hataoko lalana any an-efitra, sy ony any amin'ny toerana impassible.
43:20 Ny bibi-dia any an-tsaha, dia hanome voninahitra Ahy, ny menarana sy ny ostritsa. Fa efa nitondra rano ho any an-efitra, renirano ny toerana tsy azo nidirana, mba Hampisotroana ny oloko, ny ny olom-boafidiny.
43:21 Izao no olona izay efa noforoniko ho Ahy. Izy ireo no miteny ny fiderana.
43:22 Nefa tsy niantso ahy, Ry Jakoba, na ianao niady mafy ho ahy, Ry Isiraely.
43:23 Ianao tsy nanome ahy ny ondrilahy ny Famonoana Tambabe, ka tsy mba nomenao voninahitra amin'ny niharam-boina. I Tsy nampahavesatra anao tamin'ny fanatitra, na no nampalahelovako anao tamin'ny ditin-kazo manitra.
43:24 Efa nividy ahy tsy misy veromanitra vola, ka tsy mba mamo Ahy tamin'ny saboran'ny ny niharam-boina. Na izany aza tena, efa mavesatra ahy ny fahotanareo; ianao Efa manasatra ahy ny helokareo.
43:25 Izaho dia. Izaho no tena Iray izay mamafa hiala ny helokareo noho ny amiko. Ary tsy hotsarovako ny fahotanao.
43:26 Antsoy aho an-tsaina, ary aoka isika handeha amin'ny fitsarana miara-. Raha manana na inona na inona fialan-tsiny ny tenanao, manazava izany.
43:27 Ny razambenao voalohany indrindra dia nanota, ary ny mpandika teny no namadika ahy.
43:28 Ary noho izany, Efa nandoto ny mpitarika masina. Efa natolotra Jakoba mba hovonoina, ary Isiraely ho ny fanendrikendrehana.

Isaia 44

44:1 Ary ankehitriny, mihaino, Jacob, mpanompoko, ary ny Isiraely, izay nofidiko.
44:2 Izao no lazain'i Jehovah, Izay nanao sy namorona anao, ny Mpanampy hatrany am-bohoka: Aza matahotra, Jacob, mpanompoko sy ny olo-marina indrindra, izay nofidiko.
44:3 Fa handatsahako rano eny amin'ny tany mangentana, sy ony eny amin'ny tany maina. Eny, handatsaka ny Fanahiko amin 'ny taranakao, ary ny tso-drano eo amin'ny tahiry.
44:4 Ary izy ireo dia haniry eny amin'ny zavamaniry, tahaka ny hazomalahelo eny anilan'ny rano miboiboika.
44:5 Ny anankiray hilaza hoe, "Izaho no Tompo,"Ary ny iray dia hiantso ny tenany ny anarana hoe Jakoba, nefa ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tànany, "Fa ny Tompo,"Ary haka ny anarana Isiraely.
44:6 Izao no lazain'i Jehovah, ny Mpanjaka sy Mpanavotra ny Isiraely,, Jehovah, Tompon'ny maro: Izaho no voalohany, ary izaho no farany, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ahy.
44:7 Iza no tahaka Ahy,? Aoka izy hiantso ka nanambara izany. Ary aoka izy hanazava amiko ny baikon'i-javatra, satria Izaho no nanendry ny firenena fony fahagola. Ny zavatry ny akaiky sy ny avy lavitra, aoka izy nanambara azy ireo.
44:8 Aza matahotra, ary aza ho voahelingelina. Hatry ny fony nahatonga anao aho mba hihaino, Izaho koa nanambara izany. Hianareo no vavolombeloko. Misy Andriamanitra hafa afa-tsy Izaho, koa Maker, izay tsy fantatra?
44:9 Ireo rehetra ireo izay mamorona sampy ireo na inona na inona, ary ny zava-malala indrindra dia tsy soa ho azy ireo. Izao no vavolombelona, fa tsy mahita, ary tsy mahalala, ka mba ho menatra.
44:10 Iza no namorona andriamanitra na nandrendrika sarin-javatra anidina, izay mahasoa na inona na inona?
44:11 Indro, ireo rehetra izay mandray amin'izany, dia ho menatra. Fa ireo lehilahy ireo mpanao. Izy rehetra hiara-mivory. Izy ireo dia hijoro sy ho raiki-tahotra. Ary ho mangaihay.
44:12 Ny Mpanao ny vy dia niasa tamin'ny antontan-taratasy. Amin'ny vainafo sy tantanana no entiny manamafy, Izy no namorona azy, Ary efa nataony tamin 'ny herin' ny sandriny. Izy ho noana, ary mitombo reraka. Izy, ary tsy hisotro ny rano, dia ho reraka.
44:13 Ny Mpanao ny hazo no omena ny mpitondra. Izy no namorona azy tamin'ny fiaramanidina. Efa nataony tamin'ny zorony, ary efa Voalaminay ny miolakolaka. Ary efa nanao ny endriky ny olona, nisy lehilahy tsara tarehy toa, mipetraka amin'ny trano.
44:14 Efa nikapa hazo sedera; efa naka ny Evergreen hazo terebinta, ary hazo terebinta, izay nitsangana teo amin'ny hazo any an'ala. Efa nambolena ilay hazo kesika, izay efa namahy ny orana.
44:15 Ary izany dia ampiasaina ny olona ho an'ny solika. Dia nalainy avy izy namindro. Ary dory amin'ny afo sy nanendy mofo. Fa avy ny ambiny, nanao andriamanitra, ka dia niankohoka izy. Ary nanao sampy, Ary dia niankohoka teo anoloany izy.
44:16 Part izany, dia nodorany tamin'ny afo, ary anisan'izy io, dia nahandro hanina; dia nahandro sakafo sy feno. Ary Izy faly, ary hoy izy:: "Ah, Mafana aho. Efa nijery an'ilay afo. "
44:17 Fa avy ny sisa, nanao andriamanitra sy ny sarin-javatra voasokitra ho an'ny tenany. Dia niankohoka teo anatrehany izy, ka dia niankohoka izy, ary nivavaka ho azy, nanao hoe:: "Afaho aho! Fa ianao no Andriamanitro. "
44:18 Izy ireo tsy mahalala na mahafantatra ireny. Fa ny masony dia nanamaizina, Fandrao hahita ny masony, ary hahalala ny fony.
44:19 Ary tsy heveriny ao an-tsainy, ary tsy fantany, na izy ireo no mieritreritra hoe: "Ny sasany mantsy nodorako tamin'ny tamin'ny afo, ary efa nanendy mofo teo ambony vainafo. Efa masaka nofo sy no nohaniko. Ary avy amin'ny sisa, tokony hataoko sampy? Tokony ho lavo niankohoka teo anoloan'ny vatan-kazo ny hazo?"
44:20 Part izany dia lavenona. Ny fo adala adores izany. Ary tsy hanafahana ny ainy, dia tsy hoe, "Angamba tsy misy lainga eo an-tanako ankavanana."
44:21 Tsarovy izany zavatra izany, Ry Jakoba, Ry Isiraely. Fa ianao no mpanompoko. Izaho no nanao anao. Mpanompoko ianao, Isiraely. Aza manadino ahy.
44:22 Efa amin'ny tondro-molotra ny helokareo toy ny rahona, ary ny fahotanao tahaka ny zavona. Miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho.
44:23 Miderà, Ry lanitra! Fa Jehovah efa naneho famindram-po. Mihobia amin'ny fifaliana, O faran 'ny tany! Aoka ny tendrombohitra hanakoako amin'ny fiderana, ny ala sy ny hazo rehetra. Fa Jehovah efa nanavotra an'i Jakoba, ary ny Isiraely hankalazaina.
44:24 Izao no lazain'i Jehovah, ny Mpanavotra, ary ny Mpanao hatrany am-bohoka: Izaho no Jehovah, izay manao ny zava-drehetra, Izy irery ihany no mamelatra ny lanitra, izay manao ny tany mafy. Ary tsy misy olona miaraka amiko.
44:25 I manao ny famantarana ny mpanao fankatovana tsy misy ilàna azy, ary hamadika ilay mpahita ho fahaverezan-tsaina mampidi. I miala ny hendry backwards, ary hataony ny fahalalany ho fahadalana ny.
44:26 I hanandratra ny tenin'ny mpanompoko, ary manatanteraka ny saina atolotry ny iraka. Lazaiko Jerosalema, "Ary honenana,"Ary ny tanànan'ny Joda, "Ary haorina,"Ary hanandratra ny efitra.
44:27 Lazaiko hatramin'ny lalina, "Aoka ho lao,"Ary, "Fa hataoko tankina ny oninao."
44:28 Lazaiko Kyrosy, "Ianao no mpiandry, ary hotanterahiny izay rehetra sitrako. "Izao no lazaiko Jerosalema, "Ary haorina,"Ary ho any amin'ny Tempoly, "Ny fanorenany dia halevina."

Isaia 45

45:1 Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosony aho Kyrosy, anankiray maty tanana dia hazoniko, ka mba hifehy ny jentilisa teo anoloany ny tavany, ary mba hiviliako amin'ny lamosin'ny mpanjaka, ary mba hamohako varavarana eo anoloany, ary toy izany koa ny vavahady aza dia tsy nohidiana.
45:2 Aho, dia hialoha anareo. Ary hampietry ny manana voninahitra eto an-tany. Hataoko mihorohoro ny varavarana varahina, ary hotapahiko afa-ny hidy vy.
45:3 Ary Izaho no hanome anareo harena miafina sy ny fahalalana ny zava-miafina, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,, miantso ny anaranao.
45:4 Noho ny amin'i Jakoba, mpanompoko, ary ny Isiraely, ny olom-boafidiny, No niantsoako anao tamin'ny anaranao. Izaho efa naka anao, ka tsy mba nahafantatra Ahy.
45:5 Izaho no Jehovah, ka tsy misy hafa. Tsy misy andriamanitra afa-tsy Izaho. Izaho efa nampisikina anao, ka tsy mba nahafantatra Ahy.
45:6 Dia mety ireo izay avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, ary izay avy amin'ny filentehany, mahalala fa tsy misy afa-tsy Izaho. Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa.
45:7 Dia Izaho Izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina. , Manao ny fiadanana sy mahary ny loza. I, ny Tompo, manao izany rehetra izany.
45:8 Alefaso ando avy any ambony, Ry lanitra, ary aoka ny rahona nidina teo ranonorana amin'ny marina! Aoka ny tany hisokatra, ary miposaka mpamonjy! Ary aoka ny fitsarana mitsangana avy hatrany! I, ny Tompo, efa nahary azy.
45:9 Lozan'izay mifanohitra ny Mpanao azy, shard fotsiny amin'ny lovia tany! Tokony ny tanimanga va hilaza amin'ny mpanefy tanimanga, "Inona no ataonao?"na, "Ny asa dia tsy atao amin'ny tananao?"
45:10 Lozan'izay miteny amin'ny rainy, "Nahoana ianao no hitoe-jaza?"Na amin-dreniny, "Nahoana ianao no miteraka?"
45:11 Izao no lazain'i Jehovah, ny Iray Masin 'ny Isiraely, ny Mpanao azy: Ve ianao manontany ahy momba ny ho avy, ary ny zanako, ka mandidia aho momba ny asan'ny tanako?
45:12 Izaho no nanao ny tany, ary nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako namelatra ny lanitra, ary efa nandidy ny miaramilany rehetra.
45:13 Izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny rehetra dia haravoko avokoa ny lalany. Izy no hanao ny tanànako, ary hanafaka ny babo, fa tsy noho ny vidim-panavotana na ny fanomezam-pahasoavana, hoy Jehovah, ny Andriamanitry ny maro.
45:14 Izao no lazain'i Jehovah: Ny vokatry ny fisasaran'i Egypta, ary ny raharaham-barotra avy any Etiopia, sy ny Sabeana, olona lava tsanganana, handeha ho anao sy ho anao. Ary hiara-mandeha ao aorianao. Dia handeha, mifatotra in vy. Ary dia mankafy anao sy mangataka anao: "Ao aminao ihany no Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao.
45:15 Marina tokoa, ianao dia Andriamanitra miafina, ny Andriamanitry ny Isiraely,, ny Mpamonjy. "
45:16 Izy ireo resin-kenatra avokoa ary tokony ho menatra! Ireo fabricators ny fahadisoana efa niala ho eo an fisafotofotoana!
45:17 Isiraely dia voavonjy ao amin'ny Tompo noho ny famonjena mandrakizay. Dia tsy ho menatra, ary dia tsy ho menatra, eny, mandrakizay doria.
45:18 Fa izao no lazain'i Jehovah, Izay nahary ny lanitra, Andriamanitra mihitsy no namorona ny tany sy nahavita azy, ny tena Molder izany. Tsy namorona azy io ho tsy misy tanjona. Dia namorona izany ka hahatonga azy io honenana. Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa.
45:19 No efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina, ao amin'ny fitoerana maizimaizina eto an-tany. Izaho tsy nanao ny taranak'i Jakoba, "Mitadiava ahy foana." Izaho no Jehovah, izay manambara ny rariny, izay manambara ny marina.
45:20 Mivoria ianareo, ary ny fomba fiasa, ary miaraha manatona, ianareo izay no namonjena any amin'ny jentilisa. Izy ireo tsy manam-pahalalana, Izay manandratra ny hazo nataony sary sokitra, ary izay mangataka andriamanitra tsy afaka hamonjy.
45:21 Manambara izany, ary ny fomba fiasa, ary hevitra miaraka. Iza no nahatonga izany mba ho re hatrany am-piandohana, ary iza no efa nilaza izany hatramin'ny fahiny? Tsy I, ny Tompo? Ary ny misy andriamanitra hafa afa-tsy Izaho? Izaho no Andriamanitra marina, izay mamonjy, ary tsy misy olona afa-tsy izaho.
45:22 Ny vazan-tany, hiova fo ho ahy, ary ho voavonjy. Fa Izaho no Andriamanitra, ary tsy misy hafa.
45:23 Aho efa nianiana tamin'ny tenako. Ny Teny ny rariny hanampy teny avy amin'ny vavako, Ary tsy hiverina.
45:24 Fa folaka avokoa ny lohalika no manenjana ho ahy, ary ny lela rehetra mianiana izany.
45:25 Noho izany, dia hataony hoe:, "Ao amin'ny Tompo no mpitsara sy ny fanjakany." Ho hankany aminy. Ary izay rehetra miady aminy, dia ho menatra.
45:26 Ao amin'ny Tompo, rehetra ny taranak'i Israely dia ho hamarinina sy hoderaina.

Isaia 46

46:1 Bel efa tapaka. Nebo efa torotoro. Ny sampy no apetraka eo biby sy ny biby fiompy, mafy ny enta-mavesatra, na dia hatrany amin harerahana.
46:2 Efa ketraka teo, na efa nopotehiny niara-. Fa tsy mba afa-tsy ny iray izay nitondra azy, ary ny fiainany dia lasan-ko babo.
46:3 Henoy aho, taranak'i Jakoba, izay sisa rehetra amin'ny taranak'Isiraely, izay nitondra an-tratrako, izay teraka avy kibo.
46:4 Na dia ny efa antitra aza, Izaho ihany. Ary na dia miaraka amin'ny fotsy volo, Izaho hitondra anao. Izaho no nanao anao, ary Izaho no hanohana anao. Izaho hitondra anao, ary Izaho no hamonjy anao.
46:5 Iza no ilainao fa toy ahy, na milaza fa ahy, na hampitaha ny ahy, na mihevitra ahy ho toy izany koa ny?
46:6 Ianao maka volamena avy amin'ny kitapo, ary mandania volafotsy amin'ny mizana, mba manakarama mpanefy volamena mba hanao andriamanitra. Dia lavo niankohoka sy mankafy.
46:7 Ka entiny teny an-tsorony, manohana azy, ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany. Ary dia mijanòna ka tsy mety manetsika avy amin'ny fitoerany. Fa na dia izy ireo no mitaraina aminy, dia tsy mihaino Izy. Tsy hamonjy azy amin'ny fahoriana.
46:8 Tsarovy izao, ary ho menatra. Miverena, ianareo mpandika lalàna, ny fo.
46:9 Tsarovy mandrakizay ny lasa. Fa Izaho no Andriamanitra, ary tsy misy andriamani-kafa. Tsy misy tahaka ahy.
46:10 Hatrany am-boalohany, I mitory ny zavatra farany, ary hatrany am-boalohany, ny zavatra izay tsy mbola nisy natao, nanao hoe:: Ny drafitra ho mafy orina, ary ny sitrapoko rehetra dia hatao.
46:11 Dia miantso ny voron-kely avy any atsinanana, ary avy any amin'ny tany lavitra, , lehilahin'Andriamanitra, ny sitrapoko. Ary Izaho no niteny izany, ary hanao azy io. Izaho no nahary, ary Izaho no zavatra.
46:12 Mihainoa ahy, ianareo izay manamafy ny fonareo, izay lavitra ny fahamarinana!
46:13 Efa nitondra ny rariny akaiky. Tsy ho lavitra, ary ny famonjeko tsy ho ela. Hataoko mahita famonjena ao Ziona, ary ny voninahitro teo amin'ny Isiraely.

Isaia 47

47:1 midina, mipetraha amin'ny vovoka, Ry Babylona, ​​zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin'ny tany. Tsy misy seza fiandrianana ho an'ny Kaldea zanakavavy!. Fa ianao no tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy malemilemy.
47:2 Makà fikosoham-bary, ka kosohy ny koba. Sokafy ny henatrao, niteraka ny sorony, hita ny tongotra, hiampita ny renirano.
47:3 Ny henatra dia haseho, ary ny henatra kosa no ho hita. No hisambotra valifaty, ary tsy misy olona mahatohitra ahy.
47:4 ny Mpanavotra, Jehovah, Tompon'ny maro, no anarany, ny Iray Masin 'ny Isiraely.
47:5 Mipetraha mangingina, ary hiditra ao amin'ny maizina, Ry Kaldea zanakavavy!! Fa ianao no tsy hatao hoe noblewoman ny fanjakana.
47:6 Tezitra tamin'ny oloko. Efa nandoto ny lovako, ary efa natolotro eo an-tananao. Hianao tsy naneho famindram-po ho azy ireo. Efa be dia be nampitombo ny enta-mavesatra ny zioga amin'ny anti-panahy.
47:7 Ary ianao efa nilaza: "Aho ka ho noblewoman mandrakizay." Ianao tsy mihevitra izany zavatra izany amin 'ny fonao, ary efa tsy nahatsiaro ny farany.
47:8 Ary ankehitriny, handre ireo zavatra ireo, ianao izay vehivavy malemilemy sy matoky, izay milaza ao am-ponao: "Izaho dia, ary tsy misy lehibe noho ahy. Tsy hipetraka ho mpitondratena, ary tsy fantatro momba. "
47:9 Izao zavatra roa Izao no hanafotra anao tampoka amin'ny indray andro monja: Momba ary nanam-bady intsony. Ny zavatra rehetra dia hanafotra anao, noho ny habetsahan'ny vahoaka ny fankatovanao, ary noho ny habibiana lehibe ny fankatovany.
47:10 Ary efa nitoky tamin'ny lolompo, ary hoy ianao:: "Tsy misy mahita ahy." Ny fahendrenao sy ny fahalalanao, ireo no nitaona anao. Ary ianao efa nanao anakampo: "Izaho dia, ary afa-tsy Izaho tsy misy hafa. "
47:11 Ny ratsy no hanafotra anao, ary tsy tsikaritrao ny Rising. Ary ho lavo loza mafy anareo, ary ianao tsy ho afa-miala amin'izany. Ianao dia ho avy tampoka ho tototry ny fahoriana toy ianao Tsy mbola niaina.
47:12 Mijoroa amin'ny teny hafahafa tononina, sy ny hamaroan'ny fankatovanao ny, izay efa nisasaranao hatry ny fahatanoranao, toy ny hoe toa mety handray soa ianao, na toy ny hoe afaka manao anao mafy orina kokoa.
47:13 Efa tsy noho ny hamaroan'ny ny drafitra! Aoka ny mpahita hitsangana ka hamonjy anareo, ireo izay mieritreritra ny kintana, ary mahafantapantatra ny volana, dia hatrany izany mba hanambara aminareo ny zavatra ho avy.
47:14 Indro, dia efa tonga tahaka ny vodivary. Efa levon'ny afo azy ireo. Tsy manafaka ny tenany amin'ny herin'ny afo. Ireo no tsy vainafo izay mety ho faly izy ireo, na dia izany afo izay mety mipetraka afa-tsy.
47:15 Dia toy izany tokoa ireo zavatra rehetra ireo, izay efa nisasaranao, ho anao. Ny mpandranto avy amin'ny tanora, samy efa diso tao an-fomba. Tsy misy olona izay afaka hamonjy anao.

Isaia 48

48:1 Henoy izany zavatra izany, Ry taranak'i Jakoba, ianareo izay antsoina amin'ny anarana hoe Isiraely, ary izay nivoaka avy amin'ny loharanon'i Joda. Ianao mianiana amin'ny anaran'i Jehovah ary tsarovy ny Andriamanitry ny Isiraely,, nefa tsy araka ny marina, fa tsy ara-drariny.
48:2 Fa efa nantsoina avy amin'ny tanàna masina, ary efa miorina amin'ny Andriamanitry ny Isiraely,. Jehovah, Tompon'ny maro, no anarany.
48:3 Ary tamin'izany andro izany, Dia nanambara ny zavatra taloha. Dia nivoaka ny vavako, ary efa nahatonga azy ireo ho re. Nanao ireo zavatra ireo aho tampoka, ka dia tanteraka.
48:4 Fa fantatro fa ianao no mafy loha, ary ny vozonao dia tahaka ny vy ozatry, ary ny handrinao dia toy ny varahina.
48:5 Ary tamin'izany andro izany, Efa nilaza taminareo aho. Alohan'ny nitranga ireo zavatra ireo, Dia nasehonao tamin'ny anao, fandrao hoy ianao: "Ny sampy no nahavita ireo zavatra ireo, ary ny sarin-javatra voasokitra sy sarin-javatra efa nandidy azy ireo. "
48:6 Jereo ny zava-drehetra izay efa renareo. Fa ianao no ireo izay nanambara azy ireo? Ary tamin'izany andro izany, Nampitoky anareo aho hihaino ny zava-baovao, ary tsy fantatrao ny fomba izao no voaro.
48:7 Vao izao no namoronana, fa tsy amin'ny andro izany. Ary amin'izao fotoana izao, na dia talohan'ny, nefa tsy nihaino azy; raha tsy izany, mety hoe, "Indro, Efa fantatro ihany izany. "
48:8 Tsy mba renareo, tsy fantatra, na dia ny sofinareo misokatra amin'ny andro izany. Fa fantatro fa ho mandika lalàna indrindra, ary noho izany dia niantso anareo ny mpandika lalàna hatrany am-bohoka.
48:9 Noho ny anarako, Izaho haka ny tavan'i ny fahavinirako lavitra. Ary noho ny fiderana Ahy, Dia mahafehy anao, fandrao ho very.
48:10 Indro, Izaho efa nanadio anao, nefa tsy toy ny volafotsy. Izaho efa nifidy anareo ho amin'ny fandoroana lehibe mirehitra fahantrana.
48:11 Noho ny amiko, noho ny amiko, hataoko io, ka mba tsy hitenenana ratsy. Fa tsy homeko ny hafa ny voninahitro.
48:12 Henoy aho, Ry Jakoba, ary ny Isiraely izay hoe. Izaho ihany, Izaho no voalohany, ary izaho no farany.
48:13 koa, ny tanako no nanorina ny tany, ary ny tanako ankavanana no namatra ny lanitra. Hiantso azy ireo, ary dia hijoro miara-.
48:14 hanangona, ianareo rehetra, ary mihaino. Iza amin'ireny no mba efa nanambara ireo zavatra ireo? Ny Tompo dia tia azy; izy no hanao ny sitrapony amin'i Babylona, ary ny sandriny hamely ny Kaldeana.
48:15 Izaho dia, Izaho no niteny, ary efa niantsoako azy. Efa nitondra azy handroso, sy ny fomba efa mahitsy.
48:16 Manatona ahy, ka henoy izao. Hatrany am-boalohany, No efa tsy nitenenako tamin'ny mangingina. Avy amin'ny fotoana tsy mbola nisy zava-nitranga, teo aho tamin'io. Ary ankehitriny, ny Tompo Andriamanitra no naniraka ahy, sy ny Fanahiny.
48:17 Izao no lazain'i Jehovah, ny Mpanavotra, ny Iray Masin 'ny Isiraely: Izaho no Jehovah, Andriamanitrao, no nampianatra anao ny zavatra mahasoa, izay mitarika anareo ao amin'ny lalana efa mandeha.
48:18 Toy izay anie hianao efa nihaino ny didiko! Ny fiadanana dia ho tonga tahaka ny ony, ary ny fahamarinana ho tahaka ny onjan-dranomasina,
48:19 ary ny taranakao ho tahaka ny fasika, ary ny tahiry avy ny valahanareo ho tahaka ny vato. Ny anarany tsy efa lasa, tsy moa ho rovitra lasa anoloan 'ny tavako.
48:20 Hiala avy tany Babylona! Mandosira avy any amin'ny Kaldeana! Hanambara izany amin'ny feo fifaliana. Hanao izay re, ka ento hatrany amin'ny faran'ny tany. Lazao: "Ny Tompo dia nanavotra an'i Jakoba mpanompony."
48:21 Tsy hangetaheta any an-efitra, ireo tamin'ny nitondrany azy nivoaka. Ary namoaka rano avy amin'ny vatolampy ho azy ireo. Fa nampitresaka ny vatolampy, ary ny rano nikoriana avy.
48:22 "Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy,", Hoy ny Tompo.

Isaia 49

49:1 Tandremo tsara, ianareo nosy, ary mihaino tsara, anao handeha lavitra firenena. Ny Tompo dia niantso ahy hatrany am-bohoka; hatrany an-kibon-dreniko, efa nahatsiaro ny anarako.
49:2 Ary Izy efa nanendry am-bavako toy ny sabatra maranitra. Ao amin'ny aloky ny tànany, Izy no niaro ahy. Ary efa nanome ahy ho olom-boafidy zana-tsipìka. In tsipìkany, efa nafeniny ahy.
49:3 Ary izy no nilaza tamiko: "Mpanompoko ianao, Isiraely. Fa ianao, Dia mba hirehareha. "
49:4 Ary hoy izaho:: "Efa niasa ho amin'ny zava-poana. Dia nahalany ringana ny hery tsy misy tanjona sy zava-poana. Noho izany, ny fitsarako amin'ny Tompo, ary ny asa no asako dia ao amin'Andriamanitro. "
49:5 Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona Ahy hatrany am-bohoka ho mpanompony, ka mba hampody an'i Jakoba aminy, ho an'ny Isiraely, dia tsy ho tafangona, fa efa ankalazaina eo imason'i Jehovah sy Andriamanitro no ho heriko,
49:6 ary toy izany koa hoy izy: "Izy io dia zavatra kely izay tokony ho mpanompoko, mba hanandratra ny firenen'i Jakoba, ary mba hampiova finoana ny faikany Isiraely. Indro, Efa nanolotra anao ho fahazavan'ny jentilisa, mba ho famonjena ahy, hatramin'ny furthest faritra eto an-tany. "
49:7 Izao no lazain'i Jehovah, ny Mpanavotra ny Isiraely,, ny Iray Masiny, ny tsinontsinona fanahy, ho amin'ny firenena vetaveta, ny mpanompon 'andriana: Hahita ny mpanjaka, ary ny mpanapaka dia hitsangana, ary dia tsaohintsika, noho ny amin'i Jehovah. Fa mahatoky, ary Izy no Iray Masin 'ny Isiraely, izay efa nifidy Anao.
49:8 Izao no lazain'i Jehovah: Nandritra ny fotoana mahafinaritra, Efa nanaraka anao, ary tamin'ny andro famonjena, Nanampy anao aho. Ary efa nitsimbina anareo, ary efa nanolotra anao ho fanekena ho an'ny olona, mba ho manandratra ny tany, ary handova ny lova niparitaka,
49:9 ka dia ianao no hilaza amin'izay izay mifatotra, "Mivoaha!"Ary ho an'ireo izay ao amin'ny maizina, "Ho afaka!"Ho miraoka ahitra eny an-dalana, ary ny kijana ho amin'ny toerana rehetra misokatra.
49:10 Tsy ho noana na hangetaheta, ary tsy hisy ny hafanan 'ny masoandro noravany azy. Fa ilay mamindra fo maka azy hanapaka azy, ary Izy hanome azy hisotro amin'ny loharano.
49:11 Fa Izaho hanao ny tendrombohitro rehetra any an-dalana, ary ny lalanao no hasandratra.
49:12 Indro, ny sasany ho tonga avy any lavitra, ary indro, ny sasany avy any avaratra sy tany amin'ny ranomasina, ary ny sasany avy any amin'ny tany atsimo.
49:13 Miderà, Ry lanitra! sy ho ravoravo, O eto an-tany! Aoka ny tendrombohitra hidera amin'ny pifaliana! Fa Jehovah efa nampionona ny olony, Ary dia halainy hiantra ny mahantra.
49:14 Ary hoy Ziona:: "Ny Tompo dia nandao ahy, ary ny Tompoto efa nanadino ahy. "
49:15 Mety manadino ny zanany ny vehivavy zazakely, mba tsy handray mamindra fo ny zaza naloaky ny kibony? Fa na dia izy no manadino, mbola aho dia tsy mba hanadino anao.
49:16 Indro, Efa voasoratra anao amin'ny tanako. Ny màndanao dia eo anoloan'ny masoko mandrakariva.
49:17 Ny mpanao trano no tonga. Ireo izay te handrava anareo ary handringana anareo izy, izy ireo dia hiala aminao.
49:18 Atopazy manodidina ny masonao, ka jereo: ireo rehetra ireo no nivory; efa tonga atỳ aminao. Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, anao hitafy izany rehetra izany, toy ny firavaka. Ary toy ny ampakarina, dia mamatotra ireo zavatra ireo rehetra manodidina anao.
49:19 Fa ny efitra, sy ny toerana mitokana, ary ny tany dia izao ny ruination ho tery loatra, noho ny mponina rehetra. Ary izay nihinana dia ho lasa lavitra.
49:20 Na dia ny zanaky ny hoe momba hilaza hoe eto anatrehanareo: "Ity toerana tery loatra ho ahy. Ho ahy ny toerana malalaka izay honenana. "
49:21 Ary ianao dia hanao hoe ao am-ponao: "Iza no niteraka azy ireo? Izaho momba sy tsy afaka hiteraka. Izaho no nenti-nanaisotra ary natao ho babo. Ary noho izany, izay nanangana azy? Mahantra aho ary irery. Ary noho izany, aiza moa no mba efa?"
49:22 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, Hanandratra ny tanako amin'ny jentilisa, ary hanandratra ny famantarana teo anatrehan'ny firenena. Ary hitondra ny zanakao lahy eo an-tratrany, ka hitondra ny zanakareo vavy teny an-tsorony.
49:23 Mpanjaka no ho mpikarakara, ary mpanjakavavy no ho nursemaids. Hanaja anao izy ireo ho amin'ny niankohoka tamin'ny tany, ka hilelaka ny vovoka amin'ny tongotrareo. Ary ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. Ho an'ireo izay manantena Azy tsy ho menatra.
49:24 Afaka rembiny Azo alaina eny amin'ny mahery? Sa Fa moa misy zavatra babo amin'ny mahery vaika afaka ho voavonjy?
49:25 Fa izao no lazain'i Jehovah: tokoa, Na dia ny sambotry dia alaina tsy ho azon'ny mahery, na dia ny zavatra efa naka ny mahery dia ho voavonjy. Ary tena, Izaho no hitsara ireo izay efa nitsara anao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao.
49:26 Ary Izaho no hiandry ny fahavalonao ny nofo. Ary dia ho mamo ran'ny tenany ihany ireny, toy ny amin'ny ranom-boaloboka. Ary ny nofo rehetra ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, izay mamonjy anareo, sy ny Mpanavotra, ny Strong Jakoba.

Isaia 50

50:1 Izao no lazain'i Jehovah: Ahoana izao taratasy fisaorana noho ny ho reninao, izay efa nandroaka azy? Ary iza no tompon-trosa, izay efa namidy anao? Indro, ianao no nivarotana ny ny helokareo, ary efa voaroaka ny reninao noho ny faharatsiana.
50:2 Fa tonga, ary tsy nisy olona. Nantsoiko avy, ary tsy nisy Izay ho hihaino. Efa efa fohy ny tanako ary ho lasa kely, ka dia izaho tsy afaka manavotra? Sa misy tsy manan-kery ao ahy mba hanafaka? Indro, amin'ny teny mafy, Hataoko ny ranomasina ho any an-tany foana. Hampodiko renirano ho tany maina. Ny trondro ho lo noho ny tsi-rano sy ho faty ny hetaheta.
50:3 Dia hampitafiko ao amin'ny maizina ny lanitra, ary dia lamba fisaonana no rakotra.
50:4 Ny Tompo dia nanome ahy ny nianatra fiteny, mba Ary hahalala ny fomba hanohana amin'ny teny, iray izay malemy. Dia miposaka amin'ny maraina, dia mifoha ny sofiko maraina, ka mba hihaino azy tahaka ny mpampianatra.
50:5 Ny Tompo Andriamanitra efa nanokatra ny sofiko. Ary tsy manohitra azy. Tsy niverina.
50:6 Nomeko ny tenako ho an'ireo izay mamely ahy, ary ny takolako ho amin'izay voaongotra izy. Tsy voasoroka ny tavako ireo izay niteny mafy ahy sy izay nororany ahy.
50:7 Ny Tompo Andriamanitra no Mpamonjy ahy. Noho izany, Aho tsy resin-kenatra. Noho izany, Izaho kosa efa nanendry ny tavako tena mafy toy ny vatolampy, ary fantatro fa tsy ho menatra.
50:8 Izay manamarina Ahy dia akaiky. Iza no miteny hanohitra ahy? Aoka isika hiara-mitsangana. Iza no manana ady? Aoka izy ho avy amiko.
50:9 Indro, ny Tompo Andriamanitra no Mpamonjy ahy. Iza no Izay ho manameloka ahy? Indro, izy rehetra hanaovana lasa toy ny fitafiana; ny kalalao hihinana azy ireo ho.
50:10 Iza moa aminareo, izay matahotra ny Tompo? Izay mandre ny feon'ny Mpanompony? Iza no mandeha ao amin'ny maizina, ary tsy misy mazava ao aminy? Aoka izy Manantena amin 'ny anaran' ny Tompo, ary aoka izy Miankina amin'ny Andriamaniny.
50:11 Indro, ianareo rehetra izay mampirehitra afo, mifono in lelafo: handeha amin'ny fahazavan'ny afo sy tao anaty afo izay efa nirehitra. Izany no natao ho anao amin'ny tanako. Ho matory amin'ny tebiteby.

Isaia 51

51:1 Henoy aho, ianareo izay manaraka izay marina sy izay mitady ny Tompo. Tandremo tsara ny vatolampy izay nakana anareo efa, ary ny rindrin 'ny lavaka avy izay efa nihady.
51:2 Tandremo ny Abrahama, ny rainao, ary Sarah, izay niteraka anao. Fa niantso azy irery, ary nitso-drano azy, ary maro azy.
51:3 Noho izany, ny Tompo dia hampionona an'i Ziona, ary hampiononiny ny sisa tavela rehetra. Ary hampiala ny tany foana tany amin'ny toeram-mahafinaritra, ary ny efitra ho saha 'ny Tompo. Fifaliana sy ny firavoravoana no ho hita ao aminy, fisaorana sy ny feon 'ny fiderana.
51:4 Tandremo ny ahy, ny oloko, ary mihainoa ahy, ny foko. Fa hisy lalàna hivoaka avy amiko, Ary ny fitsarana dia hitoetra toy ny Fahazavana ho An'ireo Firenena.
51:5 Ny iray akaiky. Ny Mpamonjy nivoaka. Ary ny sandriko no hitsara ny olona. Ary ny nosy hiandry ahy, ka amim-paharetana miandry ny sandriko.
51:6 Asandrato ny masony ho amin'ny lanitra, ary jereo hianjera amin'ny tany ambany. Fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka, ary ny tany dia ho lasa hanaovana toy ny fitafiana, ary ny mponina ao dia ho levona toy izany. Fa ny famonjena kosa haharitra mandrakizay, sy ny rariny, dia tsy ho levona.
51:7 Henoy aho, ianareo izay mahalala izay fotsiny, ny olona izay manana ny lalàko ao am-pony. Aza matahotra ny fahafaham-baraka amin'ny olona, ary aza matahotra ny fitenenan-dratsy.
51:8 Fa ny kankana no handringanako azy tahaka ny lamba, ary ny kalalao hihinana azy tahaka ny ho volon'ondry. Fa ny famonjena kosa haharitra mandrakizay, ary ny rariny ho ny taranaka fara mandimby.
51:9 Mitsangàna, Mitsangàna! Mitafy ny tenanao amin'ny hery, Ry sandrin 'ny Tompo! Mifohaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, toy ny tamin'ny taranaka lasa ela. Efa tsy namely ny mpirehareha iray, ary naratra ny dragona?
51:10 Tsy mbola nahamaina ny ranomasina, ny rano avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa lehibe, ary dia nitodika ny halalin 'ny ranomasina ho lalana, ka ny nanolotra afaka hiampita izany?
51:11 Ary ankehitriny, ireo izay efa voavotry ny Tompo hiverina. Ary ho tonga ao Ziona, midera. Ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany. Izy ireo no hahazo fifaliana sy ny firavoravoana. Ary azon'ny faharariana sy alahelo dia handositra.
51:12 Izaho, Izaho, iza no hitsapa alahelo anao. Iza moa ianao fa ianao no matahotra ny olombelona mety maty, ary ny zanak'olona, iza no halazo tahaka ny ahitra?
51:13 Ary no nanadino ny Tompo, ny Mpanao, izay omena ny lanitra, ary iza no nanorina ny tany? Ary ianao teo amin'ny hatahotra foana, isan'andro, teo amin'ny tavan'ny ny fahatezerana, ny olona nampahory anao, ary izay efa niomana hamono anao? Aiza ny fahatezeran'ny mpampahory ankehitriny?
51:14 mandroso haingana, dia tonga hiseho, ary tsy hamono ho fandringanana tanteraka, ary tsy ho diso hanina.
51:15 Fa Izaho no Jehovah, Andriamanitrao, Izay mampanonja ny ranomasina, ary izay manao ny onja nivonto. Jehovah, Tompon'ny maro, no anarako.
51:16 Efa nametraka ny teniko eo am-bavanao, ary efa niaro anao ao amin'ny aloky ny tanako, tena mba hanao ny lanitra, ary nahita ny tany, ary toy izany koa mba hanao an'i Ziona, "Oloko hianao."
51:17 Asandrato, Asandrato! Mitsangàna, Ry Jerosalema! ianao nisotro, avy ny tanan 'ny Tompo, ny kapoaky ny fahatezerana. ianao nisotro, na ka hatrany ambany ny kapoaky ny sondrian-tory. Ary ianareo dia nomena ny hisotro, ny làlana mankany amin'ny faikany.
51:18 Tsy misy olona izay afaka manohana azy, avy ny zananilahy rehetra izay izy no niteraka. Ary tsy misy olona izay te handray azy amin 'ny tanana, avy ny zananilahy rehetra izay efa natsangany izy.
51:19 Misy zavatra roa izay efa nanjo anao. Iza no ho malahelo anareo? Misy fandravana sy ny fandringanana, ary mosary sy sabatra. Iza no hampionona anao?
51:20 Ny zanakao-lahy efa namoaka. Efa nandry teo am-dohan'ny lalana rehetra, ary efa voafandrika tahaka ny gazela. Izy ireo no feno ny fahatezerana 'ny Tompo, noho ny teny mafy ataon'Andriamanitrao.
51:21 Noho izany, henoy ity, O mahantra zaza amim-behivavy, sy ianareo izay efa mamo, nefa tsy avy divay.
51:22 Izao no lazain'i Fara Tampony, ny Tompo, ary ny Andriamanitrao, iza no hiady ho an'ny vahoakany: Indro, Izaho efa naka ny kapoaky ny torimaso lalina avy amin'ny tananareo. Ary hisotro intsony avy any ambany ny kapoaky ny fahatezerako.
51:23 Ary hamboleko izany eo an-tànan'i ireo izay efa afa-baraka anao, ary izay efa nilaza taminao hoe ny fanahinareo: "Miondrika, mba handeha hita. "Ary nametraka ny vatanao eny an-kianja, ho toy ny lalana ho azy ireo mba handeha hita.

Isaia 52

52:1 Mitsangàna, Mitsangàna! Mitafy ny tenanao amin'ny hery, O Ziona! Tafio ny fitafiana ny voninahitrao, Ry Jerosalema, ny tanànan 'ny Iray Masin'! Fa ny tsy voafora sy ny maloto, dia tsy handeha hamaky anao.
52:2 Ahintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao! Mitsangàna, ka nipetraka, Ry Jerosalema! Vahao ny gadra amin'ny vozonao, Ry Ziona, zanakavavy babo!
52:3 Fa izao no lazain'i Jehovah: Ianao no nivarotana na inona na inona, ary ho havotana tsy amim-bola.
52:4 Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ny oloko dia nidina ho any Egypta, tany am-piandohana, mba hivahiny any. Fa Asyria nampahory azy, tsy misy antony mihitsy.
52:5 Ary ankehitriny, izay sisa ho ahy eto, hoy Jehovah? Fa ny oloko, fa nesorina foana. Ny mpanolo hitondra azy ireo tsy ara-drariny, hoy Jehovah. Ary ny anarako dia satria niteny ratsy mandrakariva mandritra ny andro.
52:6 Noho io, Ny oloko dia hahalala ny anarako, amin'izany andro izany. Fa Izaho no Izy izay miteny. Indro, Inty aho.
52:7 Inona no tsara tarehy eny an-tendrombohitra ny tongotry ny iraka sy ny mpitory ny fiadanana! Manambara ny tsara sy nitory fihavanana, izy ireo hoe ho any Ziona, "Ny Andriamanitra no hanjaka!"
52:8 Izany dia ny feon'ny mpitilinao. Efa nanandratra ny feony. Izy ireo hidera miara-. Fa izy ireo dia hahita mifanatri-maso, rehefa niova fo i Ziona ny Tompo.
52:9 Mifalia sy miara-mifaly, Ry tany efitra Jerosalema! Fa Jehovah efa nampionona ny olony. Izy efa nanavotra an'i Jerosalema.
52:10 Ny Tompo dia nanomana ny sandriny masina, teo imason'ny jentilisa rehetra. Ary ny vazan-tany efatra, dia hahita ny famonjen 'ny Andriamanitsika.
52:11 mialà, miala, mialà eto! Aza ho vonona ny mikasika ny zavatra voaloton'ny. Mivoaha avy eo aminy! Aoka ianao ho voadio, ianareo izay mitondra ny fanaky ny Tompo.
52:12 Fa tsy mivoaka amin'ny tabataba, na no handray sidina maika. Fa ny Tompo dia hialoha anareo, ary Andriamanitry ny Isiraely no hanangona anao.
52:13 Indro, mpanompoko Hahatakatra; dia hasandratra, ary nanandratra ny, ary Izy no ho tena ambony dia ambony.
52:14 Toy izy ireo gaga ny aminareo, dia ho toy izany ny tavany tsy misy voninahitra ny olona, ary ny tarehiny, teo anivon 'ny zanak' olombelona.
52:15 Izy no hampihendratrendratany ny firenena maro; hisy mpanjaka hanakatona am-bavany noho ny azy. Ary ireo izay tsy izy voalaza, efa nahita. Ary ireo izay tsy mbola nandre, nodinihintsika.

Isaia 53

53:1 Iza no nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no manana ny sandrin'i Jehovah efa naharihary?
53:2 Ary hitsangana toy ny fitiavana fototra eo imasony, sy tahaka ny faka avy ny tany mangentana. Tsy misy tsara tarehy na marevaka endriky ao aminy. Fa nijery azy, ary tsy nisy endrika, toy izay haniriantsika Azy izahay.
53:3 Natao tsinontsinona sy ny kely indrindra amin'ny olona, lehilahy ory iza no mahalala kilema. Ary ny fijery azy dia nafenina ka natao ho tsinontsinona. Noho io, izahay, dia tsy hihevitra azy.
53:4 Marina tokoa, efa nanaisotra ny fahalementsika, ary izy no nitondra ny fahoriantsika. Ary nieritreritra izy miova tsy toy ny boka, na toy ny hoe efa namely Andriamanitra sy ny baraka.
53:5 Fa izy dia voalefona noho ny helotsika. Izy notorotoroina noho ny ratsy. Ny famaizana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy. Ary ny dian-kapoka, no nahasitranana antsika.
53:6 Efa rehetra nania tahaka ny ondry; samy efa nivily ho amin'ny lalantsika. Ary ny Tompo dia nametraka ny heloka rehetra eo aminy.
53:7 Izy nanatitra, satria ny sitrapony. Ary tsy niloa-bava. Dia ho voatarika toy ny ondry entina hovonoina. Ary izy ho toy ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Fa tsy niloa-bava.
53:8 Ary natsangana avy tebiteby sy ny fitsarana. Iza no mamaritra ny fiainany? Fa efa tapaka tsy ho amin'ny tanin'ny velona. Noho ny faharatsian'ny oloko, No namono azy.
53:9 Ary dia homena toerana iray amin'ny ratsy fanahy ny fandevenana, ary ny manan-karena Izy, rehefa novonoina ho, na dia efa nanao tsy ratsy, ary tsy nisy fitaka teo am-bavany.
53:10 Fa izany no sitrapon 'ny Tompo mba hanorotoro azy amin'ny fahalemena. Raha manolotra ny ainy noho ny fahotana, dia hahita taranaka amin'ny fiainana lava, ary ny sitrapon 'ny Tompo dia ho nitarika ny tànany.
53:11 Satria ny fanahiny no nisasatra, Izy no hahita sy ho afa-po. Ny fahalalany, ny marina mpanompoko no tena fialan-tsiny maro, fa izy no hitondra ny helony.
53:12 Noho izany, Dia zarao aminy maro. Ary mizara babo amin'ny mahery. Fa hatolotra ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ka dia malaza amin'ny mpanao heloka bevava. Dia nalain'Andriamanitra ny fahotan'ny maro, ary efa nivavaka ho an'ny mpanota.

Isaia 54

54:1 Miderà, ianareo izay momba sy tsy afa-hitoe-jaza. Mankalazà ary hanao feo fifaliana, ianao izay tsy niteraka. Fa maro no ny zanaky ny mpitondratena, kokoa izany noho ny vehivavy izay manana-bady, hoy Jehovah.
54:2 Halalaho ny itoeran'ny lainao, ary hanitatra ny siny hoditra ao amin'ny trano rantsan-kazo, unsparingly. Halavao ny kofehinao, ary hanamafy orina ny tsatòka.
54:3 Fa ianao no hanitatra ho amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia. Sy ny taranakao no handova ny firenena, ka dia ho mponina ny tanàna lao.
54:4 Aza matahotra! Fa ianareo dia tsy ho menatra, ary tsy valahara. Ary dia tsy ho menatra, satria dia hanadino ny henatry ny fahatanoranao, ary ianao dia tsy hahatsiaro intsony ny fahafaham-baraka ny fony mpitondratena.
54:5 Fa Ilay nanao anao no hanapaka anareo. Jehovah, Tompon'ny maro, no anarany. Ary ny Mpanavotra, ny Iray Masin 'ny Isiraely, dia hatao hoe ny Andriamanitry ny tany rehetra.
54:6 Fa Jehovah efa nampody anao,, tahaka ny vady efa nafoy ka fisaonana-panahy, ary tahaka ny vady nolavin'ny fony izy mbola tanora, hoy Andriamanitrao.
54:7 Fa ny fotoana fohy, Efa nahafoy anao, ary lehibe pities, Hangoniko.
54:8 Indray mipi-maso ny fahatezerana, Nafeniko ny tavako taminao, fa vetivety foana. Fa amin'ny famindram-po mandrakizay, Izaho efa naka hangoraka anao, hoy ny Mpanavotra, ny Tompo.
54:9 Ho ahy, dia toy ny tamin'ny andron'i Noa, izay nianianako fa intsony aho hampiditra ilay ranon'i Noa ny tany. Toy izany no nianianako tsy ho tezitra aminao, fa tsy mba hiteny mafy anao.
54:10 Noho ny amin'ny tendrombohitra, dia ho voatosika, ary ny havoana dia raiki-tahotra. Nefa ny famindram-poko, dia tsy hiala aminao, eny, ny faneken'ny ny fiadanako dia tsy mba hangozohozo, hoy ny Tompo, Mpamindra fo ianao.
54:11 O mahantra zaza amim-behivavy, nampifanintontsintona ny tafio-drivotra, niala misy fampiononana! Indro, Dia hampitoetra ny vato mba, ka dia hamely ny fototrareo amin'ny safira,
54:12 ary hataoko manda amin'ny jaspy, ary ny tanànanao anankiray sculpted vato, ary ny fari-taninao rehetra avy tany mahafinaritra vato.
54:13 Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Tompo. Ary ho be ny fiadanan'ny zanakao.
54:14 Ary dia ho naorina ara-drariny. Mialà lavitra amin'ny fampahoriana, fa ianareo dia tsy hatahotra. Ka mifadia ny fampihorohoroana, satria tsy hanatona anao.
54:15 Indro, dia ho tonga ny mpiavy, izay tsy momba Ahy, dia nisy tonga vaovao no hanaiky ho anao.
54:16 Indro, I nahary ny mpanefy izay mpankafy ny vainafo ny afo sy mamokatra zavatra amin'ny asany, ary Izaho no nahary ny nahafaty olona izay manimba.
54:17 Tsy misy zavatra izay efa niforona ampiasaina hamelezana anao dia hahomby. Ary ny lela rehetra izay manohitra anareo amin'ny fitsarana, dia hitsara. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah, ary izany no ny rariny amiko, hoy Jehovah.

Isaia 55

55:1 Ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin'ny rano. Ary ianareo izay tsy manam-bola: haingana, mividia, ka homàna. Fomba, mividia divay sy ronono, tsy amim-bola, ary tsy misy takalo.
55:2 Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary mahafoy ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Henoy tena akaiky ahy, ka hano izay tsara, ary avy eo ny fanahinao ho finaritra amin'ny alalan'ny fepetra feno.
55:3 Atongilano ny sofinareo, ary manatona ahy. Henoy, sy ny fanahinareo dia ho velona. Dia hanao fanekena mandrakizay aminareo, noho ny famindram-po mahatoky an'i Davida.
55:4 Indro, Efa nanolotra azy ho vavolombelona amin'ny olona, ho toy ny mpitari-tafika sy ny mpampianatra ho an'ny firenena.
55:5 Indro, Hiantso ianao ho any amin'ny firenena izay tsy nahalala. Ary ny firenena izay tsy nahalala no hihazakazaka ho aminao, noho ny amin'i Jehovah Andriamanitrao, ny Iray Masin 'ny Isiraely. Fa nomeny voninahitra Hianao.
55:6 Mitadiava ny Tompo, raha mbola izay tratry ny ho hita. Miantsoa azy, dieny mbola akaiky Izy.
55:7 Aoka ny ratsy fanahy olona handao ny lalana, ary ny iniquitous hahafoy ny heviny, ary aoka izy hiverina any amin'ny Tompo, Ary dia haka hiantra azy, ho amin'Andriamanitsika, fa lehibe amin'ny famelan-keloka.
55:8 Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanao tsy lalako, hoy Jehovah.
55:9 Fa tahaka ny lanitra avo noho ny tany, dia tahaka izany koa no fomba avo noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo.
55:10 Ary tamin'ny fomba mitovy toy ny orana sy ny oram-panala hidina avy any an-danitra, ary tsy hiverina any intsony, fa ny manapotsitra ny tany, sy ny rano izany, ary mahatonga azy io ny hampitombo ny hery sy ny manome voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny noana,
55:11 toy izany koa ny teniko, izay mivoaka avy amin'ny vavako. Tsy hiverina amiko foana, fa izany dia hanatanteraka na inona na inona Aho, ary dia hambinina eo amin'ny asa noho izay naniraka azy.
55:12 Fa mivoaka faly, ary ho nitarika handroso soa aman-tsara. Ny tendrombohitra sy ny havoana hankalaza eo anatrehanao, ary ny hazo rehetra any an-tsaha hiteha-tanana dia.
55:13 Ho solon'ny ny mahantra, ny kesika hazo hitsangana, ary ho solon'ny ny tsilo no, ny hazo rotra dia hitombo. Ary ny Tompo dia atao hoe miaraka amin'ny famantarana mandrakizay, izay tsy halaina.

Isaia 56

56:1 Izao no lazain'i Jehovah: miaro fitsarana, ary hanatanteraka ny rariny. Fa ny famonjena ahy dia akaiky ny fahatongavany, ary ny rariny ho manakaiky ny nambara.
56:2 Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mihazona izany, mitandrina ny Sabata fa tsy azy ho tsy masina, miaro ny tànany, fa tsy hanao izay ratsy akory.
56:3 Ary aoka tsy ny zanaky ny fahatongavan'ny vaovao, izay manaraka ny 'ny Tompo, miteny, nanao hoe:, "Ny Tompo ka hizara an'i ka Atokàny ho Ahy ho amin'ny fireneny." Ary aoka tsy ny ionoka tsy hanao hoe, "Indro, Maina aho hazo. "
56:4 Fa izao no lazain'i Jehovah ny tandapa: Izy ireo hitandrina ny Sabatako, ary izy ireo no mifidy izay sitrako, ka hanao ny fanekeko.
56:5 Izaho no hanome azy toerana ao an-tranoko, ao anatin'ny mandako, sy anarana tsara lavitra noho ny an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy. Izaho no hanome azy anarana mandrakizay, izay tsy ho very.
56:6 Ary ny taranaky ny fahatongavan'ny vaovao, mifikitra amin'ny Tompo mba hanompo azy sy ho tia ny anarany, ho tonga mpanompony: izay rehetra mitandrina ny Sabata tsy azy ho tsy masina, ary izay mihazona ny ny fanekeko.
56:7 Dia hitarika azy ireo ho any an-tendrombohitro masina, ary Izaho anaro azy ireo ao an-tranoko fivavahana. Ny sorona dorana sy ny niharam-boina ho hampifaly ahy eo amin'ny alitara. Fa ny tranoko hantsoina hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra.
56:8 Ny Tompo Andriamanitra, Izay mamory ny Isiraely voaroaka ny, hoy i: na dia ankehitriny, Hangoniko ny fiangonana ho azy.
56:9 Biby rehetra any an-tsaha, ny biby rehetra any an'ala: manatona ka handevona!
56:10 Ny mpitiliny jamba rehetra. Tsy mahalala izy rehetra,. Amboa moana izy ireo tsy misy ny fahafahana hodi-kazo, mahita zava-poana, matory sy be fitiavana nofy.
56:11 Ary izany indrindra imprudent alika Tsy mbola niaina fahafaham-po. Ary ny mpiandry ondry ireo tsy hahazoanareo ny fahalalana tsara. Efa nivily rehetra manao azy ho fomba, samy ho any an-avarice, hatramin'ny ambony indrindra hatramin'ny kely:
56:12 "Avia, dia aoka isika haka divay, ary mba ho feno ny inebriation. Ary tahaka ny amin'izao anio izao, toy izany no hatao rahampitso, ary nandritra ny fotoana ela. "

Isaia 57

57:1 Izay olona marina simba, ary tsy misy olona izay manaiky azy io tao am-pony; sy ny olona ny famindram-po dia nesorina, fa tsy misy olona izay mahalala. Fa ny marina lehilahy efa nesorina teo anoloan'ny lolompo.
57:2 Aoka fiadanana tonga. Aoka izay efa mandeha araka ny fahamarinany hahita fiadanana eo am-pandriany.
57:3 Fa tonga eto, ianareo zanaky ny mpaminanivavy, Ry taranaky ny mpanitsakitsa-bady ny lehilahy sy ny vehivavy fornicating.
57:4 Iza no naneso? Fa iza no nanokatra ny vava ary ny lelanao wagged? Moa tsy zanaky ny faharatsiana, mandainga zanany,
57:5 izay efa nampionona ny sampy ambanin'ny hazo maitso rehetra, immolating ankizy madinika tao amin'ny renirano, ambanin'ny vatolampy avo?
57:6 Ny anjarany eo amin'ny fikorianan'ny ny lohasahan-driaka; Izany no lokanao! Ary hianareo no nampidina ny fanatitra aidina momba azy ireo; efa namono zavatra hatao fanatitra. Tokony ho tsy ho tezitra noho izany zavatra izany?
57:7 Teo an-tendrombohitra avo sy manerinerina, efa nametraka ny fandrianao, ary efa niakatra tany izany toerana immolate ireo tra-boina.
57:8 Ary ambadiky ny varavarana, ary etỳ an-dafin'ny lahatsoratra, efa nanangana ny fahatsiarovana. Fa nanary lamba tena anilako, ary nahazo ny mpanitsakitsa-bady. Widened ny fandrianao ianao, ary namorona ny fifanarahana amin'izy ireo. Ianao tia ny fandriana miaraka amin'ny tanana mivelatra.
57:9 Ary efa mihaingo hihaona tena noho ny mpanjaka tamin'ny menaka manitra, ary-pahamaronao ny makiazy. Efa nandefa ny solontena ho any amin'ny toerana lavitra, ary efa nanambany ny tenanao rehetra ny lalana mankany amin'ny helo.
57:10 Ianao no Sasatra noho ny hamaroan'ny ny làlanao. Nefa tsy hoe, ", Vao hitsahatra aho." Efa nahita fiainana ny tananao; noho io, mbola tsy nivavaka.
57:11 Izay namoizan'i hazoto foana ianao natahotra, mba mety mandainga sy tsy hahatsiaro ahy, na mihevitra ahy ao am-ponao? Fa Izaho mangina, ary izaho dia tahaka ny olona izay tsy mahita, ary toy izany koa ny nanadinoanao Ahy.
57:12 Izaho no hanambara ny rariny, ary ny asanao dia tsy hahasoa anao.
57:13 Rehefa mitaraina avy, aoka ny mpanara-dia hanafaka anao. Fa ny rivotra dia hitondra ny olona rehetra; ny tsio-drivotra haka azy. Fa izay mino amiko no hanana ny tany sy handova ny tendrombohitro masina.
57:14 Dia hilaza: "Ataovy fomba! Grant andalan-teny! Mifindra any amin'ny ilany ny lalana! Alao ny sakana eny amin'ny alehan'ny oloko!"
57:15 Fa izao no voalaza ny Avo Indrindra, ny tsara indrindra One, izay mitoetra any amin'ny mandrakizay. Ary ny anarany masina no, fa mitoetra eo amin'ny toerana ambony sy masina, ary miasa amin'ny tsy nahasakana sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin'ny manetry tena, sy hamelombelona ny fon'ny torotoro fo.
57:16 Fa tsy hifandahatra mitsahatra, ary tsy ho tezitra hatramin'ny farany. Fa voateliko ny aina, ary ny Fanahy dia hivoaka amin'ny tavako.
57:17 Noho ny helo-avarice, Tezitra aho, ary namono azy. I nanafina ny tavako taminao, ary tezitra aho. Ka dia lasa lalan-diso amin'ny nirenireny tany am-pony.
57:18 Hitako ny lalany, ary Izaho no nahasitrana azy, ary nitondra azy niverina indray, ary naverina tamin'ny laoniny fampiononana ho azy sy ny ory ho azy.
57:19 I namorona ny vokatry ny molotra: fandriampahalemana, fiadanana ho an'izay lavitra, sy ny fiadanana ho an'izay akaiky, hoy ny Tompo, ary Izaho no nahasitrana azy.
57:20 Fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina nisamboaravoara, izay tsy azo nampionona, ary ny onja manaitra ny loto sy fotaka.
57:21 Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, hoy ny Tompo Andriamanitra.

Isaia 58

58:1 mitaraina! aza mitsahatra! Asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ary manambara amin'ny oloko ny ratsy fanahy asa, Ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany.
58:2 Fa izy koa hitady ahy, isan'andro isan'andro, ary vonona ny hahalala ny lalako, toy ny firenena izay nanao ny rariny ary tsy nandao ny fitsarana ny Andriamaniny. Izy ireo aho noho ny fitsarana mitalaho ny rariny. Vonona izy ireo ny hanatona akaiky an'Andriamanitra.
58:3 "Nahoana izahay no mifady, ary hianao tsy nitondra Mariho? Nahoana isika no nampietry ny fanahintsika, ka tsy mba niaiky izany?"Indro, amin'ny andro fifadian-kanina ny, ny sitrapony no hita, ary mitalaho ny vola avy amin'ny rehetra ny meloka taminay.
58:4 Indro, anao mafy amin'ny ady sy ny fifandirana, ary hamely amin'ny totohondry impiously. Aza mifidy ny fifadian-kanina araka ny nataonareo mandraka androany. Ary ny fitarainana dia ho re any amin'ny avo.
58:5 Moa fifadian-kanina toy izany dia araka izay efa nofidiko: ny olona mba hampahory ny fanahiny ho andro, mba contort ny lohany manao faribolana, sy ny hamelatra lamba fisaonana aman-davenona? Tokony ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehovah?
58:6 Tsy izao, fa tsy, ny karazana fifadiana izay nofidiko? Hanafaka ny faneren'ny ny impiety; anaro ny enta-mavesatra izay mampahory; mamela malalaka ireo izay torotoro; Ka velomy ny enta-mavesatra rehetra mitokana.
58:7 Handrava ny mofonao ho an'ny noana, ary hitarika ny mahantra sy ny tsy manan-kialofana ao an-tranonao. Rehefa mahita olona mitanjaka, handrakotra azy, ary aza manamavo ny ny nofo.
58:8 Dia ny fahazavanao, dia hiposaka toy ny maraina, ary ny fahasalamana haingana ho fanatsarana, ary ny rariny ho anao dia handeha eo alohanareo, ary ny voninahitry ny Tompo dia hanangona anao.
58:9 Ary ianao dia hiantso, ary ny Tompo dia hihaino; dia hiantsoantso, ary Izy hanao hoe, "Inty aho,"Raha esorinao ny gadra tsy ho eo aminareo, ary atsaharo ny manondro ny rantsan sy hiteny izay tsy mahasoa.
58:10 Rehefa mamboraka ny ainy hamonjy ny noana, ary mahavoky ny ory, dia ny fahazavanao hitsangana ao amin'ny maizina, ary ny maizina dia ho tahaka ny mitataovovonana.
58:11 Ary ny Tompo no hanome anareo fitsaharana mandrakariva, dia hameno ny fanahinao amin'ny voninahitra, ary Izy no nanafaka ny taolanao, ary dia ho tahaka ny saha vonton-drano, ary toy ny loharano ny rano rano izay tsy maintsy.
58:12 Ary ny toerana izay efa lao ny taona no haorina amin'ny alalan'ny anao. Ho hanangana ny fototra hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny sisim-boly, Izay mampody ny lalana ho any amin'ny toerana mangina.
58:13 Raha mifehy ny tongotrao amin'ny Sabata, tsy hanao ny sitrapony amin'ny androko masina, ary raha manao ny Sabata mahafinaritra, ary ny Fanahy 'ny Tompo be voninahitra, ary raha manome voninahitra azy, raha tsy manao araka ny làlanao, Ary ny sitrapony dia tsy hita, tsy na dia ny milaza ny teny,
58:14 dia hahita fahafinaretana ao amin'ny Tompo, ary izaho dia haka anao, ambonin'ny havoan'ny ny tany, ary izaho hamelona anareo amin'ny lovan'i Jakoba, ny rainao. Fa ny vavan'ny Tompo no efa niteny.

Isaia 59

59:1 Indro, ny tanan 'ny Tompo dia tsy fohy, ka dia tsy mahavonjy, ary ny sofiny dia tsy voasakana, ka tsy afaka mihaino.
59:2 Fa ny helokareo no nanao fisarahana eo anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no nanafina ny tavany aminareo, ka tsy nety nihaino.
59:3 Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny rantsan-tananareo amin'ny heloka. Ny molotrareo miteny lainga, ary ny lela miteny heloka.
59:4 Tsy misy miantso ny rariny, ary tsy misy mitsara tena. Fa matoky ny na inona na inona, dia miteny zava-poana. Torontoronina zava-tsarotra izy ireo, ary izy no niteraka ny heloka.
59:5 Efa ruptured ny atody amin'ny bibilava, Ary nandrary ny webs ny hala. Na zovy na zovy no mihinana ny atodin'ireny dia ho faty. Fa inona no nikotrika azy dia foy ho mpanjaka bibilava.
59:6 Ny weavings dia tsy ho an'ny akanjo, ary tsy izy ireo misaron ny asan'ny tànany. Ny asany dia tsy misy ilàna azy ny zavatra, ary ny asa ratsy eny an-tànany.
59:7 Ny tongony miriotra ho amin'ny ratsy, ary maika handatsaka rà marina. Ny fisainany dia tsy misy ilàna azy hevitra; fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany.
59:8 Tsy fantany ny lalan'ny fiadanana, ary tsy misy rariny ao amin'ny diany. Ny lalana efa tonga meloka ho azy ireo. Na iza na iza manitsaka azy tsy mahalala fiadanana.
59:9 Noho io, fitsarana dia lavitra antsika, sy ny rariny tsy handray mahazo anay. Izahay nanantena ny mazava, ary indro, haizina; dia niandry ny famirapiratry ny mazava, ary nandeha tamin'ny aizim-pito.
59:10 Izahay groped-drindrina, toy ny olona iray izay jamba, ary nahatsapa ny lalana, toy ny tsy manan-maso. Tafintohina amin'ny mitataovovonana izahay, toy ny hoe ao amin'ny maizina; ary ao amin'ny maizina, toy ny hoe maty.
59:11 Isika rehetra mierona tahaka ny bera, ary dia misento tahaka ny voromailala kivy. Nanantena izahay ho amin'ny fitsarana, ary tsy misy; ho amin'ny famonjena, ary izany dia lavitra antsika.
59:12 Fa ny helokareo no efa nihamaro eo imasonao, ary ny fahotanareo no namaly anay. Fa ny ratsy eto amintsika, ary efa niaiky ny helokay:
59:13 manota sy mandainga manohitra ny Tompo. Ary izahay no nampiala, tsy mba haleha ianareo ka hanaraka Andriamanitsika, ary toy izany koa no miteny fa ny fanendrikendrehana sy ny fandikan-dalàna. Efa torontoronina, ary niteny avy ao am-po, teny lainga.
59:14 Ary ny fitsarana dia nitodika backwards, sy ny rariny dia nijanona teny lavitra eny. Fa efa nianjera ny marina eny an-dalana, sy ny rariny dia tsy nahazo niditra.
59:15 Ary ny marina no lasan-fanadinoana. Ary izay manala ny ratsy babo maharitra. Ary Jehovah nahita izany, ka dia nataoko ho ratsy eo imasony. Fa tsy misy fitsarana.
59:16 Eny, hitany fa tsy nisy olona tsara. Ary gaga izy fa tsy nisy olona hitsena azy. Ary ny sandriko ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny rariny nampahery azy.
59:17 Nitafy amin'ny rariny tahaka ny fiarovan-tratra, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Dia hitafy ny fitafiana famaliana, ary dia feno zotom-po toy ny akanjo ivelany.
59:18 Izany no ho fanamarinana, toy ny hamaly fahatezerana ny mpandrafy, ary ho toy ny Fitsimbadihan-javatra tampoka ny fahavalony. Hamaly ny nosy nandimby ireo.
59:19 Ary izay avy any andrefana Hatahotra ny anaran'i Jehovah, ary ireo avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, dia hatahotra ny voninahiny, rehefa tonga tahaka ny ony herisetra, izay ny Fanahin 'ny Tompo Mampirisika amin'ny.
59:20 Ary ny Mpanavotra ho tonga any Ziona, ary ho an'ireo izay mody avy amin'ny ratsy ao anatin'ny Jakoba, hoy Jehovah.
59:21 Dia izao no fifanarahana aminy, hoy Jehovah. Ny Fanahiko dia ao anatinareo, ary ny teniko, izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao, na avy amin'ny vavan'ny taranakao, na avy amin'ny vavan'ny taranakao taranak'i, hoy Jehovah, avy amin'izany fotoana, ary na dia mandrakizay.

Isaia 60

60:1 Mitsangàna mba ho nanazava, Ry Jerosalema! Fa efa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa nitsangana anao.
60:2 Fa, indro, ny haizina no manarona ny tany, ary aizim-pito no manarona ny firenena. Ary ny Tompo ianao dia hitsangana ambony, ary ny voninahiny dia ho hita ao aminao.
60:3 Ary ny firenena maro, Dia handeha amin'ny fahazavanao, ary ny mpanjaka handeha araka ny famirapiratan'ny fiposahanao.
60:4 Atopazy manodidina ny masonao ka jereo! Ary ireo rehetra ireo no nivory; dia efa tonga eo anatrehanao. Ny zanakao-lahy dia tonga avy lavitra, sy ny zanakao vavy hitsangana avy amin'ny lafiny.
60:5 Dia ho hitanao, ary ho tondraka, Ary ny fonareo dia ho gaga sy nitarina. Ny vahoaka, raha any an-dranomasina, dia efa niova fo ho anao, ny herin 'ny firenena dia hanatona anao.
60:6 Ary ny vahoaka ny rameva dia inundate anao: dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha. Izay rehetra avy any Sheba dia ho tonga, volamena sy ditin-kazo manitra mitondra, ary fanambarana fiderana an'i Jehovah.
60:7 Ny ondry aman'osy rehetra any kedara dia hangonina miaraka eo anatrehanao; ary ny ondrilahin'i Nebaiota hanompo anao. Izy ireo no nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara ny mahafinaritra, ary hataoko be voninahitra ny tranon'ny ny voninahitra.
60:8 Iza moa ireo olona, izay manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny?
60:9 Fa miandry ny nosy ahy, ary ny sambo any an-dranomasina tany am-piandohana, ka mba hitondra ny zanakao lahy avy lavitra, ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao sy ho an'ny Iray Masin'ny Isiraely. Fa nomeny voninahitra Hianao.
60:10 Ary ny zanaky ny vahiny no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao. Fa tamin'ny fahatezerako, Efa namely anao. Ary ao amin'ny fampihavanana, Izaho efa naka hangoraka anao.
60:11 Ary ny vavahadinao hisokatra ho mandrakariva. Izy ireo, tsy hirindrina na andro na alina, ka ny herin 'ny firenena mba ho entina eo anatrehanao, ary ny mpanjakany azo hitarika amin'ny.
60:12 Fa ny firenena, ary ny fanjakana tsy hanompo anao ho ringana. Ary ny hafa firenena dia ho rava ny mitokana amin'ny toerana mangina.
60:13 Ny voninahitr'i Libanona ho tonga eo anatrehanao, ny hazo kypreso sy ny boaty hazo sy ny hazo kesika miara-, mba hampahamendrika ny toerana ny fanamasinana. Ary hataoko be voninahitra ny fitoeran-tongotro.
60:14 Ary ny zanakalahin'i izay baraka ianao dia hanatona ary miankohoka eo anatrehanao. Ary izay rehetra hanimba anao hanaja ny lalana ny tongotrao. Ary hantsoiko anareo ny tanàna 'ny Tompo, ny Zionan'ny Iray Masin'ny Isiraely,.
60:15 Fa na dia nilaozan'ny, dia natao tao fankahalana, ary tsy nisy Izay ho nitranga akaikinao, Izaho kosa hampitoetra anareo ho voninahitra mandrakizay, toy ny fifaliana hatramin'ny taranaka fara-mandimby.
60:16 Ary ianao no hisotro ny ronono avy amin'ny jentilisa, ary ho ninonoan-jaza amin'ny mpanjaka ny nono, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, ny Mpamonjy sy ny Mpanavotra, ny Strong Jakoba.
60:17 Varahina ho takalon'ny, Hahatonga volamena Aho ho; ary ho takalon'ny vy, Hahatonga volafotsy; ary ho kitay, varahina; ary ny vato, vy. Ary Izaho hahatonga ny namangiana amin'ny fiadanana, ary ny mpitarika ho rariny.
60:18 Ratsy intsony ho re eo amin'ny taninao, na ny fandravana sy ny fandringanana ny fari-taninao. Ary ny famonjena dia hibodo ny mandanao, sy ny fiderana no hipetraka an-tanànanao.
60:19 Ny masoandro intsony no ho fanazavana nony andro, ary tsy hisy ny famirapiratry ny volana manazava anao. Fa tsy, ny Tompo no ho fahazavana mandrakizay ho anao, ary ny Andriamanitrao no ho voninahitrao.
60:20 Ny masoandro intsony teo, ary ny volana tsy hihena. Fa Jehovah no ho fahazavana mandrakizay ho anao, ary ny andro ny alahelo dia ho vita tanteraka.
60:21 Sy ny olonao rehetra ho marina. Izy no handova ny tany amin'ny Azy mandrakizay, ny ketsa ny fambolena, ny asan 'ny tanako, mba hanome voninahitra Ahy.
60:22 Ny kely indrindra ho tonga arivo, ary ny kely ho lasa firenena matanjaka indrindra. I, ny Tompo, no hanatanteraka izany, tampoka, amin'ny fotoany.

Isaia 61

61:1 Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, fa Jehovah efa nanosotra ahy. Izy no naniraka ahy mba hitondra vaovao tsara amin'ny mpandefitra, mba hanasitrana ny torotoro fo, mba hitory ny hamindrana fo amin'ny babo sy hamoaka ny mijanona,
61:2 ary toy izany koa mba hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro fanamarinana ny Andriamanitsika: mba hampionona rehetra izay malahelo,
61:3 mba hitondra ny misaona aho 'i Ziona sy ny hanome azy ny satro-boninahitra ho solon'ny lavenona, ny diloilo fifaliana ho solon'ny fisaonana, nihatsaravelatsihy hanafina fiderana ho solon'ny fanahy alahelo. ary, izy no hatao hoe ny matanjaka ny rariny, ny fambolena 'ny Tompo, ho fanomezam-boninahitra.
61:4 Ary izy ireo dia hanangana ny toeram-lasa nandao taona, ary izy hanangana ny rava ny fahiny, ary dia hohavaozina indray ny tanàna lao, izay efa dissipated hatramin'ny taranaka fara mandimby.
61:5 Ary ny hafa firenena no hitsangana ka miraoka ahitra ny ondry aman'osinareo. Ary ny zanaky ny vahiny no ho mpamboly sy ny mpanao ny tanim-boalobokareo.
61:6 Fa hianareo kosa hatao hoe mpisoron'i Jehovah. Izany dia holazaina aminao, "Ianareo no mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitsika." Ho hihinana avy ny herin 'ny Jentilisa, ary ho fireharehana ny tenanao eo ny voninahiny.
61:7 Raha tokony ho avo roa heny ny fisafotofotoana sy henatra, dia hidera ny anjarany. Noho io, dia hahazo avo roa heny ao amin'ny taniny. Fifaliana mandrakizay no ho azy ireo.
61:8 Fa Izaho no Jehovah, izay tia ny rariny sy izay mihazona fankahalana noho ny halatra ao anatin'ny fanatitra dorana. Ary hampodiko avy amin'ny asany ho ao an fahamarinana, ary Izaho no hanorina fanekena mandrakizay amin'izy ireo.
61:9 Ka dia ho fantatrareo ny terany any amin'ny firenena, ary ny taranany eo amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia hahafantatra azy: fa izao no taranaka izay tian'i Jehovah efa nitahy.
61:10 Dia faly indrindra ao amin'ny Tompo, ary ny fanahiko hifaly amin 'Andriamanitra aho. Fa efa nampanaoviny ahy toy ny fitafiana ny famonjena, ary Izy efa nofonosiny ahy any amin'ny fitafiana ny rariny, toy ny mpampakatra nitafy satro-boninahitra, ary toy ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny ny firavaka.
61:11 Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao zana sy ny zaridaina miteraka ny ambioka, dia ho toy izany ny Tompo Andriamanitra hamoaka ny rariny sy ny fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra.

Isaia 62

62:1 Noho ny amin'i Ziona, Tsy hangina, ary noho ny amin'i Jerosalema,, Tsy hitsahatra, mandra-Marina mandroso amin'ny famirapiratana, ary ny Mpamonjy dia hirehitra toy ny jiro.
62:2 Ary ny hafa firenena hahita ny Marina, ary ny mpanjaka rehetra hahita ny fahatsiarovana Anao One. Ary ianao dia hatao hoe anaram-baovao, izay ny vavan'i Jehovah no hisafidy.
62:3 Ary ianao dia ho satro-boninahitra an-tanan 'ny Tompo, sy satrok'andriana teny an-tànan'i Andriamanitrareo.
62:4 Dia intsony hoe Nafoy. Ary ny tany tsy holazaina intsony hoe Lao. Fa tsy, dia hatao hoe ny Will ao aminy, ary ny taninao hatao hoe misy mponina. Fa Jehovah efa sitraky aminao, ary ny taninareo ho mponina.
62:5 Ho an'ny zatovo ho velona amin'ny virjiny, sy ny zanakao dia ho velona aminao. Ary ny mpampakatra ho faly ny ampakarina, ary ny Andriamanitrao no ho faly ianao.
62:6 Eny ambonin'ny mandanao, Ry Jerosalema, Efa nijanona mpiambina ny andro sy ny alina mitsahatra; dia tsy hangina. Hianao izay mahatsiaro ny Tompo, tsy tokony hangina,
62:7 ary tsy tokony hanome fahanginana azy, mandra-manao mafy sy mametraka an'i Jerosalema ho fiderana eto an-tany.
62:8 Ny Tompo efa nianiana tamin'ny tànany ankavanana, dia tamin'ny sandriny mahery: "Azo antoka fa, Dia tsy hamela ny vary ho hanina ny fahavalonao. Ary ny zanaky ny hafa firenena tsy hisotro ny divay, fa izay efa nisasaranao. "
62:9 Ho an'ireo izay manangona azy no hihinana azy, ka hidera ny Tompo. Ary ireo izay ho entiny miaraka no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina.
62:10 Andeha mamaky, handeha hamaky ny vavahady! Amboary ny lalana ho an'ny olona! Ataovy ny lalana haavon'ny, Esory ny vato, ary atopazy ny famantarana ho an'ny olona!
62:11 Indro, ny Tompo no nahatonga izany mba ho re hatrany amin'ny faran'ny tany. Lazao amin'i Ziona zanakavavy: "Indro, ny Mpamonjy fomba! Indro, ny valim-pitia dia eny aminy, ary ny asany eo anoloany. "
62:12 Ary hiantso azy ireo: Ny olona masina, ny navotan'i Jehovah. Ary ianao dia hatao hoe: Tanàna nitady, ary tsy nahafoy.

Isaia 63

63:1 Iza io, izay tonga avy any Edoma ka mena mangatrakatraka ny fitafiany avy any Bozra? Izany no tsara tarehy iray ny akanjony, mandroso amin'ny fahafenoan'ny heriny. Izaho, ny gazety de Justice, ary Izaho no Fighter ny famonjena.
63:2 Koa dia, nahoana no akanjo mena, ary nahoana no ny fitafiana tahaka ny olona izay manitsaka ny famiazana?
63:3 Efa nanosihosy irery ny famiazam-boaloboka. Ary any amin'ireo firenena, tsy misy olona afa-tsy Izaho. Efa nohitsakitsahiny azy ny fahatezerako, ka tsy hanitsaka azy ireo tamin'ny fahatezerako. Ary noho izany, ny rany dia efa natopiny teo ny fitafiana, ka voalotoko daholo ny lambako.
63:4 Fa ny andro famaliana ato am-poko. Ny taona ny fanavotana dia tonga.
63:5 I nibanjina around, ary tsy nisy olona hanampy. I nitady, ary tsy nisy Izay ho hanampy. Ary noho izany, ny sandriny no namonjy ahy, ary ny fahatezerana ihany no efa nanampy ahy.
63:6 Ary efa nanosihosy ny firenena amin'ny fahavinirako, ary efa mamo azy tamin'ny fahatezerako, ary efa rava ny heriny tamin'ny tany.
63:7 Izaho kosa, dia ny famindram-po ny Tompo, ny fiderana ny Tompo izay ambonin'izy rehetra, fa ny Tompo dia tamintsika, ary ny tonian'ny haben'ny zava-tsoa ho an'ny mpianakavin 'i Isiraely, izay efa nomena ho azy ireo araka ny fileferana, ary araka ny haben'ny famindram-pony.
63:8 Ary hoy izy:: "Na izany aza tena, izao no izy: olona, zanany izay tsy nanda. "Ary dia tonga Mpamonjy azy.
63:9 Nandritra ny fahoriana rehetra, dia aza matahotra, fa nisy anjelin'ny tavany no namonjy ireo. Noho ny fitiavany, ary amin'ny fileferana, Izy no nanavotra azy ireo, ary efa nitondra azy ka nanandratra azy, eran 'ny andro mandrakizay.
63:10 Nefa ny tenany nahatonga fahatezerana sy ny nampahory ny Fanahy Masina, ary dia nitodika tany ho azy ireo toy ny fahavalo, ary izy kosa nandeha hiady aminy.
63:11 Dia nahatsiaro ny andro fahiny, tamin'ny andron'i Mosesy sy ny vahoakany. Aiza Ilay nitondra azy nivoaka avy tany an-dranomasina, mbamin'ny mpiandry ondriny? Aiza Ilay nametraka ny Fanahy Masina eo aminy?
63:12 Ary nitondra an'i Mosesy tamin'ny tànany ankavanana, ny sandriny ny fahalehibiazany. Nampisaraka ny ranomasina teo anoloany, mba hanaovana anarana mandrakizay ho an'ny tenany.
63:13 Ary nitondra azy nita ny lavaka tsy hita noanoa, toy ny soavaly izay tsy mba tafintohina, any an-efitra.
63:14 Tahaka ny biby izay midina amin'ny saha iray, tany, ny Fanahin 'ny Tompo dia ireo mpitari-dalana. Toy izany no mitarika ny olona, mba hanaovana anarana be voninahitra ho anao.
63:15 Faly mijery eny an-danitra, ary mijere eny amin'ny fonenanao masina sy ny voninahitrao. Aiza ny zotom, ary ny herinareo, ny fahafenoan'ny ny fonao sy ny fangoraham-po? Efa nihazona ny tenany indray avy amiko.
63:16 Fa ianao no Rainay, ary Abrahama dia tsy mahalala antsika, ary ny Isiraely no mahalala anay. Ianao no Rainay, Ry Tompo ô, Mpanavotra. Ny anaranao ao an-dafin'i sokajin-taona rehetra.
63:17 Nahoana ianao no namela anay ho mania amin'ny lalanao, Tompo O? Nahoana no nanamafy ny fontsika, mba tsy hatahotra anao? Miverena, noho ny amin'ny mpanomponao, ny firenena ny lovanao.
63:18 Efa nahazo ny firenena masina ho toy ny hoe na inona na inona. Ny fahavalonay efa nanitsaka ny fitoeranao masina.
63:19 Efa tonga tahaka izahay tany am-piandohana, rehefa tsy hanapaka anay, ary rehefa tsy nantsoina tamin'ny anaranao.

Isaia 64

64:1 Enga anie ianareo mba hanendaka ny lanitra, ary avy eo dia hidina! Ny tendrombohitra dia levona eo anatrehanao.
64:2 Dia ho ketraka, toy ny hoe hodorana amin'ny afo tanteraka. Ny rano dia hodoranareo amin'ny afo, ka dia mba ny anaranao, dia ampahafantaro ny fahavalonareo, ka dia ny firenena no mitsangana eo anatrehanao.
64:3 Rehefa no hahatanteraka fahagagana, dia tsy ho afaka ny hanohitra azy ireo. ianao nidina, ary nikoriana intsony ny tendrombohitra eo anatrehan'i ny fanatrehanao.
64:4 Avy taona lasa, tsy nandre izany, ary tsy fantatr'i azy amin'ny sofiny. Afa-tsy ianao, Andriamanitra ô, ny maso tsy nahita izay efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay miandry anao.
64:5 Efa nihaona tamin 'ireo izay mifaly amin' manao ny rariny. By ny lalanao, dia mahatsiaro anao. Indro, ianao dia efa tezitra, fa efa nanota izahay. ao amin'io, efa nanohy, fa aoka ihany hisy ho voavonjy.
64:6 Ary izahay rehetra, tonga tahaka ny maloto. Ary ny mpitsara rehetra dia toy ny famafan- tonga fotoana. Ary izahay efa rehetra lavo lasa, toy ny ravina. Ary ny helokareo no nitondra anay, toy ny rivotra.
64:7 Tsy misy miantso ny anaranao, izay mitsangana ary mihazona mafy anao. Efa nanafina ny tavanao taminay, ary Hianao nanorotoro anay ny tànan 'ny heloka.
64:8 Ary ankehitriny, Tompo O, ianao no Rainay, nefa tena, isika tanimanga. Ary ianao no Mpanao antsika, Ary izahay rehetra ny asan'ny tananao.
64:9 Aza dia tezitra, Tompo O, ary tsy hahatsiaro intsony ny helokay. Indro, Diniho fa isika dia ny olonao rehetra,.
64:10 Ny tanànan 'ny fitoerana masina no ho tany efitra. Lasa i Ziona-tany foana. Efa lao Jerosalema.
64:11 Ao an-tranon'Andriamanitray fahamasinana sy ny voninahitra, Izay nideran'ny razanay anao, efa tanteraka levon'ny afo, sy mendri-piderana ny zavatra rehetra no nivadika ho rava.
64:12 Tokony hifehy ny tenanao, Tompo O, momba ireo zavatra ireo? Tokony hangina, ka hampahory anay mafy?

Isaia 65

65:1 Ireo izay eo anatrehan'i tamin'izay tsy niantso ahy nitady Ahy. Ireo izay tsy nitady Ahy nahita ahy. Hoy aho hoe, "Indro, fa Izaho! Indro, fa Izaho!"Ho any amin'ny firenena izay tsy fitalahoana ny anarako.
65:2 Efa omena ny tanako mandritra ny andro any amin'ny olona tsy mpino, izay mandroso teny amin'ny lalana tsy tsara, manaraka ny eritreriny,
65:3 ho any amin'ny firenena izay nahatezitra Ahy mandrakariva anoloan 'ny tavako, izay immolate ao an-tanimboly, ary izay mamono zavatra hatao fanatitra eo amin'ny biriky.
65:4 Izy ireo miaina ao sepulchers, ary izy ireo matory ao amin'ny sarin'ny tempolin'i sampy. Mihinana ny nofon'ny kisoa, ary ny mpihatsaravelatsihy elixir no ao amin'ny loviany.
65:5 hoy izy ireo: "Mialà amiko! Aza manatona ahy, fa ianao no maloto!"Toy izany no ho setroka ao am fahatezerako, afo mirehitra mandritra ny andro.
65:6 Indro, izany dia efa voasoratra eo imasoko; Tsy hangina. Fa tsy, Hampanodiaviko famaliana ho ao an-ozatra.
65:7 Ny helokareo no nanatevin-daharana ny heloky ny razanareo, hoy Jehovah. Fa efa namono zavatra hatao fanatitra teo an-tendrombohitra, ary efa nanafintohina Ahy teny amin'ny havoana. Ary noho izany, Dia refesina indray azy ireo, amin'ny asa voalohany, ho eo amin'ny ozatra.
65:8 Izao no lazain'i Jehovah: Toy izany koa raha atao hoe: momba ny vary hita ao amin'ny sampahom-boaloboka, "Aza handrava azy, satria tso-drano,"Dia toy izany no zavatra noho ny amin'ny mpanompoko, ka mba tsy hanimba ny rehetra.
65:9 Ary izaho handeha miadana nivoaka ny taranaka avy Jacob, ary Izay nahary ny tendrombohitro avy any Joda. Ary ny olom-boafidy no handova azy, ny mpanompoko no velona ao.
65:10 Ary ny lemaka misokatra ho vala ho an'ny ondry aman'osy, ary ny lohasaha Akora ho tonga ny domicile ny ombiny, ho an'ny oloko izay nitady Ahy.
65:11 Ary ianareo izay efa nahafoy an'i Jehovah, izay efa nanadino ny tendrombohitro masina, izay nametraka latabatra ho an'ny Fortune, ary izay manolotra fanatitra aidina momba ny azy:
65:12 Dia hanisa anao amin'ny sabatra, ary ho lavo amin'ny vonoana rehetra. Fa niantso ka tsy namaly; Niteny aho, nefa tsy nihaino. Ary ianao nanao izay ratsy eo imasoko; ary izay tsy Amin'izay dia, nofidinao.
65:13 Noho io, Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, ny mpanompoko hihinana, ary ianao kosa ho noana. Indro, ny mpanompoko hisotro, ary ianao kosa ho main-tenda.
65:14 Indro, ny mpanompoko hifaly, ary ho menatra. Indro, ny mpanompoko no hidera amin'ny fifalian'ny-po, ary hihoby ny alahelom-po, ary ianao kosa hidradradradra amin'ny fanenenana-panahy.
65:15 Ary ianao, rehefa miala ao ambadiky ny anaranao amin'ny olom-boafidy toy ny ozona. Ary ny Tompo Andriamanitra dia hamono anao, dia miantso ny mpanompony kosa dia homeny anaram.
65:16 By io anarana, na iza na iza isaorana eto an-tany, dia ho sambatra amin'ny Andriamanitra. Amen! Ary izay mianiana etỳ an-tany, dia mianiana Andriamanitra. Amen! Fa ny lasa anguishes no hatolotra eo an-fanadinoana, ary efa miafina amin'ny masoko.
65:17 Fa, indro, Izaho Izay mahary ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary ny zavatra taloha dia tsy ho fahatsiarovana ka tsy hiditra ao am-po.
65:18 Fa ianareo kosa hatao faly sy ho ravoravo, eny, mandrakizay, amin'izany zavatra Dia Izaho Izay mahary. Fa, indro, Dia Izaho Izay mahary an'i Jerosalema ho fifaliana, ary ny olona ho toy ny fifaliana.
65:19 Ary hifaly amin'i Jerosalema, ary hifaly amin'ny oloko. Ary na ny feo mitomany, na ny feon 'ny tabataba, dia ho re ao aminy intsony.
65:20 Hisy tsy ho zaza intsony ny andro vitsivitsy monja tao, na anti-panahy izay tsy hamita ny andro. Fa maty ny zaza fotsiny amin'ny zato taona, ary ny mpanota ny zato taona, dia ho voaozona.
65:21 Ary hanorina trano, ka hitoetra ao. Ary izy hamboly voaloboka, ary hihinana ny voany.
65:22 Tsy hanao trano hitoeran'olon, ka dia mety ho iray hafa monina. Izy ireo, na hamboly, ka dia olon-kafa mahazo mihinana. Fa araka ny andron'ny hazo, dia ho tahaka izany ny andron'ny oloko. Ary ny asan'ny tànany, dia ho maro-nitsangana.
65:23 Ny olom-boafidy dia tsy miasa foana, ka tsy miteraka in fikorontanana. Fa izy ireo no taranaka notahin'i Jehovah, ary ny taranany ny momba azy.
65:24 Ary izao no ho: mbola miantso aza izy avy, Dia hitako; raha mbola miteny, I hihaino.
65:25 Ny amboadia sy ny zanak'ondry hiara-dia niandrasan'ny. Ny liona sy ny omby dia hihinana mololo. Ary vovoka no ho hanina avy amin'ny menarana. Tsy hanisy ratsy, ka tsy hamono, ny eran'ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah.

Isaia 66

66:1 Izao no lazain'i Jehovah: Ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Inona moa ity trano ity fa mba hanorina ho ahy? Ary inona ity fitoerana ity ny fitsaharako?
66:2 Tanako no nanao izany rehetra izany, ireo zavatra rehetra ireo dia natao, hoy Jehovah. Fa iza no hijery fankasitrahana, afa-tsy amin 'ny mahantra kely, izay torotoro fanahy, sy izay mangovitra noho ny teniko?
66:3 Na iza na iza immolates omby, dia toy ny hoe mamono olona. Na iza na iza mamono zavatra hatao fanatitra ondry, dia toy ny hoe ny manorotoro ny lohan'ny alika. Na iza na iza manatitra fanatitra hohanina, Toy ny hoe izy fanatitra ran-kisoa. Na iza na iza manao fahatsiarovana amin'ny ditin-kazo manitra, dia toy ny hoe ny mitso-drano ny sampy. Izany rehetra izany, tahaka ny nifidianan'ireny araka ny fomba, ary ny fanahiny no naka mankasitraka ny fahavetavetany.
66:4 Noho izany, Izaho kosa no hifidianako ny tanteraka akory, ary izaho handeha miadana eo aminy ny zavatra dia raiki-tahotra. Fa niantso, ary tsy nisy izay no mamaly. Izaho no niteny, ary ny tsy nihainoany. Ary manao izay ratsy eo imasoko; ary izay tsy Amin'izay dia, tahaka ny nifidianan'ireny.
66:5 Henoy ny tenin 'ny Tompo, Hianareo izay mangovitra noho ny teniny. ny rahalahy, Izay mankahala anao sy izay mandroaka anareo noho ny anarako, manao hoe:: "Aoka homem-boninahitra ny Tompo, ary dia ho hitantsika araka ny fifaliana. "nefa ny tenany ho menatra.
66:6 Ny feon 'ny vahoaka avy any an-tanàna! Ary feo ao amin'ny tempoly! Ny feon 'ny Tompo hamaly mamaly ny ataon'ny fahavalony!
66:7 Talohan'ny izy amin'ny asa, dia niteraka. Talohan'ny tonga ny fotoana ho an'ny fanaterana, dia niteraka zazalahy.
66:8 Iza no mbola nandre zavatra toy izany? Ary iza no efa nahita zavatra toy izany? Ho ny tany hiteraka ao anatin'ny iray andro? Sa hisy firenena hatao indray mandeha teraka? Fa an'i Ziona dia amin'ny asa, ary izy nanome niteraka an'ireo zanany lahy.
66:9 Hanao I, izay mahatonga ny hafa mba hiteraka, tsy niteraka ihany koa ny tenako, hoy Jehovah? Hanao I, izay manome taranaka amin 'ny hafa, ho momba ny tenako, hoy Jehovah Andriamanitrareo?
66:10 Miaraha mifaly amin'i Jerosalema, sy ho ravoravo amin'ny azy, ianareo rehetra izay tia azy! Mifalia indrindra taminy, ianareo rehetra izay hisaona azy!
66:11 Dia Enga anie ianareo ka ho voky mpitsabo mpanampy, avy amin'ny nonony. Tahaka izany anie ianareo hahazo ronono sy ny vokatra amin'ny mahafinaritra, avy rehetra anjara voninahiny.
66:12 Fa izao no lazain'i Jehovah: Indro, Hampodiko ny renirano ny fiadanana amin'ny azy, miaraka amin'ny inundating falehan-driaka: ny voninahitry ny firenena, avy izay Hitaiza. Ianao dia ho entina any amin'ny nono, ka hanafosafo anao eo amin'ny lohalika.
66:13 Ao ny fanaon'ny olona izay reny Manafosafo, dia toy izany no hitsapa alahelo anao. Ary dia ho nampionona any Jerosalema.
66:14 Hohitanao, Ary ny fonao, dia ho faly, Ary ny taolanareo ho tsara fitombo tahaka ny fototra, ary ny tanan 'ny Tompo dia ho fantatry ny mpanompony, ary izy no ho tezitra amin'ny fahavalony.
66:15 Fa, indro, ny Tompo ho tonga amin'ny afo, ary ny efatra-tsoavaly kalesy ho tahaka ny tadio: Mba hanao famaliana amin'ny fahatezerany amin'ny fahatezerana, Sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo.
66:16 Fa Jehovah ka hizara amin'ny afo, ary ny sabany eo amin'ny nofo rehetra, ary ireo voatrabaky ny Tompo dia ho maro.
66:17 Ireo izay nohamasinina, izay nihevitra ny tenany ho madio ao an-tanimboly ambadiky ny vavahady anatiny, izay mihinana henan-kisoa, ary ny zava-betaveta, ary ny totozy: dia ho levona indray mandeha, hoy Jehovah.
66:18 Fa samy fantatro avokoa ny asany sy ny heviny. I no tonga, ka mba hanangona ary amin'ny firenena rehetra sy ny fiteny. Ary izy ireo kosa dia hanatona, ary hahita ny voninahitro.
66:19 Ary hasiako famantarana eo aminy. Ary hampameleziko azy ny sasany, izay no efa voavonjy amin'ny hafa firenena any an-dranomasina, an'i Afrika, sy ho an'ireo izay manenjana tsipìka in Lydia, an'i Italia sy Gresy, ny nosy lavitra, ho an 'ireo izay tsy mbola nandre ny ahy, sy ireo izay efa tsy nahita ny voninahitro. Ary izy ireo dia hilaza ny voninahitro any amin'ny jentilisa.
66:20 Ary izy ireo dia hitarika rehetra ny rahalahy avy amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah, mitaingin-tsoavaly, ary tamin'ny kalesy ny soavaly efatra-, ary ny filanjana, ary ampondra, ary in mpanazatra, ho any Jerosalema tendrombohitro masina, hoy Jehovah, ao amin 'ny fomba izay ny zanak'Israely no hitondra ny fanatitra hohanina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehovah.
66:21 Ary hatsahatro eo aminy mba ho mpisorona sy ny Levita, hoy Jehovah.
66:22 Fa toy izany tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, izay hataoko hitsangana eo anatrehako, hoy Jehovah, toy izany koa ny taranakao sy ny anaranareo jiro.
66:23 Ary hisy andro isam-bolana, ary Sabata taorian'ny Sabata. Ary ny nofo rehetra dia hanatona, mba fatratra anoloan 'ny tavako, hoy Jehovah.
66:24 Dia hivoaka, ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko. Ny kankany tsy ho faty, ary ny afony tsy hovonoina. Ary izy ireo dia ho nahita ny nofo rehetra hatrany tsy tiako maizina àry.