Salamo

Salamo 1

1:1 Sambatra ny olona izay tsy nanaraka ny torohevitry ny ratsy fanahy, ary tsy nitoetra teo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny seza ny areti-mandringana.
1:2 Fa ny sitrapony ny amin'ny hevitry ny lalàn'i Jehovah, dia misaintsaina ny lalàna, andro sy alina.
1:3 Ary izy ho toy ny hazo izay efa nambolena afa-tsy rano miboiboika, izay hanome ny vokatra amin'ny fotoany, ary ny raviny dia tsy hiala, ary ny zavatra rehetra na inona na inona fa dia ataony lavorary avokoa.
1:4 Tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, tsy mba toy izany. Fa izy ireo dia tahaka ny vovoka mamoaka ny rivotra eny ambonin 'ny tany.
1:5 Noho izany, ny ratsy fanahy dia tsy haharesy indray ao fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny filankevitry ny marina.
1:6 Fa ny Tompo mahafantatra ny lalana marina. Ary ny lalan'ny ratsy fanahy ho levona.

Salamo 2

2:1 Nahoana ny jentilisa efa anjakan'ny, ary nahoana no ny olona nisaintsaina misy dikany?
2:2 Ireo mpanjakan'ny tany efa nitsangana, sy ny mpanapaka dia tafakambana ho iray, Hanohitra an'i Jehovah sy amin'ny Kristy:
2:3 "Aoka isika torotoroy ny gadra ka hariantsika ny ziogany hiala amintsika."
2:4 Izay mitoetra any an-danitra dia maneso, ary ny Tompo dia naneso azy ireo.
2:5 Avy eo no hitenenany azy amin'ny fahatezerany ary mampidi-doza azy ireo ny fahatezerany.
2:6 Kanefa dia efa voatendry mpanjaka azy noho ny amin'i Ziona, an-tendrombohiny masina, nitory ny didiny.
2:7 Ny Tompo dia nilaza tamiko: Ianao no zanako,, Ary androany no niteraka anareo.
2:8 Mangataha amiko dia homeko ho anao: ny Jentilisa ho lovanao, ary ny faran'ny tany ho fanananao.
2:9 Hianao no hanapaka azy amin'ny tehim-by, dia ho manorotoro azy toy ny famaky vilany tany.
2:10 Ary ankehitriny, Ry mpanjaka, hahatakatra. Raiso fampianarana, hianao izay mitsara ny tany.
2:11 Manompoa an'i Jehovah amin'ny fahatahorana, sy ho ravoravo aminy-kovitra.
2:12 Ekeo famaizana, fandrao na oviana na oviana ny Tompo mba ho tezitra, ary ho very eny an-dalana 'ny marina.
2:13 Na ny fahatezerany mety hipoaka ny fahatezeranao ny amin'ny fotoana fohy, Sambatra izay rehetra matoky azy.

Salamo 3

3:1 Salamo nataon'i Davida. Fony izy nandositra ny tavan'ny zanany, Absaloma.
3:2 Tompo, nahoana no nampidi-doza tamiko ireo izay efa nahamaro? Maro no mitsangana hanohitra ahy.
3:3 Maro no milaza ny fanahiko, "Tsy misy famonjena ho azy tao an-Andriamanitra."
3:4 fa ianareo, Tompo, no mpanohana, ny voninahitro, ary ny olona izay manangana ny lohako.
3:5 Efa nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny feoko, ary Izy efa mamaly ahy avy any an-tendrombohiny masina.
3:6 I efa nandry, ary efa gaga. Fa nifoha satria ny Tompo no naka ahy.
3:7 Ka tsy hatahotra aho ny an'arivony ny olona manodidina ahy. Mitsangàna, Tompo. Vonjeo aho, Andriamanitra ô.
3:8 Fa efa namely izay rehetra mpanohitra ahy tsy amin'antony. Efa tapaka ny nifin'ny mpanota.
3:9 Ny famonjena avy amin'ny Tompo, ary Mitahy ny olonao.

Salamo 4

4:1 Ao amin'ny faritra araka ny andininy. Salamo nataon'i Davida.
4:2 Rehefa niantso azy, ny Andriamanitry ny rariny nanaraka ahy. In fahoriana, efa mihalehibe ahy. Mamindrà fo amiko, sy manaraka ny fivavako.
4:3 Zanaky ny lehilahy, mandra-pahoviana no ho nefa matromatroka am-po, ka na inona na inona zava-poana ny Fitiavana, ary na inona na inona tadiavinareo io diso?
4:4 Ary fantaro izao: Jehovah efa nanao zava-mahagaga ny Iray Masiny. Ny Tompo no hihaino ahy raha mitaraina aminy.
4:5 ho tezitra, ary aza vonona ny hanota. Izay zavatra lazainao ao am-ponareo: dia miala tsiny ho azy ireo eo amin'ny fandriana.
4:6 Manolora fanati-rariny, ary manantena ao amin'ny Tompo. maro no milaza, "Iza no manambara amintsika izay tsara?"
4:7 Ny fahazavan 'ny endriny, Tompo, efa voaisy tombo-kase eo amintsika. Nomenao fifaliana ny foko.
4:8 Ny vokatry ny vary, divay, ary ny menaka, efa maro.
4:9 Handry amin'ny fiadanana mihitsy, Dia matory ary Izaho no sasatra.
4:10 Ho anao, Tompo O, dia ho nampitoetra ahy singularly amin'ny fanantenana.

Salamo 5

5:1 Hatramin 'ny farany. Ho azy izay manenjika ny lova. Salamo nataon'i Davida.
5:2 Tompo O, Henoy tsara ny teniko. Hahatakatra ny fitarainany.
5:3 Henoy ny feon'ny fifonako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro.
5:4 Fa ho anao, Izaho hangataka. Amin'ny maraina, Tompo, dia hihaino ny feoko.
5:5 Amin'ny maraina, Dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary Izaho no hahita. Fa tsy Andriamanitra amin'izay maniry heloka.
5:6 Ary ny ratsy toetra Tsy honina akaiky anao, ary tsy hisy tsy marina haharitra eo imasonao.
5:7 Halanao ny mpanao ratsy. Ho handringana izay rehetra miteny lainga. Ny mpandatsa-drà sy mpamitaka dia, ny Tompo dia zava-betaveta.
5:8 Fa izaho dia ny haben'ny famindram-ponao. Dia hiditra ao an-tranonao. Hasehoko fitsaohana manatrika ny lapanao masina, ao amin'ny fahatahorana.
5:9 Tompo, tariho amin'ny rariny. Noho ny fahavaloko, hitarika ny lalana eo imasonao.
5:10 Fa tsy misy marina ao am-bavany: zava-poana ny fony.
5:11 Ny tendany fasana misokatra. Efa nanao hamitaka ny fiteny tsy fantatra. hitsara azy, Andriamanitra ô. Aoka lavon'ny ny fikasany: araka ny haben'ny ny impiety, handroaka azy ireo. Fa izy, Efa nanamavo anao, Tompo O.
5:12 Fa aoka izay rehetra manantena anao hifaly. Hifaly izy ireo any amin'ny mandrakizay, ary Honina eo aminy. Ary ireo rehetra izay tia ny anaranao no hataoko rehareha ao anatinareo.
5:13 Fa hitahy ny olo-marina. Efa satroboninahitra anay, Tompo O, toy ny ampinga lehibe ny tsara sitrapo.

Salamo 6

6:1 Ao amin'ny faritra araka ny andininy. Salamo nataon'i Davida. Fa ny Octave.
6:2 Tompo O, aza no ananaranao ahy amin'ny fahatezerana, na no amaizanao ahy amin'ny fahatezerana.
6:3 Mamindrà fo amiko, Tompo, fa malemy aho. sitrano aho, Tompo, fa ny taolako ho tora-kovitra,
6:4 ary ny fanahiko efa tena raiki-tahotra. Fa ny aminareo, Tompo, rahoviana?
6:5 Miverena amiko, Tompo, ka vonjeo ny fanahiko. Vonjeo aho noho ny famindram-ponao.
6:6 Fa tsy misy olona ao amin'ny fahafatesana izay te hahatsiaro anareo. Ary iza no hiderako anao any amin'ny helo?
6:7 Efa nisasatra ny misento. Isaky ny alina, amin'ny ranomasoko, Manasa am-pandriako aho, ary Mahampoka ny bodofotsy.
6:8 Masoko dia raiki-tahotra ny hatezerana. Efa antitra amin'ny olona rehetra ny fahavaloko.
6:9 Hanely eo anoloako, ianareo rehetra izay miasa heloka, fa Jehovah efa nandre ny feon'ny fitomaniako.
6:10 Ny Tompo dia nandre ny fangatahako. Ny Tompo dia nanaiky ny fivavako.
6:11 Aoka ny fahavaloko rehetra, ary ho menatra avokoa ho raiki-tahotra indrindra. Enga anie izy ireo hiova fo ka ho tonga haingana menatra.

Salamo 7

7:1 Salamo nataon'i Davida, izay nohirainy ho an'i Jehovah noho ny tenin'i Kosy, ny zanak'i Jemini.
7:2 Tompo O, Andriamanitra ô, ao aminao no antenaiko. Vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy izay, ka hanafaka ahy:
7:3 fandrao na oviana na oviana, tahaka ny liona, mba hisambotra ny fanahiko, raha mbola tsy misy tokony hanavotra ahy, na izay afaka mamonjy.
7:4 Tompo O, Andriamanitra ô, raha misy heloka eto an-tanako, raha nanao izany aho:
7:5 Raha tàhiny aho namaly ireo izay nadika hoe ratsy ahy, mamelà ahy maina drariny lavo eo anoloan'ny fahavaloko:
7:6 Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko, ary mitana azy, ary hanosihosy ny fiainako ho any an-tany, ary hisintona midina ny voninahiny ho eo an vovoka.
7:7 Mitsangàna, Tompo, in ny fahatezeranao. Ary hisandratra any amin'ny sisin-tanin'i fahavaloko. Ary mitsangàna, Jehovah Andriamanitro ô, araka ny didy izay nandidianao,
7:8 ary ny fiangonana, dia ny olona manodidina anao. Ary, noho io, hiverina any amin'ny avo.
7:9 Ny Tompo mitsara ny olona. Tsarao aho, Tompo O, araka ny rariny sy ny manan-tsiny araka ny ato anatiko.
7:10 Ny haratsiam-mpanota dia ho lany ritra, dia ho mitarika ny marina: ny mpandinika ny fo sy ny toetra dia Andriamanitra.
7:11 Just no fanampiana avy amin'ny Tompo, Izay Mpamonjy ny mahitsy fo.
7:12 Andriamanitra dia marina mpitsara, matanjaka sy manam-paharetana. Ahoana no mety ho tezitra izy mandritra isan'andro?
7:13 Raha tsy dia hiova fo, dia misy maneho ny sabany. Efa nampahazo ny tsipìkany, ary nataony vonona.
7:14 Ary izany, efa nanomana fiadiana mahafaty. Efa namoaka ny zana-tsipìkany ho an'ireo ao amin'ny afo.
7:15 Indro azy iza no niteraka ny tsy rariny: Izy no niteraka alahelo sy manana heloka naterak'Andriamanitra.
7:16 Efa nanokatra ny lavaka sy malalaka izany. Ary efa latsaka ao amin'ny lavaka izay nataony.
7:17 Ny alahelo ho nivily nataony ho amin'ny lohany, ary ny helony no hidina eo amin'ny teboka ambony indrindra.
7:18 Aho, fa hanaiky ho an'i Jehovah araka ny rariny, ary Izaho kosa hihira ny salamo ho an'ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra.

Salamo 8

8:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny diloilo sy ny famiazam-boaloboka izy. Salamo nataon'i Davida.
8:2 Tompo O, Tompontsika, Inona no mendri-piderana ny anaranao amin'ny tany rehetra! Fa ny voninahiny dia ambonin'ny lanitra ambony.
8:3 : Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza, ianao, efa tanteraky ny fiderana, noho ny fahavalonareo, mba handrava ny fahavalo sy ny mpamaly.
8:4 Fa indro ny lanitra, ny asan'ny rantsantananao: ny volana aman-kintana, izay efa naorina.
8:5 Inona ny olona, fa ianao no ahatsiarovanao azy, na ny zanak'olona, fa hitsidika azy?
8:6 Ianao nihena azy kely kely noho ny anjely; efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana,
8:7 ary efa hanendry azy hanapaka ny asan'ny tananao.
8:8 Efa nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony, Dia ny ondry aman'osy sy ny omby, ary ankoatra: ny biby any an-tsaha,
8:9 ny voro-manidina, Ary ny hazandrano any an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina.
8:10 Tompo O, Tompontsika, Inona no mendri-piderana ny anaranao amin'ny tany rehetra!

Salamo 9

(9 – 10)

9:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny zava-miafina ny Zanaka. Salamo nataon'i Davida.
9:2 No hiderako anao, Tompo, amin'ny foko rehetra aho. Izaho no hanambara ny zava-mahagaga rehetra.
9:3 Izaho ho faly sy ho ravoravo aminao. Hihira ny salamo ny anaranao, Ry Avo Indrindra ô.
9:4 Fa ny fahavalo dia hihemotra. Ho hihaosa sy ho ringana eo anatrehanao.
9:5 Fa efa tanteraka ny fitsarana sy ny adiko. Efa nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana izay mitsara ny rariny.
9:6 Efa nanarinao mafy ny jentilisa, ary ny ratsy fanahy efa maty ny iray. Efa nofafana ny anarany any amin'ny mandrakizay sy ho an'ny taranaka fara mandimby.
9:7 Ny lefona fahavalo efa tsy any am-parany, ary ny tanànany, fa haringanao avokoa. Very ny fahatsiarovana azy amin'ny feo fifaliana.
9:8 Kanefa ny Tompo dia mbola any amin'ny mandrakizay. Efa nanomana ny seza fiandrianany amin'ny fitsarana.
9:9 Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin'ny hitsiny. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana.
9:10 Ary ny Tompo dia ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, mpanampy amin'ny fahafahana, amin'ny fahoriana.
9:11 Ary enga anie izy ireo manantena anao, izay mahalala ny anaranao. Fa tsy nandao izay mitady anao, Tompo.
9:12 Hirao ny salamo ho an'ny Tompo, izay mitoetra ao Ziona. Lazao ny fianarany any amin'ny jentilisa.
9:13 Noho ireo izay naniry ny ra, Efa nahatsiaro azy ireo. Izy tsy nanadino ny fitarainan'ny malahelo.
9:14 Mamindrà fo amiko, Tompo. Jereo ny fahafaham-baraka amin'ny fahavaloko.
9:15 Manandratra ahy ho afaka amin'ny vavahadin'ny fahafatesana, ka dia mba hanambara ny fiderana rehetra teo am-bavahadin'ny Ziona zanakavavy.
9:16 Hifaly amin'ny famonjenao. Ny hafa firenena no ho voafandrika eo amin'ny faharavana izay nohadiny. Ny tongotra no tratra ao anatin'ny fandrika toy izany fa raha ny tenany efa miafina.
9:17 Ny Tompo no ho ekena, rehefa manao didim-pitsarana. Ny mpanota no tratra tamin'ny asan'ny tànany.
9:18 Ny mpanota hovana ho Hell: ny hafa firenena rehetra izay efa nanadino Andriamanitra.
9:19 Fa ny malahelo tsy ho hadino amin'ny farany. Ny faharetana ny mahantra dia tsy ho faty amin'ny farany.
9:20 Mitsangàna, Tompo: aza avela ny olona ho hery. Aoka ny hafa firenena hotsaraina eo imasonao.
9:21 Tompo O, mametraka ny tehina fanapahana azy, ka dia amin'ny jentilisa mba ho fantatrareo fa olona ihany izy.

9:22 Koa dia, nahoana, Tompo O, no niala lavitra? Nahoana no ninia tsy nijery anay amin'ny fahafahana, amin'ny fahoriana?
9:23 Raha ny ratsy fanahy dia miavonavona, ny malahelo dia enflamed. Izy ireo dia natao noho ny fitarihany fa izy kosa dia misaintsain.
9:24 Fa ny mpanota kosa nidera ny fanirian'ny ny ainy, ary ny iniquitous dia sambatra.
9:25 Ny mpanota dia nampahatezitra an'i Jehovah,; araka ny haben'ny ny fahatezerany, dia tsy mitady Azy.
9:26 Andriamanitra tsy talohan'ny eo imasony. Ny lalany dia voaloto amin'ny fotoana rehetra. Ny didim-pitsaranao no esorina amin'ny ny tavany. Izy no tompon'ny fahavalony rehetra.
9:27 Fa hoy izy tao am-pony, "Tsy ho taitra: hatramin'ny taranaka fara mandimby tsy misy ratsy. "
9:28 Ny vavany Feno ozona, sady fahoriana mangidy, sy fitaka. Ao ambanin'ny lelany dia fahoriana sy ny alahelo.
9:29 Izy mipetraka eo amin'ny otrika, miaraka amin'ny fitaovana ao amin'ny toerana miafina, ka dia mba hanao ny tsy manan-tsiny.
9:30 Ny masony mitsangana ao amin'ny ny mahantra. Izy dia miankina amin'ny otrika, in niafina toy ny liona ao amin'ny lavaka. Izy dia miankina amin'ny otrika, ka dia mba hisambotra ny malahelo, hisambotra ny malahelo araka izay mitaona azy amin'ny.
9:31 Noho ny fandrika, dia mbola ho entiny azy. Izy ary dia miondreha ary avy hatrany ireo, raha hainy ny mifehy ny mahantra.
9:32 Fa hoy izy tao am-pony, "Efa nanadino Andriamanitra, efa nampihodina ny tavany, fandrao hahita hatramin'ny farany. "
9:33 Andriamanitra Tompo ô, mitsangana. Aoka ny tananao ho avo. Aza manadino ny mahantra.
9:34 Ahoana no nampahatezitra ny ratsy fanahy iray Andriamanitra? Fa hoy izy tao am-pony, "Tsy ho nanontany."
9:35 Hianao, satria mijery, ho anao handinika ny fahoriana sy ny alahelo, mba hanolorany azy ho eo an-tananao. Ny mahantra no havela ho anareo. Ho mpanampy ny kamboty.
9:36 Torotoroy ny sandrin'ny ny mpanota sy ny ratsy toetra. Ny fahotany dia nitady, ka tsy ho hita.
9:37 Ny Tompo no hanjaka any amin'ny mandrakizay, eny, mandrakizay doria. Ho levona ny jentilisa avy any amin'ny taniny.
9:38 Ny Tompo dia nanaraka ny fanirian'ny ny mahantra. Ny sofinao dia nihaino ny fanomanana ny fony,
9:39 ka hitsara ny kamboty ary ny fanetren-tena, ka tsy mety intsony ny olona sahy nanandra-tena eto an-tany.

Salamo 10

(11)

10:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
10:2 I matoky ao amin'ny Tompo. Ahoana no milaza ny fanahiko, "Hivahiny any an-tendrombohitra, toy ny fody aza. "
10:3 Fa, indro, ny mpanota nanenjana ny tsipìkany. Efa nanomana ny zana-tsipìkany ao amin'ny tsipìkany, mba handefasana zana-tsipìka amin'ny maizina amin'ny mahitsy fo.
10:4 Fa efa nandrava ny zavatra izay efa vita. Inona anefa no manana ny iray monja vita?
10:5 Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina. Ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra. Ny masony mijery ny mahantra. Ny hodi-masony mizaha manontany ny zanak'olombelona.
10:6 Ny Tompo dia manontany ny marina sy ny ratsy fanahy. Nefa izay tia heloka, mankahala ny ainy.
10:7 Izy no ranonorana any fandrika eo mpanota. Afo sy solifara ary windstorms no ho anjara kapoakany.
10:8 Fa Jehovah no marina, ary efa nifidy ny rariny. Ary ny fijery azy dia nahita ny hitsiny.

Salamo 11

(12)

11:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny Octave. Salamo nataon'i Davida.
11:2 Vonjeo aho, Tompo O, fahamasinana satria efa lasa, fahamarinana, satria efa nihena, teo anatrehan'ny zanak'olombelona.
11:3 Izy ireo ho niteny tamin'ny zava-poana, samy amin'ny namany; efa niresaka mamitaka molotra mihatsaravelatsihy sy ny fo duplicitous.
11:4 Enga anie ny Tompo hampiely ny molotra mamitaka rehetra, miaraka ny lela miteny lolompo.
11:5 Hoy izy ireo: "Isika dia manandriana ny lelantsika; ny molotra an'i antsika. Inona no Tompo ho antsika?"
11:6 Noho ny fahoriana ny mahantra sy ny fisentoan'ny malahelo, Ankehitriny dia hitsangana Aho, hoy Jehovah. Fa hametraka azy amin'ny toerana azo antoka. Izaho hanao zavatra amim-pahatokiana ny amin'Andriamanitra.
11:7 Ny fahaiza-miteny ny Tompo dia madio nahay nandaha-teny, notsapaina volafotsy amin'ny afo, voadiony avy eto an-tany, voadio impito.
11:8 Ianao, Tompo O, no hiaro antsika, ary hiambina antsika amin'ny ity taranaka ity ho any amin'ny mandrakizay.
11:9 Ny ratsy fanahy nirenireny koa. Araka ny fireharehan'ny, efa maro ny zanak'olombelona.

Salamo 12

(13)

12:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Hafiriana, Tompo O? No hanadinoanao ahy hatramin'ny farany? Mandra-pahoviana no hampiala ny tavanao hiala amiko?
12:2 Mandra-pahoviana no azoko hisaintsainako am-panahy, nalahelo tao am-poko nandritra ny andro?
12:3 Mandra-pahoviana ny fahavaloko hisandratra amboniko?
12:4 Jereo amiko ka mihainoa ahy, Jehovah Andriamanitro ô. Hanazava ny masoko, fandrao ho lavo matory ao amin'ny fahafatesana mandrakizay,
12:5 fandrao ny fahavaloko Mety hilaza, "Efa naharesy azy." Ireo izay nampidi-doza tamiko Hifaly, raha efa sahiran-tsaina.
12:6 Fa raha izaho kosa nanantena ny famindram-ponao. Ny foko hifaly amin'ny famonjenao. Hihira ho an'i Jehovah, izay manome zavatra tsara ho ahy. Ary Izaho hankalaza ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra.

Salamo 13

(14)

13:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo, "Tsy misy Andriamanitra." Ratsy izy ireo, ary efa tonga fahavetavetana ao amin'ny fianarana. Tsy misy izay manao ny tsara; tsy misy na dia iray aza.
13:2 Ny Tompo dia nijery eny an-danitra amin 'ny zanak' olombelona, mba hizaha na misy izay mitady an'Andriamanitra mieritreritra na.
13:3 Efa nania rehetra; miara-dia lasa tsy misy ilàna azy. Tsy misy izay manao ny tsara; tsy misy na dia iray aza.
13:4 Ny tendany fasana misokatra. Noho ny fiteny tsy fantatra, efa manao fitaka; ny poizin'ny menarana no ao ambanin'ny molony. Ny vavany Feno ozona sy fangidiana ny.
13:5 Ny tongony mimaona handatsa-drà. Alahelo sy ny tsy fahasambarana no eo amin'ny alehany; Ary ny lalan'ny fiadanana, tsy fantany.
13:6 Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony.
13:7 Na oviana na oviana izy ireo dia hianatra: ireo rehetra izay mpanao meloka, ary mandany ny olonao toy ny sakafo ny mofo?
13:8 Izy ireo tsy miantso ny Tompo. Ery, toran-kovitra izy noho ny tahotra, izay tsy nisy tahotra.
13:9 Fa Jehovah ny amin'ny hevitry ny marina taranaka. Efa nandresy lahatra ny torohevitry ny malahelo satria ny Tompo no fanantenana.
13:10 Iza no manome ny famonjena ny Isiraely avy any Ziona? Rehefa ny Tompo mampianina ny avy amin'ny fahababoana ny olony, Jacob Hifaly, ary ny Isiraely hifaly.

Salamo 14

(15)

14:1 Salamo nataon'i Davida. Tompo O, iza no hitoetra ao amin'ny trano-lay? Ary iza no hitoetra ao an-tendrombohitrao masina?
14:2 Izay mandeha tsy misy kilema, ary izay manao ny rariny.
14:3 Izay miteny ny marina ao am-pony, izay tsy nanao hamitaka amin'ny lelany, ary tsy nanao ratsy ny namany, nefa tsy mbola nampakatra-baraka ny mpiara-monina.
14:4 Eo imasony, ny ratsy toetra ny iray efa nihena ny na inona na inona, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah. Izay mianiana amin'ny namany, ary tsy mamitaka.
14:5 Izay tsy nanolotra ny vola ao amin'ny zana-bola, na nandray kolikoly hanameloka ny marina,. Izay manao ireo zavatra ireo dia tsy mba hiady saina noho ny mandrakizay.

Salamo 15

(16)

15:1 Ny soratra ny anaram-boninahitra: ny tenan'i Davida. hiaro ahy, Tompo O, satria efa nanantena anao.
15:2 Efa nolazaiko ny Tompo: "Ianao no Andriamanitro, ka dia tsy ilaina ny hatsaran-toetra. "
15:3 Ary ny amin'ny olona masina, izay eo amin'ny taniny: nataony ny faniriana rehetra ao aminy mahatalanjona.
15:4 Ny rofiny no maro; rehefa afaka izany,, dia nanao zavatra haingana kokoa. Tsy hanangona ny fivoriana ny ra, ary tsy hotsarovako ny anarany Ny molotro.
15:5 Jehovah no anjara lovako sy kapoakako. Hianao no hampodiko ny lovako ahy.
15:6 Ny filokana dia nihatra tamiko mazava. Ary, tokoa, lovako no mazava tsara ho ahy.
15:7 Hisaotra ny Tompo, izay nomena fahalalana ahy. Koa, ny toetra ihany koa nanitsy ahy, na dia nandritra ny alina.
15:8 Efa namoriako ny ho an'ny Tompo mandrakariva eo imasoko. Fa eo an-tanako ankavanana, ka mba tsy ho voahelingelina.
15:9 Noho io, ny foko no faly, ary ny lelako efa niravoravoan'ny. Koa, na dia ny tena hitoetra amin'ny fanantenana.
15:10 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny helo ny fanahiko, na no mamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka.
15:11 Efa Nampahafantatra ahy ny lalan'aina; dia hameno ahy indrindra amin'ny alalan'ny endrika. Eo ankavananao no firavoravoako, hatramin'ny farany.

Salamo 16

(17)

16:1 Vavaka David. Tompo, mihaino ny rariny, tandremo ny fifonako. Tandremo ny ny fivavako, izay tsy avy amin'ny fitaka molotra.
16:2 Aoka ny didim-pitsarana mivoaka avy eo anatrehanao. Aoka ny masony rariny.
16:3 Efa nizaha toetra ny foko, ary nitsidika azy nony alina. Efa nanadina ahy amin'ny afo, sy ny heloka dia tsy hita ao ahy.
16:4 Noho izany, mba ny vavako tsy hiteny amin'ny asan'ny olona. Efa foana ny fomba sarotra noho ny tenin'ny molotrao.
16:5 Hahatanteraka ny diako eo amin'ny lalanao, ka ny tongotro mba tsy ho voahelingelina.
16:6 Efa niantso izy satria, Andriamanitra ô, efa nihaino ahy. Atongilano ny sofinareo ho ahy sy manaraka ny teniko.
16:7 Ataovy mahagaga ny famindram-po, ho anareo afa-tsy ireo izay manantena anao.
16:8 Avy amin'ireo mahatohitra ny tananao ankavanana, hiaro ahy toy ny mpianatra ny masonao. Arovy ao ambanin'ny aloky ny elatrao,
16:9 tsy ho ambonin'ny ny ratsy fanahy izay efa nampahory ahy. Ny fahavaloko no nanodidina ny fanahiko.
16:10 Efa nanafina ny matavy; ny vavany efa niteny nirehareha.
16:11 Izy ireo no nandroaka ahy, ary ankehitriny Mandifotra ahy. Izy efa nanary ny masony tetỳ an-tany.
16:12 Efa naka ahy, toy ny liona vonona ho remby, sy tahaka ny liona tanora monina ao niafina.
16:13 Mitsangàna, Tompo O, tonga eo anatrehany, ary displace azy. Vonjeo ny fanahiko amin'ny ratsy fanahy iray: ny lefona avy amin'ny fahavalon'ny tananao.
16:14 Tompo, hampisaraka azy tsy ho vitsy ny tany eo amin'ny fiainany. Ny esory tsara ny taovany efa feno avy amin'ny fivarotana miafina. Izy ireo no feno ny zanaka, ary efa bequeathed amin'ny zanany madinika ny sisa.
16:15 Ary ny amiko, Dia hiseho eo anatrehan'i imasonao ara-drariny. Ho afa-po, rehefa miseho ny voninahitrao.

Salamo 17

(18)

17:1 Hatramin 'ny farany. Fa Davida, ny mpanompon'i Jehovah, izay niteny ny tenin 'ity canticle ho an'ny Tompo, tamin'ny andro ny Tompo nahafaka azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra sy tamin'ny tànan'i Saoly,. Ary hoy izy::
17:2 Izaho ho tia anao, O Jehovah Vatolampiko.
17:3 Ny Tompo no habakabaka, fialofako, ary ny mpanafaka. Ny Andriamanitra no Mpamonjy ahy, ary hanantena Azy aho: ny Mpiaro, ary ny tandroka famonjena, ary ny fanohanana.
17:4 midera, Dia miantso ny Tompo. Ary Izaho ho vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
17:5 Ny famatoram-pahafatesana nanodidina ahy, ary ny renirano ny heloka mivadi-po ahy.
17:6 Ny famatoran'ny fiainan-helo nanodidina ahy, ary ny fandriky ny fahafatesana intercepted ahy.
17:7 Araka ny fahoriana, No niantsoako an'i Jehovah, ary niantso ho Andriamanitro. Dia nihaino ny feoko avy amin'ny tempoliny masina. Ary ny fitarainako eo anatrehany niditra tao an-tsofiny.
17:8 Dia nihozongozona ny tany, Ary toran-kovitra. Ary ny fanambanin'ny tendrombohitra no tsaina, ka nihozongozona, satria tezitra aminy.
17:9 Nisy setroka niakatra tao amin'ny fahatezerany, ary nisy afo nirehitra niakatra avy ny tavany: nisy vainafo nidedadeda teo aminy.
17:10 Dia niondrika ny lanitra, ary izy, dia nidina. Ary aizim-pito no teo ambanin'ny tongony.
17:11 Dia niakatra teo amin'ny kerobima, ary nanidina: dia nanidina teo amin'ny elany ny rivotra.
17:12 Ary nasiany maizina ho fiereny, ny tabernakely manodidina azy: maizina rano ho eny amin'ny rahona 'ny rivotra.
17:13 Ary teo amin'ny famirapiratana teo anoloan'ny eo imasony, ny rahona niampita ny, amin'ny havandra sy vainafo.
17:14 Ary ny Tompo nampikotroka tany an-danitra, ary ny Avo Indrindra niloa-peo: havandra sy vainafo.
17:15 Ary izy naniraka ny zana-tsipìka sy nampiely ny fahavaloko. Dia nahamaro tselatra, Ary nametraka azy teny amin'ny korontana tanteraka.
17:16 Ary ny loharano niseho, ary ny fototry ny izao tontolo izao dia nambara, noho ny teny mafy nataonao, Tompo O, noho ny fitaomam-panahy avy amin'ny Fanahy ny fahatezeranao.
17:17 Naninjitra ny tanany avy any ambony, Ary nanaiky ahy. Ary nitondra ahy, niala tamin'ny rano be.
17:18 Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko matanjaka indrindra, ary izay mankahala ahy. Fa efa mafy loatra ho ahy.
17:19 Izy ireo intercepted ahy tamin'ny andro fahoriako, ary ny Tompo dia tonga ny Mpiaro.
17:20 Dia nitondra ahy nivoaka, any amin'ny malalaka Izy. Dia nanatanteraka ny famonjena ahy, satria sitrapony ahy.
17:21 Ary Jehovah no hamaly soa ahy araka ny rariny, dia hamaly ahy araka ny fahadiovan'ny tanako.
17:22 Fa efa niaro ny làlan 'ny Tompo, ary efa tsy eo anatrehan'ny fitondran impiously Andriamanitro.
17:23 Ny fitsipiny rehetra dia eo imasoko, sy ny rariny, Tsy mba Nanosika hiala amiko.
17:24 Ary Izaho ho immaculate niaraka tamin'i Kristy, fa Izaho no hiaro tena tsy ho azon'ny fahotako.
17:25 Ary Jehovah no hamaly soa ahy araka ny rariny sy araka ny fahadiovan'ny tanako teo imason-drainy.
17:26 Ny Fanahy, dia ho masina, ary ny tsy manan-tsiny, ianao dia ho tsy manan-tsiny,
17:27 sy ny olom-boafidy, ianao dia ho olom-boafidy, sy ny maditra, ianao dia ho efa nivadika.
17:28 Fa ianao, dia hamonjy ny olona manetry tena, fa ianareo kosa hampidina ny mason 'ny mpiavonavona.
17:29 Fa ianao hanazava ny jiro, Tompo O. Andriamanitra ô, mampahazava ny fahamaizinako.
17:30 Fa ianao, Dia ho voavonjy amin'ny fakam-panahy; ary Andriamanitro, Dia mianika mihoatra ny manda.
17:31 Raha ny Andriamanitro, ny lalany no tsy misy loto. Ny fahaiza-miteny ny Tompo dia efa nizaha amin'ny afo. Izy no mpiaro ny rehetra izay manantena azy.
17:32 Fa iza no Andriamanitra, afa-tsy ny Tompo? Ary iza no Andriamanitra, afa-tsy ny Andriamanitsika?
17:33 Ny Andriamanitra izay mifono hatsaran-toetra ahy, ary nanao ny fomba immaculate.
17:34 Izy no efa tanteraka ny tongotro, tahaka ny tongotry ny serfa, ary iza foibem Ahy teny amin'ny avo.
17:35 Izy no mampianatra ny tanako hiady. Ary efa nampitoetra ny sandriny ireny tahaka ny tsipìka varahina.
17:36 Ary efa nomenao ahy ny fiarovana ny famonjena. Ary ny tananao ankavanana no manohana ahy. Ary ny fananarana no Nanitsy ahy hatramin'ny farany. Ary ny famaizana mihitsy no hampianatra ahy.
17:37 Efa nitarina ny dian'ny hanoa ahy, ary ny lalan'ny tsy mbola malemy.
17:38 I Manenjika ny fahavaloko aho ka hisambotra azy ireo. Ary tsy hiverina raha tsy efa tsy nahomby.
17:39 Hotapahiko azy, ary izy ireo dia tsy ho afaka hijoro. Dia ho ringana eo ambanin'ny tongotro izy.
17:40 Ary efa nosaronany ny ahy ny hatsaran-toetra ho an'ny ady. Ary izay mitsangana hanohitra ahy, efa resy ahy.
17:41 Ary nomenao ny indray ny fahavaloko ahy, ary Hianao efa aringako izay mankahala ahy.
17:42 Dia niantso izy, fa tsy misy mpamonjy,, ho an'ny Tompo, fa tsy nihaino azy.
17:43 Ary Izaho hanorotoro azy ho vovoka teo anoloan'ny ny rivotra, ka dia obliterate azy toy ny fotaka eny an-dalambe.
17:44 Ianao no hanafaka ahy amin'ny fifanoheran-kevitra ny vahoaka. Ho ahy teo an-doha ny jentilisa.
17:45 Ny firenena tsy fantatro no nanompo ahy. Raha vao nandre ny sofiny, izy ireo nankatò ahy.
17:46 Ary ny zanakalahin'i hafa firenena no mamitaka ahy, ny zanaky ny hafa firenena no maniry malemy amin'ny fotoana, ary efa nihozongozona avy amin'ny alehany.
17:47 Velona koa Jehovah, Ary sambatra Andriamanitro, ary enga anie ny Andriamanitry ny famonjena ahy hasandratra:
17:48 Andriamanitra ô, Izay manamarina Ahy sy izay mahafolaka ny vahoakako hanoa ahy, ny mpanafaka avy tezitra ny fahavaloko.
17:49 Ary ianao hanandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy. Avy amin'ny iniquitous lehilahy, ianao no hanafaka ahy.
17:50 Noho io, Tompo O, No hiderako Anao any amin'ny jentilisa, ary Izaho no hanoratra salamo ny anaranao:
17:51 nankalaza ny famonjena ny mpanjaka, nefa kosa mamindra fo tamin'i Davida, ny Kristy, sy ny taranany, na dia fotoana rehetra.

Salamo 18

(19)

18:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
18:2 Ny lanitra mamaritra ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tànany.
18:3 Day dia manambara ny teny anio, sy ny alina ny alina manome fahalalana.
18:4 Tsy misy kabary na resaka, izay ny feony tsy ho re.
18:5 Ny feo efa naloaky ny alalan 'ny tany rehetra, ary ny teniny dia mihatra amin'ny faran'izao rehetra izao.
18:6 Efa nametraka ny tabernakely amin'ny lafiny masoandro, ary Izy dia tahaka ny mpampaka-bady mivoaka avy ao an efi-trano. Efa niravoravoan'ny tahaka ny lehilahy mahery mihazakazaka teny an-dalana;
18:7 ny lasa dia avy amin'ny tampony ny any an-danitra. Ary ny Mazava ho azy fa tonga ny lalana rehetra ho amin'ny fihaonana an-tampony. Ary tsy misy olona izay afaka manafina ny tenany amin'ny hafanana.
18:8 Ny lalàn'i Jehovah no immaculate, mamelombelona fanahy. Ny teni-vavolombelon'i Jehovah mahatoky, manome fahendrena ny zaza amim-behivavy.
18:9 Ny rariny 'ny Tompo marina, fifaliana fo. Ny fandidian'i Jehovah dia marani-tsaina, mampahazava ny maso.
18:10 Ny fahatahorana an'i Jehovah no masina, maharitra hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny fitsaran 'ny Tompo dia marina, nohamarinina tao amin'ny tenany:
18:11 mahafinaritra mihoatra noho ny volamena sy ny vato soa maro, ary mamy noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra.
18:12 Fa, tokoa, mpanomponao mitandrina azy ireo, amin'ny fitandremana azy ireo, misy valisoa maro.
18:13 Iza moa no mahatakatra ny fandikan-dalàna? Avy miafina ny fahadisoan'ny, manadio ahy, Tompo O,
18:14 sy ny an'ny olon-kafa, hiantra ny mpanomponao. Raha dia tsy hanapaka ahy, dia ho immaculate, ary Izaho no hadio tamin'ny fandikan-dalàna lehibe.
18:15 Ary ny fahaiza-miteny ny vavako dia ho mba hampifaliana, miaraka amin'ny fisainan'ny foko, eo imasonao, mandrakizay, Tompo O, Mpamonjy ahy sy Mpanavotra ahy.

Salamo 19

(20)

19:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
19:2 Enga anie ny Tompo hihaino anao amin'ny andro fahoriana. Enga anie ny anaran'ilay Andriamanitr'i Jakoba hiaro anao.
19:3 Enga anie izy famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina ka hiaro anao avy any Ziona.
19:4 Enga anie izy rehetra hahatsiaro ny sorona, ary aoka ny fanatitra dorana ny matavy.
19:5 Enga anie no manome anao araka ny fonao, ary ny fisainany hahamafy ny teny rehetra.
19:6 Dia faly amin'ny famonjenao, ary amin 'ny anaran' ny Andriamanitsika, dia hankalazana an'i.
19:7 Enga anie ny Tompo hanatanterahana ny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa ny Tompo dia efa namonjy ny Kristy. Izy no hihaino azy avy amin'ny lanitry. Ny famonjena ny tànany ankavanana dia ao amin'ny hery.
19:8 Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly, Fa raha izahay kosa hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika.
19:9 Izy ireo nafatotra, ary efa lavo. Fa izahay kosa efa mitsangana, ary efa nametraka marina.
19:10 Tompo O, afa-tsy ny mpanjaka, ka henoy izahay tamin'ny andro no miantso anao.

Salamo 20

(21)

20:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
20:2 Ary noho ny hatsaran-toetra, Tompo, ny mpanjaka hifaly, ary noho ny famonjena, ravoravo fatratra tokoa izy.
20:3 Efa nomena azy ny fanirian'ny fony, ka tsy mba namitaka azy avy ny fanirian 'ny molony.
20:4 Fa efa hialoha Azy amin'ny fitahian'ny mamy. Efa nametraka ny satro-boninahitra vato soa amin'ny lohany.
20:5 Ary nangataka ho anao ny fiainana, ary efa nanome azy andro lava, amin'ny 'izao fotoana izao, ary mandrakizay doria.
20:6 Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao. Voninahitra lehibe sy ny haingo, dia nandry eo aminy.
20:7 Fa ianao no hanome azy ho fitahiana mandrakizay doria. Ianao kosa hanao azy hifaly amin'ny fifaliana eo anatrehan'ny.
20:8 Satria manantena ny mpanjaka ao amin'ny Tompo, sy ny famindram-pon'ny Avo Indrindra, dia tsy ho voahelingelina.
20:9 Enga anie ho hita ny tananao ny fahavalonao rehetra. Enga anie ny tananao ankavanana nahita izay rehetra mankahala anao.
20:10 Ianao hataoko toy ny fatana ny afo, amin'ny andro fanatrehanao. Ny Tompo dia hanaitra azy amin'ny fahatezerany, ary nisy afo handevona azy ireo.
20:11 Ho avokoa ny vokatry avy amin'ny tany sy ny zanany avy amin'ny zanak'olombelona.
20:12 Fa efa niova ho ratsy aminareo; no niheverany drafitra, izay efa tsy afaka hanatanteraka.
20:13 Fa ianao no hampiamboho azy indray; amin'ny sisa tavela, dia hanomana ny tarehy.
20:14 Misandrata, Tompo, amin'ny alalan'ny hery ihany. Dia hilalao mozika sy hankalaza ny fahamarinana.

Salamo 21

(22)

21:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny asa ny vao maraina. Salamo nataon'i Davida.
21:2 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, hijery ahy. Nahoana no dia mahafoy Ahy? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin'ny dia ny fandikan-dalàna.
21:3 Andriamanitra ô, Aho dia mitaraina amin'ny antoandro, ary ianareo dia tsy hihaino, ary nony alina, Ary tsy ho fahadalana ho ahy.
21:4 Fa ianao kosa mitoetra amin'ny fahamasinana, Ry Praise Isiraely.
21:5 ao aminao, ny razantsika no andrasako. nanantena izy ireo, ka afaka izy ireo.
21:6 Ny olona niantso anareo, ka dia voavonjy. ao aminao, nanantena izy ireo ka tsy menatra izy.
21:7 Ary izaho dia olitra, fa tsy olona: ny fahafaham-baraka amin'ny olona, ary Ilay noroahina ny vahoaka.
21:8 Rehetra izay nahita ahy efa naneso ahy. Izy ireo niresaka ny molotra, ary nanozongozona ny lohany.
21:9 Efa nanantena ny Tompo, aoka izy hamonjy azy. Aoka hovonjeny ny azy, satria tiany izy.
21:10 Fa ianao no ilay efa mby ahy avy tao an-kibo, ny fanantenako avy amin'ny nono ny reniko.
21:11 Efa natao tao aminareo hatrany am-bohoka; hatrany an-kibon-dreniko, ianao no Andriamanitro.
21:12 Aza mialà amiko. Fa efa antomotra fahoriana, satria tsy misy olona izay mety hanampy ahy.
21:13 Maro ny zanak'omby no nanodidina ahy; matavy ombilahy no nanao fahirano ahy.
21:14 Efa nanokatra ny vavany ahy, toy ny liona mierona sy alainy.
21:15 Ary noho izany, Efa rano aidina, ary ny taolako rehetra samy hafa nampielezana. Ny foko efa tonga tahaka ny savoka, mitsonika eo amin'ny tratrako.
21:16 Ny heriko dia Maina tahaka ny tanimanga, ary ny lelako no arahina amin'ny lanilaniko. Ary efa nisintona ahy midina, ao amin'ny vovoky ny fahafatesana.
21:17 Fa maro no nanodidina ahy ny alika. Ny filan-kevitra mampidi-doza ny dia nanao fahirano ahy. Manindrona izy ireo ny tanany sy ny tongony.
21:18 Efa nandamina ny taolako rehetra. Ary efa nanadina ahy ary nibanjina ahy.
21:19 Dia nizara ny fitafiako ho azy, ary ny tonian'ny ny vestment, dia nanaovany loka.
21:20 fa ianareo, Tompo O, aza maka ny fanampianao lavitra ahy; hihaino tsara ny fiarovana avo ho ahy.
21:21 Andriamanitra ô, Avereno ny fanahiko tsy ho any amin'ny lefona, ary ny hany malalako amin'ny tanan'ny ny alika.
21:22 Vonjeo amin'ny vavan'ny liona, Ary ny fanetren-tena avy amin'ny tandroky ny biby tokan-tandroka.
21:23 Hanambara ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Teo afovoan'ny ny Fiangonana, Hidera anao.
21:24 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, Miderà azy. Rehetra ny taranak'i Jakoba, hanome voninahitra azy.
21:25 Enga anie ny taranak'i Isiraely matahotra azy. Fa tsy nanamavo na nanamavo ny fangatahan 'ny mahantra. Ary tsy nitodika niala tamiko. Ary raha niantso azy, izy nanaraka ahy.
21:26 Ny fiderana no momba anao, ao anatin'ny fiangonana lehibe. Hanefa ny voadiko eo imason'ny matahotra Azy.
21:27 Ny malahelo dia hihinana ka ho voky, ary izay maniry mafy ny Tompo hidera azy. Ny fony Hiaina mandrakizay doria.
21:28 Ny vazan-tany efatra, dia hahatsiaro, ka hiova fo ho an'ny Tompo. Ary ny firenena rehetra dia amin'ny jentilisa fatratra eo imasony.
21:29 Fa ny fanjakana dia an'ny Tompo, ary Izy no hanjaka amin'ny hafa firenena.
21:30 Avokoa ny saborany rehetra amin'ny tany dia tezitra, ary efa niankohoka. Eo imasony, dia hiankohoka, ireo rehetra izay midina amin'ny tany.
21:31 Ary ho velona ny aiko ho azy, ary ny taranany dia hanompo azy.
21:32 Tsy dia nanambara ny Tompo ny taranaka ho avy, ary ny lanitra dia hanambara ny rariny, amin'ny olona izay ho teraka, izay tian'i Jehovah no nanao.

Salamo 22

(23)

22:1 Salamo nataon'i Davida. Ny Tompo dia mitarika ahy, ary na inona na inona dia tsy ampy ho ahy.
22:2 Efa nanorim-ponenana ahy eto, ao amin'ny toeram-ahitra. Efa nitondra ahy ho afaka ho any amin'ny rano ny famelombelomana.
22:3 Efa miova fo ny fanahiko. Efa nitondra ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana, noho ny anarany.
22:4 Fa, na dia tokony handeha eo amin'ny aloky ny fahafatesana, Aho, dia tsy hatahotra ny ratsy. Fa ianao no eo anilako. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, efa nomenao ahy fampiononana.
22:5 Efa nanomana latabatra eo imasoko, mifanohitra ireo izay nampidi-doza tamiko. Efa nanosotra diloilo ny lohako, ary ny kapoakako, izay inebriates ahy, Inona no mamirapiratra dia!
22:6 Ary ny famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, ary toy izany koa mamelà ahy hitoetra ao an-tranon'i Jehovah mandritra ny andro maro.

Salamo 23

(24)

23:1 Fa ny Sabata voalohany. Salamo nataon'i Davida. Ny tany sy izay rehetra eo aminy rehetra an'ny Tompo: izao tontolo izao sy izay rehetra monina ao aminy.
23:2 Fa Izy no nanorina azy, tambonin'ny ranomasina, ary efa nanomana azy eo amin'ny renirano.
23:3 Iza no hiakatra any an-tendrombohitra 'ny Tompo? Ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina?
23:4 Ny tsy manan-tsiny ny tànany sy ny madio am-po, izay tsy nandray ny ainy foana, na mianiana hamitaka amin'ny namany.
23:5 Izy, dia hahazo ny fitahiana avy amin'ny Tompo, sy famindram-po avy amin'Andriamanitra, ny Mpamonjy.
23:6 Izany no taranaka mitady Azy, izay mitady ny tavan 'ny Andriamanitr'i Jakôba.
23:7 Asandrato ny tanànanao, ianareo mpanapaka, ary hasandratra, vavahady mandrakizay. Ary ny mpanjakan'ny voninahitra hiditra.
23:8 Iza ary izao Mpanjakan'ny voninahitra? Ny Tompo izay matanjaka sy mahery; ny Tompo mahery an'ady.
23:9 Asandrato ny tanànanao, ianareo mpanapaka, ary hasandratra, vavahady mandrakizay. Ary ny mpanjakan'ny voninahitra hiditra.
23:10 Iza ary izao Mpanjakan'ny voninahitra? Ny Tompo ny hatsaran-toetra. Izy no Mpanjakan'ny voninahitra.

Salamo 24

(25)

24:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Ho anao, Tompo, Izaho efa nanangan-fanahiko.
24:2 ao aminao, Andriamanitra ô, no itokiako. Aoka tsy ho menatra.
24:3 Ary aoka tsy ny fahavaloko mihomehy ahy. Fa izay sisa rehetra aminao dia tsy ho menatra.
24:4 Enga anie izay rehetra hanao ny tsy rariny ny tsy hisy ho menatra. Tompo O, mampiseho ny fomba ahy, Ary ampianaro ahy ny lalanao.
24:5 Mitarika ahy amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra, ny Mpamonjy, ary hitoetra ao aminao mandritra ny andro.
24:6 Tompo O, tsarovy ny famindram-po sy ny fangoraham-po, izay hatramin'ny fahagola lasa.
24:7 Aza mahatsiaro ny fandikan-dalàna ny fahatanorako sy ny ignorances. Tsarovy aho araka ny famindram-ponao, noho ny hatsaran-toetra, Tompo O.
24:8 Ny Tompo no mamy sy marina. Noho io, Izy no hanome ny lalàna ho an 'ireo izay tsy mahatratra an-dalana.
24:9 Izy no mitarika ny malemy fanahy amin'ny fitsarana. Izy no mampianatra ny mpandefitra ny lalany.
24:10 Ny lalan 'ny Tompo dia famindram-po sy fahamarinana, ho an'ireo izay maniry ho ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony.
24:11 Noho ny anaranao, Tompo O, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany.
24:12 Izany Fanahy izany no olona izay matahotra ny Tompo? Efa nametraka lalàna ho azy, teny an-dalana fa efa nifidy.
24:13 Ny fanahiny hitoetra eo amin'ny zavatra tsara, ary ny taranany no handova ny tany.
24:14 Ny Tompo dia habakabaka izay matahotra Azy, sy ny fanekeny, dia haseho azy ireo.
24:15 Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva, fa Izy no hisintona ny tongotro tamin'ny fandrika.
24:16 Jereo amiko, ary mamindrà fo amiko; fa izaho irery sy mahantra.
24:17 Ny fahorian'ny foko efa maro. Vonjeo aho ho afaka amin'ny needfulness.
24:18 Jereo ny fanetren-tena sy ny fahoriana, ary hanafaka ny fandikan-dalàna rehetra.
24:19 Jereo ny fahavaloko, fa efa nihamaro, ka dia nankahala ahy tamin'ny fankahalana tsy ara-drariny.
24:20 Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho. Dia tsy ho menatra, fa efa nanantena anao.
24:21 Ny tsy manan-tsiny sy ny olo-marina no arahina ho ahy, satria efa nitoetra aminareo.
24:22 Free Israely, Andriamanitra ô, rehetra ny fahoriana.

Salamo 25

(26)

25:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Tsarao aho, Tompo, fa efa mandeha amin'ny tsy fananan-tsiny aho, ary manantena ao amin'ny Tompo, Dia tsy ho malemy.
25:2 Diniho aho, Tompo, ka fantaro: enkindle ny toetra sy ny foko.
25:3 Fa ny famindram-ponao no eo anoloan'ny masoko, ary izaho tony amin'ny fahamarinanao.
25:4 Tsy mba miara-mipetraka amin'ny filan-kevitra ny zava-poana, ary tsy hiditra amin'izay hanatanteraka ny tsy rariny.
25:5 Halako ny fiangonan'ny ratsy toetra; ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy.
25:6 Manasa ny tanako teo anivon 'ny tsy manan-tsiny, ary Izaho hanodidina ny alitaranao, Tompo O,
25:7 ka mba handre ny feon 'ny fiderana ary farito ny fahagagana rehetra.
25:8 Tompo O, Tiako ny hatsaran-tarehy ny tranonao sy ny fonenan'ny voninahitrao.
25:9 Andriamanitra ô, aoka tsy ho very ny fanahiko amin'ny ratsy fanahy, na ny aiko amin'ny mpandatsa-drà,
25:10 izay nitana ny helony: ny tànany ankavanana dia efa feno ny kolikoly.
25:11 Ary ny amiko, Efa mandeha amin'ny tsy fananan-tsiny aho. hanavotra ahy, ary mamindrà fo amiko.
25:12 Ny tongotro Nivadika tao amin'ny lala-mahitsy. Ao amin'ny fiangonana, Izaho hitahy anao, Tompo O.

Salamo 26

(27)

26:1 Salamo nataon'i Davida, fony izy tsy mbola voaisy tombo-kase. Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy, iza no matahotra? Ny Tompo no mpiaro ny fiainako, iza no hangovitako?
26:2 Mandritra izany fotoana izany, ny meloka Manatona ahy, mba hihinana ny nofoko. Ireo izay nampidi-doza tamiko, ny fahavaloko, fa ny tenany no malemy, ary efa nodi-.
26:3 Raha orina miaramila dia hijoro hiara-hamely ahy, ny foko no tsy hatahotra. Raha misy ady dia ny mitsangana hanohitra ahy, Tiako ho fanantenana ao ity.
26:4 Zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no hitady: dia ny hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra hiainako, dia mba hahitako ny Sitraky ny Tompo, ary mba hitsidika ny tempoliny.
26:5 Fa efa nafeniny ahy ao amin'ny lainy. Amin'ny andro ratsy, efa niaro ahy ao amin'ny fiafenana ao an-dainy.
26:6 Efa nanandratra Ahy teny amin'ny vatolampy, ary ankehitriny efa nanandratra ny lohako ambonin'ny fahavaloko. Efa nasianao boribory manodidina sy namono zavatra hatao fanatitra mafy ao amin'ny lainy tsoraka. Hihira, ary Izaho no hanoratra salamo, ho an'ny Tompo.
26:7 Henoy ny feoko, Tompo O, -teny izay efa niantso anareo. Mamindrà fo amiko, ka valio.
26:8 Ny foko no niteny anao; ny tavako efa nitady anao. Mbola te ho tavanao, Tompo O.
26:9 Aza mivily hiala ny tavanao amiko. In ny fahatezeranao, aza miala amin'ny mpanomponao. Aoka ny mpanampy. Aza manary ahy, ary aza manamavo ahy, Andriamanitra ô, ny Mpamonjy.
26:10 Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy eo ivohoko, fa ny Tompo naka ahy.
26:11 Tompo O, mametraka ny lalàna ho ahy amin'ny fomba, sy hitarika ahy any amin'ny lalana marina, noho ny fahavaloko.
26:12 Aza hitolo-batana aho ho an 'ny fanahin' ireo izay nampidi-doza tamiko. Fa ny vavolombelona tsy ara-drariny no mitsangana hamely ahy, sy ny heloka dia nandainga ho an'ny tenany.
26:13 Mino aho fa hahita zava-tsoa avy amin'ny Tompo eo amin'ny tanin'ny velona.
26:14 Miandrasa an'i Jehovah, hanao zavatra amim-boninahitra; ary aoka ny fonao ho hery, ary niara-nitoetra tamin 'ny Tompo.

Salamo 27

(28)

27:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Ho anao, Tompo, Aho dia mitaraina. Andriamanitra ô, aza mangina ahy. Fa raha hangina ahy, Dia ho tahaka izay midina any an-davaka.
27:2 Henoy, Tompo O, ny feon'ny fifonako, raha mivavaka aminao, raha manandratra ny tanako manandrify ny tempolinao masina.
27:3 Aza hitaona ahy niaraka tamin'ny mpanota; Ary aoka aho tsy ho faty amin'izay mpanao meloka, izay teny tsara ny namany, nefa zava-dratsy no ao am-pony.
27:4 Manomeza azy araka ny asany avy sy araka ny faharatsian 'ny famoronana. Omeo azy araka ny asan'ny tànany. Hamaly azy ny famaizana.
27:5 Koa satria tsy nahatakatra ny asan'i Jehovah sy ny asan'ny tanany, dia hamongotra azy, ka dia tsy haoriny.
27:6 Sambatra ny Tompo, fa efa nihaino ny feon'ny fifonako.
27:7 Ny Jehovah no Mpamonjy ahy sy ny Mpiaro. Izy no, ny foko manantena ary efa nanampy. Sy nofoko no Niroborobo indray. Ary avy ny sitrapoko, I rehetra hidera azy.
27:8 Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny olony sy ny mpiaro ny famonjena ny Kristiny.
27:9 Tompo O, vonjeo ny olonao, ary tahio ny lovanao, ary hanjaka aminy sy hanandratra azy, na dia hatrany amin mandrakizay.

Salamo 28

(29)

28:1 Salamo nataon'i Davida, amin'ny vita amin'ny tabernakely. Ento amin 'ny Tompo, Ry zanak'Andriamanitra, hahatonga ho eo amin'ny Tompo ny zanaky ny ondrilahy.
28:2 Ento amin 'ny Tompo, voninahitra sy haja. Ento amin 'ny Tompo, voninahitra ho an'ny anarany. Mankafy ny Tompo ao amin'ny fitsarana masina.
28:3 Ny feon 'ny Tompo no ambonin'ny rano. Andriamanitry ny voninahitra no nampikotroka. Ny Tompo no ambonin'ny rano be.
28:4 Ny feon 'ny Tompo ao amin'ny hatsaran-toetra. Ny feon'ny Tompo dia ao manetriketrika.
28:5 Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera. Ary ny Tompo dia manorotoro ny hazo sedera any Libanona.
28:6 Ary hanorotoro azy ho eo an manorotoro, tahaka ny zanak'omby Libanona, Ary araka izany koa ny Zanaka Malalany ny tokan-tena-tandroka biby.
28:7 Ny feon 'ny Tompo tapahiny ny alalan' ny lelafo.
28:8 Ny feon'i Jehovah mampihorohoro ny efitra. Ary Jehovah dia any an-efitra ny horohoron-tany Kadesy.
28:9 Ny feon 'ny Tompo dia manomana ny stags, dia hanambara ny ala mikitroka. Ary ao an-tempoliny, rehetra dia miteny ny voninahiny.
28:10 Ny Tompo dia mahatonga ny safo-drano lehibe mba honina. Ary ny Tompo dia mipetraka ho Mpanjaka any amin'ny mandrakizay.
28:11 Ny Tompo no hanome ny hatsaran-toetra ho ny vahoakany. Jehovah hitahy ny olony amin'ny fiadanana.

Salamo 29

(30)

29:1 A Canticle Salamo. Ao amin'ny fanoloran-tenany ho ao an-tranon'i Davida.
29:2 Hanandratra anao, Tompo, fa efa nanohana ahy, ka tsy mba namela ny fahavaloko mba finaritra ahy.
29:3 Jehovah Andriamanitro ô, Izaho efa niantso anao, ary efa nahasitrana ahy.
29:4 Tompo, no nitondranao ny fanahiko hiala Hell. Efa namonjy ahy amin'izay midina any an-davaka.
29:5 Hirao ny salamo ho an'ny Tompo, ianareo olony masina, ary miaiky amin'ny fahatsiarovana ny fahamasinany.
29:6 Fa iharan'ny fahatezerana mirehitra amin'ny fahatezerany, ary mbola misy aina ihany ny sitrapony. ho hariva, dia fitomaniana maharitra, ary amin'ny maraina, fifaliana.
29:7 Fa efa nolazaiko tamin'ny haben'ny: "Izaho tsy ho voahelingelina."
29:8 Tompo O, in ny sitraponao, ny hatsaran-toetra ianareo nanao tsaratsara kokoa ho ahy ny hatsaran-tarehy. Nitodika ny tavanao Hianao hiala amiko, ary lasa sahiran-tsaina.
29:9 Ho anao, Tompo, Aho dia mitaraina. Fa Izaho hanao fifonana ho Andriamanitro.
29:10 Inona no fampiasana raha misy amin'ny rako, raha midina any an kolikoly? Dia hiaiky ho vovoka indray ianao, na hanambara ny fahamarinanao?
29:11 Ny Tompo dia nandre, fa izy efa feno famindram-po ho ahy. Ny Tompo dia tonga Mpamonjy ahy.
29:12 Efa nampody ny fisaonako ho fifaliana ho ahy. Efa tapaka ny lamba fisaonako, ary efa manodidina ahy indrindra.
29:13 Koa dia, Mety ho ny voninahitro hohiraiko ho anao, ary enga anie aho tsy nanenina izany. Tompo O, Andriamanitra ô, No hiderako anao mandrakizay.

Salamo 30

(31)

30:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida araka ny azon-tsindrimandry.
30:2 ao aminao, Tompo, No antenaiko; aoka tsy ho menatra. Ary araka ny rariny, vonjeo aho.
30:3 Atongilano amiko ny sofinao,. Faingana hamonjy ahy. Aoka ho ahy Andriamanitra mpiaro sy trano fialofana, mba hanatanteraka ny famonjena.
30:4 Fa ianao no fiarovana mafy ho ahy ary fandosirako; ary noho ny anaranao, ianao no hitarika ahy sy hamelona ahy.
30:5 Dia hitarika ahy amin'ny fandrika ity, izay efa nafenina ho ahy. Fa ianao no Mpiaro.
30:6 Eo an-tananao, No atolotro ny fanahiko. Efa nanavotra ahy, Tompo O, Andriamanitry ny fahamarinana.
30:7 Efa nankahala ireo izay manao zava-poana-poana. Fa raha izaho kosa nanantena ao amin'ny Tompo.
30:8 Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindram-ponao. Fa efa nijery ny fanetren-tena; efa namonjy ny fanahiko tamin'ny needfulness.
30:9 Ka tsy mba Manodidina ahy eo an-tanan 'ny fahavalo. Efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka toerana.
30:10 Mamindrà fo amiko, Tompo, fa Izaho no raiki-tahotra. Masoko no sahiran-tsaina ny fahatezerana, miaraka amin'ny fanahiko sy ny esory tsara ny taovany.
30:11 Fa ny fiainako, fa lavo teo alahelo, ary fisentoana ny taona ho any. Ny hatsaran-toetra dia nalemy fahantrana, ary ny taolako no sahiran-tsaina.
30:12 Dia tonga fahafaham-baraka amin'ny olona rehetra ny fahavaloko, ary na dia bebe kokoa ny mpiara-monina izany ny, ary ny fahatahorana olom-pantatro aho. Ireo izay mitsangana ao amin'ny ahy, mandositra ahy.
30:13 Izaho efa nanadino, toy ny maty ny ao am-po. Dia tonga toy ny fanaka simba.
30:14 Fa efa reko ny fanakianana henjana ny maro izay maharitra ao amin'ny faritra. Raha niara-niangona hiodina amiko amin'izany toerana, izy ireo ny amin'ny fomba délibérés ny aiko.
30:15 Fa efa nanantena anao, Tompo O. Hoy aho hoe, "Ianao no Andriamanitro."
30:16 Ny lahatra eo an-tananareo. Afaho aho tsy ho azon'ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika ahy.
30:17 Hanazava ny tavanao amin'ny mpanomponao eo. Vonjeo amin'ny famindram-ponao.
30:18 Aoka tsy ho menatra aho, Tompo, fa Izaho miantso anao. Aoka ny ratsy fanahy ho menatra sy ho voasarika nidina ho any amin'ny helo.
30:19 Enga anie ny molotra mamitaka hangina: izay miteny ratsy manohitra ny marina, amin'ny fizahozahoana sy ny abusiveness.
30:20 Akory ny halehiben 'ny zavatra betsaka ny mamy, Tompo O, izay mitandrina miafina ho an'ireo matahotra anao, izay efa tanteraka ho an 'ireo izay manantena anao, eo imason'ny amin'ny zanak'olombelona.
30:21 Ianao Hanafina azy ao amin'ny miafina ny tavanao, avy ao amin'ny korontana ny olona. Ianao hiaro azy ao amin'ny trano-lay, avy amin'ny fanoherana nataon'ny fiteny tsy fantatra.
30:22 Sambatra ny Tompo. Fa efa naneho ny fahagagana famindram-po ho ahy, ao amin'ny tanàna mimanda.
30:23 Fa efa nolazaiko tao amin'ny mihoatra ny saina: "Efa Esory ho afaka amin'ny jerena ny masonao." Ary dia, ianao nihaino ny feon'ny fivavako, raha mbola aho niantsoantso anao.
30:24 Tiava an'i Jehovah, ry olony masina rehetra. Fa Jehovah dia hitaky ny fahamarinana, dia betsaka hamaly ireo izay mandray andraikitra amin'ny fizahozahoana.
30:25 hanao zavatra amim-boninahitra, ary aoka ny fonao ho hery, ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah.

Salamo 31

(32)

31:1 Ny fahatakarana ny tenan'i Davida. Sambatra izay voavela ny helokareo no voavela, ary izay efa nanarona ny fahotany.
31:2 Sambatra ny olona izay ny Tompo dia tsy isaina ny ota, sy ny fanahiny tsy misy fitaka ny.
31:3 Satria mangina aho, ny taolako nitombo antitra, raha mbola niantso aho, mandritra ny andro.
31:4 Fa, andro sy alina, ny tananao efa navesatra tamiko. Efa niova fo ao amin'ny fangirifiriana, raha mbola ny tsilo dia manindrona.
31:5 Efa niaiky ny heloka ho anao, ary tsy nanafina ny tsy rariny. Hoy aho hoe, "Aho, fa hanaiky hamely ny tenako, ny tsy rariny ho an'ny Tompo,"Ary namela ny impiety ny fahotako.
31:6 Ho an'ity, masina izay rehetra hivavaka ho anareo amin'ny fotoan'andro. Na izany aza tena, amin'ny tondra-drano ny rano be, dia tsy hanatona azy.
31:7 Ianao no fialofako amin'ny fahoriana izay manodidina ahy. Ianao no fifaliana: hamonjy ahy amin'ny ireo manodidina ahy.
31:8 Izaho no hanome anareo ny fahatakaran-javatra, ary Hanome saina anao amin'izany fomba izany, in izay handeha. I handamina ny masoko aminareo.
31:9 Aza tahaka ny soavaly sy ny ampondra, tsy manan-tsaina. Dia tery ny valanoranony amin'ny kely sy ny lamboridy, mba tsy hanakaiky anareo.
31:10 Maro ny fanindronana 'ny mpanota, Fa famindram-po no manodidina azy izay manantena ao amin'ny Tompo.
31:11 Mifalia ao amin'ny Tompo sy ho ravoravo, ianao fotsiny ireo, sy ny voninahitra, ianareo rehetra mahitsy fo.

Salamo 32

(33)

32:1 Salamo nataon'i Davida. Hifaly ao amin'ny Tompo, ianao fotsiny ireo; miara-midera ny marina.
32:2 Manaiky ho an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha, ny fitaovana tory folo.
32:3 Mihirà ho azy fihiram-baovao. Mihirà salamo ho azy Hainy, amin'ny mafy tsoraka.
32:4 Fa ny tenin'i Jehovah dia mahitsy, ary ny asany rehetra dia amim-pinoana.
32:5 Tia famindram-po sy fitsarana. Henika ny famindram-pon'ny Tompo.
32:6 Ny tenin 'ny Tompo, ny lanitra no naorina, ary ny hery rehetra, 'ny Fanahin' ny vavany:
32:7 nanangona miaraka ny rano ao an-dranomasina, toy ny hoe ao anaty fitoeran-javatra, nametraka ny rano lalina ao amin'ny fitehirizana.
32:8 Aoka ny tany rehetra hatahotra ny Tompo, ary enga anie ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao horohorontany eo anatrehany.
32:9 Fa Izy no niteny, ka tonga. izy no nandidy, dia ary ireo.
32:10 Mampiely ny Tompo ny fisainan'ny firenen-tsamy hafa. Koa, no anariny ny hevitry ny vahoaka, ary mandà ny torohevitry ny mpitarika.
32:11 Fa ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony ny taranaka fara mandimby.
32:12 Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, ny olona nofidiny ho lovany.
32:13 Ny Tompo dia nijery eny an-danitra. Efa nahita ny zanak'olombelona.
32:14 Avy voaomana tsara ny fonenanao, efa nandinika ireo rehetra izay monina ambonin'ny tany.
32:15 Izy no namorona ny fon'ny tsirairay ny iray tamin'izy ireo; dia fantany ny asany rehetra.
32:16 Ny mpanjaka tsy voavonjin'ny hery lehibe, ary tsy hisy ho voavonjy ny goavam-be noho ny maro fahefana.
32:17 Ny soavaly ho fiarovana diso; fa tsy ho voavonjy noho ny haben'ny hery.
32:18 Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy sy izay manantena ny famindram-pony,
32:19 mba hamonjy ny fanahiny amin'ny fahafatesana, ary hiandry azy ireo mandritra ny mosary.
32:20 Ny fanahintsika dia mitoetra amin'ny Tompo. Fa Izy no mpanampy sy Mpiaro.
32:21 Fa ao amin'ny tenany, fontsika hifaly, ary ny anarany masina, anantenanay.
32:22 Aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay, Tompo O, araka ny anantenanay anao.

Salamo 33

(34)

33:1 To David, rehefa niova ny tarehiny eo imason'i Abimeleka, ary noho izany dia nalefany azy, ka dia lasa nandeha.
33:2 Hisaotra ny Tompo amin'ny fotoana rehetra. Ny fiderana, dia hitoetra am-bavako.
33:3 Ao amin'ny Tompo, ny fanahiko ho hoderaina. Enga anie ny mpandefitra ka ho faly hihaino.
33:4 Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka isika hankalaza ny anarany fotsiny.
33:5 No nitadiavako ny Tompo, ary nanaraka ahy, Ary nitondra ahy amin'ny fahoriako rehetra.
33:6 Manatona azy ary hihazavany, ary ny tavany tsy ho menatra.
33:7 Io mahantra niantso, ary nanaraka azy ny Tompo, dia namonjy azy tsy ny fahoriana rehetra.
33:8 Ilay Anjelin'i Jehovah dia hitoby manodidina izay matahotra Azy, ary Izy no hanafaka azy ireo.
33:9 Andramo ka izahao fa ny Tompo no mamy. Sambatra ny olona izay manantena Azy.
33:10 Matahora ny Tompo, ry olony masina rehetra. Fa tsy misy fahoriana ho an'ireo izay matahotra azy.
33:11 Ny manan-karena ho mahantra sy noana, Fa izay mitady an'i Jehovah dia tsy ho omena misy zava-tsoa.
33:12 Avia aloha, lahy. Henoy aho. No hampianariko anareo ny fahatahorana ny Tompo.
33:13 Dia ny lehilahy amin'izay maniry fiainana, izay mifidy ny hahita andro soa?
33:14 Mandrara ny lelany amin'ny ratsy Ary ny molony mba tsy hiteny fitaka.
33:15 Hiala amin'ny ratsy, ary manaova soa. Manontania momba ny fiadanana, ka araho izany.
33:16 Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny vavaka.
33:17 Fa ny tarehy 'ny Tompo dia amin' ireo izay manao ratsy, mba ho faty ny fahatsiarovana azy eto an-tany.
33:18 Ny marina niantso, ary ny Tompo nandre azy, Ary nanafaka azy tamin'ny fahoriana rehetra.
33:19 Akaiky ny Tompo ho an 'ireo izay ampahorina am-po, fa Izy no hamonjy ny manetry tena.
33:20 Maro ny fahorian'ny marina, fa avy izy rehetra ny Tompo no hanafaka azy ireo.
33:21 Ny Tompo miaro ny taolany rehetra, iray amin'izy ireo tsy ho tapatapaka.
33:22 Ny fahafatesan'ny mpanota dia tena mampidi-doza, ary izay mankahala ny olo-marina dia hidiran-doza.
33:23 Ny Tompo dia hanavotra ny fanahin'ny mpanompony, ary tsy misy izay manantena azy dia hidiran-doza.

Salamo 34

(35)

34:1 Ny tenan'i Davida. Tompo O, hitsara ireo izay hanisy ratsy ahy; misambotra ireo izay hamely ahy.
34:2 Raiso ny fitaovam-piadiana sy ny ampinga lehibe, ary mitsangàna amin'ny hanampy ahy.
34:3 Ento mivoaka ny lefona, ary Tsara ho an'ireo izay manenjika ahy. Lazao amin'ny fanahiko, ": Famonjena anao Aho."
34:4 Aoka ho menatra sy Talanjona, izay hanenjika ny fanahiko. Aoka hiamboho sy ho menatra, izay mihevitra ny hanisy ratsy ahy.
34:5 Enga anie izy ireo ho toy ny vovoka eo anatrehan'ny rivotra, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah Manodidina azy ireo amin'ny.
34:6 Enga anie ny lalan-kalehany ho maizina sy malama, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah hanenjika azy ireo.
34:7 Fa, tsy amin'antony, efa nanafina fandrika ho ahy ny amin 'ny famongorana. Over na inona na inona, dia niteny mafy ny fanahiko.
34:8 Aoka ny fandrika, izay izy tsy mahalala, tonga ao aminy, ary aoka ny fitaka, izay efa nafenina, hahazo azy: ary enga anie izy ka ho latsaka fa tena fandrika.
34:9 Fa ny fanahiko kosa hifaly amin'i Jehovah sy hiravoravo noho ny famonjeny.
34:10 Ny taolako rehetra hanao hoe:, "Tompo ô, iza no tahaka anao?"Mamonjy ny mahantra tsy ho azon'ny tanan'ny mahery ny iray, ny indigent sy ny mahantra amin'izay mamabo azy izay.
34:11 Vavolombelona tsy ara-drariny no mitsangana, famotorana ahy ny zavatra izay aho tsy mahalala.
34:12 Namaly ahy izy ireo ratsy ny soa, ny tsy fananana ny fanahiko.
34:13 Ary ny amiko, rehefa manorisory ahy, I nitafy lamba lamba fisaonana. Dia nanetry ny tenako tamin'ny ny fifadian-kanina, ary ny fivavako ho tonga ny ozatra.
34:14 Toy ny mpiara-belona, ary toy ny rahalahy, toy izany koa I hampifaliana; tahaka ny anankiray alahelo sy manenina, toy izany no nampietry.
34:15 Ary Ka dia faly amiko, ka nilahatra niara-. Fanindronana no nivory ahy, ary ka aho ny tsy mahalala izany.
34:16 Izy ireo samy hafa nampielezana, nefa izy ireo unremorseful. Efa nizaha toetra ahy. Izy ireo naneso ahy baraka. Dia tezitra ny ahy.
34:17 Tompo, rehefa no tsinontsinona ahy? Avereno ny fanahiko ho afaka eo anoloan'ny lolompo, ny hany malalako tsy ho eo anoloan'ny liona.
34:18 No hiderako anao any amin'ny Fiangonana lehibe. No hiderako anao eo amin'ny vahoaka mavesa-danja.
34:19 Enga anie ireo izay tsy ara-drariny no tsy ho faly fahavaloko ahy: ireo izay efa Mankahala ahy tsy amin'antony, ary izay mihatohatoka fifanarahana ny masony.
34:20 Fa tokoa, dia niteny tamiko tamim-pilaminana; sady nilaza ny filan'ny nofo eto an-tany, dia natao fitaka.
34:21 Ary nanokatra ny vava ny ahy. Hoy izy ireo, "Eny, tsara, ny maso nahita. "
34:22 Efa nahita, Tompo O, aza mangina. Tompo, aza miala amiko.
34:23 Mitsangàna, ka hihaino tsara ny ahy ny rariny, ny adiko, Andriamanitro sy Tompoko.
34:24 Tsarao aho araka ny rariny, Tompo O, Andriamanitra ô, ary aza aoka ho faly ny ahy.
34:25 Aoka tsy hanao hoe izy ao am-pony, "Eny, tsara, ho an'ny fanahy. "Ary aoka izy ireo hoe:, "Efa nihinana izy."
34:26 Aoka hangaihay sy ho talanjona miara-, hiarahaba ireo izay eo amin'ny fahavoazana. Aoka hitafy henatra sy ny tahotra, Izay miteny zava-dehibe hamely ahy.
34:27 Aoka hifaly sy hiravoravo, izay maniry ny rariny, ary aoka izy hanao mandrakariva hoe:, "Hankalazaina anie Jehovah,"Iza no ny fiadanan'ny mpanompony.
34:28 Ary toy izany koa ny lelako, dia haneho ny rariny: ny fiderana Anao mandrakariva.

Salamo 35

(36)

35:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ny mpanompon'i Jehovah, Ny tenan'i Davida.
35:2 Ny tsy ara-drariny nisy nanao anakampo fa manao fahadisoana. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy.
35:3 Fa efa nanao fitaka eo imasony, fa toy ny helony dia ho hita ho fankahalana.
35:4 Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka. Izy no vonona ny hahatakatra, ka mba hanao zavatra tsara.
35:5 Izy no mandinika heloka eo am-pandriany. Efa nametraka ny tenany tamin'ny zavatra rehetra: lalana tsy tsara; koa, izy tsy nankahala ny ratsy.
35:6 Tompo, ny famindram-ponao any an-danitra, sy ny fahamarinanao dia hatrany amin 'ny rahona.
35:7 Ny rariny dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo. Ny fitsaranao dia toy ny lavaka tsy hita noanoa. Ny lehilahy sy ny biby, dia hamonjy, Tompo O.
35:8 Ahoana no efa nahamaro ny famindram-, Andriamanitra ô! Ary toy izany ny zanak'olombelona dia hanantena ny rakotra fanaovam-panavotana eo ambany ny elatrao.
35:9 Ho mamo ny vokatra ao an-tranonao, ary ianao no hanome azy ireo ny hisotro amin'ny lohasahan-driaka ny fifaliana.
35:10 Fa ao aminao no misy loharanon'aina; ary ao ny fahazavanao, ho hitantsika ny mazava.
35:11 Hanitatra ny famindram-po eo anatrehan'izay izay mahafantatra anao, ary ny rariny ho ireo, izay mahitsy fo.
35:12 Enga anie mpirehareha tongony tsy manatona ahy, ary aoka ny tanan'ny mpanota tsy hanelingelina ahy.
35:13 Amin'izany toerana, ireo izay efa lavo ny mpanao meloka. Izy ireo no voaroaka; fa tsy hainy ny hitsangana.

Salamo 36

(37)

36:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Aza misafidy ny maka tahaka ny ratsy toetra; Tsy tokony hitsiriritra ireo izay mpanao meloka.
36:2 Fa ho haingana malazo tahaka ny ahitra maina, Ary toy izany ho an-dakozia anana, izy ireo tsy ho ela droop.
36:3 Manantenà an'i Jehovah, ka manaova soa, ka mitoera ao amin'ny tany, ary mba ho niandry sy ny harena.
36:4 Mahafinaritra ahy ny Tompo, ary Izy no hanome anareo ny fangatahana ny fonao.
36:5 Manambara ny lalana ho any amin'ny Tompo, ary manantena azy, ary Izy no hahatanteraka izany.
36:6 Ary hampiseho ny rariny toy ny mazava, ary ny fitsarana tahaka ny mitataovovonana.
36:7 Hanaiky ho an'i Jehovah sy hivavaka aminy. Aza mifidy ny hifaninana amin'izay ambinina amin'ny lalany, ny lehilahy izay manao ny tsy rariny.
36:8 Mitsahara amin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana mandao. Aza misafidy ny maka tahaka ny ratsy toetra.
36:9 Ho an'ireo izay mampidi-doza dia ho tanteraka. Fa ireo izay mitoetra any amin'ny Tompo, ireo no handova ny tany.
36:10 Na izany aza mbola vetivety foana, ary ny mpanota tsy ho. Ary dia hikaroka ny toerana sy hahita na inona na inona.
36:11 Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany, ary izy ireo dia mahafinaritra ahy ny haben'ny fiadanana.
36:12 Ny mpanota, dia hitandrina ny marina, dia mihidy ny nifiny eo aminy.
36:13 Kanefa ny Tompo mihomehy azy: satria fantany mialoha fa ho avy ny andro.
36:14 Ny mpanota ny sabatra antsakain'ny, ka nanenjana ny tsipìkany, mba hampikarapoka ny ory sy ny sahirana, mba vono olona ny mahitsy fo.
36:15 Aoka ny sabany hiditra ao ny fony, ary aoka ny tsipìkany ho tapatapaka.
36:16 Ny kely no tsara ho an'ny marina noho ny harena ny mpanota maro.
36:17 Fa ny sandrin'ny mpanota dia ho torotoro, fa ny Tompo dia manamafy ny marina.
36:18 Jehovah no mahalala ny andro ny immaculate, ary ny lovany dia ho any amin'ny mandrakizay.
36:19 Tsy ho menatra amin'ny andro mahory; ary tamin 'ny andro mosary, dia ho afa-po:
36:20 fa ny mpanota ho levona. Marina tokoa, izay miady amin'i Jehovah, tsy ela rehefa avy nanome voninahitra sy avo, dia halazo, Toy izany koa fa ny setroka malazo.
36:21 Ny mpanota dia hampisambotra fa tsy hamoaka, nefa ny marina dia mampiseho fangoraham-po iray sy donates.
36:22 Fa izay mitso-drano azy no handova ny tany, fa izay manozona azy ho faty.
36:23 Ny dian'ny olona dia ho ny fitarihan 'ny Tompo, dia mifidy ny fomba.
36:24 Rehefa latsaka, dia tsy haninon-tsy haninona, satria ny Tompo dia mametraka ny tanany eo ambaniny.
36:25 Efa mba tanora ihany, ary ankehitriny dia efa antitra; nefa tsy mbola nahita ny marina nafoy, na nahita ny zanany mitady hanina.
36:26 Izy dia maneho fangoraham-po sy mampisambotra, isan'andro, ary ny taranany dia ho amin'ny fitahiana.
36:27 Mialà amin'ny ratsy ka hanao soa, ary honina mandrakizay doria.
36:28 Fa Jehovah tia rariny, ka tsy hanary ny olony masina. Ho foana soa aman-tsara any amin'ny mandrakizay. Ny tsy ara-drariny dia ho voasazy, ary ny taranaky ny ratsy fanahy ho levona.
36:29 Nefa ny marina no handova ny tany, dia hiara-monina aminy mandrakizay mandrakizay.
36:30 Eo amin'ny vavan'ny marina no haneho fahendrena iray, Ary ny lelany hiteny fitsarana.
36:31 Ny lalàn'Andriamaniny no ao am-pony, ary ny diany, ka tsy mba namingana.
36:32 Ny mpanota iray mandinika ny olo-marina sy mitady hamono azy ho faty.
36:33 Kanefa ny Tompo dia tsy mahafoy azy ho eo an-tànany, Na hanameloka azy,, raha Hotsaraina.
36:34 Miandrasa an'i Jehovah, ka tandremo ny fomba. Dia hanandratra anao, mba handova ny tany mba hisambotra. Rehefa mpanota dia efa lasa, dia ho hitanareo.
36:35 Efa hitako ny ratsy fanahy ny manandra-, dia nanandratra tahaka ny hazo sedera any Libanona.
36:36 Ary nandalo, ary indro, tsy teo intsony. Ary nitady azy, sy ny toerana tsy hita.
36:37 Tandremo ny tsy fananan-tsiny, ary faly mijery rariny: satria misy allotments ho an'ny olona tia fihavanana.
36:38 Fa ny tsy marina dia haringana avokoa: ny allotments ny ratsy fanahy ho levona.
36:39 Fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehovah, ary izy no mpiaro ny amin'ny andro fahoriana.
36:40 Ary ny Tompo dia hanampy azy ireo sy manafaka azy ireo. Ary Izy no hanafaka azy ireo amin'ny mpanota ka hamonjy azy, satria manantena azy.

Salamo 37

(38)

37:1 Salamo nataon'i Davida, amin'ny fahatsiarovana ny Sabata.
37:2 Tompo O, aza no ananaranao ahy amin'ny fahatezerana, na no amaizanao ahy ao ny fahatezeranao.
37:3 Fa ny zana-tsipìkanao no noroahina tao anatiko, ary ny tananao efa nanamafy ny ahy.
37:4 Tsy misy fahasalamana ny nofoko teo anoloan'ny ny fahatezeranao. Tsy misy fiadanana ho an'ny ny taolako eo anatrehan'i ny fahotako.
37:5 Fa ny helokareo no nandeha an-tongotra mihoatra ny lohako, ka dia tonga tahaka ny mavesatra milanja enta-mavesatra amiko.
37:6 Ny fery efa putrefied, ary efa simba eo anatrehan'i ny hadalako.
37:7 Efa tonga fadiranovana, ary efa niondrika, hatramin'ny farany. Mandeha amin'ny fanenenana mandrakariva.
37:8 Fa ny valahany no feno tanteraka akory, ary tsy misy fahasalamana ny nofoko.
37:9 Aho nampahorina, ary nanetry tena indrindra. I bellowed avy ny fisentoan'ny foko.
37:10 Tompo O, ny faniriako rehetra eo anatrehanao, ary ny fitarainany eo anatrehanao dia tsy miafina.
37:11 Ny foko no sahiran-tsaina. Ny heriko nandao ahy, ary ny fahazavan'ny masoko efa nandao ahy, ary tsy miaraka amiko.
37:12 Ny namany sy ny mpiara-monina ny efa manakaiky ka nitsangana teo hamely ahy. Ary ireo izay manaraka ahy nijanona teny lavitra masina. Ary izay mitady ny aiko nampiasa herisetra.
37:13 Ary ireo izay nitady ny fiampangana ratsy ahy dia miteny zava-poana. Ary izy nampihatra fitaky mandrakariva.
37:14 Fa, toy ny olona marenina, Tsy hihaino. Ary izaho dia toy ny olona moana, tsy-bava am-piandohan'ny lahatsoratra.
37:15 Ary dia tonga tahaka ny olona izay tsy mihaino, ary izay tsy misy teny havaly eo am-bavany.
37:16 Fa ianao, Tompo, No antenaiko. Hihaino ahy, Jehovah Andriamanitro ô.
37:17 Fa hoy izaho:, "Fandrao na oviana na oviana, fahavaloko mba hifalian'izy ireo anie aho,"Ary, "Raha ny tongotro dia hozongozonina, dia efa niteny zava-dehibe amiko. "
37:18 Fa efa voaomana ho fanindronana, ary ny fanaintainako dia eo anatrehako mandrakariva ny.
37:19 Fa milaza ny helony, ary Izaho mieritreritra momba ny fahotako.
37:20 Fa ny fahavaloko velona, ary izy ireo ho mahery noho ahy. Ary ireo izay drariny nankahala ahy no maro.
37:21 Ireo izay mamaly ratsy ny soa efa notaritaritina ahy midina, satria nanaraka tsara.
37:22 Aza mahafoy ahy, Jehovah Andriamanitro ô. Aza mialà amiko.
37:23 Hihaino tsara hamonjy ahy, Tompo O, ny Andriamanitry ny famonjena ahy.

Salamo 38

(39)

38:1 Hatramin 'ny farany. Fa Jedotona ny tenany. A Canticle Davida.
38:2 Hoy aho hoe, "Izaho hitandrina ny lalako, izany aho, ka tsy hanao ratsy amin'ny lelako. "I nandefa mpiambina aloaky ny vavako, raha misy mpanota nibata toerana hamely ahy.
38:3 Nampanginina aho ka nampietry, ary nandry fahizay eo anatrehan'ny zava-tsoa, ary ny fanaintainako hihahenjana.
38:4 Nafana ny foko tato anatiko nitombo, ary, nandritra ny eritreritro, afo no hipoaka ny fahatezeranao ny.
38:5 Dia niteny tamin'ny lelako, "Tompo ô, Ampahafantaro ahy ny farany, ary inona ny isan'ny androko dia ho, ka mba ho fantatro ny tsy ampy ho ahy. "
38:6 Indro, Hianao no nanao ny andro azo refesina, ary, eo anatrehanao, ny fananany toy ny tsinontsinona. Na izany aza tena, zava-poana ny zava-drehetra: ny olona velona rehetra.
38:7 Koa dia, tena ny olona mandalo toy ny sary; na izany aza, izy no tsy mampandry foana. Izy mihary, ary fantany fa tsy satria izay no hanangona ireo zavatra ireo.
38:8 Ary ankehitriny, inona moa no miandry ahy? Tsy ny Tompo? Ary ny fananany momba anareo.
38:9 Vonjeo aho amin'izay rehetra ny heloko. Efa nanolotra ahy eo ho fahafaham-baraka ho an'ny adala.
38:10 Nampanginina aho, ary tsy niloa-bava, satria ianao no nanao zavatra.
38:11 Esory ny fanindronana ahy.
38:12 I mahatratra amin'ny fanitsiana avy amin'ny herin'ny tananao. Fa Nofaizanao ny olona noho ny fahadisoany. Ary ianareo kosa nanao ny ainy hihemotra lasa toy ny hala. Na dia izany aza, Koa very maina fa tsy hisy olona ho mitoloko ato.
38:13 Tompo O, hihaino ny fivavako sy ny fifonako. Tandremo ny ranomasoko. Aza mangina. Fa izaho koa mba vao tonga aminao, sy mpivahiny, toy ny razako rehetra.
38:14 Mamelà ahy, ka dia mba hisy hiainako tsara aho, alohan'ny Hivoaka aho ka tsy ho eto intsony.

Salamo 39

(40)

39:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida ihany no.
39:2 No andrasako ary tian'izy ny Tompo, ary izy hihaino ahy.
39:3 Ary nandre ny vavaka nataoko, dia nitondra ahy avy tao an-davaka ny fahoriana sy ny honahona. Ary nametraka ny tongotro teo ambony vatolampy, ary dia nomeny torolalana ny diako.
39:4 Ary dia naniraka vaovao canticle ny vavako, hira ho an'Andriamanitsika. Maro no hahita, ary hatahotra; ka manantena ao amin'ny Tompo.
39:5 Sambatra izay olona Sady manantena ny anaran 'ny Tompo, ary izay tsy misy manaja ny zava-poana sy ny lainga tsy mitombina.
39:6 Efa vita ny maro ny zava-mahagaga, Jehovah Andriamanitro ô, ary tsy misy mitovy aminao ao ny eritreritrao. Efa nanambara, ary efa noresahiko: dia efa betsaka tsy hita isa.
39:7 Fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina, Tsy tianao. Fa ianareo kosa, efa tanteraky ny salohim-bary ho ahy. Holocaust sy ny fanatitra noho ny ota, tsy mitaky.
39:8 Dia hoy izaho:, "Indro, I manatona. "Teo an-doha ny boky, izany dia efa nanoratana ahy:
39:9 dia ny hanao ny sitraponao. Andriamanitra ô, Efa sitraky azy. Ary ny lalànao no eo amin'ny foko.
39:10 Efa Hitory ny fahamarinana eo amin'ny Fiangonana lehibe: indro, Dia tsy mba nakomboko ny molotro. Tompo O, ianao dia efa nahalala azy.
39:11 Tsy nanafina ny fahamarinana tato am-poko. Izaho no niteny ny fahamarinanao sy ny famonjenao. Tsy nanafina ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao avy amin'ny fiangonan-dehibe.
39:12 Tompo O, aza maka ny antranao lavitra ahy. Ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao mandrakariva manohana ahy.
39:13 Fa ny ratsy tsy hita isa no nanodidina ahy. Ny helokareo no nahazo ahy, ary Izaho tsy afaka mahita. Efa nihamaro mihoatra noho ny volon-dohako. Ary ny foko efa nahafoy ahy.
39:14 ho faly, Tompo O, mba hamonjy ahy. Mijery ambany, Tompo O, mba hanampy ahy.
39:15 Aoka hiara-menatra sy ho talanjona ho, izay mitady ny aiko hangalatra koa izy. Aoka hiamboho sy ho talanjona, izay maniry ratsy ahy.
39:16 Aoka izy ireo hitondra ny kenatra indray mandeha, manao amiko, "Eny, tsara. "
39:17 Aoka izay rehetra mitady anao Hifaly sy ho ravoravo noho ny aminao. Ary aoka izay tia ny famonjenao mandrakariva hoe:, "Enga anie hankalazaina anie Jehovah."
39:18 Ary izaho dia mpangataka sy mahantra. Ny Tompo no momba ahy. Ianao no Mpanampy sy ny Mpiaro. Andriamanitra ô, aza ela.

Salamo 40

(41)

40:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida ihany no.
40:2 Sambatra izay mampiseho fahalalana manandrify ny malahelo sy ny mahantra. Ny Jehovah hamonjy azy amin'ny andro mahory.
40:3 Enga anie ny Tompo hiaro azy sy hanome azy fiainana, ary hanao azy ho sambatra eto an-tany. Ary enga anie izy tsy hanolotra azy eo an-sitrapon'ny fahavalony.
40:4 Enga anie ny Tompo hanampy hitondra azy teo am-pandriany ny alahelo. Tao anatin'ny fahalemena, efa nanova ny manontolo sarona.
40:5 Hoy aho hoe, "Tompo ô, mamindrà fo amiko. Sitrano ny fanahiko, satria efa nanota taminao. "
40:6 Ny fahavaloko no niteny ratsy ahy. Rahoviana no ho faty sy ho very ny anarany?
40:7 Ary rehefa tonga tao nahita ahy, dia miteny zava-poana. Ny fony nanangona faharatsiana ho an'ny tenany. Ary niditra izy ivelany, Ary izy niteny tamin'ny toy izany koa.
40:8 Ny fahavaloko rehetra dia mibitsibitsika ahy. Izy ireo nieritreritra ny ratsy ahy.
40:9 Tsy ara-drariny izy ireo nametraka ny teny hanohitra ahy. Ho izay matory tsy hitsangana intsony?
40:10 Fa na dia ny lehilahy ny fiadanako, izay tao Aminy no andrasako, izay niara-nihinana ny mofoko, efa be namingana ahy.
40:11 fa ianareo, Tompo O, mamindrà fo amiko, ka atsangano aho indray. Ary Izaho hamaly azy.
40:12 izany, Fantatro fa nisafidy ahy: satria ny fahavalo dia tsy hifalian'ireo aho.
40:13 Fa ianareo kosa efa nanohana ahy, noho ny manan-tsiny, ary efa nanamafy ahy eo imasonao any amin'ny mandrakizay.
40:14 Sambatra ny Tompo, Andriamanitry ny Isiraely, hatramin'ny taranaka fara mandimby, ary eny, mandrakizay. Amen. Amen.

Salamo 41

(42)

41:1 Hatramin 'ny farany. Ny fahatakarana ny avy tamin'ny taranak'i Kora.
41:2 Tahaka ny diera maniry loharano, toy izany ny fanahiko maniry ho anareo, Andriamanitra ô.
41:3 Fanahiko nangetaheta noho ny mahery Andriamanitra velona. Rahoviana no hanatona sy hiseho eo anatrehan'i 'Andriamanitra?
41:4 Ny ranomasoko no nisy ny mofo, andro sy alina. Mandritra izany fotoana izany, no nilaza tamiko isan'andro: "Aiza izay Andriamanitrao?"
41:5 Izany teny izany efa nahatsiaro; ary ny fanahiko ato anatiko, Izaho no nampidina. Fa hita any an-toerana ny tabernakely mahafinaritra, ny lalana ho any an-tranon'Andriamanitra, amin'ny feo fifaliana sy ny fiaiken-keloka, ny feon'ny misy fanasana.
41:6 Fa maninona ianao no malahelo, ny fanahiko? Ary nahoana no hampangovitra ahy? Manantenà an'Andriamanitra, fa Izaho no mbola hanaiky ho azy: ny famonjena ny tavako,
41:7 ary Andriamanitro. Ny fanahiko dia raiki-tahotra ny tenako ao. Noho io, No ahatsiarovako Anao eo amin'ny tanin'i Jordana sy avy any Hermona, avy any amin'ny tendrombohitra kely.
41:8 Lavaka tsy hita noanoa miantso lavaka tsy hita noanoa, ny feon 'ny floodgate. Ny avo rehetra sy ny alon-dranonao efa mihoatra ahy.
41:9 Ao amin'ny mazava, Jehovah efa nandidy ny famindram-pony; ary nony alina, ny canticle ho azy. Miaraka amiko dia vavaka amin'Andriamanitry ny aiko.
41:10 Hoy izaho amin'Andriamanitra, "Ianao no mpanohana. Nahoana no nanadino ahy? Ary nahoana no dia mandeha amin'ny fisaonana, raha manana ady amiko nampahory ahy?"
41:11 Raha ny taolako efa tapaka, ny fahavaloko, nampidi-doza tamiko, no nanaratsianareo ahy. Mandritra izany fotoana izany, ireo dia manao amiko isan'andro, "Aiza izay Andriamanitrao?"
41:12 Ny fanahiko, nahoana no malahelo? Ary nahoana no hampangovitra ahy? Manantenà an'Andriamanitra, fa Izaho no mbola hanaiky ho azy: ny famonjena ny tavako sy Andriamanitro.

Salamo 42

(43)

42:1 Salamo nataon'i Davida. Tsarao aho, Andriamanitra ô, ny tsi-teniko avy ny an'ny firenena tsy masina; hanafaka ahy amin'ny olona mpamitaka sy tsy rariny.
42:2 Fa ianao no Andriamanitra, heriko. Nahoana no manary ahy Hianao? Ary nahoana no dia mandeha amin'ny malahelo, raha ny fahavalo nampahory ahy?
42:3 Arosoy ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Izy ireo no nitarika ahy aho ka nampandehaniny, ho any amin'ny tendrombohitrao masina sy ao amin'ny trano rantsan-kazo.
42:4 Ary Izaho hiditra, hanatitra teo ambonin'ny alitaran'i 'Andriamanitra, dia amin'Andriamanitra Izay enlivens ny youthfulness. Ho anao, Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, Aho, fa hanaiky eo amin'ny lokanga.
42:5 Fa maninona ianao no malahelo, ny fanahiko? Ary nahoana no hampangovitra ahy? Manantenà an'Andriamanitra, fa Izaho no mbola hidera an'i azy: ny famonjena ny tavako sy Andriamanitro.

Salamo 43

(44)

43:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ny taranak'i Kora, amin'ny fahatakarana.
43:2 Efa renay, Andriamanitra ô, miaraka amin 'ny sofina. Ny razanay nilaza taminay ny asa izay nataony tamin'ny androny ary tamin'ny andro fahiny.
43:3 Ny tananao niparitaka ny Jentilisa, ka nafindra azy. Efa nampahorinao ny firenena, ary nandroaka azy.
43:4 Fa tsy mba holovany kosa ny tany, araka ny sabatra, ary ny sandriny no namonjy azy. Fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao, ary ny fahazavan'ny ny endriny dia nanaraka izany, satria efa sitrakao izy ireo.
43:5 Ianao no Mpanjakako sy Andriamanitro, izay mandidy ny famonjena Jakoba.
43:6 Miaraka aminao, dia misy maneho tandroka eo anoloan'ny fahavalonay; ary tamin'ny anaranao, dia tsinontsinona an'ireo mitsangana hanohitra anay.
43:7 Fa tsy ny tsipikako manantena, ary ny sabatro tsy hahavonjy ahy dia.
43:8 Fa efa namonjy anay tamin'ny ireo izay mampahory antsika, ary efa very hevitra ireo izay mankahala antsika.
43:9 Andriamanitra, dia hidera mandrakariva; ary tamin'ny anaranao, dia miaiky mandrakizay.
43:10 Fa ankehitriny, efa narianao sy very hevitra anay, ka dia tsy mivoaka miaraka amin'ny antokon'ny miaramilanay, Andriamanitra ô.
43:11 Efa manjary ny miverina any ny fahavalontsika, ary ireo izay nankahala anay efa nandroba ho an'ny tenany.
43:12 Efa nanome antsika ny sakafo toy ny ondry. Hianareo efa nampihahaka anay any amin'ny jentilisa.
43:13 Efa nivarotra ny olona tsy misy vidiny, ary tsy nisy nanakalo maro ho azy ireo.
43:14 Efa nanendry antsika ho fahafaham-baraka ho an'ny mpiara-monina, ny Manaraby sy faneson'izay manodidina anay.
43:15 No nametrahanao anay ho toy ny fanoharana eo amin'ny jentilisa, Sady ataonao mampihivingivin-doha amin'ny olona maro.
43:16 Mandrakariva ny henatra eo anatrehako, ary ny henatry ny tavako efa nanarona ahy,
43:17 eo anatrehan'ny feon'ny reproacher sy ny mpaneho hevitra, eo anatrehan'i ny rafilahy sy ny mpanenjika.
43:18 Izany rehetra izany no manjo anay, nefa izahay tsy manadino anao, ary tsy nanao zavatra tsy ara-drariny ao amin'ny fifanekena.
43:19 Ary ny fony dia tsy mitony mihitsy. Ka tsy mba alefa ny dingana avy amin'ny fomba.
43:20 Fa nanetry tena anay teo amin'ny fitoeran'ny ny fahoriana, sy ny aloky ny fahafatesana no nanarona anay.
43:21 Raha nanadino ny anaran'Andriamanitray izahay, ary raha efa omena ny tanana tamin'ny andriamani-kafa,
43:22 Tsy hahita izany Andriamanitra avy? Fa Izy mahalala ny miafina ao am-po. Fa, noho ianao, no ho faty mandrakariva. Dia heverina ho toy isika ny ondry hovonoina.
43:23 Mitsangàna. Nahoana no resin-tory, Tompo O? Mitsangàna, ary aza mandà antsika amin'ny farany.
43:24 Nahoana no hampiala ny tavanao izy, ary nahoana ianao no manadino ny needfulness sy ny fahoriana?
43:25 Fa ny fanahinay efa nanetry tena ho amin'ny vovoka. Ny kibo efa nafatotra tamin 'ny tany.
43:26 Mitsangàna, Tompo O. Ampio izahay ary avoty izahay, noho ny anaranao.

Salamo 44

(45)

44:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ireo izay no hovana. Ho an'ny taranak'i Kora, amin'ny fahatakarana. A Canticle for amin'ny Malala.
44:2 Ny foko efa niloa ny teny soa. Miteny ny ataony amin'ny mpanjaka. Ny lelany dia tahaka ny penina ny mpanoratra izay nanoratra haingana.
44:3 Ianao dia mamirapiratra teny teo anatrehan'ny zanak'olombelona. Grace malalaka efa voarotsaka ao amin'ny molotrao. Noho io, Andriamanitra efa nitahy anao any amin'ny mandrakizay.
44:4 Hamehezany ny sabatrao ny feny, Ry ilay Maherin'i.
44:5 Amin'ny voninahiny sy ny fahatsarany omena, ivoahan'ny prosperously, ary nanjaka noho ny teny marina ny fahalemem-panahy sy ny rariny, ary dia toy izany no mitarika ny tananao ankavanana ianao mahagaga.
44:6 Ny zana-tsipìkany maranitra; ny olona ho lavo eo ambaninao, ny fon 'ny fahavalon' ny mpanjaka.
44:7 ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria. Ny tehim-panjakana ny ny fanjakanao no tehim-tena tanjona.
44:8 Tianao ny fahamarinana fa halanao ny heloka. Noho io, Andriamanitra, Andriamanitrao, nanosotra anao, eo anoloan'ny mpiray lova, miaraka amin'ny diloilo fifaliana.
44:9 Miora sy ny ditin-kazo manitra balsama ary havozo manitra ny fitafianareo, avy ny trano ivory. avy amin'ireo, izy no mahafinaritra anao:
44:10 ny zanakavavin'ny mpanjaka ao amin'ny voninahitra. Ny vadin'ny mpanjaka dia nanampy eo ankavananao, in akanjo volamena, manodidina eo anatrehan'ny fahasamihafana.
44:11 Henoy, vavy, ka jereo, ka atongilano ny sofinao. Ary hadinoy ny firenenao sy ny tranon-drainao.
44:12 Ary ny mpanjaka dia haniry ny hatsaran-tarehinao. Fa Jehovah, Izy no Andriamanitrareo, ary dia mankafy azy.
44:13 Ary ny zanakavavin'i Tyro dia miangavy ny endriny miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana: ny manan-karena rehetra ireo avy tany amin'ny olona.
44:14 Rehetra ny voninahitry ny zanakavavin'i ny mpanjakany no ao anatiny, in volamena somotraviaviny,
44:15 mitafy manodidina amin'ny samy hafa. taorian'ny, virjina dia ho voatarika ho any amin'ny mpanjaka. Ny mpiara-monina dia ho entina ho anao.
44:16 Dia ho entina tamin'ny fifaliana sy ny firavoravoana. Dia ho voatarika eo an-kianjan'ny tempoly ny mpanjaka.
44:17 Fa ny razanareo, lahy no teraka ho anareo. Dia hametraka azy ireo ho mpitarika rehetra eto an-tany.
44:18 Izy ireo fa ta-hahatsiaro ny anaranao mandrakariva, hatramin'ny taranaka fara mandimby. Noho io, ny olona no hiderako anao any amin'ny mandrakizay, eny, mandrakizay doria.

Salamo 45

(46)

45:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ny taranak'i Kora, for confidants. Salamo.
45:2 Ny Andriamanitra no aro sy hery, mpanampy ao amin'ny fahoriana izay efa tena reraka ny anay.
45:3 Noho io, dia tsy ho matahotra ianao, raha eto an-tany dia ho feno hotakotaka, ary ny tendrombohitra dia nafindra any am-po any an-dranomasina.
45:4 izy ireo nampikotroka, ary ny rano dia namporisika ao aminy; ny tendrombohitra no sahiran-tsaina noho ny heriny.
45:5 Ny frenzy amin'ny ony Faly ny tanànan'Andriamanitra. Ny Avo Indrindra no nanamasina ny tabernakely.
45:6 Andriamanitra no eo aminy; izany dia tsy mba hangozohozo. Andriamanitra dia hanampy azy eo amin'ny vao maraina.
45:7 Ny firenena no sahiran-tsaina, ary ny fanjakana no mitanondrika. Dia niloa-peo: ny tany dia efa nafindra.
45:8 Jehovah, Tompon'ny maro, no momba antsika. Ny Andriamanitr'i Jakoba no Mpanohana.
45:9 Ho mby akaiky ka jereo ny asan'i Jehovah: Inona no zava-mahagaga izay voalazany eto an-tany,
45:10 nifindrana ady hatramin'ny faran'ny tany. Izy hanorotoro ny tsipìka ka hivadika ny fitaovam-piadiana, ary hodorany amin'ny afo ny ampinga.
45:11 Aoka ho foana, ka jereo fa Izaho no Andriamanitra. I hisandratra any amin'ny firenena, ary hisandratra eto an-tany.
45:12 Jehovah, Tompon'ny maro, no momba antsika. Ny Andriamanitr'i Jakoba no Mpanohana.

Salamo 46

(47)

46:1 Hatramin 'ny farany. Ny Salamo ho an'ny taranak'i Kora.
46:2 Ny firenena rehetra, Mitehafa tanana. Mihobia ho an'Andriamanitra amim-pifaliana amin'ny feo fifaliana.
46:3 Fa Jehovah dia misandratra sy mahatahotra: Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra.
46:4 Efa nampanaiky ny firenena maro ho antsika ka nampietry ny firenena hafa ho ambanin'ny tongotsika.
46:5 Izy no nifidy antsika ho lovany: ny famirapiratany Jakoba, izay efa tia.
46:6 Andriamanitra niakatra amin'ny pifaliana, ary ny Tompo ny feon 'ny anjomara.
46:7 Mankalazà an'Andriamanitsika, mankalazà. Mankalazà ny Mpanjakantsika, mankalazà.
46:8 Fa Mpanjaka amin'ny tany rehetra. Mankalazà amim-pahendrena.
46:9 Andriamanitra no hanjaka amin'ny firenena. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina.
46:10 Ny mpitarika ny firenena no nivory ny Andriamanitr'i Abrahama. Fa ny andriamanitry ny mafy eto an-tany nanandratra efa izaitsizy tokoa.

Salamo 47

(48)

47:1 A Canticle Salamo. Ho an'ny taranak'i Kora, amin'ny Sabata faharoa.
47:2 Ny Tompo no lehibe sy mendri-piderana indrindra, tao an-tanànan'i Andriamanitsika, amin'ny an-tendrombohiny masina.
47:3 Tendrombohitra Ziona dia naorina ho tahaka ny fifalian'ny tany rehetra, dia ny lafiny avaratra, ny tanànan'ny mpanjaka lehibe.
47:4 Ao amin'ny trano, Andriamanitra dia ho fantatra, satria Izy no hanohana azy.
47:5 Fa, indro, ny mpanjakan'ny tany no nivory; dia nivory ho iray.
47:6 Toy izany no mahita, Dia talanjona: izy ireo tsaina, dia nafindra.
47:7 Hovitra no nahazo azy. Amin'izany toerana, ny fanaintainana dia ny an'ny vehivavy raha miteraka.
47:8 Amin'ny mahamay fanahy, dia hanorotoro ny sambon'i Tarsisy.
47:9 Araka izay efa rentsika, no hitantsika, tao an-tanànan'i Jehovah, Tompon'ny maro,, tao an-tanànan'i Andriamanitsika. Andriamanitra no nanorina azy io any amin'ny mandrakizay.
47:10 Efa nahazo ny famindram-ponao, Andriamanitra ô, tao anatin'ny tempolinao.
47:11 Araka ny anaranao, Andriamanitra ô, toy izany ve ny fiderana tonga any amin'ny faran'ny tany. Ny tananao ankavanana feno rariny.
47:12 Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, ary aoka ny zanaka-vavin'Joda hifaly, noho ny didim-pitsaranao, Tompo O.
47:13 Hisakambina Ziona sy ny tananao. Lahateny in ny tilikambony.
47:14 Alatsaho ao am-ponareo aminy ny hatsaran-toetra. Sy mizara ny trano, mba Lahateny azy amin'ny indray amin'ny taranaka mandimby.
47:15 Fa izany no Andriamanitra, Andriamanitsika, any amin'ny mandrakizay ary mandrakizay doria. Izy no hitondra antsika mandrakizay.

Salamo 48

(49)

48:1 Hatramin 'ny farany. Salamo ho an'ny taranak'i Kora.
48:2 Mihainoa izany zavatra izany, ny firenena rehetra. Tandremo tsara, rehetra mponina amin'izao tontolo izao:
48:3 na iza na iza eto an-tany-no teraka, ianareo zanak'olombelona, miaraka toy ny, ny manan-karena sy ny mahantra.
48:4 Ny vavako hiteny fahendrena no, sy ny fisainan'ny foko samy hiteny fahendrena.
48:5 Hanongilana ny sofiko hihaino oha-teny. Hiloa-raharaha amin'ny valiha.
48:6 Nahoana no hatahotra amin'ny andro mahory? Ny heloka eo amin'ny ombelahin-tongony no manodidina ahy.
48:7 Izay matoky ny heriny, ary izay voninahitra any amin'ny vahoaka ny harena,
48:8 tsy misy rahalahy manavotra, ary tsy hisy olona hividy indray. Tsy manome an'Andriamanitra ny fitoniana,
48:9 na ny vidiny ho fanavotana ny ainy. Dia asa hatrany,
48:10 dia mbola ho velona, hatramin'ny farany.
48:11 Tsy hahita fahafatesana, raha mahita ny hendry faty: ny adala sy ny ketrina samy ho levona avokoa. Ary hamela ny hareny ho olon-tsy fantatra.
48:12 Ary ny sepulchers ho mandrakizay ny tranony, ny trano rantsan-kazo hatramin'ny taranaka fara mandimby. Efa niantso ny anarany ao ny tany.
48:13 ary ny olona, raha natao ho fanomezam-boninahitra, tsy azoko. Izy no oharina amin'ny adala biby, ary efa tonga tahaka azy ireo.
48:14 Ity fomba azy dia fanafintohinana ho azy ireo. ary rehefa afaka izany,, Ho faly izy ireo eo am-bavany.
48:15 Izy ireo no napetraka any amin'ny helo toy ny ondry. Ny fahafatesana no mpiandry azy. Ary ny marina no hanapaka azy tany an-maraina. Ary ny fanampiana ho antitra any amin'ny helo noho ny voninahiny.
48:16 Na izany aza, tena Andriamanitra kosa hamonjy ny aiko tsy ho azon'ny tanan'ny Hell, rehefa handray ahy Izy.
48:17 Aza matahotra, raha misy olona Ho efa manan-karena, Ary raha ny voninahitry ny tranony Ho efa maro.
48:18 Fa raha maty, dia hitondra na inona na inona, ary ny voninahiny dia tsy hidina miaraka aminy.
48:19 Fa ny ainy no ho sambatra amin'ny ny androm-piainany, dia hidera anao, rehefa manao soa aminy.
48:20 Izy no dia hiditra amin'ny zanaky ny razany, fa, na dia any amin'ny mandrakizay, fa tsy hahita ny mazava.
48:21 Man, fony izy ho fanomezam-boninahitra, tsy azoko. Izy no oharina amin'ny adala biby, ary efa tonga tahaka azy ireo.

Salamo 49

(50)

49:1 Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitry ny andriamanitra, ny Tompo no efa niteny, ary efa miantso ny tany, avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filentehany,
49:2 avy any Ziona, ny famirapiratana ny ny hatsaran-tarehiny.
49:3 Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fahitana. Ny Andriamanitra koa Tsy hangina. Ny afo dia hipoaka ny fahatezeranao ka eo imasony, ary tafio-drivotra mahery no manodidina azy.
49:4 Hiantso an-danitra avy any ambony, sy ny tany, hamantatra ny vahoakany.
49:5 Hanangona ny masina ho azy, ianareo izay baiko ny fanekeny mihoatra noho ny sorona.
49:6 Ary ny lanitra no hanambara ny rariny. Fa Andriamanitra no Mpitsara.
49:7 Henoy, ny oloko, fa hiteny aho. Henoy, Isiraely, dia hambarako aminao. Izaho no Andriamanitra, Andriamanitrao.
49:8 Tsy Hanameloka anareo noho ny sorona. Koa, ny fanatitra dorana mandrakariva eo imasoko.
49:9 Tsy handray zanak'omby avy an-tranonao, na osilahy amin'ny ondry aman'osinareo.
49:10 Fa ny bibidia rehetra any an'ala Ahy: ny biby fiompy eny an-tendrombohitra sy ny omby.
49:11 Fantatro ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra, ary ny hatsaran-tarehy any an-tsaha no ato amiko.
49:12 Raha tokony ho noana aho, Aho, dia tsy hilaza aminao: fa Ahy izao tontolo izao manontolo, ary ny plentitude.
49:13 Va aho manotahota ny nofon'ny omby? Sa hisotro ny ran'osilahy?
49:14 Hanolotra ho an'Andriamanitra ny fanati-piderana amin'ny, Ary ny voadinao dia hefainao amin'ny Avo Indrindra.
49:15 Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana. Izaho no hanafaka anao, ka hanome voninahitra Ahy ianao.
49:16 Fa ny mpanota, Andriamanitra efa nanao hoe:: Nahoana no Lahateny eo an-tanako mpitsara, dia hitondra ny fanekeko noho ny vava?
49:17 Marina tokoa, efa nankahala famaizana, ary efa nanary ny toriteny aorianao.
49:18 Raha nahita mpangalatra, no nihazakazaka niaraka taminy, ary efa nametraka ny anjara amin'ny mpijangajanga.
49:19 Ny vavanao ihany no efa be amin'ny lolompo, ary ny lela-pitaka no concocted.
49:20 mipetraka, ianao niteny nanohitra ny rahalahinao, ary nanangana ny tantara ratsy hanohitra ny ny zanakalahin-dreninao.
49:21 Izany zavatra izany nataonao, ary ka aho ny hangina. nihevitra ianao, tsy ara-drariny, fa tsy mety raha ho toa anao. Fa izaho kosa hananatra anao, ary hasiako ny tenako hamely ny tavanao.
49:22 Hahafantatra izany zavatra izany, ianareo izay manadino an'Andriamanitra; fandrao na oviana na oviana, mba faingana hitondra anareo ho, ary tsy hisy olona hamonjy anao.
49:23 Ny fanati-piderana hanome voninahitra ahy. Ary amin'izany toerana izany ny dia izay no hanambara aminy ny famonjen'Andriamanitra.

Salamo 50

(51)

50:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida,
50:2 fony Natana mpaminany nankao aminy, rehefa nankany amin'i Batseba.
50:3 Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, araka ny haben'ny famindram-pony. Ary, araka ny plentitude ny fangoraham-po, Koseho ny helony.
50:4 Sasao madio aho indray mandeha indray tsy ho azon'ny fahotako, ary diovy aho amin'ny fahotako.
50:5 Fa tsaroako ny heloka, ary mandrakariva ny fahotako eo anatrehako.
50:6 Taminao irery ihany no nanotako, ary izaho no efa anao ratsy eo imasonao. Ary noho izany, izay mitady hohamarinina amin'ny teninao, ary Hanjaka rehefa manome fitsarana.
50:7 Fa, indro, Aho mbola torontoronina tao heloka, sy ny mpanota no torontoronina ahy ny reniko.
50:8 Fa, indro, ianao efa tia ny fahamarinana. Ny maizina sy ny zava-miafina ny fahendrenao, efa naseho ahy.
50:9 Dia hofafazany ahy amin'ny hysopa, ary Izaho no hodiovina. Dia sasao aho, ary Izaho kosa ho fotsy mangatsakatsaka.
50:10 Reko, dia hanome fifaliana sy ny firavoravoana. Ary ny taolako izay efa nanetry tena Hifaly.
50:11 Mihodina ny tavanao ny fahotako intsony, ary hamafa ny heloko rehetra.
50:12 Mamorona fo madio ao ahy, Andriamanitra ô. Ary manavao marina ny fanahiko ato ny voako.
50:13 Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina amiko.
50:14 Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao;, ka hanamarina ahy tamin'ny Fanahy manan-tsahala.
50:15 No hampianatra ny tsy marina ny lalanao, ary ny ratsy fanahy no hiova fo ho anao.
50:16 Hanafaka ahy amin'ny ra, Andriamanitra ô, ny Andriamanitry ny famonjena ahy, Ary ny lelako hankalaza ny rariny kosa.
50:17 Tompo O, dia sokafy ny molotro, ary vavako hanambara ny fiderana Anao.
50:18 Fa raha efa naniry sorona, Tokoa aho nomeko azy, fa amin'ny sorona dorana, dia tsy ho faly.
50:19 Ny fanahy kivy no sorona ho an'Andriamanitra. Ny fo torotoro fo sy ny nampietry, Andriamanitra ô, tsy ho tsinontsinona.
50:20 manao tsara fanahy, Tompo, amin'ny sitrapo an'i Ziona, ka ny mandan'i Jerosalema, mba haorina.
50:21 Avy eo dia hanaiky ny sorona ny rariny, fanatitra, ary ny fanatitra dorana. Dia hametra-zanak'omby eo alitaranao.

Salamo 51

(52)

51:1 Hatramin 'ny farany. Ny fahatakarana ny David.
51:2 Rehefa tonga Doega Edomita ka nilaza tamin'i Saoly, Davida nankany an-tranon'i Ahimeleka.
51:3 Nahoana ianao voninahitra amin'ny lolompo, ianareo izay mahery tamin'ny heloka?
51:4 Mandrakariva ny lelanao mieritreritra ny tsy rariny. Tahaka ny hareza maranitra, efa nanao fitaka.
51:5 Tianao lolompo mihoatra noho ny zava-tsoa, sy ny heloka noho ny miteny ny marina kokoa.
51:6 Efa tia precipitous teny rehetra, Ry lela mamitaka.
51:7 Noho io, Andriamanitra dia handringana anareo amin'ny farany. Izy no hisintona anao, dia hamindrana anareo ho amin'ny tabernakely sy ny fakany avy any amin'ny tanin'ny velona.
51:8 Ny marina no hahita sy hatahotra, ka hihomehy ny azy, ka ataovy hoe::
51:9 "Indro ny lehilahy izay tsy mihevitra an'Andriamanitra ho toy ny mpanampy. Fa nanantena ny haben'ny hareny, ary toy izany koa dia nahery ny zava-poana. "
51:10 Fa Izaho, tahaka ny hazo oliva mahavokatra ao an-tranon'Andriamanitra, ary manantena ny famindram-pon'Andriamanitra ho mandrakizay, ary mandrakizay doria.
51:11 No hiderako Anao mandrakizay, satria efa nahavita azy. Ary hiandry ny anaranao, fa tsara eo imason'i olonao masina.

Salamo 52

(53)

52:1 Hatramin 'ny farany. Fa Mahalota: ny hevitry ny David. Ny adala manao anakampo, "Tsy misy Andriamanitra."
52:2 Izy ireo ratsy, ka tonga fahavetavetana amin'ny heloka. Tsy misy izay manao ny tsara.
52:3 Andriamanitra nibanjina eny an-danitra ny zanak'olombelona, mba hizaha na misy izay mitady an'Andriamanitra mieritreritra na.
52:4 Efa nania rehetra; miara-dia lasa tsy misy ilàna azy. Tsy misy izay manao ny tsara; tsy misy na dia iray aza.
52:5 Na oviana na oviana izy ireo dia hianatra: ireo rehetra izay mpanao meloka, ary mandany ny olonao toy ny sakafo ny mofo?
52:6 Izy ireo tsy miantso an'Andriamanitra. Amin'izany toerana, toran-kovitra izy noho ny tahotra, izay tsy nisy tahotra. Fa Andriamanitra efa nanely ny taolan'izay ireo izay mampifaly ny olona. Izy ireo resin-kenatra, satria efa nanamavo azy ireo.
52:7 Iza no hanome avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely? Jacob Hifaly, Andriamanitra kosa no hanova fo ny fahababoana ny olony; ary ny Isiraely hifaly.

Salamo 53

(54)

53:1 Hatramin 'ny farany. ao amin'ny andininy, ny fahatakarana ny David,
53:2 rehefa tonga ny Zifita ka nanao tamin'i Saoly, "Moa ve tsy David nafenina aminay?"
53:3 Vonjeo aho, Andriamanitra ô, ny anaranao, ka tsarao aho amin'ny hatsaran-toetra.
53:4 Andriamanitra ô, henoy ny fivavako. Tandremo tsara ny teny aloaky ny vavako.
53:5 Fa olona hafa firenena no mitsangana hamely ahy, ary ny matanjaka no nitady ny aiko. Ary tsy mihevitra an'Andriamanitra ho eo imasony.
53:6 Fa, indro, Andriamanitra no Mpamonjy ahy, ary ny Tompo no mpiaro ny fanahiko.
53:7 Miverena indray ny ratsy eo amin'ny fahavaloko, ary hanimba azy ireo ny fahamarinanao.
53:8 Sitrapoko ihany no hanaterako fanatitra ho anao, Aho, fa hanaiky ny anaranao, Andriamanitra ô, satria tsara.
53:9 Fa efa nalaky namonjy ahy tsy ho azon'ny fahoriana rehetra, ary ny masoko no nijery teo amin 'ny fahavaloko.

Salamo 54

(55)

54:1 Hatramin 'ny farany. ao amin'ny andininy, ny fahatakarana ny David.
54:2 Henoy ny fivavako, Andriamanitra ô, ary aza manamavo ny fifonako.
54:3 Aoka ianao hihaino tsara ho ahy, sy manaraka ahy. Efa nalahelo ao amin'ny fanofanana, ary efa sahiran-tsaina
54:4 Noho ny feon'ny fahavalo sy amin'ny fahoriana ny mpanota. Fa efa navily heloky ahy, ary efa manorisory ahy ny hatezerana.
54:5 Ny foko efa lasa mitoloko ato anatiko ianao, ary ny fahatahorana ny fahafatesana efa lavo ny ahy.
54:6 Tahotra sy hovitra no manafotra ahy, sy aizim-pito no nalevina ahy.
54:7 Ary hoy izaho:, "Iza no hanome ahy elatra tahaka ny voromailala, ka dia mba handositra ka mialà sasatra?"
54:8 Indro, Efa nandositra lavitra, ary maharitra amin'ny irery.
54:9 I niandry Izay namonjy ahy tsy ny malemy fanahy sy ny saina avy amin'ny tafio-drivotra.
54:10 Noroahiny ho any, Tompo O, ary akoroy ny fiteniny. Fa efa nahita heloka sy fifanoheran-ao an-tanàna.
54:11 Andro aman'alina, heloka no manodidina eo ny mandany, ary ny zava-tsarotra no ao aminy,
54:12 amin'ny tsy rariny. Zana-bola sy ny fitaka sy ny tsy lavo niala tamin'ny ny eny an-dalambe.
54:13 Fa raha ny fahavalo efa nilaza ny loza momba ahy, Azo antoka fa, Aho ho nanohana azy. Ary raha izay nankahala ahy niresaka zavatra lehibe hamely ahy, Angamba aho no tena tsy miafina aminy.
54:14 Marina tokoa, ianao dia olona iray saina: ny mpitarika sy ny olom-pantany,
54:15 izay nitondra sakafo mamy miaraka amiko. Ao an-tranon'ny 'Andriamanitra, dia nandeha an-tongotra ilany-by-lafiny.
54:16 Aoka ho tonga eo aminy ny fahafatesana, ary aoka izy ireo hidina velona any amin'ny Afobe. Fa tsy misy ny faharatsiana teo amin'ny fonenany, eo aminy.
54:17 Fa izaho efa niantsoantso an'Andriamanitra, ary ny Tompo no hamonjy ahy.
54:18 Hariva sy ny maraina sy ny atoandro, Dia kabary sy hanambara, dia hihaino ny feoko.
54:19 Izy no hanavotra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana avy amin'ireo izay manatona ahy. Fa, teo anivon 'ny maro, izy niaraka tamiko.
54:20 Andriamanitro no hihaino, ary izay alohan'ny fotoana ho azy ireo hanetry. Fa tsy misy fiovana aminy, ary tsy natahotra an'Andriamanitra.
54:21 Efa naninjitra ny tànany amin'ny famaliana. Izy ireo voaloto ny fanekeny.
54:22 Dia nisaraka roa ny fahatezerana noho ny tavany, ary ny fony Efa akaiky. Ny teniny dia malama noho ny diloilo, ary izy ireo zana-tsipìka.
54:23 Atsipazo ny fiahiahiana ny Tompo, dia mikolokolo anao. Tsy hamela ny olo-marina ho atopatopany mikasika ny mandrakizay.
54:24 Marina tokoa, Andriamanitra ô, no hitarihanao azy ho any amin'ny fantsakana tao fahafatesana. Mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy mizara ny androny amin'ny tapany. Fa izaho kosa dia hanantena anao, Tompo O.

Salamo 55

(56)

55:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny olona izay efa lasa lavitra amin'ny Masina. Nataon'i Davida, ny soratra ny anaram-boninahitra, nony efa azon'ny Filistina nanao azy tany Gata.
55:2 Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, satria ny olona manitsaka ny ahy. Mandritra ny andro no, efa nampahory ahy tamin'ny miady amiko.
55:3 Ny fahavaloko no nanitsaka ahy mandrakariva. Ho an'ireo izay miady amiko maro.
55:4 Any amin'ny avo ny andro, Matahotra aho. fa tena, Izaho kosa dia hanantena ao anatinareo.
55:5 Andriamanitra, Hidera ny teniko. Andriamanitra, No itokiako. Ka tsy hatahotra aho nofo izay atao amiko.
55:6 Mandritra ny andro no, manozona ny teniko. Ny fikasany rehetra dia ho an'ny hanisy ratsy ahy.
55:7 Dia honina sy niery. Ho mijery ny ombelahin-tongony, toy ny niandry ny aiko;
55:8 noho io, na inona na inona hamonjy azy ireo. In ny fahatezeranao, dia hanorotoro ny olona.
55:9 Andriamanitra ô, Efa nanambara ny fiainako ho anao. Efa nametraka ny ranomasoko eo imasonao, ary na dia ao amin'ny fampanantenana.
55:10 Dia ny fahavaloko ho lasa indray. Na inona na inona tamin'ny andro miantso anao, indro, Fantatro fa ianao no Andriamanitro.
55:11 Andriamanitra, Hidera ny teny. Ao amin'ny Tompo, No iderako ny teny. Andriamanitra, No antenaiko. Ka tsy hatahotra aho Inona no azon'ny olona atao amiko.
55:12 Ny voadiko ho anao, Andriamanitra ô, dia ato amiko. Izaho no hamaly azy. Fiderana anie ho anao.
55:13 Fa efa namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana sy ny tongotro tsy ho solafaka handeha, ka mba ho ankasitrahana eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra, ao amin'ny fahazavan'ny velona.

Salamo 56

(57)

56:1 Hatramin 'ny farany. Enga anie ianao tsy hanimba. Nataon'i Davida, ny soratra ny anaram-boninahitra, fony izy nandositra an'i Saoly tao anaty lava-bato.
56:2 Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko. Fa ny fanahiko matoky Anao. Ary izaho kosa dia hanantena ao ambanin'ny aloky ny elatrao, mandra-heloka mandalo.
56:3 Dia Hitaraina amin'Andriamanitra Avo Indrindra, Andriamanitra, Izay efa tsara fanahy amiko.
56:4 Naninjitra ny tànany avy tany an-danitra, ary nanafaka ahy. Efa nitolo-batana ho fahafaham-baraka izay nanosihosy ahy. Andriamanitra naniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinany.
56:5 Ary efa namonjy ny fanahiko tsy ho eo amin'ny liona tanora. Natory aho olana. Ary ny zanakalahin'i olona: ny nifiny dia fitaovam-piadiana sy ny zana-tsipìka, Ary ny lelany dia sabatra maranitra.
56:6 Misandrata any ambonin'ny lanitra, Andriamanitra ô, ary ny voninahitrao ny tany mihoatra noho izay rehetra.
56:7 Dia nanomana fandrika ho an'ny tongotro, ka niankohoka ny fanahiko. Dia nihady lavaka anoloan 'ny tavako, fa izy kosa dia latsaka ao anatiny.
56:8 Ny foko efa voaomana, Andriamanitra ô, ny foko efa voaomana. Hihira, ary Izaho no hanoratra salamo.
56:9 Mitsangàna, ny voninahitro. Mitsangàna, valiha sy lokanga. Dia hitsangana amin'ny vao maraina.
56:10 No hiderako anao, Tompo O, any amin'ny firenena. Dia hanoratra salamo Anao any amin'ny jentilisa.
56:11 Fa ny famindram-ponao no hankalazaina, na dia ho any an-danitra, sy ny fahamarinanao, na dia ho amin'ny rahona matevina.
56:12 Misandrata any ambonin'ny lanitra, Andriamanitra ô, ary ny voninahitrao ny tany mihoatra noho izay rehetra.

Salamo 57

(58)

57:1 Hatramin 'ny farany. Enga anie ianao tsy hanimba. Nataon'i Davida, ny soratra ny anaram-boninahitra.
57:2 Raha, marina sy azo antoka, miteny ny rariny, dia hitsara ny tsara, ianareo zanak'olombelona.
57:3 Fa, na dia ao am-ponao, ianareo mpanao meloka. Ny tananao hanorina ny tsy rariny eto an-tany.
57:4 Lasa vahiny ny mpanota hatrany am-bohoka; dia mania amin'ny kibo. Izy ireo ho niteny tamin'ny diso.
57:5 Ny fahatezerana dia mitovy amin'ny ny an'ny menarana; izany dia tahaka ny vipera marenina, izay na dia manakana ny sofiny,
57:6 izay tsy mihaino ny feon'ny mpanao ody, na hatrany amin'ny ody izay hira hendry.
57:7 Andriamanitra dia hanorotoro ny nifiny ao am-bavany ny. Ny Tompo dia hotapahiko ny molars ny liona.
57:8 Izy ireo dia ho na inona na inona, toy ny rano mikoriana any. Efa mikendry ny tsipìkany, raha mbola ireo dia nalemy.
57:9 Tahaka ny savoka izay mikoriana, izy ireo no ho babo. Fire Nianjera azy ireo, ka tsy hahita masoandro.
57:10 Dieny tsy mbola tsilo afaka mahalala ny tsilo, dia mandevona ny ainy, toy ny hoe ao amin'ny fahatezerako.
57:11 Ny iray monja ho faly, rehefa mahita fanamarinana. Dia hanasa ny tanany amin'ny ran'ny ny mpanota.
57:12 Ary hisy hanao hoe, "Raha ny marina dia misy mahavokatra, avy eo, tena, misy Andriamanitra hitsara azy ireo eto an-tany. "

Salamo 58

(59)

58:1 Hatramin 'ny farany. Enga anie ianao tsy hanimba. Nataon'i Davida, ny soratra ny anaram-boninahitra, fony Saoly naniraka, ary nijery ny tao an-tranony, mba hamono azy.
58:2 Afaho amin'ny fahavaloko aho, Andriamanitra ô, ka hanafaka ahy amin'izay mitsangana hanohitra ahy.
58:3 Afaho aho amin'izay mpanao meloka, ary vonjeo amin'ny mpandatsa-drà.
58:4 Fa, indro, dia nisambotra ny fanahiko. Ny efa matanjaka Nihazakazaka amiko.
58:5 Ary izany na ny heloka, na ny fahotako, Tompo O. Efa lasa no ihazakazahany sy mivantana, tsy misy ratsy.
58:6 Mitsangàna hitsena ahy, ka jereo: dia Hianao, Tompo O, ny Andriamanitry ny maro, ny Andriamanitry ny Isiraely,. Hanome tanana mba hitsidika ny firenena rehetra. Aza maka mamindra fo izay rehetra mpanao meloka.
58:7 Izy ireo hiverina amin'ny hariva, ka noana toy ny alika, ka mirenireny manodidina ny tanàna.
58:8 Indro, hiteny amin'ny vavany, Ary sabatra no eo amin'ny molony: "Fa iza no nihaino antsika?"
58:9 Ary ianao, Tompo O, mihomehy azy ireo. Ho hitarika ny hafa firenena rehetra ny na inona na inona.
58:10 Izaho no hiambina ny hery ho anareo, fa ianao no Andriamanitra, ny mpanohana.
58:11 Andriamanitra ô, ny famindram-pony no hialoha ahy.
58:12 Andriamanitra Hanara-maso ny fahavaloko ho ahy. Aza hamono azy, fandrao indraindray ny olona dia mety hanadino azy ireo. Ampirenireneo amin'ny ny hatsaran-toetra. Ary hanongana azy, Tompo O, ny Mpiaro,
58:13 noho ny fahatafintohinana vavany dia ny tenin'ny molony. Ary enga anie izy ireo ho tratra ny fiavonavonany. Ary, noho ny ozona sy ny lainga, izy ireo izay tsy ho fantatra
58:14 amin'ny consummation, tamin'ny fahatezeran'ny ny consummation, koa araka izany ny tsy hisy intsony. Ary dia ho fantany fa Andriamanitra no hanapaka Jakoba, hatrany amin'ny faran'ny tany.
58:15 Izy ireo hiverina amin'ny hariva, ka noana toy ny alika, ka mirenireny manodidina ny tanàna.
58:16 Izy ireo no niparitaka mba manotahota, ary tena, raha tsy efa afa-po, dia nimonomonona.
58:17 Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary Izaho hanandratra ny famindram-ponao, amin'ny maraina. Fa ny mpanohana efa ho ahy ary fandosirako amin'ny andro fahoriana aho.
58:18 Ho anao, Mpamonjy ahy, Hihira salamo. Fa ianao no Andriamanitra, ny mpanohana. Ny Andriamanitra no mamindra fo.

Salamo 59

(60)

59:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ireo izay no hovana, ny soratra ny anaram-boninahitra, ny tenan'i Davida, ho fitaizana:
59:2 rehefa nandoro Mesopotamia Syria sy Sirian'i Sobà, Ary Joaba niverina ka namely Edoma, teo amin'ny Lohasahan-tsira lavaka ny, roa arivo sy iray alina.
59:3 Andriamanitra ô, efa nanary anay, ary efa nanimba anay. Tezitra ianao, nefa ianao dia efa feno famindram-po ho antsika.
59:4 Efa nahatonga ny tany, ary Hianao efa tsaina izany. Sitrano ny banga, fa efa nafindra.
59:5 Hianao efa nilaza tamin'ny olona olana. Hianao no nanao antsika hisotro ny divay ny nenina.
59:6 Efa nanome fampitandremana famantarana ho an'ireo izay matahotra anao, mba handositra tsy ho eo anoloan'ny 'ny lafin-tsipìka, ka dia ny malalanao, ho voavonjy.
59:7 Vonjeo aho amin'ny tananao ankavanana, ka valio.
59:8 Andriamanitra no efa niteny ao amin'ny fitoerany masina: Faly aho, ary ka hizara an'i Sekema, ary Izaho handrefy an'ilay fiakarana, be lohasaha ny trano rantsan-kazo.
59:9 Ahy Gileada, Ahy, ary Manase. Ary Efraima dia ny tanjaky ny lohako. Joda no mpanjaka.
59:10 Moaba no vilany amin'ny fanantenako aho. ho any Idomea, Hitarihako ny kapako. Ho ahy, ny hafa firenena efa nampanekena.
59:11 Iza no hitarika ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any amin'ny lalana rehetra Edoma?
59:12 Tsy tianao, Andriamanitra ô, Izay efa nanary anay? Ka tsy, Andriamanitra ô, mivoaka miaraka amin'ny antokon'ny miaramilanay?
59:13 Omeo anay hanampy amin'ny fahoriana. Fa ny famonjena avy amin'ny olona foana tsy mitondra fanatitra.
59:14 Andriamanitra, dia hanao zavatra soa. Ary ireo izay fahoriana antsika, dia hitarika ho amin'ny tsy.

Salamo 60

(61)

60:1 Hatramin 'ny farany. amin'ny hira ao amin'ny fihirana, Davida.
60:2 Andriamanitra ô, mitandrina ny fifonako. Aoka ianao hihaino tsara ny vavaka ataoko.
60:3 Aho niantso ho aminareo avy amin'ny faran'ny tany. Raha ny foko teo amin'ny tebiteby, ianao, manandratra ahy ho eo amin'ny vatolampy. Efa nitondra aho,
60:4 fa ianao no fanantenako, dia tilikambo mafy eo anatrehan'ny fahavalo.
60:5 Dia hitoetra ao an-trano-lay mandrakizay. Dia ho voaro eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana ny elatrao.
60:6 Ho anao, Andriamanitra ô, efa nihaino ny vavaka. Efa nanome lova ho an'ireo izay matahotra ny anaranao.
60:7 Ianao no mahela velona ny andro ny mpanjaka, kevitry ny taona, hatrany amin 'ny fotoana ny taranaka fara mandimby.
60:8 Mitoetra any amin'ny mandrakizay izy, eo imason 'Andriamanitra. Iza no ela noho ny famindram-po sy ny fahamarinana?
60:9 Noho izany dia hanoratra salamo ny anaranao, mandrakizay doria, ka dia mba hamaly ny voadiko isan'andro.

Salamo 61

(62)

61:1 Hatramin 'ny farany. Fa Jedotona. Salamo nataon'i Davida.
61:2 Dia ny fanahiko tsy manaiky an'Andriamanitra? Fa avy aminy no famonjena ahy.
61:3 Eny, izy no Andriamanitro sy famonjena ahy. Izy no mpanohana; Dia tsy hanana ahiahy intsony.
61:4 Ahoana moa no ianao maimaika hiampanga olona? Ianareo tsirairay ry mametraka ho faty, toy ny raha dia ravanareo ny manda rava, ary mirona sy ny lavo mitokana.
61:5 Noho izany, tena, nikasa ny manary ny vidiny. I nihazakazaka ao amin'ny tany mangentana. Dia nitso-drano amin'ny vavany ka nanozona ny fony.
61:6 Na izany aza, tena, ny fanahiko ho iharan'ny Andriamanitra. Fa avy aminy no faharetana.
61:7 Fa Izy no Andriamanitro sy ny Mpamonjy. Izy no Mpamonjy ahy; Tsy ho voaroaka.
61:8 Andriamanitra no iankinan'ny famonjena ahy sy ny voninahitro. Izy no Andriamanitry ny famonjena ahy, sy ny fanantenako dia ao amin'Andriamanitra.
61:9 Firenena rehetra nivory: matoky azy. Aidino ny fonareo teo imasony. Andriamanitra no Mpanampy Ahy mandrakizay.
61:10 Noho izany, tena, ny zanak 'olombelona dia azo itokisana. Ary ny zanakalahin'i Mpandainga ny olona ao amin'ny mizana, amin'izay mba, amin'ny zava-poana, mba hamitaka samy izy.
61:11 Aza matoky ny heloka, ary tsy maniry babo. Raha harena ho anareo mikoriana, aza vonona ny anorenana ny fonareo azy.
61:12 Andriamanitra no efa niteny indray mandeha. Efa reko ny zavatra roa: izany hery izany dia an'i an'Andriamanitra,
61:13 ary ny famindram-po ny anao, Tompo O. Fa hamaly ny tsirairay araka ny asany.

Salamo 62

(63)

62:1 Salamo nataon'i Davida, fony izy tany an-efitra tao Idomea.
62:2 Andriamanitra ô, Andriamanitra ô: ho anao, I foana fiaretan-tory mandra-fahazavana. Ho anao, ny fanahiko efa nangetaheta, ho anao ny tenako, amin'ny fomba maro.
62:3 By ny tany efitra, na tsy afaka nidirana sy karankaina, toy izany no niseho tao amin'ny fitoerana masina eo anatrehanao, mba hahita ny hatsaran-toetra sy ny voninahitrao.
62:4 Fa ny famindram-ponao no tsara noho ny aina mihitsy. Ny anao ny molotro hidera.
62:5 Dia toy izany no hitahy anao teo amin'ny fiainako, ary Izaho hanandratako ny tanako tamin'ny anaranao.
62:6 Aoka ho feno ny fanahiko, toy ny hoe tsoka sy tavy; ary vavako hidera amin'ny miravoravo molotra.
62:7 Rehefa mahatsiaro anao eo am-pandriako nony maraina, Dia misaintsaina momba anao.
62:8 Fa ianao no Mpamonjy ahy. Ary Hifaly eo ambanin'ny rakotra fanaovam-panavotana ny elatrao.
62:9 Ny fanahiko mipetaka akaiky anao. Ny tananao ankavanana no manohana ahy.
62:10 Marina tokoa, ireo olona no mitady ny aiko foana. Izy no hiditra ao amin'ny fitoerana lalina any ambanin'ny tany.
62:11 Dia hatolotra eo an-tànan 'ny sabatra. Izy ireo no ho anjaran'ny amboahaolo.
62:12 Marina tokoa, ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra: izay rehetra mianiana aminy dia ho hoderaina, fa ny vavan'ny izay miteny ratsy efa voasakana.

Salamo 63

(64)

63:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
63:2 Henoy, Andriamanitra ô, ny vavaka fitalahoana. Avereno ny fanahiko tsy ho any amin'ny tahotro ny fahavalo.
63:3 Efa niaro ahy amin'ny fiangonana, dia ny hazo fijaliana, avy amin'ny vahoaka ny mpanao ratsy.
63:4 Fa Mandranitra ny lelany toy ny sabatra; efa niforona ny tsipìkany ho zavatra mangidy,
63:5 mba handefasana zana-tsipìka tsy niafina tao amin'ny immaculate.
63:6 Izy ireo dia ho avy tampoka handefasana zana-tsipìka azy, ka tsy mba hatahotra. Tapa-kevitra izy ireo ny ratsy lahateny. Izy ireo niresaka fandrika miafina. Hoy izy ireo, "Iza no hahita izany?"
63:7 Izy ireo no nitady tamim-pitandremana ho an'ny heloka. Ny fikarohana feno nataonay dia tsy nahomby. Ny olona kosa dia hanatona amin'ny fo lalina,
63:8 ary Andriamanitra no hasandratra. Ny zana-tsipiky ny madinika ao dia tonga ny ratrany,
63:9 ary ny lelany efa malemy hamelezana azy. Ireo izay rehetra nahita azy dia raiki-tahotra;
63:10 ary ny olona rehetra dia natahotra. Ary nanambara ny asan'Andriamanitra, ary fantany ny asa.
63:11 Ny marina dia hifaly ao amin'ny Tompo, ka dia hanantena Azy. Ary ny mahitsy fo no hoderaina.

Salamo 64

(65)

64:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Ny Canticle Jeremia sy Ezekiela ho any ny tompon-fahababoana, raha vao nanomboka hatao sesitany.
64:2 Andriamanitra ô, hira adorns anao any Ziona, ary ny voady po dia ho voky anareo atỳ Jerosalema.
64:3 Henoy ny fivavako: ny nofo rehetra dia ho avy aminao.
64:4 Teny ratsy efa naharesy anay. Ary dia mamelà ny impieties.
64:5 Sambatra izay nofidinao sy nakarina. Izy hitoetra eo an-kianjanao. Dia ho feno ny zava-tsoa ao an-tranonao. Masina no tempoly:
64:6 mahagaga amin'ny hitsiny. Mihainoa anay, Andriamanitra ô, Mpamonjy antsika, ny fanantenana ny rehetra ny faran'ny tany sy ny ranomasina lavitra any.
64:7 Manomana ny tendrombohitra ao amin'ny hatsaran-toetra, mifono hery.
64:8 Ianao mamoky ny halalin 'ny ranomasina, ny fitabataban'ny ny onja. Ny firenena dia ho raiki-tahotra,
64:9 ary ireo izay any am-fetra dia ho raiki-tahotra, eo anoloan'ny famantarana. Ho hanao ny fandehan'ny marain-tsy hariva mahafinaritra.
64:10 Efa nitsidika ny tany, ary Hianao efa tototry azy. Efa karena izany amin'ny fomba maro toy izany. Ny ony 'Andriamanitra dia feno rano. Efa nanomana ny sakafo. Fa izao dia ny fanomanana.
64:11 Mahampoka ny renirano, hahamaro ny vokatra; dia haniry sy hiravoravo ny ranonorana.
64:12 Dia hitahy ny tampon-taona amin'ny tsara fanahy, ary ny taninareo ho feno be dia be.
64:13 Ny hatsaran-tarehy any an-efitra dia fatten, ary ny havoana mifono ho amin'ny fifaliana.
64:14 Ny ondrilahy avy tamin'ny ondry aman'osy no nitafy, ary ny lohasaha dia be amin'ny vary. Ireo no hitomany avy; Eny, dia aza hanonona hira.

Salamo 65

(66)

65:1 Hatramin 'ny farany. Ny Canticle Salamo ny Fitsanganana amin'ny maty. Mihobia ho an'Andriamanitra amim-pifaliana, ny tany rehetra.
65:2 Miantsoa ny salamo ny anarany. Manomeza voninahitra an'i fiderana.
65:3 Nihiaka ho an'Andriamanitra, "Mampalahelo ny asanao, Tompo O!"Araka ny fahafenoan 'ny hatsaran-toetra, ny fahavalonareo no hiresahany lainga momba anao.
65:4 Aoka ny tany rehetra mankafy anao sy hankalaza Anao. Enga anie izany mihira ny salamo ny anaranao.
65:5 Mby akaiky ka jereo ny asan'Andriamanitra, izay mahatahotra ny fisainany eo amin'ny zanak'olombelona.
65:6 Izy manova ny ranomasina ho tany maina. Dia hiampita ny ony an-tongotra. Ery, dia hifaly ao aminy.
65:7 Izy Manjaka ny hatsaran-toetra mandrakizay. Ny masony faly mijery ny firenena. Enga anie ireo izay exasperate azy, tsy hisandratra amin'ny tenany.
65:8 Misaora an'Andriamanitsika, ianareo jentilisa, ary manao ny feo fiderana ho re.
65:9 Efa nanendry ny fanahiko ho amin'ny fiainana, ary efa namela ny tongotro mba tsy hangozohozo.
65:10 Ho anao, Andriamanitra ô, efa nizaha toetra anay. Efa nandinika anay amin'ny afo, toy ny volafotsy mandinika.
65:11 Efa nitondra anay ho any amin'izay fandrika. Efa nametraka fahoriana eo amin'ny indray.
65:12 Efa asio olona eo anoloany ny lohanay. Efa namakivaky namaky ny afo sy ny rano. Ary efa nitondra anay nivoaka ho famelombelomana.
65:13 Dia hiditra ao an-tranonao amin'ny dorana. Izaho no hamaly ny voadiko aminao,
65:14 Izay notononin'ny molotro sy ny vavako no amantarana izany niteny, ao amin'ny fahoriana.
65:15 Dia hanatitra sorona dorana ho anareo be tsoka, miaraka amin'ny ondrilahy atao fanatitra dorana. Dia hanatitra vantotr'ombilahy ho anareo ary koa ny osy.
65:16 Hanatona ary hihaino, ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa Izaho no momba anareo fa tena izay nataony ho an'ny fanahiko.
65:17 Dia niantso ny aminy amin'ny vavako aho, ary Nidera azy ambanin'ny aina akory aho.
65:18 Raha tàhiny aho nahita ota tao am-poko, ny Tompo dia tsy hihaino ahy.
65:19 Kanefa, Andriamanitra no efa nanaraka ahy, ary efa nanatrika ny feon'ny fifonako.
65:20 Isaorana anie Andriamanitra, izay tsy mba noravana ny fivavako, na ny famindram-pony, ahy.

Salamo 66

(67)

66:1 Hatramin 'ny farany. amin'ny hira ao amin'ny fihirana, ny Canticle Salamo nataon'i Davida.
66:2 Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay. Enga anie izy hanazava ny tavany amintsika, ary enga anie izy, mamindrà fo aminay.
66:3 Noho izany enga anie isika mahalala ny lalana eto an-tany, ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra.
66:4 Aoka ny firenena manaiky ho anao, Andriamanitra ô. Aoka ny firenena rehetra manaiky anao.
66:5 Enga anie ny firenena Mifalia sy miravoravoa. Fa hitsara ny olona amin'ny fahamarinana Izy, ary hitarika ny firenena eto an-tany.
66:6 Aoka ny firenena manaiky ho anao, Andriamanitra ô. Aoka ny firenena rehetra manaiky anao.
66:7 Ny tany dia nanome ny voany. Enga anie Andriamanitra, Andriamanitsika, mitahy antsika.
66:8 Andriamanitra anie hitahy antsika, ary enga anie ny vazan-tany hatahotra azy.

Salamo 67

(68)

67:1 Hatramin 'ny farany. Ny Canticle Salamo nataon'i Davida ihany no.
67:2 Enga anie Andriamanitra mitsangana, ary aoka hiely ny fahavalony, ary aoka izay mankahala Azy handositra ny tavany tsy ho eo anoloan'ny.
67:3 Toy ny setroka levona, toy izany izy ireo dia mety levona. Tahaka ny savoka mivoaka hiala teo anoloan'ny afo, dia mba mpanota levona eo anatrehan'i 'Andriamanitra.
67:4 Ary noho izany, Aoka ny olo-marina fanasana, ary aoka izy hifaly eo anatrehan'Andriamanitra Ka hiravoravo amin'ny fifaliana.
67:5 Mihirà ho an'Andriamanitra, mihira ny salamo ny anarany. Manaova lalana ho azy, izay niakatra teo ambonin'ny andrefana. Ny Tompo no anarany. Hifaly eo imasony; dia mitsangana eo anatrehany,
67:6 ny rain'ny kamboty sy ny mpitsara ho an'ny mpitondratena. Andriamanitra dia ao amin'ny fitoerana masina.
67:7 Ny Andriamanitra izay manao ny olona mitoetra amin'ny trano iray ambanin'ny fomba amam-panao. Mitarika an'ireo izay mafy nifatotra, ary toy izany koa, ireo izay exasperate, izay monina ao sepulchers.
67:8 Andriamanitra ô, rehefa niala teo imason'ny olona ny, rehefa nandeha namaky ny efitra,
67:9 ny tany Voatosika, fa ny lanitra nandatsaka eo anatrehan'ny Andriamanitry ny Sinai, eo anatrehan'i ny Andriamanitry ny Isiraely,.
67:10 Dia hanokana ho lovanao, Andriamanitra ô, -tsitrapo orana. Ary na dia tsy manan-kery, tena, ianareo kosa nanao azy tanteraka.
67:11 Ny biby no hitoetra ao. Andriamanitra ô, ao an-mamy, efa nanome ho an'ny mahantra.
67:12 Ny Tompo no hanome ny teny ny mpitory ny vaovao tsara, miaraka amin'ny hatsaran-toetra lehibe.
67:13 Ny hatsaran-toetra no Mpanjakan'ny malalako eo amin'ny malalako. Ary ny hatsaran-tarehy ny trano ka hizara babo.
67:14 Raha toa ka mialà sasatra ianareo eo amin'ny mpitondra fivavahana, dia ho tahaka ny voromailala elany tsara Feno volafotsy sy volamena lela amin'ny hatsatra.
67:15 Raha mahay manavaka mpanjaka any an-danitra ho mpifehy azy, dia ho whitened amin'ny snows ny Zalmona.
67:16 Ny tendrombohitra 'Andriamanitra dia matavy tendrombohitra, mikitroka ny tendrombohitra, matevina an-tendrombohitra.
67:17 Koa dia, Nahoana ianao no natoky ny mikitroka tendrombohitra? Ny tendrombohitra izay no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny, dia any, ny Tompo dia hitoetra hatramin'ny farany.
67:18 Ny kalesy 'Andriamanitra dia iray alina heny: an'arivony hifaly. Ny Tompo no momba azy ao Sinai, ao amin'ny fitoerana masina.
67:19 Efa niakatra ho any amin'ny avo; efa naka olona maro ho babo. Efa nanaiky fanomezana teo amin'ny olombelona. Fa na dia ireo izay tsy mino miara-monina amin 'ny Tompo Andriamanitra.
67:20 Sambatra ny Tompo, isan'andro. Ny Andriamanitry ny famonjena anay hanao ny dia hiroborobo ho antsika.
67:21 Andriamanitray ny Andriamanitra izay hitondra momba ny famonjena, ary ny Tompo no Jehovah izay nitondra tsy hisy intsony ny fahafatesana.
67:22 Koa dia, tena, Andriamanitra hanorotoro ny lohan'ny fahavalony, ny voloina karandohany izay mirenireny manodidina ny fandikan-dalàna.
67:23 Hoy ny Tompo hoe: Dia hamerina azy avy any Basana, Hampodiko eo an 'ny halalin' ny ranomasina,
67:24 ka dia tongotrareo mba ho vonton amin'ny ràny izay ny fahavalonareo, ka ny lela ny alika dia mety ho vonton-mitovy.
67:25 Andriamanitra ô, dia efa nahita ny fahatongavany, ny fahatongavan'ny Andriamanitro, ny mpanjaka izay ao amin'ny toerana masina.
67:26 Ny mpitarika dia nandeha nialoha, tafaray ny mpihira ny salamo, eo afovoan'ny ankizivavy madinika milalao ny ampongatapaka.
67:27 Ao amin'ny fiangonana, Misaora an'i Jehovah Andriamanitrao hatrany amin'ny loharano Isiraely.
67:28 Amin'izany toerana, BENJAMINA dia tanora ao safononoky ny fahafinaretana-tsaina. Ny mpitarika ny Joda, dia ny governora: ny mpitarika Zebolona, ny mpitarika ny Naftaly.
67:29 Mandidia noho ny hatsaran-toetra, Andriamanitra ô. Hamarino eto amin'ity toerana ity, Andriamanitra ô, izay efa nataony teo amin'ny amintsika.
67:30 Dieny tsy mbola tempoly tao Jerosalema, mpanjaka dia hanatitra fanomezana ho anao.
67:31 Teneno mafy ny bibidia eny anaty zozoro, ny fiangonana, dia ny omby sy ny ombivavy 'ny vahoaka, fa mikatsaka ny manilika ireo izay efa notsapaina toy ny volafotsy. Aelezo ny olona no sitraky ny ady.
67:32 Ambasadaoro ho tonga avy tany Egypta. Etiopia hanatitra mialoha ny tanana amin'Andriamanitra.
67:33 Mihirà ho an'Andriamanitra, Ry fanjakana eto an-tany. Mihirà salamo ho an'ny Tompo. Mihirà salamo ho an'Andriamanitra.
67:34 izy miakatra, niakatra ho any amin'ny lanitra ny lanitra, atsinanana. Indro, dia hanandratra ny feony, ny feon 'ny hatsaran-toetra.
67:35 Omeo voninahitra an'Andriamanitra any an-dafin'i Isiraely. Ny fahamboniany sy ny hatsaran-toetra any amin'ny lanitra.
67:36 Andriamanitra mahagaga eo amin'ny olony masina. Andriamanitry ny Isiraely, no hanome ny hatsaran-toetra sy ny hery ny olony. Isaorana anie Andriamanitra.

Salamo 68

(69)

68:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ireo izay no hovana: Davida.
68:2 Vonjeo aho, Andriamanitra ô, ny rano efa niditra, na dia ny fanahiko.
68:3 Dia tonga niraikitra tao lalina honahona, ary tsy misy mafy footing. Efa tonga tany amin'ny haavon'ny ranomasina, ary nisy tafio-drivotra efa manafotra ahy.
68:4 Niaritra zava-tsarotra aho, raha niantso. Lanilaniko Lasa hoarse; ny masoko efa tsy nahomby. Mandritra izany fotoana izany, Manantena aho amin 'Andriamanitra aho.
68:5 Ireo izay mankahala ahy tsy ahoan-tsy efa nihamaro mihoatra noho ny volon-dohako. ny fahavaloko, izay nanenjika ahy tsy ara-drariny, lasa natanjaka. Dia tsy maintsy handoa ny zavatra tsy haka.
68:6 Andriamanitra ô, fantatrao ny hadalako, sy ny fandikan-dalàna dia tsy niafina taminao.
68:7 Aoka ireo izay miandry anao, Tompo O, Jehovah, Tompon'ny maro, tsy ho menatra eo amiko. Aoka izay mitady Anao, Ry Andriamanitry ny Isiraely,, tsy ho menatra ahy.
68:8 Fa noho ny aminareo, Efa Niaritra latsa; very hevitra dia ny tavako.
68:9 Efa Efa vahiny amin'ny rahalahiko aho sy mpivahiny ho an'ny zanaky ny reniko.
68:10 Fa ny zotom-po ny amin'ny tranonao no naharitra aina ahy, ary ny latsa nataon'izay nandatsa Anao dia nihatra tamiko.
68:11 Ary aho mba nanarona ny fanahiko amin'ny fifadian-kanina, ka ho latsa ho ahy.
68:12 Ary nataony teo amin'ny lamba fisaonana tahaka ny akanjo, ary tonga fanoharana taminy.
68:13 Ireo izay nipetraka teo amin'ny vavahadin'ny niteny hamely ahy, ary ireo izay nisotro divay nanao ahy ataony an-kira.
68:14 Ary ny amiko, tena, ny vavaka ataoko dia ny anao, Tompo O. Tamin'ity indray mitoraka ity izay tiany anao, Andriamanitra ô. Raha be ny famindram-ponao, araka ny hamarinan'ny famonjenao, hihaino ahy.
68:15 Vonjeo aho tsy ho azon'ny honahona, ka mba tsy ho voafandrika. Afaho aho tsy ho amin'izay mankahala ahy sy amin'ny rano lalina.
68:16 Aza avela ny tafio-drivotra ny rano mba hisitrihana ahy, na ny lalina mba mandray ahy. Ary aza avela amin'ny lavaka fantsakana hanakatona in ahy.
68:17 Mihainoa ahy, Tompo O, noho ny famindram-po sady mora fanahy. Jereo ahy, araka ny fahafenoan 'ny fangoraham-po.
68:18 Ary aza mandroaka ny tavanao mandalo ny mpanomponao, fa azom-pahoriana aho: hihaino ahy haingana.
68:19 Tandremo ny fanahiko, ary manafaka azy. Afaho aho, noho ny fahavaloko.
68:20 Hianao no mahalala ny latsa mihatra, ary ny fifanjevoana, ary ny fanajana.
68:21 Ireo rehetra izay nampidi-doza tamiko dia eo imasonao; ny foko sy ny fahoriana mialoha latsa. Ary nitady izay mety hampalahelo miaraka amiko, nefa tsy nisy, ary izay mety mampionona ahy, ka dia tsy nahita olona.
68:22 Ary nomeny zava-mangidy ho ahy ny sakafo. Ary ao amin'ny nangetaheta, vinaingitra no natolony ahy hosotroina.
68:23 Aoka ny latabany ho fandrika eo anoloany, ary ny famaizana, ary ny fanafintohinana.
68:24 Aoka ny masony ho jamba, mba tsy hahita, ary aoka ny hiverina ho meloka foana.
68:25 Aidino aminy ny fahatezeranao, ary aoka ny fahatezeranao mirehitra hahatratra azy.
68:26 Enga anie ny fonenana ho nandao, ary enga anie tsy hisy izay mitoetra ao an-trano rantsan-kazo.
68:27 Fa na zovy na zovy ianao no nanenjehany namely. Ary izy koa ho any ny alahelo ny ratrany.
68:28 Asaivo heloka eo ny helony, ary enga anie dia tsy hahazo miditra amin'ny rariny.
68:29 Delete azy avy any amin'ny bokin'ny velona ny, ary aoka tsy hosoratana eo amin'ny marina.
68:30 Izaho dia ory sy malahelo, fa ny famonjena, Andriamanitra ô, Efa naka ahy.
68:31 Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny canticle, ary hidera Azy amin'ny fiderana.
68:32 Ary izany dia mampifaly an'Andriamanitra mihoatra noho ny ombilahy kely vaovao mamokatra tandroka sady mivaky kitro.
68:33 Aoka ny ory hijery sy hifaly. hitady an'Andriamanitra, sy ny fanahinareo dia ho velona.
68:34 Fa Jehovah efa nandre ny mahantra, Ary tsy manao tsinontsinona ny mpifatotra.
68:35 Aoka ny lanitra sy ny tany hidera azy: ny ranomasina, ary ny zavatra rehetra izay mandady ao aminy.
68:36 Fa Andriamanitra hamonjy an'i Ziona, ary ny tanànan'ny Joda dia haorina. Dia hiara-monina ao, ary izy ireo no mahazo izany amin'ny lova.
68:37 Ary ny taranaky ny mpanompony hanana azy; ary izay tia ny anarany no hitoetra ao.

Salamo 69

(70)

69:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida, ho fahatsiarovana fa ny Tompo efa namonjy azy.
69:2 Andriamanitra ô, hanome tanana mba hanampy ahy. Tompo O, haingana mba hanampy ahy.
69:3 Enga anie ireo izay mitady ny aiko ho menatra sy ho talanjona.
69:4 Enga anie ireo izay maniry ratsy ahy ho hiamboho sy valahara-kenatra. Enga anie izy ireo ho niala avy hatrany, blushing-kenatra, manao amiko: "Eny, tsara. "
69:5 Aoka izay rehetra mitady anao Hifaly sy hiravoravo aminao, ary aoka izay tia ny famonjenao mandrakizay hoe:: "Hankalazaina anie Jehovah."
69:6 Izaho no tena mahantra sy mahantra. Andriamanitra ô, hanampy ahy. Ianao no Mpanampy sy Mpanafaka ahy. Tompo O, aza ela.

Salamo 70

(71)

70:1 Salamo nataon'i Davida. Ary ny avy tamin'ny taranak'i Jonadaba, ary ny teo aloha babo. ao aminao, Tompo O, No antenaiko; aza avela ho rava mandrakizay mandrakizay.
70:2 Afaho aho noho ny rariny, ka hanafaka ahy. Atongilano amiko ny sofinao,, ka vonjeo aho.
70:3 Aoka ianao ho Andriamanitry ny fiarovana sy ny toerana ny hery ho ahy, mba hanatanteraka ny famonjena ahy. Fa ianao no habakabaka ho ahy ary fandosirako.
70:4 Afaho aho, O Andriamanitro, eo an-tanan'ny mpanota, sy amin'ny tanan'ny ny tsy marina sy ireo izay mandray andraikitra ny lalàna.
70:5 Ho anao, Tompo O, no faharetana: ny fanantenako hatramin'ny fahazazako, Tompo O.
70:6 ao aminao, Efa voamarina avy amin'ny kibo. Avy an-kibon'ineny, ianao no Mpiaro. ao aminao, Hihira mandrakizay.
70:7 Efa lasa maro toy ny hoe izaho no fambara, fa ianareo no mahery mpanampy.
70:8 Ny vavako ho feno fiderana, ka mba mihira ny voninahitrao, ny fahalehibiazanao mandrakariva.
70:9 Aza manary ahy amin'ny, rehefa antitra aho. Aza manary ahy, rehefa ho levona ny heriko.
70:10 Fa ny fahavaloko no niteny hamely ahy. Ary izay niambina ny aiko efa niara-nihevitra toy ny,
70:11 nanao hoe:: "Andriamanitra efa nahafoy azy. Enjeho izy, ka hahatratra azy. Fa tsy misy olona hamonjy azy. "
70:12 Andriamanitra ô, aza manalavitra ahy. O Andriamanitro, mba hihary ho an'ny fanampiana.
70:13 Enga anie izy ireo ho menatra, ary enga anie izy ireo tsy, izay hisintona midina ny fanahiko. Aoka ho safo-kenatra avokoa sy henatra, izay mitady ratsy ho ahy.
70:14 Fa izaho kosa dia foana fanantenana. Ary hampiako bebe kokoa ny fiderana rehetra.
70:15 Ny vavako no hanambara ny rariny, ny famonjenao mandrakariva. Fa tsy fantatro taratasy.
70:16 Izaho no hiditra ao amin'ny herin 'ny Tompo. Izaho hahatsiaro ny rariny irery, Tompo O.
70:17 Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora, Andriamanitra ô. Ary toy izany koa Izaho no hanambara ny zava-mahagaga hatrany,
70:18 na dia efa antitra aza, ary amin'ny fotsy volo. Aza manary ahy, Andriamanitra ô, raha mbola milaza ny sandrinao amin'ny taranaka ho avy rehetra: ny hery
70:19 ary ny rariny ho anao, Andriamanitra ô, hatramin'ny zavatra lehibe indrindra izay nataonao. Andriamanitra ô, iza no tahaka anao?
70:20 Akory ny halehiben 'ny fahoriana izay efa nilaza tamiko: lehibe indrindra sy ny ratsy. Ary noho izany, niverina, ianao no nitondra ahy ho amin'ny fiainana, ary efa nitondra ahy niverina avy any amin'ny lavaka mangitsokitsoka indray eto an-tany.
70:21 Hianao efa nahamaro ny voninahiny. Ary noho izany, niverina ho ahy, efa nampionona ahy.
70:22 Noho izany, Aho, fa hanaiky ny fahamarinanao ho anao, amin'ny fanaka izay Psalter. Andriamanitra ô, Hihira salamo Anao amin'ny valiha, Ry Iray Masin'ny Isiraely.
70:23 Ny molotro Hifaly, raha hohiraiko ho anao, ary koa ny fanahiko, izay navotanao.
70:24 Ary na dia ny lelako kosa misaintsaina ny rariny mandrakariva, Ary izay mitady ratsy ho ahy efa resin-kenatra ka namponeniny tany an hatahotra.

Salamo 71

(72)

71:1 Salamo araka ny Solomona.
71:2 Omeo ny fitsarana, Andriamanitra ô, amin'ny mpanjaka, ary ny rariny ho any ny zanaky ny mpanjaka, hitsara ny olonao araka ny rariny sy ny mahantra amin'ny fitsarana.
71:3 Aoka ny tendrombohitra handray soa aman-tsara ho an'ny olona, ary ny havoana, ny rariny.
71:4 Hitsara ny malahelo amin'ny olona, dia ho famonjena hatrany amin'ny zanaky ny mahantra. Ary hampietry ny mpiampanga diso.
71:5 Ary dia hijanona, ny masoandro sy ny volana eo anoloan'ny, hatramin'ny taranaka fara mandimby.
71:6 Izy no hidina tahaka ny ranonorana volon'ondry, ary tahaka ny ranonorana handrotsaka eto an-tany.
71:7 Tamin'ny andron'i, ny rariny hitsangana tahaka ny masoandro, amin'ny haben'ny fiadanana, mandra-pahatongan'ny volana dia esorina.
71:8 Ary Izy no hanjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina Ary hatramin'ny Ony ho any amin'ny fari-izao tontolo izao.
71:9 Eo imasony, ny Etiopiana ho lavo niankohoka, ary ny fahavalony hilelaka ny tany ho.
71:10 Ny mpanjakan'i Tarsisy sy ny nosy dia hanatitra fanomezana. Ary ny mpanjakan'i Arabia rehetra sy ny Seba hitondra fanomezana.
71:11 Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany dia mankafy azy. Ny firenena rehetra dia hanompo azy.
71:12 Fa Izy no hanafaka ny malahelo tsy ho mahery vaika, ary ny mahantra tsy manan-kamonjy.
71:13 Dia hamindrako fo ny mahantra sy ny indigent, dia ho famonjena hatrany amin'ny fanahin'ny malahelo.
71:14 Izy no hanavotra ny fanahiny amin'ny usuries sy amin'ny ratsy, ary ny anarany dia ho mendri-kaja eo imasony.
71:15 Ary dia ho velona, izy no hahita azy mahazo teny avy amin'ny volamena avy any Arabia, ary ao aminy foana izy ireo tsaohintsika. Ary hitahy azy mandrakariva.
71:16 Ary hisy habakabaka eto an-tany, amin'ny Fihaonam ny tendrombohitra: ny vokatra ho Nidera ambony Libanona, Ary ireo tao an-tanàna dia ho tsara fitombo tahaka ny ahitra amin'ny tany.
71:17 Enga anie ny anarany ho voatahy mandrakizay; Mety ny anaranareo mbola maty ny masoandro. Ary ny firenena rehetra eto an-tany dia ho sambatra amin'ny aminy. Ny firenena rehetra hidera Azy.
71:18 Sambatra ny Tompo, Andriamanitry ny Isiraely,, Izy irery ihany no manao zava-mahagaga.
71:19 Ary voatahy ny anarany ny fahalehibiazany any amin'ny mandrakizay. Ary ny tany dia ho feno ny fahalehibiazany. Amen. Amen.
71:20 Ny fiderana an'i Davida, ny zanak'i Jese, Efa tonga ny farany.

Salamo 72

(73)

72:1 Salamo nataon'i Asafa. Ahoana tsara no Andriamanitra ho an'ny Israely, ho an 'ireo izay mahitsy fo.
72:2 Fa ny tongotro dia efa ho nafindra; ny diako efa saika Mangozohozo.
72:3 Fa be zotom-po aho noho ny iniquitous, nahita ny fihavanana ny mpanota.
72:4 Fa tsy misy fanajana ny faty, na ananany manohana ny ratrany.
72:5 Tsy amin'ny zava-tsarotra ny olona, ary tsy izy ireo no nokapohina tamin'ny olona.
72:6 Noho izany, fiavonavonana no natao ho azy ireo amin'ny. Izy ireo no feno ny helony sy impiety.
72:7 Ny helony dia i, toy ny hoe avy amin'ny matavy. Efa nisaraka ny fitiavana ao am-po.
72:8 Nieritreritra izy ireo, ary niteny ny faharatsiana. Izy ireo no niteny ratsy eny amin'ny rivotra.
72:9 , Mametraka ny vava any an-danitra, ary ny lelany efa namakivaky ny tany.
72:10 Noho izany, ny oloko dia hiova fo eto, ary ny fahatokiana be ny amin'ny andro, dia ho hita ao aminy.
72:11 Ary hoy izy ireo:, "Ahoana no Andriamanitra mahalala?"Ary, "Tsy misy fahalalana eny amin'ny rivotra?"
72:12 Indro, ireo dia ny mpanota, ary, be izao, dia efa nahazo harena.
72:13 Ary hoy izaho:: Koa dia, dia tsy misy tanjona izay efa hamarinina ny foko sy ny nanasàko ny tanako teo anivon 'ny tsy manan-tsiny.
72:14 Ary efa nokapohina mandritra ny andro, ka dia nahazo ny famaizana ao amin'ny maraina.
72:15 Raha izaho no mba milaza aho fa hanazava izany: Indro, Aho hanameloka ity firenena ity ny lahy.
72:16 noheveriko, ka mba ho fantatro izany. Izany dia zava-tsarotra eo anatrehako,
72:17 mandra mba hiditra ao amin'ny fitoerana masina 'Andriamanitra, sy hahatakatra azy ho any amin'ny tapany farany.
72:18 Noho izany, noho ny fitaky, tena, efa napetrany teo anoloan'izy telo lahy. Raha mbola izy ireo rehefa nasandratry, ianao mandatsa azy ireo.
72:19 Inona moa no mba efa nentina ho figagana? Tsy nahomby izy ireo tampoka. Efa maty izy ireo noho ny helony.
72:20 Toy ny nofy dia ho ireo izay hamoha, Tompo O, dia ho toy izany no hampihena ny sary na inona na inona ao an-tanàna.
72:21 Fa ny foko no harehitry, ary ny toetra Novana.
72:22 Ary noho izany, Efa nihena ho na inona na inona, Ary izaho tsy nahalala azy.
72:23 Dia tonga toy ny biby enta-mavesatra ho anao, ary Izaho dia eto aminareo mandrakariva.
72:24 Efa mihazona ny tanako ankavanana. Ary ao ny sitraponao, efa nitarika ahy, sy ny voninahitrao, efa naka ahy.
72:25 Fa inona moa no ho ahy any an-danitra? Ary inona no tiako ho eto an-tany eo anatrehanao?
72:26 Ny vatana efa tsy nahomby, ary ny foko: Ry Andriamanitry ny foko, ary ny Andriamanitrao no ho anjara, ho mandrakizay.
72:27 Fa, indro, ireo izay nanao ny tenany ho lavitra ho very. Efa levona izay rehetra lavitra anao hijangajanga.
72:28 Fa tsara ho ahy ny manaraka an'Andriamanitra, ny no andrasako ny Tompo Andriamanitra, ka dia mba hanambara ny faminaniana rehetra, teo am-bavahadin'ny Ziona zanakavavy.

Salamo 73

(74)

73:1 Ny fahatakarana ny Asafa. Andriamanitra ô, nahoana no nanary anay hatramin'ny farany. Nahoana no ho tezitra ny fahatezerana noho ny ondry fiandrinao?
73:2 Tsarovy ny fiangonana, izay efa nahazo hatrany am-piandohana. Ianao nanavotra ny tehim-panjakan'ny lovanao, an-tendrombohitra Ziona, izay efa nonina.
73:3 Manandrata ny tananareo hamely ny fireharehan'ny amin'ny farany. Akory ny halehiben 'ny lolompo' ny fahavalo no tao amin'ny fitoerana masina!
73:4 Ary ireo izay mankahala anareo efa ankalazaina, teo afovoan'ny ny panajana. Efa nanangana ny famantarana ho toy ny porofo,
73:5 toy ny efa navoaka avy any ambony; Nefa tsy fantany. Toy ny anaty ala ny hazo voatetika,
73:6 efa nikapa ny fidirana ny tenany. Amin'ny famaky sy ny famaky, izy ireo no nentiny nidina.
73:7 Efa nandoro ny fitoeranao masina afo ho. Ny nandotoany ny tabernakely ny anaranao eto an-tany.
73:8 Hoy izy tam-pony, ny rehetra, ka samy vondrona: "Aoka isika hahatonga ny andro firavoravoana andro rehetra 'Andriamanitra mba hitsahatra ny tany.
73:9 Efa tsy nahita ny porofo; misy ankehitriny tsy misy mpaminany. Ary dia tsy mahalala antsika. "
73:10 Hafiriana, Andriamanitra ô, toerana dia ny fahavalo tsiny? Moa ny fahavalo ka nampahatezitra ny anaranao hatramin'ny farany?
73:11 Nahoana no hampiala ny tananao izy, dia ny tananao ankavanana, tsy ho eo amin'ny ozatra, hatramin'ny farany?
73:12 Fa Andriamanitra no mpanjaka teo anatrehan'i sokajin-taona rehetra. Efa nanao famonjena eny amin'ny tany.
73:13 Ary noho ny hatsaran-toetra, no nanamafy ny ranomasina. Hianao nanorotoro ny lohan'ny menarana tao anaty rano.
73:14 Efa notapahiko ny lohan'ny menarana. Dia nomenao azy ho hanina ho an'ny olona tompon ny Etiopiana.
73:15 Efa nanakorontana ny loharano sy ny renirano. Efa maina ny falehan'ny renirano Etana.
73:16 Anao no andro, ary anareo ny alina. Hianao no nanao ny maraina mazava sy ny masoandro.
73:17 Hianao no nanao ny fetra rehetra eto an-tany. Ny fahavaratra sy ny loharano niforona ny anao.
73:18 Tsarovy izany: ny fahavalo nametraka tsiny manohitra ny Tompo, ary ny olona adala no nampirisika hanohitra ny anaranao.
73:19 Aza atolotra ny biby ny fanahy izay manaiky ho anao; ary aza manadino ny fanahin 'ny malahelo mandra-pahatongan'ny farany.
73:20 Diniho ny fanekenao. Ho an'ireo izay efa maizina eto an-tany no feno ny heloky ny trano.
73:21 Aza avela ny fanetren-tena mba hiala amin'ny fifanjevoana. Ny mahantra sy ny malahelo hidera ny anaranao.
73:22 Mitsangàna, Andriamanitra ô, ny mitsara ny raharaha. Tsarovy ny fiampangana hamely anao, izay atao amin'ny adala mandrakariva.
73:23 Aza manadino ny feon'ny ny fahavalony. Ny fireharehan'ny izay mankahala anareo mitsangana mandrakariva.

Salamo 74

(75)

74:1 Hatramin 'ny farany. Enga anie ianao tsy ho ratsy. Ny Canticle Salamo nataon'i Asafa.
74:2 Dia miaiky anao, Andriamanitra ô. Dia miaiky, ka dia hiantso ny anaranao. Dia mamaritra ny fahagagana.
74:3 Raha mbola manam-potoana, Izaho no hitsara mpitsara.
74:4 Ary ny tany dia efa levona, amin'ny mponina eo. Efa nanamafy ny andriny.
74:5 No nilazako tamin'ny iniquitous: "Aza hanao ny tsy rariny,"Ary ny meloka: "Aza hanandratra ny tandroky."
74:6 Aza manandratra ny tandrokareo ho avo. Aza miteny ratsy an'Andriamanitra.
74:7 Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na eo anoloan'ny efitra tendrombohitra.
74:8 Fa Andriamanitra no Mpitsara. Ity iray ity dia manetry tena ary fa ny iray dia manandratra.
74:9 Fa, an-tanan 'ny Tompo, misy kapoaka ny undiluted divay, feno consternation. Ary efa tipped azy avy eto ho any. Noho izany, tena, ny faikany tsy mbola foana. Ny mpanota rehetra eto an-tany no hisotro.
74:10 Fa izaho kosa hanambara izany amin'ny fotoana rehetra. Hihira ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
74:11 Ary hotapahiko ny tandroky ny mpanota. Ary ny tandroky ny marina kosa no hasandratra.

Salamo 75

(76)

75:1 Hatramin 'ny farany. amin'ny Fiderana. Salamo nataon'i Asafa. A Canticle ny Asyrianina.
75:2 tany Jodia, Andriamanitra dia fantatra. amin'ny Israely, ny anarany lehibe.
75:3 Ary ny fitoerany dia niforona tamin'ny soa aman-tsara. Ary ny fonenany ao Ziona.
75:4 Amin'izany toerana, efa nivadika ny herin 'ny tsipìka, ny ampinga, ny sabatra, ary ny ady.
75:5 Ianao manazava mahagaga avy any an-tendrombohitra 'ny mandrakizay.
75:6 Ny adala rehetra am-po no sahiran-tsaina. Dia renoky ny torimasony, ary ny lehilahy rehetra amin'ny harena mba nahita na inona na inona eny an-tànany.
75:7 Noho ny teny mafy nataonao, Ry Andriamanitr'i Jakoba ô, ireo izay nitaingina mpitaingin-tsoavaly efa nodi-mandry.
75:8 Mahatahotra ianao, ary noho izany, zovy no afaka manohitra anao? Ary nony niala tao dia ny fahatezeranao.
75:9 Efa nahatonga fitsarana mba ho re avy any an-danitra. Dia nihorohoro ny tany, ary dia nampangina,
75:10 Andriamanitra, rehefa nitsangana amin'ny fitsarana, mba ho famonjena hatrany ny mpandefitra rehetra eto an-tany.
75:11 Fa ny fomba fisainan'ny olona no hiderako anao, ary ny lova navelan'i ny fomba fisainany, dia hitandrina ny andro firavoravoana, ho anao.
75:12 Manaova voady ary mandoa azy ho an'ny Tompo, Andriamanitrao. Ianareo rehetra izay manodidina azy hitondra fanomezana: ho an'izay tokony hatahorana,
75:13 dia ho azy ny miala ny fanahin 'ny mpitarika, ho an'izay sady tahotry ny mpanjakan'ny tany.

Salamo 76

(77)

76:1 Hatramin 'ny farany. Fa Jedotona. Salamo nataon'i Asafa.
76:2 Dia nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny feoko, ho an'Andriamanitra amin'ny feoko, Ary nanatrika ahy.
76:3 Tamin'ny androm-pahoriako, I nitady an'Andriamanitra, amin'ny tanako tandrifiny amin'ny alina, ary Izaho tsy voafitaka. Ny fanahiko tsy nety ho nampahery.
76:4 Nahatsiaro aho 'Andriamanitra, ary Faly aho, ka poritra dia poritra, ary ny fanahiko nihemotra.
76:5 Ny masoko mialoha alim. Tsaina aho, ary tsy niteny.
76:6 I Nihevitra ny andro fahiny, ary nihazona ny taona mandrakizay ao an-tsaiko.
76:7 Ary nisaintsaina tamin'ny alina ny Foko, ka poritra dia poritra, ary mandinika ny fanahiko.
76:8 Koa dia, Andriamanitra no handa mandrakizay? No tsy mbola namela ny tenany mba hanehoana famindram-po?
76:9 Na, no nanapaka ny famindram-pony amin'ny farany, hatramin'ny taranaka fara mandimby?
76:10 Ary Andriamanitra mandrakizay no hanadino ny ho be famindram-po? Na, ve izy, an-katezerana, mametra ny famindram-pony?
76:11 Ary hoy izaho:, "Ankehitriny dia efa nanomboka. Io fiovana io dia avy amin'ny tanana ankavanan'ny Avo Indrindra. "
76:12 Aho nahatsiaro ny asan'i Jehovah. Fa hamindra hahatsiaro hatrany am-piandohana ny zava-mahagaga,
76:13 ary Izaho hisaintsaina ny asanao rehetra. Ary Izaho handray anjara ao amin'ny tiany hatao.
76:14 ny fomba, Andriamanitra ô, dia ao amin'ny zava-masina. Iza lehibe Andriamanitra tahaka an'Andriamanitsika?
76:15 Hianao no Andriamanitra Izay manao fahagagana. Hianao no nanao ny hatsaran-toetra fantatra any amin'ny firenena.
76:16 Navotan'ny sandrinao, navotanao ny olonao, ny taranak'i Jakoba sy Josefa.
76:17 Ny rano be nahita Anao, Andriamanitra ô, ny rano be nahita Anao, dia natahotra, ary ny rano lalina no nanome fo.
76:18 Lehibe dia ny feon'ny rano. Ny rahona nilaza feo. Fa ny zana-tsipìkanao koa mandalo.
76:19 Ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia toy ny kodia. Ny tselatra no nanazava izao tontolo izao. Dia nihorohoro ny tany ka mihorohoro.
76:20 Ny lalana dia amin'ny alalan'ny an-dranomasina, ary ny lalanao no amin'ny alalan'ny rano be. Ary ny soritra tsy ho fantatra.
76:21 Efa natao ny olonao toy ny ondry, ka nampilazainy an'i Mosesy sy Arona.

Salamo 77

(78)

77:1 Ny fahatakarana ny Asafa. Ry oloko, tandremo ny lalàna. Atongilano ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako.
77:2 Hiloa-bava hilaza fanoharana. Fa izaho dia hilaza ny hevitra izay hatrany am-piandohana.
77:3 Izahay efa rentsika sy fantatsika zavatra lehibe toy izany, tahaka ny razana izay efa voalaza tamintsika.
77:4 Izany zavatra izany dia tsy miafina amin'ny zanany Na izany na tsy taranaka: nanambara ny fiderana an'i Jehovah, sy ny herim-panahy, ary ny fahagagana izay efa nataony.
77:5 Ary efa nahazo fijoroana ho vavolombelona tamin'i Jakoba, ary Izy efa nanendry lalàna ao Israely. Zava-dehibe toy izany, efa nandidiany ny razantsika, mba hanao ireo zavatra ireo fantatra ny zanany,
77:6 ka taranaka hafa mba hahafantaranareo azy, ary toy izany koa ny zanany, izay ho teraka ary iza no hitombo, no momba azy ireo ny zanany.
77:7 Koa dia, Mety napetrany ny fanantenany amin'Andriamanitra, ary enga anie ka tsy hanadino ny asany 'Andriamanitra, ary enga anie izy ireo mitady ny didiny.
77:8 Enga anie izy ireo tsy ho tahaka ny razany, Nandreraka ny maditra sy ny taranaka: dia taranaka izay tsy hanitsy ny fony sy ny fanahiny dia tsy mendri-pitokisana amin 'Andriamanitra.
77:9 Ary ny zanakalahin'i Efraima, izay manenjana tsipìka sy mitifitra, efa niamboho tamin'ny andro fiadiana.
77:10 Izy ireo tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra. Ary izy ireo tsy nety nandeha araka ny lalàna.
77:11 Ary ho ny soa manadino, sy ny fahagagana, izay nanambarana izany taminy.
77:12 Ary nanao fahagagana eo anatrehan'ny razany, any amin'ny tany Egypta, eo amin'ny sehatry ny Tanis.
77:13 Ary namaky ny ranomasina, ary nitondra azy nita. Ary nametraka ny rano, toy ny hoe ao anaty vilany.
77:14 Ary Jesosy nitondra azy tamin'ny rahona nony andro, sy ny hazavana amin'ny afo nandritra ny alina.
77:15 Dia namaky teo amin'ny vatolampy amin'ny ngazana, ka nomeny hosotroiny, toy ny hoe avy ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa lehibe.
77:16 Dia nentin'i Joiada nivoaka ny rano avy amin'ny vatolampy, ary izy nitarika ny rano, toy ny hoe izy ireo renirano.
77:17 Kanefa, dia mbola nanota taminy. Ao amin'ny toerana misy rano, Ary nampahatezitra ny Avo Indrindra miaraka amin'ny lolom-po.
77:18 Dia naka fanahy an'Andriamanitra tao am-pony, amin'ny alalan'ny fangatahana ny hanina araka ny faniriany.
77:19 Ary niteny ratsy momba an'Andriamanitra. Hoy izy ireo, "Andriamanitra ve ho afaka latabatra any an-efitra?
77:20 Namely ny vatolampy, ary toy izany koa ny rano nikoriana sy ny renirano tondraka, fa mety aza dia manao azy ho afaka hanome mofo, na hanome ny latabatra, ho an'ny vahoakany?"
77:21 Noho izany, ny Tompo reny, ary izy dia raiki-tahotra, ary nisy afo nirehitra ao Jakoba, ary ny fahatezerana niakatra tany an-Israely.
77:22 Fa tsy mba mametraka ny fitokiany amin'Andriamanitra, sady tsy dia manantena ny famonjena.
77:23 Ary Izy nandidy ny rahona tany ambony Izy, Ary nanokatra ny varavaran'ny lanitra.
77:24 Dia nandatsaka mana teny aminy hohaniny Izy, ka dia nanome azy ny mofon-danitra.
77:25 Olona nihinana ny mofon'ny anjely. Ary Izy naniraka ireo sakafo be dia be.
77:26 Nafindra izy rivotra avy any atsimo any an-danitra, ary, ny hatsaran-toetra, dia nampidiriny tao ny atsimo andrefan'i rivotra.
77:27 Dia nandatsaka nofo azy, toy ny hoe vovoka, ary ny volo vorona, toy ny hoe izy ireo ny fasika any amin'ny ranomasina.
77:28 Dia niankohoka teo an-afovoan'ny tobiny, manodidina ny trano rantsan-kazo.
77:29 Ary nihinana izy ireo mandra-afa-po indrindra, ary dia nitondra azy araka ny faniriany.
77:30 Tsy namitaka izy ireo avy amin'ny zavatra tiany. Ny sakafo dia mbola ao am-bavany,
77:31 ary avy eo dia ny fahatezeran 'Andriamanitra, tonga teo aminy. Dia namono ny matavy ao aminy, ary nanakantsakana ny olom-boafidy ny Isiraely.
77:32 Tamin'izany rehetra izany, dia mbola hanota, ; fa tsy mendri-pitokisana ny fahagagana.
77:33 Ary ny andro lasa ho zava-poana matromatroka, ary ny taonany faingana.
77:34 Raha novonoiny izy ireo, Dia nitady azy. Ary niverina, Ary dia nanatona azy tao an-vao maraina.
77:35 Dia nahatsiaro izy ireo fa Andriamanitra dia ny mpanampy ary Andriamanitra Avo Indrindra no Mpanavotra azy no.
77:36 Ary izy ireo nifidy azy amin'ny vavany, ary avy eo izy ireo no nandaingàny taminy ny lelany.
77:37 Ary ny fony tsy mahitsy aminy, na mety hanana izany izy ireo niaina tamim-pahatokiana tao amin'ny fanekeny.
77:38 Nefa izy be famindram-po, dia mamelà ny fahotany. Ary dia tsy handringana azy. Ary efa betsaka niala ny fahatezerany. Ary tsy enflame ny fahatezerany tanteraka.
77:39 Fa nahatsiaro fa zava-nofo: miaraka amin'ny toe-tsaina izay mivoaka ka tsy miverina.
77:40 Impiry akory izy ireo no efa niodina taminy tany an-efitra, ary hanaitra azy amin'ny fahatezerana tao amin'ny toerana karakaina?
77:41 Ary niverina indray izy ireo ka naka fanahy an'Andriamanitra, ka dia sosotra ny Iray Masin 'ny Isiraely.
77:42 Tsy mba nahatsiaro ny tànany, amin'ny andro izay nanavotany azy tamin'ny tanan'ny olona mampanahy azy.
77:43 Dia toy izany no, dia napetraka ny famantarana tany Egypta sy ny fahagagana tany an-tany Tanis.
77:44 Dia Nampody ny oniny ho ra, miaraka amin'ny orana mivatravatra, ka dia azony nisotroana.
77:45 Nandefa teo aminy ny lalitra iombonana, ka nandany azy, ary ny sahona, ka nampiely ny fahavaloko.
77:46 Dia nanolotra ny voany ho bobongolo sy ny asany ho an'ny valala.
77:47 Ary izy koa no namono ny tanim-boaloboka tamin'ny havandra sy ny hazo balsama amin'ny mafy vaventy.
77:48 Dia nanolotra ny biby fiompiny ho an'ny havandra Izy, ary ny fananany ny afo.
77:49 Ary izy naniraka ny fahatezerana noho ny fahatezerany eo aminy: dia fahavinirana sy fahatezerana sy ny fahoriana, nirahin'ny anjely ratsy.
77:50 Ary nanao lalana ho an'ny lalana ny fahatezerany. Izy tsy niaro ny fanahiny amin'ny fahafatesana. Dia fonosina ny biby mpitondra entana ao amin'ny fahafatesana.
77:51 Ary namely ny lahimatoa tany amin'ny tany Ejipta: ny voaloham-bokatra rehetra ny mpiasa ao an-trano rantsan-kazo Hama.
77:52 Dia nesoriny ny olony toy ny ondry, dia nitondra azy tany an-efitra toy ny ondry andiany.
77:53 Ary Jesosy nitondra azy amin'ny fanantenana, ka tsy hatahotra. Ary ny ranomasina nanarona ny fahavalony.
77:54 Ary Jesosy nitondra azy ho any an-tendrombohitra ny fanamasinana: ny tendrombohitra fa ny ankavanana efa nahazo. Ary nandroaka ny jentilisa teo alohany. Dia nozarazarainy ny taniny amin'ny filokana ho azy ireo, nitondra tady fizarana.
77:55 Ary nitondra ny firenen'Isiraely mba hitoetra ao amin'ny trano rantsan-kazo ny.
77:56 Nefa naka fanahy an'Andriamanitra, ary mainka manasaro Avo Indrindra, ary izy ireo dia tsy mitandrina ny Testamenta.
77:57 Dia nivily ny tenany nitanila, ka tsy hanompo ny fanekena. Dia araka izany fomba tahaka ny razany, izy ireo niverina backwards, tahaka ny meloka tsipìka.
77:58 Dia nahatonga azy ho tezitra eo amin'ny havoana, ka nampahatezitra an'i fifandrafiana amin'ny sarin-javatra voasokitra.
77:59 Andriamanitra nihaino, Ary nolavinao azy, ka nampihena ny Isiraely indrindra, efa ho ny na inona na inona.
77:60 Dia nanary ny tabernakeliny tao Silo Izy, ny tabernakely izay efa teo amin'ny olona.
77:61 Dia natolony ho babo ny hatsaran-toetra, ary ny hatsaran-tarehiny eo an-tànan'ny fahavalo.
77:62 Dia fonosina ny olony tamin'ny sabatra, ary ny lovany dia nolavinao.
77:63 Dia lanin'ny afo ny zanany lahy, sy ny virijiny dia tsy niteha-tratra.
77:64 Ny mpisorony lavon-tsabatra, ary ny mpitondratena nefa tsy nitomany.
77:65 Ary dia nahatsiaro ny Tompo, toy ny hoe avy natory, ary toy ny lehilahy mahery Simba noho ny divay.
77:66 Dia namely ny fahavalony ao ambadika. No nomeny azy eo amin'ny fahafaham-baraka mandrakizay.
77:67 Dia nanary ny lain'i Josefa, Ary tsy nifidy ny firenen'i Efraima.
77:68 Fa nifidy ny firenen'i Joda: an-tendrombohitra Ziona, izay tiany.
77:69 Dia nanao ny fitoerany masina, toy ny tokan-tena-tandroka biby, any amin'ny tany izay naoriny ho sokajin-taona rehetra.
77:70 Dia nifidy an'i Davida mpanompony, ka dia naka azy avy amin'ny andian'ny ondry: dia nandray azy avy tamin'ny ondrivavy sy ny tanora,
77:71 mba niandrasan'ny Jakoba mpanompony sy ny Isiraely lovany.
77:72 Ary niandry azy ny tsy manan-tsiny ny fony. Ary Jesosy nitondra azy tamin'ny fahatakarana ny tanany.

Salamo 78

(79)

78:1 Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra ô, ny hafa firenena no niditra tao an-lovanao; ny nandotoany ny tempolinao masina. Efa nanendry an'i Jerosalema ho toy ny toerana mazàna hazo fihinam-boa.
78:2 Efa nametraka ny fatin'ny mpanomponao toy ny fihinan'ny voro-manidina, ny nofon'ny olonao masina ho an'ny bibidia.
78:3 Izy no nandatsaka ny ràny tahaka ny rano manodidina an'i Jerosalema, ary tsy nisy olona handevina azy ireo izay ho.
78:4 Efa tonga henatra ho an'ny mpiara-monina, zavatra ny fanesoana sy ny fanesoana ho an 'ireo izay manodidina antsika.
78:5 Hafiriana, Tompo O? Ho tezitra ve ianao hatramin'ny farany? Dia ny zotom-po ho hirehitra toy ny afo?
78:6 Aidino ny fahatezeranao any amin'ny jentilisa, izay tsy nahalala anao, sy amin'ny fanjakana izay tsy hampiharina ny anaranao.
78:7 Fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo, ary efa lao ny fonenany.
78:8 Aza mahatsiaro ny heloky ny lasa. Enga anie ny famindram-po haingana manakana antsika, fa efa lasa mahantra indrindra.
78:9 Ampio izahay, Andriamanitra ô, Mpamonjy antsika. Ary manafaka antsika, Tompo, noho ny voninahitry ny anaranao. Ary mamelà ny helokay, noho ny anaranao.
78:10 Aoka tsy holazaina any amin'ny jentilisa, "Aiza izay mba Andriamanitr'ireo?"Ary enga anie ny anaranao ho fantatra amin'ny jentilisa eo imasonay. Fa ny famaizana ny mpanomponao 'ny ra, izay efa nampidina:
78:11 Mety ho ny fisentoan'ny ny Nofatorana hiditra eo anatrehanao. Araka ny halehiben'ny sandrinao, alao ho anao ny zanaky ny ireo izay efa maty.
78:12 Ary hamaly ny mpiara-monina ao anatin'ny fito heny ny ozatra. Izany dia ny fanaratsiana an'i mitovy ireo izay nitondra baraka anao, Tompo O.
78:13 Fa izahay dia firenenao sy ny ondry fiandrinao: dia hidera anao amin'ny sokajin-taona rehetra. Hatramin'ny taranaka fara mandimby, dia hanambara ny fiderana Anao.

Salamo 79

(80)

79:1 Hatramin 'ny farany. Ho an'ireo izay no hovana. Ny fijoroana ho vavolombelona nataon'i Asafa. Salamo.
79:2 Ilay manjaka amin'ny Isiraely: Aoka ianao hihaino tsara. Fa mitarika an'i Josefa toy ny ondry. Ilay mipetraka eo amin'ny kerobima: hamirapiratra
79:3 eo anatrehan 'Efraima, Benjamin, ary Manase. Hamoha ny hery sy ny manatona, mba hanatanteraka ny famonjena antsika.
79:4 niova fo isika, Andriamanitra ô. Ary maneho ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
79:5 Tompo O, Andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no ho tezitra noho ny fivavaky ny mpanomponao?
79:6 Mandra-pahoviana no sakafo anay ny mofo len-dranomaso, ary omeo anay hisotro feno ohatry ny ranomaso?
79:7 Efa nanendry antsika ho mifanohitra ho an'ny mpiara-monina. Ary ny fahavalonay no naneso anay.
79:8 Andriamanitry ny maro ô, niova fo isika. Ary maneho ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
79:9 Efa nafindra-boaloboka avy tany Ejipta. Efa nandroaka ny jentilisa, ka namboly azy kosa.
79:10 Ianao no mpitarika ny dia amin'ny fahitana. Ianao namboly ny fakany, ka nanenika ny tany.
79:11 Ny aloka nandrakotra ny havoana, ary ny sampany nanaloka ny sedera 'Andriamanitra.
79:12 Izany dia nitohy ny sampany vaovao na dia any an-dranomasina, sy ny ketsa vaovao hatramin'ny ony.
79:13 Koa dia, nahoana no nandrava ny mandany, ka izay rehetra mandalo eny an-dalana hanangona ny voaloboka?
79:14 Ny bibidia lambo any an'ala manitsaka azy, ary bibidia iray dia rava ho azy.
79:15 miverena, Andriamanitry ny maro ô. Jereo eny an-danitra, ka jereo, ary mitsidika tanimboaloboka ity;
79:16 ary hamita ny zavatra tananao ankavanana no namboly, ka hijery ny Zanak'olona, izay efa nanamafy ho anao.
79:17 Na inona na inona dia nodorany tamin'ny afo, ary nihady teo ambanin'ny ho fongotry ny fananaran'ny ny tarehy.
79:18 Aoka ny tananao ho eo amin'ny olona eo amin'ny ankavanana, ary ny tonian'ny ny zanak'olombelona, izay efa nanamafy ho anao.
79:19 Fa tsy hiala aminao, ary ianao kosa hovelominy indray isika. Ary isika dia mangataka ny anaranao.
79:20 Tompo O, Andriamanitry ny maro, niova fo isika. Ary maneho ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.

Salamo 80

(81)

80:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny divay sy ny diloilo milina fanontam-pirinty. Salamo nataon'i Asafa tenany.
80:2 Hiravoravo eo anoloan 'Andriamanitra ny mpanampy. Mihirà amim-pifaliana ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
80:3 Manaova salamo, sady hamoaka ny ampongatapaka: ny mahafinaritra miaraka amin'ny zava-maneno tendrena Psalter.
80:4 Feo ny anjomara amin'ny tsinam-bolana, Tsara homarihina amin'ny andro panajana,
80:5 fa ny fitsipika ao amin'ny Isiraely, ary ny rariny ho an'ny Andriamanitr'i Jakôba.
80:6 Dia notendreny ho toy ny vavolombelona amin 'i Joseph, raha nandeha avy tany amin'ny tany Egypta. Reny fiteny tsy fantatra fa tsy fantany.
80:7 Efa nampody ny enta-mavesatra hiala ny lamosiny. Ny tanany efa mpanompo ny sobika.
80:8 Ianao, dia niantso ahy amin'ny fahoriana, ary nanafaka anao. Efa reko ianao ao anatin'ny tafio-drivotra miafina. I nizaha toetra anareo amin'ny rano ny fanoherana.
80:9 oloko, mihaino ary izaho kosa hiantso anao mba hijoro ho vavolombelona. Raha, Ry Isiraely, dia handoa hitandrina ahy,
80:10 dia tsy hisy vaovao tao aminareo, na no mankafy andriamani-kafa.
80:11 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Hanitatra ny vavanao, ary dia hofenoiko.
80:12 Fa ny oloko kosa tsy mba mihaino ny feoko, ary ny Isiraely dia tsy hihaino ahy.
80:13 Ary noho izany, Dia nalefany hody izy, araka ny fanirian'ny fony. Dia mivoaka araka ny nataony.
80:14 Raha ny oloko nandre ahy, raha Isiraely nandeha tamin'ny lalako,
80:15 Aho, dia ho nanetry ny fahavalony, toy ny hoe na inona na inona, ary ho nampandehaninao ny tanako amin 'ireo izay naharaiki-tahotra azy.
80:16 Ny fahavalon'ny Tompo efa nandainga taminy, ary ny andro ho avy, amin'ny fotoana rehetra.
80:17 Ary Dia niandry ireo avy ny saboran'ny vary, ary tototry azy tantely avy amin'ny vatolampy.

Salamo 81

(82)

81:1 Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra efa nitsangana tao amin'ny synagoga ny andriamanitra, fa, eo aminy, dia manapa-kevitra eo amin'ny andriamanitra.
81:2 Mandra-pahoviana no hitsara ny tsy rariny sy mankasitraka ny tavan'ny mpanota?
81:3 Mpitsara ny indigent sy ny kamboty. Rariny ny manetry tena sy ny mahantra.
81:4 Vonjeo ny mahantra, ary maimaim-poana ny mahantra tsy ho azon'ny tanan'ny mpanota.
81:5 Tsy fantany ary tsy nahafantatra. Izy ireo mandeha ao anatin'ny haizina. Rehetra ny fototry ny tany, dia ho voatosika.
81:6 Hoy aho hoe: Ianao no andriamanitra, ary ianareo rehetra dia zanaky ny Avo Indrindra.
81:7 Fa ianao kosa dia ho faty tahaka ny olona, dia ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe.
81:8 Mitsangàna, Andriamanitra ô. Hitsara ny tany. Fa handova ity mbamin'ny firenena rehetra.

Salamo 82

(83)

82:1 Ny Canticle Salamo nataon'i Asafa.
82:2 Andriamanitra ô, izay mbola ho toa anao? Aza mangina, ary aza mihontsina, Andriamanitra ô.
82:3 Fa, indro, ny fahavalonareo no nanenoan'ny eny, ary izay mankahala Hianao no naka an-doha.
82:4 Efa nanao tamin'ny lolompo amin'ny fisainana noho ny olona, ary efa nanao tetika hamelezana ny olo-masina.
82:5 Hoy izy ireo, "Avia, dia aoka isika hanely azy avy any amin'ny firenena, ary tsy hamela ny anarana hoe Israely mba tsy hotsarovana intsony. "
82:6 Fa nihevitra izy ireo niara-. Tafakambana hamely anao, dia nanendry fanekena:
82:7 ny tabernakely ny Edomita sy ny Isimaelita, sy ny Moabita sy ny Hagarita,
82:8 ary ny Gebalita, ary i Amôna, ary ny Amalekita, ny hafa firenena teo amin'ny mponina tany Tyro.
82:9 Fa avy aminy Assur. Lasa ny mpanampy ny avy tamin'ny taranak'i Lota.
82:10 Ataovy araka izay nataonao tamin'i Midiana sy Sisera, toy ny Jabina teo amin'ny ony Kisona.
82:11 Dia maty tany En-dora, ka tonga toy ny tain-droroha avy eto an-tany.
82:12 Mametraka ny mpitarika mba ho tahaka an'i Oreba sy Zeba, Ary Zebaha sy Zalmona: rehetra, ny mpitarika
82:13 izay nanao hoe:, "Aoka isika hanana ny Fitoerana Masina 'Andriamanitra ho lovanao."
82:14 Andriamanitra ô, nametraka azy tahaka ny tadio ireo, ary toy ny akofa entin'ny rivotra tavan'ny.
82:15 Nametraka azy toy ny afo mirehitra ny ala, ary toy ny lelafo mirehitra ny tendrombohitra.
82:16 Dia ho toy izany no hanenjika azy amin'ny tafio-drivotra, ary hanelingelina azy ny fahatezeranao.
82:17 Sarony henatra, ary izy, dia hitady ny anaranao, Tompo O.
82:18 Aoka ho menatra sy ory, avy amin'ny fiainana ho mandrakizay, ary aoka ho menatra sy ho very.
82:19 Ary aoka ho fantany fa ny Tompo no anaranao. Ianao irery ihany no Avo Indrindra amin'ny tany rehetra.

Salamo 83

(84)

83:1 Hatramin 'ny farany. Fa ny divay sy ny diloilo milina fanontam-pirinty. Salamo ho an'ny taranak'i Kora.
83:2 Ahoana no malala ny trano rantsan-kazo, Jehovah ô, Tompon'ny maro,!
83:3 Ny fanahiko maniry sy azon'ireo ny kianjan'i 'ny Tompo. Ny foko sy ny nofoko no niravoravoan'ny ao amin'ny Andriamanitra velona.
83:4 Fa na dia ny tsikirity mahita trano ho an'ny tenany, ary ny domohina mahita akany ho tenany, toerana mba hametrahany ny zanany: ny alitara, Jehovah ô, Tompon'ny maro,, ry Mpanjakako sy Andriamanitro.
83:5 Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, Tompo O. Ary hidera anao amin'ny taona ho mandrakizay.
83:6 Sambatra izay olona izay fanampiana Avy aminao. Ao am-pony, dia vonona hiakatra
83:7 hatramin'ny lohasahan-dranomaso, avy any amin'ny tany izay efa tapa-kevitra.
83:8 Fa na dia ny anaran'ny mpanao lalàna dia hanome fitahiana; izy, dia ny hatsaram-panahy ny hatsaran-toetra. Andriamanitra Andriananahary, dia ho hita ao Ziona.
83:9 Tompo O, Andriamanitry ny maro, Henoy ny vavaka ataoko. Tandremo tsara, Ry Andriamanitr'i Jakoba ô.
83:10 Andriamanitra ô, faly mijery ny Mpiaro, ary jereo eto ambonin 'ny Kristy.
83:11 Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo any an-kafa. Efa nisafidy ny ho ambany ao an-tranon'ny Andriamanitro, fa tsy ny hitoetra ao amin'ny trano rantsan-kazo ny mpanota.
83:12 Fa Andriamanitra tia famindram-po sy fahamarinana. Ny Tompo no hanome fahasoavana sy voninahitra.
83:13 Tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny tsy manan-tsiny. Jehovah ô, Tompon'ny maro,, sambatra izay olona izay fanantenana ao anatinareo.

Salamo 84

(85)

84:1 Hatramin 'ny farany. Salamo ho an'ny taranak'i Kora.
84:2 Tompo O, efa nitso-drano ny tany. Dia efa niala Jakoba avy tamin'ny fahababoany.
84:3 Efa namoaka ny heloky ny olonao. Efa Voasaronao ny fahotany.
84:4 Efa mitigated ny fahatezeranao rehetra. Dia efa niala avy ny fahatezeran'i ny fahatezeranao.
84:5 niova fo isika, Andriamanitra ô, Mpamonjy antsika, ary hampiala ny fahatezeranao hiala amintsika.
84:6 Ho tezitra aminay mandrakizay? Ary no manitatra ny fahatezeranao ny taranaka fara mandimby?
84:7 Andriamanitra ô, dia hiverina sy hovelominy indray isika. Ary ny olona hifaly amin'ny aminao.
84:8 Tompo O, manambara amintsika ny famindram-po, ary omeo anay ny anay ny famonjenao.
84:9 Dia hihaino ny Tompo Andriamanitra ny zavatra mety milaza amiko. Fa hilaza fiadanana amin'ny olony, dia amin'ny olony masina, ary ho an 'ireo izay efa niova fo ho ao am-po.
84:10 Koa dia, tokoa ny famonjeny akaikin'izay matahotra Azy, ka dia voninahitra mba honina ao ny tany.
84:11 Ny famindram-po sy ny fahamarinana Mihaona. Ny rariny sy ny fihavanana nanoroka.
84:12 Efa nitsangana ny fahamarinana eto an-tany, sy ny rariny dia nandinika eny an-danitra.
84:13 Fa dia ho toy izany ny Tompo hanome zava-tsoa, ary ny eto an-tany hanome ny voany.
84:14 Justice Handeha eo anatrehan'i azy, Ary hampitoetra ny diany eny an-dalana.

Salamo 85

(86)

85:1 Vavaka Davida ihany no. Atongilano ny sofinareo, Tompo O, ka valio. Fa Izaho no malahelo sy ny mahantra.
85:2 Arovy ny fanahiko, fa masina Aho. Andriamanitra ô, ho famonjena hatrany ny mpanomponao izay fanantenana ao anatinareo.
85:3 Tompo O, mamindrà fo amiko, fa efa niantso anareo mandrakariva.
85:4 Omeo fifaliana ny fanahin'ny mpanomponao, fa Izaho efa nanangan ny fanahiko ho anao, Tompo.
85:5 Fa ianao no mamy sy malemy fanahy, Tompo, ary mahavokatra famindram-po amin'izay rehetra miantso anao.
85:6 Tandremo tsara, Tompo, ny fivavako, ary henoy ny feon'ny fifonako ny.
85:7 Tamin'ny andro fahoriana, Dia niantso anao, satria nanaraka ahy.
85:8 Tsy misy tahaka Anao amin'ireo andriamanitra, Tompo O, Ary tsy misy tahaka anao amin'ny asanao.
85:9 Ny firenena rehetra, izay efa nataony, dia ho mby akaiky ka fatratra eo anatrehanao, Tompo O. Ary hanome voninahitra ny anaranao.
85:10 Fa lehibe, ary manatanteraka fahagagana. Ianao irery no Andriamanitra.
85:11 hitarika ahy, Tompo O, amin'ny fomba, ary Izaho handeha amin'ny fahamarinanao. Enga anie ny foko, mba tsy hatahotra ny anaranao.
85:12 No hiderako anao, Jehovah Andriamanitro ô, amin'ny foko rehetra aho. Ary hataoko be voninahitra ny anaranao any amin'ny mandrakizay.
85:13 Fa ny famindram-ponao amiko lehibe, ary efa namonjy ny fanahiko tsy ho any amin'ny tapany ambany Hell.
85:14 Andriamanitra ô, ny iniquitous efa mitsangana hamely ahy, ary ny synagoga ny matanjaka no nitady ny aiko, ary tsy nametraka anao eo imasony.
85:15 Ary ianao, Tompo Andriamanitra, ny fangorahana sy mamindra fo, maharitra sy be famindram-po sy ny milaza ny marina.
85:16 Jereo midina amiko ka mamindrà fo amiko. Ataovy izay hahatonga anay mpanomponao fahefana, ary ho famonjena hatrany amin'ny zanaky ny ankizivavinao.
85:17 Fa ataovy famantarana ny ny tsara, ka dia ireo izay mankahala ahy, Mety hijery sy hangaihainao. Ho anao, Tompo O, Nanampy ahy sy nampionona ahy.

Salamo 86

(87)

86:1 Ny Canticle Salamo ho an'ny taranak'i Kora. Ny fanorenany dia ao an-tendrombohitra masina:
86:2 tian 'ny Tompo Ny vavahadin'i Ziona dia mihoatra noho izay rehetra ny trano rantsan-kazo Jakoba.
86:3 Zava-malaza no lazaina aminareo, O City 'Andriamanitra.
86:4 Ho mahatsiaro an-dRahaba sy Babylona mahalala ahy. Indro, ny hafa firenena, ary Tyro, ary ny vahoakan 'ny Etiopiana: ireo no tonga any.
86:5 Tsy Ziona hanao hoe: fa io lehilahy io sy ny lehilahy efa teraka teo? Ary ny Avo Indrindra mihitsy no nanorina azy.
86:6 Ny Tompo dia manazava, ao amin'ny asa soratr'i ny firenena sy ny mpitarika, ny momba ireo izay efa teny an-.
86:7 Fa toy izany ny fonenany ao anatinareo dia amin'ny fifaliana.

Salamo 87

(88)

87:1 Ny Canticle Salamo ho an'ny taranak'i Kora. Hatramin 'ny farany. Fa Mahalota, mba hamaliana ny fahatakarana Hemana Ezrahita.
87:2 Tompo O, Andriamanitry ny famonjena ahy: Efa niantsoantso, andro sy alina, eo anatrehan'ny.
87:3 Aoka ny fivavako ho tonga eo imasonao. Atongilano ny sofinao hihaino ny fanangonan-tsonia.
87:4 Fa ny fanahiko dia feno zava-dratsy, Ary ny aiko manakaiky ny helo.
87:5 Aho heverina ho anisan'ireo Iza no hidina any an-davaka. Dia tonga tahaka ny olona tsy misy fanampiana,
87:6 malaina ho any amin'ny maty. Izaho dia tahaka ny maratra natory in sepulchers, izay tsy mahatsiaro intsony, ary izay efa hampandositra tananao.
87:7 Izy ireo nandry ahy any an-davaka ambany: ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana.
87:8 Ny fahatezerana efa nanamafy ny ahy. Ary efa nitondra ny alon-dranonao rehetra hamely ahy.
87:9 Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy. Efa nanangana ahy ho toy ny zava-betaveta ny tenany. Natolotra aho, nefa tsy mba nialako.
87:10 Reraky ny masoko alohan'ny fahoriana. Mandritra ny andro no, Dia niantso anao, Tompo O. Aho naninjitra ny tanako ho aminao.
87:11 No manao fahagagana ho an'ny maty? Na dia dokotera manangana ho velona, ary dia manaiky ho anao?
87:12 Mety misy hanambara ny famindram-po ao am-pasana, na ny fahamarinana avy ao anatin'ny fahaverezana?
87:13 Dia ny fahagagana Ho fantatra ao amin'ny maizina, na ny rariny amin'ny tany fanadinoana?
87:14 Ary efa niantso anareo, Tompo O, ary ny vao maraina, ny fivavako ho tonga eo anatrehanao ny.
87:15 Tompo, nahoana no manary ny vavaka? Nahoana no hampiala ny tavanao hiala amiko?
87:16 Izaho dia ory, ary izao no nitoerako tao anatin'ny zava-tsarotra hatramin'ny fahazazako. Ary, na dia efa avo, Nampanetry tena aho sy sahiran-tsaina.
87:17 Ny fahatezeranao efa niampita tao anatiko, ary ny tahotra no tsaina ahy.
87:18 Mandifotra ahy toy ny rano, isan'andro. Mandifotra ahy, indray mandeha.
87:19 Namana sy ny mpiara-belona, sy ny olom-pantatro, efa nandefa lavitra ahy, lavitra ny fahoriana.

Salamo 88

(89)

88:1 Ny fahatakarana ny Etana Ezrahita.
88:2 Hihira ny famindram-pon 'ny Tompo any amin'ny mandrakizay. Izaho no hanambara ny fahamarinanao amin'ny vavako aho, hatramin'ny taranaka fara mandimby.
88:3 Fa izay nolazainao: Ny famindram-po dia haorina any an-danitra, ho mandrakizay. Ny fahamarinana dia ho voaomana ao.
88:4 Naoriko fanekena tamin'ny olom-boafidiny. Efa nianiana tamin'i Davida mpanompoko Aho:
88:5 I hamboatra ny taranakao, na dia any amin'ny mandrakizay. Ary Izaho hanangana ny seza fiandriananao, hatramin'ny taranaka fara mandimby.
88:6 Ny lanitra, fa hanaiky ny fahagagana, Tompo, ary koa ny fahamarinanao, ao amin'ny Fiangonana ny olona masina.
88:7 Fa iza no ny rahona dia mitovy ho an'ny Tompo? Iza amin'ny zanak'Andriamanitra dia tahaka an'Andriamanitra?
88:8 Andriamanitra no ankalazaina ny torohevitry ny olona masina. Izy no lehibe sy mahatahotra mihoatra noho izay rehetra izay manodidina azy.
88:9 Tompo O, Andriamanitry ny maro, iza no tahaka anao? Mahery ianao, Tompo, sy ny fahamarinanao no manodidina anao.
88:10 Ianao hitondra ny herin 'ny ranomasina, ary na dia ny hanalefahana ny hetsika ny onja.
88:11 Efa niaiky ny mpirehareha iray, tahaka ny anankiray izay efa naratra. Efa nampiely ny fahavalonao ny sandrin'ny tarana-herinao.
88:12 Anao ny lanitra, ary anareo ny tany. Ianao no nanorina izao tontolo izao amin'ny rehetra izay rehetra eo aminy.
88:13 Ianao no nahary ny avaratra sy ny ranomasina. Tabara sy Hermona hifaly tamin'ny anaranao.
88:14 Ny sandriny dia miasa amin-kery. Aoka ny tananao ho hery, ary aoka ny tananao ankavanana hasandratra.
88:15 Rariny sy fitsarana no fanomanana ny seza fiandriananao. Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao.
88:16 Sambatra ny olona izay mahalala pifaliana. Handeha manaraka ny ny fahazavan 'ny endriny, Tompo O,
88:17 ka ravoravo tamin'ny anaranao mandrakariva, ary hisandratra amin'ny fitsarana.
88:18 Fa ianao no voninahitry ny hatsaran-toetra, sy ao amin'ny fanaovan-tsoa, ny tandroka no hasandratra.
88:19 Fa ny kevitra avy amin'ny Tompo, ary izany dia ny mpanjaka, ny Iray Masin 'ny Isiraely.
88:20 Dia niteny tao amin'ny fahitana tamin'ny olonao masina, ka hoy ianao:: Efa nijanona fanampiana ny mahery anankiray, ary efa nanandratra ny olom-boafidy iray amin'ny vahoakako.
88:21 Efa nahita an'i Davida mpanompoko Aho. Efa nanosotra azy tamin'ny diloilo masina.
88:22 Fa ny tanana hanampy azy, ary ny sandriko Hanatanjaka azy.
88:23 Ny fahavalo dia tsy tombony ny azy, ary tsy hisy ny zanak'i heloka ho napetraka mba hanisy ratsy azy.
88:24 Ary hokapaiko ny fahavalony eo anoloan'ny tavany. Ary ireo izay mankahala azy, Dia hiverina ho sidina.
88:25 Ary ny fahamarinana sy ny famindram-poko homba azy. Ary ny tandroka dia hasandratra amin 'ny anarako.
88:26 Ary hametraka ny tànany amin'ny ranomasina, ary ny tànany ankavanana amin'ny ony.
88:27 Izy no mangataka ahy: "Ianao no raiko, Andriamanitra ô, ary ny fanohanana ny famonjena ahy. "
88:28 Ary Izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, faran'izay lehibe tsy eo anatrehan'ny mpanjakan'ny tany.
88:29 I hiaro ny famindram-poko ho azy mandrakizay, ary ny fanekeko ho azy amim-pahatokiana.
88:30 Ary Dia hampitoetra ny taranany ny taranaka fara mandimby, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra.
88:31 Fa raha ny zanany handao ny lalàna, ary raha tsy mandeha araka ny fitsipiko,
88:32 raha holotoiko ny mpitsara, ary raha tsy mitandrina ny didiko:
88:33 Dia hamangy ny helony amin'ny tsorakazo, ary ny fahotany tamin'ny daroka.
88:34 Fa izaho kosa tsy mba hampiely ny famindram-poko aminy, ary tsy manisy ratsy ny fahamarinana.
88:35 Ary tsy handoto ny fanekeko, ary tsy ho foana fa izay miandoha amin'ny molotro.
88:36 Izaho no nianianako tamin'ny fahamasinako indray mandeha: Aho, Tsy handainga amin'i Davida,
88:37 dia hijanona ny taranany mandrakizay. Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo imasoko,
88:38 ary, toy ny volana, dia tanteraka any amin'ny mandrakizay, ary izany dia ny vavolombelona marina any an-danitra.
88:39 Na izany aza, tena, ianao efa nandà ka natao ho tsinontsinona, Nanosika efa lasa, ry Kristy.
88:40 Efa ripaka ny fanekena tamin'ny mpanomponao. Efa ho fahavetavetana ny fitoerana masina eto an-tany.
88:41 Efa nandringana ny fefy rehetra. Hianao no nanao ny faritany mahatahotra.
88:42 Izay rehetra mandalo eny an-dalana efa nandroba azy. Efa lasa henatra ho an'ny mpiara-monina.
88:43 Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny 'ireo izay mampahory azy. Efa nitondra fifaliana ho fahavalony rehetra.
88:44 Efa Navilin'ny ny fanampian'ny ny sabany, ka tsy mba nanampy azy tamin'ny ady.
88:45 Efa nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary niala fanadiovana, ary efa nopotehiny ny seza fiandrianany ho amin'ny tany.
88:46 Efa nihena ny andro tamin'ny androny. Efa nameno azy-kenatra avokoa.
88:47 Hafiriana, Tompo O? Azonao miala hatramin'ny farany? Hanao ny fahatezeranao hipoaka ny fahatezeranao tahaka ny afo?
88:48 Tsarovy izay ny fananany dia. Fa mety tena efa nanendry ny zanak'olombelona zava-poana?
88:49 Iza no olona ho velona izay, nefa tsy hahita fahafatesana? Iza no hanafaka ny fanahiny tsy ho azon'ny tanan'ny-davaka?
88:50 Tompo O, aiza ny famindram-po ny fahiny, araka izay nianiananao tamin'i Davida tamin'ny fahamarinanao?
88:51 hahatsiaro, Tompo O, ny fahafaham-baraka ny mpanomponao (izay efa nanohana ao amin'ny ozatra) amin'ny firenena maro.
88:52 Raha ireo, ny fahavalonareo no nandatsa Anao, Tompo O; miaraka amin'ireo, nandatsany ny commutation ny Kristy.
88:53 Sambatra ny Tompo ho an'ny mandrakizay. Amen. Amen.

Salamo 89

(90)

89:1 Vavak'i Mosesy, ilay lehilahin'Andriamanitra. Tompo O, ianao dia efa ho fiarovana ny taranaka fara mandimby.
89:2 Eo anoloan'ny tendrombohitra lasa, na ny tany dia niforona miaraka amin'izao tontolo izao: hatramin'ny fahagola lasa, na dia ny sokajin-taona rehetra, Andriamanitra Hianao.
89:3 Ary, fandrao olona nivily ho amin'ny fahafaham-baraka, izay nolazainao: hiova fo, Ry zanak'olombelona.
89:4 Mandritra ny arivo taona talohan'ny ny masony dia tahaka ny andro omaly, izay efa nandalo, Ary Tonga tahaka ny fiambenana amin'ny alina,
89:5 izay natao na inona na inona: toy izany ny taonany dia ho.
89:6 Amin'ny maraina, mba levona tahaka ny ahitra; amin'ny maraina, Mety voninkazo izy ka levona. Amin'ny alina, dia lavo, ary manamafy, ary ho lasa maina.
89:7 Fa, amin'ny ny fahatezeranao, efa nalazo, ary izany no sahiran-tsaina noho ny fahatezerana.
89:8 Efa napetraka ny helokay eo imasonao, ny taona ao amin'ny fahazavana ny tarehy.
89:9 Fa ny androanay rehetra efa matromatroka lasa, ary araka ny fahatezeranao, izahay efa reraka. Ny taona dia heverina ho toy ny tranon-kala.
89:10 Ny andron'ny taonanay eo aminy fito-polo taona. Fa amin'ny mahery vaika, dia valo-polo taona, eny, mihoatra noho izany dia amin'ny fahoriana sy ny alahelo. Fa efa manafotra fahalemem-panahy isika, izahay, mba hanitsiana.
89:11 Iza no mahalala ny herin'ny fahatezeranao? Ary, eo anatrehan'ny tahotra, afaka ny fahatezeranao
89:12 azo isaina? Koa mampahafantatra ny tananao ankavanana, miaraka amin'ireo olona nianatra am-po, fahendrena.
89:13 Miverena, Tompo O, hafiriana? Enga anie ianao ho resy lahatra amin'ny anaran'ny mpanomponao.
89:14 Izahay dia feno maraina amin'ny famindram-po, ary niravoravoan'ny ary tia amin'ny andro rehetra hiainanay.
89:15 Isika no faly, noho ny andro izay nanetry tena anay, noho ny taona izay nahitanay ny ratsy.
89:16 Jereo eo amin 'ny mpanomponao sy ny asany, ary hitarika ny zanany lahy.
89:17 Ary enga anie ny famirapiratan'ny ny Tompo Andriamanitray ho aminay. Ary noho izany, mitarika ny asan'ny tananay aminay; mivantana dia ny asan'ny tananay.

Salamo 90

(91)

90:1 Ny fiderana ny Canticle, Davida. Na iza na iza mitoetra miaraka amin'ny fanampian'ny izay an'ny Avo Indrindra dia hitoetra eo amin'ny fiarovana ny Andriamanitry ny lanitra.
90:2 Dia hataony hoe ho an'ny Tompo, "Ianao no mpanohana ahy ary fandosirako." Andriamanitro, Izaho kosa dia hanantena Azy.
90:3 Fa efa nanafaka ahy amin'ny fandriky 'ireo izay mandeha mihaza, ary ny mafy teny.
90:4 Izy hanaloka anao amin'ny an-damosiny, ary dia manantena ao ambanin'ny elany.
90:5 Ny fahamarinany no manodidina anao ny lefom-pohy. Tsy hatahotra: Noho ny tahotra amin'ny alina,
90:6 talohan'ny ny zana-tsipìka manidina eny amin'ny andro, eo anatrehan'ny olana izay mandeha ao anatin'ny haizina, na ny fanafihana sy ny mitataovovonana demonia.
90:7 A hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao. Nefa dia tsy hanatona anao.
90:8 Koa dia, tena, dia mandinika amin'ny masonao, ary ho hitanao ny famaliana ny mpanota.
90:9 Ho anao, Tompo O, no fanantenako. Efa nametraka ny Avo Indrindra toy ny fialofana.
90:10 Loza tsy hanakaiky anareo, ary ny loza dia tsy mahazo manakaiky ny trano-lay.
90:11 Fa efa nanome ny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao.
90:12 Tamin'ny tanany, dia hitondra anao, fandrao naratra ny tongotrao amin'ny vato.
90:13 Ho manitsaka ny vipera, ary ny mpanjaka menarana, dia ho hanosihosy ny liona sy ny dragona.
90:14 Satria efa nanantena aho, No manafaka azy. Harovako izy, satria mahalala ny anarako.
90:15 Izy no mitaraina amiko, ary izaho dia manaraka azy. Izaho no niaraka taminy tao fahoriana. No hanafaka azy, ary hataoko be voninahitra Azy.
90:16 Dia hofenoiko amin'ny andro lava. Ary Izaho haneho ny azy ny famonjeko.

Salamo 91

(92)

91:1 A Canticle Salamo. Ary tamin'ny andro Sabata.
91:2 Tsara ny hiaiky ho an'i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, Ry Avo Indrindra ô:
91:3 ny hanambara ny famindram-ponao nony maraina, sy ny fahamarinanao mandritra ny alina,
91:4 amin 'ny tory folo, amin 'ny valiha, amin'ny canticle, eo valiha.
91:5 Ho anao, Tompo O, no mahafinaritra ahy ny ataonareo, ary Izaho hifaly amin'ny asan'ny tananao.
91:6 Akory ny halehiben'ny asanao, Tompo O! Ny hevitra no natao lalina dia lalina.
91:7 Ny adala tsy mahalala ireo zavatra ireo, ary ny adala dia tsy hahatakatra:
91:8 raha ny mpanota no efa mitsangana tahaka ny ahitra, Ary raha izay rehetra mpanao meloka dia efa niseho, dia ho levona, taona aorian'ny taona.
91:9 fa ianareo, Tompo O, no Ilay Avo Indrindra ho mandrakizay.
91:10 Fa indreo ny fahavalonao, Tompo O, fa, indro ny fahavalonao ho ringana, ary ireo rehetra izay mpanao meloka ho voaely.
91:11 Ary ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka izany ho amin'ny tokan-tena-tandroka biby, sy ny antitra aza dia hisandratra amin'ny mahavokatra famindram-po.
91:12 Ary ny masoko no nijery teo amin 'ny fahavaloko, Ary ny sofiko handre ny hazo fijaliana mitsangana hanohitra ahy.
91:13 Ny iray monja ho tsara fitombo tahaka ny hazo rofia. Dia ho maro tahaka ny sedera any Libanona.
91:14 Ireo nambolena tao an-tranon'i Jehovah dia maniry eo an-kianjan'ny tranon'Andriamanitsika.
91:15 Izy ireo dia mbola ho maro ao amin'ny mahavokatra dia efa antitra aza, ary haharitra tsara,
91:16 mba hilaza fa ny Tompo Andriamanitra dia marina ary tsy hisy heloka ao aminy.

Salamo 92

(93)

92:1 Ny fiderana ny Canticle, ny tenan'i Davida. Tamin'ny andro talohan'ny Sabata, rehefa nanorina ny tany.
92:2 Ny Tompo no nanjaka. Izy no nitafy hatsaran-tarehy.
92:3 Ny Tompo dia efa nitafy hery, ary efa nisikinany. Kanefa nanamafy ihany koa izao tontolo izao, izay tsy mba hihetsika.
92:4 Ny seza fiandriananao voaomana hatry fahiny. Ianareo avy mandrakizay.
92:5 Ny tondra-drano efa nanangan-, Tompo O, ny tondra-drano dia nanandratra ny feony. Ny tondra-drano dia nanandratra ny onjan,
92:6 teo anoloan'ny firohondrohon'ny rano be. Mahagaga ny-doza any an-dranomasina; mahagaga ny Tompo any amin'ny avo.
92:7 Ny teni-vavolombelonao dia natao indrindra mendri-pitokisana. Masina mendrika ny tranonao, Tompo O, amin'ny andro lava.

Salamo 93

(94)

93:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Ny Sabata Faha-efatra. Jehovah no Andriamanitry ny famaizana. Ny Andriamanitry ny famaizana miasa mba hamonjy.
93:2 Asandrato ny tenanao ny, ho anareo hitsara ny tany. Hamaly ny mpirehareha amin'ny famaizana.
93:3 Mandra-pahoviana ny mpanota, Tompo O, Mandra-pahoviana no mpanota voninahitra?
93:4 Mandra-pahoviana no holazainareo sy miteny heloka? Mandra-pahoviana no tsy rariny rehetra izay miasa miteny?
93:5 Efa afa-baraka ny olonao, Tompo O, ary efa nanenjika ny lovanao.
93:6 Efa novonoina ny mpitondratena sy ny fahatongavan'ny vaovao, ka dia novonoiny ny kamboty.
93:7 Ary izy ireo nanao hoe:, "Ny Tompo dia tsy hahita, ary tsy hisy ny Andriamanitr'i Jakoba hahatakatra. "
93:8 Fantaro, anao ireo adala teo amin'ny vahoaka. Ka hendre amin'ny farany, adala ianao.
93:9 Ny Mpamorona ny sofina, dia tsy handre? Ary ilay sandoka ny maso, no tsy mijery akaiky?
93:10 Izay nibedy an'i firenena, Izay mampianatra fahalalana ny olona, no tsy dia anarina mafy?
93:11 Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona: fa ireto no ho eto foana.
93:12 Sambatra ny olona izay Hanome saina, Tompo O. Sy hampianatra azy avy ny lalànao.
93:13 Tahaka izany anie no mampitony azy tsy ho azon'ny ratsy andro, mandra-lavaka no ho azo lavaka ho an'ny mpanota.
93:14 Fa Jehovah indray: Tsy handroaka ny olony, ka tsy handao ny lovany,
93:15 na dia mandra-pahatongan'ny fotoana dia efa miova fo ny rariny amin'ny fitsarana, Ary raha ny mifandray akaiky amin'ny fitsarana avokoa ny mahitsy fo.
93:16 Iza no hitsangana hanohitra ny amiko mamohehatra? Na iza no mijoro miaraka ahy hisakana ny mpanao meloka?
93:17 Afa-tsy ny Tompo Nanampy ahy, ny fanahiko saiky ho nonina tany helo.
93:18 Raha hoy aho mandrakizay, "Mangozohozo ny tongotro,,"Dia ny famindram-ponao, Tompo O, nanampy ahy.
93:19 Araka ny vahoaka ny fahoriana ato am-poko, ho fampiononanareo ahy efa fifaliana ny fanahiko.
93:20 Ve ny seza ratsy manaraka anao, ianareo izay contrive zava-tsarotra ao anatin'ny didy iray?
93:21 Dia hihaza any ny fanahin'ny marina, ka manameloka ny ra tsy manan-tsiny.
93:22 Ary Jehovah efa nanao ho fiarovana avo ho ahy, ary Andriamanitro ho any amin'ny fanampiana amin'ny fanantenako aho.
93:23 Ary Izy no hamaly azy ireo ny helony, ary Izy no handringana ny olona tao amin'ny lolompo. Jehovah Andriamanitsika haringako tokoa ireo.

Salamo 94

(95)

94:1 Ny fiderana ny Canticle, ny tenan'i Davida. Avia, aoka isika hifaly ao amin'ny Tompo. Aoka isika hanao feo amim-pifaliana ho an'Andriamanitra, Mpamonjy antsika.
94:2 Aoka isika mialoha ny anatrehany amin'ny fiaiken-keloka, ary aoka isika hihoby amim-pifaliana ho Azy amin'ny fihirana isika.
94:3 Fa Jehovah no Andriamanitra lehibe Ary Mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra Izy.
94:4 Fa teny an-tanany dia ny fari-tany, ary ny havoana ny tendrombohitra ny.
94:5 Fa ny ranomasina no, ary Izy no nanao azy, ary ny tanany no nanao ny tany maina.
94:6 Avia, aoka isika mankafy ka ho lavo niankohoka, ary aoka isika nitomany eo anatrehan'i Jehovah izay nanao antsika.
94:7 Fa Jehovah, Izy no Andriamanitsika, ary isika no olona fiandriny sy ondry tànany.
94:8 Raha amin'izao fotoana izao renareo ny feony, Aza manamafy ny fonareo:
94:9 tahaka ny tamin'ny fahasosorana, araka ny andro fakam-panahy tany an-efitra, izay misy ny razanareo fanahy Ahy; ny nakany fanahy ahy, na dia efa nahita ny asako.
94:10 Efa-polo taona, Tezitra aho noho izany taranaka, ka hoy izaho:: Ireo foana nania am-po.
94:11 Ary izao no tsy mahalala ny lalako. Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako.

Salamo 95

(96)

95:1 A Canticle ny tenan'i Davida, rehefa ny trano naorina taorian'ny fahababoana. Mihirà ho an'i Jehovah fihiram-baovao. Mihirà ho an'ny Tompo, ny tany rehetra.
95:2 Mihirà ho an'ny Tompo, ary misaora ny anarany. Lazao ny famonjeny isan'andro isan'andro.
95:3 Lazao ny voninahitro any amin'ny jentilisa, ny asa lehibe eo ny firenena rehetra.
95:4 Fa ny Tompo no lehibe sy mendrika hoderaina indrindra,. Izy sady tahotry, mihoatra noho ny andriamanitra rehetra.
95:5 Fa ny andriamanitry ny jentilisa dia demonia, Fa Jehovah no nanao ny lanitra.
95:6 Fiaiken-keloka sy ny fahatsaran-tarehy no eo imasony. Fahamasinana sy ny voninahiny no ao amin'ny fitoerany masina.
95:7 Ento amin 'ny Tompo, ianareo teratany avy amin'ny firenena, hahatonga ho eo amin'ny Tompo voninahitra sy ny haja.
95:8 Ento ho an'i Jehovah voninahitra ny anarany. Asandrato ny fanatitra, dia hiditra eo an-kianjany.
95:9 Mankafy ny Tompo ao amin'ny fitsarana masina. Aoka ny tany manontolo mba hangozohozo eo anatrehany.
95:10 Lazao any amin'ny jentilisa: Ny Tompo no nanjaka. Fa na dia nanitsy izao tontolo izao, izay tsy mba hangozohozo. Hitsara ny olona amin'ny rariny.
95:11 Aoka ho faly ny lanitra, ary aoka hifaly ny tany; aoka ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy rehetra hangozohozo.
95:12 Ny saha sy izay rehetra ao aminy, dia ho faly. Ary ny hazo rehetra any an'ala, dia faly
95:13 eo anatrehan'i Jehovah: fa tonga. Fa tonga hitsara ny tany. Hitsara izao tontolo izao amin'ny rariny sy ny firenena amin'ny fahamarinany.

Salamo 96

(97)

96:1 Izany no tamin'i Davida, rehefa naverina tamin'ny laoniny ny taniny ho azy. Ny Tompo no nanjaka, Aoka hifaly ny tany. Aoka hiravoravo ny nosy maro.
96:2 Rahona sy zavona no manodidina azy. Rariny sy fitsarana no fanitsiana avy amin'ny seza fiandrianany.
96:3 Ny afo dia hialoha azy, ary dia enflame ny fahavalony rehetra manodidina.
96:4 Ny helatra dia nohazavain'ny izao tontolo izao. Ny tany tsofa, ka dia nihozongozona.
96:5 Ny tendrombohitra nikoriana tahaka ny savoka eo anatrehan'ny Tompo, eo anatrehan'ny Tompon'ny tany rehetra.
96:6 Ny lanitra dia nanambara ny rariny, sy ny vahoaka rehetra nahita ny voninahiny.
96:7 Enga anie ireo rehetra izay mankafy sarin-javatra voasokitra ho menatra, miaraka amin'ireo voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fomba diso sary. Ianareo anjeliny rehetra: mankafy azy.
96:8 Ziona mandre, ka faly. Ary ny zanakavavin'i Joda niravoravoan'ny, noho ny fitsaranao, Tompo O.
96:9 Fa ianao no Jehovah Avo Indrindra ambonin'ny tany rehetra. Ianao Avo indrindra ambonin'ny andriamanitra rehetra.
96:10 Hianareo izay tia an'i Jehovah: mankahalà ny ratsy. Ny Tompo Mitandrina tsara ny fanahin'ny olony masina. Izy no hanafaka azy eo an-tanan'ny mpanota.
96:11 Efa nitsangana ny fahazavana ho an'ny marina, ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo.
96:12 Mifalia ao amin'ny Tompo, ianao fotsiny ireo, ary hiaiky ny fahatsiarovana amin'ny fitoerany masina.

Salamo 97

(98)

97:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Mihirà ho an'i Jehovah fihiram-baovao, fa efa nanao fahagagana. Ny tanany ankavanana no nahavita famonjena ho azy, ny sandriny masina.
97:2 Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny. Tsy milaza ny fahamarinana amin'ny imason'ny firenena.
97:3 Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'i Isiraely. Ny vazan-tany efatra Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika.
97:4 Mihirà ho an'Andriamanitra amim-pifaliana, ny tany rehetra. Hirao sy ho ravoravo, ary mihira salamo.
97:5 Mankalazà an'i Jehovah amin'ny lokanga, amin'ny tady sy ny feon 'ny mpanao salamo,
97:6 amin'ny rivotra kolaka fitaovana sy ny feon'ny woodwinds. Mihobia eo anatrehan'i Jehovah ny mpanjakanay.
97:7 Aoka ny ranomasina hangozohozo sy izay rehetra eo aminy rehetra,, izao tontolo izao sy izay rehetra mitoetra ao aminy.
97:8 Ny renirano dia hiteha-tanana, ny amin'ny tendrombohitra no hiara-hifaly,
97:9 teo anoloan'ny fanatrehan'ny Tompo. Fa avy hitsara ny tany. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, Ary ny firenena amin'ny rariny.

Salamo 98

(99)

98:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Ny Tompo no nanjaka: aoka ho tezitra ny firenena. Izy mipetraka eo amin'ny kerobima: Aoka ny tany hangozohozo.
98:2 Ny Tompo Lehibe any Ziona, Ary avo ambonin'ny firenena rehetra.
98:3 Enga anie izy ireo hidera ny anarany lehibe, fa mahatahotra sy masina.
98:4 Ary ny voninahitry ny mpanjaka tia rariny. Nomaninao tari-dalana. Efa tanteraka marina sy mahitsy eo amin'i Jakoba.
98:5 Asandrato ny Tompo Andriamanitsika, ary mankafy ny fitoeran-tongony, fa masina.
98:6 Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony dia, ary Samoela no eo ireo izay miantso ny anarany. Dia niantso ny Tompo, ary nihaino azy ireo.
98:7 Dia niteny taminy tao anatin'ny andri-rahona. Izy ireo nitandrina ny teni-vavolombelony ary ny didy izay efa nomeny azy.
98:8 Hianao nihaino azy ireo, Ry Tompo Andriamanitray. Ianao no mamela heloka Andriamanitra ho azy ireo, na dia namaliany rehetra ny famoronana.
98:9 Asandrato ny Tompo Andriamanitsika, ary mankafy ny tendrombohitra masina. Fa ny Tompo Andriamanitsika masina.

Salamo 99

(100)

99:1 Salamo nataon'i Fiaiken-keloka.
99:2 Mihobia ho an'Andriamanitra amim-pifaliana, ny tany rehetra. Manompoa ny Tompo amim-pifaliana. Midira eo ho eo imasony amin'ny fifaliana.
99:3 Aoka ho fantatrareo fa ny Tompo mihitsy no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, sy izahay ny tsy. Isika dia olony sy ondry fiandriny.
99:4 Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fiaiken-keloka, an-kianjany amin'ny fihirana, ary manaiky azy. Hidera ny anarany.
99:5 Fa Jehovah no mamy, ny famindram-pony dia any amin'ny mandrakizay, sy ny fahamarinany dia hatramin'ny taranaka fara-mandimby.

Salamo 100

(101)

100:1 Salamo nataon'i Davida ihany no. Hihira famindram-po sy fitsarana ho anao, Tompo O. Hihira salamo.
100:2 Ary Izaho no fahalalana ao anatin'ny fomba immaculate, rehefa hanatona ahy. Dia nirenireny tany ny tsy manan-tsiny ny foko, eo afovoan'ny tranoko.
100:3 Tsy hampiseho misy zavatra tsy ara-drariny eo anoloan'ny masoko aho. Halako izay fanatanterahana ny famadihana.
100:4 Ny meloka am-po dia tsy manaraka ahy. Ary ny hazo fijaliana, izay niala eo anatrehako, Tsy manaiky aho.
100:5 Ilay detracted mangingina ny namany, ity iray ity dia nanenjika. Ny iray misy maso ny mpirehareha sy ny fo mety afa-po, amin'ny ny iray aho dia tsy hihinana.
100:6 Ny masoko nijery nanatrika ny mpino eto an-tany, hiara-mipetraka amiko. Izay mandeha amin'ny lalana ny immaculate, ity fanompoam-pivavahana ho ahy.
100:7 Izay efa nanao mirehareha Tsy honina eo amin'ny tranoko. Ary ilay niteny ratsy tsy nitari-dalana tamin'ny imason'ny masoko.
100:8 Amin'ny maraina, Dia novonoiny daholo ireo mpanota avy amin'ny tany, ka mba hampiely ny mpanao ratsy ao an-tanàna 'ny Tompo.

Salamo 101

(102)

101:1 Ny fivavaky ny nahantra tanteraka, fony izy manahy, ary toy izany koa dia naidiny ny fanangonan-tsonia eo imason'i Jehovah.
101:2 Tompo O, Henoy ny vavaka ataoko, ary aoka ny fitarainany hahatratra anao.
101:3 Aza mivily hiala ny tavanao amiko. Amin'ny andro na inona na inona fa azom-pahoriana aho, atongilano ny sofinao, ho ahy. Na inona na inona andro dia miantso anao, hihaino ahy haingana.
101:4 Fa ny andro efa matromatroka lasa toy ny setroka, ary ny taolako no maina toy ny kitay.
101:5 Efa voakapa toy ny mololo, ary ny foko dia malazo, fa efa hadinoko na dia ny fihinanan-kanina.
101:6 Talohan'ny ny feon'ny fitarainany, taolako no mankatò ny nofoko.
101:7 Dia tonga toy ny sama any irery. Dia tonga toy ny goaika alina ao an-trano.
101:8 Ny nitandremako fiaretan-tory, ary efa tonga tahaka ny tsikirity irery eo amin'ny tampon-trano.
101:9 Mandrakariva ny fahavaloko nanaratsianareo ahy, ary ireo izay nidera ahy nianiana fianianana hamely ahy.
101:10 Fa mihinana-davenona tahaka ny mofo;, ary samy hafa ny zava-pisotro nitomany an-.
101:11 Ny endriky ny fahatezeranao sy ny fahatezerana, no nanainga ahy ka natsipiny ahy.
101:12 Ny androko dia tahaka ny aloka nihena, ary efa maina toy ny mololo.
101:13 fa ianareo, Tompo O, maharitra mandrakizay, ary ny fahatsiarovana fa amin'ny taranaka fara-mandimby.
101:14 Hianao hitsangana ka handray mamindra fo Ziona, Fa izao no andro noho ny famindram-po, fa tonga ny fotoana.
101:15 Fa ny vato efa sitraky ny mpanomponao, ary ireny dia hanangona ka hiantra eo amin'ny taniny.
101:16 Ary ny hafa firenena no hatahotra ny anaranao, Tompo O, ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hatahotra ny voninahitrao.
101:17 Fa Jehovah efa nanorina an'i Ziona, dia ho hita amin'ny voninahiny.
101:18 Efa nahatsikaritra ny fivavaky ny manetry tena, Ary tsy manao tsinontsinona ny fanangonan-tsonia.
101:19 Aoka ireo zavatra ireo ho voasoratra ao indray amin'ny taranaka mandimby, ary ny olona izay no hoforonina no hidera an'i Jehovah.
101:20 Fa nitazana avy teo ambony fitoerany masina. avy tany an-danitra, Jehovah efa nahita ny tany.
101:21 Tahaka izany anie izy hihaino ny fisentoan'ny ireo ny tongony, mba mba hampodiny ny zanaky ny voavono.
101:22 Tahaka izany anie izy ireo manambara ny anaran 'ny Tompo ao Ziona sy ny fiderana Azy any Jerosalema,:
101:23 raha nivory ny olona, miaraka amin'ny mpanjaka, mba mba hanompo ny Tompo.
101:24 Dia namaly azy teny an-dalana ny hatsaran-toetra: Ambarao ahy ny hafohin'ny androko.
101:25 Aza miantso ahy hiverina eo afovoan'ny androko: ny taonanao mihatra amin'ny taranaka fara-mandimby.
101:26 Tany am-piandohana, Tompo O, no nanorina ny tany. Ary ny lanitra ny asan'ny tananao.
101:27 Ireo dia ho levona, fa tsy miala. Ary ny olona rehetra ho rovitra toy ny fitafiana. Ary, toy ny bodofotsy, no hanovanao azy, ary hovana.
101:28 Kanefa ianareo efa sendra ny tenanao, ary ny taonanao tsy mivily.
101:29 Ny zanaky ny mpanomponao ho velona, ary ny taranany dia hotarihina amin'ny fomba marina tsara amin'ny fotoana rehetra.

Salamo 102

(103)

102:1 To Davida ihany no. Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko, ary hankalaza ny anarany masina, izay rehetra ato anatiko.
102:2 Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko, ary aza adino ny rehetra recompenses.
102:3 Mamela ny helokareo rehetra. Izy manasitrana ny aretina rehetra.
102:4 Izy manavotra ny ainao tsy fandringanana. Ravahany anao izy amin'ny famindram-po sy ny fangoraham-po.
102:5 Izy mahavoky soa. Ny tanora dia mody indray toy ny an'ny voromahery.
102:6 Manatanteraka ny Tompo famindram-po, ary ny fitsarana ho an'ny rehetra izay miaritra amim-paharetana naratra.
102:7 Efa nampangidy ny lalany fantatry ny Mosesy, ny sitrapony ho an'ny zanak'Israely.
102:8 Ny Tompo no fangorahana sy mamindra fo, manam-paharetana sy be famindram-po.
102:9 Tsy ho tezitra mandrakizay, dia tsy mandrahona mandrakizay.
102:10 Tsy nanao izy amintsika araka ny fahotantsika, ary efa tsy namaly antsika araka ny helotsika.
102:11 Fa araka ny hahavon'ny lanitra ambonin'ny tany, toy izany no izy nanamafy ny famindram-pony-pony amin'izay matahotra Azy.
102:12 Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana, No halavitry ny anesorany ny helokay amintsika.
102:13 Amin'ny maha-ray mangoraka ny zanany, toy izany ny Tompo no efa fangoraham-po ho an'ireo izay matahotra azy.
102:14 Fa Izy mahalala ny teny. Niantso an-tsaina fa vovoka ihany isika.
102:15 Man: Ny androny dia tahaka ny mololo. Dia tahaka ny vonin'ny any an-tsaha, dia toy izany no izy hiroborobo.
102:16 Fa ny fanahy ao anatiny ho levona, ka tsy hijanona, ary ho fantatrareo ny fitoerany intsony.
102:17 Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny mandrakizay, ary na dia hatrany amin mandrakizay, amin 'izay matahotra Azy. Ary ny rariny dia ny zanaky ny zanany,
102:18 amin'ireo izay manompo ny fanekeny ka nahatsiaro ny didiny amin'ny manao azy ireo.
102:19 Ny Tompo dia nanomana ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany dia hitondra ny rehetra.
102:20 Misaora an'i Jehovah, ry anjeliny: mahery tamin'ny hatsaran-toetra, manao ny teniny, mba hanaraka ny feon 'ny lahateniny.
102:21 Misaora an'i Jehovah, miaramilany rehetra: ny mpanompony izay manao ny sitrapony.
102:22 Misaora an'i Jehovah, asany rehetra: eo amin'ny fitoerana rehetra nanjakany. Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko.

Salamo 103

(104)

103:1 To Davida ihany no. Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro ô, lehibe izaitsizy tokoa ianao. Efa niakanjo ny tenanao amin'ny fiaiken-keloka sy ny hatsaran-tarehy;
103:2 ianao miakanjo ny mazava toy ny fitafiana, raha mbola any an-danitra ianao haninjitra toy ny tranolay.
103:3 Ianao manarona ny avo amin'ny rano. Ianao nametraka ny rahona toy ny tohatra. Mandeha amin'ny elatry ny rivotra.
103:4 Ianao manao ny Angels-poana ny fiainana, ary ny mpanompony ho afo mirehitra.
103:5 Hianao no nanorina ny tany tambonin'ny milamina base. Ka tsy ho Nanenjana amin'ny taona ho mandrakizay.
103:6 ny lavaka tsy hita noanoa, toy ny fitafiana, dia ny fitafiana. Ny rano dia hijanona nitsangana teo ambonin'ny tendrombohitra.
103:7 Noho ny teny mafy nataonao, dia handositra. Noho ny fikotrokotroky ny kotrokorana, dia hatahotra.
103:8 Ny tendrombohitra, hiakatra, ary ny tani-hay hidina, dia teo amin'ny tany izay efa naorina ho azy ireo.
103:9 Efa nasianao fetra fa ho tsy hiampita. Ary izy ireo tsy hiverina hanarona ny tany.
103:10 Ianao miposaka loharano ao amin'ny lohasaha mideza. Ny rano no hiampita eo afovoan 'ny an-tendrombohitra.
103:11 Rehetra ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha no hisotro. Ny boriki-dia ny hetahetany mialoha amin'ny.
103:12 Ambony izy ireo, ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra, dia hitoetra. Tsy ho eo amin'ny vatolampy, hanonona teny izy ireo feo.
103:13 Ianao manondraka ny tendrombohitra avy amin'ny avo. Ny tany ho fanahy ana dia hampisotroiko amin'ny vokatry ny asanao,
103:14 famokarana ahitra ho an'ny biby fiompy sy anana hahasoa ny olona. Tahaka izany anie ianao hanatona hanina ho an'ny eto an-tany,
103:15 sy ny divay, mba hampifaly ny fon'ny olona. Dia mba anaro ny havany amin'ny diloilo, ary ny mofo dia hanamafy ny fon'ny olona.
103:16 Ny hazo any an-tsaha dia ho tototry, miaraka amin'ny hazo sedera any Libanona, izay namboleny.
103:17 Ery, ny fody dia hanaovako akaniny. Ny mpitarika ny azy no ho tranon'i ny vano.
103:18 Ny avo ny tendrombohitra dia ho an'ny serfa; ny vatolampy no aro ho ny sokina.
103:19 Dia Ilay nanao ny volana ho fotoana Izy; ny masoandro mahalala amin'ny filentehany.
103:20 Nanendry haizina ianao, ka ho alina; ny biby rehetra any an'ala no hiampita ny alalan 'izany.
103:21 Ny liona tanora mierona, raha mikaroka sy ny fanatitra hohanina momba alainy avy amin 'Andriamanitra.
103:22 Dia nitsangana ny masoandro, ka dia niangona; sy an-davany, izy ireo hiara-mandry.
103:23 Dia hivoaka ny olona ny asany sy ny fiaraha-mientana, mandra-paharivan'ny andro.
103:24 Akory ny halehiben'ny asanao, Tompo O! Hianao no nanao ny zava-drehetra-pahendrena. Ary ny tany dia feno ny fanananareo.
103:25 Io ranomasina lehibe sy ny tanana dia malalaka. Misy biby mandady tsy hita isa: ny biby kely amin'ny lehibe.
103:26 Ery, ny sambo no handalo ity-dranomasina menarana izay efa namorona ny naneso azy ireo.
103:27 Ireo rehetra ireo manantena anao mba hanome azy hanina amin'ny fotoana mahamety izany.
103:28 Inona no homena azy, ireo dia hanangona. Rehefa Manokatra ny tananao, izy rehetra ho feno zava-tsoa.
103:29 Fa raha mivily ny tavanao izy, dia ho voahelingelina. Dia haka indray ny ainy, ary dia tsy, ka hiverina any amin'ny vovoka nanalana.
103:30 Ho Maniraka ny Fanahinao, ary izy ireo ho namorona. Ary dia manavao ny tarehin'ny tany.
103:31 Enga anie ny voninahitry ny Tompo ho an'ny sokajin-taona rehetra. Ny Tompo dia hifaly amin'ny asany.
103:32 Izy dia mihevitra ny tany, ary mahatonga azy hangovitra. Izy mikasika ny tendrombohitra, dia midonaka.
103:33 Hihira ho an'i Jehovah amin'ny fiainako. Hihira salamo ho Andriamanitro, raha mbola velona koa aho.
103:34 Aoka ny fiteninareo ho sitrany. Marina tokoa, Izaho haka mahafinaritra ao amin'ny Tompo.
103:35 Aoka ny mpanota levona tsy ho amin'ny tany, miaraka amin'ny tsy ara-drariny, mba tsy ho. Misaora an'i Jehovah, Ry fanahiko.

Salamo 104

(105)

104:1 Haleloia. Hidera ny Tompo, ary mangataka ny anarany. Lazao ny asany any amin'ny firenena.
104:2 Mihirà ho azy, ary mankalazà azy. Inona rehetra ny fahagagana.
104:3 Hoderaina ny anarany masina. Aoka ny fon'izay mitady an'i Jehovah hifaly.
104:4 Mitadiava ny Tompo, ary ho voamarina. Mitadiava foana ny tavany.
104:5 Tsarovy ny fahagagana, izay efa nataony, ny zava-mahagaga sy ny fitsaran'ny vavany,:
104:6 Ry taranaky ny Abrahama mpanompony, ry zanakalahin'i Jakoba, ny olom-boafidiny.
104:7 Jehovah, Izy no Andriamanitsika. Ny fitsarany dia manerana ny tany manontolo.
104:8 Efa nahatsiaro ny fanekeny ho an'ny sokajin-taona rehetra: ny teny izay nankinina hatramin'ny taranaka arivo mandimby,
104:9 izay voatendry ho Abrahama, sy ny fianianany tamin'Isaka.
104:10 Ary nametraka ny toy izany koa ho an'i Jakoba amin'ny didy, ary ny ho an'ny Isiraely tamin'ny fanekena mandrakizay,
104:11 nanao hoe:: Ho anao, Homeko ny tany Kanana, ny anjara lovanareo.
104:12 Na dia mety ho vitsy fa, vitsy kely ary ny hafa firenena tany,
104:13 Ary na dia nandalo tany amin'ny firenena, sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa,
104:14 dia tsy nisy olona navelany hanisy ratsy azy ireo, Ary nananatra mpanjaka ho azy.
104:15 Aza ho vonona ny mikasika ny Kristy, ary aza ho vonona ny hanaratsy ny mpaminany.
104:16 Ary Jesosy niantso ny mosary ho amin'ny tany, ary nanorotoro rehetra fototry ny mofo.
104:17 Naniraka lehilahy hialoha azy Izy: Joseph, izay efa namidy ho andevo.
104:18 Izy ireo nanetry ny tongony ny tongony; ny vy nandefona ny ainy,
104:19 mandra-teniny tonga. Ny fahaiza-miteny ny Tompo harehitry azy.
104:20 Naniraka ny mpanjaka nalefany; izy no mpanapaka ny vahoaka, ka dia nalefany azy.
104:21 Ary nampitoetra azy ho tompon'ny ao an-tranony sy ny mpanapaka ny fananany rehetra izy,
104:22 mba hananarany ny mpanapaka tahaka ny tenany, dia ataovy mpianatra ny anti-panahy ny fisainana.
104:23 Ary ny Isiraely niditra tany Ejipta izy, ary Jakoba nivahiny tany amin'ny tanin'i Hama.
104:24 Dia nanampy ny olony ho be indrindra, dia nampahery azy noho ny fahavalony.
104:25 Nampiova ny fon'ireny hankahala ny olony, ary ny hamitaka ny mpanompony.
104:26 Naniraka an'i Mosesy, mpanompony, ary Arona, ny olona izay nifidy.
104:27 Napetrany tamin'izy ireo famantarana ny teniny, sy zava-mahagaga ao amin'ny tanin'i Hama.
104:28 Nahatonga aizina Izy ka nanao azy hanafina, ary tsy hampahory azy ny teny.
104:29 Nahatonga ny ranony ho rà Izy, Dia novonoiny ny hazandranony.
104:30 Ny taniny Nisy sahona, na dia ao amin'ny efi-trano ny ny mpanjakany.
104:31 niresaka, Dia nandroso iombonana lalitra sy ny moka, isaky ny faritra.
104:32 Dia nanolotra azy ireo ny ranonorana ny havandra sy afo mirehitra, ao amin 'ny tany.
104:33 Dia namely ny tanim-boalobokareo sy ny aviaviny, ary nanorotoro ny hazo teo amin'ny faritra.
104:34 niresaka, ary ny valala nivoaka, ary ny sompanga, izay nisy tsy hita isa.
104:35 Ary nihinana ny ahitra rehetra teny amin'ny taniny, Ary levona avokoa ny vokatry ny taniny.
104:36 Ary namely ny voalohan-teraka eo amin'ny taniny, ny voaloham-bokatra rehetra ny asany.
104:37 Ary Jesosy nitondra azy volafotsy sy ny volamena, ary nisy iray tsy ho osa eo amin'ny fireneny.
104:38 Ejipta no faly tamin'ny nahalasanany, noho ny fahatahorana azy ireo hametraka mavesatra azy.
104:39 Namelatra rahona ho ny fiarovana, ary nisy afo, mba hampahazava azy hahitany nandritra ny alina.
104:40 ka nitalaho tamin'i, ary ny papelika tonga; ary izy no namokisany azy ny mofon-danitra.
104:41 Ary ruptured ny vatolampy sy ny rano nikoriana: nigororoana renirano amin'ny tany maina.
104:42 Fa efa nahatsiaro ny teniny masina, izay nitandrina akaiky tamin'ny mpanompony Abrahama.
104:43 Ary nitarika ny vahoakany amin'ny fifaliana, Ary ny olom-boafidiny ao amin'ny fifaliana.
104:44 Ka dia nanome azy ny faritra jentilisa, ka dia nahazo ny asan 'ny firenena,
104:45 mba hahazoany mitandrina ny fanamarinana, ary manontania momba ny lalàna.

Salamo 105

(106)

105:1 Haleloia. Hidera ny Tompo, fa tsara Izy, Fa ny famindram-pony amin'ny taranaka rehetra.
105:2 Iza no hanambara ny herin 'ny Tompo? Iza no manao fihainoana ho an'ny rehetra ny fiderana?
105:3 Sambatra izay mitandrina ny rariny sy manao ny rariny amin'ny fotoana rehetra.
105:4 Tsarovy antsika, Tompo O, amin'ny sitrapo ho an'ny olona. Tsidiho ny antsika ny famonjenao,
105:5 ka dia ho hitantsika ny zava-tsoa ny olom-boafidiny, mba hisy ho reharehako amin'ny fifalian'ny ny firenena, mba ho fiderana miaraka amin'ny lovanao.
105:6 Efa nanota, toy ny manana ny razantsika. Efa nanao ny tsy rariny; efa nanao ratsy.
105:7 Ny razanay tsy hahatakatra ny fahagagana tany Ejipta. Tsy mba nahatsiaro ny habetsahan'ny famindram-po. Ary nampahatezitra anao, raha miakatra any an-dranomasina, dia ny Ranomasina Mena.
105:8 Namonjy azy, noho ny anarany, ka dia mba hampahafantarina koa ny heriny.
105:9 Dia noteneniny mafy ny Ranomasina Mena, ka tonga maina iny. Ary Jesosy nitondra azy ho any amin'ny lavaka tsy hita noanoa, toy ny hoe any an-tany foana.
105:10 Namonjy azy tamin'ny tanan'ny ireo izay nankahala azy. Ary nanavotra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo.
105:11 Ary ny rano nanarona ireo izay naharaiki-tahotra azy. Tsy iray tamin'izy ireo sisa.
105:12 Dia nino ny teniny, Dia nanao hira fiderana ny.
105:13 Raha vao efa vita, Nanadino ny asany, Ary izy ireo tsy hiaritra ny toroheviny.
105:14 Ary mba naniry ny faniriany any an-efitra, Dia naka fanahy an'Andriamanitra tao amin'ny toerana karakaina.
105:15 Ary nomena azy izay nilainy, ary naniraka be an ny fanahiny.
105:16 Dia nampahatezitra an'i Mosesy tany an-toby, ary Arona, ny Iray Masin 'ny Tompo.
105:17 Nisokatra ny tany, dia nitelina an'i Datana, Ary nanarona ny fiangonana, dia ny Abìrama.
105:18 Ary nisy afo nipoaka ao amin'ny fiangonany. A Lelafo no nandoro ny mpanota.
105:19 Ary dia namboatra ombilahy kely tany Horeba, ary niankohoka sarin-javatra voasokitra.
105:20 Ary nanakalo ny voninahiny ho amin'ny endriky ny ombilahy kely izay homana mololo.
105:21 Nohadinoiny Andriamanitra, izay namonjy azy, izay nanao zava-dehibe tany Ejipta,:
105:22 fahagagana tany amin'ny tanin'i Hama, zava-mahatahotra teo amin'ny Ranomasina Mena.
105:23 Ary hoy izy fa nikasa handringana azy, nefa Mosesy, ny olom-boafidiny, nijoro mafy anatrehany nandroso hijoro tamin'ny banga, mba hisorohana ny fahatezerany, fandrao handringana azy.
105:24 Fa tsy niteny ny tany mahafinaritra ho na inona na inona. Tsy matoky ny teniny.
105:25 Dia nimonomonona tany an-trano rantsan-kazo. Tsy manaraka ny feon 'ny Tompo.
105:26 Dia nanandratra ny tànany eo ambonin'ny azy, mba miondrika azy ireo tany an-efitra,
105:27 ary mba hanary ny terany any amin'ny firenena, ary hampiely azy any amin'ny faritra.
105:28 Ary izy ireo nanomboka ho any Bala Peora, ary nihinana ny fanatitra ho an'ny maty.
105:29 Ary nampahatezitra Azy tamin'ny famoronana, ary nihamaro ruination ao aminy.
105:30 Dia nandroso Finehasa nitsangana ka placated azy: ary toy izany koa ny herisetra korontana nitsahatra.
105:31 Ary nisy malaza azy ka rariny, hatramin'ny taranaka fara mandimby, eny, mandrakizay.
105:32 Dia niodina teo amin'ny ranon'i fanoherana, ary Mosesy mbola azom-pahoriana noho ny aminy,
105:33 fa sosotra ny fanahiny. Ary toy izany koa dia nozarainy-bava.
105:34 Tsy naringany ny firenena, momba izay nampandidian'i Jehovah an'i niteny taminy.
105:35 Ary mifangaro izy ireo any amin'ny jentilisa. Dia nianatra ny fanaony,,
105:36 Dia nanompo ny sarin-javatra voasokitra, ka tonga fanafintohinana ho azy ireo.
105:37 Ary namono zavatra hatao fanatitra ny zanani-lahy sy ny zanani-vavy ho an'ny demonia.
105:38 Ary izy ireo, nandatsaka rà marina: ny ran'ny zananilahy sy ny zananivavy, izay ho fanatitra ho an'ny sarin-javatra voasokitra Kanana. Ary ny tany dia voan'ny fandatsahan-dra,
105:39 ary ny asany tsy mahatafy voaloton'ny. Ary fornicated araka ny nataony.
105:40 Ary Jehovah tezitra lasa adala ny vahoakany, eny, nankahala ny lovany.
105:41 Dia natolony teo an-tànan'ny jentilisa. Ary ireo izay nankahala azy tonga mpanapaka azy.
105:42 Ary ny fahavalony ny nampahoriany azy, ary nanetry tena izy ireo eo ambany tanana.
105:43 Matetika, dia natolony teo. Nefa niodina taminy ihany araka ny fisainany, ary nihalevona noho ny helony.
105:44 Eny, hitany fa efa in fahoriana, ary nandre ny fivavany.
105:45 Ary izy nahatsiaro ny fanekeny, Ary nanenina araka ny haben'ny famindram-pony.
105:46 Nizaha izay tsara ho azy ireo amin'ny famindram-po, teo imason'ny olona rehetra izay efa nahazo azy.
105:47 Vonjeo izahay, Ry Tompo Andriamanitray, Ka angòny avy amin'ny jentilisa, ka dia mba manaiky ny anaranao masina sy ny voninahitra ao amin'ny fiderana.
105:48 Sambatra ny Tompo, Andriamanitry ny Isiraely, hatramin'ny fahagola lasa, na dia ny sokajin-taona rehetra. Ary aoka ny olona rehetra hanao hoe: Amen. Amen.

Salamo 106

(107)

106:1 Haleloia. Hidera ny Tompo, fa tsara Izy, Fa ny famindram-pony amin'ny taranaka rehetra.
106:2 Aoka ireo izay efa voavotry ny Tompo manao izany,: ireo izay navotany ho afaka tamin'ny tanan'ny fahavalo sy nanangona avy any amin'ny faritra,
106:3 avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro sy amin'ny filentehany, avy any avaratra sy tany amin'ny ranomasina.
106:4 Nirenireny izy ireo ho irery ao amin'ny toerana karakaina. Izy ireo nefa tsy nahita ny lalana ao an-tanàna mba ho fonenana.
106:5 Noana izy ireo, ka dia mangetaheta. Sady reraka ny ainy ao anatin'izy ireo.
106:6 Dia nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny fahoriana, ary namonjy azy ireo ny filàna.
106:7 Ary Jesosy nitondra azy tamin'ny lalana marina, ka dia mba mivoaka ho any amin'izay tanàna honenana.
106:8 Aoka hiaiky ny famindram-po ho an'ny Tompo, ary aoka ny fahagagana manaiky ho an'ny zanak'olombelona.
106:9 Fa fahafaham-po ny fanahy foana, ary efa afa-po ny fanahy noana zava-tsoa:
106:10 izay nitoetra tao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, Nofatorana ny fahantrana lalina sy ny vy.
106:11 Fa sosotra ny fahaiza-miteny 'Andriamanitra, ary Nahasorena ny délibération Avo Indrindra.
106:12 Ary ny fony Reraka amin'ny zava-tsarotra. Malemy izy ireo, ary tsy nisy olona mba hanampy azy ireo.
106:13 Dia nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny fahoriany, Ary nanafaka azy ireo ho afaka amin'ny fahoriana.
106:14 Ary Jesosy nitondra azy nivoaka avy tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana, ary dia namaky mitokana ny gadra.
106:15 Aoka hiaiky ny famindram-po ho an'ny Tompo, ary aoka ny fahagagana manaiky ho an'ny zanak'olombelona.
106:16 Fa nanorotoro ny varavarana varahina ary nivadika ny hidy vy.
106:17 Efa naka azy, avy amin'ny fomba 'ny helony. Fa nihalevona, noho ny tsy rariny.
106:18 Ny fanahiny ho zava-betaveta ny sakafo, Ary dia nanatona hatrany amin'ny vavahadin'ny fahafatesana.
106:19 Dia nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny fahoriany, ka dia natolony azy ny filàna.
106:20 Nandefa ny teniny, dia nahasitrana azy Izy, ka dia namonjy azy ireo amin'ny famongorana tanteraka.
106:21 Aoka hiaiky ny famindram-po ho an'ny Tompo, ary aoka ny fahagagana manaiky ho an'ny zanak'olombelona.
106:22 Ary aoka izy ireo hanolotra sorona amin'ny fanati-piderana, ary avelao izy ireo hilaza ny asany amin'ny fifaliana.
106:23 Ireo izay midina any an-dranomasina an-tsambo, manao ny fivelomana tany amin'ny rano mandriaka:
106:24 ireo efa nahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina.
106:25 niresaka: ary nisy tafio-drivotra nitsangana, ary ny onja no avo.
106:26 Hiakatra izy ireo na dia ho any an-danitra, ary izy ireo hidina hatrany amin 'ny lavaka tsy hita noanoa. Ny fanahiny levona ho azom-pahoriana.
106:27 Dia raiki-tahotra izy ireo, ary nifindra toy ny mamo, ary ny fahendreny dia levona.
106:28 Dia nitaraina tamin'i Jehovah amin'ny fahoriany, Ary Jesosy nitondra azy nivoaka avy ny fahoriany.
106:29 Ary nosoloina ny tafio-drivotra amin'ny tsio-drivotra, ary ny onja no nampangina.
106:30 Ary faly izy ireo fa voalaza nampangina, dia nitondra azy ho eo an ny fitodian-tsambo izay, dia nangataka.
106:31 Aoka hiaiky ny famindram-po ho an'ny Tompo, ary aoka ny fahagagana manaiky ho an'ny zanak'olombelona.
106:32 Ary aoka hanandratra Azy ao amin'ny Fiangonana ny olona, Ka hidera Azy eo amin'ny seza ny anti-panahy.
106:33 Efa nametraka ony tany an-efitra sy ny loharano ny rano ao amin'ny tany karankaina,
106:34 mitondra ny vokatry-tany teo afovoan'ny brine, teo anoloan'ny lolompo izay monina ao aminy.
106:35 Efa nametraka efitra eo amin'ny fihandronan'ny rano, ary ny tany tsy misy rano eo amin'ny loharanom-rano.
106:36 Dia efa nanangona miaraka ny noana any, ary naorina tanana honenana.
106:37 Dia namafy sy namboly tanim-boaloboka saha, ary namokatra ny vokatry ny nahaterahany.
106:38 Dia nitso-drano azy ireo, ary nihamaro indrindra. Ary izy dia tsy hahenany ny biby mpitondra entana.
106:39 Ary tonga vitsy, ary dia nijaly izy ireo noho ny fahoriana ny faharatsiana sy ny alahelo.
106:40 Dia naidina ny fanamavoana ny mpitarika, ary nahatonga azy ireo hirenireny any amin'ny toerana azo naleha, fa tsy teny an-dalana.
106:41 Ary nanampy ny malahelo ho afaka amin'ny fahoriana, ary nametraka fianakaviana toy ny ondry.
106:42 Ny mahitsy no hahita, ary hifaly. Ary ny ratsy dia manakana ny vavany.
106:43 Iza no hendry sy hitandrina ireo zavatra ireo? Ary iza no mahatakatra ny famindram-pon 'ny Tompo?

Salamo 107

(108)

107:1 A Canticle Salamo, ny tenan'i Davida.
107:2 Ny foko efa voaomana, Andriamanitra ô, ny foko efa voaomana. Hihira hira, ary Izaho hankalaza in ny voninahitro.
107:3 Mitsangàna, ny voninahitro. Mitsangàna, Psalter sy lokanga. Dia hitsangana amin'ny vao maraina.
107:4 No hiderako anao, Tompo O, any amin'ny firenena. Ary Izaho hankalaza Anao eny amin'ny firenena.
107:5 Fa ny famindram-ponao lehibe, any an-dafin'ny lanitra, sy ny fahamarinanao, na dia ho amin'ny rahona matevina.
107:6 Misandrata, Andriamanitra ô, any an-dafin'ny lanitra, ary ny voninahitrao, mihoatra noho ny tany rehetra,,
107:7 ka dia ny malalanao, Dia afaka. Vonjeo amin'ny tananao ankavanana aho, sy manaraka ahy.
107:8 Andriamanitra no efa niteny, noho ny fahamasinany. Hifaly, ary ka hizara an'i Sekema, ary aho, hizara natao tamin'ny ohatra avokoa an'ilay fiakarana, be lohasaha trano rantsan-kazo.
107:9 Ahy Gileada, Ahy, ary Manase, ary Efraima no mpanohana ny lohako. Joda no mpanjaka.
107:10 Moaba no vilany amin'ny fanantenako aho. Hitarihako ny kiraro tao Idomea; ny hafa firenena lasa namako.
107:11 Iza no hitarika ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy, na dia ho any Idomea?
107:12 Tsy tianao, Andriamanitra ô, izay efa nanary anay? Ka tsy, Andriamanitra ô, mivoaka miaraka amin'ny antokon'ny miaramilanay?
107:13 Omeo anay hanampy amin'ny fahoriana, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona.
107:14 Andriamanitra, dia hanao zavatra soa, ary Izy no hitondra ny fahavalony na inona na inona.

Salamo 108

(109)

108:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
108:2 Andriamanitra ô, aza mangina amin'ny ny fiderana Ahy, Fa ny vavan'i ny mpanota sy ny vavan'ny ny mpamitaka efa nosokafana iray hamely ahy.
108:3 Izy ireo no niteny hamely ahy amin'ny fitaka fiteny, ka dia nanodidina ahy tamin'ny teny feno fankahalana, dia niady hamely ahy ny na inona na inona.
108:4 Fa tsy misafidy ny hanao zavatra eo an-tanako ho an'ny, dia detracted ahy. Fa nomeko ny tenako amin'ny fivavahana.
108:5 Dia nanendry hanisy ratsy ahy, fa tsy tsara, ary ny fankahalana, in Ny fitiavako.
108:6 Hametraka ny mpanota eo aminy, ary aoka ny devoly hitsangana eo an-kavanany.
108:7 Raha hotsaraina izy, enga anie izy hiala amin'ny fanamelohana, ary aoka ny fivavahany ho isaina ho fahotana.
108:8 Aoka ho vitsy ny androny, Ary aoka ho lasan'olon-kafa ny Eveka.
108:9 Aoka ho kamboty ny zanany, ary ho mpitondratena ny vadiny.
108:10 Enga anie ny zanany ho entina 'ireo izay mandeha unsteadily, ary enga anie izy ireo mandeha mangataka. Ary enga anie izy ireo hariana hiala ny fonenany hahatratra.
108:11 Enga anie ny vola lenders mandinika ny fananany rehetra, ary aoka vahiny handroba ny asany.
108:12 Enga anie tsy hisy olona hanampy azy, na iza na iza ho mangoraka ny zanany kamboty.
108:13 Enga anie ny taranany ho amin'ny faharavana tanteraka. Ao amin'ny taranaka iray, ny anarany dia mety ho amin'ny tondro-molotra.
108:14 Enga anie ny helo-drainy hiverina ho fahatsiarovana eo anatrehan'ny imason 'ny Tompo, ary aza avela ny fahotan-dreniny ho amin'ny tondro-molotra.
108:15 Enga anie ireo ho tandrifin'ny Tompo mandrakariva, fa aoka ny fahatsiarovana levona tsy ho amin'ny tany.
108:16 Fa ny zavatra sasany dia tsy hotsarovana momba azy ireo, mba ho feno famindram-po.
108:17 Ary toy izany ny mahantra dia nanenjika lehilahy, ny mpangataka sy ny manenina am-po, mba hovonoina ho faty.
108:18 Ary dia tia ozona, Ary tonga tao aminy. Ary izy tsy nety hahazo fitahiana, Ka nisy nanalavitra azy izany. Ary niakanjo-tena tamin'ny fanozonana toy ny fitafiana, Ary niditra ny maha izy tahaka ny rano, Ary niditra tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo.
108:19 Enga anie ho azy toy ny fitafiana mandrakotra azy, ary toy ny fehikibo izay cinches azy foana.
108:20 Izany no asa izay hanimba ahy amin 'ny Tompo, ary izay miteny ratsy manohitra ny fanahiko.
108:21 Fa ny aminareo, Tompo, Tompo O: manao eo an-tanako ho an'ny noho ny anaranao. Fa ny famindram-ponao Mamy.
108:22 Afaho aho, fa Izaho no mahantra sy mahantra, ary ny foko no mitoloko ato anatiko.
108:23 Efa nesorina toy ny aloka rehefa pihilan'ny, ary efa efa nohozongozonina eny, tahaka ny valala.
108:24 Ny lohaliko no malemy ny fifadian-kanina, sy nofoko nosoloina ny menaka.
108:25 Ary dia tonga henatra ho azy ireo. Izy ireo nahita ahy, ary nanozongozona ny lohany.
108:26 Ampio aho, Tompo O, Andriamanitra ô. Vonjeo aho araka ny famindram-ponao.
108:27 Ary aoka ho fantany fa tananao izany no, ary mba, Tompo O, efa nanao izany.
108:28 Dia hanozona, ary hitahy. Enga anie ireo izay mitsangana hanohitra ahy ho menatra. Fa ny mpanomponao kosa hifaly.
108:29 Enga anie ireo izay hanimba ahy hitafy henatra, ary enga anie ka ho safo-kenatra ireo, toy ny amin'ny lamba roa sosona.
108:30 Izaitsizy tokoa Aho, fa hanaiky ho an'i Jehovah indrindra amin'ny vavako aho. Ary hidera Azy eo afovoan 'ny vahoaka.
108:31 Fa mitsangana eo an-kavanan'ny malahelo, mba hamonjy ny fanahiny tsy ho mpanenjika.

Salamo 109

(110)

109:1 Salamo nataon'i Davida. Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko, "Mipetraha eto ankavanako, Ambara ho ny fitoeran-tongotrao ny fahavalonao. "
109:2 Ny Tompo dia handefa ny tehim-panjakan'ny ny hatsaran-toetra avy any Ziona. Manjaka eo amin'ny fahavalonao.
109:3 Ny eo aminareo hatramin'ny voalohany, amin'ny andro ny hatsaran-toetra, ao amin'ny famirapiratan'ny ny olona masina. avy amin'ny kibo, eo anatrehan'ny mpitondra ny mazava, I niteraka an'i ianao.
109:4 Efa nianiana Jehovah, ary tsy hanenina: "Hianao no Mpisorona mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka. "
109:5 Ny Tompo no eo ankavananao. Efa nandrava mpanjaka maro amin'ny andron'ny fahatezerany.
109:6 Ary hitsara ny adin'ny jentilisa; dia hameno ny ruination. Izy no manorotoro ny lohan'ny any amin'ny tany maro.
109:7 Hisotro amin'ny lohasahan-driaka eny an-dalana. Noho io, dia hanandratra ny lohany.

Salamo 110

(111)

110:1 Haleloia. No hiderako anao, Tompo O, amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny Filankevitry ny marina sy eo anivon'ny fiangonana.
110:2 Lehibe ny asan'i Jehovah, faran 'izay tsara amin'ny rehetra ny fikasany.
110:3 Fiaiken-keloka sy ny voninahiny dia ny asany. Ary ny rariny sisa amin'ny taona ho mandrakizay.
110:4 Efa namorona fahatsiarovana ny fahagagana; Izy no mamindra fo sy mangoraka ny Tompo.
110:5 Nomeny hanina izay matahotra Azy. Ho Mahatsiaro ny fanekeny amin'ny fotoana rehetra.
110:6 Izy no manambara ny hatsaran-toetra ny asany tamin 'ny vahoakany,
110:7 ka mba hanome azy ireo ny lovan'ireo firenena. Ny asan'ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana.
110:8 Ny didiny rehetra mahatoky: voamarina avy amin'ny fiainana ho mandrakizay, noforonina tamin'ny fahamarinana sy ny rariny.
110:9 Naniraka fanavotana amin 'ny vahoakany. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay. Masina sy mahatahotra ny anarany.
110:10 Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena. Ny fahendrena tsara dia ahazoam ho an'ny rehetra izay manao izany. Mbola ny fiderana avy amin'ny fiainana ho mandrakizay.

Salamo 111

(112)

111:1 Haleloia. Ao amin 'ny fiverenan'i Hagay sy Zakaria. Sambatra izay olona matahotra an'i Jehovah. Ho tia ny didiny indrindra.
111:2 Ny taranany dia ho mahery eto an-tany. Ny taranaky ny marina ho voatahy.
111:3 Voninahitra sy harena no ao an-tranony, ary ny rariny hitoetra amin'ny taona ho mandrakizay.
111:4 Fa ny olona mahitsy, fahazavana efa mitsangana ao amin'ny maizina. Izy no mamindra fo sy mangoraka sy marina.
111:5 Ankasitrahana ny olona izay maneho famindram-po sy mampisambotra. Dia handahatra ny teniny amin'ny fitsarana.
111:6 Fa tsy ho taitra any amin'ny mandrakizay.
111:7 Ny iray monja dia ho fahatsiarovana mandrakizay. Tsy hatahotra ny tatitra ny loza. Ny fony niomana ny fanantenana ao amin'ny Tompo.
111:8 Ny fony efa voamarina. Tsy ho taitra, mandra-manatrika eo amin'ny fahavalony.
111:9 Manao fanomezana, dia nanome ho an'ny malahelo. Ny rariny no ho sisa mitoetra amin'ny taona ho mandrakizay. Ny tandroka no hisandratra amim-boninahitra.
111:10 Ny ratsy fanahy hahita ka ho tezitra. Izy no mihidy vazana ary lao izy. Ny faniriana ny mpanota ho levona.

Salamo 112

(113)

112:1 Haleloia. Miderà ny Tompo, ankizy. Miderà ny anaran 'ny Tompo.
112:2 Sambatra ny anaran 'ny Tompo, hatramin'izao ankehitriny izao, ary eny, mandrakizay.
112:3 Avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro, na dia ho amin'ny filentehany, mendri-piderana, dia ny anaran 'ny Tompo.
112:4 Ny Tompo no Avo ambonin'ny jentilisa, ary ny voninahiny dia ambonin'ny lanitra avo.
112:5 Iza no tahaka an'i Jehovah, Andriamanitsika, Izay monina any amin'ny avo,
112:6 ary izay manetry tena mijery amin 'ny zavatra any an-danitra sy eto an-tany?
112:7 Ary manandratra ny mahantra hiala amin'ny tany, ary mampirisika ny malahelo hiala amin'ny fahalotoana,
112:8 ka mba hametraka azy ny mpitondra, ny mpitarika ny vahoakany.
112:9 Dia mahatonga ny vehivavy momba ny hipetraka ao amin'ny trano, tahaka ny mifaly renin'ny zanany.

Salamo 113

(114-115)

113:1 Haleloia. Tamin'ny lasa ny Isiraely avy any Egypta, ny taranak'i Jakoba avy tany amin'ny tompon-:
113:2 Jodia natao ny fitoerany masina; Isiraely dia natao ny heriny.
113:3 Ny ranomasina nahita, Ary nandositra. Ary Jordana no niverina.
113:4 Ny tendrombohitra dia tahaka ny ondrilahy niravoravoan'ny, ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry eo amin'ny ondry.
113:5 Inona no nanjo anao, ny ranomasina, mba nandositra, ary ho anareo, The Jordana, mba nisy niverina?
113:6 Inona no nanjo anao, ry tendrombohitra, mba niravoravoan'ny tahaka ny ondrilahy, ary ho anareo, O havoana, mba niravoravoan'ny tahaka ny zanak'ondry eo amin'ny ondry?
113:7 Eo anatrehan'i Jehovah, ny tany Voatosika, eo anatrehan'i Andriamanitr'i Jakoba.
113:8 Ary niova fo ny vatolampy ho farihy ny rano, ary ny hantsana ho any loharano.

113:9 Tsy ho antsika, Tompo O, tsy ho antsika, fa omena voninahitra ny anaranao.
113:10 Omeo voninahitra ny famindram-po sy ny fahamarinanao, fandrao ny jentilisa hanao hoe:, "Aiza izay mba Andriamanitr'ireo?"
113:11 Afa-tsy Andriamanitsika any an-danitra. Ny zavatra rehetra na inona na inona izay manana doha, nataony.
113:12 Ny sampin'ny jentilisa dia volafotsy sy volamena, ny asan'ny an-tànan'ny olona.
113:13 Manam-bava, fa aza manao; Mana-maso izy ireo, ary tsy mahita.
113:14 Manan-tsofina izy ireo, ary tsy mandre; Manana orona izy ireo, ary aza manimbolo.
113:15 Manan-tanana, ary tsy mahatsiaro; manan-tongotra izy ireo, ary aza mandeha. Ary tsy hitaraina amin'ny tendany.
113:16 Aoka ireo izay manao azy ho tonga tahaka azy ireo, sy izay rehetra matoky azy.
113:17 Ny taranak'Isiraely dia efa nanantena ny Tompo. Izy no mpanampy sy ny ny Mpiaro.
113:18 Ny taranak'i Arona no nanantena ny Tompo. Izy no mpanampy sy ny ny Mpiaro.
113:19 Izay matahotra ny Tompo ary manantena ny Tompo. Izy no mpanampy sy ny ny Mpiaro.
113:20 Ny Tompo dia nahatsiaro antsika, ary efa nitahy antsika. Efa nitahy ny mpianakavin 'i Isiraely. Efa nitahy ny taranak'i Arona.
113:21 Nomeny izay rehetra matahotra an'i Jehovah, ny kely na amin'ny lehibe.
113:22 Enga anie ny Tompo hanampy ireo fitahiana eo aminareo: aminareo, ary amin 'ny zanakao.
113:23 Isaorana hianao, ny Tompo, Izay nanao ny lanitra sy ny tany.
113:24 Ny lanitry ny lanitra dia ho an'ny Tompo, fa ny tany kosa nomeny ho an'ny zanak'olombelona.
113:25 Ny maty tsy hidera Anao, Tompo, ary na dia ireo rehetra izay midina any an Hell.
113:26 Fa izahay izay velona dia hitahy ny Tompo, hatramin'izao ankehitriny izao dia, ary na dia mandrakizay.

Salamo 114

(116A)

114:1 Haleloia. Efa tia: noho izany, ny Tompo dia hihaino ny feon'ny fivavako.
114:2 Fa efa nanongilana ny sofiny tamiko. Ary tamin'ny androko, Miantso azy.
114:3 Ny famatoram-pahafatesana efa nanodidina ahy, sy ny saiky nahita loza tamin'ny Hell nahita ahy. I nahita fahoriana sy ny alahelo.
114:4 Ary noho izany, Dia niantso ny anaran 'ny Tompo. Tompo O, maimaim-poana ny fanahiko.
114:5 Feno famindram-po ny Tompo, sy marina. Ary Andriamanitsika mangoraka.
114:6 Jehovah no mpiandry ny zaza amim-behivavy. I mbola nanetry tena,, ary nanafaka ahy.
114:7 miverena, ny fanahiko, ho amin'ny fitsaharanao. Fa Jehovah efa nanao soa ho anao.
114:8 Fa efa namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana, ny fandatsahanao ranomaso, ny tongotro tsy ho solafaka handeha.
114:9 Dia hahafaly ny Tompo eo amin'ny tanin'ny velona.

Salamo 115

(116B)

115:1 Haleloia. I natoky, noho ny zavatra aho nanao hoe:, nefa nanetry tena indrindra aho.
115:2 Hoy izaho be loatra, "Ny olona rehetra dia mpandainga."
115:3 Inona no havaliko an'i Jehovah, noho ny zavatra rehetra izay efa namaly ahy?
115:4 Izaho haka ny kapoaky ny famonjena, ary izaho kosa hiantso ny anaran'i Jehovah.
115:5 Izaho no hamaly ny voadiko tamin'ny Tompo, eo imason'ny rehetra ny vahoakany.
115:6 Zava-dehibe eo imason'i Jehovah Ny fahafatesan'ny olony masina.
115:7 Tompo O, satria izaho mpanomponao, ny mpanomponao sy ny zanaky ny ankizivavinao, efa tapaka ny fifatorako.
115:8 No mamono zavatra hatao fanatitra ho anao ny sorona fiderana, ary Izaho mangataka ny anaran 'ny Tompo.
115:9 Izaho no hamaly ny voadiko tamin'ny Tompo teo imason'ny olony rehetra,
115:10 tao an-kianjan'ny tranon'i Jehovah, eo aminareo, Ry Jerosalema.

Salamo 116

(117)

116:1 Haleloia. Ny firenena rehetra, midera ny Tompo. firenena rehetra, Miderà azy.
116:2 Fa ny famindram-pony dia voamarina aminay. Ary ny fahamarinan 'ny Tompo maharitra mandrakizay ho an'ny rehetra.

Salamo 117

(118)

117:1 Haleloia. Hidera ny Tompo, fa tsara Izy, Fa mandrakizay ny famindram-pony no.
117:2 Aoka ny Isiraely hanao hoe:: Fa tsara Izy, Fa mandrakizay ny famindram-pony no.
117:3 Aoka ny taranak'i Arona hanao hoe:: Fa mandrakizay ny famindram-pony no.
117:4 Aoka izay matahotra an'i Jehovah hanao hoe:: Fa mandrakizay ny famindram-pony no.
117:5 Araka ny fahoriana, No niantsoako an'i Jehovah. Ary Jehovah nihaino ahy amin'ny fahalalahan-tanana.
117:6 Ny Jehovah no Mpamonjy ahy. Ka tsy hatahotra aho Inona no azon'ny olona atao amiko.
117:7 Ny Jehovah no Mpamonjy ahy. Ary hataoko tsinontsinona eo amin'ny fahavaloko.
117:8 Tsara ny matoky ny Tompo, fa tsy mba mitoky amin'ny olona.
117:9 Tsara ny manantena ao amin'ny Tompo, fa tsy ny hanantena mpitarika.
117:10 Ny firenena rehetra nanodidina ahy dia. Ary, amin 'ny anaran' ny Tompo, Efa namaly azy.
117:11 manodidina ahy, dia nakatona in ahy. Ary, amin 'ny anaran' ny Tompo, Efa namaly azy.
117:12 Nanodidina ahy tahaka ny balala, ary nandoro tahaka ny afo teny amin'ny tsilo. Ary, amin 'ny anaran' ny Tompo, Efa namaly azy.
117:13 Rehefa nanosika, Nazerany aho mba lavo. Kanefa ny Tompo nanainga ahy.
117:14 Jehovah no heriko sy ny fiderana Ahy. Ary efa famonjena ahy Izy.
117:15 Nisy feo fifaliana ny famonjena Ao an-dain'ny marina.
117:16 Ny tanana ankavanan'i Jehovah efa nahatonga hatsaran-toetra. Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misandratra ahy. Ny tanana ankavanan'i Jehovah efa nahatonga hatsaran-toetra.
117:17 Tsy ho faty aho, fa izaho kosa velona. Ary izaho hanambara ny asan'i Jehovah.
117:18 Rehefa famaizana an'i, ny Tompo hofaizako ahy. Nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana.
117:19 Vohay ny vavahady ny rariny ho ahy. Dia hiditra izy ireo, Aho, fa hanaiky an'i Jehovah.
117:20 Ity no vavahadin'ny Tompo. Ny marina no hiditra eo anilany izy.
117:21 No hiderako anao, satria efa renareo tamiko. Ary ianao efa famonjena ahy.
117:22 Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano nandà, izany no tonga fehizoro.
117:23 Ny Tompo no nanao izany, Ary dia mahagaga teo imasontsika.
117:24 Ity no andro nataon'i Jehovah. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ao.
117:25 Tompo O, omeo ny famonjena ahy. Tompo O, hanome fanambinana tsara.
117:26 Sambatra izay tonga amin 'ny anaran' ny Tompo. No itsofanay rano anareo tamin'ny trano 'ny Tompo.
117:27 Ny Tompo no Andriamanitra, ary efa nanazava antsika. Mametraka fotoam-pivavahana eo anivon'ny vahoaka ny mikitroka, hatrany amin 'ny tandroky ny alitara.
117:28 Ianao no Andriamanitro, Aho, fa hanaiky ho anao. Ianao no Andriamanitro, ary hanandratra anao. No hiderako anao, fa efa nanaraka ahy. Ary ianao efa famonjena ahy.
117:29 Hidera ny Tompo, fa tsara Izy, Fa mandrakizay ny famindram-pony no.

Salamo 118

(119)

118:1 Haleloia. ALEFA. Sambatra ny immaculate an-dalana, Izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah.
118:2 Sambatra izay mandinika ny teni-vavolombelony. Izy ireo mitady Azy amin'ny fony rehetra.
118:3 Ho an'ireo izay mpanao meloka fa tsy nandeha tamin'ny làlany.
118:4 Efa baiko ny didinao mba hotehirizina tsara indrindra.
118:5 Enga anie ka mba ho ny fomba mivantana, mba hitandrina ny fanamarinana.
118:6 Avy eo dia tsy ho menatra, raha Hijery ho any ny didinao rehetra.
118:7 No hiderako Anao amin'ny fahamarinan-toetra-po. Amin'izao fomba izao, Efa nianatra ny didim-pitsarana ny rariny.
118:8 Aho mba hitandrina ny fanamarinana. Aza manary ahy tokoa.
118:9 BETH. Ahoana no nanitsy ny tanora ny fomba? Amin'ny fitandremana ny teninao.
118:10 Tamin'ny foko rehetra, Efa nitady anao. Aza avela ho noroahina hiala amin'ny didinao aho.
118:11 Nafeniko ny fahaiza-miteny ao am-poko, Mba tsy hanotako aminao.
118:12 Sambatra ianao, Tompo O. Ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:13 Ny molotro, Izaho no efa nilaza Ny fitsipika rehetra naloaky ny vavanao.
118:14 Efa tia ny lalan'ny teni-vavolombelonao, toy ny hoe amin'ny harena rehetra.
118:15 Aho, dia ho nampianarina ny didinao, fa Izaho no mandinika ny lalanao.
118:16 Izaho hisaintsaina ny fanamarinana. Tsy hohadinoiko ny teninao.
118:17 fifanarahana. Hamaly ny mpanomponao, dia hamelona ahy; fa Izaho no hitandrina ny teny.
118:18 Maneho ny masoko, ary Izaho kosa mba diniho ny fahagagana ao amin'ny lalànao.
118:19 Vahiny aho eto an-tany. Aza afenina ahy ny didinao.
118:20 Fanahiko naniry mba maniry ny fanamarinana amin'ny fotoana rehetra.
118:21 Efa niteny mafy ny mpirehareha. Ireo izay mivily miala ny didinao voaozona.
118:22 Ento miala amin'ny fahafaham-baraka sy ny fanamavoana, fa efa nitady ny teni-vavolombelonao.
118:23 Fa na dia ny mpitondra nipetraka ka niteny hamely ahy. Fa ny mpanomponao efa nampianarina ny fanamarinana.
118:24 Fa ny teni-vavolombelonao koa no fisaintsainako, ary ny fanamarinana dia ny torohevitro.
118:25 Daleta. Fanahiko mifikitra amin'ny lampivato. Velomy aho araka ny teninao.
118:26 I Ny lalako no nolazaiko, ary efa nanaraka ahy. Ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:27 Ampianaro ahy teny an-dalana ny fanamarinana, ary Izaho ho nampianarina ny fahagagana.
118:28 Fanahiko rendrehana noho ny fisasarana. Hamarino amiko amin'ny teny.
118:29 Esory ny lalan'ny ratsy amiko, ary mamindrà fo amiko araka ny lalànao.
118:30 Izaho efa nifidy ny lalan'ny fahamarinana. Tsy mba hadinoiko ny didim-pitsaranao.
118:31 Efa mankatò ny teni-vavolombelonao, Tompo O. Aza ho vonona ny hampahamenatra ahy.
118:32 Efa nihazakazaka tamin'ny lalan'ny didinao, rehefa malalaka ny foko.
118:33 HE. Tompo O, mametraka ny lalàna eo anatrehako, ny lalan'ny ny fanamarinana, ary Izaho kosa hanontany foana ao.
118:34 Ampianaro aho, fa Izaho no mandinika ny lalànao. Fa Izaho no hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho.
118:35 Ento aho araka ny lalan'ny didinao, fa efa niriko ity.
118:36 Manenjana ny foko tamin'ny teni-vavolombelonao, fa tsy amin'ny avarice.
118:37 Mihodina ny masoko lasa, Fandrao hahita izay zava-poana. Velomy aho amin'ny fomba.
118:38 Station ny fahaiza-miteny amin'ny mpanomponao, miaraka amin'ny tahotra.
118:39 Handringana ny henatra, izay efa nakarina, fa ny didim-pitsaranao no mahafinaritra.
118:40 Indro, Efa manina ny didinao. Velomy aho amin'ny rariny.
118:41 VAU. Ary aoka ny famindram-ponao hanafotra ahy, Tompo O: ny famonjenao araka ny fahaiza-miteny.
118:42 Ary Izaho dia hamaly ny olona Mandatsa ahy amin'ny alalan'ny teny, fa efa nanantena ny teny.
118:43 Ary aza manaisotra tokoa ny teny fahamarinana ny vavako. Fa in ny didim-pitsaranao, No antenaiko mihoatra fanantenana.
118:44 Ary Izaho foana hitandrina ny lalànao, amin'izao fiainana izao sy mandrakizay mandrakizay.
118:45 Ary efa nirenireny hatraiza hatraiza, satria aho nitady ny didinao.
118:46 Ary niresaka momba ny teni-vavolombelonao eo anatrehan'ny mpanjaka, ary Izaho tsy resin-kenatra.
118:47 Ary nisaintsaina ny didinao, izay tia.
118:48 Ary Izaho dia nanangan-tanana ny didinao, izay tia. Ary dia nampianarina ny fanamarinana.
118:49 ZAIN. Tsarovy ny teninao tamin'ny mpanomponao, izay nomenao Ahy fanantenana.
118:50 Izany no nampionona ahy tamin'ny fahafaham-baraka, noho ny teny efa velona indray ny ahy.
118:51 Ny mpirehareha fihetsika avokoa iniquitously, ary izaho anefa dia tsy niala ny lalànao.
118:52 Nantsoiko an-tsaina ny didim-pitsaranao fahiny, Tompo O, ary izaho nampionona.
118:53 Faintness no mahazo ahy, noho ny mpanota, ireo izay mahafoy ny lalànao.
118:54 Ny fanamarinana dia ny foto-kevitra mendrika ny hira, eo amin'ny fitoerana fivahiniako.
118:55 Nandritra ny alina, Mahatsiaro ny anaranao aho, Tompo O, ary ny lalànao foana aho.
118:56 Izany no nanjo ahy satria nitady ny fanamarinana.
118:57 Heta. Tompo O, anjarako, Efa nilaza aho fa hitandrina ny lalànao.
118:58 Efa nivavaka ny tavanao amin'ny foko rehetra aho. Mamindrà fo amiko araka ny teninao.
118:59 Efa nandinika ny fomba, ka dia mamerina ny tongotro ho amin'ny teni-vavolombelonao.
118:60 Efa voavoatra, ary tsy mbola sahiran-tsaina, ka dia mba hitandrina ny didinao.
118:61 Ary ny tady ny ratsy fanahy no nanodidina ahy, ary tsy mba hadinoiko ny lalànao.
118:62 Nifoha tamin'ny misasakalina mba manaiky ho anao, noho ny fitsaran 'ny fanamarinana.
118:63 Aho miray anjara amin'ny rehetra izay matahotra Anao sy izay mitandrina ny didinao.
118:64 ny tany, Tompo O, dia feno ny famindram-ponao. Ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:65 Teta. Dia Ilay nanisy soa ny mpanomponao, Tompo O, araka ny teninao.
118:66 Ampianaro ahy ny hatsaran-toetra sy ny fitsipi-pifehezana sy ny fahalalana, fa ny didinao no itokiako.
118:67 Fony tsy mbola nanetry tena,, I nanao fahadisoana; noho io, Izaho efa nitandrina ny teninao.
118:68 Tsara ianao, dia in ny hatsaran-toetranao ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:69 Ny heloky ny mpirehareha efa maro ny ahy. Koa raha mandinika ny didinao amin'ny foko manontolo.
118:70 Ny fony, tsy nisy curdled toy ny ronono. Marina tokoa, Aho ary misaina ny ny lalànao.
118:71 Tsara ho ahy fa nanetry tena ahy, dia mba mianatra ny fanamarinana.
118:72 Ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena arivo sy ny farantsa volafotsy.
118:73 IOD. Ny tananao ihany no namorona ahy sy namboatra ahy. Ampianaro aho, ary Izaho hianarako ny didinao.
118:74 Izay matahotra Anao hahita Ahy, ary hifaly. Fa efa be dia be nanantena amin'ny teny.
118:75 fantatro, Tompo O, fa ny didim-pitsaranao ny rariny. Ary amin'ny fahamarinanao, efa nanetry tena ahy.
118:76 Aoka sitrakareo ary ny famindram-po izay Nampahery ahy, araka ny fahaiza-miteny amin'ny mpanomponao.
118:77 Aoka ny fangoraham-po hanatona ahy, ary Izaho ho velona. Fa ny lalànao Fisaintsainako.
118:78 Aoka ho menatra ny mpirehareha, fa tsy ara-drariny izy ireo nanao ratsy tamiko. Fa izaho kosa dia ho nampianarina ny didinao.
118:79 Aoka izay matahotra anao hiverina amiko, miaraka amin'ireo izay mahalala ny teni-vavolombelonao.
118:80 Aoka ny foko ho ao amin'ny fanamarinana immaculate, ka mba tsy ho menatra.
118:81 CAPH. Ny fanahiko dia nihozongozona amin'ny famonjenao, mbola ao ny teninao, No antenaiko mihoatra fanantenana.
118:82 Ny masoko efa tsy ao amin'ny fahaiza-miteny, nanao hoe:, "Rahoviana no hampionona ahy?"
118:83 Fa efa tahaka ny siny hoditra ao amin'ny fanala. Tsy mba hadinoiko ny fanamarinana.
118:84 Hoatrinona no andron'ny mpanomponao? Rahoviana no hitondra didim-pitsarana ireo izay manenjika ahy?
118:85 Ny iniquitous anganongano efa niteny tamiko. Fa izy ireto no tsy tahaka ny lalànao.
118:86 Ny didinao rehetra marina. Izy ireo no manenjika Ahy tsy ara-drariny: hanampy ahy.
118:87 Efa saika nandevona ahy eto an-tany. Nefa Izaho tsy mba nahafoy ny didinao.
118:88 Velomy aho araka ny famindram-ponao. Dia hitandrina ny teni-vavolombelona naloaky ny vavanao.
118:89 LAMED. Tompo O, ny teninao mitoetra mafy any an-danitra, ho an'ny mandrakizay.
118:90 Ny fahamarinana dia avy amin'ny taranaka fara-mandimby. Efa nanorina ny tany, ary mbola mafy.
118:91 By ny ôrdônansy, ny andro maharitra. Fa ny zavatra rehetra dia eo amin'ny asa fanompoana ho anao.
118:92 Raha ny lalànao ka tsy mbola nisy ny eritreritro, Azonao aho Dia maty tamin'ny ny fahafaham-barakako.
118:93 Tsy hohadinoiko ny fanamarinana, mandrakizay. Fa ireny zavatra ireny, efa enlivened ahy.
118:94 anao aho. Hanatanteraka ny famonjena ahy. Fa efa nanontany an-fanamarinana.
118:95 Ny mpanota Miandry ahy, mba hamongotra ahy. Efa fantany ny teni-vavolombelonao.
118:96 Efa hitako ny faran'ny consummation ny zava-drehetra. Ny didy indrindra malalaka.
118:97 MEM. Ahoana no tiako ny lalànao, Tompo O? Ny Fisaintsainako mandrakariva.
118:98 By ny didy, Efa nataonao afaka mahita lavitra, mihoatra noho ny fahavaloko. Fa amiko mandrakizay.
118:99 Efa nahalala mihoatra noho ny mpampianatra ahy rehetra. Fa ny teni-vavolombelonao no fisaintsainako.
118:100 Efa azon'ny anti-panahy any an-dafin'ny. Fa efa nitady ny didinao.
118:101 Efa voarara ny tongotro tsy ho amin'izay lalàn-dratsy, ka dia mba hitandrina ny teny.
118:102 Tsy mba mivily miala ny didim-pitsaranao, satria efa nametraka lalàna ho ahy.
118:103 Endrey ny hamamin'ny no fahaiza-miteny amin'ny lanilaniko, kokoa izany noho ny tantely ato am-bavako!
118:104 Nahazo fahalalana aho araka ny didinao. Noho io, Halako zavatra rehetra ny heloka.
118:105 NOW. Ny teninao no fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalana alehako.
118:106 Efa nianiana azy, ary toy izany koa aho tapa-kevitra ny hitandrina ny fitsipika ny rariny.
118:107 Efa nanetry tena tanteraka, Tompo. Velomy aho araka ny teninao.
118:108 Ataovy-tsitrapo aloaky ny vavako fanatitra tsara mahafinaritra, Tompo, Ary ampianaro ahy ny fitsipikao.
118:109 Ny fanahiko foana an-tanako, ary tsy mba hadinoiko ny lalànao.
118:110 Ny mpanota no nanendreko fandrika hamandrihany ahy, nefa mbola tsy niala ny didinao.
118:111 Efa nahazo ny teni-vavolombelonao ho lova ho mandrakizay, satria ireny no fifalian'ny foko.
118:112 Apetrako ny foko hanao ny fanamarinana mandrakizay, toy ny valiny.
118:113 SAMECH. Halako ny iniquitous, ary efa tia ny lalànao.
118:114 Ianao no Mpanampy sy ny mpanohana. Ary ao ny teninao, Indrindra aho nanantena.
118:115 Miala amiko, ianao mamohehatra ireo. Ary Izaho handinika ny didin 'Andriamanitro.
118:116 Tohàny aho araka ny fahaiza-miteny, ary Izaho ho velona. Ary aoka tsy ho menatra eo no antenaiko.
118:117 Ampio aho, ary Izaho no ho voavonjy. Ary no hosaintsainiko mandrakariva ny fanamarinana.
118:118 Efa tsinontsinona ireo rehetra izay lavo niala ny didim-pitsaranao. Fa ny fikasany dia tsy ara-drariny.
118:119 Nihevitra ny mpanota rehetra eto an-tany mba ho mpandika lalàna. Noho izany, No itiavako ny teni-vavolombelonao.
118:120 Pierce ny nofoko amin'ny fahatahorana, fa Izaho no matahotra ny fitsaranao.
118:121 AIN. Vitako marina sy mahitsy. Aza manolotra ahy ho an'ireo izay manendrikendrika ahy.
118:122 Tohano ny mpanomponao amin'izay tsara. Ary aza mamela ny mpirehareha mitady hanendrikendrika ahy.
118:123 Ny masoko efa tsy amin'ny famonjenao sy ny fahaiza-miteny ny rariny.
118:124 Ataovy amin'ny mpanomponao araka ny famindram-ponao, Ary ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:125 Izaho no mpanomponao. Ampianaro aho, ka dia mba ho fantatro ny teni-vavolombelonao.
118:126 Izao no fotoana hanao zavatra, Tompo O. Efa dissipated ny lalànao.
118:127 Noho izany, No itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena sy ny topaza.
118:128 Noho io, Nasaina aho amin'ny olona rehetra ny didinao. Dia natao ho an'ny rehetra fankahalana fomba iniquitous.
118:129 Phe. Mahagaga ny teni-vavolombelonao. Noho izany, ny fanahiko no mandinika ny azy ireo.
118:130 Ny fanambarana ny teny manazava, Ary ny fahiratan-tsaina, manome zaza amim-behivavy.
118:131 Niloa-bava aho ka mby teo fofonaina, fa ny didinao no sitrako.
118:132 Faly mijery aho ka mamindrà fo amiko, araka ny fitsarana izay tia ny anaranao.
118:133 Hitarika ny diako araka ny fahaiza-miteny, ary aoka tsy hisy tsy rariny hanapaka ahy.
118:134 Vonjeo amin'ny manaratsy olona, ka dia mba hitandrina ny didinao.
118:135 Ataovy ny tavanao amin'ny mpanomponao hamirapiratra aminy, Ary ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:136 Ny masoko efa niparitaka toy ny loharano miboiboika, satria tsy mitandrina ny lalànao.
118:137 sade. Hianao no marina, Tompo O, ary ny fitsarana ny marina.
118:138 Efa nandidy ny rariny: ny teni-vavolombelonao sy ny fahamarinanao bebe kokoa izany.
118:139 Ny zotom-po efa nahamaro ahy levona, noho ny fahavaloko efa nanadino ny teny.
118:140 Ny fahaiza-miteny, tsy nisy be enflamed, ary ny mpanomponao efa tia azy.
118:141 Mbola tanora aho, ary tsinontsinona. Nefa tsy mba hadinoiko ny fanamarinana.
118:142 Ny rariny dia ny rariny ho an'ny rehetra mandrakizay, ary ny lalànao dia fahamarinana.
118:143 Fahoriana sy fahaterena no nahita ahy. Ny didinao no fisaintsainako.
118:144 Ny teni-vavolombelonao dia rariny ho mandrakizay. Ampianaro aho, ary Izaho ho velona.
118:145 COPH. Dia niantso tamin'ny foko rehetra. hihaino ahy, Tompo O. Izaho dia hangataka noho ny fanamarinana.
118:146 Dia niantso anao. Vonjeo aho, ka dia mba hitandrina ny didinao.
118:147 I tonga voalohany eo amin'ny fahamatorana, ary noho izany dia niantso. Fa ao an-teny, No antenaiko mihoatra fanantenana.
118:148 Nialoha ny masoko ny maraina ho anao, ka Mba hisaintsainako eo amin'ny fahaiza-miteny.
118:149 Henoy ny feoko araka ny famindram-ponao, Tompo O. Ary dia hamelona ahy araka ny fitsarana.
118:150 Ireo izay manenjika ahy efa manakaiky ny heloka, fa efa nentina lavitra ny lalànao.
118:151 Manakaiky Anao, Tompo O, ary ny lalany marina.
118:152 Efa fantatra hatramin'ny voalohany momba ny fijoroana ho vavolombelona. Fa ianareo no nanorina azy any amin'ny mandrakizay.
118:153 Res. Jereo ny fahafaham-baraka, ka vonjeo aho, fa tsy manadino ny lalànao.
118:154 Tsarao ny rariny ka vonjeo. Velomy aho noho ny fahaiza-miteny.
118:155 Lavitra ny famonjena ny mpanota, satria tsy nanontany ny momba ny fanamarinana.
118:156 Maro ny famindram-po, Tompo O. Hiaina ao aho araka ny fitsarana.
118:157 Maro ireo izay manenjika ahy, ary nampidi-doza tamiko. Tsy mba niala tamin'ny teni-vavolombelonao.
118:158 Hitako ny prevaricators, ary mihalevona. Fa izy ireo tsy nitandrina ny teninao.
118:159 Tompo O, jereo ny fomba no itiavako ny didinao. Velomy aho in ny famindram-ponao.
118:160 Ny fiandohan'ny ny teninao no fahamarinana. Rehetra ny fitsaran 'ny fahamarinana dia ho mandrakizay.
118:161 fahotana. Ny mpitarika aza dia nanenjika ahy tsy ahoan-tsy. Ary ny foko dia Gaga sy natahotra ny teny.
118:162 Ho faly ny fahaiza-miteny, toy ny olona iray izay efa hita babo maro.
118:163 Efa nanao mankahala ny heloka, ary efa ho zava-betaveta izany. Nefa tiako ny lalànao.
118:164 Impito isan'andro, I nilaza fiderana ho anao momba ny didim-pitsarana ny rariny.
118:165 Ireo izay tia ny lalànao Be fiadanana, ary tsy misy tantara ratsy ho azy ireo.
118:166 No andrasako noho ny famonjena, Tompo O. Sady tiako ny didinao.
118:167 Ny fanahiko tsy mitsahatra ny teni-vavolombelonao sy efa tia azy ireo fatratra tokoa.
118:168 Ny nanompoako ny didinao sy ny teni-vavolombelonao. Fa ny lalan-kalehako dia eo anatrehanao eo imasonao.
118:169 Tau. Tompo O, dia aoka hanatona ny fifonako eo imasonao. Omeo ahy ny fahiratan-tsaina, araka ny fahaiza-miteny.
118:170 Aoka ny fanangonan-tsonia hiditra eo anatrehanao. Afaho aho araka ny teninao.
118:171 Ny hira hotosako avy molotro, rehefa no ampianaro ahy ny fanamarinana.
118:172 Ny lela no manonona ny fahaiza-miteny. Fa ny didinao rehetra rariny.
118:173 Aoka ny tananao ho Mamonjy ahy. Fa efa nifidy ny didinao.
118:174 Tompo O, Efa manina ny famonjenao, ary ny lalànao Fisaintsainako.
118:175 Ho velona ny aiko ka hidera Anao, ary ny didim-pitsaranao no hanampy ahy.
118:176 Efa nania aho toy ny ondry very izay. Mitadiava ny mpanomponao, fa tsy mba hadinoiko ny didinao.

Salamo 119

(120)

119:1 A Canticle in dingana. Rehefa olana, Dia nitaraina tamin'i Jehovah, dia mamaly ahy.
119:2 Tompo O, nanafaka ny fanahiko tamin'ny molotry ny heloka sy ny lela mamitaka.
119:3 Inona no homena anao, na inona no homena anareo, fa lela mamitaka?:
119:4 ny zana-tsipìka maranitra ny mahery vaika, miaraka amin'ny vainafo fandravana.
119:5 Idiran-doza aho, ho an'ny nitoeran'ny efa maharitra. Izaho nanompo ny mponina any Kedara.
119:6 Fanahiko efa hatramin'ny ela ny vahiny.
119:7 Amin'ny olona nankahala fihavanana, Am-pilaminana aho. Rehefa niteny taminy, dia niady tamiko tsy ahoan-tsy.

Salamo 120

(121)

120:1 A Canticle in dingana. Izaho efa nanangan-ny masoko ho amin'ny tendrombohitra; dia avy any fanampiana ho avy amiko.
120:2 Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Tompo, Izay nanao ny lanitra sy ny tany.
120:3 Enga anie izy tsy hamela ny tongotrao mba hangozohozo, ary enga anie tsy rendremana, izay miaro anao.
120:4 Indro, izay miaro ny Isiraely tsy matory, na rendrehana.
120:5 Jehovah no Mpiaro anao, Jehovah no fiarovana, ambony ny tananao ankavanana.
120:6 Ny masoandro tsy mba handoro anao nony andro, Na ny volana nony alina.
120:7 Ny Tompo miaro anao amin'ny ratsy rehetra. Enga anie ny Tompo, hiaro ny fanahinao.
120:8 Enga anie ny Tompo hiaro ny fidirana sy ny fivoahana, hatramin'izao ankehitriny izao, ary eny, mandrakizay.

Salamo 121

(122)

121:1 A Canticle in dingana. Faly aho tao amin'ny zavatra izay nilaza tamiko: "Isika dia handeha ho ao an-tranon'i Jehovah."
121:2 Ny tongotray efa mijoro eo an-kianjanao, Ry Jerosalema.
121:3 Jerosalema efa vita Tahaka ny tanàna, izay fandraisana anjara dia ho tenany.
121:4 Fa ho any amin'io toerana io, ny foko niakatra, ny foko 'ny Tompo: ny fijoroana ho vavolombelona ny Isiraely, mba manaiky ny anaran 'ny Tompo.
121:5 Fa amin 'izany toerana, seza efa nipetraka amin'ny fitsarana, seza eo ambonin'ny tranon'i Davida.
121:6 Fanangonan-tsonia ho an'ny zavatra izay ho fiadanana ho an'i Jerosalema, ary ho be dia be ho an'ireo izay tia anao.
121:7 Fiadanana anie ho ao amin'ny hatsaran-toetra, ary betsaka ao amin'ny tilikambonao.
121:8 Noho ny ny rahalahiko ary ny mpiara-monina, Niresaka momba anao soa aman-tsara.
121:9 Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika, Nitady zava-tsoa ho anao.

Salamo 122

(123)

122:1 A Canticle in dingana. Izaho efa nanangan-masoko ho anao, izay mitoetra any an-danitra.
122:2 Indro, toy ny fijerin'ny ny mpanomponao an-tanan 'ny tompony, toy ny fijerin'ny ny andevovavy no eo an-tànan'ny tompovaviny, toy izany ny mason'Andriamanitra dia mijery ny Tompo Andriamanitsika, mandra-Mety ho feno famindram-po amintsika.
122:3 Mamindrà fo aminay, Tompo O, Mamindrà fo aminay. Fa efa feno tanteraka tsinontsinona.
122:4 Fa ny fanahinay efa be feno. Isika no fahafaham-baraka izay hanam-be sy ny tsinontsinona ny mpirehareha.

Salamo 123

(124)

123:1 A Canticle in dingana. Raha toa ny Tompo tsy nomba antsika, Aoka ny Isiraely hanao hoe izany:
123:2 raha toa ny Tompo tsy nomba antsika, Raha nitsangana hamely antsika ny,
123:3 angamba dia ho nitelina antsika velona. Rehefa ny fahatezerana dia tezitra aminay,
123:4 angamba ny rano ho rotidrotiky anay.
123:5 Ny fanahintsika dia nandeha namaky ny renirano. Angamba, ny fanahintsika mihitsy aza nandeha namaky ny rano tsy azo leferina.
123:6 Sambatra ny Tompo, Izay tsy nanolotra antsika ho amin'ny ratsy ny nify.
123:7 Ny fanahintsika dia efa keriny toy ny tsikirity amin'ny fandriky ny mpihaza ny. Ny fandrika Efa tapaka, ary efa afaka.
123:8 Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'ny Tompo, Izay nanao ny lanitra sy ny tany.

Salamo 124

(125)

124:1 A Canticle in dingana. Ireo izay mahatoky ny Tompo dia ho toy ny tendrombohitra Ziona. Tsy ho taitra noho ny mandrakizay, izay monina
124:2 tany Jerosalema. Tendrombohitra manodidina azy. Ary ny Tompo manodidina ny vahoakany, hatramin'izao ankehitriny izao, ary eny, mandrakizay.
124:3 Fa ny Tompo dia tsy hamela ny tsorakazon'ny mpanota mba hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina, ka ny marina mba tsy hanitatra ny tànany nanandrify ny heloka.
124:4 Manaova soa, Tompo O, ny tsara sy ny mahitsy fo.
124:5 Fa izay mivily ho adidy, ny Tompo dia hitarika any amin'ny mpanao ratsy. Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.

Salamo 125

(126)

125:1 A Canticle in dingana. Rehefa niverina ny Tompo an 'i Ziona avy tamin'ny fahababoany, dia tonga toy ireo izay efa nampionona.
125:2 Ary ny vavany dia feno ny tamin'ny fifaliana sy ny lela Koa amin'ny fifaliana. Avy eo dia holazaina any amin'ny firenena: "Ny Tompo dia nanao zava-dehibe ho azy ireo."
125:3 Ny Tompo dia nanao zava-dehibe ho antsika. Ka dia faly isika.
125:4 Niova fo anay avy amin'ny fahababoana, Tompo O, toy ny riaka any atsimo.
125:5 Ireo izay mamafy am-pitomaniana Dia hijinja am-fifaliana.
125:6 Rehefa niala, dia nivoaka izy ka nitomany, mamafy ny ambioka.
125:7 Fa rehefa niverina, izy ireo ho tonga amin'ny fifaliana, mitondra ny amboara.

Salamo 126

(127)

126:1 A Canticle in dingana: 'i Solomona. Raha tsy ny Tompo no nanao ny trano, manangana azy ireo izay tsy nisasatra foana. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, izay miaro azy mijery zava-poana.
126:2 Koa very maina izay hitsangana eo anatrehan'ny mazava, fa na mifoha ianao rehefa avy nipetraka, ianareo izay mandinika ny mofo ny alahelo. kosa, ihany ho an'ny malalany, dia hatory.
126:3 Indro, ny lovan'i Jehovah no zanany, ny valim-pitia dia ny ateraky ny kibo.
126:4 Toy ny zana-tsipìka eny an-tanan'ny mahery vaika, toy izany no zanakalahin'i 'ireo izay efa nandroaka.
126:5 Sambatra ny olona izay nameno ny faniriany avy ireo zavatra ireo. Tsy ho menatra rehefa miresaka amin'ny fahavalo eo am-bavahady.

Salamo 127

(128)

127:1 A Canticle in dingana. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah, izay mandeha amin'ny lalany.
127:2 Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananareo. Sambatra ianao, ka dia ho soa ianao.
127:3 Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka be dia be teo amin'ny lafiny roa ao an-tranonao. Ny zanakao-lahy dia tahaka ny hazo oliva tanora manodidina ny latabatra.
127:4 Indro, dia ho toy izany ny olona hitahiana Izay matahotra ny Tompo.
127:5 Enga anie ny Tompo hitahy anao avy any Ziona, ary enga anie ianao hahita ny zava-tsoa avy tany Jerosalema, amin'ny andro rehetra hiainanao.
127:6 Ary enga anie ianao hahita ny zanaky ny lahy. Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.

Salamo 128

(129)

128:1 A Canticle in dingana. Matetika izy ireo no niady ahy hatry ny fony aho mbola tanora, Aoka ny Isiraely hanao hoe:
128:2 Matetika izy ireo no niady ahy hatry ny fony aho mbola tanora, nefa tsy haharesy ahy.
128:3 Ny mpanota no nanao fabrications ao ambadiky lamosiko. Efa maro ny helony.
128:4 Ny marina dia ny Tompo hanapaka ny vozon'ny ny mpanota.
128:5 Aoka izay rehetra mankahala an'i Ziona ho menatra sy nitodika backwards.
128:6 Aoka ho tahaka ny ahitra eo ny tampon, izay malazo alohan'ny azo hongotana:
128:7 izany, mijinja izay tsy mameno ny tànany ka Ary ilay nanangona amboara mameno tsy an-tratrany.
128:8 Ary ireo izay tsy nandalo nanao taminy hoe:: "Hotahin'i Jehovah anie ianareo. No itsofanay rano anareo amin 'ny anaran' ny Tompo. "

Salamo 129

(130)

129:1 A Canticle in dingana. Avy amin'ny lalina, Izaho efa niantso anao, Tompo O.
129:2 Tompo O, henoy ny feoko. Aoka ny sofinao hihaino tsara ny feon'ny fifonako.
129:3 Raha ianao, Tompo O, dia hanaraka heloka, izay, Tompo O, mety foana?
129:4 Fa ao aminao, misy ny famelan-keloka, ary noho ny lalànao, I naharitra aminareo, Tompo. Ny fanahiko dia naharitra ao amin'ny Teniny.
129:5 Ny fanahiko no nanantena ny Tompo.
129:6 Avy fiambenana maraina, na dia mandra-pahalin'ny andro, Aoka ny Isiraely manantena ao amin'ny Tompo.
129:7 Fa eo amin'i Jehovah misy famindram-po, ary ny fehiny dia misy be fanavotana.
129:8 Ary Izy no hanavotra ny Isiraely Ho afaka amin'ny helony rehetra.

Salamo 130

(131)

130:1 A Canticle in dingana: Davida. Tompo O, ny foko tsy hisandratra, ary ny masoko dia tsy natsangana. Tsia, fa tsy nandeha tamin'ny lehibe, na amin'ny fahagagana mihoatra ahy.
130:2 Fony aho tsy fanetren-tena amin'ny eritreritra, Dia natopiko ny fanahiko. Toy ny olona iray izay efa nosarahi-nono avy any ny reniny, toy izany no valiana dia ny fanahiko.
130:3 Aoka ny Isiraely ô, manantenà an'i Jehovah, hatramin'izao ankehitriny izao, ary eny, mandrakizay.

Salamo 131

(132)

131:1 A Canticle in dingana. Tompo O, tsarovy Davida sy ny fahalemem-panahy,
131:2 Sy ny fianianany tamin'i Jehovah, nanaovany ny voady ho an'Andriamanitr'i Jakoba:
131:3 Aho, dia tsy mahazo miditra amin'ny trano-lay tranoko, na hiakatra ho ao amin'ny fandriam izay mandry;
131:4 Aho, dia tsy havelako hatory ny masoko, tsy ho rendrehana ny hodi-masoko
131:5 ka mialà sasatra ny ny tempoly, Mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehovah, ny trano ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
131:6 Indro, nandre azy tany Efrata. Izahay nahita azy tao amin'ny saha ny ala.
131:7 Dia hiditra ao an-trano-lay. Dia mankafy any amin'ny tany izay nitsangana ny tongony.
131:8 Mitsangàna, Tompo O, ao amin'ny fialan-tsasatra. Ianao sy ny fiaran'ny ny hanamasinana.
131:9 Aoka ny mpisoronao hirafy fahamarinana, ary aoka ny olonao masina hifaly.
131:10 Noho ny amin'i Davida mpanomponao, aza mivily maina ny tavan'ny ny Kristy.
131:11 Ny Tompo dia nianiana tamin'i Davida ny marina, ary tsy handiso fanantenana: No hapetrako eo amin'ny seza fiandriananao avy amin'ny vokatry ny rohim-pirazanana.
131:12 Raha ny zanakao, dia hitandrina ny fanekeko sy ireo, ny fijoroana ho vavolombelona, izay hampianatra azy ireo, dia ny zanany lahy hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao eny, mandrakizay.
131:13 Fa Jehovah efa nifidy an'i Ziona. Efa nifidy azy ho toy ny fonenany.
131:14 Ity no toerana fitsaharako, mandrakizay doria. Eto dia honina, fa efa nifidy azy.
131:15 Rehefa nitso-drano, Hitahy azy Aho mpitondratena. Hovokisako hanina ny malahelo ao aminy.
131:16 Ao dia hampitafiko famonjena Ny mpisorona ao, ary ny olo-masina hifaly amin'ny fifaliana lehibe.
131:17 Ery, Dia hamokatra iray tandroka ho an'i Davida. Ery, I Sy hanamboarako jiro ho an'ny Kristy.
131:18 Dia ny fahavalony hampitafiko-kenatra avokoa. Fa ny fanamasinana, dia hiroborobo eo aminy.

Salamo 132

(133)

132:1 A Canticle in dingana: Davida. Indro, ny fomba tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy-monina-piraisan-tsaina.
132:2 Tahaka ny menaka manitra izany tamin'ny ny lohany izay nidina ho any amin'ny volombava, ny somotr'i Arona, izay nidina ho any ny somotraviavin-dambany.
132:3 Tahaka ny ando any Hermona, izay nidina avy any an-tendrombohitra Ziona. Fa amin 'izany toerana, ny Tompo dia nandidy ny fitahiana, ary ny fiainana, na dia hatrany amin mandrakizay.

Salamo 133

(134)

133:1 A Canticle in dingana. Indro, Misaora an'i Jehovah ankehitriny, ianareo rehetra mpanompon'ny Tompo, izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, tao an-kianjan'ny tranon'Andriamanitsika.
133:2 Ao amin'ny alina, Manandrata ny tananareo ho amin'ny fahamasinana, ka misaora an'i Jehovah.
133:3 Enga anie ny Tompo, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, Hitahy anao avy any Ziona.

Salamo 134

(135)

134:1 Haleloia. Miderà ny anaran 'ny Tompo. ianareo mpanompo, midera ny Tompo.
134:2 Hianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah, tao an-kianjan'ny tranon'Andriamanitsika:
134:3 midera ny Tompo, fa ny Tompo tsara. Mankalazà ny anarany, fa mamy.
134:4 Fa Jehovah efa nifidy an'i Jakoba ho azy, Isiraely ho rakitra soa ho.
134:5 Fa fantatro fa lehibe Jehovah, ary ny Andriamanitra dia eo anoloan'ny andriamanitra rehetra.
134:6 Ny zavatra rehetra na inona na inona izay sitrapony, ny Tompo no: any an-danitra, eto an-tany, any an-dranomasina, ary tamin'ny tany rehetra ny fitoerana lalina.
134:7 Mitarika rahona avy any amin'ny faran'ny tany. Izy no namorona ny helatra ao amin'ny orana. Efa namoaka ny rivotra avy ao amin'ny trano fitehirizany.
134:8 Ary namely ny voalohan-terak'i Egypta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy.
134:9 Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao Izy, O Ejipta: amin'i Farao sy ny mpanompony rehetra.
134:10 Izy no namely firenena maro, ary efa hovonoina mpanjaka mahery:
134:11 Sihona, mpanjakan'ny Amorita, ary dia, mpanjakan'i Basana, Ary ny fanjakan'i Kanana.
134:12 Ary ny taniny nomeny ho lova, ho lovan'ny Isiraely olony.
134:13 Ny anaranao, Tompo O, dia any amin'ny mandrakizay. ny fahatsiarovana, Tompo O, dia hatramin'ny taranaka fara mandimby.
134:14 Fa Jehovah hanome rariny ny olony, dia ho nangataka ny mpanompony.
134:15 Ny sampin'ny jentilisa dia volafotsy sy volamena, ny asan'ny an-tànan'ny olona.
134:16 Manam-bava izy ireo, fa aza manao. Mana-maso, ary tsy mahita.
134:17 Manan-tsofina izy ireo, ary tsy mandre. Fa tsy misy fofonaina ao am-bavany.
134:18 Aoka ireo izay manao azy ho tonga tahaka azy ireo, sy izay rehetra matoky azy.
134:19 Misaora an'i Jehovah, Ry mpianakavin 'i Isiraely. Misaora an'i Jehovah, Ry taranak'i Arona.
134:20 Misaora an'i Jehovah, Ry taranak'i Levy. Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, Misaora an'i Jehovah.
134:21 Isaorana anie ny Tompo avy any Ziona, 'ireo izay monina ao Jerosalema.

Salamo 135

(136)

135:1 Haleloia. Hidera ny Tompo, fa tsara Izy: Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:2 Hitanisa ny helony amin'ilay Andriamanitry ny andriamanitra, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:3 Hitanisa ny helony amin'ilay Tompon'ny tompo, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:4 Izy irery ihany no manao fahagagana lehibe, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:5 Ary nanao ny lanitra tamin'ny fahiratan-tsaina, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:6 Nampitoetra ny tany ho ambonin'ny rano, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:7 Ary nanao ny fanazavana lehibe, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:8 ny masoandro ho mpanapaka ny andro, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:9 ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:10 Dia namely Ejipta niaraka tamin'ny lahimatoa, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:11 Ary nitondra ny Isiraely ho babo avy aminy, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:12 tamin'ny tanana mahery sy sandry nahinjitra, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:13 Nampisaraka ny Ranomasina Mena ho faritra samy hafa, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:14 Ary Jesosy nitondra ny Isiraely nivoaka ny alalan 'ny afovoany, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:15 Fa nakifiny Farao sy ny tafiny tao amin'ny Ranomasina Mena, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:16 Dia nitondra ny olony nitety ny efitra, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:17 Efa namely mpanjaka lehibe, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:18 Ary efa namono ny mpanjaka mahery, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:19 Sihona, mpanjakan'ny Amorita, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:20 ary dia, mpanjakan'i Basana, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:21 Ary dia nomeny ny taniny ho lova, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia:
135:22 ho lovan'ny Isiraely mpanompony, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:23 Fa izy dia nahatsiaro antsika eo amin'ny fahafaham-baraka, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:24 Ary nanavotra anay tamin'ny fahavalonay, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:25 Ary manome hanina ny nofo rehetra, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:26 Hidera ny Andriamanitry ny lanitra, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.
135:27 Hitanisa ny helony amin'ilay Tompon'ny tompo, Fa mandrakizay ny famindram-pony dia.

Salamo 136

(137)

136:1 Salamo nataon'i Davida: tamin'i Jeremia. Ambonin'ny zava-onin'i Babylona, dia nipetraka sy nitomany izahay,, raha nahatsiaro an'i Ziona.
136:2 Ny hazomalahelo, eo aminy, dia nahantony ny fitaovana.
136:3 Fa, amin'izany toerana, ireo izay nitondra anay ho babo nanontany anay mikasika ny tenin 'ny hira. Ary ireo izay nitondra anay nanao hoe:: "Mihirà antsika ny hira avy ao amin'ny hiran'i Ziona."
136:4 Ahoana anefa no fihira ny hiran'ny Tompo any amin'ny tany hafa?
136:5 Raha manadino anao ve, Jerosalema, Aoka kosa ny tanako ankavanana hohadinoina.
136:6 Enga anie ny lelako manaraka amin'ny lanilaniko, raha tsy mahatsiaro anao, raha tsy nanendry an'i Jerosalema voalohany, ho toy ny voalohany ny fifaliako.
136:7 Tompo O, tsarovy ny taranak'i Edoma, amin'ny andro Jerosalema, izay manao hoe:: "Handrava azy, mamabo azy, na dia ho any amin'ny fototra. "
136:8 Ry Babylona zanakavavy, mamindrà. Ary sambatra izay hamaly soa anao ny amin'ny fandoavam-bola, izay efa nandoa ho antsika.
136:9 Sambatra izay no hahazo ny zanakareo madinika ary hanamontsamontsananao azy hanohitra ny vatolampy.

Salamo 137

(138)

137:1 Ny tenan'i Davida. Tompo O, No hiderako anao amin'ny foko rehetra aho, Fa efa renareo ny tenin'ny vavako. Hihira salamo ho anao eo imason'ny 'ny anjely.
137:2 Izaho mankafy eo anoloan'ny tempoly masina, Aho, fa hanaiky ny anaranao: dia ambony noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nahalehibe ny anaranao masina mihoatra noho izay rehetra.
137:3 Na inona na inona tamin'ny andro izay dia miantso anao: hihaino ahy. Ho maro ny hatsaran-toetra amin'ny fanahiko.
137:4 Enga anie ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hiderako anao, Tompo O. Fa efa nandre ny teny aloaky ny vavanao.
137:5 Ary aoka izy ireo hihira araka ny lalan 'ny Tompo. Fa lehibe ny voninahitr'i Jehovah.
137:6 Fa Jehovah dia misandratra, Ary mijery fankasitrahana ny manetry tena. Fa ny avo fantany eny lavitra eny.
137:7 Na dia mirenireny eo afovoan'ny fahoriana, ianao dia hamelona ahy Hianao. Fa Hianao nampahazo ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko. Ary ny tananao ankavanana no vita ny famonjena.
137:8 Ny Tompo dia hanome famaizana teo amin'ny an'ny. Tompo O, ny famindram-ponao mandrakizay. Aza mankahala ny asan'ny tananao.

Salamo 138

(139)

138:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida. Tompo O, efa nanadina ahy, ary efa nahafantatra Ahy.
138:2 Efa mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako indray.
138:3 Efa nahalala ny hevitro eny lavitra eny. Ny lalana sy ny lahatra, efa fanadihadiana.
138:4 Ary efa mialoha ny lalako rehetra. Fa tsy misy teny ao amin'ny lelako.
138:5 Indro, Tompo O, ianao dia efa nahalala ny zava-drehetra: ny vaovao sy ny be antitra. Efa namorona ahy, ary efa nametraka ny tànany eo ambonin'ny ahy.
138:6 Ny fahalalana efa lasa mahagaga ho ahy. Izany dia efa nanamafy, ary izaho tsy afaka ny haharesy azy.
138:7 Aiza no hialako amin'ny Fanahinao? Ary aiza no handositra ny tavanao?
138:8 Na dia hiakatra any an-danitra, ianao no ao. Raha hidina ho any amin'ny helo, Manakaiky Anao.
138:9 Raha mihevitra ny volony in vao maraina, ka mitoera ao amin'ny faran'ny any an-dranomasina,
138:10 dia any, ny tananao no hitarika ahy nivoaka, ary ny tananao ankavanana no hihazona ahy.
138:11 Ary hoy izaho:: Angamba ho maizina hanarona ahy, ary ny alina no ho hazavana, ny no firavoravoako.
138:12 Fa ny maizina tsy ho tafiditry ny fahavalo dia ho anao, ary ny alina no hanazava toy ny andro: Fa toy ny maizina dia, dia tahaka izany koa ny fahazavana.
138:13 Fa ianao no nahary ny toetra. Efa nanohana ahy hatrany am-bohoka ny reniko.
138:14 No hiderako anao, fa ianao efa nankalaza mafy. Mahagaga ny asanao;, ny fanahiko mahafantatra tsara loatra.
138:15 ny taolana, izay efa natao tao amin'ny miafina, dia tsy niafina taminao, Ary ny fananany dia araka ny fitoerana lalina any ambanin'ny tany.
138:16 Ny masonao efa nahita ny tsy fahalavorariana, ary izany rehetra izany dia ho voasoratra ao amin'ny boky. Andro ho namorona, ary tsy hisy ho ao aminy.
138:17 Fa ny ahy, Andriamanitra ô, namanao fa tena voninahitra. Ny mpitondra voalohany indrindra efa nampahery.
138:18 No handaminanao azy, Ka dia ho maro noho ny fasika. I nitsangana, ary Izaho mbola mitoetra eto aminareo.
138:19 Andriamanitra ô, raha toa mantsy ianao, voakapa ny mpanota. Ianareo mpandatsa-drà: mialà amiko.
138:20 Fa hoy ianareo: amin'ny eritreritra: Izy ireo, dia hanaiky ny tanànanareo foana.
138:21 Tsy efa nankahala ireo izay mankahala anareo, Tompo, ka nandrava lasa noho ny fahavalonareo?
138:22 Halako azy ireo tonga lafatra fankahalana, ka dia tonga fahavalony ahy.
138:23 Diniho aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko. manontany aho, ary fantaro ny lalana.
138:24 Ary izahao na misy mety fa ato amiko ihany ny lalana ratsy, Dia tariho amin'ny lalan'ny mandrakizay.

Salamo 139

(140)

139:1 Hatramin 'ny farany. Salamo nataon'i Davida.
139:2 Afaho aho, Tompo O, avy amin'ny olon-dratsy. Vonjeo aho tsy ho azon'ny mpitarika iniquitous.
139:3 Ireo izay efa nihevitra heloky ao am-pony: mandrakariva izy ireo naorina ady.
139:4 Izy ireo Mandranitra ny lelany tahaka ny bibilava. Ny poizin'ny menarana no ao ambanin'ny molony.
139:5 hiaro ahy, Tompo O, eo an-tanan'ny mpanota, Ary hanafaka ahy amin'ny olona ratsy. Nanapa-kevitra izy ireo ny mamingana ahy ho potraka.
139:6 Ny mpirehareha efa nanafenany fandrika hamandrihany ahy. Ary efa naninjitra ny tady ho fandrika. Efa nametraka mahatafintohina ho ahy akaikin'ny lalana.
139:7 Dia hoy ny Tompo: Ianao no Andriamanitro. Tompo O, hihaino ny feon'ny fifonako.
139:8 Tompo, Tompo O, ny Herin'ny famonjena ahy: efa nanarona ny lohako amin'ny andro ady.
139:9 Tompo O, Aza manolotra ahy ho amin'ny mpanota noho ny faniriako. Izy ireo nikomy tamiko. Aza manary ahy, fandrao mba handresy.
139:10 Ny lohan'i izay hanodidina ahy, ny asa ny molony, no tena be.
139:11 Vainafo ho lavo eo aminy. Dia hanipy azy any an-afo, ho fahoriana fa tsy ho afaka ny hanohitra.
139:12 Be resaka ny olona iray dia tsy ho voatarika amin'ny fomba marina tsara eto an-tany. Ratsy dia hisintona ny tsy ara-drariny tanteraka ny olona ho rava.
139:13 Fantatro fa ny Tompo dia hanatanteraka ny rariny ho an'ny malahelo sy ny fanamarinana ny mahantra.
139:14 Koa dia, tena, ny olo-marina, fa hanaiky ny anaranao, ary ny olo-mahitsy no honina amin'ny endrika.

Salamo 140

(141)

140:1 Salamo nataon'i Davida. Tompo O, Izaho efa niantso anao, hihaino ahy. Henoy ny feoko, raha mitaraina aminao.
140:2 Aoka ny fivavako ho toy ny ditin-kazo manitra ho fitarihana eo imasonao: ny fanandratako ny tanako, toy ny fanatitra hariva.
140:3 Tompo O, peo ny mpiambina ny vavako, ary nisy varavarana hihodidina ny molotro.
140:4 Aza mivily ny foko ny teny lolompo, ny fanaovana fialan-tsiny noho ny ota, miaraka amin'ny olona mpanao ratsy; ary tsy mifampiresaka, na dia ny tsara indrindra ao aminy.
140:5 Ny iray monja no Ahitsio aho amin'ny famindram-po, ary Izy no ananaranao ahy. Fa aza avela ny diloilo ny mpanota mba fatten ny lohako. Fa ny vavaka dia mbola ho amin'ny tsara ny sitrapony.
140:6 Ny mpitsara azy rotidrotiky, miray amin'ny vatolampy. Izy hihaino ny teniko, izay nahery,
140:7 tahaka ny ranoka volkano ny tany no nipoaka tany ambony. Ny taolanay samy hafa nampielezana afa-Hell.
140:8 Fa ny Tompo, Tompo O, ny masonao hijery anao. ao aminao, No antenaiko. Aza mitondra ny fanahiko.
140:9 Arovy aho amin'ny fandrika fa efa napetraka ho ahy sy amin'ny tantara ratsy 'ireo izay mpanao meloka.
140:10 Ny mpanota ho latsaka ao amin'ny haratony. irery aho, mandra-handeha hita.

Salamo 141

(142)

141:1 Ny fahatakarana ny David. vavaka, tamin'izy tao anaty lavaka.
141:2 Amin'ny feoko, Dia nitaraina tamin'i Jehovah. Amin'ny feoko, Izaho nangataka ho an'i Jehovah.
141:3 Eo imasony, Ka haidiko ny fivavako, ary eo anatrehany, No hanambarako ny fahoriana.
141:4 Na dia ny toe-tsaina dia mety ho reraka ato anatiko, na izany aza, efa mahalala ny lalana. Ankoatra izany, izay efa nandeha, efa nanafenany fandrika hamandrihany ahy.
141:5 Hitako nanatrika ny marina, Ary nijery aho, nefa tsy nisy olona mahalala ahy. Flight dia maty teo anatrehako, ary tsy misy olona izay manana miahy ny fanahiko.
141:6 Dia niantso anao, Tompo O. Hoy aho hoe: Hianao no fanantenako, anjarako eo amin'ny tanin'ny velona.
141:7 Tandremo ny fifonako. Fa efa nanetry tena izaitsizy tokoa. Afaho aho amin'ny mpanenjika ahy, fa efa voaro mafy hamely ahy.
141:8 Hitarika ny fanahiko ho afaka amin'ny fotoana nihazonana azy tany mba manaiky ny anaranao. Ny marina no miandry ahy, mandra-mamaly ahy.

Salamo 142

(143)

142:1 Salamo nataon'i Davida, rehefa Absaloma zanany dia nanenjika azy. Tompo O, Henoy ny vavaka ataoko. Atongilano ny sofinao hihaino ny fifonako amin'ny fahamarinanao aho. Araho aho araka ny rariny.
142:2 Ary aza miditra ao amin'ny fitsarana amin'ny mpanomponao. Fa ny velona dia tsy azo nanamarinana eo imasonao.
142:3 Fa ny fahavalo nanenjika ny fanahiko. Efa nampidina ny fiainako eto an-tany. Efa nametraka ahy ao amin'ny maizina, toy ny maty mandrakizay lasa.
142:4 Ary ny fanahiko efa teo amin'ny tebiteby ahy. Ny foko ato anatiko no sahiran-tsaina.
142:5 Efa nahatsiaro ny andro fahiny. Efa misaintsaina ny asanao rehetra. Aho ary misaina ny amin'ny fiasan'ny tananao.
142:6 Efa omena ny tanako ho aminao. Ny fanahiko dia tahaka ny tany tsy misy rano eo anoloanareo.
142:7 Tompo O, hihaino ahy haingana. Nitombo ny fanahy reraka. Aza mivily hiala ny tavanao amiko, fandrao ho tahaka izay midina any an-davaka.
142:8 Ampahafantaro ahy mihainoa ny famindram-ponao nony maraina. Fa efa nanantena anao. Ampahafantaro ahy ny lalana tokony halehako. Fa Izaho efa nanangan ny fanahiko ho anao.
142:9 Tompo O, hanafaka ahy amin'ny fahavaloko. Efa nandositra ho anao.
142:10 Ampianaro hanao ny sitraponao. Fa ianao no Andriamanitro. Ary ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina.
142:11 Noho ny anaranao, Tompo O, ianao dia hamelona ahy Hianao amin'ny rariny. Dia hitarika ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana.
142:12 Ary hianareo dia haeliko ny fahavaloko amin'ny famindram-po. Ary hianareo dia aringano izay rehetra mampahory ny fanahiko. Fa izaho mpanomponao.

Salamo 143

(144)

143:1 Salamo nataon'i Davida Goliata oharina. Sambatra ny Tompo, Andriamanitra ô, Izay mampianatra ny tanako noho ny ady sy ny rantsan-ho any an-tafika.
143:2 Ny famindram-po ho ahy ary fandosirako, ny mpanohana sy Mpanafaka ahy, ny Mpiaro sy azy izay no andrasako: dia mahafolaka ny vahoakako hanoa ahy.
143:3 Tompo O, inona ny olona izay efa ho fantatry ny azy? Na ny zanak'olombelona izay mihevitra azy?
143:4 Olona natao mitovy amin'ny zava-poana. Ny andro mandalo toy ny aloka.
143:5 Tompo O, atongilano ny lanitra sy midina. Tendreo ny tendrombohitra, ary dia hidonaka.
143:6 Alefaso ny tselatra, ary hampielezako azy. Handefa ny zana-tsipìkanao, ary ianao kosa nametraka azy teny amin'ny korontana tanteraka.
143:7 Arosoy ny tananao avy any ambony: vonjeo aho, Ary hanafaka ahy amin'ny rano be, amin'ny tanan'ny hafa firenena taranak'i.
143:8 Ny vavanao ihany no efa nisy niteny zava-poana, Ary ny tànany ankavanana dia tanana ankavanan'ny ratsy.
143:9 Ho anao, Andriamanitra ô, No hihira fihiram-baovao. Eo amin'ny valiha, miaraka amin'ny fitaovana tory folo, Hihira salamo ho anao.
143:10 Izy manome famonjena ho an'ireo mpanjaka. Ka hanavotra an'i Davida mpanomponao amin'ny sabatra ny hazo fijaliana.
143:11 Afaho aho, ka vonjeo amin'ny tanan'ny hafa firenena taranak'i. Ny vavanao ihany no efa nisy niteny zava-poana, Ary ny tànany ankavanana dia tanana ankavanan'ny ratsy.
143:12 Ny lahy dia tahaka plantings vaovao ny tanora. Ny zanany vavy no manao akanjo ny: mihaingo hihaona rehetra toy ny sampy manodidina ny tempoly.
143:13 Ny hekenao dia feno: firehetan'ny avy amin'ny zavatra iray ho hafa. Ny ondry hitondra tanora, dia namoaka be dia be.
143:14 Ny biby fiompiny dia matavy. Tsy misy Tanana Rava rindrina na andalan-tsoratra masina, na ireo olona izay niantso Eny an-dalambe.
143:15 Efa niantso ny olona izay manana ireo zavatra ireo: sambatra. Fa sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny.

Salamo 144

(145)

144:1 Ny fiderana an'i Davida ihany no. Hanandratra anao, Andriamanitra ô, ny mpanjaka. Ary Izaho hitahy ny anaranao, amin'izao fotoana sy ny mandrakizay mandrakizay.
144:2 Nandritra isan'andro, Izaho hitahy anao. Ary hidera ny anaranao, amin'izao fotoana sy ny mandrakizay mandrakizay.
144:3 Ny Tompo no lehibe sy mendri-piderana indrindra. Ary tsy hita isa ny fahalehibeazany.
144:4 Hatramin'ny taranaka fara mandimby no hidera ny asanao, ka hanambara ny herinao.
144:5 Izy ireo dia hilaza ny asa lehibe ny voninahitry ny masina. Ary izy ireo Lahateny ny fahagagana.
144:6 Ary izy ireo dia miresaka momba ny hiatrehana ny toe-mahatahotra ny asa. Ary izy ireo no mamaritra ny fahalehibiazanao.
144:7 Dia hikiakiaka mafy momba ny fahatsiarovana ny be mamy. Dia hifaly amin'i ny rariny.
144:8 Ny Tompo no fangorahana sy mamindra fo, manam-paharetana sy be famindram-po.
144:9 Ny Tompo dia mamy ny zava-drehetra, ary ny fangoraham-po no eo amin'ny asany rehetra.
144:10 Tompo O, Mety ho ny asanao rehetra, hidera anao, ary aoka ny olona masina hitahy anao.
144:11 Ho Milaza ny voninahitry ny fanjakanao, ka hanambara ny herinao,
144:12 mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny hery sy ny voninahitry ny fanjakana kanto.
144:13 Ny fanjakanao dia fanjakana ho an'ny sokajin-taona rehetra, ary ny fanapahana rehetra dia, hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny Tompo mahatoky amin'ny teniny rehetra sy ny masina amin'ny asany rehetra.
144:14 Manandratra ny Tompo rehetra izay lavo teo, ary mametraka mahitsy izay rehetra efa nazera.
144:15 Tompo O, maso rehetra manantena anao, ary manangona ny haniny amin'ny fotoany.
144:16 Manokatra ny tananao ianao, ary mameno ny biby isan-karazany miaraka amin'ny fitahiana.
144:17 Ny Tompo no marina tamin'izay rehetra ataony sy masina amin'ny asany rehetra.
144:18 Ny Tompo dia eo akaikin'izay rehetra miantso Azy, izay rehetra miantso Azy marina.
144:19 Izy no hanao ny sitrapon'ny matahotra Azy, dia manaraka ny fifonany, ary hanatanteraka ny famonjena.
144:20 Ny Tompo miambina izay rehetra tia azy. Ary Izy no handringana ny mpanota.
144:21 Ny vavako hiteny fiderana ny Tompo, ary aoka ny nofo rehetra hankalaza ny anarany masina, amin'izao fotoana sy ny mandrakizay mandrakizay.

Salamo 145

(146)

145:1 Haleloia. Hagay sy Zakaria.
145:2 Miderà ny Tompo, Ry fanahiko. Hidera an'i Jehovah amin'ny fiainako. Hihira salamo ho an'Andriamanitro aho raha mbola velona koa dia ho. Aza matoky ny mpitarika,
145:3 ao amin'ny zanaky ny olona, izay tsy misy famonjena.
145:4 Ny fanahiny dia hiala, dia hiverina ho amin'ny taniny izy. Amin'izany andro izany, ny heviny rehetra dia ho ringana.
145:5 Sambatra izay manana ny Andriamanitr'i Jakoba: ny manantena an'i Jehovah Andriamanitra,
145:6 Izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina, ary ny zavatra rehetra izay ao aminy.
145:7 Izy miaro ny fahamarinana mandrakizay. Izy manome rariny ho An'ny Olona Mijaly ratsy. Manome hanina ho an'ny noana. Mamoaka ny Tompo ireo izay mifatotra.
145:8 Ny Tompo dia manazava ny jamba. Ny Tompo no mametraka mahitsy ireo izay efa nazera. Tian 'ny Tompo ny marina.
145:9 Ny Tompo miambina vao tonga. Izy no hanohana ny kamboty ary ny mpitondratena. Ary Izy no handringana ny fanaon'ny mpanota.
145:10 Jehovah hanjaka mandrakizay: Andriamanitrao, O Ziona, hatramin'ny taranaka fara mandimby.

Salamo 146

(147A)

146:1 Haleloia. Miderà ny Tompo, satria ny salamo tsara. Mahafinaritra sy tsara tarehy ho fiderana ho an'Andriamanitsika.
146:2 Ny Tompo Manangana an'i Jerosalema. Izy no hanangona ny voaely Isiraely.
146:3 Mahasitrana ny torotoro fo, ary mamehy ny fahoriana.
146:4 Ary maro ny vahoaka ny kintana, ary miantso azy rehetra amin'ny anarany.
146:5 Lehibe ny Tompontsika, ary ny halehiben 'ny hatsaran-toetra. Ary ny fahendrena, tsy hita isa.
146:6 Ny Tompo dia manandratra ny malemy fanahy, fa mitondra nidina ny mpanota, hatrany amin 'ny tany.
146:7 Mihirà eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fiaiken-keloka. Play salamo an'Andriamanitsika amin'ny lokanga.
146:8 Any an-danitra izy manarona rahona, ary mamboatra ranonorana ho amin'ny tany,. Izy mamokatra ahitra eny an-tendrombohitra sy anana hahasoa ny olona.
146:9 Dia manome ny haniny ho biby mpitondra entana sy ny zana-goaika izay miantso Azy.
146:10 Tsy tsara sitrapo ny herin'ny soavaly, na no soa faly ny tongotry ny olona no.
146:11 Ny Tompo no tsara mankasitraka izay matahotra Azy sy izay manantena ny famindram-pony.

Salamo 147

(147B)

147:1 Haleloia. Miderà ny Tompo, Ry Jerosalema. Derao Andriamanitrao, O Ziona.
147:2 Fa nanamafy ny barany an-tanànanao. Efa nitahy ny zanakao ao anatinao.
147:3 Efa nametraka ny fiadanana amin'ny fari-taninao, ary efa afa-po anao ny saboran'ny vary.
147:4 Mampandeha ny fahaiza-miteny ho amin'ny tany. Mitantana ny teniny haingana.
147:5 Manome oram-panala tahaka ny landihazo. Strews rahona izy tahaka ny lavenona.
147:6 Mandefa ny havandrany tahaka ny sombintsombin-kristaly. Iza no mafy orina teo anoloan'ny ny hatsiaka?
147:7 Haniraka ny teniny, ary handrendrika. Ny Fanahiny dia mifofofofo, ary ny rano no mikoriana.
147:8 Dia manambara ny teniny amin'i Jakoba, ny mpitsara sy ny fitsipiny ho an'ny Israely.
147:9 Tsy nanao be ho an'ny firenena rehetra, ary efa tsy nataony naseho ny didim-pitsarany amin'izy ireo. Haleloia.

Salamo 148

148:1 Haleloia. Miderà an'i Jehovah any an-danitra. Miderà Azy eo amin'ny avo.
148:2 Miderà azy, anjeliny rehetra. Miderà azy, miaramilany rehetra.
148:3 Miderà azy, masoandro amam-bolana. Miderà azy, ny kintana sy ny fahazavana.
148:4 Miderà azy, lanitry ny lanitra. Ary aoka ny rano ambonin'ny lanitra
148:5 hidera ny anaran'i Jehovah. Fa Izy no niteny, ka tonga. izy no nandidy, dia ary ireo.
148:6 Efa nametraka azy ireo any amin'ny mandrakizay, ary noho ny fahanterany aorian'ny taona. Efa nanorina didy, Ary tsy mba ho levona.
148:7 Miderà an'i Jehovah etỳ an-tany: dragona sy ianareo rano lalina rehetra,
148:8 afo, havandra, oram-panala, ranomandry, windstorms, izay manao ny teniny,
148:9 tendrombohitra sy ny havoana rehetra, hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra,
148:10 bibidia sy ny biby fiompy rehetra,, ny menarana, ary manidina volo zavatra,
148:11 mpanjakan'ny tany sy ny vahoaka rehetra, mpitondra sy ny mpitsara rehetra eto an-tany,
148:12 zatovolahy ary zatovovavy. Aoka ny anti-panahy sy ny tanora fanahy, hidera ny anaran'i Jehovah.
148:13 Fa ny anarany ihany no misandratra.
148:14 Miaiky ny azy ao an-dafin'i lanitra sy ny tany, Ary efa nanandratra ny tandroka ho an'ny olony. Ny hira tamin'ny olona rehetra iray masina, ho any amin'ny Zanak'Isiraely, any amin'ny olona akaiky azy. Haleloia.

Salamo 149

149:1 Haleloia. Mihirà ho an'i Jehovah fihiram-baovao. Ny fiderana dia ao am-piangonana ny olona masina.
149:2 Aoka ny Isiraely hifaly ao aminy izay nanao azy, ary aoka ny zanak'i Ziona hiravoravo na dia amin'ny mpanjakany.
149:3 Aoka hidera ny anarany amin'ny isan'andininy. Aoka izy ireo hankalaza Azy amin'ny ampongatapaka sy ny valiha.
149:4 Fa ny Sitrak'i Jehovah amin'ny vahoakany, dia hanandratra ny mpandefitra ho famonjena.
149:5 Ny olona masina hifaly amin'ny voninahitra. Hifaly izy ireo eny an-fandriana.
149:6 Ny exultations 'Andriamanitra ho ao an-tendany, ary ny sabatra roa lela dia ho eny an-tanany:
149:7 hahazoana fanamarinana any amin'ny firenena, chastisements any amin'ny firenena,
149:8 Hamatorany ireo mpanjakany amin'ny gadra, ary ny olo-malazany amin'ny manacles vy,
149:9 ny hahazo ny fitsarana azy, araka izay voasoratra. Izany no voninahitra ho an'ny olony masina rehetra,. Haleloia.

Salamo 150

150:1 Haleloia. Miderà an'i Jehovah ao amin'ny toerana masina. Miderà Azy eo amin'ny habakabaky ny heriny.
150:2 Midera Azy noho ny fahamarinana. Miderà Azy araka ny haben'ny ny fahalehibiazany.
150:3 Miderà Azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Miderà Azy amin'ny valiha sy lokanga.
150:4 Miderà Azy amin'ny ampongatapaka sy ny antoko mpihira. Miderà Azy amin'ny tady sy ny taova.
150:5 Miderà Azy amin'ny kipantsona tsara feo mamy-. Miderà Azy amin'ny kipantsona ny pifaliana.
150:6 Aoka hidera ny fanahy rehetra ny Tompo. Haleloia.