Nomery

Nomery 1

1:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-efitr'i Sinay, ao amin'ny trano-lay ny fanekena, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa, amin'ny taona taorian'ny nivoahany avy tany Ejipta, nanao hoe::
1:2 "Makà tanteraka ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely, araka ny fianakaviany sy ny tranony, ary ny anaran'ny tsirairay, ny Izay anankiray avy amin'ny lehilahy firaisana ara-nofo,
1:3 hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra ny vatan-dehilahy teo amin'ny Isiraely, ary ianao; handamina azy araka ny antokony, ianao sy Arona.
1:4 Ary hisy aminareo ny mpitarika ny foko, ary koa ny trano, ny kinships,
1:5 ny anaran'ireo izay moa ireo: Robena, Elizora, zanak'i Sedeora;
1:6 Simeona, Selomiela, zanak'i Zorisaday;
1:7 Joda, Nasona, zanak'i Aminadaba;
1:8 Isakara, Natanaela, zanak'i Zoara;
1:9 ny Zebulon, Eliaba, zanak'i Helona.
1:10 Ary ny avy tamin'ny taranak'i Josefa: Efraima, Elisama, zanak'i Amihoda; Manase, Gamaliela, zanak'i Pedazora;
1:11 Benjamina, Abidana, zanak'i Gideony;
1:12 Dana, Ahiezera, zanak'i Amisaday;
1:13 Asera, Pagiela, zanak'i Okrana;
1:14 Gada, Eliasafa, zanak'i Regoela;
1:15 Naftaly, Ahira, zanak'i Enana. "
1:16 Ireo no tena ambony mpitarika ny vahoaka, araka ny fireneny sy ny kinships, ary ny lohan'ny ny miaramilan'ny Isiraely.
1:17 Mosesy sy Arona naka ireo, rehetra ny hamaroan'ny ny sarambabem-bahoaka,
1:18 ary nangoniny ny andro voalohany tamin'ny volana faharoa, maka isa miaraka amin'ny kinships, sy trano, sy ny fianakaviana, ary ny lohan'ny, ary ny anarany tsirairay hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony,
1:19 araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy. Ary nalamina tany an-efitra Sinay.
1:20 Of Ruben, ny voalohan-teraky ny Isiraely, araka ny taranany sy ny fianakaviana sy ny trano, ary ny anaran'ny tsirairay lohany, rehetra izay avy tamin'ny lehilahy firaisana ara-nofo, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, afaka ny handeha hiady,
1:21 nisy enina arivo amby efa-polo diman-jato amby.
1:22 Ary tamin'ny taranak'i Simeona, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anarana sy ny lohan'ny tsirairay, rehetra izay avy tamin'ny lehilahy firaisana ara-nofo, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, afaka ny handeha hiady,
1:23 nisy sivy arivo amby dimam-polo amby telon-jato.
1:24 Ary tamin'ny taranak'i Gada, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:25 nisy dimy arivo amby efa-polo amby enin-jato dimam-polo.
1:26 Ary tamin'ny taranak'i Joda,, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, araka ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:27 nisy nisaina fito-efatra arivo enin-jato amby.
1:28 Ary tamin'ny taranak'i Isakara, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, araka ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:29 nisy nisaina amby dimam-polo amby efa-jato amby efatra arivo.
1:30 Ary ny avy tamin'ny taranak'i Zebulon, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:31 nisy fito arivo amby dimam-polo amby efa-jato.
1:32 Avy tamin'ny taranak'i Josefa, ny avy tamin'ny taranak'i Efraima, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:33 dia nisy diman-jato amby efatra alina.
1:34 Koa, ny avy tamin'ny taranak'i Manase, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:35 nisy roa arivo amby telo-polo amby roan-jato.
1:36 Ary tamin'ny taranak'i Benjamina, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:37 amby telo-polo-jato amby dimy arivo sy efatra.
1:38 Ary tamin'ny taranak'i Dana, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:39 nisy roa arivo amby enim-polo amby fiton-jato.
1:40 Ary tamin'ny taranak'i Asera, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:41 nisy efatra alina sy iray diman-jato amby arivo.
1:42 Ary tamin'ny taranak'i Naftaly, araka ny firazanany sy ny fianakaviany, sy ny tranon'ny ny kinships, rehefa natao ny anaran'ny tsirairay, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, rehetra izay afaka nalefa hanafika,
1:43 nisy telo arivo amby dimam-polo amby efa-jato.
1:44 Ireo no ireo izay voalamin'i Mosesy sy Arona ary ny roa ambin'ny folo lahy ireo mpitarika ny Isiraely, ny tsirairay araka ny fianakavianareo avy ny kinships.
1:45 Ary ny manontolo isan'ny Zanak'Isiraely, araka ny tranony sy ny fianakaviany, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, izay isan'ny azo nalefa hanafika, dia
1:46 enin-jato amby telo arivo sy diman-jato amby dimam-polo lahy.
1:47 Fa ny Levita tao amin'ny firenen'Isiraely ny fianakaviany dia tsy voaisa amin'izy ireo.
1:48 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
1:49 "Aza handamina ny firenen'i Levy, ary aza mba alaina ho tanteraka amin'izy ireo ny zanak'Israely.
1:50 Fa hanendry azy teo ambonin'ny tabernakelin'ny Vavolombelona, mbamin'ny fanaka rehetra momba, ary na inona na inona mikasika ny lanonana. Izy ireo no hitondra ny tabernakely sy izay rehetra ny lahatsoratra. Ary izy ho amin'ny fanompoana, ary izy no hitoby manodidina ny tabernakely.
1:51 Raha ianao no hiala, dia ny Levita no hampidina ny tabernakely. Raha ianao hanao toby, izy no hanangana azy. Ny vahiny izay hanatona azy dia hovonoina.
1:52 Ary ny Zanak'Isiraely dia hanao toby, samy araka ny orinasa sy ny miaramilany, ary koa ny miaramilany.
1:53 Koa, dia ny Levita no manamboatra ny lainy manodidina ny tabernakely, fandrao hisy fahatezerana noho ny maro amin'ny zanak'Israely. Ary izy no ho eo dia jereo ny mpiambina teo ambonin'ny tabernakelin'ny Vavolombelona. "
1:54 Noho izany, ny Zanak'Isiraely nanao araka ny zava-drehetra fa ny Tompo efa nampianatra an'i Mosesy.

Nomery 2

2:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
2:2 "Samy hanao toby, araka ny andian-tafika, ary koa araka ny insignia sy fitsipika, ary araka ny fianakavianareo avy ny kinships, manodidina ny trano-lay ny fifanekena. "
2:3 Ho an'ny atsinanana, Joda dia manamboatra ny lainy, ny orinasa ny miaramilany. Ary ny mpitarika ny zanany dia Nasona, zanak'i Aminadaba.
2:4 Ary ny manontolo tanteraka ny ady lehilahy avy amin'ny tahiry dia fito-efatra arivo enin-jato amby.
2:5 afa-tsy izy, izay avy amin'ny fokon'i Isakara dia nitoby, izay mpitarika dia Natanaela, zanak'i Zoara.
2:6 Ary ny manontolo ny miady isan'ny lehilahy dimam-polo-jato amby efatra arivo sy efatra.
2:7 Ao amin'ny firenen'i Zebulon, ny mpitarika dia Eliaba, zanak'i Helona.
2:8 Rehetra eny ny ady ny olona avy amin'ny tahiry dia fito arivo amby dimam-polo amby efa-jato.
2:9 Ny tontalin'izay nalamina teo amin'ny tobin'i Joda dia efa zato enina amby valo-jato amby arivo sy efatra. ary izao, araka ny orinasa, dia hivoaka aloha.
2:10 Ao amin'ny tobin'ny taranak'i Robena, amin'ny lafiny atsimo,, ny mpitarika dia Elizora, zanak'i Sedeora.
2:11 Ary ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, dia enina arivo amby efa-polo diman-jato amby.
2:12 afa-tsy izy, ireo avy tamin'ny firenen'i Simeona dia nitoby, izay mpitarika dia Selomiela, zanak'i Zorisaday,.
2:13 Ary ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, dia sivy arivo amby dimam-polo amby telon-jato.
2:14 Ao amin'ny firenen'i Gada, ny mpitarika dia Eliasafa, zanak'i Roela.
2:15 Ary ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, dia dimy arivo amby efa-polo amby enin-jato dimam-polo.
2:16 Izay rehetra voaisa teo amin'ny tobin'i Robena dia dimam-polo amby zato arivo sy iray dimam-polo amby efa-jato arivo, araka ny orinasa. Ireo dia handroso eo amin'ny laharana faharoa.
2:17 Fa ny trano-lain'ny Vavolombelona dia nanandratra ny mpifehy ny Levita sy ny orinasa. Ao amin'ny fomba izay no nanangana, toy izany koa no azy ho voasambotra teo. Ny tsirairay dia handroso araka ny toerana sy ny laharana.
2:18 Ary tamin'ny lafiny andrefana, any no hisy ny tobin'ny taranak'i Efraima, izay mpitarika dia Elisama, zanak'i Amihoda.
2:19 Ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, dia diman-jato amby efatra alina.
2:20 Ary amin'izy ireo dia ny firenena taranak'i Manase, izay mpitarika dia Gamaliela, zanak'i Pedazora.
2:21 Ary ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, amby telo-jato amby roa arivo sy roa alina.
2:22 Ao amin'ny firenena taranak'i Benjamina, ny mpitarika dia Abidana, zanak'i Gideony.
2:23 Ary ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay isan'ny, dimy amby telo-jato amby arivo sy efatra.
2:24 Ny tontalin'izay nalamina teo amin'ny tobin'i Efraima dia zato amby valo arivo sy iray hetsy, araka ny orinasa. Ireo no handroso fahatelo.
2:25 Ny lafiny avaratra, ny taranak'i Dana dia nitoby, izay mpitarika dia Ahiezera, zanak'i Amisaday.
2:26 Ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, roa amby enim-polo fiton-jato amby arivo.
2:27 afa-tsy izy, ireo avy tamin'ny firenen'i Asera nampifantoka ny lainy, izay mpitarika dia Pagiela, zanak'i Okrana.
2:28 Ny tafika manontolo ny miady lehilahy, izay voalamina, dia efatra alina sy iray diman-jato amby arivo.
2:29 Avy amin'ny firenena taranak'i Naftaly, ny mpitarika dia Ahira, zanak'i Enana,.
2:30 Ny tafika manontolo ny miady amby dimam-polo lahy dia efa-jato amby telo arivo.
2:31 Ny tontalin'izay nalamina teo amin'ny tobin'i Dana dia dimam-polo amby zato fito enin-jato amby arivo; Ary izao no handroso any amin'ny farany indrindra.
2:32 Ary izao no isan'ny Zanak'Isiraely, ny miaramila nizara araka ny fianakavianareo avy ny kinships sy ny orinasa: enin-jato amby telo arivo sy diman-jato amby dimam-polo.
2:33 Fa ny Levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny Zanak'Isiraely. Fa izao no Jehovah efa nandidy an'i Mosesy.
2:34 Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka izay rehetra ny zavatra izay efa nandidian 'ny Tompo. Izy ireo nitoby araka ny orinasa, ary dia nandroso araka ny fokony sy ny fianakaviany ny razany.

Nomery 3

3:1 Ary izao no taranak'i Arona sy Mosesy, amin'ny andro nefa ny Tompo niteny tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay.
3:2 Ary izao no anaran'ny zanakalahin'i Arona: ny lahimatoa Nadaba, Ary Abihu, ary Eleazara, ary Itamara.
3:3 Ireo no anaran'ny zanakalahin'i Arona, ny mpisorona izay voahosotra ary ny tanana dia voky sy voatokana mba hampiasa ny fisoronana.
3:4 Fa Nadaba sy Abiho dia maty tsy niteraka, rehefa nanolotra, eo imason'ny Tompo, hafahafa afo, tany an-efitra Sinay. Ary noho izany, Eleazara sy Itamara nampiasa ny fisoronana eo imason'i Arona, ny rainy.
3:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
3:6 "Mamoaka ny firenen'i Levy, ary hampahafantatra azy ny hijoro eo anatrehan'ny Arona mpisorona, mba hanao fanompoam-pivavahana ho azy. Ary aoka izy ireo niambina ivelany,
3:7 ary aoka izy hitandrina izay rehetra mikasika ny fombafomba noho ny habetsahan'ny, eo anoloan'ny trano-lain'ny Vavolombelona,
3:8 ary aoka izy ireo hikarakara ny fanaky ny tabernakely, manompo amin'ny fanompoana.
3:9 Ary homenareo ny Levita ho fanomezana ho an'i Arona sy ny zanany; fa efa natolotra azy ireo ny zanak'i Isiraely.
3:10 Fa izao kosa no nanendry Arona sy ny zanany hanao ny fanompoana ny fisoronana. Ny vahiny izay manatona hanao fanompoam-pivavahana dia hatao maty. "
3:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
3:12 "Izaho efa naka ny Levita avy amin'ny Zanak'Isiraely. Fa ny Levita, ary ny lahimatoa rehetra izay voalohan-teraka eo amin'ny zanak'Israely, dia ho ahy.
3:13 Fa Ahy ny lahimatoa rehetra. Avy ny andro namelezako ny voalohan-teraka tany amin'ny tany Egypta, Izaho efa nohamasiniko ho Ahy na inona na inona no teraka voalohany teo amin'ny Isiraely. avy olona, na dia ny biby, ahy izy ireo. Izaho no Jehovah. "
3:14 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-efitr'i Sinay, nanao hoe::
3:15 "Alamino ny zanakalahin'i Levy, araka ny tranon'ny ny rainy sy ny fianakaviany, ny lehilahy rehetra hatramin'ny iray volana sy any ambony. "
3:16 Mosesy nandamina azy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra,
3:17 ka nisy nahita ny zanakalahin'i Levy, araka ny anarany: Gersona sy Kehata ary Merary.
3:18 Ny zanakalahin'i Hersona: Libny sy Simey.
3:19 Ary ny zanakalahin'i Kehata: Amram, sy Jizara, Hebrona ary Oziela.
3:20 Ary ny zanakalahin'i Merary: Dia Maly sy Mosy.
3:21 Avy amin'i Gersona dia fianakaviana roa: ny Libnita, ary ny Simeita.
3:22 Ny vahoakan 'Ireo no voalamin'i, ny lehilahy firaisana ara-nofo, hatramin'ny iray volana sy ambony: diman-jato amby fito arivo.
3:23 Ireo no hitoby eo ivohon'ny tabernakely,, andrefana,
3:24 ambanin'ny mpitarika Eliasafa, zanak'i Laela.
3:25 Dia hitandrina mpiambina eo amin'ny trano-lay ny fanekena:
3:26 ny tabernakely mihitsy, sy ny firakony; ny lay izay mby eo am-baravarana ny firakotry ny fanekena; ary ny ambain-ny atrium; toy izany koa, ny lay izay mihantona eo amin'ny fidirana amin'ny atrium amin'ny tabernakely; ary na inona na inona mikasika ny fombafomba ny alitara; ny famatorana nataon'ny tabernakely sy izay rehetra ny fitaovana.
3:27 Ny maha mpihavana Kehata dia ahitana ny firenena Tamin'ny Amramita sy ny Jizarita sy ny Hebronita ary ny Ozielita. Ireo no fokon'ny Kehatita, rehefa natao araka ny anarany,
3:28 rehetra ny lehilahy lahy sy ny vavy, hatramin'ny iray volana sy ambony: valo arivo sy enin-jato. Dia hitandrina mpiambina eo amin'ny Fitoerana Masina,
3:29 ary izy no hitoby manatrika ny lafiny atsimo.
3:30 Ary ny mpitarika dia Elisaphan, zanak'i Oziela.
3:31 Ary ho hikarakara ny sambo-fiara, ary ny latabatra sy ny fanaovan-jiro, ny alitara sy ny fanaky ny fitoerana masina, izay nanao fanompoam-pivavahana, ary ny efitra lamba, ary ny lahatsoratra toy izany.
3:32 Fa ny mpitarika ny mpitarika ny Levita, Eleazara, zanak'i Arona mpisorona, dia ho eo ireo izay miambina ny fikarakarana ao amin'ny fitoerana masina.
3:33 Ary tena, avy Merary dia ny firenena ny fokon'ny Malita sy ny Mosita, rehefa natao araka ny anarany,
3:34 rehetra ny lehilahy lahy sy ny vavy, hatramin'ny iray volana sy ambony: roan-jato amby enina arivo,.
3:35 Ny mpitarika dia Suriel, zanak'i Abihaiel. Dia aoka izy hanao toby eo amin'ny lafiny avaratra.
3:36 Eo ambany ny fikarakarana dia ny kibon ny tabernakely, ary ny barany, ary ny andry miaraka amin'ny faladiany, ary ny zavatra rehetra izay momba ny fanompoana toy izany,
3:37 ary ny andry ny manodidina atrium ny faladiany, ary ny tsimatry ny tabernakely sy ny kofehiny.
3:38 Mosesy sy Arona, mbamin'ny zanany, dia hanao toby teo anoloan'ny tabernakelin'i ny fanekena, izany hoe, eo amin'ny lafiny atsinanana, mihazona ny tranomaizina ny fitoerako masina izy tamin'izany teo amin'ny Zanak'Isiraely. Na inona na inona hafa firenena manatona azy dia ho faty.
3:39 Ny Levita rehetra, izay nalamin'i Mosesy sy Arona araka araka ny fianakaviany, araka ny didy 'ny Tompo, ny lahy sy ny vavy ny lahy, hatramin'ny iray volana sy ambony, roa amby roa-arivo.
3:40 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Alamino ny voalohan-teraky ny firaisana ara-nofo ny lehilahy avy amin'ny zanak'Israely, hatramin'ny iray volana sy ambony, ka any no hakanao ny sokajy.
3:41 Ary ianao no hitondra ny Levita ho ahy, ho solon'ny lahimatoa rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, ary hitondra ny biby fiompiny ho ahy, ho solon'ny lahimatoa rehetra amin'ny biby fiompin'ny Zanak'Isiraely. Izaho no Jehovah. "
3:42 Dia nalain'i Mosesy ny fanisam-bahoaka, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra, ny voalohan-teraky ny amin'ny zanak'Israely.
3:43 Ary ny lehilahy, araka ny anarany, hatramin'ny iray volana sy ambony, amby roa-jato amby roa arivo sy roa alina fito-telo.
3:44 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
3:45 "Alao ny Levita, ho solon'ny lahimatoa ny zanak'Israely, ary ny biby fiompin'ny Levita ho, ho solon'ny biby fiompiny, ary toy izany koa ny Levita, dia ho Ahy. Izaho no Jehovah.
3:46 Fa ho an'ny vidin'ny amin'ny roan-jato sy fito-telo, izay mihoatra isa noho ny Levita raha oharina ny isan'ny lahimatoan'ny zanak'Israely,
3:47 dia hangalanao sekely dimy isaky ny lohany, araka ny ohatra ao amin'ny fitoerana masina. Roa-polo ny sekely manana obols.
3:48 Dia homenao ny vola an'i Arona sy ny zanany ho toy ny vidin'ny ireo izay ao be loatra. "
3:49 Noho izany, Mosesy nandray ny vola ho an'ireo izay tao amin'ny be loatra, ary izay efa navotana niala tamin'ny Levita
3:50 ho solon'ny lahimatoa ny zanak'Israely: arivo amby enim-polo amby telon-jato sekely dimy, araka ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina.
3:51 Dia nomeny an'i Arona sy ny zanany, araka ny tenin'i Jehovah izay efa nampianatra azy.

Nomery 4

4:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
4:2 "Makà tanteraka ny taranak'i Kehata eo amin'ny Levita, araka ny tranony sy ny fianakaviany,
4:3 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, na dia hatramin'ny taona fahadimam-polo, rehetra izay miditra mba hitsangana sy fanompoam-pivavahana ao amin'ny trano-lay ny fanekena.
4:4 Izany no ho fanompoan'ny taranak'i Kehata: ny lay ny fanekena sy ny fitoerana masina indrindra.
4:5 Arona sy ny zanany ihany no hahazo miditra, raha ny toby no handeha hifindra, ary izy no hampidina ny efitra lamba, izay mihantona eo anoloan'ny fidirana, ary izy no mamatotra ny fiaran'ny Vavolombelona ao aminy,
4:6 dia handrakotra azy bebe kokoa amin'ny efitra lamba ny Violet hoditra, ary izy no mihitatra mihoatra izany ny lamba vita tanteraka ny hyacinth, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:7 Toy izany koa, dia mamatotra ny latabatry ny mofo aseho ao anaty lamba volon'ondry hyacinth, ary izy no hametraka izany ny fitondran'afony sy ny tafondro kely, ny kapoaka sy ny lovia for nanidina fanatitra aidina momba; ny mofo dia ho foana eo amboniny.
4:8 Ary izy no mihitatra mihoatra izany lamba jaky, izay dia bebe kokoa amin'ny efitra lamba manarona ny Violet hoditra, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:9 Dia haka lamba volon'ondry ihany koa hyacinth, izay dia handrakotra ny fanaovan-jiro sy ny lela fanaovan-jiro, sy ny hetin, ary ny labozia antsy, ary ny fanaka rehetra ny diloilo, izay ilaina ho amin'ny fanomanana ny lela fanaovan-jiro.
4:10 Ary ny zavatra rehetra izany dia mametraka sarona hoditra Violet, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:11 Ary azo antoka fa ireo no mamatotra ny alitara volamena eo amin'ny fitafiana hyacinth, ary izy no mihitatra mihoatra izany sarona hoditra Violet, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:12 Ny fanaka rehetra dia izay fanaovany fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina no mamatotra ao anaty lamba volon'ondry hyacinth, ary izy no mihitatra mihoatra izany sarona hoditra Violet, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:13 Koa, dia hanadio ny alitara fandoroana ny lavenona, ary izy no mamatotra azy amin'ny lamba volomparasy,
4:14 ary izy no hametraka azy mbamin'ny fanaka rehetra momba izay ampiasaina amin'ny asa fanompoana, izany hoe, fitoerany for afo, farango kely ary koa ny fitrebika, fihantonana lehibe kokoa sy ny lapelina. Dia handrakotra ny fanaka rehetra momba ny alitara miaraka amin'ny efitra lamba ny Violet hoditra, Ary hanatsoaka ao amin'ny trano fisotroana.
4:15 Ary rehefa vitan'i Arona sy ny zanany dia nofonosiny ny fitoerana masina sy ny fanaka tao amin'ny nanafoanana ny fiambenana ny toby, Ary ny zanak'i Kehata dia hiditra, mba hitondra izay efa nofonosina. Ary aoka tsy hisy hikasika ny fanaky ny fitoerana masina, fandrao maty. Ary izao no enta-mavesatra tamin'ny taranak'i Kehata ny amin'ny trano-lay ny fanekena.
4:16 Azy dia ho an'i Eleazara, ny zanak'i Arona mpisorona, izay an'ny ny fikarakarana ny diloilo mba hanomana ny lela fanaovan-jiro, ary ny ditin-kazo manitra iombonana, ary ny fanatitra, izay nanatitra mandrakariva, ary ny diloilo ny hosotra, ary na inona na inona mikasika ny fanompoana momba ny trano-lay, ary ny fanaka rehetra izay ao amin'ny fitoerana masina. "
4:17 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
4:18 "Aza mety ho very ny olona Kehata tsy ho eo ny Levita.
4:19 Fa manao izany ho azy ireo, ka dia ho velona, ary mba tsy ho faty noho ny amin'ny Indrindra indrindra. Arona sy ny zanany ihany no hahazo miditra, ary izy no manendry ny asan'ny tsirairay, ary izy no hamaritra ny zavatra tsirairay tokony hitondra.
4:20 Aoka tsy hisy olon-kafa, avy tamin'ny te hahafanta-javatra, hahita ny zavatra izay ao amin'ny Fitoerana Masina izy ireo talohan'ny mifono, raha tsy izany dia ho faty. "
4:21 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
4:22 "Ary dia haka tanteraka ny taranak'i Gersona, araka ny tranony sy ny fianakaviany ary ny kinships,
4:23 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, hatramin'ny dimam-polo taona. Number ireo rehetra izay miditra sy ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny trano-lay ny fanekena.
4:24 Izany no anjara-raharahany ny amin'ny fokon'ny Gersonita:
4:25 mba hitondra ny ambain-tabernakely, ary ny tampon 'ny fanekena, ny hafa sarona, ary ny efitra lamba ny zava-drehetra, ary ny an'i Violet trano-lay, izay mihantona eo amin'ny fidirana amin'ny tranolay misy ny fifanekena,
4:26 ny ambain-ny atrium, ary ny efitra lamba teo amin'ny fidirana, izay tandrifin'i tabernakely. Ny zava-drehetra izay mikasika ny alitara, ny tady, ary ny fanaky ny fanompoana
4:27 ny taranak'i Gersona dia hitondra, ambanin'ny baiko an'i Arona sy ny zanany. Ary dia toy izany no samy hahalala izay enta-mavesatra izay tokony hitolo-batana.
4:28 Izany no ho fanompoan'ny ny fokon'ny Gersonita, ao amin'ny trano-lay ny fanekena, ka dia ho eo ambanin'ny amin'ny fehin'Itamara, ny zanak'i Arona mpisorona.
4:29 Toy izany koa, dia alaina isa ny taranak'i Merary, araka ny fokony sy ny fianakaviany ny razany,
4:30 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, hatramin'ny dimam-polo taona, rehetra izay hiditra any amin'ny biraon'ny 'ny asa fanompoana sy ny fanompoana momba ny fanekempihavanan' ny fijoroana ho vavolombelona.
4:31 Izao no enta-mavesatra: Izy ireo dia hitondra ny kobany amin'ny tabernakely sy ny barany, ny andry ary ny faladiany,
4:32 koa ny andry manodidina ny atrium, sy ny faladiany sy ny tsimany ary ny trano-lay tady. Dia araka ny isany manaiky ny fanaka rehetra sy lahatsoratra, ary toy izany koa no hitondra azy.
4:33 Izany no anjara fanompoan 'ny fokon'ny Merarita, ary ny asa fanompoana ho an'ny trano-lay fihaonana ny fanekena. Ary izy ho eo ambanin'ny amin'ny fehin'Itamara, ny zanak'i Arona mpisorona. "
4:34 Noho izany, Mosesy sy Arona, ary ny mpitarika ny fiangonana, naka isa ny taranak'i Kehata, ny kinships sy ny trano ny razany,
4:35 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, na dia hatramin'ny taona fahadimam-polo, rehetra izay miditra ho amin'ny asa fanompoana ny amin'ny trano-lay fanekena.
4:36 Ary hita roa arivo dimam-polo amby fiton-jato.
4:37 Ary izao no isan'ny olona Kehata, izay miditra amin'ny trano-lay fanekena. Ireo Mosesy sy Arona araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy.
4:38 Ny zanakalahin'i Hersona koa no nandaminany azy kinships sy ny trano ny razany,
4:39 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, na dia hatramin'ny taona fahadimam-polo, dia izay rehetra miditra ka hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny trano-lay ny fanekena.
4:40 Ary hita roa arivo telo-polo amby enin-jato.
4:41 Izao no vahoakan 'ny Gersonita, izay nalamin'i Mosesy sy Arona araka ny tenin 'ny Tompo.
4:42 Ary ny zanakalahin'i Merary koa no nandaminany azy kinships sy ny trano ny razany,
4:43 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, na dia hatramin'ny taona fahadimam-polo, dia izay rehetra miditra mba hanatanterahana ny fombafomba, dia ny tabernakelin'ny ny fanekena.
4:44 Ary nisy telo arivo no hita roan-jato.
4:45 Ary izao no isan'ny taranak'i Merary, izay nalamin'i Mosesy sy Arona nisainy araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy.
4:46 Izay rehetra isan'ny Levita, ary izay, amin'ny anarany, Mosesy sy Arona, sy ny mpanapaka ny Isiraely, nisaina ny kinships sy ny trano ny razany,
4:47 hatramin'ny telo-polo taona no ho ambony, mandra-pahatongan'ny taona fahadimam-polo, niditra ho amin'ny asa fanompoana amin'ny tabernakely sy izay mavesatra,
4:48 Niaraka valo arivo amby valo-polo amby diman-.
4:49 Nalain'i Mosesy isa miaraka, araka ny tenin 'ny Tompo, ny tsirairay araka ny asany sy ny fanompoany mafy,, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra azy.

Nomery 5

5:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
5:2 "Ampianaro ny zanak'Israely mba hariana ho eny ivelan'ny toby boka rehetra, ary ireo izay manana nandeha voa, ary ireo izay efa voaloto noho ny maty;
5:3 ario ho eny ivelan'ny toby na lahy na vavy, fandrao dia nandoto izany raha mandeha aho monina aminareo. "
5:4 Ary ny Zanak'Isiraely nanao izany, ka nametraka azy, any an-dafin'ny toby, araka izay efa nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy.
5:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
5:6 "Lazao amin'ny zanak'Israely: Ny lehilahy na vehivavy, rehefa nanao na inona na inona avy tany amin'ny fahotana rehetra izay matetika manjo ny olona, na raha, ny tsy fitandremana, efa nivadika ny didin'ny Tompo, ary efa nanao fandikan-dalàna,
5:7 Fa raha hiaiky ny fahotany, ary izy no hampody ny foto-kevitra mihitsy, miampy ny anjara fahadimy amboniny, akory manohitra izay efa nanota.
5:8 Fa raha tsy hisy olona handray azy, dia homeny azy ho an'ny Tompo, ary izany dia ho an'ny mpisorona, afa-tsy ny ondrilahy, izay ateriny noho ny amin'ny fanavotana, mba ho hampifaly niharam-boina.
5:9 Toy izany koa, ny voaloham-bokatra, izay ny Zanak'Isiraely tolotra, isan 'ny mpisorona,
5:10 miaraka na inona na inona no natolotry ny tsirairay tao amin'ny toerana masina, ary izay hatolotra eo an-tànan'ny mpisorona; dia ho azy izany. "
5:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
5:12 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Ny lehilahy izay vadiny dia efa nania, ary, disdaining ny vadiny,
5:13 dia efa lasa nodimandry any amin'ny lehilahy hafa, Ary raha ny vadiny tsy afaka hahita azy io, fa ny fanitsakitsaham-bady dia miafina, ary raha tsy azo noporofoin'ny vavolombelona, satria tsy tratra ao amin'ny asa mahamenatra,
5:14 raha toa ka saro-piaro mampanonja ny lehilahy hamely ny vadiny, izay na efa voaloto na dia rehefa nanafika tamin'ny ahiahy diso,
5:15 dia hitondra azy ho eo amin'ny mpisorona, Ary hanatitra fanatitra hohanina izy azy, ny ampahafolon'ny vary orza teratany sakafo. Tsy ho hanidina diloilo eo amboniny, na no mametraka ditin-kazo manitra eo amboniny, satria fanatitra noho ny ahiahy, na fanatitra hohanina fanadihadiana ny fanitsakitsaham-bady.
5:16 Noho izany, ny mpisorona dia hanatitra azy, ary izy no nametraka azy tao imason 'ny Tompo.
5:17 Ary dia halainy koa ny rano masina amin'ny lovia tany, ary izy dia hanipy kely eto an-tany avy amin'ny lampivato amin'ny tabernakely ao anatiny.
5:18 Ary raha mitsangana-dravehivavy eo anatrehan'i Jehovah, dia mandry ny lohany, ka izy no hametraka ny tànany ny fanati-nahatadidy sy ny fanatitra noho ny ahiahy. Fa angatahin'ny ny rano mangidy indrindra, izay efa nanangona fanozonana amin'ny tsinontsinona.
5:19 Ary hamatotra azy tamin'ny fianianana, Fa Izy hiteny hoe: 'Raha olon-kafa tsy ianao lasa nodimandry any amin'ny, ary raha tsy voaloto ny mahafoy ny fandriana ny vadinao, ireo rano mangidy indrindra, ho any izay efa nanangona ozona, dia tsy hanisy ratsy anao.
5:20 Fa raha efa nivily niala ny vadinao, ary koa voaloto, ary nandry niaraka tamin'ny lehilahy hafa,
5:21 ireo dia hatsipy ozona hamely anareo: Enga anie ny Tompo dia miverena ianareo ho fiozonana sy ho ohatra ny vahoakany rehetra tamin'ny. Enga anie tsy mbola mahatonga ny feny ho lo, ary aoka ny nivonto ny kibony, ka hiboiboika.
5:22 Enga anie ny voaozona rano hiditra ao an-kibo, ary aoka ny kibo nivonto sy ny feny rot. 'Ary ravehivavy dia mamaly: 'Amen, amena. '
5:23 Ary hosoratan'ny mpisorona amin'ny taratasy izany ozona ao amin'ny boky kely, ary avy eo dia hanala an'ilay izy ao amin'ny rano mangidy indrindra, ho any izay efa nanangona ny ozona,
5:24 ary Izy hanome izany ho azy ny misotro. Ary rehefa efa foana izany,
5:25 ny mpisorona haka amin'ny tànany ny fanatitra noho ny ahiahy, ary izy no manandratra azy eo anatrehan'i Jehovah, ary izy no hametraka azy eo ambonin'ny alitara. Nefa ihany taorian'ny aloha
5:26 maka vitsivitsy ny sorona avy izay aterina, ary mandoro eo amin'ny alitara, ary avy eo mba hanome ny rano mangidy indrindra ny vehivavy ho toy ny zava-pisotro.
5:27 Ary rehefa misotro izany, raha efa voaloto, ary, satria nanamavo ny vadiny, meloka ka tokony ho fanitsakitsaham-bady, ny ozona dia handeha hamaky azy, ary raha kibony migorodana ny, ny feny dia simba, sy ny vehivavy ho tonga ho fiozonana sy ho ohatra ny olona rehetra.
5:28 Fa raha tsy voaloto, dia ho soa aman-tsara izy, ary izy no hitondra ny ankizy.
5:29 Izany no lalàna ny fahasarotam-piaro. Raha misy vehivavy efa niala vadiny, Ary raha izy no voaloto ny,
5:30 Ary raha ny lahy, ho namporisika ny saro-piaro, dia nitondra azy teo anoloan'ny imason 'ny Tompo, ary ny mpisorona dia nanao zavatra nanatona azy araka izay rehetra efa voasoratra:
5:31 dia ny lahy tsy misy meloka, ary izy no hitondra ny helony izy. "

Nomery 6

6:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
6:2 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Ny lehilahy na vehivavy, rehefa manao voady mba hanamasinana, ary rehefa vonona ny hanokana ny tenany ho an'ny Tompo,
6:3 dia hifady divay sy avy amin'ny zavatra izay afaka inebriate. Ary tsy hisotro vinaingitra avy amin'ny divay na vita amin'ny zava-pisotro hafa, na inona na inona nanery avy amin'ny voaloboka. Ary tsy hihinana voaloboka, na lena na maina.
6:4 Nandritra ny andro rehetra dia masina ho an'ny Tompo amin'ny alalan'ny voady, dia tsy mahazo mihinana na inona na inona mety ho avy amin'ny tanim-boaloboka, avy amin'ny voaloboka, na dia ny voaloboka ambioka.
6:5 Nandritra ny fotoana rehetra ny fitokanany, Tsy handeha hareza ny lohany, na dia mandra-pahatapitry ny andro izay natokana ho an'ny Tompo. Dia ho masina, mamela ny volon-dohany lava mitombo.
6:6 Nandritra ny fotoana rehetra ny fitokanany, tsy hiditra noho ny fahafatesana,
6:7 na no nitera-pahavoazana ho azy, na dia ny fandevenana-drainy, na ny reniny, na ny rahalahiny, na ny anabaviny. Fa ny fitokanana ho an'Andriamaniny dia eo amin'ny lohany.
6:8 Nandritra ny andro fitokanany, dia ho masina ho an'i Jehovah.
6:9 Fa raha misy kosa efa maty tampoka eo anatrehany, ny lohany izay fitokanany dia ho voaloto, ary izy no hanaratany azy amin'izany toerana indrindra, tamin'izany andro izany ny madio, ary indray amin'ny andro fahafito.
6:10 Avy eo, amin'ny andro fahavalo, kosa dia hataony fanatitra domohina roa na zana-boromailala roa, amin'ny mpisorona, eo anoloan'ny varavaran'ny ny fanekena ny fijoroana ho vavolombelona.
6:11 Ary ny mpisorona dia nanatanteraka ny anankiray noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho toy ny Famonoana Tambabe, ary hanao fifonana ho azy, satria efa nanota noho ny maty. Dia manamasina ny lohany tamin'izany andro izany.
6:12 Dia hanokana ho an'i Jehovah ny androny fitokanany, manolotra ny iray taona, zanak'ondry noho ny ota, nefa na izany fomba izay ny andro teo aloha dia ho nahafoana izany, satria ny fanamasinana no nandotoany.
6:13 Izany no lalàna ny amin'ny fanokanana. Ary rehefa tapitra ny andro izay efa Namoaka didy ny voady efa vita, dia hitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fanekena,
6:14 ary hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah: ny immaculate iray taona, ondrilahy iray ho toy ny Famonoana Tambabe, ary ny immaculate iray taona, zanak'ondry vavy noho ny ota, ary ondrilahy immaculate, fanati-pihavanana niharam-boina,
6:15 koa, tsy misy masirasira iray harona, dia mofo, izay efa voadio ho diloilo, ary mofo tsy misy masirasira, voahoso-diloilo, ary koa ny fanatitra aidina momba ny tsirairay.
6:16 Ary ny mpisorona dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah, ary izy hanao na ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana.
6:17 Na izany aza tena, ny ondrilahy dia immolate ho fanati-pihavanana ho an'i Jehovah niharam-boina, fanatitra tamin'izany andro izany ilay harona nisy ny mofo tsy misy masirasira, ary ny fanatitra aidina momba izay takian'ny fomba amam-panao.
6:18 Ary ny Nazirita ho voaharatra ny lava volo ny fitokanany, eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana, ny fanekena. Ary dia halainy koa ny volony, ary izy no mametraka azy eo amin'ny afo, izay eo ambanin'ny fanati-pihavanana.
6:19 Ary dia halainy koa ny masaka soroka ny ondrilahy, ary iray manova ny mofo nefa aza asiana masirasira avy amin'ny harona, ary mofo tsy misy masirasira iray, dia Izy no hamonjy azy ho eo an-tànan'ny Nazirita, rehefa ny lohany no voaharatra.
6:20 Sy ny fandraisana azy ireo indray avy aminy, dia manandratra azy ho amin'ny imason 'ny Tompo. Ary rehefa nohamasinina, izao no ho anjaran'ny mpisorona, tahaka izany koa ny nono, izay baiko mba hisaraka, ary ny tongony. Rehefa afaka izany,, ny Nazirita dia afaka misotro divay.
6:21 Izany no lalàna ny amin'ny Nazirita, raha efa nivoady ny fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny andro ny fitokanany, ankoatra ireo zavatra izay an-tànany, dia hahazo. Araka izay efa nivoady tao an-tsainy, toy izany no hanaovany, ny tonga lafatra ny fahamasinana. '
6:22 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
6:23 "Lazao amin'i Arona sy ny zanany: Izao no hitso-drano ny Zanak'Isiraely, ary dia lazao aminy:
6:24 'Enga anie ny Tompo hitahy anao sy hiaro anao.
6:25 Enga anie ny Tompo haneho ny tavany aminao sy hitondra hangoraka anao.
6:26 Enga anie ny Tompo hiverina ny tarehiny ho anareo sy hanome fiadanana ho anao. '
6:27 Ary mangataka ny anarako ny Zanak'Isiraely, ary Izaho hitahy azy. "

Nomery 7

7:1 Ary tamin'ny andro vita Mosesy ny tabernakely, ary dia natsangany, ka dia nanosotra sy nanamasina azy ny fanaka rehetra, ary toy izany koa ny alitara sy ny fanaka rehetra,
7:2 fa ny mpitarika ny Isiraely sy ny lohan'ny fianakaviana, izay teo amin'ny isam-pirenena sy izay tao an anjara-raharaha momba ireo izay efa voalamina, nanatitra
7:3 ny fanomezam-pahasoavana eo imason 'ny Tompo: dia sariety enina mirakotra amin'ny omby roa ambin'ny folo. Mpitarika roa nanolotra wagon iray, ary samy nanolotra omby iray, ary dia nanatitra ireo teo imason'ny amin'ny tabernakely.
7:4 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy:
7:5 "Handray ireto zavatra ireto avy amin'izy ireo, mba hanompo ao amin'ny fanompoana ao amin'ny tabernakely, ary ianao no manolotra azy eo ny Levita, araka ny lamin 'ny asa fanompoana. "
7:6 Ary toy izany koa i Mosesy, satria nandray ny sariety sy ny omby, nanolotra azy ho an'ny Levita.
7:7 Sariety roa sy omby efatra no nomeny ho an'ny taranak'i Gersona, araka izay nilainy.
7:8 Ny hafa sariety efatra sy omby valo no nomeny ho an'ny taranak'i Merary, araka ny anjara-raharahany sy ny asa fanompoana, ny tanan 'i Itamara, ny zanak'i Arona mpisorona.
7:9 Fa ny taranak'i Kehata kosa dia tsy nomeny sarety na omby, satria manompo ao amin'ny fitoerana masina sy hitondra ny enta-mavesatra izy ireo teny an-tsorony.
7:10 Noho izany, ny mpitarika nanatitra, amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana, ny fanatiny teo anoloan'ny alitara izy.
7:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Aoka ny tsirairay ny mpitarika, amin'ny tsirairay avy ny andro, hanatitra ny fanatitra ho amin'ny fitokanana ny alitara. "
7:12 Ary tamin'ny andro voalohany, Nasona, ny zanak'i Aminadaba avy tamin'ny firenen'i Joda,, nanatitra ny fanatiny.
7:13 Ary in-tsy ireo: ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, araka ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:14 kely vita amin'ny feta sekely volamena folo, feno ditin-kazo manitra,
7:15 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:16 ary osilahy noho ny ota;
7:17 ary ho fanati-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Nasona, ny zanak'i Aminadaba.
7:18 Ary tamin'ny andro faharoa, Natanaela, ny zanak'i Zoara, ny mpitarika avy amin'ny fokon'i Isakara, nanatitra:
7:19 ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, araka ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:20 feta kely volamena iray, sekely folo manana, feno ditin-kazo manitra,
7:21 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary iray taona, ho fanatitra dorana zanak'ondry,
7:22 ary osilahy noho ny ota;
7:23 ary ho fanati-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Natanaela, ny zanak'i Zoara.
7:24 Ary tamin'ny andro fahatelo, ny mpitarika ny taranak'i Zebulon, Eliaba, zanak'i Helona,
7:25 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:26 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:27 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary iray taona, ho fanatitra dorana zanak'ondry,
7:28 ary osilahy noho ny ota;
7:29 ary ho fanati-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izao no fanatitr'i Eliaba, zanak'i Helona.
7:30 Ary tamin'ny andro fahefatra, ny lohan'ny taranak'i Robena, Elizora, zanak'i Sedeora,
7:31 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:32 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:33 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:34 ary osilahy noho ny ota;
7:35 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Elizora, ny zanak'i Sedeora.
7:36 Ary tamin'ny andro fahadimy, ny lohan'ny taranak'i Simeona, Selomiela, zanak'i Zorisaday,
7:37 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:38 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:39 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:40 ary osilahy noho ny ota;
7:41 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Selomiela, ny zanak'i Zorisaday.
7:42 Ary tamin'ny andro fahenina, ny lohan'ny taranak'i Gada, Eliasafa, zanak'i Regoela,
7:43 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:44 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:45 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary iray taona, ho fanatitra dorana zanak'ondry,
7:46 ary osilahy noho ny ota;
7:47 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Eliasafa, zanak'i Regoela.
7:48 Ary tamin'ny andro fahafito, ny lohan'ny taranak'i Efraima, Elisama, zanak'i Amihoda,
7:49 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:50 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:51 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary iray taona, ho fanatitra dorana zanak'ondry,
7:52 ary osilahy noho ny ota;
7:53 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Elisama, ny zanak'i Amihoda.
7:54 Ary amin'ny andro fahavalo, ny lohan'ny taranak'i Manase, Gamaliela, zanak'i Pedazora,
7:55 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:56 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:57 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:58 ary osilahy noho ny ota;
7:59 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Gamaliela, ny zanak'i Pedazora.
7:60 Ary tamin'ny andro fahasivy, ny lohan'ny taranak'i Benjamina, Abidana, zanak'i Gideony,
7:61 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:62 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:63 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:64 ary osilahy noho ny ota;
7:65 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Abidana, ny zanak'i Gideony.
7:66 Ary tamin'ny andro fahafolo, ny mpitarika ny taranak'i Dana, Ahiezera, zanak'i Amisaday,
7:67 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:68 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:69 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:70 ary osilahy noho ny ota;
7:71 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Ahiezera, ny zanak'i Amisaday.
7:72 Ary tamin'ny andro fahiraika ambin'ny folo, ny lohan'ny taranak'i Asera, Pagiela, zanak'i Okrana,
7:73 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:74 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:75 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:76 ary osilahy noho ny ota;
7:77 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Pagiela, ny zanak'i Okrana.
7:78 Ary tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo, ny lohan'ny taranak'i Naftaly, Ahira, zanak'i Enana,
7:79 nanolotra ny lanjan'ny lovia volafotsy telo-polo amby zato sekely, lovia volafotsy iray famafazana manana sekely fito-polo, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, ary samy feno lafarinina tsara vary nafafy diloilo, ho sorona,
7:80 feta kely volamena milanja sekely folo,, feno ditin-kazo manitra,
7:81 omby avy omby, sy ondrilahy iray avy, ary ny iray taona ho toy ny zanak'ondry Famonoana Tambabe,
7:82 ary osilahy noho ny ota;
7:83 ary ny tra-boina-pihavanana: pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, ary dimy iray taona zanak'ondry. Izany no fanatitr'i Ahira ny, ny zanak'i Enana.
7:84 Ireo no fanatitra avy amin'ny mpitarika ny Isiraely ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay voatokana: vilia volafotsy roa ambin'ny folo, vilia baolina volafotsy roa ambin'ny folo, roa ambin'ny folo tafondro kely volamena,
7:85 fa toy lovia samy nanana telo-polo amby zato sekely volafotsy, ary samy nanana lovia sekely fito-polo, izany hoe, napetrany ny fanaka rehetra avy amin'ny volafotsy miara-, efa-jato amby roa arivo sekely, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina,
7:86 ary ny roa ambin'ny folo tafondro kely volamena, feno ditin-kazo manitra, lanjan'ny sekely folo, araka ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina, izany hoe, rehetra miaraka sekely roa-polo amby zato ny volamena,
7:87 ary omby roa ambin'ny folo avy amin'ny omby ho toy ny Famonoana Tambabe, ondrilahy roa ambin'ny folo, iray roa ambin'ny folo taona, zanak'ondry, ny fanatitra aidina momba, ary ny roa ambin'ny folo osilahy noho ny ota;
7:88 ary ny tra-boina-pihavanana: omby efatra amby roa-polo, ondrilahy enim-polo, osilahy enimpolo, ary ny iray enimpolo taona zanak'ondry. Ireo no fanatitra ho amin'ny fitokanana ny alitara, rehefa izay nanosorana.
7:89 Ary Mosesy, nony niditra tao amin'ny trano-lay fanekena, mba hanontany ny efitra anatiny, nandre ny feon'ny anankiray niteny taminy avy ao amin'ny fampihavanana, izay eo ambonin'ny fiaran'ny Vavolombelona eo anelanelan'ny kerobima roa, ary tao no efa niteny taminy.

Nomery 8

8:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
8:2 "Mitenena amin'i Arona, ary dia lazao aminy: Rehefa mametraka ny lela fanaovan-jiro fito, dia aoka ny fanaovan-jiro ho apetrany amin'ny lafiny atsimo. Noho izany, manome toromarika izany: fa tokony hijery ny jiro mivoaka avy any amin'ny faritra avaratra tandrifin'ny, manandrify ny latabatry ny mofo aseho; izy ireo, dia ataovy mahazava mifanohitra amin'io faritra io, manandrify ny faritra izay niatrika ny fitoeran-jiro. "
8:3 Dia nataon'i Arona izany, ary nampitoeriny ny lela fanaovan-jiro eo amin'ny fanaovan-jiro, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy.
8:4 Ankehitriny dia izany no nanaovana ny fitoeran-jiro: dia ny volamena ductile, na ny zana-tsipìka voalambolambo lehibe sy izay rehetra niandoha avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ny sampany. Araka ny ohatra fa ny Tompo dia nanambara tamin'i Mosesy, toy izany no nataony ho ny fitoeran-jiro.
8:5 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
8:6 "Alao ny Levita avy teo amin'ny zanak'Israely, ka dia ho hanadio azy
8:7 araka izany fombafomba: Aoka ny famafazan'ny ny rano ny fahazavana, ary asaovy haratany avokoa ny volon-ny vatany. Ary rehefa efa nanasa ny fitafiany, ary efa voadio,
8:8 dia halainao ny omby avy omby, sy ny fanatitra aidina momba azy tsara toto vary nafafy diloilo; dia omby iray hafa dia handray avy amin'ny omby noho ny ota.
8:9 Ary dia mamoaka ny Levita hankeo anoloan'ny trano-lay fihaonana ny fanekena, miara-miantso ny vahoaka rehetra amin'ny Zanak'Isiraely.
8:10 Ary raha ny Levita eo anatrehan'i Jehovah, ny Zanak'Isiraely dia hametra-tanana aminy.
8:11 Ary Arona dia hanatitra ny Levita toy ny fanomezana eo imason'i Jehovah, avy amin'ny Zanak'Isiraely, ka dia hanompo ny fanompoany.
8:12 Toy izany koa, dia ny Levita no hametra-tanana eo ambony lohan 'ny omby; dia mampiasa ny iray aza amin'ireny noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, mba fifonana ho azy.
8:13 Ary dia nametraka ny Levita tao amin'ny imason'i Arona sy ny zanany, ka dia ho hanokana ireo izay atao ho an'ny Tompo,
8:14 ary ianao no hahasaraka azy tsy ho eo amin'ny Zanak'Isiraely, mba ho ahy.
8:15 Ary rehefa afaka izany, izy, miditra amin'ny trano-lay fanekena, mba hanompo ahy. Ary toy izany koa no ianao ka hamasino hanadio azy ireo toy ny fanatitra ho an'i Jehovah. Fa izy ireo nomena ahy toy ny fanomezana avy amin'ny zanak'Israely.
8:16 Efa nanaiky azy ireo ho solon'ny lahimatoa izay teraka rehetra eo amin'ny Isiraely.
8:17 Fa ny voalohan-teraka rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, betsaka avy amin'ny olona toy ny avy amin'ny biby, Ahy. Avy ny andro namely ny lahimatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta, Izaho no nanamasinako azy ho Ahy.
8:18 Ary efa nalaiko ny Levita ho solon'ny lahimatoa rehetra amin'ny Zanak'Isiraely.
8:19 Ary efa natolotra eo toy ny fanomezana ho an'i Arona sy ny zanany, tsy ho eo amin'ny vahoaka, mba hanompo ahy, ho an'ny Isiraely, ao amin'ny trano-lay ny fanekena, ary mba hivavaka ho azy ireo, fandrao hisy loza teo amin'ny vahoaka, raha toa izy ireo ho sahy hanatona amin'ny fitoerako masina izany. "
8:20 Ary Mosesy sy Arona, ary ny vahoaka rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, vita izay rehetra efa nandidian'i Jehovah an'i Mosesy ny amin'ny Levita.
8:21 Ary izy ireo nodiovina, ary nosasany ny fitafiany. Ary Arona nanandratra azy eo imason 'ny Tompo, ary nivavaka ho azy ireo,
8:22 amin'izay mba, rehefa nodiovina, mba hiditra ny andraikiny ao amin'ny trano-lay fanekena teo anatrehan'i Arona sy ny zanany. Araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra an'i Mosesy momba ny Levita, tahaka io ihany natao.
8:23 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
8:24 "Izany no lalàna ny amin'ny Levita: Avy dimy amby roa-polo taona no ho miakatra, izy, miditra hanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny trano-lay ny fanekena.
8:25 Ary rehefa ho efa nahavita ny taona fahadimam-polo taona, dia hitsahatra ny hanompo.
8:26 Ary ho mpanao fanompoam-pivavahana ny rahalahiny ao amin'ny trano-lay ny fanekena, mba hikarakara ny zavatra izay efa nidera azy ireo, nefa tsy hankatò ny asa ihany. Dia ho tahaka izany no manendry ny Levita araka ny andraikiny. "

Nomery 9

9:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-efitr'i Sinay, tamin'ny taona faharoa taorian'ny nony niala tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny volana voalohany, nanao hoe::
9:2 "Aoka ny Zanak'Isiraely mitandrina ny Paska ny fotoana mety,
9:3 tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, amin'ny alina, araka izay rehetra ao aminy fombafomba sy ny fanamarinana. "
9:4 Ary Mosesy nandidy ny Zanak'Isiraely, ka izy ireo fa hitandrina ny Paska.
9:5 Ary nahita izany amin'ny fotoana mety ny: tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana, amin'ny alina, teo amin'ny Tendrombohitra Sinay. Ary ny Zanak'Isiraely nanao araka izay rehetra ny zavatra izay efa nandidian'i Jehovah an'i Mosesy.
9:6 nefa indro, sasany, izay tsy afaka hitandrina ny Paska tamin'izany andro izany, ho zava-maloto noho ny ain'ny olona, manatona an'i Mosesy sy Arona,
9:7 hoy izy taminy: "Maloto izahay noho ny ain'ny olona. Inona izao no ambakaina, amin 'izany dia tsy navela hanatitra, amin'ny fotoana mety ny, ny fanatitra hafa hatramin'ny Jehovah teo amin'ny zanak'Israely?"
9:8 Ary namaly azy ireo i Mosesy: "Tomoera, ka mba nanontany ny Tompo, toy ny izay no hanapaka ny momba anao. "
9:9 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
9:10 "Lazao amin'ny zanak'Israely: Ny olona izay lasa maloto noho ny fiainana, na raha eo dia lavitra ao anatin'ny firenena, aoka izy hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah.
9:11 Tamin'ny volana faharoa, tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana, amin'ny alina, no hihinanany azy mbamin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny bibidia salady.
9:12 Ary tsy manajanona ireo ho tra-maraina, Ary aoka tsy hisy hotapahiny ny taolany; dia hitandrina izay rehetra fombafomba ny Paska.
9:13 Fa raha misy olona madio dia samy, fa tsy an-tany hafa, nefa tsy mitandrina ny Paska, dia ny fanahiko ho tanteraka tsy ho eo amin'ny fireneny, satria tsy hanatitra ny fanatitra ho an'i Jehovah amin'ny fotoany. Ary dia ho meloka,.
9:14 Toy izany koa, ny vahiny ary ny vao tonga, raha eo aminareo, dia hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah araka ny fombafomba sy ny fanamarinana. Toy izany koa fitsipika ho aminareo, toy ny vao tonga be ho toy ny fiandry ny teratany. "
9:15 Ary noho izany, tamin'ny andro ny tabernakely natsangana, ny rahona nanarona azy. Fa teo ambonin'ny tranolay, hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina, nisy, araka ny toa, niseho tahaka ny afo.
9:16 Izany no toy izany foana: mandritra ny andro ny rahona nanarona azy, sy mandritra ny alina, niseho tahaka ny afo.
9:17 Ary raha ny rahona izay niaro ny tabernakely efa nakarina, Dia hoy ny Zanak'Isiraely nandroso nandroso, ary any amin'ny tany izay efa nijanona ny rahona nijanona teo, tany no nanao toby.
9:18 Rehefa ny lamin 'ny Tompo dia nandroso, ary eo amin'ny filaharany dia raikitra ny tabernakely. Amin'ny andro rehetra nandritra izay nitsangana teo rahona teo ambonin'ny tranolay, dia nitoetra tao amin'ny toerana iray.
9:19 Ary raha nitranga fa nijanona nandritra ny fotoana ela noho izany, ny zanak'Israely nitandrina ny fiambenana amin'ny alina ny Tompo, ary tsy handroso,
9:20 nandritra araka ny andro ny rahona nitoetra teo ambonin'ny tabernakely. Araka ny didin'i Jehovah izy ireo nanangana ny lainy, ary araka ny didin'i dia naka azy ireo.
9:21 Raha ny rahona nijanona hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina, ary niaraka tamin'izay dia, tamin'ny voalohany hazavana, dia nandao ny tabernakely, dia niainga. Ary raha niala teo aorian'ny andro sy ny alina, dia noravana ny lainy.
9:22 Na izany aza tena, na nitoetra teo ambonin'ny tranolay nandritra ny roa andro, na iray volana, na elaela kokoa, ny Zanak'Isiraely nijanona tao amin'ny toerana iray, ka tsy niainga. Avy eo, raha vao niala, dia nifindra ny toby.
9:23 Ny tenin'i Jehovah dia nampifantoka ny lainy, ary ny teniny dia nandroso. Ka dia mbola nitandrina ny fiambenana amin'ny alina ny Tompo, araka ny didy izay nampitondrainy an'i Mosesy.

Nomery 10

10:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
10:2 "Ataovy ho anao ductile roa trompetra volafotsy, izay dia mety ho afaka Antsoy ny vahoaka, raha ny toby dia ny hangozohozo.
10:3 Ary rehefa hitsoka ny trompetra, ny vahoaka rehetra dia hanangona eo aminao, eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana, ny fanekena.
10:4 Raha feo izany indray mandeha ihany, ny mpitarika sy ny lohan'ny ny hamaroan'ny Isiraely ho tonga aminao.
10:5 Fa raha ny feon'ny anjomara dia maharitra, fa amin'ny hanelingelina, ireo izay dia mitsinjo ny lafiny atsinanana dia hifindra ny toby voalohany.
10:6 Avy eo, amin'ny faharoa fanenon 'ny trompetra sy ny mitovy cadence, ireo izay miaina ny eo amin'ny atsinanana dia haka nitoby. Ary ny sisa dia hanao toy izany, raha ny trompetra dia miantraika eo ho lasa.
10:7 Fa raha ny vahoaka mba ho tafangona, ny feon'ny trompetra dia ho tsotra, ary ny feo, ka tsy mba hisaraka.
10:8 Ankehitriny dia ny taranak'i Arona mpisorona izay hitsoka ny anjomara. Ary izao no ho lalàna mandrakizay, hatramin'ny taranakareo fara mandimby.
10:9 Raha mivoaka hiady ny taninareo, tamin'ny fahavalon'ny izay niainga hamely anao, dia hitsoka ny anjomara foana, ary hisy ny fahatsiarovana anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo, mba ho voavonjy amin'ny tanan'ny fahavalonareo.
10:10 Raha amin'ny fotoana rehetra dia hanana ny fanasana, ary amin'ny andro fety, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana andro, dia hitsoka ny trompetra, raha ny sorona dorana sy ny fanati-pihavanana niharam-boina, mba ho ho anareo toy ny fahatsiarovana ny Andriamanitrao. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. "
10:11 Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny andro faharoa-polo tamin'ny volana, ny rahona natsangana avy amin'ny trano-lay fanekena.
10:12 Ary ny Zanak'Isiraely niainga araka ny orinasa avy tany an-efitr'i Sinay, ary ny rahona nijanona tany an-efitra Parana.
10:13 Ary ny voalohany nifindra ny tobiny, araka ny didin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy,
10:14 dia ny taranak'i Joda, araka ny orinasa, izay mpitarika dia Nasona, zanak'i Aminadaba.
10:15 Ao amin'ny firenena taranak'i Isakara, ny mpitarika dia Natanaela, zanak'i Zoara.
10:16 Ao amin'ny firenen'i Zebulon, ny mpitarika dia Eliaba, zanak'i Helona.
10:17 Ary ny tabernakely nahorona, satria ny taranak'i Gersona sy Merary, izay mitondra izany, dia niala.
10:18 Ary ny zanakalahin'i Robena niainga koa, araka ny orinasa sy ny laharana, izay mpitarika dia Elizora, zanak'i Sedeora.
10:19 Ary tamin'ny fokon'i Simeona, ny mpitarika dia Selomiela, zanak'i Zorisaday,.
10:20 Ary tamin'ny firenen'i Gada, ny mpitarika dia Eliasafa, zanak'i Roela.
10:21 Ary ny Kehatita niainga koa, mitondra ny Fitoerana Masina. Ary ny tabernakely dia nentina, andro rehetra nitoeran'i, ambara-tonga teo amin'ny toerana fametrahana azy.
10:22 Ary ny zanakalahin'i Efraima Nifindra koa ny toby, araka ny orinasa, sy ny mpitarika ny miaramilany dia Elisama, zanak'i Amihoda.
10:23 Ary tamin 'ny firenena taranak'i Manase, ny mpitarika dia Gamaliela, zanak'i Pedazora.
10:24 Ary amin'ny fokon'i Benjamina, ny mpitarika dia Abidana, zanak'i Gideony.
10:25 Ny farany ny rehetra mba hametraka ny toby avy no taranak'i Dana, araka ny orinasa, sy ny mpitarika ny miaramilany dia Ahiezera, zanak'i Amisaday.
10:26 Ary tamin 'ny firenena taranak'i Asera, ny mpitarika dia Pagiela, zanak'i Okrana.
10:27 Ary tamin 'ny firenena taranak'i Naftaly, ny mpitarika dia Ahira, zanak'i Enana,.
10:28 Ireo no toby sy ny fiaingana tamin'ny Zanak'Isiraely, araka ny antokony, izy, raha nivoaka.
10:29 Ary hoy Mosesy tamin'i Hobaba, zanak'i Regoela Midianita, ny havana mahavotra: "Izahay izao dia mametraka an-tany izay ny Tompo dia hanome antsika. Andeha hiaraka aminay, dia mba hanao soa aminao. Fa Jehovah efa nilaza soa ny zavatra ho an'ny Isiraely. "
10:30 Ary izy namaly azy, "Tsy handeha hiaraka aminao aho, fa hiverina any amin'ny taniko, izay aho no teraka. "
10:31 Ary hoy izy:: "Aza misafidy ny handao antsika. Fa fantatrareo izay fitoerany tany an-efitra tokony ho toby, ary izany no hitarika antsika.
10:32 Ary raha hiaraka aminay, na inona na inona ho tsara indrindra eo amin'ny harena izay ny Tompo hanafaka ho antsika, homenay anao. "
10:33 Noho izany, nony niala an-tendrombohitry ny Tompo amin'ny lalana telo andro. Ary ny fiaran'ny faneken'i Jehovah nialoha azy ireo, nandritra ny telo andro, mba hanome toerana ho an'ny toby.
10:34 Toy izany koa, ny rahon'i Jehovah dia teo amboniny izy ireo, mandritra ny tontolo andro, raha i.
10:35 Ary rehefa ny sambo-fiara dia nanandratra ny, Ary hoy Mosesy:, "Mitsangàna, Tompo O, ka aoka hiparitaka ny fahavalonao, ary aoka izay mankahala anareo handositra ny tavanao. "
10:36 Ary rehefa nisy nipetraka, hoy izy:: "Miverena, Tompo O, ny hamaroan 'ny miaramilan'ny Isiraely. "

Nomery 11

11:1 Mandritra izany fotoana izany, nisy mimonomonona ny olona hanohitra ny Tompo, toy ny hoe izy ireo-ka nalahelo mafy noho ny nikapohana ny asany. Ary rehefa nandre ny Tompo izany, dia tezitra izy. Ary raha ny afo 'ny Tompo dia enflamed hamely azy, dia nihinana ireo izay tany amin'ny farany ny toby farany.
11:2 Ary rehefa ny olona efa nitaraina tamin'i Mosesy, Mosesy dia nivavaka ho an'ny Tompo, ary ny afo dia levona.
11:3 Ary ny anaran'izany tany izany, 'The Nirehitra,'Satria ny afo' ny Tompo nandoroan'ny hamely azy.
11:4 Koa dia, ny fifangaroana ny sarambabem-bahoaka, izay efa niakatra teo aminy, dia enflamed amin'ny faniriana, ary nipetraka sy nitomany ary nidradradradra, ny Zanak'Isiraely hiditra azy ireo, hoy izy ireo, "Iza no hanome hena hohaninay?
11:5 Tsaroanay ny hazandrano izay nohaninay maimaimpoana tany Ejipta; dia tsarovy ny kôkômbra, ary melons, ary ny poarô, ary ny tongolo, ary ny tongolo gasy.
11:6 Ny fiainana maina; ny masonao hijery avy ny mahita afa-tsy mana. "
11:7 Ary ny mana dia toy ny voan-drafy, fa tamin'ny volon'ny bedola.
11:8 Ary ny vahoaka nirenireny, manangona izany, dia nanorotoro azy tamin'ny vato fikosoham-bary, na nitoto azy tamin'ny laona; dia nahandro azy tamin'ny vilany, ary nanao mofomamy avy ao aminy, amin'ny fanandramana toy ny mofo natao tamin'ny diloilo.
11:9 Ary rehefa nidina ny ando tamin'ny alina noho ny toby, ny mana nidina miaraka aminy.
11:10 Ary noho izany, Mosesy nandre ny olona nitomany, araka ny fianakaviany, samy teo amin'ny varavaran'ny lainy. Ary ny fahatezeran'i Jehovah Tena enflamed. Ary tamin'i Mosesy koa ny raharaha toa tsy azo leferina.
11:11 Ary noho izany dia hoy ny Tompo: "Nahoana no efa nampahorinao ny mpanomponao? Nahoana aho no tsy nahita fitia eo anatrehanao? Ary nahoana ianareo no nametraka ny lanjan'ny manontolo ity olona eo aho?
11:12 Mety ho azoko torontoronina ity vahoaka manontolo, na no niteraka azy ireo, tena mba hanao amiko: Ka ento ho eo an-tratranao, toy ny nursemaid matetika mitondra zaza kely, ary hitondra azy ho any amin'ny tany, momba izay nianianako tamin'ny razany?
11:13 Avy aiza no hahazoana ny hena homena izao vahoaka betsaka izao? Dia mitomany amiko, nanao hoe:, 'Omeo hena, mba ho fihinanareo. '
11:14 Izaho irery no tsy afaka hanohana ity vahoaka manontolo, satria mavesatra amiko loatra.
11:15 Fa raha toa ianao raha tsy izany, Miangavy anao aho mba hametraka ahy ho faty, ary toy izany koa mamelà ahy hahita fitia eto imasonareo, Fandrao ho ory zava-dratsy toy izany. "
11:16 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Manangòna ​​fito-polo lahy ho ahy avy any amin'ny anti-panahin'ny Israely, dia izay fantatrao ho loholona, ary koa mpampianatra, ny olona. Ary ianao dia hitarika azy ireo ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fanekena, ary ianao no hampandova azy mba hitsangana any aminao,
11:17 ka mba hidina sy hiteny aminao. Ary hatsahatro eo amin'ny fanahinao, ary Izaho no hamonjy azy ireo, amin'izay mba, miaraka aminao, mba hanohana ny enta-mavesatra ny vahoaka, ary mba tsy ho vesaran'ny irery.
11:18 Ary koa hilaza amin'ny vahoaka: ho masina. Rahampitso dia hihinan-kena. Fa efa reko izany hoe:: 'Iza no hanome hena hohaninay? Tena soa no hitanay tany Egypta. Koa dia, ny Tompo anie hanome anareo hena. Ka hihinana,
11:19 tsy ho indray andro, na roa, na nandritra ny dimy, na folo, na na dia roa-polo,
11:20 fa hatramin'ny iray volana ny andro, mandra-fivoahana vavoronao, ary raha tsy mivadika ho maloiloy ho anao, satria lasa malaina hiala amin'ny Tompo, izay eo aminareo, ary satria efa nitomany teo anatrehany, nanao hoe:: 'Nahoana isika no hivoaka avy tany Egypta?'"
11:21 Ary hoy Mosesy:: "Izao enina hetsy izay mahalia lalana 'ity vahoaka ity, nefa hoy ianareo:, 'Homeko hena hohaninay azy ho iray volana manontolo.'
11:22 Mety maro ny ondry aman'osy sy omby va no hovonoina, ka tsy hisy ampy sakafo? Na dia ny hazandrano any anaty ranomasina no hangonina, mba hanome fahafaham-po azy ireo?"
11:23 Ary Jehovah namaly azy: "Afaka ny tanan 'ny Tompo ho tsy mahomby? Tsy ho ela izao, ho hitanao na ny teniko, dia ho tanteraka amin'io asa io. "
11:24 Ary noho izany, Dia lasa nandeha Mosesy ka nanazava ny tenin 'ny Tompo ho any ny olona. Ny fiaraha-mivory fito-polo lahy amin'ny loholon'ny Isiraely, dia nahatonga azy ireo hijoro manodidina ny tabernakely.
11:25 Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona, dia niteny taminy, maka avy ny Fanahy izay tao Mosesy, ary manome ny fito-polo lahy. Ary nony efa nitsahatra ny Fanahy ao aminy, dia naminany; ary tsy nitsahatra izy ireo rehefa afaka izany,.
11:26 Ary nisy efa nitoetra teo amin'ny toby roa ny olona, izay iray atao hoe Eldada, ary ny anankiray Medada, izay itoeran'ny Fanahy nitoetra; fa izy ireo koa efa voasoratra, nefa tsy mivoaka hanatona ny tabernakely.
11:27 Ary rehefa naminany teo an-toby, ankizilahy iray nihazakazaka ka nilaza tamin'i Mosesy, nanao hoe:: "Eldada sy Medada maminany an-toby."
11:28 Avy hatrany, Josoa, zanak'i Nona, ny Minisitry ny Mosesy sy voafidy avy amin'ny maro, nanao hoe:: "Ry Mosesy tompoko ô, mandrara azy ireo. "
11:29 Fa hoy izy:, "Nahoana no saro-piaro amin'ny ho ahy? Iza no manapa-kevitra fa ny olona rehetra ny haminany, ary Andriamanitra mba homena azy ny Fanahiny?"
11:30 Ary Mosesy dia niverina, amin'ireo izay lehibe kokoa noho teraka ny Isiraely, ho any an-toby.
11:31 Avy eo dia nisy rivotra, nivoaka avy amin'ny Tompo sy ny mandroso amin-kery manerana ny ranomasina, nahatonga papelika ka hanipy azy any amin'ny toby, manerana lavitra ny lalana indray andro, isaky ny faritry ny toby manodidina, dia nanidina teny amin'ny habakabaka avo roa hakiho ambonin'ny tany.
11:32 Noho izany, ny olona, eny, nifoha, nanangona papelika mandritra iny andro sy alina, ary nony ampitso; izay no kely indrindra tsara nanangona folo homera. Dia maina azy eran'ny toby.
11:33 Ny nofo dia mbola eo anelanelan'ny nifiny, ary tsy efa izany Karazan-tsakafo nitsahatra, ary indro, ny fahatezeran'i Jehovah dia niodina handresy ny olona isika, Ary namely azy ireo tamin'ny loza lehibe izaitsizy tokoa.
11:34 Ary izany tany izany hoe, 'Ny Graves ny nahaliana azy.' Fa misy, no nandevenana ny olona izay efa naniry. Avy eo, miala amin'i Graves ny Lust, dia tonga tao Hazerota, ary dia nitoetra tao.

Nomery 12

12:1 Ary Miriama sy Arona niteny nanome tsiny an'i Mosesy, noho ny vadiny, ny etiopianina,
12:2 ka hoy izy:: "Efa nolazainy ihany ny Tompo tamin'ny alalan'i Mosesy? Moa tsy niteny koa ho antsika koa?"Ary ny Tompo rehefa nandre izany,
12:3 (fa i Mosesy dia lehilahy malemy fanahy indrindra, mihoatra noho ny olona rehetra izay velona eto an-tany)
12:4 Ary niaraka tamin'izay dia niteny taminy, ary Arona sy Miriama, "Mivoaka, ianao telo ihany no, ho any amin'ny trano-lay ny fanekempihavanana. "Ary nony efa nivoaka,
12:5 ny Tompo nidina teo tsanganana ny rahona, Ary nitsangana teo am-baravaran'ny trano-lay, miantso an'i Arona sy Miriama. Ary nony efa nandroso,
12:6 dia hoy izy taminy: "Henoy ny teniko. Raha misy eo aminareo ho mpaminany ny Tompo, Dia hiseho taminy tao amin'ny fahitana, na fa izaho dia hilaza aminy amin'ny alalan'ny nofy.
12:7 Fa tsy mba toy izany Mosesy mpanompoko, izay no tena mahatoky amin'ny tranoko rehetra.
12:8 Fa hiteny aminy mifanatrika, ary mazava tsara. Ary tsy amin'ny alalan'ny fanambarana teny sarotra sy ny tarehimarika no hahita ny Tompo. Noho izany, nahoana ianareo no tsy natahotra ny hitsikera Mosesy mpanompoko?"
12:9 Ary satria tezitra aminy, dia lasa nandeha.
12:10 Toy izany koa, ny rahona izay teo ambonin'ny tabernakely niala. Ary indro, Miriam niseho ho amin'ny boka fotsy, toy ny oram-panala. Ary rehefa vitan'i Arona efa nijery ny, ary izy efa nahita ny amin'ny fivelatry ny habokana,
12:11 dia hoy izy tamin'i Mosesy: "Miangavy anao aho, tompoko, tsy mba hametraka aminay izao fahotana, izay efa nanao adaladala.
12:12 Aoka tsy ity iray ity ho tahaka ny olona maty izay, na toy ny fanalan-jaza izay efa natsipy hatrany am-bohoka ny reniny. Indro, antsasaky ny nofony dia efa levona ny habokana. "
12:13 Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah, nanao hoe:, "Andriamanitra ô, Miangavy anao aho: sitrano re izy. "
12:14 Ary Jehovah namaly azy: "Raha ny rainy nandrora tamin'ny tavany, moa tsy efa feno fahafaham-baraka ho fito andro, fara fahakeliny,? Dia aoka hisaraka, ivelan'ny toby, mandritra ny fito andro, ary rehefa afaka izany,, ity dia hatao hoe indray. "
12:15 Ary Miriama izany dia nesorina tamin'ny toby hafitoana. Ary ny olona tsy mihetsika avy amin'io toerana io, mandra-Miriama dia nantsoina indray.

Nomery 13

13:1 Ary ny olona niainga niala tany Hazerota, ary izy ireo dia nanangana ny lainy tao an-efitra Parana.
13:2 ary, Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
13:3 "Alefaso ny olona, izay mety mandinika ny tany Kanana, izay homeko ny zanak'Israely, anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny isam-pirenena. "
13:4 Mosesy nanao izay ny Tompo izay efa nandidian'i, fandefasana, avy any an-efitra Parana, mpitarika ny olona, izay voasoatra ireo:
13:5 avy amin'ny fokon'i Robena, Samoa, zanak'i Zakora;
13:6 avy amin'ny fokon'i Simeona, Safata, zanak'i Hory;
13:7 avy amin'ny fokon'i Joda, Tsy Kaleba, zanak'i Jefone;
13:8 avy amin'ny fokon'i Isakara, Jigala, zanak'i Josefa,;
13:9 avy amin'ny fokon'i Efraima, Hosea, zanak'i Nona;
13:10 avy tamin'ny firenen'i Benjamina, Palty, zanak'i Rafo;
13:11 avy amin'ny fokon'i Zebulon, Gadiela, zanak'i Sody;
13:12 avy amin'ny fokon'i Josefa, -tehina Manase, Dia Gady, zanak'i Sosy;
13:13 avy amin'ny fokon'i Dana,, Amiela, zanak'i Gemaly;
13:14 avy tamin'ny firenen'i Asera, Setora, zanak'i Mikaela;
13:15 avy tamin'ny firenen'i Naftaly, Naby, zanak'i Vofsy;
13:16 avy tamin'ny firenen'i Gada, Guel, zanak'i Maky.
13:17 Ary izao no anaran'ireo lehilahy, dia izay nalamin'i Mosesy naniraka handinika ny tany. Ary niantso Hosea, ny zanak'i Nona, Joshua.
13:18 Ary noho izany, Mosesy naniraka ireo handinika ny tany Kanana, ary hoy izy taminy: "Hiakatra amin'ny lafiny atsimo. Ary rehefa tonga any amin'ny tendrombohitra,
13:19 Diniho ny tany, toy ny ahoana dia mety ho, ary ny olona, izay ny mponina, na mety ho mahery, na osa, na mba ho vitsy, na maro,
13:20 ary ny tany mihitsy, na tsara, na ratsy, inona no karazan-tanàn-dehibe, mimanda, na tsy misy manda,
13:21 ny nofon-tany, manan-karena na ny momba, ala, na tsy misy hazo. Mahereza, ary hitondra antsika ny ampahany amin'ny vokatry ny tany. "Ary izany no fotoana voalohany voaloboka masaka dia vonona ho fihinana.
13:22 Ary rehefa niakatra, ka nisafo ny tany hatramin'ny efitra Sina, ny lalana rehetra ka hatrany Rehoba, toy ny miditra ao Hamata.
13:23 Dia niakatra tao amin'ny tany atsimo. Dia tonga tao Hebrona, izay nisy sy Ahimana ary Talmay Shishai, dia taranaky ny Anakita. Fa Hebrona dia naorina fito taona talohan'i Tanis, ny tanànan'i Ejipta.
13:24 Ary nanohy ny hatrany amin'ny lohasahan-driak'i ny sampahom-boaloboka, dia nanapaka ny voaloboka sy ny voaloboka, izay roa lahy nentina teo amin'ny solaitrabe. Toy izany koa, dia naka avy ampongaben-danitra sy ny aviavy ny tompon-tany,
13:25 izay nantsoina hoe Nehel Eskola, izany hoe, ny lohasahan-driaka ny sampahom-boaloboka, satria ny zanak'Israely, ka nentiny ny sampahom-boaloboka avy any.
13:26 Ary izay manadihady ny tany efa-polo andro nanarahan'ny, rehefa nivezivezy ny alalan 'ny faritra iray manontolo.
13:27 Ary tonga tany amin'i Mosesy sy Arona, ary ny vahoaka manontolo, dia ny zanak'Israely tany an-efitra Parana, izay any Kadesy. Ary niresaka tamin'izy ireo, ary ny vahoaka iray manontolo, dia nasehony azy ireo ny vokatry ny tany.
13:28 Ary nanazava, nanao hoe:: "Tsy niditra tao an-tany, izay nanirahanao anay izahay, izay, marina izany, tondra-dronono sy tantely, toy ny afaka mahalala amin'izany voankazo.
13:29 Fa tena matanjaka manana nipetraka, ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda koa. Izahay nahita ny teraky ny Anakita teo hazakazaka.
13:30 Amalekita Mipetraka any atsimo. The Hethite, ary ny Jebosita, ary ny Amorita monina any an-tendrombohitra. Ary tena, ny Kananita mijanona amoron-dranomasina sy ny manodidina ny renirano Jordana. "
13:31 Nandritra ireo zava-niseho, Caleb, mba mifehy ny fimonomononana 'ny vahoaka izay nitsangana teo anatrehan'i Mosesy, nanao hoe:, "Aoka isika hiakatra sy handova ny tany, fa dia ho afaka ny hahazo izany. "
13:32 Na izany aza tena, ny hafa, izay efa nomba an'i Jesosy, dia nanao hoe:, "Tsy izany mihitsy no afaka hiakatra ny vahoaka, satria mahery noho isika. "
13:33 Ary teo anoloan'ny Zanak'Isiraely ny tany dia hoharatsiratsina, izay efa maso, nanao hoe:: "Ny tany, izay noheverina, mitelina ny mponina. Ny olona, iza no nibanjina, dia nataony avo tsanganany.
13:34 Ery, nahita olona biby goavam-be teo anivon 'ny taranaky ny Anakita, ny hazakazaka ny Refaita; amin'ny ampitahaina aminy, toa tahaka ny valala izahay. "

Nomery 14

14:1 Ary noho izany, niantso mafy, manontolo nitomany ny vahoaka nandritra iny alina iny.
14:2 Ary ny Zanak'Isiraely dia nimonomonona tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
14:3 "Raha ihany isika mba maty tany Ejipta,"Ary, "Enga anie isika mba ho faty amin'ity tany efitra midadasika,"Ary, "Enga anie ny Tompo tsy hitondra antsika ho amin'izany tany, fandrao isika lavon-tsabatra, ary ny vadiny, ary koa ny zanatsika, dia nitondra ho babo. Moa tsy tsara kokoa ny hiverina ho any Egypta?"
14:4 Ary hoy ireo olona hafa, "Aoka isika hifidy ny mpitarika, ka dia miverina any Egypta. "
14:5 Ary Mosesy sy Arona rehefa nandre izany, ka lavo tamin'ny tany mora eo imason'ny ny maro amin'ny zanak'Israely.
14:6 Na izany aza tena, Josoa, zanak'i Nona, sy Kaleba, zanak'i Jefone, izay ny tenany ihany koa nihevitra ny tany, dia nandriatra ny fitafiany,
14:7 ary hoy izy tamin'ny vahoaka manontolo ny Zanak'Isiraely: "Ny tany boribory fa amin'ny alalan'ny tena tsara.
14:8 Raha sitrapon'ny Tompo, mamindrà fo aminay, Izy no hitarika antsika ho ao anatiny, dia homeny antsika ny tany tondra-dronono sy tantely.
14:9 Aza misafidy ny ho niodina tamin'i Jehovah ihany. Ary aza matahotra ny tompon-tany ity, for, toy ny mofo, toy izany no afaka handevona azy ireo. Fiarovana rehetra efa nihataka taminy. Ny Tompo, no momba antsika. Aza matahotra."
14:10 Ary ny vahoaka rehetra niantso mafy, ary te-hanorotoro-bato azy, ny voninahitr'i Jehovah niseho, teo ambonin'ny tampon-trano 'ny fanekena, rehetra ny zanak'Israely.
14:11 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Mandra-pahoviana ity vahoaka ity hitsikera ahy? Mandra-pahoviana no tsy mety mino ahy, na dia teo aza ny famantarana rehetra izay nataoko teo anoloany?
14:12 Noho izany, Hamely azy amin'ny areti-mandringana, ary dia toy izany no handevona azy. Fa ianao no ho mpanapaka ny firenena lehibe, ary ny anankiray izay mahery noho ity iray ity. "
14:13 Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: "Fa avy eo ny Ejipsianina, avy eo izay no nitondranao ity firenena ity nivoaka,
14:14 ary ny mponina tamin'ity tany ity, , izay mandre fa, Tompo O, Anisan'ny 'ity vahoaka ity, ary ianareo dia hita mifanatrika, ary ny rahona miaro azy ireo, ary mba hialoha azy amin'ny andry-rahona nony andro, ary ny andry-afo nony alina,
14:15 Mety ho reny ny namoy ny ainy izao vahoaka betsaka izao, toy ny hoe izy ireo ny olona iray, ary mba hilaza:
14:16 'Tsy izy anefa no afaka hitarika ny olona ho any amin'ilay tany izay efa nianianany. Noho izany, dia namono azy tany an-efitra. '
14:17 Noho izany, Mety ho ny herin'ny hankalazaina anie Jehovah, araka izay nianiananareo, nanao hoe::
14:18 'Jehovah no manam-paharetana sy be famindram-po, maka heloka sy ny faharatsiana, ary tsy hahafoy izay tsy mampaninona. Dia nitsidika ny heloky ny ray amin'ny zanany, hatrany amin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. '
14:19 Mamelà ny, Miangavy anao aho, ny fahotan 'ity vahoaka ity, araka ny halehiben'ny famindram-ponao, tahaka ny efa hamindra fo azy ireo ny diany avy tany Ejipta ho amin'ity toerana ity. "
14:20 Ary hoy ny Tompo:: "Efa navelako azy araka ny teninao.
14:21 koa, raha velona koa Aho, izao tontolo izao iray manontolo dia ho feno ny voninahitr'i Jehovah.
14:22 Kanefa, ny lehilahy rehetra izay nahita ny fahalehibiazany, ary ny famantarana izay nataoko tany Egypta sy tany an-tany efitra, ary izay efa nizaha toetra ahy im-polo efa, nefa tsy nihaino ny feoko,
14:23 ireo dia tsy hahita ny tany, momba izay nianianako tamin'ny razany, ary aoka tsy hisy olona detracted ahy faly mijery azy.
14:24 Ny amin'i Kaleba mpanompoko, izay, feno ny fanahy hafa, efa nanaraka ahy, Dia hitarika ho amin'ity tany ity, tamin'ny alalan'izany ihany no nirenireny, ary ny taranany no handova azy.
14:25 Fa ny Amalekita sy ny Kananita no monina any an-dohasaha. rahampitso, hifindra ny toby, ary hiverina any an-efitra, amin'ny lalana mankany amin'ny Ranomasina Mena. "
14:26 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
14:27 "Mandra-pahoviana ity vahoaka ratsy fanahy indrindra mimonomonona amiko? Efa reko ny fitarainana ny Zanak'Isiraely.
14:28 Noho izany, lazao aminy: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, araka izay reko niteny, dia toy izany no hataony aminareo.
14:29 Tany an-efitra, eto no mandainga ny fatiny. Ianareo rehetra izay voalamina hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, ary izay efa nimonomonona tamiko,
14:30 dia tsy hiditra any amin'ny tany, over izay nanangan-tanana mba hahatonga anao hiaina any, afa-tsy Kaleba, zanak'i Jefone, sy Josoa, zanak'i Nona.
14:31 Fa ny zanakareo madinika, momba izay nilaza fa izy ireo ho babo ny fahavalo, Dia hitarika azy ireo amin'ny, mba hahita ny tany izay efa tsy sitrany anao.
14:32 Ny fatiny handry any an-efitra.
14:33 Ny zanakao-lahy dia hirenireny any an-efitra efa-polo taona, ary izy no hitondra ny fijangajangana, mandra-fatin'ny razany dia lany ringana any an-efitra.
14:34 Araka ny isan'ny andro efa-polo ny, nandritra izay nandinika ny tany, taona iray no ho voampanga ho an'ny andro tsirairay. Ary noho izany, efa-polo taona, ho entinao miverina ny helokareo, ka dia ho fantatrareo ny famaizana.
14:35 Fa toy ny nolazaiko, dia toy izany no hataoko, ity vahoaka manontolo ratsy indrindra, izay efa mitsangana hamely ahy. Tany an-efitra, eto no izany halazo sy ho faty. "
14:36 Noho izany, ny olona rehetra, dia izay nalamin'i Mosesy efa naniraka ny mieritreritra ny tany, ary izay, rehefa niverina, no nahatonga ny vahoaka manontolo mba imonomononanareo, manambany ny tany toy ny raha toa ka ratsy,
14:37 niaritra ny fahafatesana ka nahafaty eo imason 'ny Tompo.
14:38 Ihany anefa no Josoa, zanak'i Nona, sy Kaleba, zanak'i Jefone mbola velona, avy tany rehetra izay efa nandeha mba handinika ny tany.
14:39 Ary Mosesy nilaza izany teny rehetra izany ny zanak'Israely, ary nisaona ny vahoaka fatratra tokoa.
14:40 Ary indro, eny, nifoha tamin'ny voalohany hazavana, dia niakatra ho any an-tampon'ny tendrombohitra, ka hoy izy:, "Vonona izahay mba hiakatra ho any amin'ny toerana, mikasika izay ny Tompo no efa niteny, fa efa nanota izahay. "
14:41 Ary hoy Mosesy taminy:: "Nahoana ianao no mandika ny tenin'ny Tompo, fotsiny satria tsy hiteraka fiadanana ho anareo?
14:42 Aza miakatra, fa ny Tompo tsy momba anao, fandrao ho solafaka eo anoloan'ny fahavalonareo.
14:43 Ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anoloanareo, ny sabatra izay dia ho simba, fa efa mba tsy vonona ny manaiky ho an'i Jehovah, ary toy izany koa ny Tompo dia tsy momba anareo. "
14:44 anefa izy ireo, rehefa maizina, niakatra tany an-tampon'ny tendrombohitra. Nefa ny fiaran'ny fanekena 'ny Tompo, ary Mosesy, dia tsy hiala amin'ny an-toby.
14:45 Ary nidina ny Amalekita, miaraka amin'ireo Kananita izay nonina tany an-tendrombohitra. Ary noho izany, namely azy ireo sady niteti, dia nanenjika azy tamin'ny lalana mankany rehetra Horma.

Nomery 15

15:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
15:2 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Rehefa ianao no tafiditra ao amin'ilay tany ny fonenanao, izay homeko anao,
15:3 ary ianao hanao fanatitra ho an'i Jehovah, ho fanatitra dorana na ho toy ny niharan-doza, mandoa ny voadinao, na ho toy ny fanatitra an-tsitrapo ny fanomezam-pahasoavana, na amin'ny fotoam-pivavahana, mandoro ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah, na avy amin'ny omby, na amin'ny ondry:
15:4 na iza na iza immolates ny niharam-boina no atero ho fanatitra varimbazaha tsara toto, ny ampahafolon'ny efaha, nafafy diloilo, izay manana ny ohatry ny ampahefatry ny hina,
15:5 ary Izy hanome ny fatra ny divay, haidina toy ny fanatitra aidina momba, na ho fanatitra dorana na ho toy ny niharan-doza.
15:6 Amin'ny isan-janak'ondry sy ny isan-ondrilahy, hisy fanatitra varimbazaha tsara toto, roa ampahafolon'ny efaha, izay ny famafazan'ny iray ampahatelon'ny hina diloilo.
15:7 Dia hateriny koa ny fatra, iray ampahatelon'ny divay, fa ny fanatitra aidina, ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
15:8 Na izany aza tena, rehefa hanatitra, avy amin'ny omby, ny fanatitra dorana, na ny niharan-doza, mba hanatanterahana ny voady, na ho fanati-pihavanana niharam-boina,
15:9 homenao, isaky ny omby, telo ampahafolon'ny Lafarinina varimbazaha tsara toto, nafafy diloilo, izay manana ny ohatry ny antsasaky ny iray hina,
15:10 ary ny divay, haidina toy ny fanatitra aidina momba, dia ho avy ny fatra, fa ho fanatitra indrindra hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
15:11 Toy izany koa no hataonao
15:12 isaky ny omby, ary Rama, ary ny zanak'ondry, ary zanak'osy.
15:13 Samy tompon-tany sy mpivahiny
15:14 dia hanatitra fanatitra araka ny fombafomba mitovy.
15:15 Any no hisy fitsipika iray, ary ny iray fitsarana, betsaka ho anareo toy ny vao tonga any amin'ny tany. "
15:16 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
15:17 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy:
15:18 Rehefa ho tonga any amin'ny tany izay homeko anareo,
15:19 , na hihinana amin'ny mofo izany faritra, ianao no hahasaraka ny voaloham-bokatra ho an'ny Tompo
15:20 avy amin'ny sakafo izay ihinananao. Toy ny manasaraka ny voaloham-bokatry ny am-pamoloana,
15:21 toy izany koa no manome ny voaloham-bokatry ny masaka voa ho an'ny Tompo.
15:22 ary raha, tsy nahy, ianao tsirambina amin'izany zavatra izany akory, izay ny Tompo niteny tamin'i Mosesy,
15:23 ary izay efa nandidiany amin'ny alalany ho anao, hatramin'ny andro izay dia nanomboka izany no andidio sy taorian'izay,
15:24 Ary raha ny vahoaka kosa efa nanadino ny hanao izany, dia izy ireo no atero ho zanak'omby avy omby, ny fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahana indrindra ho an'i Jehovah, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba, toy ny lanonana manontany, ary osilahy noho ny ota.
15:25 Ary ny mpisorona dia hivavaka ho an'ny maro manontolo ny Zanak'Isiraely, dia havela ny helony, satria tsy minia manota. Na dia izany aza, dia hanolotra ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah ho an'ny tenany, sy ny amin'ny ota, ary koa noho ny fahadisoany.
15:26 Ary dia havela ny heloky ny olona rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, ary koa ny vao tonga izay mivahiny eo aminy, fa ny meloka ny vahoaka rehetra noho ny tsirambina.
15:27 Fa raha misy fanahy dia ho nanota tsy fantany, izy no atero ho iray taona, izy, osilahy noho ny fahotany.
15:28 Ary ny mpisorona hanao fifonana ho azy, satria nanota tsy nahy eo anatrehan'i Jehovah. Ary hahazo famelan-keloka ho azy, dia havela ny helony.
15:29 Lalàna iray no ho an'ireo rehetra izay manota amin'ny tsy fahalalana, betsaka ho an'ny tompon-tany toy ny vao tonga.
15:30 Na izany aza tena, ny olona izay manao ireny fihetsika ireny na dia iray akory amin'ny alalan'ny fireharehan'ny, na dia olom-pirenena, na vahiny, satria efa nandà ny Tompo, dia very tsy ho eo amin'ny fireneny.
15:31 Fa efa nanamavo ny tenin 'ny Tompo, ary efa foanana ny didy. Izany no antony, , dia ho faty, ary Izy no hitondra ny helony. "
15:32 Ary nony fa, nony avy ireo zanak'Andriamanitra Isiraely tany an-efitra, ary efa nahita lehilahy nanangona kitay tamin'ny andro Sabata,
15:33 dia nitondra azy teo amin'i Mosesy sy Arona, ary ny olona rehetra.
15:34 Ary fonosina azy tao am-ponja, nefa tsy fantany izay tokony hataony aminy.
15:35 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, "Aoka Izany lehilahy izany ho hatao maty; aoka ny vahoaka manontolo hanorotoro azy tamin'ny vato, ivelan'ny toby. "
15:36 Ary rehefa nitondra azy teny ivelan'ny, dia tototry azy tamin'ny vato, dia maty izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
15:37 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy:
15:38 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ka ataovy aminy mba ho an'ny tenany hems amin'ny zorony ny fitafiany, nametraka azy nahatsiravina ny hyacinth,
15:39 amin'izay mba, rehefa mahita ireo, mba hahatsiaro ny didin 'ny Tompo, ary mety tsy manaraka ny eritreriny sy ny maso, fornicating amin'ny fomba isan-karazany,
15:40 fa raha tokony, izy ireo, satria kokoa nahatsiaro ny didy 'ny Tompo, mba araho izy, ary mba ho masina ho Andriamaniny.
15:41 Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta, ka mba ho Andriamanitrareo. "

Nomery 16

16:1 Avy eo, indro, Kora, zanak'i Jizara, ny zanak'i Kehata, zanak'i Levy, ary Datana sy Abìrama, ny zanak'i Eliaba, ary koa, zanak'i Peleta, ny avy tamin'ny taranak'i Robena,
16:2 nitsangana teo anatrehan'i Mosesy, mbamin'ny dimam-polo amby roan-jato hafa ny Zanak'Isiraely, loholona tany ny fiangonana, ary izay, tamin 'ny fotoana ny filan-kevitra, ho notononiko anarana.
16:3 Ary rehefa nitsangana teo tamin'i Mosesy sy Arona, hoy izy ireo: "Aoka ho ampy ho anao fa ny vahoaka iray manontolo dia avy masina, ary ny Tompo no eo aminy. Nahoana no hanandra-tena ho ambony noho ny vahoakan 'ny Tompo?"
16:4 Ary rehefa nandre izany Mosesy, dia niankohoka mora ny tarehiny.
16:5 Ary niteny tamin'i Kora, ary ny vahoaka iray manontolo, hoy izy:: "Amin'ny maraina, ny Tompo dia hanao izay fantatra iza no azy, ary izay olona masina dia hiaraka ho any ny tenany. Ary na zovy na zovy izy hofidiny, ireo dia ho akaiky azy.
16:6 Noho izany, manao izany: Ianareo tsirairay avy, Kora sy ny mpiara-miasa rehetra, haka ny fitondran'afony,
16:7 ary nahatan-afo ao anatiny rahampitso, toerana ditin-kazo manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehovah. Ary na zovy na zovy izy hofidiny, dia izy no ho masina. Ry taranak'i Levy no hatsangana indrindra. "
16:8 Ary hoy indray izy tamin'i Kora: "Henoy, taranak'i Levy.
16:9 Moa zavatra kely zavatra izao taminao, fa ny Andriamanitry ny Isiraely, efa nanavaka anareo tamin'ny vahoaka rehetra, ary efa manaiky anao ho an'ny tenany, mba hanompo azy tao amin'ny fombafomba amin'ny tabernakely, dia mitsangana eo anatrehan'i fivoriana ny olona, ary ny fanompoam-pivavahana ho azy?
16:10 No antony izay nampanotany ny anareo sy ny rahalahinareo rehetra, ny taranak'i Levy, nanatona azy, mba ho na dia milaza ho anareo ny fisoronana koa,
16:11 ary toy izany koa fa ny tarika manontolo no nijoro nanohitra ny Tompo? Fa inona moa Arona nahoana ianao no imonomononanareo?"
16:12 Noho izany, Mosesy naniraka nampaka an'i Datana sy Abìrama, ny zanak'i Eliaba, izay namaly: "Tsy ho avy izahay.
16:13 Moa zavatra kely ho anao, fa efa nitondra anay hiala amin'ny tany izay tondra-dronono sy tantely, mba hahafaty anay any an-efitra, raha tsy mety koa ho mpanapaka anay?
16:14 Efa nitondra anay, marina izany, ho any amin'izay tany tondra-dronono sy renirano ny tantely, ka efa nanome antsika ny fizakana ny saha sy tanim-boaloboka. No ihany koa fa hamiravira avy ny masonay? Dia tsy ho avy. "
16:15 ary Mosesy, rehefa tena tezitra, hoy ny Tompo: "Aza mijery amin'ny famindram-po ny fanatiny. Fantatrao fa tsy nanaiky azy, na oviana na oviana, be toy ny zana-boriky, na mety hanana izany aho na dia iray akory ireo ory. "
16:16 Ary hoy izy tamin'i Kora: "Ianao sy ny fiangonana, mijoro irery eo anatrehan'ny Tompo, ary afa-tsy Aaron, rahampitso.
16:17 Aoka ianareo tsirairay avy maka fitondran'afony, ary apetraho ditin-kazo manitra ao anatiny, fanatitra ho an'i Jehovah fitondran'afo dimam-polo amby roan-jato. Aoka Arona ihany koa hihazona ny fitondran'afony avy. "
16:18 Ary rehefa nanao izany, Mosesy sy Arona nitsangana,
16:19 ary, rehefa Feno ny vahoaka manontolo akaiky azy eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay, ny voninahitry ny Tompo niseho koa Jesosy tamin'izy rehetra.
16:20 Ary ny Tompo, niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
16:21 "Hahasaraka ianareo tsy ho eo amin'ny fiangonana io, ka mba tampoka handringana azy. "
16:22 Anefa izy ireo mora lavo niankohoka, ka hoy izy:, "Ry ilay matanjaka, Andriamanitry ny fanahin'ny nofo rehetra, tokony ny fahatezeranao rehetra tezitra, noho ny ota ny iray?"
16:23 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy:
16:24 "Ampianaro ny olona manontolo mba hisaraka amin'ny tranolain'i Kora, ary Datana, ary Abìrama. "
16:25 Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin'i Datana sy Abìrama. Ary ny loholon'ny Isiraely dia nanaraka azy,
16:26 ka dia hoy izy tamin'ny vahoaka, "Esory amin'ny lain'ny ratsy fanahy ireo lehilahy, ka aza mikasika na inona na inona izay mikasika azy, fandrao ianao handray anjara amin'ny ny fahotany. "
16:27 Ary nony niala tany an-dainy manodidina, Datana sy Abìrama nivoaka ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny trano rantsan-kazo ny, ny vady aman-janany, ary ny mpiara-miasa rehetra.
16:28 Ary hoy Mosesy:: "Izany no dia fantatrareo fa ny Tompo no naniraka ahy hanao izay rehetra hitanao, ary tsy nitondra izany avy ny fony:
16:29 Raha ireo lehilahy ireo levona noho ny fahafatin'ny olona, na raha izy no nitsidika iray loza, ny tsara fanahy izay hafa dia matetika nitsidika, Ary Jehovah tsy naniraka ahy.
16:30 Fa raha manatanteraka ny Tompo zava-baovao, ka ny tany sy manokatra ny vavany nateliny azy rehetra, miaraka izay rehetra mety ho azy ireo, ary izy ireo hidina velona any an-davaka, dia ho fantatrareo fa efa niteny ratsy ny Tompo. "
16:31 Noho izany, raha vao efa nitsahatra niteny, nisokatra ny tany eo ambany nipoaka ny tongony.
16:32 Ary nanokatra ny vavany, dia nandany azy noho ny trano rantsan-kazo sy ny fananana manontolo.
16:33 Ary mbola velona izy, dia nidina, fanakatonana ny tany manodidina azy ireo, an-davaka fanimbana, ka fongotra tsy ho eo amin'ny mulititude.
16:34 Na izany aza tena, dia ny Isiraely rehetra, izay nitsangana manodidina, naka nandositra teo amin'ny tabataba 'ireo izay very, nanao hoe:, "Andrao angamba ny tany mba hitelina antsika koa ny rehetra."
16:35 Avy eo, koa, afo, nivoaka avy amin'ny Tompo, namono ny lehilahy dimam-polo amby roan-jato izay nanatitra ditin-kazo manitra.
16:36 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
16:37 "Hampianatra Eleazara, ny zanak'i Arona mpisorona, mba hitondra ny fitondran'afony izay mandry eo amin'ny may izany, Ary hampihahakahaka ny afo ho lafiny iray ary ny iray hafa, satria nohamasinina
16:38 amin'ny maty ireo mpanota. Ary aoka izy hanangana azy ho eo an takelaka, sy tahirin-tsirin'i ho any amin'ny alitara, satria efa nanolotra ditin-kazo manitra eo azy ho an'ny Tompo, ka dia nanamasina, ary toy izany koa ny Zanak'Isiraely dia mety mahafantatra azy ireo ho famantarana sy ho fahatsiarovana. "
16:39 Noho izany, Eleazara mpisorona taminy ny fitondran'afo varahina, izay ireo izay nihinana ny fandoroana efa nanao fanatitra, Ary namorona azy ho eo an takelaka, affixing azy ireo alitara,
16:40 ka ny Zanak'Isiraely dia hanana, taorian'izay, zavatra ny hananatra azy ireo, fandrao misy olon-kafa, na olona tsy avy amin'ny taranak'i Arona, mety hanakaiky fanatitra ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah, ary fandrao miaritra ny zava-nitranga tamin'i Kora, ary ny fiangonana rehetra, nefa ny Tompo niteny tamin'i Mosesy.
16:41 Avy eo, ny andro manaraka, ny manontolo maro ny zanak'Israely, nimonomonona tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe:: "Efa namono ny vahoakan 'ny Tompo."
16:42 Ary raha nisy fikomiana, sy ny fitabataban'ny nitombo,
16:43 Mosesy sy Arona nandositra ho any amin'ny trano-lay fanekena. Kanjo rehefa niditra azy, ny rahona nanarona azy, ary ny voninahitry ny Tompo niseho.
16:44 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy:
16:45 "Esory tsy ho eo amin'ny vahoaka ity, ary efa handringana azy avy hatrany. "Ary raha mbola nitsilany teo amin'ny tany,
16:46 Ary hoy Mosesy tamin'i Arona: "Raiso ny lovia teny, ary manao afo ao anatiny avy teo amin'ny alitara; toerana ditin-kazo manitra teo amboniny, ary hanohy ny, haingana, ny olona, mba hivavaka ho azy ireo. Fa fahatezerana no efa nivoaka avy any amin'ny Tompo, ary ny loza mirongatra. "
16:47 Ary rehefa nanao izany i Arona, ary dia nihazakazaka ho eo afovoan'ny vahoaka, izay mirehitra afo izao manimba, ary dia nanatitra ny ditin-kazo manitra.
16:48 Ary nijoro teo anelanelan'ny maty sy ny velona, dia nifona ho an'ny olona, ary nitsahatra ny loza.
16:49 Fa ny isan'ny ireo izay namono olona dia efatra arivo amby, fiton-jato amby, ankoatra ireo izay efa maty tany amin'ny fikomiana Kora.
16:50 Ary Arona niverina ho any amin'i Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana, ny fanekena, araka ny fandringanana nampangina.

Nomery 17

17:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
17:2 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary handray avy amin'ny tsirairay avy ireo tehina araka ny kinships, avy rehetra ny mpitarika ny foko, tehina roa ambin'ny folo, ary soraty ny anaran'ny tsirairay ny anankiray teo amin'ny tehiny.
17:3 Fa ny anaran'i Arona dia ho an'ny ny firenen'i Levy, ary ny tehina iray misaraka no ahitana ny fianakaviany rehetra.
17:4 Ary dia mametraka izany ao amin'ny trano-lay fanekena eo anoloan'ny Vavolombelona, izay fa izaho dia hilaza aminao.
17:5 Iza, ny ireo no hisafidy, ny tsorakazony haingainy eny hitsimoka, ary toy izany koa no manindry ny fitarainana avy amin'ny zanak'Israely eo anatrehako, izay imonomononany aminareo. "
17:6 Ary Mosesy niteny tamin'ny Zanak'Isiraely. Ary ny mpitondra nanome azy tehina, iray avy isam-pirenena. Ary nisy tehina roa ambin'ny folo, ankoatra ny tehin'i Arona.
17:7 Ary Mosesy, nony efa nametraka izany eo anatrehan'i Jehovah, tao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona,
17:8 niverina tamin'ny andro manaraka, dia nahita fa ny tehin'i Arona, izay ho an'ny taranak'i Levy, efa germinated, ary hitsimoka mamontsina novahany ho voninkazo, izay, miparitaka ny felany, dia niforona ho an'ireo-kazo mahatsiaro.
17:9 Noho izany, Mosesy namoaka ny tehina rehetra, avy amin'ny imason 'ny Tompo, rehetra ny zanak'Israely. Ary hitany, ary samy nahazo ny tehin'ireo.
17:10 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Ento miverina ny tehin'i Arona ho ao an-trano-lain'ny Vavolombelona, ka mba hotehirizina ao toy ny mariky ny fikomiana ny Zanak'Isiraely, ary toy izany koa fa ny fitarainana mba ho nampionona eo anatrehako, fandrao maty. "
17:11 Ary Mosesy nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
17:12 Dia hoy ny zanak'Israely tamin'i Mosesy: "Indro, dia efa levon'ny; dia efa simba.
17:13 Na iza na iza manatona ny amin'ny trano-lay maty ny Tompo. Ho antsika rehetra ho amin'ny tondro-molotra, na dia ho fandringanana tanteraka?"

Nomery 18

18:1 Ary hoy Jehovah tamin'i Arona: "ianao, ary ny zanany, ary ny ankohonan-drainao miaraka aminao, dia hitondra ny heloky ny fitoerana masina. Ary ianao sy ny zanakao dia samy ho entinareo ny heloka noho ny fisoronana.
18:2 Fa handray ianareo koa ny rahalahinao avy amin'ny fokon'i Levy, ary ny tehim-drainao, ary enga anie izy ireo ho vonona, ary mba nanao fanompoam-pivavahana ho anao. Dia ianao sy ny zanakao manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona.
18:3 Ary ny Levita kosa no hijanona fiambenana amin'ny didinao, ary ny asa rehetra amin'ny tabernakely; nefa na izany fomba izay dia tsy hanakaiky ny fanaky ny fitoerana masina sy ny alitara, fandrao maty roa, ka ho very, mandritra izany fotoana izany.
18:4 Anefa izy ireo mba ho eo aminareo, ary izy ireo mba hitandrina ny fikarakarana ny tabernakely sy izay rehetra ny lanonana. Ny hafa firenena tsy ho azo afangaro amin'ny aminao.
18:5 Miambina ny fikarakarana ao amin'ny fitoerana masina, ary ny tonian'ny asa fanompoana ny alitara, fandrao ny fahatezerana dia mety hitsangana eo amin'ny zanak'Israely.
18:6 Efa nomeko ny rahalahinareo, ny Levita, ho anao tsy ho eo amin'ny Zanak'Isiraely, ary efa natolotra eo toy ny fanomezana ho an'ny Tompo, mba hanompo ao amin'ny asa fanompoana ao an-dainy.
18:7 Fa ny aminareo sy ny taranakao: hiambina ny fisoronana. Fa ny zavatra rehetra mikasika ny fanompoana momba ny alitara sy izay ao an-dafin'i ny efitra lamba no ho ampiasaina amin'ny mpisorona. Raha misy vahiny kosa dia hanatona, dia hovonoina. "
18:8 Ary hoy Jehovah tamin'i Arona: "Indro, Dia efa nomeko anareo am-ponja ny voaloham-bokatra. Ny zava-drehetra izay efa masina ao amin'ny Zanak'Isiraely efa natolotro ho anao sy ny zanakao, fa ny anjara fanompoan 'ny fisoronana, amin'ny alalan'ny ôrdônansy mandrakizay.
18:9 Noho izany, dia handray ireo, avy amin'ny zavatra izay nohamasinina, ary fanatitra ho an'i Jehovah. fanatitra rehetra, sy ny sorona, ary na inona na inona no havaly ahy, ho an'ny fahotana sy ny fahadisoana koa, ary izay lasa ny fitoerana masina indrindra, ihany no ho aminareo sy ny taranakao izany.
18:10 Ary hano eo amin'ny fitoerana masina. Ny lehilahy ihany no mahazo mihinana azy io, satria efa voatokana ho anao.
18:11 Fa ny voaloham-bokatra, izay ny zanak'Israely, dia mivoady ka manatera, Efa nomeko ho anao, ary ny zanany, ary koa ny vavy, amin'ny alalan'ny zo mandrakizay. Na iza na iza madio ao amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana azy ireo.
18:12 Rehetra ny anatiny indrindra amin'ny diloilo, sy avy tamin'ny divay, sy ny vary, na inona na inona voaloham-bokatra ateriny ho an'ny Tompo, Efa nomeko ho anao.
18:13 Rehetra ny voalohany ny vokatra, izay mahatonga ny tany sy izay nentina ho an'ny Tompo, ho lavo ny fampiasana. Na iza na iza madio ao amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana azy ireo.
18:14 Izay rehetra ny Zanak'Isiraely dia hamaly ny voady dia ho anao.
18:15 Na inona na inona mivoaka aloha hatrany am-bohoka, ny nofo rehetra, izay ateriny ho an'i Jehovah, na avy amin'ny olona, ​​na amin'ny biby fiompy, no ho marina; nefa afa-tsy toy izany hatrany, fa ny voalohan-teraky ny olona, no manaiky ny vidiny. Ary ny biby rehetra izay maloto ianao no hampandova ny havotana.
18:16 Ary ny fanavotana dia ho, rehefa afaka iray volana, sekely volafotsy dimy, ny lanjan'ny ao amin'ny fitoerana masina. Roa-polo ny sekely manana obols.
18:17 Fa ny voalohan-teraky ny omby, na ny ondry, na ny osy, dia tsy hahatonga ho voavotra, satria efa nohamasinina ho an'ny Tompo. Dia toy izany no, ny ràny dia aidino eo ambonin'ny alitara, ary ny saborany no hirehitra toy ny tena hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
18:18 Na izany aza tena, ny nofo ho lavo ny fampiasana, toy ny fanokanam-tratrany sy ny sorony ankavanana dia ho anao.
18:19 Rehetra ny voaloham-bokatra ao amin'ny fitoerana masina, izay ny Zanak'Isiraely hanatitra ho an'i Jehovah, Efa nomeko ho anao sy ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy toy ny, toy ny zo mandrakizay. Dia fanekena mandrakizay asian-tsira eo anatrehan'i Jehovah, ho anao sy ho an'ny zanany. "
18:20 Ary hoy Jehovah tamin'i Arona: "Eo amin'ny tany, dia hanana na inona na inona; ary aza manana anjara eo aminy. Izaho no anjaranao sy lovanao eo amin'ny Zanak'Isiraely ny.
18:21 Fa efa nomeko, ny taranak'i Levy, ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Isiraely ho fananany, amin'ny fanompoana, rehefa izay hanompoany Ahy any amin'ny trano-lay ny fanekena,
18:22 ka ny Zanak'Isiraely tsy mety manatona intsony ny tabernakely, na manao fahotana mahafaty.
18:23 Kanefa ny taranak'i Levy mba hanompoany Ahy any amin'ny tabernakely, ary mety hitondra ny fahotan 'ny olona. Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby. Izy no handova na inona na inona hafa;
18:24 ho afa-po amin'ny fanatitra ny fahafolon-karena, izay navahako ny fampiasana sy ny zavatra ilaina. "
18:25 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
18:26 "Ampianaro ny Levita, ary mitory azy: Rehefa ianao dia hahazo, avy amin'ny Zanak'Isiraely, ny fahafolon-karena, izay efa nomeko ho anao, hanatitra ny voaloham-bokatra ho an'ny Tompo, izany hoe, ny ampahafolon'ny misy ampahafolony,
18:27 ka mba atao ho anao fa ho fanatitra voaloham-bokatra, tahaka ny betsaka avy amin'ny am-pamoloana toy ny avy amin'ny menaka sy ny famiazam-boaloboka izy.
18:28 Ka atero ny voaloham-bokatra amin'ny zavatra rehetra, avy amin'ny fahafolon-karena izay horaisinareo, ho an'ny Tompo, dia hanolotra ireo ho an'i Arona mpisorona.
18:29 Ny zava-drehetra, izay haterinareo avy amin'ny fahafolon-karena, ary izay no hahasaraka toy ny fanomezana ho an'ny Tompo, dia ho ny tsara indrindra sy tena mifidy.
18:30 Ary ianao dia hanao hoe aminy: 'Raha manolotra ny ambony sy ny tsara kokoa ny fahafolon-karena, dia atao ho anareo toy ny raha nanome avy ny voaloham-bokatry ny am-pamoloana sy ny diloilo sy ny famiazam-boaloboka izy. '
18:31 Ary ianareo dia hihinana ireo tamin'ny fonenanareo rehetra, ianareo sy ny ankohonanareo, satria no izany noho ny asa fanompoana, izay manompo ao amin'ny trano-lain'ny Vavolombelona.
18:32 Fa ianao kosa tsy hanota toy izany: amin'ny alalan'ny hamandrika ny tena tsara sy zavatra matavy ho anao, fandrao mametaveta ny fanatitra asandratra ho an'i Zanak'Isiraely, ary fandrao maty ianareo. "

Nomery 19

19:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, nanao hoe::
19:2 "Izao no fombafomba fa ny Tompo dia voatendry ho niharan-doza. Hampianatra ny Zanak'Isiraely, mba hitondra aminao ombivavy mena ny fahamatorana feno, izay tsy misy kilema, ary izay tsy nitondra zioga.
19:3 Ary dia hatolony ho an'i Eleazara mpisorona, izay, rehefa nitondra azy nivoaka tany an-dafin'i toby, dia immolate izany eo imason'ny rehetra,.
19:4 Ary mandroboka ny fanondrony eo amin'ny rà, Dia hofafazany impito, tandrifin'ny anoloan'ny varavaran'ny trano-lay.
19:5 Ary no handoroany izany, raha izay rehetra mijery, nanolotra azy ho eo an-lelafo, Tsy vitan'ny hoe ny hoditra sy nofo, fa koa ny rà sy ny tain-drorohany.
19:6 Toy izany koa, hazo sedera, ary ny hysopa, ary indroa-mena mangatrakatraka ny jaky dia hatsipy ao anaty lelafo, izay ny ombivavy no levona.
19:7 Ary avy eo dia farany, dia hanasa ny fitafiany sy ny vatany, dia hiditra ao an-toby, ary izy no ho tena voaloto mandra-paharivan'ny andro.
19:8 Avy eo koa izy izay efa nandoro azy dia hanasa ny fitafiany sy ny vatany, ary dia haloto mandra-paharivan'ny andro.
19:9 Ary lehilahy madio anankiray hanangona ny lavenon'ilay dia ny ombivavy, ary hanidina azy any an-dafin'i toby, tena madio ao amin'ny toerana, mba ho voatahiry noho ny habetsahan'ny ny Zanak'Isiraely, ary ho rano ny famafazana rano, satria ny ombivavy nodorana noho ny ota dia.
19:10 Ary rehefa izay nitondra ny lavenon'ilay ombivavy, dia efa nanasa ny fitafiany, dia haloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ny zanakalahin'i Israely, ary ny vao tonga izay monina eo aminy, dia manana izany ho toy ny masina sy mandrakizay zo.
19:11 Na iza na iza mikasika ny faty ny olona, ary dia, noho io, haloto mandritra ny fito andro,
19:12 dia voadio ho afaka amin'ny rano ity amin'ny andro fahatelo sy fahafito, ary toy izany no hodiovina. Fa raha tsy natopiny teo amin'ny andro fahatelo, dia tsy afaka ny ho voadio amin'ny fahafito.
19:13 Na iza na iza no nanendry ny faty ny aina, ary izay tsy nafafy tamin'ny mifangaro ity, fametavetana ny tabernakely 'ny Tompo, ary ho lany ringana tsy ho amin'ny Isiraely. Fa tsy rehefa nafafy tamin'ny rano ny fanavotana, dia haloto, ary ny fahalotoana dia mbola hitoetra eo aminy.
19:14 Izany no lalàna ny ny olona maty ao an-day. Izay rehetra miditra ao an-trano-lay, ary ny fanaka rehetra izay ao, dia ho voaloto mandritra ny fito andro.
19:15 Ny fanaka tsy misy fonony na mamatotra ny azy dia haloto.
19:16 Raha misy any an-tsaha dia efa nanendry ny faty ny olona, izay maty na izay maty ao amin'ny ny, na ny taolany, na ny fasana, dia haloto mandritra ny fito andro.
19:17 Ary hangalan'ny sasany ny lavenona amin'ny nodorana sy ny fanatitra noho ny ota, Ka dia ho velona handatsaka rano azy ho any amin'ny sambo.
19:18 Ary ho ao aminy ny lehilahy iray madio hanoboka hysopa, Ary hamafazany amin'izany ny trano-lay manontolo, sy ny lahatsoratra rehetra, Ary ny olona izay voaloton'ny amin'ny alalan'ny fifandraisana.
19:19 Ary noho izany, izany no fomba, izay madio; eny, hanadio ny zavatra maloto, amin'ny andro fahatelo sy fahafito. Ary efa expiated amin'ny andro fahafito, kosa hosasany na ny tenany sy ny fitafiany, ary dia haloto mandra-paharivan'ny andro.
19:20 Raha misy tsy expiated izany fombafomba, ny ainy ho lany ringana tsy ho eo amin'ny Fiangonana. Fa efa nandoto ny fitoera-masin'i Jehovah, ary efa tsy nofafazana rano fanadiovana amin'ny.
19:21 Izany didy izany dia ho lalàna mandrakizay. Toy izany koa, ny olona efa nanopy ny rano dia hanasa ny fitafiany. Rehetra izay efa nikasika ny rano ny fanavotana dia haloto mandra-paharivan'ny andro.
19:22 Na inona na inona no voakasiky zavatra maloto mihitsy no ho maloto. Ary ny olona izay mikasika izany zavatra izany dia tonga haloto mandra-paharivan'ny andro. "

Nomery 20

20:1 Ary ny Zanak'Isiraely, ary ny vahoaka iray manontolo, niditra tao an-efitra Sina, tamin'ny volana voalohany. Ary ny vahoaka nipetraka tao Kadesy. Ary Miriama maty teo, ka naleviny tao amin'ny toerana iray.
20:2 Ary raha ny olona mila rano, Nisy mpiasa voavory tamin'i Mosesy sy Arona.
20:3 Ary tahaka ny nivadika ho fikomiana, hoy izy ireo: "Naleonay ihany maty teo rahalahintsika eo imason'i Jehovah.
20:4 Nahoana ianao no nitondra ny Fiangonana 'ny Tompo, any an-tany foana, ka dia izahay sy ny biby fiompinay dia ho faty?
20:5 Nahoana no mahatonga antsika niakatra avy tany Ejipta, ary nahoana no nitondra antsika ho amin'izany toerana mahantra indrindra, izay tsy afaka hafafy, izay tsy mamokatra aviavy, na voaloboka, na ampongabendanitra, ary izay, koa, na dia tsy manana rano hosotroina?"
20:6 Ary Mosesy sy Arona, nandefa ny vahoaka, niditra tao amin'ny trano-lay fanekena, dia lavo tamin'ny tany mora, Ary ny olona niantso ho an'ny Tompo, ka hoy izy:: "Jehovah Tompo ô, mihaino ny fitarainan'ny 'ity vahoaka ity, ary misokatra ho azy ireo, avy amin'ny trano firaketana, ny loharanon'ny rano velona, amin'izay mba, ho afa-po, dia mety hitsahatra ny fimonomononana. "Ary ny voninahitry ny Tompo niseho azy.
20:7 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
20:8 "Alao ny tehina, ka angòny ny vahoaka, ianao sy ny rahalahinao Aaron, ary mitenena amin'ny vatolampy eo anoloany, ary izany dia manome rano. Ary rehefa nentinao nivoaka rano avy amin'ny vatolampy, ny vahoaka rehetra sy ny biby fiompiny hisotro. "
20:9 Noho izany, Nalain'i Mosesy ny tehina, izay tao an-imason 'ny Tompo, araka izay efa nampianatra azy.
20:10 Ary rehefa namory ny olona maro teo anoloan'ny vatolampy, dia hoy izy taminy: "Henoy, ianareo izay dia mpiodina sady tsy mino. Moa ve isika ho afaka namoaka rano avy amin'ny vatolampy ity?"
20:11 Ary Mosesy, nony efa nanainga tanana, namono ny vato indroa ny tsorakazo, rano lehibe indrindra nandeha, loatra ka dia ny olona sy ny biby fiompiny dia afaka nisotro.
20:12 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona, "Satria tsy nino Ahy, ka tsy nanamasina Ahy teo anoloan'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra ity firenena ity ho any amin'ny tany, izay no homena azy. "
20:13 Izany no ranon'i fanoherana, izay ny zanak'Israely dia nila ady tamin'ny Tompo, ary masina tamin'ny nataony taminy.
20:14 Mandritra izany fotoana izany, Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy hankany amin'ny mpanjakan'i Edoma. Hoy izy ireo: "Ny Isiraely rahalahinao, hoy ity: Fantatrareo rehetra ny zava-tsarotra izay efa nahazo antsika,
20:15 razanay nidina ho any Egypta, ary nitoetra teo nandritra ny fotoana ela, ary ny Egyptiana samy nampahory anay sy ny razanay,
20:16 sy ny fomba nitaraina tamin'i Jehovah, ary nanaraka antsika izy, ka naniraka anjely, izay nitondra antsika niala avy tany Ejipta. Indro, isika toerana tao an-tanànan'i Kadesy, izay eo amin'ny sisin'ny fari-taninao.
20:17 Ary mangataka aminareo izahay mba hamela antsika ho hita hamaky ny taninao. Dia tsy handeha hamaky ny saha, na ny alalan 'ny tanim-boaloboka; izahay, ary tsy hisotro ny rano amin'ny lavaka fantsakana ny, fa isika dia handeha araka ny fomba-bahoaka, sady tsy niala ho amin'ny ankavanana,, na ho amin'ny ankavia, mandra-pahafakay ny fari-taninao. "
20:18 Edoma namaly azy ireo: "Ary tsy hita amin'ny alalako, raha tsy izany, Dia hihaona efa voaomana hiady. "
20:19 Ary ny Zanak'Isiraely nanao hoe:: "Ihany no handeha amin'ny lalana tsara voahitsaka teny. Ary raha isika na ny biby fiompiny amin'ny rano, dia hanome anareo izay vao. Tsy hisy olana eo ny vidiny, ihany no aoka isika hiampita amin'ny alalan'ny haingana. "
20:20 Fa izy namaly, "Tsy hita ianao." Ary avy hatrany dia nivoaka izy mba hitsena azy amin'ny vahoaka maro sy ny tanana mahery;
20:21 izy sady tsy vonona ny hanaiky ny fanangonan-tsonia mba miaiky hamaky ny fari-taniny. Izany no antony, Nampiala ny Isiraely niala taminy ny.
20:22 Ary rehefa nifindra ny toby avy tao Kadesy, dia tonga tao an-tendrombohitra Hora, izay eo amin'ny faritry ny tanin'i Edoma,
20:23 izay ny TOMPO niteny tamin'i Mosesy:
20:24 "Aoka i Arona," hoy izy, "Hankany amin'ny vahoakany. Fa tsy hiditra any amin'ny tany izay omeko ny Zanak'Isiraely, satria tsy nino ny vavako tao amin'ny ranon'i fanoherana.
20:25 Alao Arona, ary ny zanany lahy niaraka taminy, ka hitarika azy ireo eo an-tendrombohitra Hora.
20:26 Ary rehefa nanala ny rainy tsy ny fitafiana, dia atafio an'i Eleazara, zanany. Arona hangonina ka ho faty ao. "
20:27 Mosesy nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra. Dia niakatra tao an-tendrombohitra Hora, eo imason'ny vahoaka manontolo.
20:28 Ary rehefa namabo an'i Arona ny fitafiana ny, dia niakanjo Eleazara zanany miaraka aminy.
20:29 Ary rehefa maty Arona tao an-tampon'ny tendrombohitra, Mosesy dia niara-nidina tamin'ireo Eleazara.
20:30 Ary ny vahoaka manontolo, nahita fa maty Arona nandry, nitomany azy telo-polo andro, rehetra manerana ny fianakaviany.

Nomery 21

21:1 Ary raha ny Kananita mpanjakan'i Arada, izay nonina manatrika ny atsimo, efa nandre izany, izany hoe, fa ny Isiraely efa tonga teny an-dalana ny mpitsikilo, dia niady taminy. Ary manaporofo ho mpandresy, izy nitondra haza azy.
21:2 fa ny Isiraely, maintsy nampiasain'ireo ny tenany amin'ny voady ho an'i Jehovah, nanao hoe:: "Raha hamonjy ity firenena ity eo an-tananay, Dia hamafa ny tanànany. "
21:3 Ary Jehovah nandre ny fivavaky ny Isiraely, ka dia natolony ny Kananita, iza izy ireo novonoina ho faty, izany hoe handresy ny tanànany. Ary ny anaran'izany tany izany hoe Horma, izany hoe, voaozona.
21:4 Dia niala teo an-tendrombohitra Hora, amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny Ranomasina Mena, ny faribolana manodidina ny tanin'i Edoma. Ary ny vahoaka dia nanomboka reraka ny dia sy ny zava-tsarotra.
21:5 Ary niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy, hoy izy ireo: "Nahoana ianao no mitarika antsika hiala tany Ejipta, mba ho faty any an-efitra? Bread tsy ampy; tsy misy rano. Ny fanahintsika dia efa izao nauseous noho izany indrindra sakafo maivana. "
21:6 Izany no antony, ny Tompo dia nampandeha ny menaran'afo teny amin'ny olona, izay naratra na namono maro tamin'izy ireo.
21:7 Ary dia niara-nandeha tamin'i Mosesy, ka hoy izy:: "Efa nanota izahay, satria efa niteny nanome tsiny an'i Jehovah sy ianao. Mivavaha, dia mba hanala ireo menarana aminay. "Ary Mosesy nifona ho an'ny olona.
21:8 Ary hoy Jehovah taminy: "Manaova menarana varahina, ary mametraka azy ho toy ny famantarana. Na iza na iza, rehefa namely, mijery aminy, ho velona. "
21:9 Noho izany, Mosesy dia nanao menarana varahina, ary nentiny ho eo ho famantarana. Ary izay efa namely nibanjina amboniny, izy ireo dia sitrana.
21:10 Ary ny Zanak'Isiraely, mametraka avy, nanao toby tao Obota.
21:11 Rehefa niala teo, izy ireo dia nanangana ny lainy tao Ie-abarima, tany an-efitra, izay manatrika dia mivoaka hankany Moaba, tandrifin'ny faritra atsinanana.
21:12 Ary raha niala teo, dia tonga tany amin'ny Torrent-driaka Zareda.
21:13 Rehefa niala teo aoriana, toby izy ireo avy eo tandrifin'i Arnona, izay any an-efitra, ary izay juts avy eo amin'ny sisin-tanin'ny Amorita. Fa Arnona tokoa eo amin'ny fetra Moaba, mizara ny Moabita sy ny Amorita.
21:14 About ity toerana ity, izany no ilazana eo amin'ny Bokin'ny Adin'i 'ny Tompo: "Toy ny nataony teo amin'ny Ranomasina Mena, toy izany no hatao any ny Torrents Arnona. "
21:15 Ny vato ny renirano no nanenjana, ka dia mba fitsaharana amin'ny Ar ka mandry indray ao anatin'ny sisin-tanin'ny Moabita.
21:16 Ankoatra izany toerana niseho lavadrano, momba izay Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Vorio ny vahoaka rehetra, fa homeko rano izy. "
21:17 Ary ny Isiraely Nihira toy izao io andininy io: "Aoka ny tsara ho tafatsangana intsony." Nihira toy izao izy ireo:
21:18 "Ny tsara, ny mpitarika nasainy io, ary ny mpifehy ny vahoaka nanomana azy, amin'ny fitarihan 'ny anaran'ny mpanao lalàna, ary ny tehina. "
21:19 Nony niala tany an-efitra Matana, avy any Matana izy, Nahaliel, nony niala tao Nahaliela Bamota,
21:20 nony niala tao Bamota, -dohasaha tao amin'ny faritr'i Moaba, ao an-tampon'i Pisga, izay manatrika avy tandrifin'ny efitra.
21:21 Ary ny Isiraely naniraka olona ho any amin'i Sihona,, ny mpanjakan'ny Amorita, nanao hoe::
21:22 "Miangavy anao aho mba avelao aho mba hiampita hamaky ny taninao aho. Dia tsy hivily ho amin'ny saha na ny tanim-boaloboka. Dia tsy mba hisotro rano amin'ny lavaka fantsakana. Dia nandeha amin'ny mpanjaka lalana, mandra-pahafakay ny fari-taninao. "
21:23 Ary izy tsy nety namela ny Isiraely hamaky ny fari-taniny hiampita. Fa raha tokony, nanangona ny miaramila, dia nivoaka izy mba hitsena azy tany an-efitra, Ary tonga tany Jahaza ka niady taminy.
21:24 Ary izy namono ny azy tamin'ny lelan-tsabatra, dia nahazo ny taniny hatrany Arnona, ka hatrany Jaboka ary ny taranak'i Amona. Fa ny fari-tanin'ny taranak'i Amona no natao ny ny fiarovana mafy ho ahy.
21:25 Noho izany, Isiraely nahafaka ny tanànany rehetra, ary nonina tao amin'ny tanàna any amin'ny tany Amorita, izany hoe, Tao Hesbona sy ny zana-bohiny.
21:26 Hesbona no tanànan'i Sihona, ny mpanjakan'ny Amorita, izay niady tamin'ny mpanjakan'i Moaba. Ary nalainy avokoa ny tany, izay efa eo ambany ny zony hitondra, hatrany Arnona.
21:27 About izany, izany no ilazana eo amin'ny ohabolana: "Midira ao Hesbona. Aoka ny tanànan'i Sihona haorina ary nanorina.
21:28 Nisy afo nivoaka avy Hesbona, sy lelafo avy tao tanànan'i Sihona, sady efa nandany Ar ny Moabita, sy ny mponina tany amin'ny havoan'i Arnona.
21:29 Lozanareo, Moab! Ianao ho faty, Ry olon'i Kemosy. Dia nomeny nandositra ny zanany, ka dia nanolotra ny zanany vavy ho babo, ho any amin'ny mpanjakan'ny Amorita, Sihona.
21:30 Ny zioga dia niparitaka hatrany Hesbona ka hatrany Dibona. Efa nandeha namaky, wearily, ho any Nophah, ary hatrany Medeba. "
21:31 Ary ny Isiraely dia nonina tao amin'ny tanin'ny Amorita.
21:32 Ary Mosesy naniraka ny sasany mba hijery Jazera. Ireo voasambotra ny zana-bohiny ka nahazo ny mponina.
21:33 Ary niverina ny olona ka niakatra ny tenany, teny an-dalana Basana. ary ary, ny mpanjakan'i Basana, nihaona azy ny vahoakany rehetra, hiady tao Edrehy.
21:34 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy: "Aza matahotra azy. Fa efa natolotro azy, sy ny vahoakany rehetra, ary koa ny taniny, eo an-tananao. Ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin'i Sihona, ny mpanjakan'ny Amorita, ny mponina Hesbona. "
21:35 Noho izany, dia namely azy ihany koa, sy ny zanany, sy ny vahoakany rehetra, na dia ny ho fongana tampoka, dia nahazo ny taniny.

Nomery 22

22:1 Dia niainga ka nanao toby tao Arbota-moaba, ampitan'i Jordana, izay Jeriko no misy.
22:2 Ary Balaka, ny zanak'i Zipora, nahita izay rehetra efa nataon'ny Isiraely tamin'ny Amorita,
22:3 ary ny Moabita ilay fahoriana fahatahorana azy, ary izy ireo tsy afaka mitondra ny fanafihana,
22:4 Ary hoy ireo lehibe no firazanany Midiana: "Toy izany no hamafa ity vahoaka ity ireo rehetra izay monina ao ny fari-, Toy izany koa fa ny omby no zatra hamiravira avy ahitra, rehetra hatrany amin'ny fakany. "Tamin'izany fotoana izany, tonga mpanjakan'i Moaba.
22:5 Noho izany, dia naniraka olona tany amin'i Balama, ny zanak'i Beora, mpahita izay nonina ambonin'ny renirano ny tanin'ny taranak'i Amona, mba hiantso azy, ary ny hoe: "Indro, ny olona efa nivoaka avy tany Ejipta, izay nandrakotra ny tany. Izy ireo nitoby tandrifin'i ahy.
22:6 Noho izany, avy ka ozòny ity vahoaka ity, fa mahery noho izaho. raha, amin'ny fomba, Mba ho afaka hamely azy ireo sy hitondra azy ireo amin'ny taniko. Satria fantatro fa izay tsofinao rano dia ho sambatra, ary izay ozoninao dia ho voaozona. "
22:7 Ary ny loholon'ny Moabita, sy ny lehibe amin'ny alalan'ny teraka Midiana, nitohy tamin'ny, mihazona ny vidin-sikidy teny an-tanany. Ary nony efa tonga tamin'i Balama, ary efa nanazava taminy ny teny rehetra Balaka,
22:8 dia namaly, "Tomoera ho an'ny anio alina, fa izaho hamaly amin'ny Tompo na inona na inona no hilaza amiko. "Ary raha nitoetra teo Balama, Andriamanitra ka nanao taminy hoe:,
22:9 "Inona no olona te-hiaraka aminao?"
22:10 Hoy ny navaliny, "Balaka, ny zanak'i Zipora, ny mpanjakan 'ny Moabita, no naniraka ahy,
22:11 nanao hoe:: 'Indro, firenena, izay nivoaka avy tany Ejipta, no nandrakotra ny tany. Avia ka hanozona azy, amin'izay mba, amin'ny fomba, Mba ho afaka hiady aminy ka handroaka azy. ' "
22:12 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Balama, "Aza mandeha miaraka aminy, ary aza manozona izany firenena izany, fa voatahy izy. "
22:13 ary, eny, nifoha maraina, nanao tamin'ny mpitarika, "Mandehana any amin'ny taninareo, fa Jehovah efa voarara ahy tsy hankeo aminao. "
22:14 miverina, ny mpitarika hoy izy tamin'i Balaka, "Balama dia tsy nety nandeha niaraka taminay."
22:15 Indray, dia naniraka olona maro hafa, ary izao no tsara kokoa noho ireo efa nirahiny hialoha.
22:16 Ary rehefa tonga ireo tamin'i Balama, hoy izy ireo: "Ary hoy i Balaka, ny zanak'i Zipora. Aza misalasala manatona ahy.
22:17 Fa vonona aho hanome voninahitra anao, ary na inona na inona no tianao, Homeko ho anao. Avia, ka ozòny ity firenena ity. "
22:18 namaly Balama: "Na dia Balaka dia homena ny ahy an-tranony, feno volafotsy sy ny volamena, Mbola tsy ho afaka hanova ny tenin 'ny Tompo Andriamanitro, na hoe bebe kokoa, na hoe tsy.
22:19 Dia miangavy anareo aho mba hijanona noho izany alina iny, ka mba ho fantatro izay ny Tompo dia hamaly ahy indray. "
22:20 Noho izany, Andriamanitra nankao amin'i Balama tamin'ny alina, ka nanao taminy hoe:: "Raha ireo lehilahy ireo tonga haka anao, dia mitsangàna, ka mandehana ihany miaraka aminy; nefa afa-tsy toy izany hatrany no manao izay tiako andidiako anareo. "
22:21 Balama nifoha maraina, ary ny borikiny saddling, dia niainga aminy.
22:22 Ary dia tezitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo nijanona teo an-dalana tandrifin'i Balama, izay nipetraka teo amin'ny boriky, ary izy roa mpanompony izay nanaraka azy.
22:23 Ary ny boriky, mamantatra fa ny anjely nijoro teo an-dalana miaraka amin'ny sabatra voatsoaka, nitodika avy-dalana dia nandeha namaky ny saha. Ary rehefa namono azy Balama ka nikasa ny hiverina azy ny lalana,
22:24 ny anjely nijanona teo amin'ny fitoerana èty eo anelanelan'ny manda roa, izay ny tanim-boaloboka dia fonosina.
22:25 Ary ny boriky, nahita izany, mby akaiky ny tenany amin'ny rindrina, ary norakofako ny tongotry ny mpitaingina. Dia nikapoka azy indray.
22:26 Ary, kanefa, ny Anjely mandalo eo amin'ny fitoerana èty, toerana iray dia tsy afaka ny hihataka, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, nitsangana mba hitsena azy.
22:27 Ary rehefa ny boriky nahita ny anjely nitsangana tao, dia niankohoka teo ambanin'ny tongony ny mpitaingina, izay, rehefa tezitra, namely ny lafiny mafy dia mafy kokoa amin'ny Club.
22:28 Dia nosokafan'i Jehovah ny vavan'ny boriky, ary hoy izy:: "Inona no nataoko taminao? Nahoana no hamely anao aho, indro ankehitriny, fanintelony?"
22:29 namaly Balama, "Noho ny mendrika azy, ary efa nampahory ahy. Raha mba nanana sabatra aho, ka mba manindrona anao. "
22:30 Hoy ny boriky: "Moa tsy izaho ny biby, izay efa foana zatra mipetraka, na dia mandraka androany? Teneno aho, oviana ve aho hanao toy izany koa ho anao. "Fa hoy izy:, "Mihitsy."
22:31 avy hatrany, ny Tompo namoha ny mason'i Balama, ary nahita ny anjely nijoro teo amin'ny lalana tamin'ny sabatra voatsoaka, ary ka hajaina azy mora eny an-kianja.
22:32 Ary hoy ilay anjely taminy: "Nahoana no nikapoka ny borikinao intelo? No nahatongavako ho fahavalo ho anao, satria mivarina amin-doza ny fomba sy manohitra Ahy ihany.
22:33 Ary raha tsy ny boriky efa nivily niala tamin'ny lalana, mamela toerana ho an'ny mpanohitra, Matiko mihitsy ianao, ka ho velona. "
22:34 hoy Balama: "Efa nanota, nefa tsy fantany fa nitsangana hamely ahy. Ary ankehitriny, raha tsy sitrakao izany ho ahy hanohy, Dia hiverina aho. "
22:35 Hoy ilay anjely, "Mandehana ihany miaraka aminy, nefa mitandrema tsy hiteny na inona na inona afa-tsy izay no mampianatra anao. "Ary dia, dia nandeha niaraka tamin'ireo mpitondra.
22:36 Ary nony efa nandre izany Balaka, dia nivoaka izy mba hitsena azy tao amin'ny tanàna ny Moabita, izay no misy eo amin'ny sisin-tanin'i Arnona furthest.
22:37 Ary hoy izy tamin'i Balama: "Dia naniraka olona hiantso anao. Nahoana ianao no tsy tonga atỳ amiko avy hatrany? Moa satria Tsy zakako izaho handoa ny vola lany noho ny tonga?"
22:38 Ary izy namaly azy: "Indro, Inty aho. Aho afaka milaza teny akory hafa noho izay Andriamanitra dia nataony tao am-bavako?"
22:39 Noho izany, izy ireo nanohy miara-, ary tonga tao an-tanàna, izay tao furthest sisin-ny fanjakany.
22:40 Ary rehefa Balaka namono omby sy ondry aman'osy, dia naniraka ny fanomezam-pahasoavana tamin'i Balama, sy ny mpitarika izay teo aminy.
22:41 Avy eo, nony maraina tonga, dia nitondra azy ho any amin'ny avo Bala, Ary nibanjina teo amin'ny lavitra indrindra ampahany amin'ny mponina.

Nomery 23

23:1 Ary hoy Balama tamin'i Balaka, "Manorena alitara fito eto ho ahy, ka manamboara ho maro zanak'omby, ary toy izany koa ny ondrilahy maro. "
23:2 Ary rehefa nanao zavatra araka ny tenin 'i Balama, dia nametraka ombilahy kely ary miara-ondrilahy iray avy teo ambonin'ny isan'alitara.
23:3 Ary hoy Balama tamin'i Balaka: "Mijoroa ho vetivety foana ny Famonoana Tambabe akaikin'ny, mandra-mandeha, mba hahitana raha angamba ny Tompo dia hihaona amiko. Ary na inona na inona Izy handidy, Holazaiko aminao. "
23:4 Ary rehefa niala haingana, Andriamanitra dia nihaona taminy. ary Balama, miresaka aminy izy, nanao hoe:: "Efa nanendry ny alitara fito, ary efa nametraka ny zanak'omby sy ondrilahy iray tsirairay. "
23:5 Ary Jehovah napetrany ny teny teo am-bavany, ka hoy Izy:: "Miverena any amin'i Balaka, ary ianao dia hanao hoe izany. "
23:6 miverina, Moa hita fa Balaka nijoro teo akaikin'ny ny Famonoana Tambabe, rehetra ny mpitondra ny Moabita.
23:7 Ary nitsangana ka nivavaka fanoharana, hoy izy:: "Balaka, mpanjakan 'ny Moabita, dia nitondra ahy avy any Arama, avy tany amin'ny tendrombohitra atsinanana. 'Mivoaha,' hoy izy, 'I Jakoba sy ny ozona. Faingana manameloka ny Isiraely. '
23:8 Hataoko ahoana no fanozona azy, izay tsy nozonin'Andriamanitra? Nahoana no manameloka azy aho, izay tian'i Jehovah tsy manameloka?
23:9 Dia hijery azy avy eny an-tampon'ny ny vato, ary izaho dia mihevitra azy any amin'ny havoana. Ity firenena ity, dia hitoetra mitokana, ka dia tsy isaina any amin'ny firenena.
23:10 Iza no mahisa ny vovoka ao Jakoba, ary iza no mahalala ny isan'ny Isiraely tahiry? Enga anie ny fanahiko ho faty marina ny fahafatesana, ary aoka ny hiafarako ho tahaka ny azy. "
23:11 Ary hoy Balaka tamin'i Balama: "Inona izao ataonareo? Nantsoiko ho anao, mba hanozona ny fahavaloko, ary ny mifanohitra, mitahy azy ireo ianao. "
23:12 Ary izy namaly azy, "Ahoana no ahafahako milaza na inona na inona afa-tsy ny zavatra ny Tompo baiko?"
23:13 Noho izany, hoy Balaka: "Andeha hiaraka amiko ho any amin'ny tany hafa, avy izay hahitanao ny ampahany amin 'ny Isiraely, na dia tsy afaka mahita azy rehetra. Hanozona azy niala teo. "
23:14 Ary rehefa nitondra azy teny an-tampon'ny toerana, teo an-tampon'ny tendrombohitra Pisga, Balama nanorina alitara fito, ary mametraka ny isan-ombilahy kely ary ondrilahy,
23:15 dia hoy izy tamin'i Balaka, "Mitoera eto akaikin'ny ny Famonoana Tambabe, raha mbola manohy eo mba hitsena azy. "
23:16 Ary rehefa Jehovah efa nitsena azy, ka efa nataony ny teny teo am-bavany, hoy izy:, "Miverena any amin'i Balaka, ka dia izao no afaka lazainao aminy. "
23:17 miverina, dia nahita azy nijoro teo akaikin'ny ny Famonoana Tambabe, ary ny mpitarika ny Moabita niaraka taminy. Dia hoy Balaka taminy, "Inona no manana ny Tompo niteny?"
23:18 Fa, maka ny fanoharana, hoy izy:: "Mitsangàna, fikasana, ary mihaino. Henoy, ianao zanak'i Zipora.
23:19 Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny olona, ka dia mba handainga, sady tsy dia tahaka ny zanak'olona, ka dia ho niova. Noho izany, rehefa niteny, no tsy hanao zavatra? Moa ve niteny izy, ary tsy tanteraka?
23:20 Nentina eto aho mba hitso-drano, ary tsy manan-kery aho mba hisakana ny fitahiana.
23:21 Tsy misy sampy eo amin'i Jakoba; ary tsy misy diso ny sary mba ho hita eo amin'ny Isiraely. Jehovah Andriamaniny no nomba azy, sy ny hanakoako ny mpanjaka fandresena dia ao aminy.
23:22 Andriamanitra dia nitondra an'i Jesosy ho avy tany Ejipta; ny heriny dia tahaka ny an'ny rhinoceros.
23:23 Tsy misy mpanandro in Jakoba, na sikidy teo amin'ny Isiraely. Amin 'ny fotoany, no holazaina amin'i Jakoba sy Isiraely izay efa nataony.
23:24 Indro, ny vahoaka hitsangana toy ny liom-bavy, sy handry izy toy ny liona. Anefa izy ireo, dia tsy handry izy mandra-mandany ny babo sy misotro ny ran'ny voavono. "
23:25 Ary hoy Balaka tamin'i Balama, "Aza manozona azy, na mitso-drano azy. "
23:26 Ary hoy izy:, "Tsy efa nolazaiko taminareo fa na inona na inona Andriamanitra dia nandidy ny ahy, I hanao?"
23:27 Dia hoy Balaka taminy: "Avia ary Izaho hitondra anao any amin'izay tany hafa. Raha izany angamba mba hahafaly an'Andriamanitra, dia mety manozona azy ireo avy any. "
23:28 Ary rehefa nitondra azy teo an-tampon'i Peora tendrombohitra, izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny tany efitra,
23:29 Dia hoy Balama taminy, "Manorena alitara fito eto ho ahy, ka manamboara ho maro zanak'omby, ary toy izany koa ny ondrilahy maro. "
23:30 Balaka dia nanao araka izay efa nolazain'i Balama, ary nampitoeriny avy teo ambonin'ny isan'alitara ombilahy kely ary ondrilahy.

Nomery 24

24:1 Ary nony efa nahita Balama fa sitrak'i Jehovah ny hitahy ny Isiraely tokony, izy tsy mba nivoaka araka izay efa nialoha, hitady sikidy. Fa mitarika ny tavany tandrifin'ny efitra,
24:2 dia nanandratra ny masony, dia nahita ny Isiraely mitoby an-day araka ny fireneny avy. Ary ny Fanahin 'Andriamanitra azy maimaika,
24:3 maka ny fanoharana, hoy izy:: "Balama, ny zanak'i Beora, ny lehilahy izay efa nanohintohina maso,
24:4 ny mpihaino ny toriteny 'Andriamanitra, izay efa nibanjina teo amin'ny fahitana avy amin'ny Tsitoha, izay lavo teo ary ny masony dia misokatra, Nanambara:
24:5 'Akory ny hatsaran'ny tabernakelinao ny olonao, Ry Jakoba, ary ny lay, Ry Isiraely!
24:6 Toy ny ala izy ireo lohasaha, tahaka ny saha akaikin'ny renirano resaka ampondra nindramina, tahaka ny trano rantsan-kazo izay efa raikitra ny Tompo, toy ny hazo sedera akaiky rano.
24:7 Hisy rano mandeha avy amin'ny siny, ary ny taranany dia ho ao anatin'ny rano be, satria Agaga, ny mpanjaka, dia ho voan'ny, ary ny fanjakany dia ho nesorina.
24:8 Away avy any Ejipta, Andriamanitra dia nitondra azy, manan-kery avy toy ny rhinoceros. Ary handevona ny firenena izay fahavalony, ka hotapatapahiny ny taolany, ary haripany amin'ny zana-tsipìka.
24:9 mandry, efa nandry toy ny liona, ary toy ny liom-bavy, izay tsy misy olona no sahy hanaitra. Izay mitahy anao, dia ny tenany ihany koa ho voatahy. Izay manozona anao, dia azo heverina ho voaozona. "
24:10 ary Balaka, satria tezitra tamin'i Balama, niteha-tanana izy ka nanao hoe:: "Tsy niantso anao Hanozona ny fahavaloko, ary, ny mifanohitra, efa nitso-drano azy intelo.
24:11 Miverena any amin'ny toerana. Nanapa-kevitra aho, tokoa, hanome voninahitra anao indrindra, fa ny Tompo efa nisakana anao tsy hahazo voninahitra ny voatendry. "
24:12 Namaly Balama tamin'i Balaka: "Tsy efa manao amin'ny iraka, izay nirahinao tamiko va aho:
24:13 Na dia homen'i Balaka an-tranony, feno volafotsy sy ny volamena, Mbola afaka: Tsy hiala ny tenin 'ny Tompo Andriamanitro, mba manolotra na inona na inona, na tsara na ratsy, avy ny fony; fa na inona na inona ny Tompo dia miteny, izany, koa, I hiteny.
24:14 Na izany aza tena, tahaka ny manohy hatrany ny fireneko, Izaho no hanome anareo hevitra ny amin'ny zavatra firenena ity no hanao ny firenenao any am-parany fotoana. "
24:15 Noho izany, maka ny fanoharana, Izy indray niteny: "Balama, zanak'i Beora, ny lehilahy izay efa nanohintohina maso,
24:16 ny mpihaino ny toriteny 'Andriamanitra, izay mahalala ny fotopampianaran 'ny Avo Indrindra, ary izay mahita ny fahitana avy amin'ny Tsitoha, izay, mianjera, manana maso misokatra, Nanambara:
24:17 Hitako Izy, nefa tsy ankehitriny. Aho, dia faly mijery azy, fa tsy ho ela. Ny kintana dia hitsangana avy amin'i Jakoba, Ary ny tsorakazo kosa mitsimoka ny amin'ny Isiraely. Dia hamely ny mpifehy Moaba, dia handrava ny taranak'i Seta.
24:18 Ka izy no handova Idomea; ny zara-tanin'i Seira no ho latsaka ny fahavalony. Na izany aza tena, Isiraely dia manao hery.
24:19 Avy amin'i Jakoba no ho izay no ho mpanapaka. Ary ho lany ringana ny sisa tavela tao an-tanàna. "
24:20 Ary raha nahita ny Amalekita, maka ny fanoharana, hoy izy:: "Amaleka, voalohany any amin'ny jentilisa, izay tena parany izany fahaverezana. "
24:21 Toy izany koa, nahita ny Kainites, ary nitsangana ka nivavaka fanoharana, hoy izy:: "matanjaka, tokoa, no fonenana. Fa na dia hametraka ny akaninao eny amin'ny vatolampy,
24:22 ary ianao kosa ho olom-boafidy eo amin'ny fototr'isiraely Kain, mandra-pahoviana no ho afaka hijanona? Fa Asyria dia hahatratra anareo babo. "
24:23 Ary nitsangana ka nivavaka fanoharana indray mandeha indray izy nanao hoe:: "Indrisy! Iza no ho afaka ho tafavoaka velona, Andriamanitra dia manao ireo zavatra ireo?
24:24 Dia tonga tamin'ny teny grika sambo mpiady avy any Italia. Dia handresy ny Asyrianina, ary izy no nandrava ilay Hebreo, nefa, any amin'ny tena farany, dia ho levona izy ireo. "
24:25 Dia niainga Balama, ary niverina ho any amin'ny fonenany. Toy izany koa, Balaka dia niverina, eny an-dalana izay efa tonga.

Nomery 25

25:1 Ary ny Isiraely, tamin'izany fotoana izany, nonina tao Sitima, ary ny olona dia fornicating tamin'ny zanakavavin'ny Moabita,
25:2 izay niantso azy ireo ny sorona. Ary nihinana, ary niankohoka ny andriamaniny.
25:3 Ary ny Isiraely dia nanomboka ho any Bala Peora. Ary toy izany ny Tompo, rehefa tezitra,
25:4 niteny tamin'i Mosesy, "Alao ny mpitarika ny vahoaka, ary nahantona teo amin'ny hazo manohitra ny masoandro, ka ny fahatezerako hitranga anefa mety ho amin'ny Isiraely. "
25:5 Ary hoy Mosesy tamin'ny mpitsara ny Isiraely:, "Aoka ny tsirairay samy mamono ny mpiara-monina, izay efa natomboka any Bala Peora. "
25:6 Ary indro, anankiray amin'ny zanak'Israely niditra, eo imason'ny rahalahiny, amin'ny vehivavy janga Midiana, ao anatin'ny heverina Mosesy sy ny vahoaka rehetra ny taranak'i Israely, izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny trano-lay.
25:7 Ary rehefa ren'i Finehasa, zanak'i Eleazara, ny zanak'i Arona mpisorona, no mahita, dia nitsangana niala teo amin'ny vahoaka, ary, maka ny sabatra,
25:8 dia niditra tao araka ny lehilahy israelita, ho any an-brothel, ary izy roa lahy nandefona tamin'izany andro izany, manokana, ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny toerana misy ny pananahana. Ary dia nitsahatra ny loza tsy ho eo amin'ny Zanak'Isiraely.
25:9 Ary dia matin'ny amby roa-efatra arivo lahy.
25:10 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy:
25:11 "Finehasa, zanak'i Eleazara, ny zanak'i Arona mpisorona, no hitranga anefa ny fahatezerako avy amin'ny Zanak'Isiraely. Fa izy dia nifindra azy mafy ny zotom-poko, ka dia izaho, tamin'ny fahasaro-piaroko, tsy mety hamafa ny Zanak'Isiraely.
25:12 Noho io, lazao aminy hoe:: Indro, Omeko azy ny fiadanan 'ny fanekeko.
25:13 Ary ny fanekena 'ny fisoronana mandrakizay ho toy ny be ho azy ny taranany. Fa izy dia be zotom-po ho an'ny Andriamaniny, ary efa nanao fanavotana kosa ho an'ny ny faharatsian 'ny zanak'Israely. "
25:14 Ary ny anaran'ilay lehilahy Isiraelita lehilahy, izay novonoina tamin-dravehivavy Midianita, dia Zimry, zanak'i Saloma, ny mpitarika avy amin'ny maha mpihavana sy ny firenen'i Simeona.
25:15 Koa, Midianita vehivavy, izay novonoina ho faty niaraka tamin'i Kristy, natao hoe Cozbi, zanakavavin'i Zora, ny mpitarika ambony indrindra teo anivon 'ny Midiana.
25:16 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
25:17 "Aoka ny Midianita mahafantatra anao toy ny fahavalo, ary mamely azy ireo,
25:18 fa, koa, efa fitondran hamely anao amin'ny fankahalana, ary efa namitaka anao insidiously amin'ny alalan'ny sampy Peora, ary ny Cozbi, ny zanakavavin'ny mpitarika Midiana, ny anabaviny, izay nahafaty amin'ny andro 'ny loza noho ny mandroba tempoly ihany Peora. "

Nomery 26

26:1 Taorian'ny ran'ny meloka nalatsaka, Jehovah niteny tamin'i Mosesy, sy Eleazara, zanak'i Arona mpisorona:
26:2 "Alamino ny manontolo isa ny taranak'i Israely, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, araka ny tranony sy ny kinships, rehetra izay afaka nalefa hanafika. "
26:3 Ary noho izany, Mosesy sy Eleazara mpisorona, izay tany amin'ny Arbota-moaba, Jordana ambony, tandrifin'i Jeriko, niresaka tamin'ireo izay
26:4 hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, araka izay efa nandidian'i Jehovah. Ary izao no isany:
26:5 Ruben, ny voalohan-teraky ny Isiraely; zanany, Hanoka, avy izay manana ny fokon'ny Hanokita; sy Palo, avy izay manana ny fokon'ny Paloita;
26:6 ary Hezrona, avy izay manana ny fokon'ny Hezronita; ary Karmy, avy izay manana ny fokon'ny Karmita.
26:7 Ireo no fokon'ny avy amin'ny fototr'isiraely Ruben, izay hita isa mba amby efa-polo sy telo arivo telo-polo amby fiton-jato amby.
26:8 Ary ny zanak'i Palo: Eliaba;
26:9 ny zanany, Nemoela sy Datana ary Abìrama. Ireo no Datana sy Abìrama, ny mpitarika ny vahoaka, izay nitsangana teo anatrehan'i Mosesy sy Arona, teo amin'ny fikomiana tao Kora, rehefa nandà ny Tompo.
26:10 Ary ny tany, eo am-piandohan'ny ny vavany, nandany Kora, miaraka amin'ny maro hafa maty, rehefa may ny afo dimam-polo amby roan-jato lahy. Ary nisy fahagagana lehibe nataony,
26:11 amin'izay mba, rehefa maty Kora, ny zanany izay tsy ho very.
26:12 Ny taranak'i Simeona,, araka ny kinships: Nemoela, avy aminy ny fokon'ny Nemoelita; Guarantee, avy aminy ny fokon'ny Jaminita; Jakina, avy aminy ny fokon'ny Jakinita;
26:13 Sohar, avy aminy ny fokon'ny Soharites; Saoly, avy aminy ny ny fokon'ny Saolita.
26:14 Ireo no fokon'ny tahiry Simeona, izay isa manontolo amby roa-polo amby roa arivo sy roa alina.
26:15 Ary ny zanakalahin'i Gada, araka ny kinships: Zefona, avy aminy ny fokon'ny Zefonita; Hagy, avy aminy ny fokon'ny Hagita; izany, avy aminy ny fokon'ny Sonita;
26:16 tamin'i Ozny, avy aminy ny fokon'ny Oznita; samy hafa, avy aminy ny fokon'ny Erites;
26:17 tamin'i Aroda, avy aminy ny fokon'ny Arodita; Arely, avy aminy ny fokon'ny Arelita.
26:18 Ireo no fokon'i Gada, izay isa manontolo dia diman-jato amby efatra alina.
26:19 Ary ny zanakalahin'i Joda: Dia sy Onana, izay samy maty tany amin'ny tany Kanana.
26:20 Ary izao no zanakalahin'i Joda, araka ny kinships: Sela, avy izay manana ny fianakavian'ny Shelahites; Perez, avy izay manana ny fokon'ny Farezita; Zera, avy izay manana ny fokon'ny Zerita.
26:21 Koa, ny zanakalahin'i Fareza dia: Hezrona, avy izay manana ny fokon'ny Hezronita; sy Hamola, avy izay manana ny fokon'ny Hamolita.
26:22 Ireo no fokon'i Joda,, izay isa manontolo dia fito-diman-jato amby enina arivo.
26:23 Ary ny zanakalahin'i Isakara, araka ny kinships: Tola avy izay manana ny fokon'ny Tolaites; Pova, avy izay manana ny fokon'ny Puvahites;
26:24 Jasoba, avy izay manana ny fokon'ny Jasobita; Simrona, avy izay manana ny fokon'ny Simronita.
26:25 Ireo no kinships Isakara, izay isany-dia enim-polo amby telon-jato amby efatra arivo.
26:26 Ary ny zanakalahin'i Zebulon araka ny kinships: Sereda, avy izay manana ny fokon'ny Seredita; Elon, avy izay manana ny fokon'ny Elonita; Jahalela, avy izay manana ny fokon'ny Jahalelita.
26:27 Ireo no kinships Zebolona, izay isany dia diman-jato amby enina alina.
26:28 Ny zanak'i Josefa, araka ny kinships: Dia Manase sy Efraima.
26:29 Avy amin'i Manase no teraka Makira, avy izay manana ny fokon'ny Makirita. Makira torontoronina Gileada, avy izay manana ny fokon'ny Gileadita.
26:30 Gileada nanan-janakalahy: Jezera, avy izay manana ny fokon'ny Jezerita; ary Helek, avy izay manana ny fokon'ny Helekita;
26:31 sy Asriela, avy izay manana ny fokon'ny Asrielita; sy Sekema, avy izay manana ny fokon'ny Sekemita;
26:32 ary Semida, avy izay manana ny fokon'ny Semidita; sy Hefera, avy izay manana ny fokon'ny Heferita.
26:33 Ary Hefera niteraka an'i Zelofada, izay tsy nanan-janakalahy, fa ny vavy, izay voasoatra ireo: Mahala, ary Noa, sy Hogla, sy Milka, ary Tirza.
26:34 Ireo no fokon'i Manase, ary ny isany dia roa arivo amby dimam-polo amby fiton-jato.
26:35 Ary ny zanakalahin'i Efraima araka ny kinships dia ireo: Sotela, avy izay manana ny fokon'ny Sotelita; kapoaka, avy izay manana ny fokon'ny Bekerita; hitondra, avy izay manana ny fokon'ny Tahanita.
26:36 Koa, ny zanak'i Sotela dia Erana, avy izay manana ny fokon'ny Eranites.
26:37 Ary izao no kinships ny taranak'i Efraima, izay isany amby telo-diman-jato amby roa arivo.
26:38 Ireo no taranak'i Josefa, araka ny fianakaviany: ny taranak'i Benjamina ao amin'ny kinships: tsara tarehy, avy izay manana ny fokon'ny Belita; Asbela, avy izay manana ny fokon'ny Asibelita; tamin'i Ahirama, avy izay manana ny fokon'ny Ahiramita;
26:39 Kshufm, avy izay manana ny fokon'ny Sefofamita; Hofama, avy izay manana ny fokon'ny Hofamita.
26:40 Ary ny zanakalahin'i Bela: Arada sy Namana. avy Arad, ny fokon'ny Aradites; from Namàna, ny fokon'ny Naamanites.
26:41 Ireo no taranak'i Benjamina araka ny kinships, izay isany dia dimy arivo amby efa-polo amby enin-jato.
26:42 Ary ny zanakalahin'i Dana, araka ny kinships: Sohama, avy izay manana ny fokon'ny Sohamita. Izao no kinships Dana, araka ny fianakaviany.
26:43 Ireo rehetra ireo no Sohamita, izay isany-dia enim-polo amby efa-jato amby efatra arivo.
26:44 Ny taranak'i Asera, araka ny kinships: Jimna, avy izay manana ny fokon'ny Imnahites; Jisvy, avy izay manana ny fokon'ny Jisvita; Beria, avy izay manana ny fokon'ny Beriahites.
26:45 Ary ny zanakalahin'i Beria: Heber, avy izay manana ny fokon'ny Heberites; sy Malkiela, avy izay manana ny fokon'ny Malkielita.
26:46 Ary ny anaran'ny zanakavavin'i Asera dia Sera.
26:47 Ary izao no kinships taranak'i Asera, ary ny isany dia dimam-jato amby telo arivo sy efatra.
26:48 Ny taranak'i Naftaly, araka ny kinships: Jaziela, avy izay manana ny fokon'ny Jazielita; hallucinations, avy izay manana ny fokon'ny Gonita;
26:49 Jezera, avy izay manana ny fokon'ny Jezerita; Silema, avy izay manana ny fokon'ny Silemita.
26:50 Ary izao no kinships tamin'ny taranak'i Naftaly araka ny fianakaviany, izay efa-polo isa-efa-jato amby dimy arivo.
26:51 Ary izao no isa ny taranak'i Israely, izay isan'ny: enina hetsy sy iray telo-polo amby fiton-jato amby arivo.
26:52 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
26:53 "Ary ny taninao hozaraina amin'ny ireo, toy ny fananany, araka ny isa ny anarany.
26:54 Ho an'ny maro kokoa no manome misimisy kokoa, ary ny ambany isa, ny ampahany kely indrindra. Ny tsirairay, toy ny ankehitriny natao, ny taniny dia ho voavonjy.
26:55 Anefa izany afa-tsy ny tany hatrany dia filokana no hizarana ny foko sy ny fianakaviana.
26:56 Na inona na inona hitranga ny filokana ho, dia hahazoany fankasitrahana, na ny lehibe, na ny kely.
26:57 Toy izany koa, izao no isan'ny taranak'i Levy, araka ny fianakaviany: Gersona, avy izay manana ny fokon'ny Gersonita; Kehata, avy izay manana ny fokon'ny Kehatita; Merary, avy izay manana ny fokon'ny Merarita.
26:58 Ireo no fokom-pirenen'ny Levita: Ny fianakavian'i Libny, ny fianakavian'i Hebroni, ny taranak'i Maly, ny fianakaviana Mosy, ny fianakaviana Kora. Na izany aza tena, Kehata torontoronina Amram,
26:59 izay nanana vady, Jokebeda, ny zanakavavin'i Levy, izay naterany tany Egypta,. niteraka, ny vadiny Amrama: lahy, Arona sy Mosesy, ary koa ny anabaviny, Miriam.
26:60 Avy naterak'i Arona dia Nadaba sy Abiho, ary Eleazara sy Itamara.
26:61 ireo, Nadaba sy Abiho dia maty, rehefa nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah.
26:62 Ary izao no voalamina rehetra: telo arivo amby roa-ny lahy sy ny vavy ny lahy, hatramin'ny iray volana sy ambony. Fa izy ireo tsy mba nisaina teo amin'ny Zanak'Isiraely, sady tsy nisy zara-tany nomena azy ireo amin'ny hafa.
26:63 Ary izao no isan'ny Zanak'Isiraely, izay voasoratra Mosesy sy Eleazara mpisorona, teo Arbota-moaba, Jordana ambony, tandrifin'i Jeriko.
26:64 Anisan'izany, iray amin'izy ireo dia tsy natao ho isan'ny talohan'ny, Mosesy sy Arona tany an-efitra Sinay.
26:65 Fa Jehovah efa nilaza fa ho faty rehetra any an-efitra. Ary ny anankiray teo aminy dia tsy mbola, afa-tsy Kaleba, zanak'i Jefone, sy Josoa, zanak'i Nona.

Nomery 27

27:1 Ary nisy nanatona ny zanakavavin'i Zelofada, ny zanak'i Hefera, zanak'i Gileada, ny zanak'i Makira, , zanak'i Manase,, izay zanak'i Josefa: ary ny anarany dia Mahala, ary Noa, sy Hogla, sy Milka, ary Tirza.
27:2 Dia nitsangana teo anatrehan'i Mosesy sy Eleazara mpisorona, ary ny mpitondra ny vahoaka, eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay ny fanekena, ka hoy izy::
27:3 "Ny rainay dia maty tany an-efitra, ka dia tsy mba teo ny fikomiana, izay namporisika hamely ny Tompo eo ambany Kora, fa maty tany amin'ny fahotany avy ihany; izy tsy nanan-lahy lahy. Nahoana no nesorina ny anarany avy ny fianakaviany, noho izy tsy nanan-janakalahy? Mba omeo zara-tany eo amin'ny havany ny Ray. "
27:4 Ary Mosesy dia niresaka momba ny raharaha ny fitsarana 'ny Tompo.
27:5 Ary hoy Jehovah taminy:
27:6 "Marina ny tenin'ny zanakavavin'i Zelofada dia nangataka zavatra fotsiny. Koa omeo zara-tany eo amin'ny havany-drainy, ary aoka handimby azy tao amin'ny zara-taniny.
27:7 Ary ny Zanak'Isiraely, no ilazako izany zavatra izany:
27:8 Raha misy lehilahy maty tsy zazalahy, ny zara-taniny dia hafindra any ny zanany vavy.
27:9 Ary raha tsy manan-janakavavy, ny rahalahiny no handimby azy.
27:10 Fa raha tsy misy rahalahy ihany koa, no hanome ny zara ho an'ny rahalahy-drainy.
27:11 Fa raha tsy manan-ray dadatoa, ny lova dia homena ho an 'ireo izay akaiky indrindra ho azy. Ary izao no ho, fa ny Zanak'Isiraely, voatokana ho lalàna mandrakizay, araka ny Tompo dia nampianatra an'i Mosesy. "
27:12 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy: "Niakatra tao amin'ity tendrombohitra ity, Abarima, ary mieritreritra avy tany ny tany, izay homeko ny zanak'Israely.
27:13 Ary rehefa hitanao izany, dia ary avy eo vao ny olona, tahaka ny rahalahinao Arona dia nankao.
27:14 Fa nanafintohina ahy tany an-efitra Sina tamin'ny fanoherana nataon'ny vahoaka; sady tsy nisy ianao vonona ny hanamasina Ahy eo imasony noho ny rano. Izany no ranon'i ny fifanoherana any Kadesy any an-efitra Sina. "
27:15 Mosesy namaly ka nanao taminy:
27:16 "Enga anie ny Tompo, Andriamanitry ny fanahin'ny nofo rehetra, manome ny olona, izay mety hanapaka izany vahoaka,
27:17 ary izay mety ho afaka hivoaka sy hiditra eo anoloany, ary izay mety hitarika azy na hitarika azy ireo amin'ny: fandrao ny vahoakan 'ny Tompo ho toy ny ondry tsy misy mpiandry. "
27:18 Ary hoy Jehovah taminy: "Alao ho anao Josoa, ny zanak'i Nona, ny lehilahy izay nanana ny Fanahy kosa dia, ary apetraho ny tananao izy.
27:19 Ary Josoa hijanona eo anatrehan'i Eleazara mpisorona sy ny vahoaka manontolo.
27:20 Ary ianao no hanome azy ny didy teo imason'ny rehetra, ary ny ampahany amin 'ny voninahitrao, ka ny manontolo fiangonana, dia ny zanak'Israely mba hihaino azy.
27:21 Ho azy, Raha misy zavatra tokony hatao, Eleazara mpisorona dia hanontany ny Tompo. izy, sy ny zanak'i Isiraely izay nanaraka azy, ary ny sisa amin'ny vahoaka, hivoaka sy hiditra ao amin'ny ny teniny. "
27:22 Mosesy nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra. Ary rehefa nentiny niakatra Josoa, izy ho eo anatrehan'i Eleazara mpisorona, sy teo anatrehan'ny rehetra fanangonana ny olona.
27:23 Ary nametraka ny tànany amin'ny lohany, dia miverimberina izay rehetra efa nandidian'i Jehovah.

Nomery 28

28:1 Ny Tompo koa dia nilaza tamin'i Mosesy:
28:2 "Ampianaro ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Hanatitra ny fanatitra hohanina sy ny mofo, ary ny ditin-kazo manitra ny hanitra ankasitrahana indrindra, amin'ny fotoana mety ny.
28:3 Ary izao no fanatitra izay tsy maintsy manolotra: Roa immaculate iray taona isan'andro zanak'ondry toy ny mandrakizay Famonoana Tambabe.
28:4 Ary hanatitra ny anankiray amin'ny maraina, ary ny iray amin'ny hariva,
28:5 ary ny ampahafolon'ny efaha Lafarinina varimbazaha tsara toto, izay nafafy tamin'ny menaka madio indrindra, ary izay manana ny ohatry ny ampahefatry ny hina.
28:6 Izany no fanatitra dorana mandrakariva izay nateriny an-tendrombohitra Sinay ho hanitra ankasitrahana indrindra ny ditin-kazo manitra ho an'i Jehovah.
28:7 Ary izao no atero ho fanatitra aidina amin'ny divay, ny ampahefatry ny hina ho an'ny isan-janak'ondry iray, ao amin'ny fitoera-masin'i Jehovah.
28:8 Ary izao no atero ny zanak'ondry iray koa toy izany koa, amin'ny alina, araka izay rehetra ny fombam-pivavahana amin'ny maraina sy ny fanatitra aidina momba sorona, fa ho fanatitra indrindra hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
28:9 Avy eo, amin'ny andro Sabata, izao no atero roa immaculate iray taona, zanak'ondry, ary roa ampahafolon'ny vary tsara toto nafafy diloilo, toy ny sorona, ary koa ny fanatitra aidina momba
28:10 izay matetika nilatsaka tamin'ny Sabata tsirairay amin'ny maha-mandrakizay Famonoana Tambabe.
28:11 Avy eo, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, izao no atero ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah: ombilahy kely roa avy omby, ondrilahy iray, immaculate fito iray taona zanak'ondry,
28:12 ary telo ampahafolon'ny vary tsara toto nafafy diloilo, toy ny sorona, isaky ny ombilahy kely, ary roa ampahafolon'ny vary tsara toto nafafy diloilo, amin'ny isan-ondrilahy,
28:13 ary ny iray ampahafolon'ny vary tsara toto diloilo, ho sorona, ho an'ny isan-janak'ondry iray. Izany dia dorana ny ankamaroan'ny hanitra ankasitrahana, ary ny ditin-kazo manitra koa ho an'i Jehovah.
28:14 Ary izao no ho fanatitra aidina momba ny divay, izay tokony aidina ho isaky ny niharan-doza: antsasaky anjara ny hina amin'ny isan-ombilahy kely, ampahatelony ho an'ny isan-ondrilahy iray, ary ny ampahefatry ny zanak'ondry. Ary izao no ho fanatitra dorana ho an'ny rehetra ny volana, rehefa mahomby ny iray hafa ao amin'ny fihodinan'ny taona.
28:15 Toy izany koa, ny osilahy ho fanatitra ho an'i Jehovah noho ny ota, amin'ny mandrakizay sy ny fanatitra aidina momba dorana.
28:16 Avy eo, tamin'ny volana voalohany, ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana izany dia ny Paska 'ny Tompo.
28:17 Ary ny andro fahadimy ambin'ny folo ho panajana. Mandritra ny fito andro, Ka dia hihinana mofo tsy misy masirasira.
28:18 Ary tamin'ny voalohan'ny andro izao andro izao dia ho mendri-kaja sy masina; dia aza manao tao-zavatra akory ao aminy.
28:19 Ary izao no atero ny ditin-kazo manitra ny fanatitra dorana ho an'i Jehovah, ombilahy kely roa avy omby, ondrilahy iray, immaculate fito iray taona zanak'ondry;
28:20 ary isaky ny sorona, avy Lafarinina varimbazaha tsara toto izay efa voadio ho diloilo, telo ampahafolon'ny efaha isaky ny ombilahy kely, ary roa ampahafolon'ny efaha amin'ny isan-ondrilahy,
28:21 ary ny iray ho an'ny isan-janak'ondry iray ampahafolon'ny, izany hoe, fa ny zanak'ondry fito;
28:22 ary osilahy iray noho ny ota, ho fanavotana kosa ho an'ny anareo,
28:23 ankoatra ny fanatitra dorana maraina, zavatra izay ho mandrakariva manolotra.
28:24 Ary manao izany amin'ny andro tsirairay ny fito andro, toy ny kitay ny afo, ary ho toy ny tena hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah, izay hitsangana avy amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra aidina momba tsirairay.
28:25 Toy izany koa, ny andro fahafito dia tena homem-boninahitra, ary masina ho anareo. Any tao-zavatra akory, dia aza atao ao.
28:26 Ary koa ny andro ny voaloham-bokatra, araka ny herinandro efa tanteraka, raha izao no atero vokatra vaovao ho an'i Jehovah, dia ho mendri-kaja sy masina. Aza manao tao-zavatra akory ao aminy.
28:27 Ary izao no atero ho fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahana indrindra ho an'i Jehovah: ombilahy kely roa avy omby, ondrilahy iray, ary fito immaculate iray taona zanak'ondry,
28:28 ary koa, toy ny zavatra novonoiny hatao fanatitra, Lafarinina varimbazaha tsara toto nafafy diloilo, telo ampahafolon'ny efaha isaky ny ombilahy kely, roa amin'ny isan-ondrilahy,
28:29 iray ampahafolon'ny ho an'ny isan-janak'ondry iray, izay rehetra miara-dia zanak'ondry fito; toy izany koa, ny osilahy,
28:30 izay novonoina noho ny fanavotana, afa-tsy ny mandrakizay sy ny fanatitra aidina momba dorana.
28:31 Ary izao no atero afa-tsy izay no immaculate, sy ny fanatitra aidina momba. "

Nomery 29

29:1 "Ary ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia ho mendri-kaja koa sy masina ho anareo. Ao anatiny, dia aza manao tao-zavatra akory, satria ny andron 'ny fanenon' ny trompetra.
29:2 Ary izao no atero ho fanatitra dorana, ho toy ny tena hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: zanak'omby iray avy omby, ondrilahy iray, ary fito immaculate iray taona zanak'ondry;
29:3 ary, toy ny zavatra novonoiny hatao fanatitra, Lafarinina varimbazaha tsara toto nafafy diloilo: telo ampahafolon'ny efaha isaky ny ombilahy kely, roa ampahafolon'ny efaha isan-ondrilahy iray,
29:4 iray ampahafolon'ny efaha ho zanak'ondry, izay rehetra miara-dia zanak'ondry fito;
29:5 ary osilahy noho ny ota, izay aterina ho fanavotana kosa ho an'ny olona,
29:6 ankoatra ny fanatitra dorana tamin'ny andro voalohany amin'ny volana sy ny sorona, ary ny mandrakizay dorana sy ny fanatitra aidina momba mahazatra. By ihany ireo lanonana, izao no atero ditin-kazo manitra toy ny tena hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
29:7 Toy izany koa, andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany no ho aminareo sy mendri-kaja masina, ary aoka hampahory ny tenanareo. Aza manao tao-zavatra akory ao aminy.
29:8 Ary izao no atero ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, ho toy ny hanitra ankasitrahana indrindra: zanak'omby iray avy omby, ondrilahy iray, immaculate fito iray taona zanak'ondry;
29:9 sy ny fanatitra, Lafarinina varimbazaha tsara toto nafafy diloilo: telo ampahafolon'ny efaha isaky ny ombilahy kely, roa ampahafolon'ny efaha isan-ondrilahy iray,
29:10 iray ampahafolon'ny ho an'ny isan-janak'ondry iray, izay rehetra miara-zanak'ondry fito;
29:11 ary osilahy noho ny ota, afa-tsy ireo zavatra izay matetika ateriny noho ny fahadisoana toy ny fanavotana, ary ho toy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, ny sorona sy ny fanatitra aidina momba.
29:12 Na izany aza tena, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, izay ho masina ho anareo sy mendri-kaja, dia aza manao tao-zavatra akory ao aminy, Ary izao no hankalaza ny panajana ho an'i Jehovah mandritra ny fito andro.
29:13 Ary izao no atero ho fanatitra dorana, ho toy ny tena hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah: telo ambin'ny folo zanak'omby avy omby, ondrilahy roa, efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry;
29:14 ary raha ny fanatitra aidina momba, Lafarinina varimbazaha tsara toto nafafy diloilo: telo ampahafolon'ny efaha isaky ny ombilahy kely, izay rehetra miara-telo ambin'ny folo zanak'omby, ary roa ampahafolon'ny efaha amin'ny isan-ondrilahy, izany hoe, rehetra miara-ondrilahy roa,
29:15 ary ny iray ho an'ny isan-janak'ondry iray ampahafolon'ny, izay rehetra miara-zanak'ondry efatra ambin'ny folo,;
29:16 ary osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, ary ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:17 Ny andro manaraka, izao no atero roa ambin'ny folo zanak'omby avy omby, ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:18 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:19 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, ary ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:20 Ary tamin'ny andro fahatelo, izao no atero iraika ambin'ny folo zanak'omby, ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:21 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:22 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, ary ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:23 Ary tamin'ny andro fahefatra, izao no atero folo zanak'omby, ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:24 Ary ny sorona sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:25 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:26 Ary tamin'ny andro fahadimy, izao no atero sivy zanak'omby, ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:27 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:28 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:29 Ary tamin'ny andro fahenina, izao no atero valo zanak'omby, ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:30 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:31 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:32 Ary tamin'ny andro fahafito, izao no atero fito zanak'omby, ary ondrilahy roa, ary ny efatra ambin'ny folo immaculate iray taona, zanak'ondry.
29:33 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:34 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:35 Ary amin'ny andro fahavalo, izay tena voninahitra, dia aza manao tao-zavatra akory,
29:36 manolotra ny fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahana indrindra ho an'i Jehovah: zanak'omby iray, ondrilahy iray, ary fito immaculate iray taona zanak'ondry.
29:37 Ary ny fanatitra sy ny fanatitra aidina momba isaky-janak'omby sy ny ondrilahy ary ny zanak'ondry, dia hankalaza araka ny fombam-pivavahana,
29:38 amin'ny osilahy noho ny ota, afa-tsy ny mandrakizay Famonoana Tambabe, sy ny sorona sy ny fanatitra aidina momba azy.
29:39 Izany zavatra izany no haterinareo ho an'i Jehovah amin'ny fotoam-pivavahana, ankoatra ny voady sy ny fanatitra an-tsitrapo, toy ny Famonoana Tambabe, ho sorona, ho toy ny fanatitra aidina, na ho fanati-pihavanana niharam-boina. "

Nomery 30

30:1 Ary Mosesy nanazava tamin'ny zanak'Israely izay rehetra nandidian'i Jehovah azy.
30:2 Ary hoy izy tamin'ny mpitarika ny firenen'ny zanak'i Israely: "Izao no teny, ny Tompo izay nampianatra:
30:3 Raha misy olona hanala voady ho an'ny Tompo, na mamehy ny tenany amin'ny alalan'ny fianianana, dia tsy manao ny teniny nahafoana, fa izay rehetra nampanantenainy, dia hotanterahiny.
30:4 Raha misy vehivavy, izay any an-tranon-drainy, voady na inona na inona, na mamehy tena fianianana, ary mbola ao 'ny toetry ny fahazazany, raha fantatry ny rainy ny voady izay efa nampanantenaina izy na ny fianianana izay efa voatery izy ny fanahiny, ka dia nangina, izy no mendrika ho any amin'ny voady:
30:5 na inona na inona izy, na nianiana Nampanantena, izy no hamita amin'ny atao.
30:6 Fa raha ny rainy, , raha vao reny izany, dia nanohitra azy, na ny voady sy ny fianianana dia foanana, ary aza izy hatao mendrika ny teny fikasana, satria ny rainy nanohitra izany.
30:7 Raha manana-bady, ary izy efa nivoady na inona na inona, avy eo, indray mandeha ny teny efa naloaky ny vavany, ity dia efa maintsy ny fanahiny fianianana.
30:8 Ary tamin'ny andro ny vadiny handre izany, nefa tsy manohitra izany, izy no mendrika ho any amin'ny voady, ka dia hamaly izay nampanantenainy izy.
30:9 Fa raha, raha vao mandre izany, Mifanohitra izy izany, amin'izay dia hanana nahatonga ny fampanantenana, ary ny teny izay efa namehy ny fanahiny, ho nahafoana izany. Ny Tompo no ho tsara ho azy.
30:10 Mpitondratena sy nisara-panambadiana dia hisy vehivavy hamaly izay efa nivoady.
30:11 Raha vady ao an-trano ny vadiny no nahafono ny tenany amin'ny voady na fianianana,
30:12 raha nandre izany ny lahy, ary nangina, ka tsy manohitra ny teny fikasana, izy dia hamaly izay efa nampanantenaina.
30:13 Fa raha mifanohitra avy hatrany izany, dia tsy hatao mendrika ny teny fikasana. Fa ny lahy no nanohitra izany. Ary ny Tompo dia ho tsara ho azy.
30:14 Raha efa nivoady izy na mamatotra ny tenany amin'ny fianianana, mba hampahory ny fanahiny amin'ny alalan'ny fifadian-kanina, na amin'ny mifady ny zavatra hafa, fa aoka ho an'ny ny fanelanelanana ny vadiny, raha toa izy na tsy afaka manao izany.
30:15 Fa raha ny lahy, rehefa nandre izany, mbola mangina, ary fahatarana fitsarana mandra-pahatongan'ny andro hafa, na inona na inona efa nivoady na nampanantenaina, izy dia hamaly, fa rehefa nahare izany voalohany, dia mangina.
30:16 Ary raha izy ihany no nanohitra izany indraindray rehefa nahalala momba izany, dia ho meloka. "
30:17 Ary izao no lalàna izay efa nanendry ny Tompo tamin'i Mosesy, eo amin'ny mpivady, ny amin'ny ray sy ny zanakavavy, izay mbola ao amin'ny toetry ny fahazazana, na izay mitoetra ao-tranon-drainy.

Nomery 31

31:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
31:2 "Voalohany, hamaly ny zanak'Israely amin'ny Midiana, ary avy eo izany, dia hangonina any amin'ny razanao ianao. "
31:3 Ary niaraka tamin'izay dia hoy Mosesy:: "Miomàna ny lehilahy eo aminareo ho ady, mba ho afaka hanatanteraka ny famalian'Andriamanitra 'ny Tompo ny Midiana.
31:4 Dia aoka ny anankiray arivo lahy ho voafidy avy amin'ny isam-pirenena tamin'ny Isiraely, izay no irahina ho any ny ady. "
31:5 Ary nomeny iray avy isam-pirenena arivo, izany hoe, miaramila an-tongotra roa arivo amby iray ho an'ny ady.
31:6 Ary Mosesy dia naniraka azy Finehasa, ny zanak'i Eleazara mpisorona; koa, dia nanolotra azy ny fanaka masina, ary ny trompetra ny feo.
31:7 Ary rehefa efa nanafika ny Midianita ka efa nahery, dia namono ny lehilahy rehetra.
31:8 Ary novonoina ho faty amin'ny sabatra ny mpanjakany: House, dia Evy sy Rekema, dia Zora, ary Ahoana no, ary Reba, ny dimy mpitarika ny firenena, ary Balama, zanak'i Beora,.
31:9 Ary izy ireo nisambotra ny vehivavy sy ny zaza amim-behivavy, sy ny biby fiompiny, ary ny fananany rehetra; na inona na inona izy ireo afaka manana, , ka dia nofoanany.
31:10 Samy ny tanànany ary ny zana-bohiny, ary koa ny fiarovany, dia nodorany.
31:11 Ary dia nesorin'ny olona mpihaza avy ny zava-drehetra izay efa nosamborin'ny, na olona na biby fiompy.
31:12 Ary izy ireo nitondra ireo tamin'i Mosesy sy Eleazara mpisorona, ary ho an'izay rehetra maro be ny Zanak'Isiraely. Fa ny sisa amin'ny lahatsoratra dia nentiny ho any an-toby teo Arbota-moaba, akaikin'ny Jordana, tandrifin'i Jeriko.
31:13 Ary Mosesy, sy Eleazara mpisorona, ary ny mpitarika ny fiangonana nivoaka hitsena azy any an-dafin'i toby.
31:14 ary Mosesy, ho tezitra ny mpitarika ny tafika, ary ny tribunes, ary ny kapiteny, izay tonga avy tany an-tafika,
31:15 nanao hoe:: "Nahoana ianao no niaro ny vehivavy?
31:16 Moa tsy tokony ho ireo izay namitaka ny Zanak'Isiraely tao amin'ny soso-kevitra Balama, ary iza no nahatonga anao hanolotra ny Tompo noho ny ota Peora, noho izany ny olona ihany koa no nahafaty?
31:17 Noho izany, hatao maty izy rehetra: na inona na inona avy amin'ny lehilahy firaisana ara-nofo, na dia madinika, ary hanapatapaka ny tenda 'ireo vehivavy izay efa nahalala ny olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo.
31:18 Fa ny zanany vavy, sy ny vehivavy virijiny, piarovana ho anareo.
31:19 Ary hitoetra any an-dafin'ny toby hafitoana. Na iza na iza namono olona, na iza no nikasika iray izay novonoina, hodiovina amin'ny andro fahatelo sy amin'ny andro fahafito.
31:20 Ary ny olona rehetra tamin'ny zavatra nobaboina, na dia ny lamba, na ny fanaka, na ny zavatra ilaina hafa, vita avy amin'ny pelts na ny volon-osy, na avy amin'ny hazo, dia expiated. "
31:21 Toy izany koa, Eleazara mpisorona dia nilaza toy izany ny lehilahy tao an-miaramila izay efa nanafika: "Izao no didy ny lalàna, izay efa nandidian'i Jehovah an'i Mosesy:
31:22 Gold, ary ny volafotsy, ary varahina, sy vy, ary hitarika, ary vifotsy,
31:23 ary izay rehetra mety ho afaka hamaky ny afo, hodiovina amin'ny afo. Fa izay tsy afaka hanohana afo dia hiseho ho masina amin'ny rano ny fanavotana.
31:24 Ary ianao dia hanasa ny fitafianareo amin'ny andro fahafito, ary, rehefa avy nodiovina, dia hiditra ny toby. "
31:25 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy koa:
31:26 "Alao isa ny izay zavatra nampilazain'ny voasambotra, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, ianao sy Eleazara mpisorona, ary ny mpitarika ny sarambabem-bahoaka.
31:27 Ary ianao no hizara ny babo mitovy, eo anivon'ireo izay tany an-tafika, ary niady, sy tany amin'ny sisa amin'ny vahoaka.
31:28 Ary ianao no hahasaraka iray koa ho an'i Jehovah avy amin'ny anjaran'ny ireo izay niady sy tao an-ady: iray fanahiko ho afaka amin'ny diman-jato, toy ny avy amin'ny olona betsaka, toy ny avy amin'ny omby sy ny boriky ary ny ondry aman'osy.
31:29 Ary dia omeo ho an'i Eleazara mpisorona, satria ireo no voaloham-bokatra 'ny Tompo.
31:30 Toy izany koa, avy amin'ny antsasaky ny anjaran'ny an'ny zanak'Israely, dia handray ny fahadimam-polo izany lohan'ny olombelona, ary ny omby, sy boriky, ary ny ondry aman'osy, ary ny zavatra velona rehetra, ary homenareo ny Levita ireo izay mitsangana mpiambina eo amin'ny fikarakarana momba ny tabernakelin'i Jehovah. "
31:31 Ary Mosesy sy Eleazara nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
31:32 Ary ny babo izay efa nisambotra ny tafika efa enin-jato fito-ondry aman'osy dimy arivo,
31:33 fito-omby roa arivo,
31:34 arivo amby enina alina boriky,
31:35 ary roa arivo amby telo-fiainantsika olombelona, firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy, izay tsy nahalala ny olona.
31:36 Ary ny anankiray ny antsasaky ny anjara nomena ho an 'ireo izay efa teo amin'ny ady: telon-jato amby telo-fito arivo sy ondry aman'osy dimanjato amby.
31:37 avy amin'ireo, fa ny anjaran'ny Tompo, nisy nisaina: fito-polo amby enin-jato-ondry dimy;
31:38 ary hatramin'ny telo-omby enina arivo, fito-pihavanana dia omby roa;
31:39 avy amin'ny dimanjato amby telo alina boriky, amby enim-polo boriky iray.
31:40 Avy amin'ny enina arivo amby iray alina olona fanahy, dia lavo tamin 'ny ampahany amin' ny Tompo roa amby telo-polo fanahy.
31:41 Ary natolotr'i Mosesy ny isan 'ny voaloham-bokatra' ny Tompo an'i Eleazara mpisorona, araka ny efa nandidiana azy,
31:42 avy amin'ny antsasaky anjara an'ny zanak'Israely, izay efa nisaraka tamin'ny anjaran'ny tamin'ireo efa tany amin'ny ady.
31:43 Na izany aza tena, avy amin'ny antsasaky anjara izay lavo tamin 'ny sisa amin'ny vahoaka, izany hoe, avy telo-polo amby telon-jato-fito arivo sy ondry aman'osy dimanjato amby,
31:44 ary hatramin'ny telo-omby enina arivo,
31:45 ary hatramin'ny dimanjato amby telo alina boriky,
31:46 ary hatramin'ny enina arivo amby iray alina,
31:47 Ary nalain'i Mosesy ny fahadimam-polo lohany, ka nomeny ho an'ny Levita, izay mitsangana fiambenana amin'ny trano-lay fihaonana ny Tompo, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra.
31:48 Ary raha ny mpitarika ny tafika, ary ny tribunes, Ary ny kapiteny dia nanatona an'i Mosesy, hoy izy ireo:
31:49 "isika, mpanomponao, efa naka isa ny isan'ny lehilahy ady, Izay nanana ambanin'ny tanana, ka hitany fa tsy nisy tsy ampy.
31:50 Izany no antony, dia hanatitra tahaka ny fanomezana ho an'i Jehovah izay volamena ny tsirairay dia afaka mahita ny ao anatin'ny babo, in anklets sy ny sandry fatorana, peratra na firavaka, ary ny rojo kely, mba fifonana ho antsika ny Tompo. "
31:51 Ary Mosesy sy Eleazara mpisorona ny volamena rehetra nandray amin'ny isan-karazany,
31:52 milanja enina arivo sekely dimam-polo amby fiton-jato, avy amin'ny tribunes ary ny kapiteny.
31:53 Fa na inona na inona samy efa naka izany ho amin'ny babo dia ny.
31:54 Ary rehefa nekena, dia afak'ireo ny tanàna tao an-trano-lain'ny Vavolombelona, ho fahatsiarovana ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah.

Nomery 32

32:1 Ary ny zanakalahin'i Robena sy Gada dia nanana omby maro, sy ny fananany amin'ny omby aman'ondrinao tato hay tombanana. Ary rehefa nahita ny tany Jazera sy Gileada no nanome sakafo sahaza ho an'ny biby,
32:2 dia nankany amin'i Mosesy, sy Eleazara mpisorona sy ny mpitarika ny vahoaka, ka hoy izy::
32:3 "Atarota, Atarota sy Dibona, ary Jazera, sy Nimra, Hesbona, sy Elale, sy Sebama, sy Nebo, ary Beona,
32:4 ny tany, izay namely ny Tompo eo imason 'ny Zanak'Isiraely, dia tena faritra lonaka ho an'ny biby niandry. ary izahay, mpanomponao, manana omby maro be.
32:5 Ary noho izany dia mangataka aminareo, raha mahita fitia eo anatrehanao, fa homeny antsika, ny olom-peheziny, ho zara-tany, ary mba tsy hahatonga antsika hita an'i Jordana. "
32:6 Ary namaly Mosesy azy: "Tokony ny rahalahy handeha hiady, raha ianareo kosa hijanona eto?
32:7 Nahoana no hamadika ny sain 'ny Zanak'Isiraely, ka mba tsy ho sahy hiditra ao amin'ny tany izay ny Tompo dia homena azy?
32:8 Tsy ny razanareo hanao zavatra toy izany koa, fony nirahiko avy tao Kadesi-barnea hisafo ny tany?
32:9 Ary rehefa lasa ny lalana ho any amin'ny Lohasahan'ny ny sampahom-boaloboka, rehefa jerena ny faritra manontolo, dia nampitanondrika ny fon'ny Zanak'Isiraely, ka tsy hiditra ao amin'ny faritra izay nomen'ny Tompo azy ireo.
32:10 Ary satria tezitra, Jehovah nianiana, nanao hoe::
32:11 'Ireo lehilahy, izay niakatra avy tany Egypta, hatramin'ny roa-polo taona no ho ambony, dia tsy hahita ny tany, izay efa nampanantenaina eo ambany nianiana tamin'i Abrahama, Isaac, ary Jakoba. Fa izy ireo tsy hety hiaraka amiko,
32:12 afa-tsy Kaleba, ny zanak'i Jefone, Kenizita,, sy Josoa, zanak'i Nona; ireo no tanteraka ny sitrapoko. '
32:13 Ary ny Tompo, satria tezitra tamin'ny Isiraely, nitondra azy ireo tao amin'ny Mazava ho azy tany an-efitra efa-polo taona, mandra-taranaka iray manontolo, Izay efa nanao ratsy eo imasony, ritra.
32:14 Ary indro," hoy izy, "Ianareo mitsangana eo amin'ny toerana ny razanareo, ny offshoots sy ny nurslings mpanota, mba hampitombo ny fahatezeran'i Jehovah tamin'ny Isiraely.
32:15 Fa raha tsy vonona ny hanara-dia azy, dia hamela ny olona ao ambadiky any an-efitra, ary ianao kosa ho ny anton 'ny maty rehetra. "
32:16 Fa nanatona akaiky kokoa, hoy izy ireo: "Mpanamboatra isika ondry sy ny omby tsoavaly penina, ary koa tanàna voaro mafy, ho an'ny zanakay madinika.
32:17 Fa ny tenanay dia hanohy amin'ny, mitam-piadiana ka nampisikina hiady, teo anoloan'ny Zanak'Isiraely, mandra-hitarika azy ho any amin'ny fitoerany. Ny zanakay madinika, ary na inona na inona mety ho afaka hanana, dia ho eo mimanda tanàna, noho ny famitahana ny mponina.
32:18 Tsy hody any an-tranonay izahay, na dia mandra-zanak'Israely mba handova ny lovany.
32:19 Ary tsy mikatsaka na inona na inona ampitan'i Jordana, satria efa manana ny zara-tany eo amin'ny lafiny atsinanana. "
32:20 Ary hoy Mosesy taminy:: "Raha toa ka hanatanteraka ny zavatra Hianao efa nilaza, mety mivoaka, voaomana hiady, anoloan 'ny Tompo.
32:21 Ary aoka ny olona rehetra miady hazo fijaliana hita an'i Jordana, mandra-pahatongan'ny Tompo nanongana ny fahavalony,
32:22 ary ny tany efa nampanekena Azy. Dia tsy hanan-tsiny amin'ny TOMPO sy amin'ny Isiraely, ary dia hahazo ny faritra izay maniry eo anatrehan'i Jehovah.
32:23 Fa raha tsy manao izay nolazainao, tsy misy olona afaka misalasala fa ho nanota tamin'Andriamanitra. Ary fantaro izao: ny fahotana dia hahatratra anareo.
32:24 Noho izany, hanangana tanàna ho an'ny zanakareo madinika, sy ny penina sy ny tranon ho an'ny ondry aman'osinareo sy ny omby; ary hotanterahiny izay efa nampanantenainao. "
32:25 Ary ny taranak'i Gada sy Robena niteny tamin'i Mosesy: "Mpanomponao izahay, isika, dia manao izay, ny mpanapaka, baiko.
32:26 Dia hiala ao ambadiky ny madinika, ary ny vadiny, ary ny ondry aman'osy sy ny omby, ao amin'ny tanànan'i Gileada.
32:27 ary izahay, mpanomponao, Raharaha tsara ihany-ampy fitaovana, handeha hanafika, tahaka ny, ny mpanapaka, no efa niteny. "
32:28 Noho izany, Mosesy nampianarina Eleazara mpisorona, sy Josoa, zanak'i Nona, ary ny lohan'ny fianakaviana nandritra ny firenen'Isiraely, ary hoy izy taminy:
32:29 "Raha ny taranak'i Gada sy ny taranak'i Robena miampita an'i Jordana miaraka aminareo, rehetra efa voaomana hiady eo anatrehan'i Jehovah, Ary raha ny tany manjary manaiky anareo, omeo Gileada ho fananako.
32:30 Fa raha izy ireo tsy mety hita aminao, mitam-piadiana, any amin'ny tany Kanana, dia aoka handray toerana eo aminareo noho ny fonenany. "
32:31 Ary ny taranak'i Gada sy ny taranak'i Robena namaly: "Toy ny Tompo no niteny ny mpanompony, toy izany no hataontsika.
32:32 Hivoaka isika, mitam-piadiana, eo anatrehan'i Jehovah ho any amin'ny tany Kanana; ary manaiky fa efa nandray ny zara-tany ampitan'ny Reniranon'i Jordana. "
32:33 Ary noho izany, Nomen'i Mosesy ho an'ny taranak'i Gada sy Robena, ary ny antsasaky ny firenen'i Manase, ny zanak'i Josefa, ny fanjakan'i Sihona, mpanjakan'ny Amorita, sy ny fanjakan'i Oga, mpanjakan'i Basana, sy ny taniny sy ny tanàna manodidina.
32:34 Noho izany, ny taranak'i Gada nanao an'i Dibona ny, sy Atarota, sy Aroera,
32:35 sy Atrota-sofana sy, ary Jazera, ary Jogbeha,
32:36 sy Beti-nimra, sy Beti-harana, toy ny tanàna voaro mafy amin'ny vala ho an'ny omby aman'ondriny.
32:37 Na izany aza tena, ny taranak'i Robena nanao ny Hesbona, sy Elale, ary Kiriataima,
32:38 sy Nebo, sy Bala-meona (ny anarany rehefa niova) ary Sibma, anarana manendry ny tanàna izay efa nanorina.
32:39 Koa, ny taranak'i Makira, , zanak'i Manase,, nanohy ao Gileada, ary rava izany, namono ny mponina, ny Amorita.
32:40 Noho izany, Nomen'i Mosesy ny tany Gileada ho any Makira, , zanak'i Manase,, ary nonina tao izy.
32:41 fa Jaira, , zanak'i Manase,, nivoaka ka nonina ny zana-bohiny, izay nantsoiny hoe Havota jaïra, izany hoe, ny Villages Jaira.
32:42 Toy izany koa, Noba nandeha ka nahafaka an'i Kenata nivoaka sy ny zana-bohiny. Ary Jesosy niantso azy io eo amin'ny anarany, Noba.

Nomery 33

33:1 Ireo no trano nitoerany toerana ny Zanak'Isiraely, izay niala avy tany Egypta araka ny orinasa ny tanan 'i Mosesy sy Arona,
33:2 izay nosoratan'i Mosesy araka ny toerana ny toby, izay niova amin 'ny lamin' ny Tompo.
33:3 Noho izany ny Zanak'Isiraely niainga tao Ramesesa Izy tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro aorian'ny Paska, miaraka amin'ny tanana avo, rehefa hitan'ny Egyptiana rehetra.
33:4 Ary izao no nandevina ny lahimatoa, izay tian'i Jehovah efa namely (fa toy izany, koa, no hanatanterahany hamaly hanohitra ny andriamaniny).
33:5 Ary nanao toby tany Soccoth.
33:6 Ary avy Soccoth dia lasa ireo Etama, izay eo amin'ny fari-furthest an-tany efitra.
33:7 Niala teo, dia tonga tandrifin'i Pi-hahirota, izay manatrika dia mivoaka hankany Bala-zefona, ka dia nitoby tandrifin'i Migdola.
33:8 Sy mametraka nivoaka avy tany Pi-hahirota, dia niampita ny alalan 'ny afovoan'ny ranomasina ho any an-tany foana. Ary rehefa nandeha an-tongotra nandritra ny telo andro tany an-efitra Etama, nanao toby tao Mara.
33:9 Sy mametraka nivoaka avy tao Mara, dia tonga tao Elima, izay misy loharano roa ambin'ny folo ny rano sy hazo rofia fito-polo. Ary napetany teo toby teo.
33:10 Fa niala avy any koa, dia nampifantoka ny lainy ambonin'ny Ranomasina Mena. Sy mametraka mivoaka avy any amin'ny Ranomasina Mena,
33:11 dia nitoby tany an-efitra Sina.
33:12 Niala teo, dia nankany Dopka.
33:13 Sy mametraka nivoaka avy tao Dopka, nanao toby tao Alosy.
33:14 Ary niala tao Alosy izy, dia nampifantoka ny lainy tao Refidima, izay misy ny olona tsy nanana rano hosotroina.
33:15 Sy mametraka nivoaka avy tany Refidima, dia nitoby tany an-efitra Sinay.
33:16 Fa miala ihany koa avy tany an-efitr'i Sinay ny, dia tonga tany amin'ny Graves ny Lust.
33:17 Sy mametraka mivoaka avy any amin'ny fasan'ny Lust, dia nitoby tao Hazerota.
33:18 Ary tao Hazerota izy, dia nankany Ritma.
33:19 Sy mametraka nivoaka avy Ritma, nanao toby tao Rimona-pareza.
33:20 Ary niala teo, dia tonga tao Libna.
33:21 avy Libna, nanao toby tao Risa.
33:22 Ary niala tao Risa, dia nankany Kehelata.
33:23 Fametrahana nivoaka avy teo, dia nitoby tao an-tendrombohitra Sapera.
33:24 Niala avy any an-tendrombohitra Sapera, dia nankany Harada.
33:25 Mitohy niala teo, nanao toby tao Makelota.
33:26 Sy mametraka nivoaka avy Makelota, dia nankany Tahata.
33:27 avy Tahata, nanao toby tao Tera.
33:28 Niala teo, izy ireo dia nanangana ny lainy tao Mitka.
33:29 Ary avy Mitka, dia nitoby tao Hasmona.
33:30 Sy mametraka avy tao Hasmona izy, dia lasa ireo Moserota.
33:31 Ary tao Moserota izy, nanao toby tao Bene-jakana.
33:32 Sy mametraka avy tao Bene-jakana, dia nankany amin'ny tendrombohitra Gidgad.
33:33 Fametrahana nivoaka avy teo, dia nitoby tao Jotbata.
33:34 Ary niala tao Jotbata izy, dia nankany Abrona.
33:35 Ary niala tao Abrona, toby izy ireo nanao ny fanjakana.
33:36 Fametrahana nivoaka avy teo, dia niditra tao an-efitra Sina, izany hoe Kadesy.
33:37 Ary niala tao Kadesy, dia nitoby tao an-tendrombohitra Hora, amin'ny furthermost fari-tany amin'ny tany Edoma.
33:38 Ary Arona mpisorona niakatra tao ny an-tendrombohitra Hora, araka ny lamin 'ny Tompo. Ary tao no maty, tamin'ny fahefa-polo taona ny lasa ny zanak'Israely avy tany Ejipta, tamin'ny volana fahadimy, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana,
33:39 fony izy amby roa-polo amby zato taona-telo.
33:40 Ary ny Kananita, mpanjakan'i Arada, izay nonina atsimo, dia nahare fa ny Zanak'Isiraely efa tonga tany amin'ny tany Kanana.
33:41 Sy mametraka nivoaka avy tany an-tendrombohitra Hora, nanao toby tao Zalmona.
33:42 Niala teo, dia nankany Ponona.
33:43 Sy mametraka nivoaka avy Ponona, dia nitoby tao Obota.
33:44 Ary niala tao Obota, dia nankany Ie-abarima, izay eo amin'ny sisin-tanin'ny Moabita.
33:45 Sy mametraka nivoaka avy tany Ie-abarima, dia nampifantoka ny lainy tao Dibon-gada.
33:46 Niala teo, nanao toby tao Almon-diblataima.
33:47 Ary niala tao Almon-diblataima, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Abarima, tandrifin'i Nebo.
33:48 Sy mametraka mivoaka avy any amin'ny tendrombohitra Abarima, dia nita ny Arbota-moaba, Jordana ambony, tandrifin'i Jeriko.
33:49 Ary nanao toby teo, nanomboka tany Beti-jesimota ny lalana rehetra hatrany Abela-sitima, ao amin'ny ambaratonga toerana ny Moabita,
33:50 izay hoy Jehovah tamin'i Mosesy:
33:51 "Ampianaro ny zanak'Israely, ka lazao aminy: Ary rehefa ho efa tafita an'i Jordana, niditra ho any amin'ny tany Kanana,
33:52 handringana ny mponina rehetra amin'ny tany izany. Torotoroy ny tsangambato, ary torotoroy ny sarivongana, ary nandry fandaniam-poana ny zavatra rehetra ambony,
33:53 manadio ny tany mbamin'izay monina ao aminy. Fa efa nomeny anareo ho fanananareo,
33:54 izay hozarainareo araka ny filokana aminareo. Ho an'ny maro kokoa no manome bebe kokoa, ary ny ambany isa, Kely kokoa. Ny tsirairay, araka ny filokana no ho latsaka, dia toy izany no lova ho zaraina. Ny fananany hozaraina 'ny foko sy ny fianakaviana.
33:55 Fa raha tsy mety hovonoina ho faty ny mponina eo amin'ny tany, ireo izay sisa dia ho tianao spikes amin'ny masonareo sy ny lefona amin'ny tehezanareo, Ka dia ho tonga mpanohitra anao ao amin'ny tany ny fonenanao.
33:56 Ary na inona na inona aho, dia nanapa-kevitra hatao aminy, Hataoko aminao. "

Nomery 34

34:1 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, nanao hoe::
34:2 "Ampianaro ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Rehefa no ho tafiditra ao amin'ny tany Kanana, ary efa latsaka ao fanananareo araka ny filokana, izany dia hofehezina amin'izany fetra:
34:3 Ny atsimo dia hanomboka avy any an-efitra Sina, izay akaikin'ny Edoma, Ary dia hanana ny Ranomasina-tsira ho voafetra ho an'ny Atsinanana.
34:4 Ary dia manao anaty boribory eo amin'ny lafiny atsimo manamorona ny fiakarana ho any amin'ny Scorpion, amin'io lalana io miampita ho any Senna, ary mandalo, avy any atsimo, ka hatrany Kadesi-barnea, izay ny voatsapa dia mankanesa any an-tanàna atao hoe Adara, ary hanitatra hatrany Azmona.
34:5 Ary ny fetra, dia handeha manodidina hatrany Azmona ho any amin'ny lohasahan-driak'i Egypta, ka dia mihatra amin'ny ny amoron'ny Ranomasina Lehibe.
34:6 Avy eo ny faritra andrefana dia hanomboka avy ao amin'ny Ranomasina Lehibe, ka dia izy no ho ny farany.
34:7 Koa, amin'ny faritra avaratra, ny fetra dia hanomboka avy ao amin'ny Ranomasina Lehibe, namaky hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra.
34:8 avy teo, izany fetra dia handroso ho any Hamata, hatrany ny fetran'ny zedada.
34:9 Ary ny voatsapa dia handeha ny lalana mankany Ziphron, ary ny tanàna Enana. Ary izao no ho ny fetra eo amin'ny lafiny avaratra.
34:10 avy teo, ny fetra ho refesina, manatrika ny atsinanana, avy amin'ny tanàna Enana ka hatrany Sefama.
34:11 Ary avy hatrany Sefama,, ny faritry hidina any Ribla, tandrifin'ny loharanon'ny Daphnis. avy teo, ny faritry, dia hahatratra, tandrifin'ny atsinanana, amin'ny Ranomasin'i Kinereta,
34:12 ary hanitatra hatrany Jordana, ary, amin'ny furthest araka, dia fonosina amin'ny Ranomasina-tsira. Dia ho azonao ny ity tany ity, sy ny fari-taniny manodidina. "
34:13 Ary Mosesy nandidy ny Zanak'Isiraely, nanao hoe:: "Ary izao no ho tany izay handova araka ny filokana, ary izay ny Tompo dia nanome baiko mba homena ny firenena sivy, ary ny antsasaky ny firenen'i.
34:14 Fa ny firenena taranak'i Robena, araka ny fianakaviany, ary ny firenena taranak'i Gada, araka ny isan'ny ny kinships, ary koa ny antsasaky ny firenen'i Manase,
34:15 izany hoe, roa sy sasany foko, efa nandray ny anjarany ampitan'i Jordana, tandrifin'i Jeriko, mankany amin'ny ilany atsinanana. "
34:16 Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy:
34:17 "Ary izao no anaran'ireo lehilahy, izay hizara ny tany ho anareo: Eleazara mpisorona, sy Josoa, zanak'i Nona,
34:18 ary iray avy amin'ny isam-pirenena mpitarika,
34:19 izay voasoatra ireo: avy amin'ny fokon'i Joda, Tsy Kaleba, zanak'i Jefone;
34:20 avy amin'ny fokon'i Simeona, Samuel, zanak'i Amihoda;
34:21 avy tamin'ny firenen'i Benjamina, Elidada, zanak'i Kislona;
34:22 avy amin'ny firenena taranak'i Dana, Boky zanak'i Jogly;
34:23 ny avy tamin'ny taranak'i Josefa, avy amin'ny fokon'i Manase, Haniela, zanak'i Efoda;
34:24 avy amin'ny fokon'i Efraima, Kemoela, zanak'i Siftana;
34:25 avy amin'ny fokon'i Zebulon, Elizafana, zanak'i Parnaka;
34:26 avy amin'ny fokon'i Isakara, Paltiela ny mpitarika, ny zanak'i Azana;
34:27 avy tamin'ny firenen'i Asera, Ahihoda, zanak'i Selomy;
34:28 avy tamin'ny firenen'i Naftaly, Pedahela, zanak'i Amihoda. "
34:29 Ireo no ireo fa ny Tompo dia nanome baiko mba hizara ny tany Kanana ho any amin'ny Zanak'Isiraely.

Nomery 35

35:1 Ary ny Tompo koa dia nilaza izany tamin'i Mosesy teo Arbota-moaba, Jordana ambony, tandrifin'i Jeriko:
35:2 "Ampianaro ny zanak'Israely, mba hanome ny Levita, avy ny fananany,
35:3 tanàna toy ny toerana fonenany, sy ny manodidina ny tany manodidina azy, mba hitoetra any an-tanàna, ary toy izany koa ny tany manodidina azy mba ho an'ny biby fiompy sy ny biby mpitondra entana.
35:4 Ary ny tany dia manolotra amin'ny rindrina ivelany ny tanàna, ny manodidina rehetra, mandritra ny arivo dingana.
35:5 Miatrika ny atsinanana, hisy roa arivo hakiho, ary miatrika ny atsimo, toy izany koa, hisy roa arivo hakiho. Amin'ny ranomasina, koa, izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny andrefana, any no hisy ny fatra, ary ny faritra avaratra dia ho atsy ny mitovy fetra. Koa ny tanàna dia ho eo afovoany, ary ny tany dia ho any ivelany.
35:6 Ankehitriny, avy amin'ny tanàna izay homenareo ny Levita, enina no hisaraka noho ny fanampian'ny mpandositra, ka dia izay mandatsa-drà dia mety handositra ho any aminy. Ary, ankoatra ireo, hisy roa amby efa-polo tanàna hafa,
35:7 izany hoe, rehetra miaraka valo amby efa-polo mbamin'ny tany manodidina azy.
35:8 Ary momba ireo tanàna ireo, izay homena avy amin'ny fananany ny Zanak'Isiraely: avy ireo izay manana bebe kokoa, bebe kokoa dia ho voasambotra, ary ireo izay tsy manana, tsy dia ho voasambotra. Tsirairay no hanome tanàna ho an'ny Levita araka ny ohatry ny lovany. "
35:9 Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy:
35:10 "Mitenena amin'ny zanak'Israely, ary dia lazao aminy: Ary rehefa ho efa tafita an'i Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana,
35:11 mamantatra izay tanàna tokony ho ny fiarovana ny mpandositra izay tsy nandatsa-drà tsitrapo.
35:12 Ary raha misy mpandositra ao ireo, ny havan'ny maty fa tsy ho afaka hamono azy, izy mandra-pisehony eo imason'i ny vahoaka sy ny raharaha tsaraina.
35:13 Avy eo, eo amin'ireo tanànany rehetra, izay voatokana ho fanamaivanana ho mpandositra,
35:14 ho telo ampitan'i Jordana, ary telo tany amin'ny tany Kanana,
35:15 ho be ny zanak'Israely toy ny vao tonga sy mpivahiny, ka na iza na iza no nandatsa-drà tsitrapo mba handositra ireo toerana.
35:16 Raha misy olona efa namely vy, ary izy no ilay namely, dia efa maty, Avy eo izy dia ho meloka ny vono olona, ary izy ho faty.
35:17 Raha izy no hatsipy vato, ary izay efa namely lainga maty, dia ho voasazy koa.
35:18 Raha izay no nozoin 'ny hazo mandalo, dia ho famaliana ny ran'ny izay namely azy.
35:19 Ny havana akaiky ny maty, dia novonoina ho faty ny mpamono olona; raha vao apprehends azy, dia hamono azy ho faty.
35:20 Raha, avy amin'ny fankahalana, misy herisetra ny olona, na mandroaka ny na inona na inona azy amin'ny ratsy fikasana,
35:21 na, raha ho avy ny fahavalony, mamely azy amin'ny tànany, ary noho izany dia efa maty, ny fahavalo dia ho meloka ny namono olona. Ny havan'ny maty, , raha vao mahita azy, dia nanapaka ny tendany.
35:22 Fa raha kisendrasendra, ary tsy misy fankahalana
35:23 na ny fankahalana, Izy no nanao izany zavatra izany na dia iray akory,
35:24 ary izany dia efa voaporofo teo anatrehan'ny olona, ary ny fanontaniana efa nalefa, eo ilay namely sy ny havany akaiky,
35:25 Ary ny tsy manan-tsiny, dia ho afaka eo an-tanan'ny ny mpamaly, ary dia ho niverina amin'ny alalan'ny didim-pitsarana izany an-tanàna ho any izay efa nandositra, ary izy dia mitoera ao mandra-mpisoronabe, izay efa voahosotra tamin'ny diloilo masina, maty.
35:26 Raha ny olona izay efa maty efa hita any an-dafin'ny fetran'ny ny tanàna izay efa notendrena ho any an-tsesitany,
35:27 ary izy no namely 'Ilay Izy izay famaliana ra, izay namono Azy tsy haninon-tsy haninona.
35:28 Fa ny mandositra tokony ho nipetraka tao an-tanàna, mandra-maty ny mpisoronabe. Avy eo, rehefa maty izy, ny iray izay namoy ny ainy dia nankany an-tany.
35:29 Izany zavatra izany dia ho lalàna mandrakizay amin'ny fonenany rehetra.
35:30 Ny famaizana ny mpamono olona dia mifototra amin'ny fijoroana ho vavolombelona; fa tsy misy olona hohelohina eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny olona iray ihany.
35:31 Ary aza mandray vola avy izay meloka ka tokony ho ra, ary izy no hatao maty avy hatrany.
35:32 Tany an-tsesitany sy ny nandositra, mialoha ny maty ny mpisoronabe, dia tsy mety ho afaka niverina tany ny tanàna.
35:33 Aza mametaveta ny tany ny fonenanao, mba hahalasa azy indray amin'ny ran'ny tsy manan-tsiny; ary tsy azo expiated tamin'ny fomba hafa noho ny ran'ny izay efa nandatsaka ny ran'ny hafa.
35:34 Ary dia toy izany no fanananareo hodiovina, raha Izaho no mitoetra aminao. Fa Izaho no Jehovah, izay mipetraka eo amin'ny zanak'Israely. "

Nomery 36

36:1 Dia hoy ny mpitarika ny fianakaviana Gileada, ny zanak'i Makira, , zanak'i Manase,, avy amin'ny taranaky ny zanak'i Josefa,, nanatona ka niteny tamin'i Mosesy teo anatrehan'ny mpitarika ny Isiraely, ka hoy izy::
36:2 "Ny Tompo dia nampianatra anao, ny mpanapaka, ka dia ianao no hizara ny tany amin'ny filokana ho an'ny Zanak'Isiraely, ary mba homena ny zanakavavin'i Zelofada, rahalahy, ny zara-tany izay nananan'ny any amin'ny rainy.
36:3 Fa raha misy olona avy tamin'ny firenena hafa mandray azy ireo ho vady, ny fananany hanaraka azy ireo, ary rehefa nafindra avy tamin'ny firenena hafa, hisy ny fampihenana ny lovantsika.
36:4 Ary araka izany dia mety ho izay, raha ny Jobily ny famelana, izany hoe, ny taona fahadimam-polo, tonga, ny fanapariahana amin'ny alalan'ny antsapaka no ho menatra, sy ny zara-tany momba ny anankiray hatao nafindra tany hafa. "
36:5 Namaly Mosesy ny Zanak'Isiraely, ary, amin'ny fampianarana 'ny Tompo, hoy izy:: "Ny firenena taranak'i Josefa no efa niteny araka ny tokony ho.
36:6 Ary noho izany, izao no lalàna izay efa namoahana 'ny Tompo mikasika ny zanakavavin'i Zelofada: Aoka izy ireo hanambady na zovy na zovy mba maniry, fa ny teo anivon 'ny olona amin'ny foko,
36:7 fandrao ny zara-tanin'ny firenen'ny Zanak'Isiraely lasa commingled, firenen'ny. Fa ny olona rehetra hanambady avy amin'ny foko sy ny maha mpihavana;
36:8 sy ny vehivavy rehetra dia haka lehilahy avy amin'ny foko iray ihany, ka ny lova mba hitoetra ao anatin'ny fianakaviana,
36:9 ary toy izany koa ny foko samy hafa mba tsy miara-, fa mety foana toy ny izy ireo nisaraka 'ny Tompo. "
36:10 Ary ny zanakavavin'i Zelofada nanao zavatra araka ny zava-baiko.
36:11 ary Mahala, ary Tirza, sy Hogla, sy Milka, ary Noa dia hanambady ny zanaky ny rahalahin-drainy ny fianakaviambe,
36:12 avy amin'ny fokon'i Manase, izay ny zanak'i Josefa. Ary ny zara-tany izay efa nozaraina ho azy ireo nitoetra teo amin'ny firenen'ny sy ny fianakaviana ny rainy.
36:13 Ireo no didy sy ny fitsipika izay nandidian'i Jehovah ka nampilazainy an'i Mosesy ho amin'ny Zanak'Isiraely, teo Arbota-moaba, Jordana ambony, tandrifin'i Jeriko.