Jona 1

1:1 And the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, nanao hoe::
1:2 Rise and go to Nineveh, ilay tanàna lehibe, and preach in it. For its malice has ascended before my eyes.
1:3 And Jonah rose in order to flee from the face of the Lord to Tarshish. And he went down to Joppa and found a ship bound for Tarshish. And he paid its fare, and he went down into it, in order to go with them to Tarshish from the face of the Lord.
1:4 But the Lord sent a great wind into the sea. And a great tempest took place in the sea, and the ship was in danger of being crushed.
1:5 And the mariners were afraid, and the men cried out to their god. And they threw the containers that were in the ship into the sea in order to lighten it of them. And Jonah went down into the interior of the ship, and he fell into a painful deep sleep.
1:6 And the helmsman approached him, ka hoy izy taminy:, “Why are you weighed down with sleep? Mitsangàna, call upon your God, so perhaps God will be mindful of us and we might not perish.”
1:7 And a man said to his shipmate, "Avia, and let us cast lots, so that we may know why this disaster is upon us.” And they cast lots, and the lot fell upon Jonah.
1:8 Ary hoy izy ireo taminy: “Explain to us what is the reason that this disaster is upon us. What is your work? Which is your country? Ary ho aiza ianao? Or which people are you from?"
1:9 Ary hoy Izy taminy:, “I am Hebrew, and I fear the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land.”
1:10 And the men were greatly afraid, ka hoy ireo taminy:, "Nahoana ianao no nanao izany zavatra izany?" (For the men knew that he was fleeing from the face of the Lord, because he had told them.)
1:11 Ary hoy izy ireo taminy, “What are we to do with you, so that the sea will cease for us?” For the sea flowed and swelled.
1:12 Ary hoy Izy taminy:, “Take me, and cast me into the sea, and the sea will cease for you. For I know that it is because of me that this great tempest has come upon you.”
1:13 And the men were rowing, so as to return to dry land, but they did not succeed. For the sea flowed and swelled against them.
1:14 Dia nitaraina tamin'i Jehovah, ka hoy izy:, “We beseech you, Tompo, do not let us perish for this man’s life, and do not attribute to us innocent blood. Ho anao, Tompo, have done just as it pleased you.”
1:15 And they took Jonah and cast him into the sea. And the sea was stilled from its fury.
1:16 And the men feared the Lord greatly, and they sacrificed victims to the Lord, and they made vows.

Jona 2

2:1 And the Lord prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for three days and three nights.
2:2 And Jonah prayed to the Lord, Andriamaniny, from the belly of the fish.
2:3 Ary hoy izy:: “I cried out to the Lord from my tribulation, ary nanaraka ahy. From the belly of hell, I niantso, and you heeded my voice.
2:4 And you have thrown me into the deep, ao am-dranomasina, and a flood has encircled me. All your whirlpools and your waves have passed over me.
2:5 Ary hoy izaho:: I am expelled from the sight of your eyes. Na izany aza, tena, I will see your holy temple again.
2:6 The waters surrounded me, even to the soul. The abyss has walled me in. The ocean has covered my head.
2:7 I descended to the base of the mountains. The bars of the earth have enclosed me forever. And you will raise up my life from corruption, Tompo, Andriamanitra ô.
2:8 When my soul was in anguish within me, I called to mind the Lord, so that my prayer might come to you, to your holy temple.
2:9 Those who in vain observe vanities, abandon their own mercy.
2:10 Fa Izaho, with a voice of praise, will sacrifice to you. I will repay whatever I have vowed to the Lord, because of my salvation.”
2:11 And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land.

Jona 3

3:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Jona indray!, nanao hoe::
3:2 Mitsangàna, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe. Ary mitory ao aminy ny teny izay lazaiko aminao.
3:3 Dia nitsangana Jona, ary dia lasa izy nankany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe lalan-kateloana.
3:4 Ary Jona niantomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro. Ary niantso mafy ralehilahy ka nanao hoe:, "Efa-polo andro sy Ninive dia ho rava."
3:5 Ary ny mponina tao Ninive nino an'Andriamanitra. Dia niantso andro fifadian-kanina, ary hitafy lamba fisaonana, hatramin'ny lehibe ny lalana rehetra ho any amin'ny kely indrindra.
3:6 Sy ny teny tonga ny mpanjakan'i Ninive. Dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianany, dia nanipy nanaisotra ny akanjom-boninahiny ary nitafy ny tenany amin'ny lamba fisaonana, Ary nipetraka tamin'ny lavenona.
3:7 Ary niantso mafy ralehilahy ka niteny: "In Ninive, avy amin'ny vavan'ny ny mpanjaka sy ny mpanapaka, aoka hoe:: Ny lehilahy sy ny biby fiompy sy ny omby sy ny ondry tsy mba hanandrana na inona na inona. Ary aoka tsy hihinanany na hisotro rano.
3:8 Ary aoka ny olona sy ny biby fiompy ho hisarona lamba fisaonana ny, ary aoka izy ireo mitaraina amin'ny Tompo hery, ary mety ny olona hiova fo amin'ny lalany ratsy, sy ny heloka izay eny an-tànany.
3:9 Iza no mahalala raha mba miverina ka mamelà heloka, ary mba hiala amin'ny fahatezerany tezitra, ka mba tsy ho very?"
3:10 Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo, fa efa niova fo tamin'ny lalan-dratsiny. Ary Andriamanitra dia onena azy, ny amin'ny ratsy izay efa nilaza fa ataovy aminy, ka tsy manao izany.

Jona 4

4:1 Ary Jona dia fahoriana tamin'ny mafy ny fahoriana, dia tezitra.
4:2 Dia nivavaka tamin'ny Tompo, ka hoy Izy:, "Miangavy anao aho, Tompo, dia tsy izany ny teniko, fony aho mbola tany amin'ny taniko? Noho io, Fantatro rahateo mba handositra ho any Tarsisy. Fa fantatro fa Hianao dia Andriamanitra mamindra fo sy mandefitra, mahari-po sady be famindram-po, sy mamela heloka na dia eo aza ratsy sitrapony.
4:3 Ary ankehitriny, Tompo, Mangataka aminao aho mba haka ny aiko. Fa tsara ho ahy ny ho faty toy izay ho velona. "
4:4 Ary hoy ny Tompo:, "Mino ve ianao fa marina ny anao ho tezitra?"
4:5 Ary Jona dia tao an-tanàna, ary nipetraka tandrifin'ny atsinanan'ny tanàna. Ary nanao ny tenany ho fialofana any, Ary izy nipetraka teo ambanin'ny izany eo amin'ny aloky, mandra-izy mba hahita izay hihatra amin'ilay tanàna.
4:6 Ary Jehovah Andriamanitra nanomana ny Ivy, Ary niakatra teo ambonin'ny lohan'i Jona, mba ho alokaloky ny lohany, ary mba hiaro azy (fa efa niasa mafy). Ary Jona faly noho ny Ivy, tamin-kafaliana lehibe.
4:7 Ary nanomana fositra koa Andriamanitra, rehefa nanatona maraina tamin'ny andro manaraka, ary dia namely ny Ivy, ka tonga maina iny.
4:8 Ary nony niposaka ny masoandro, Nanome baiko ny Tompo mafana ary rivo-mahamay. Ary noravany ny masoandro ny lohan'i Jona, Ary nandoro. Dia nangataka ny ainy mba ho faty, ka hoy Izy:, "Fa tsara ho ahy ho faty toy izay ho velona."
4:9 Ary hoy Jehovah tamin'i Jona, "Tokoa ve ianao mieritreritra fa ianao zo ho tezitra noho ny Ivy?"Ary hoy izy:, "Izaho no zo ho tezitra na dia ho amin'ny fahafatesana."
4:10 Ary hoy ny Tompo:, "Ianao malahelo noho ny Ivy, fa izay tsy niasa mafy sy izay tsy mahatonga hitombo, na dia efa teraka nandritra ny indray alina, ary nandritra ny alina iray maty.
4:11 Ary Dia tsy hiantra an'i Ninive, ilay tanàna lehibe, izay misy mihoatra ny iray hetsy sy roa alina ny lehilahy, izay tsy mahalala ny maha samy hafa ny tsara sy ny ankavia, ary maro ny biby?"