Joel 1

1:1 The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel.
1:2 Listen to this, elders, and pay close attention, all inhabitants of the land. Did this ever happen in your days or in the days of your fathers?
1:3 Talk this over with your sons, and your sons with their sons, and their sons with another generation.
1:4 The locust has eaten what the caterpillar has left, and the beetle has eaten what the locust has left, and the mildew has eaten what the beetle has left.
1:5 Rouse yourselves, you drunkards, and weep and wail, all you who delight in drinking wine; for it has been cut off from your mouth.
1:6 For a nation has ascended over my land: strong and without number. His teeth are like the teeth of a lion, and his molars are like that of a lion’s young.
1:7 He has put my vineyard into desolation, and he has pulled off the bark of my fig tree. He has stripped it bare and cast it away; its branches have become white.
1:8 Lament like a betrothed virgin, wrapped in sackcloth at the loss of the husband of her youth.
1:9 Sacrifice and libation have perished from the house of the Lord; the priests who are ministers of the Lord have mourned.
1:10 The region has been depopulated, the soil has mourned. For the wheat has been devastated, the wine has been disfigured, the oil has languished.
1:11 The farmers have been confounded, the vineyard workers have wailed over the crop and the barley, because the harvest of the field has perished.
1:12 The vineyard is in ruin, and the fig tree has languished. The pomegranate tree, and the palm tree, and the fruit tree, and all the trees of the field have withered. For joy has been thrown into disorder before the sons of men.
1:13 Mpisorona, Eny, misikìna ihany sy hisaona. Ireo mpanompo ao amin'ny alitara, midradradradrà. Enter, mpanao fanompoam-pivavahana Andriamanitro, mandry amin'ny lamba fisaonana. Ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy dia efa lasana hatramin 'ny tranon'Andriamanitrareo.
1:14 Manamasina andro fifadian-kanina, miantso ny fiangonana, angòny ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho ao an-tranon'i Andriamanitrao. Ary mitaraina amin'ny Tompo:
1:15 "Ah, Ah, Ah, ny andro!"Fa ny andron 'ny Tompo efa akaiky, ary dia tonga, toy ny rava, eo anatrehan'ny mahery.
1:16 Has not your nourishment perished from before your eyes, joy and gladness from the house of our God?
1:17 The mules have rotted in their own manure, the barns have been demolished, the wine cellars have been destroyed, because the grain has been ruined.
1:18 Why have the animals groaned, the herds of cattle bellowed? because there is no pasture for them. Eny, and even the flocks of sheep have been lost.
1:19 Ho anao, Tompo O, Aho dia mitaraina, because fire has devoured the beauty of the wilderness, and the flame has burned all the trees of the countryside.
1:20 Eny, and even the beasts of the field have gazed up at you, like the dry ground thirsting for rain, because the fountains of waters have dried up, and fire has devoured the beauty of the wilderness.

Joel 2

2:1 Tsofy ao Ziona ny anjomara, hidradradradra eo an-tendrombohitro masina, Aoka ny mponina rehetra amin'ny tany ho nampitaitra. Fa misy andron'i Jehovah dia ao amin'ny dalana; sady efa akaiky:
2:2 Andro maizina sy manjombona, andro ny rahona sy ny tadio. Toy ny maraina nahatratra ny tendrombohitra, izy ireo dia maro sy matanjaka ny olona. Tsy tahaka azy ireo efa nisy hatramin'ny voalohany, ary tsy hisy hanaraka azy, na dia ao amin'ny taona ny taranaka amin'ny taranaka.
2:3 Before their face is a devouring fire, and behind them is a burning flame. The land before them is like a lush garden, and behind them is a desolate desert, and there is no one who can escape them.
2:4 Their appearance is like the appearance of horses, and they will rush forward like horsemen.
2:5 Like the sound of a four-horse chariot, they will leap over the tops of the mountains. Like the sound of a burning flame devouring stubble, they are as a strong people prepared for battle.
2:6 Before their face, the people will be tortured; each one’s appearance will retreat, as if into a jar.
2:7 They will rush forward, as if they were strong. Like valiant warriors, they will ascend the wall. The men will advance, each one on his own way, and they will not turn aside from their path.
2:8 And each one will not hem in his brother; every one will walk in his own rough path. Koa, they will drop through the breach and not be harmed.
2:9 They will advance into the city; they will rush through the wall. They will scale the houses; they will go in through the windows, like a thief.
2:10 Before their face, the earth has trembled, the heavens have been moved. The sun and moon have been obscured, and the stars have retracted their splendor.
2:11 And the Lord has bestowed his voice before the face of his army. For its military camps are very numerous; for they are strong and they carry out his word. For the day of the Lord is great and so very terrible, and who can withstand it?
2:12 Ankehitriny, noho izany, Hoy ny Tompo: "Hiova fo ho ahy amin'ny fonao manontolo, amin'ny fifadian-kanina sy nitomany sy nisaona. "
2:13 Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary niova fo ho an'ny Tompo Andriamanitrao. Fa mamindra fo sy miantra, manam-paharetana sy be fangoraham-po, ary na dia eo aza miovaova ratsy sitrapony.
2:14 Iza no mahalala raha mety niova fo ka mamelà heloka, ary lovan'izay fitahiana nanaraka azy, ny sorona sy ny fanatitra aidina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo?
2:15 Tsofy ao Ziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadian-kanina, miantso ny fiangonana.
2:16 Angony ny vahoaka, hamasino ny fiangonana, mampiray ny anti-panahy, vorio ny ankizy madinika sy ny zaza minono. Aoka ny mpampakatra hiala ao an am-pandriana, ary ny ampakarina avy ny mpanotrona ny mpanambady efi-trano.
2:17 Teo anelanelan'ny ny vestibule sy ny alitara, ny mpisorona, ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Tompo, dia hitomany, ka hanao hoe:: "hiantra, Tompo O, hiantra ny olonao. Ary aza lovan'izay ho afa-baraka ny lovanao, ka ny firenena no hanapaka azy. Nahoana no izy ireo holazaina any amin'ny firenena, 'Aiza izay Andriamaniny?'"
2:18 Ny Tompo dia efa be zotom-po ho an'ny taniny, ary efa namela ny olony.
2:19 And the Lord responded, and he said to his people: "Indro, I will send you grain and wine and oil, and you will again be filled with them. And I will no longer give you disgrace among the Gentiles.
2:20 And he who is from the North, I will drive far from you. And I will expel him into an impassable land, and into the desert, with his face opposite the Eastern sea, and his furthest part towards the furthest sea. And his stench will ascend, and his rottenness will ascend, because he has acted arrogantly.
2:21 Earth, aza matahotra. Exult and rejoice. For the Lord has great esteem for what he has done.
2:22 Animals of the countryside, aza matahotra. For the beauty of the wilderness has sprung forth. For the tree has borne its fruit. The fig tree and the vine have bestowed their virtue.
2:23 Ary ianao, sons of Zion, exult and rejoice in the Lord your God. For he has given you a teacher of justice, and he will make the early and the late rains descend to you, just as it was in the beginning.
2:24 And the threshing floors will be filled with grain, and the presses will overflow with wine and oil.
2:25 And I will repay you for the years which the locust, and the beetle, and the mildew, and the caterpillar consumed: my great strength which I sent upon you.
2:26 And you will eat with enjoyment, and you will be satisfied, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked miracles with you, and my people will not be confounded forever.
2:27 And you will know that I am in the midst of Israel, and I am the Lord your God, ary tsy misy hafa, and my people will not be confounded forever.
2:28 Ary rehefa afaka izany, it will happen that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy; your elders will dream dreams, and your youths will see visions.
2:29 Koa, in those days I will pour out my spirit upon my servants and handmaids.
2:30 And I will grant wonders in the sky and on earth: ra sy afo ary zavon'ny setroka ny.
2:31 The sun will be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord shall arrive.
2:32 And it will happen that everyone who will call upon the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion, and in Jerusalem, and in the remnant whom the Lord will call, there will be salvation, just as the Lord has said.

Joel 3

3:1 Fa, indro, Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany, rehefa ho efa niova fo avy amin'ny fahababoana ny Joda sy Jerosalema,
3:2 Hangoniko ny jentilisa rehetra, ka hitarika azy ireo ho any an-dohasaha Josafata. Ary any no nifandahatra taminy ny oloko, ary ny Isiraely, lovako, satria efa niparitaka azy any amin'ny jentilisa ka nizara ny tany.
3:3 Ary efa filokana ny oloko; ary ny ankizilahy dia napetraka tao amin'ny brothel, ary ny ankizivavy efa namidy ho divay, ka dia mba hisotroan'ny.
3:4 Marina tokoa, inona moa no vavolombelona amiko sy aminao, Tyro sy Sidona sy ny toerana lavitra rehetra, ny Filistina? Ahoana no hitondra hamaly ahy? Ary raha toa ka ny valifaty tenanareo ahy, I hanafaka ny hamaly ho anareo, haingana ary tsy ela, eo ny lohanao.
3:5 Fa efa nitondra ny zanako-volafotsy sy ny volamena. Ary ny tsara sy ny tsara indrindra, ianao efa eo an-toerana masina.
3:6 Ary ianao, sons of Judah and sons of Jerusalem, you have sold the sons of the Greeks, so that you might drive them far from their own territory.
3:7 Indro, I will raise them up from the place into which you have sold them, and I will turn back your retribution on your own head.
3:8 And I will sell your sons and your daughters into the hands of the sons of Judah, and they will sell them to the Sabeans, a distant nation, fa Jehovah no efa niteny.
3:9 Proclaim this among the Gentiles: “Sanctify a war, raise up the strong. Fomba, ascend, all men of war.
3:10 Cut your ploughs into swords and your hoes into spears. Let the weak say, ‘For I am strong.’
3:11 Hilatsaka ka hampandrosoana, firenena rehetra avy amin'izao tontolo izao, sy hanangona. Misy ny Tompo dia hahatonga ny matanjaka rehetra mba hitsena ny fahafatesana. "
3:12 Aoka ary izy hitsangana sy hiakatra ho any amin'ny lohasahan'i Josafata. Fa ao no hipetraka, mba hitsara ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao.
3:13 Haniraka ny antsim-bilona, satria ny vokatra efa matotra. Hampandroso sy midina, satria nifanety ny vahoaka feno, ny maika efitra no hanafotra ho famaliana. Fa ny lolompo dia mitombo.
3:14 Firenena, firenena tao an-dohasaha ny ho tapaka amin'ny tapa: fa ny andron'i Jehovah Mety indrindra ny atao an-dohasaha ny ho tapaka amin'ny tapa.
3:15 Ny masoandro sy ny volana efa maizina, ary ny kintana efa niala ny famirapiratany.
3:16 Ary Jehovah mierona ao Ziona ary mampikotroka any Jerosalema. Ary ny lanitra sy ny tany, dia ho voatosika. Ary ny Tompo dia ho ny fanantenana avy amin'ny vahoaka sy ny herin 'ny Zanak'Isiraely.
3:17 Ary ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, monina ao amin'ny Ziona, tendrombohitro masina. Ary Jerosalema dia ho masina, Ary ny firenena hafa tsy hiampita ny alalan 'izany intsony.
3:18 Ary izany dia hitranga, amin'izany andro izany, fa ny tendrombohitra Hirotsaka mamy, ary ny havoana dia tondra-dronono. Ary ny rano Handeha hitety ny ony rehetra amin'ny Joda. Ary ny loharano hivoaka avy ao an-tranon'i Jehovah, ary dia manondraka ny tany efitra ny tsilo.
3:19 Ejipta ho eo foana, ary Edoma ho efitra rava, noho ny zavatra efa tsy rariny nataony ho an'ny taranak'i Joda,, ary satria tsy manan-tsiny no nalatsany rà eo amin'ny tany.
3:20 Ary Jodia dia honenana mandrakizay, sy Jerosalema hatramin'ny taranaka fara mandimby eo.
3:21 Ary hodioviko ho afaka ny rany, izay no tsy mba nanadio. Ary ny Tompo, dia hitoetra amin'ny Ziona.