Sirarch

Ekleziastika Sasin-teny

P:1 Ny fahendrena ny zava-dehibe maro no nambara amintsika amin'ny alalan'ny lalàna, sy ny mpaminany, ary ny boky hafa izay nanaraka ireo. Momba ireo zavatra ireo, Isiraely tokony hoderaina, noho ny foto-pampianarana sy ny fahendrena. Fa tsy maintsy, tsy ho an'ireo izay miteny, fa na dia ny any ivelany, ho mahay, na amin'ny fitenenana sy ny an-tsoratra, sao hanjary ho tena nianatra.
P:2 Raibeko Jesosy, rehefa avy nanolotra ny tenany ho mazoto tanteraka ny famakiana ny lalàna, sy ny mpaminany, ary ny boky hafa izay natolotr'i antsika amin'ny alalan'ny razambentsika, Te-hanoratra ihany koa ny zavatra tena, mikasika ny zavatra rehetra momba ny foto-pampianarana sy ny fahendrena, hany ka ireo izay maniry ny hianatra sy ho tonga mahay amin'izany zavatra izany dia ho bebe kokoa ao an-tsaina hihaino, ary ho hery mba hiaina araka ny lalàna.
P:3 Ary noho izany, Mananatra anareo aho mba hanatona amin'ny fiantrana olona, ary hanao ny famakian-teny amin'ny fianarana mihaino, ary ho Mifandefera amin'izany zavatra izany rehefa mety ho toa, raha nanenjika ny endriky ny fahendrena, mba tsy mahatratra eo amin'ny fifehezan 'ny teny.
P:4 Fa ny teny hebreo dia deficient raha efa voadika amin'ny fiteny hafa.
P:5 Ary tsy izany ihany ireo teny ireo, fa koa ny lalàna mihitsy, sy ny mpaminany, ary ny sisa amin'ny boky, tsy misy fahasamihafana kely avy raha efa niteny tamin'ny fiteniny.
P:6 Fa amin'ny andro Ptolémée mpanjaka Euergetes, ao amin'ny taona fahavalo amby telo-polo rehefa avy tonga tany Ejipta, rehefa avy nitoetra teo nandritra ny fotoana ela, hitako, Nandao teo, boky miaraka amin'ny foto-pinoana na kely na ho tsinontsinona.
P:7 Ary noho izany dia nihevitra azy ho tsara na ilaina ho ahy ny zotom-po hampihatra ny sasany manan-danja sy ny asa, mba handika boky ity.
P:8 Avy eo, hihaino azy rehefa avy be ny foto-pinoana nandritra ny halavan'ny fotoana, Nentiko ho akaiky ny zavatra ho raisina, ka hanatitra ity boky ity ho an'ireo izay vonona ny hampihatra ny saina, ary hianatra ny fomba tokony hitarika ny fomba fiainany,
P:9 ho an'ireo izay efa nanapa-kevitra ny hanangana ny fiainany araka ny lalàn'i Jehovah.

Ekleziastika 1

1:1 Fahendrena rehetra dia avy amin'ny Tompo Andriamanitra, ary foana ny aminy, ary no talohan'ny fotoana rehetra.
1:2 Iza no nandamina ny fasika any amin'ny ranomasina, ary no miteraka ny ny orana, ary ny andro 'izao tontolo izao? Iza no namatra ny avo tahaka ny lanitra, ary ny namaky ny tany, ary ny halalin 'ny lavaka tsy hita noanoa?
1:3 Iza no nandinika ny fahendren'Andriamanitra, izay mialoha ny zava-drehetra?
1:4 Fahendrena noforonina talohan'ny zavatra rehetra, ary ny fahatakarana ny fahamalinana no talohan'ny fotoana rehetra.
1:5 Ny Tenin'Andriamanitra any amin'ny avo no loharanon'ny fahendrena, izay dingana ireo didy mandrakizay.
1:6 Ary iza no nampisehoana ny fototry ny fahendrena efa naharihary, ary izay nanaiky ny astuteness?
1:7 Ary iza no nampisehoana ny famaizana ny fahendrena efa nambara sy naseho? Ary iza no nahatakatra ny hamaroan 'Ary ny diany?
1:8 Ny avo indrindra dia ny Tsitoha, Mpamorona Iray, ary Izy no mahery Mpanjaka, ary izy mahatahotra indrindra, nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, ary Izy no Andriamanitra Fara Tampony.
1:9 Izy namorona ny fahendrena amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ary nahita azy, ka nandamina azy, ary norefesiny azy.
1:10 Ary dia naidiny azy eny amin'ny asany rehetra, ary ny nofo rehetra, toy ny hamafin'ny ny fankasitrahany, ary efa nanatitra azy ho an'ireo tia azy.
1:11 Ny fahatahorana an'i Jehovah no voninahitra, sy ny voninahitra, ary faly, ary satro-boninahitra fifaliana.
1:12 Ny fahatahorana ny Tompo, dia faly ny fo, ary hanome fifaliana sy faharavoravoana sy andro lava.
1:13 Ho tsara, ao amin'ny tena farany, Fa izay matahotra ny Tompo, ary tamin'ny andro mandalo, dia ho voatahy.
1:14 Ny fitiavana an'Andriamanitra no fahendrena be voninahitra.
1:15 Ary ireo izay izy no hiseho ny hodinihina tia azy noho ny zavatra hitany sy ho fantany ny asa lehibe azy.
1:16 Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena, ary noforonina ny mpino tao an-kibo, ary mandeha amin'ny olom-boafidiny vehivavy, ary fantatra ny marina sy ny mpino.
1:17 Ny fahatahorana an'i Jehovah no masina ny fahalalana.
1:18 Fahamasinana no hiambina ka hanamarina ny fo, ka hanome fahasambarana sy fifaliana.
1:19 Ho soa izay matahotra ny Tompo, ary ny consummation ny androny, dia ho voatahy.
1:20 Ny matahotra an'Andriamanitra no fahendrena ny fahafenoan'ny, ary izany no fahafenoan'ny avy ny vokatra.
1:21 Izy no mameno ny trano iray manontolo avy ny taranany, ary ny trano firaketana avy ny zava-tsarobidiny.
1:22 Ny fahatahorana an'i Jehovah no fahendrena ny satro-boninahitry ny, ny vita ny fiadanana, ary ny vokatry ny famonjena.
1:23 Ary ny fahatahorana an'i Jehovah efa hitany sy voaisa fahendrena; fa na dia fanomezana avy amin'Andriamanitra.
1:24 Fahendrena no hizara ny fahalalana sy ny fahatakarana ny fahamalinana; dia manandratra ny voninahitry ny olona izay mihazona azy.
1:25 Ny fototry ny fahendrena dia ny matahotra ny Tompo, ary ny sampany ela ela.
1:26 Tao amin'ny rakitry ny fahendrena sy fahiratan-tsaina dia ny masina ny fahalalana. Fa ny mpanota, ny fahendrena dia ho zava-betaveta.
1:27 Ny fahatahorana ny Tompo no mamoaka ny fahotana.
1:28 Fa izay tsy amin-tahotra dia tsy afaka hohamarinina. Fa ny toetra ny fanahy no mikosoka.
1:29 Ireo izay manam-paharetana dia hijaly mandritra ny fotoana fohy, ary rehefa afaka izany,, fahasambarana hiverina.
1:30 Ny saina mendri-kaja dia hanafina ny teniny mandritra ny fotoana fohy, ary avy eo dia ny molotry ny maro no hanambara ny fahatakaran-javatra.
1:31 Amin'ny rakitry ny fahendrena dia famantarana ivelany ny fifehezana.
1:32 Fa ho an'ireo izay ota, ny fanompoana an'Andriamanitra no ho zava-betaveta.
1:33 Zanaka, raha maniry ny fahendrena, hitandrina ny rariny, ary avy eo dia Andriamanitra no hanolotra azy ho anao.
1:34 Fa ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena sy ny fananarana.
1:35 Ary ny mahafaly azy ny finoana sy ny fahalemem-panahy. Ary toy izany koa no hamita ny harena.
1:36 Tsy tokony ho tsy tena nino ny fahatahorana ny Tompo. Ary tsy tokony manatona azy amin'ny fo duplicitous.
1:37 Tsy tokony ho mpihatsaravelatsihy eo imason'ny olona. Ary tsy tokony scandalize amin'ny molotrao.
1:38 Henoy izany zavatra izany, raha tsy izany dia mety lavo sy hitondra fahafaham-baraka ho an'ny fanahinao.
1:39 Ary avy eo dia mety mandry Andriamanitra ny zava-miafina, ary mba mandroaka anareo any amin-kery ao amin'ny teo amin'ny fiangonana.
1:40 Fa nanatona an'i Jehovah ratsy, ary ny fony feno fitaka sy ny fahadisoana rehetra.

Ekleziastika 2

2:1 Zanaka, rehefa mampihatra ny tenanao ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, hijoro amin'ny rariny sy ny fahatahorana, ka manamboara ho an'ny fakam-panahy ny fanahinao.
2:2 Fanetren-tena ny fonao, ary maharitra. Atongilano ny sofinareo, ary manaiky tenin'ny fahalalana. Ary tsy tokony haingana izany ho amin'ny fotoam-pahoriana.
2:3 Mahareta naharitra an'Andriamanitra. Miaraha ny tenanao ho an'Andriamanitra, ary maharitra, ka ny fiainanao mba hitombo ao amin'ny tena farany.
2:4 Ekeo ny zava-drehetra izay nanjo anao, ary maharitra amin'ny alahelo, ary manana faharetana eo amin'ny fahafaham-baraka.
2:5 Fa ny volamena sy ny volafotsy dia notsapaina tamin'ny afo, nefa tena, ekena ny olona dia notsapaina tao amin'ny memy baraka.
2:6 Minoa an'Andriamanitra, dia indray anao fahasalamana. Ary hanitsy ny lalana, ary manantena azy. Tandremo ny tahotra, ary antitra ao.
2:7 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, hiandry ny famindram-pony. Ary aza miala aminy, fandrao ho lavo.
2:8 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, mino Azy. Ary ny valim-pitianareo dia tsy halaina.
2:9 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, hanantena Azy. Ary ny famindram-po kosa dia hanatona anao, ny sitrany.
2:10 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, tia azy. Ary ny fonareo no nanazava.
2:11 Ry zanako, Diniho ny firenena ny olona, ary fantatrareo fa tsy ny iray tamin'izy ireo nanantena ny Tompo, ary dia very hevitra.
2:12 Fa iza no nitoetra tao an-didy sy nilaozana? Ary iza no efa niantso azy, nefa azy nefa nohamavoiny ny azy?
2:13 Fa Andriamanitra mamindra fo mahitsy sy, ary Izy ihany no mamela ny fahotana amin'ny andro fahoriana. Ary Izy no Mpiaro ireo rehetra izay mitady Azy marina tokoa.
2:14 Lozan'ny duplicitous am-po, ary tamin'ny ratsy fanahy molotra, ary teo an-tànan'ny izay manao ratsy, ary ny mpanota izay mandeha ny tany tamin'ny fomba roa!
2:15 Lozan'ny tsy voafehy am-po, izay tsy matoky an'Andriamanitra! Fa, vokatr'izany, dia tsy ho voaro amin'ny alalany.
2:16 Lozan'izay namoy fiaretana, sy izay niala tamin'ny fomba marina, ary izay nivily ho ratsy fitondran-tena fomba!
2:17 Ary inona no ataony rehefa manomboka ny Tompo handinika azy ireo?
2:18 Izay matahotra ny Tompo, dia tsy ho tsy mpino ho voninahitry ny Teniny. Ary ireo izay tia Azy dia hitandrina ny alehany.
2:19 Izay matahotra ny Tompo, dia katsaho ny zavatra izay tsara mampifaly azy. Ary ireo izay tia azy dia ho henika ny lalàna.
2:20 Izay matahotra ny Tompo no hanomana ny fony, ka hanamasina ny fanahiny eo imasony.
2:21 Izay matahotra ny Tompo mitandrina ny didiny, Dia tsy maintsy faharetana na dia mandra-mandinika,
2:22 nanao hoe:: "Raha tsy manao fivalozana, Avy eo dia ho latsaka any an-tanan 'ny Tompo, fa tsy ho eo an-tànan'ny olona. "
2:23 Fa araka ny haben'ny, dia tahaka izany koa ny famindram-po aminy.

Ekleziastika 3

3:1 Ary ny zanakalahin'i fahendrena dia ny Fiangonana marina: ary ny taranaka dia ny fankatoavana sy ny fitiavana.
3:2 Ny zanakalahin'i, mihaino ny fitsarana-drainao, ary manao zavatra mifanaraka amin'izany, mba ho voavonjy.
3:3 Fa Andriamanitra no omem-boninahitra ny Ray ao amin'ny zanaky, ary, rehefa mitady ny fitsarana ny reny, efa naoriny ho ao ny ankizy.
3:4 Izay tia an'Andriamanitra dia hifandahatra aminy amin'ny anaran'ny-keloka, ary hiaro ny tenany hiala amin'ny fahotana, ary ho nanaraka azy ny vavaky ny androny.
3:5 Ary, tahaka ny anankiray izay mihary harena, dia tahaka izany koa izay manaja ny reniny.
3:6 Izay manaja ny rainy dia hahita fahasambarana ao ny zanany, dia ho nihaino amin'ny andro ny vavaka.
3:7 Izay manaja ny rainy ho velona ho ela velona. Ary izay mitandrina ny rainy, dia ho famelombelomana ny reniny.
3:8 Izay matahotra ny Tompo, manaja ny ray aman-dreniny, dia hanompo azy toy ny tompo, fa ireo izay torontoronina azy.
3:9 Amin'ny teny sy ny atao, ary ny zava-drehetra, Manajà ny rainao amin'ny faharetana,
3:10 ka dia ho tonga fitahiana ho anao avy aminy, ary toy izany koa fa ny fitahiana mba hitoetra ho ny tena farany.
3:11 Ny fisaoran'izay efa ho ray manamafy ny trano ao amin'ny zanany; fa ny ozon'ny ny reny uproots na dia ny fototra.
3:12 Aza mirehareha amin'ny fahafaham-baraka ao ny rainao; noho ny henatra tsy ny voninahitrao.
3:13 Fa ny voninahitry ny olona dia avy amin'ny voninahitry ny rainy, ary ny ray tsy misy voninahitra dia hanalana baraka ny Zanaka.
3:14 Zanaka, hanohana ny rainao rehefa antitra, Ary aza mampalahelo azy teo amin'ny fiainany.
3:15 Ary raha ny sainy ho diso, tsara fanahy; ary aza manao tsinontsinona azy, raha ianao amin'ny herinao. Fa asa fiantrana ho an'ny ray tsy ho adino.
3:16 Fa na dia ho takalon'ny ny fahotan'ny ny reny, po dia ho voky tsara ho anao.
3:17 Ary ianao dia haorina ao amin'ny fahamarinana, ary dia hotsarovana amin'ny andro fahoriana. Ary ny fahotanareo no manafoana toy ny ranomandry amin'ny andro mafana.
3:18 Tena ratsy dia manana endrika izay mahafoy ny rainy! Ary na iza na iza exasperates ny reniny dia voaozona ny Andriamanitra.
3:19 Zanaka, hanatanteraka ny asany amin'ny fahalemem-panahy, ary ianao no ho tian'ny mihoatra noho ny voninahitry ny olona.
3:20 Na izany aza dia mety ho lehibe, manetre tena amin'ny zavatra rehetra, dia hahita fitia eo anatrehan 'Andriamanitra.
3:21 Fa afa-tsy ny herin 'Andriamanitra lehibe, ary hajaina ny manetry tena.
3:22 Tsy tokony hitady izay zavatra ambony loatra ho anao, ary tsy tokony handinika ny zavatra any an-dafin'ny ny fahaizanao. Fa ny zavatra izay nankinin'Andriamanitra ho anao, Diniho ireo foana. Nefa tsy tokony ho liana amin'ny be loatra ny asa.
3:23 Fa tsy ilaina ho anao ny mahita amin'ny maso ny zavatra izay miafina.
3:24 In-javatra tsy ilaina, dia aza misafidy ny ho iray mpandinika ny zavatra maro isan-karazany, ary tsy tokony ho liana ny maro ny asa.
3:25 Fa maro ny zavatra efa naharihary taminao, any an-dafin'ny fahatakarana ny olona.
3:26 Kanefa amin'ny tsy fahazoana antoka ireo zavatra ireo koa hampihena ny olona maro ary voatazona ny sainy amin'ny zava-poana.
3:27 Mafy fo dia hanana fo ratsy eo indrindra farany, ary izay tia loza ho levona ao.
3:28 Ny fo nandroso tamin'ny lalana roa dia tsy vanona, ary ny ratsy fitondran-tena am-po dia ho toy izany izay nanafintohina.
3:29 Ny fo ratsy dia ho vesaran'ny alahelo, ary ny mpanota dia hanampy bebe kokoa ny fahotana.
3:30 Ny synagogan'ny ny mpirehareha, dia tsy ho sitrana. Fa ny tahony ny mpanota dia hamaka ao aminy, ka tsy ho azon'ny.
3:31 Ny fon'ny hendry dia azon'ny fahendrena, ary ny sofina tsara hihaino ny fahendrena rehetra ny faniriany.
3:32 Raha hendry sy mahiratra dia hifady ny fahotana, ary ho vanona amin'ny asan'ny rariny.
3:33 Rano hamono ny afo mirehitra, ary ny fiantrana mahatohitra ny fahotana.
3:34 Ary Andriamanitra no mpitily ho azy izay hamaly ny hatsaram-panahy. Izy mahatsiaro azy rehefa afaka izany,, ary tamin'ny andro fianjerany, dia hahita mafy fanohanana.

Ekleziastika 4

4:1 Zanaka, tsy tokony mamitaka ny malahelo hiala amin'ny fiantrana, tsy tokony hisorohana ny maso tsy hijery olona halahelo.
4:2 Tsy tokony hanao tsinontsinona ny fanahy noana, ary tsy tokony mainka nampahaditra izay olona malahelo ilainy.
4:3 Tsy tokony mampahory ny fon'ny ny mahantra, ka tokony tsy mangataka andro ny olona iray ny tolotra amin'ny tebiteby.
4:4 Tsy tokony hanao fangatahana iray raiki-tahotra indrindra izay, ary tsy tokony hisorohana ny tavanao amin'ny indigent.
4:5 Tsy tokony hisorohana ny masony amin'ny mahantra ho afaka eo fahatezerana. Ary tsy tokony hanary ireo izay mitady fanampiana avy aminareo, ka mba tsy hiteny fanozonana teo ivohonao.
4:6 Fa ny fitalahoan'ny izay miteny ozona aminareo, ao amin'ny fahorian'ny fanahiny, dia nihaino. Fa Ilay nanao azy dia hihaino azy.
4:7 Manao ny tenanao ho namana ho an'ny fiangonana, dia ny mahantra, ary hanetry ny fanahinao eo anatrehan'ny anti-panahy, ary hanetry ny lohanao teo anatrehan'ny lehibe.
4:8 Atongilano ny sofinao tsy misy alahelo nanatrika ny mahantra, ary hamaly ny trosa, ary mamaly azy am-pilaminana amin'ny halemem-panahy.
4:9 Hanafaka izay mijaly ratsy eo amin'ny tanan'ny ny mpirehareha, ary aza mitondra fankahalana ao amin'ny fanahinareo.
4:10 In hitsara, ho feno famindram-po amin'ny kamboty, toy ny ray, ary ho feno famindram-po ny reniny, toy ny vadiny.
4:11 Ary avy eo dia ho toy ny mankatò Zanaky ny Avo Indrindra, dia handray hangoraka anao mihoatra noho ny reny ve.
4:12 Fahendrena miaina fiainana ho ao an-lahy, dia manandratra ireo izay mitady azy, ary izy no hialoha azy teny an-dalana ny rariny.
4:13 Ary izay tia azy ny fiainana tia. Ary ireo izay manotrika hahazo ny azy dia tananao nahafinaritra.
4:14 Ireo izay mihazona azy no handova ny fiainana. Ary na inona na inona toerana izy miditra, Andriamanitra hitahy.
4:15 Ireo izay manompo azy dia manaiky ny zava-masina. Ary Andriamanitra tia izay tia fahendrena.
4:16 Izay mihaino azy no hitsara ny firenena. Ary izay mijery hamely ny hitoetra tsy manana ahiahy.
4:17 Raha mino azy, izy no handova azy, ary na inona na inona miseho azy ho voamarina.
4:18 Fa izy mandeha aminy amin'ny alalan'ny fakam-panahy, dia mifidy azy hatramin'ny voalohany.
4:19 Izy no hitarika ny tahotra sy ny fitsapana azy, ary izy no hohomboany amin'ny hazo fijaliana amin'ny fahoriana ny fotopampianarana, mandra izy no naka fanahy azy ny eritreriny, ary izy dia afaka matoky ny fanahiny.
4:20 Ary avy eo izy dia hampahery azy, ka mitondra azy eny amin'ny lala-mahitsy, sy hiravoravo aminy.
4:21 Ary izy no manambara ny zava-miafina ho azy, ary izy no mitahiry harena, ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina ny rariny, ao aminy.
4:22 Fa raha efa nirenireny lalan-diso, izy dia handao azy tao ankoatry, dia hanolotra azy eo an-tanan'ny fahavalony.
4:23 Zanaka, ho mandrakariva mandinika, ka tandremo ny ratsy.
4:24 Noho ny ny fanahinareo, tsy tokony ho menatra ny hiteny ny marina.
4:25 Fa misy afa-baraka izay mampiseho ny fahotana,, ary misy henatra izay manome voninahitra sy ny fahasoavana.
4:26 Tsy tokony hanaiky ny tarehy mifanohitra amin'ny tavanao manokana, ary tsy tokony hanaiky ny lainga, nefa tsy araka ny ainao.
4:27 Tsy tokony hahazo ny fahalavoan 'ny namanao.
4:28 Tsy tokony hiaro teny amin'ny fahafahana ho voavonjy. Tsy tokony manafina ny fahendrena, any amin'ny hatsaran-tarehiny.
4:29 Fa ny fahendrena dia amantarana ao anatin'ny teny. Tsaina sy fahalalana ary fahalalana sy ny fotopampianarana no amantarana ny tenin 'ireo izay mahatakatra sy araka ny fiorenana ao amin' ny asan 'ny fahamarinana.
4:30 Tsy tokony manohitra ny teny fahamarinana amin'ny fomba rehetra. Raha tsy izany, amin'ny alalan'ny lainga ateraky ny tsy fahalalana, dia ho menatra.
4:31 Tsy tokony ho menatra ny hiaiky ny fahotanao, fa tsy hanaiky ny tenanao ho olona noho ny fahotana.
4:32 Aza misafidy ny hijoro hanohitra ny tavan'ny mahery vaika, fa tsy tokony hiezaka manohitra ny ankehitriny ny renirano.
4:33 Hijaly ny rariny, amin'ny anaran'ny ny fanahinareo, ary ny tolona, na dia ho amin'ny fahafatesana, amin'ny anaran'ny rariny, ary Andriamanitra no hiady amin'ny fahavalonareo ho anareo.
4:34 Aza misafidy ny ho haingana amin'ny teninareo, na mamokatra na tsirambina tamin'ny asanao.
4:35 Aza misafidy ny ho toy ny liona ao an-tranonao, mampahory ireo ny ankohonanao, ary mampahory ireo izay manaiky anareo.
4:36 Aoka tsy hisokatra ny tananao, rehefa mandray, fa mihidy, rehefa manome.

Ekleziastika 5

5:1 Aza misafidy ny hitady iniquitous fananany, ary tsy tokony hoe:: "Manana izay rehetra ilaiko eo amin'ny fiainana." Fa dia ho tsy mahasoa ho anao amin'ny andro famaizana sy ny haizina.
5:2 Tsy tokony hanenjika, amin'ny herinao, ny fanirian'ny fonao.
5:3 Ary tsy tokony hoe:: "Manao ahoana ny herin'ny aho?"na, "Iza no nanary ahy teo noho ny asany?"Fa Andriamanitra rariny amin'ny famaliana.
5:4 Tsy tokony hoe:, "I nanota, ary inona no nanjo ahy alahelo?"Fa ny Avo Indrindra no manam-paharetana recompensor.
5:5 Aza ho vonona ny ho tsy amin-tahotra momba ny famelan-keloka ny fahotana, ary tsy tokony hanampy ota ny fahotana.
5:6 Ary tsy tokony hoe:: "Ny famindram-po ny Tompo lehibe; dia halainy hamindra fo ny vahoaka ny fahotako. "
5:7 Eny, ny famindram-po sy ny fahatezerana hiala haingana avy aminy, sy ny fahatezerany mametraka ny fijeriny eo amin'ny mpanota.
5:8 Tsy tokony atao ela ho niova fo ho an'ny Tompo, ary tsy tokony nanorina azy manokana isan'andro isan'andro.
5:9 Fa ny fahatezerany kosa dia hanatona tampoka, ary amin'ny andro fanamarinana, Izy no handringana anareo.
5:10 Aza misafidy ny manahy ny amin'ny harena tsy ara-drariny. Fa ireo zavatra ireo dia tsy handray soa anao amin'ny andro maizina ary izaho no hamaly.
5:11 Tsy tokony nikororohanao amin'ny rivotra rehetra, Ary tsy tokony hiala ho any isan-lalana. Fa toy izany mpanota rehetra voaporofo tamin'ny duplicitous lelany.
5:12 Aoka ho mafy orina ao amin'ny lalan'i Jehovah sy tao amin'ny fahamarinana ny fahazavan-tsaina sy ny fahalalana, ary aoka manao teny fiadanana sy fahamarinana hahatratra anao.
5:13 Aoka ho malemy fanahy, rehefa mihaino ny teny, mba hahatakatra. Ary atero ho tena valiny dia fahendrena.
5:14 Raha fantatrao, dia mamaly ny namanao. Fa raha tsy, dia aoka ny tananao ny vavanao ho ambonin'ny, mba tsy tratra iray Nampahery teny, ary avy eo dia resin-kenatra.
5:15 Famirapiratana sy voninahitra no eo ny tenin 'ireo izay mahatakatra, nefa tena, ny lelan'ny imprudent olona no mikosoka.
5:16 Tsy tokony hoe ny mpibitsibitsika, ary tokony tsy ho azon'ny lela ihany, ary avy eo dia resin-kenatra.
5:17 Fa fifanjevoana sy ny nenina eo ny mpangalatra, marika sy ny ratsy fanahy dia amin 'ny roa-tongued; fa ny mpibitsibitsika, misy fankahalana sy ny fankahalana sy ny fahafaham-baraka.
5:18 Manamarina ny kely na ny lehibe toy izany koa.

Ekleziastika 6

6:1 Aza ho vonona ho tonga ny fahavalo fa tsy ny namana ny namanao. Fa ny ratsy fanahy dia handova ny fahafaham-baraka sy ny fahafaham-baraka, tahaka ny ho mpanota rehetra izay mialona sy roa-tongued.
6:2 Tsy tokony hanandratra ny tenanao, toy ny omby, ao amin'ny eritreritry ny fanahinareo, fandrao ny herinao mba ho nazera amin'ny alalan'ny fahadalana,
6:3 izay dia handringana ny raviny, sy handringana ny vokatra, ary apetrako aminareo aoriana toy ny hazo maina any an-efitra.
6:4 Fa ny ratsy fanahy kosa handrava ny fanahy izay manana izany. Fa faly manome fahavalony azy, Ary hitarika azy ho any amin'ny anjara ny ratsy fanahy.
6:5 Ny teny mamy sy ny maro ho namana mitigates fahavalo. Sy Velom-pankasitrahana teny amin'ny tany tsara ho betsaka ny olona.
6:6 Avelao ny maro mba ho tsara fihavanana aminao, fa hamela ny anankiray avy any amin'ny arivo mba ho mpanolo-tsaina.
6:7 Raha te hahazo ny namana, hizaha toetra azy, dieny tsy manaiky azy, ary aza matoky azy avy hatrany.
6:8 Fa misy sakaiza tia, araka ny fotoana, fa tsy hitoetra amin'ny andro fahoriana.
6:9 Ary misy namana izay afaka ho tonga fankahalana. Ary misy namana iray izay hanehoana ny fankahalana sy ny fanesoana sy ny ompa.
6:10 Ary misy sakaiza tia, izay nipetraka nihinana namana, fa tsy hijanona amin'ny andro mahory.
6:11 A namana, raha mitoetra ho mafy orina, dia ho tahaka ny tenanao ianao, dia manao zavatra amin'ny fahamarinana anisan'ireo ny ankohonanao.
6:12 Raha manetry tena eo alohanao Aho ka manafina ny tenany ho afaka ny tavanao, dia ho azonao ny ambony sy mirindra ny namana.
6:13 Hampanalavitra anao amin'ny fahavalonareo, ary mitandrina ny namanao.
6:14 Ny namana mahatoky dia mafy fialofana, ary na zovy na zovy no hita nisy nahita harena sarobidy.
6:15 Tsy misy zavatra mitovy amin ny namana mahatoky, ary tsy misy lanjan'ny volafotsy na ny volamena dia sarobidy noho ny zava-tsoa ny tsy fivadihana.
6:16 Ny namana mahatoky dia fanafody ho an'ny fiainana sy ny tsy fahafatesana; ary izay matahotra ny Tompo no hahita ny iray.
6:17 Izay matahotra an'Andriamanitra dia hanana namana tsara toy izany koa, satria ny namany dia ho tahaka ny azy.
6:18 Zanaka, hatry ny fahatanoranao hino anatra, ary avy eo dia hahita ny fahendrena, na ny fotsy volo.
6:19 Fomba Fiasa fahendrena toy izay miasa tany sy mamafy, ary avy eo dia miandry ny voka-tsoa.
6:20 Fa raha manao ny asany, ianao dia miasa kely, fa ianareo tsy ho ela hihinanako ny avy eny vokatra.
6:21 Ahoana no masiaka indrindra no fahendrena ny mpahay lalàna na nampianarina lehilahy! Ary noho izany, ny witless dia tsy hitoetra ao aminy.
6:22 Dia ho azy ireo tahaka ny vato lehibe ny fizahan-toetra, ka hanipy azy hiala aminy avy hatrany.
6:23 Fa ny fahendren'izao fotopampianarana dia araka ny anarany, ary izy no tsy miseho ny maro. Fa izy manohy amin'ireo izay iza izy dia fantatra, na dia eo imason 'Andriamanitra.
6:24 Henoy, zanak'i, Ary aoka ho sitrakao ny fahazavan-tsaina torohevitra, fa tsy tokony hanary ny toro-hevitra.
6:25 Ataovy ny tongotrao ao amin'ny gadra sy ny hatoka teny an-gadra.
6:26 Atongilano ny sorony, ary hitondra azy, fa dia tsy malahelo aminy bindings.
6:27 Manatona azy amin'ny rehetra ny fanahinao, ka manompoa ny fomba rehetra ny herinao.
6:28 Diniho ny, ary dia haseho anareo, ary rehefa efa nahazo azy, tsy tokony hamela azy.
6:29 Fa, ao amin'ny tena farany, dia hahita fitsaharana ao amin'ny, dia hiverina ao an-mahafinaritra.
6:30 Ary ny gadra dia ho fiarovana mafy sy fototra mafy orina ho anao, ary ny gadra ho akanjo-boninahitra.
6:31 Fa ao aminy dia ny hatsaran'ny fiainana, sy ny bindings dia fanasitranana bandy.
6:32 Ho hitafy azy toy ny lamba ny voninahitra, ary hampitoetra azy eo amin'ny lohany tahaka ny satro-boninahitra-pifaliana.
6:33 Zanaka, raha manaraka ahy, ianao dia hianatra. Ary raha zatra ny sainao, ianao dia ho hendry.
6:34 Raha toa ka atongilano ny sofinao,, dia hahazo fotopampianarana. Ary raha tia mihaino, ianao dia ho hendry.
6:35 Mijoroa eo amin'ny olona maro ny anti-panahy manan-tsaina, ary hiaraka tenanao ny fahendrena avy ao am-po, mba ho afaka handre lahateny rehetra momba an'Andriamanitra, ary toy izany koa ny ohabolana fiderana mba tsy handositra anareo izy.
6:36 Ary raha mahita olona manan-tsaina, mijoro fiambenana ho azy, ary aoka ny tongotrareo akanjo nidina ny tohatra ny varavarana.
6:37 Ataovy ny heviny momba ny didy 'Andriamanitra, ary ho tapaka tanteraka ny didiny. Ary Izy no hanome anao ny fo, ary ny faniriana ny fahendrena dia homena anareo.

Ekleziastika 7

7:1 Aza mifidy ny hanao ratsy, sy ny ratsy dia tsy hahazo anao.
7:2 Hiala avy amin'ny iniquitous, sy ny ratsy dia hiala aminao.
7:3 Zanaka, ny ratsy tsy mba mamafy am-bavasa eny tsy rariny, ary tsy hijinja azy impito.
7:4 Aza mitady ny anjara asan'ny mpitarika avy amin'ny Tompo, ary aza mitady seza ny voninahitra avy amin'ny mpanjaka.
7:5 Tsy tokony hanamarina ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra, satria izy no Knower ny fo. Ary tsy mety tokony tianao toa hendry teo anatrehan'ny mpanjaka.
7:6 Aza mitady ho lasa mpitsara, raha tsy manana hery ampy mba manorotoro heloka. Raha tsy izany, ianao mba hatahorany an'i tavan'ny mahery vaika, ary toy izany koa ny tantara ratsy mametraka ao an-mivadika.
7:7 Tsy tokony manota ny vahoaka ny tanàna, tsy tokony nandatsaka ny tenanao handresy ny olona isika.
7:8 Ary tsy tokony hamatotra fahotana roa miaraka. Fa na dia tamin'ny fahotana iray, dia tsy ho afa-maina.
7:9 Aza kanosa ao amin'ny fanahinareo.
7:10 Tsy tokony ho vonona ny mangataka, na mba hanome fiantrana.
7:11 Tsy tokony hoe:: "Andriamanitra dia hijery amin'ny famindram-po ny vahoaka ny fanomezam-pahasoavana, ary raha manao fanatitra ho an'ny Avo Indrindra Andriamanitra, hahazo fitia aminy ny fanomezana. "
7:12 Tsy tokony haneso ny olona nalahelo fanahy indrindra. Fa iray no izay manetry ary izay manandra-: ny rehetra-satria Andriamanitra.
7:13 Aza tia lainga hamelezana ny rahalahinao, ary tsy tokony hanao toy izany koa amin'ny namanao.
7:14 Aza ho vonona ny hamoron-tsaina lainga na inona na inona. Fa ny fampiharana ny lainga Tsy mety.
7:15 Aza misafidy ny ho verbose eo maro ny anti-panahy, ary tsy tokony hamerina ny tenin 'ny vavaka.
7:16 Tsy tokony mankahala mafy asa, na ny rustic Namorona ny Avo Indrindra.
7:17 Tsy tokony hihevitra ny tenanao ho eo amin'ny olona maro ny tan-dalàna.
7:18 Tsarovy fahatezerana. Fa tsy ho ela.
7:19 Manetry tena ny fanahy be dia be. Fa ny famaizana manohitra ny nofo ny ratsy fanahy dia amin'ny afo sy ny kankana.
7:20 Aza hamadika ny namanao noho ny vola, ary tsy tokony manao tsinontsinona ny rahalahinao malalako noho ny volamena.
7:21 Aza misafidy ny hiala tsara sy manan-tsaina vadiny, izay efa nomena ao amin'ny fahatahorana ny Tompo. Fa ny fahasoavan 'ny fahamaotinana dia mihoatra noho ny volamena.
7:22 Tsy tokony hanisy ratsy ny mpanompony izay manao ny marina asa, na ny mpikarama izay manolo-tanana ny fiainany ho anao.
7:23 Aoka ny fahalalana mpanompo ho tian'ny tianao ny ainao. Tsy tokony hamitaka azy tsy ho fahafahana, tsy handao azy ny fahoriana.
7:24 Dia omby anao? Mora ho azy ireo. Ary raha ilaina izy ireo, aoka hitoetra ao aminao.
7:25 Ve ny anao lahy? hampianatra azy ireo, ary niankohoka azy midina avy ny fahazazany.
7:26 Ve ny anao vavy? Miambina ny vatany. Ary tsy tokony hampiseho fahazavana-po azy ireo amin'ny toe-tsaina.
7:27 Omeo ny zanakao vavy ho vadiny, ka omeo azy ho amin'ny fahalalana ny olona, ary ianao dia hatao hanao asa lehibe.
7:28 Raha vady, araka ny fanahinao Anao, tokony tsy sahy nandà azy. Koa aza manankina ny tenanao ho azy izay feno fankahalana.
7:29 Amin'ny fonao manontolo, Manajà ny rainao. Ary tsy tokony hanadino ny fitarainana ny reninao.
7:30 Tadidio fa tsy ho teraka izy ireo afa-tsy amin'ny. Ary noho izany, manome azy ireo indray ho toy ny efa nanao ihany koa izy ireo ho anao.
7:31 Amin'ny ny tenanao manontolo, matahotra ny Tompo, ka mba diniho ny mpisorony mba ho masina.
7:32 Amin'ny herinao, tia azy Izay nanao anao, ka tokony tsy mahafoy ny mpanompony.
7:33 Voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tenanao manontolo, ary manome voninahitra ny mpisorona, ary mbola hanadio ny tenanao ny herinao.
7:34 Hanome azy anjara, araka ny efa nandidiany anareo, avy amin'ny voaloham-bokatra, ary avy any amin'ny purifications. Ary noho ny tsy mahalala fahadisoana, hanadio ny tenanao amin'ny fanatitra kely.
7:35 Tokony hateriny ho an'i Jehovah ny fanomezana ny herinao, ary ny fanati-fanamasinana, ary ny voaloham-bokatry ny zava-masina.
7:36 Ary haninjitra ny tànany amin'ny ory, ka dia ny Sorompanavotana sy ny fitahiana mety ho tanteraka.
7:37 Ny fanomezana dia manana fitia teo imason'ny olona rehetra ny velona, nefa tsy tokony mandrara ny fahasoavana ho an'ny maty.
7:38 Tsy tokony tsy hampionona ireo izay mitomany, na hiara-mandeha ireo izay malahelo.
7:39 Aza manaiky ho mora hitsidika ny marary. Fa toy izany, dia ho raisina ho mpikambana amin'ny fitiavana.
7:40 Amin'ny asanao rehetra,, tsarovy ny farany indrindra, ary mba tsy hanotanareo, ho mandrakizay.

Ekleziastika 8

8:1 Tsy tokony hiady amin'ny lehilahy mahery, fandrao angamba dia mety lavo eo an-tànany.
8:2 Tsy tokony hiady amin 'ny lehilahy mpanankarena, fandrao mba hitondra ny hetsika hamely anao.
8:3 Fa ny volamena sy ny volafotsy dia efa nandrava maro, ary efa tonga nanao ratsy na dia ny fon 'ny mpanjaka.
8:4 Tsy tokony mila ady ny lehilahy iray izay feno teny, fa tsy tokony nanary kitay eo amin'ny afo.
8:5 Tsy tokony hamboraka amin'ny olona tsy mahalala, fandrao miteny ratsy momba ny fianakavianao.
8:6 Tsy tokony hanao tsinontsinona ny olona izay mitodika ny tenany hiala amin'ny fahotana, ary tsy maninona azy izany. Tsarovy fa isika rehetra dia manaiky ny fanitsiana.
8:7 Tsy tokony tsinontsinona ny olona rehefa antitra. Fa isika rehetra iharan'ny antitra.
8:8 Aza ho vonona ny mifaly amin'ny maty ny fahavalonao, satria fantatrareo fa ho faty isika rehetra, sady nilaza fa tsy tsy mila ny hafa mifaly aminay.
8:9 Tsy tokony hanao tsinontsinona ny lahateny izay efa antitra sy manan-; fa tsy, misaintsaina ny ohabolana.
8:10 Fa avy aminy, ianao dia hianatra fahendrena sy ny manan-tsaina fotopampianarana, mba hanompo lehilahy lehibe tsy misy tsiny.
8:11 Aza avela ny lahateny ny anti-panahy mba handalo anareo amin'ny. Fa nianarany avy tamin'ny razany.
8:12 Ary avy aminy, ianao dia hianatra ny fahatakaran-javatra, dia ho hianatra inona no valin mba ho atolotra ho amin'ny fotoana tsy maintsy.
8:13 Tsy tokony ampireheto ny vainafo ny mpanota, amin'ny filazana aminy. Fa mety ho may ny lelafo avy amin'ny afo ny fahotany.
8:14 Tsy tokony hitsangana hanohitra ny tarehin-contemptuous olona, raha tsy izany dia mety hipetraka toy ny hoe miandry ao otrika hamely ny teny.
8:15 Tsy tokony hampisambotra lehilahy mahery noho ianao. Fa raha hampisambotra, hihevitra izany very.
8:16 Tsy tokony mampanantena mihoatra noho ny fahaizanao. Fa raha mampanantena, Diniho ny fomba hanatanterahana izany.
8:17 Tsy tokony hitsara manohitra mpitsara. Fa Izy no mitsara araka ny marina.
8:18 Tsy tokony mivoaka eny an-dalana miaraka amin'ny lehilahy audacious, fandrao angamba izy mba nahavaky tratra anareo amin'ny zava-dratsy. Fa mivoaka avy araka ny sitrapony, ary ho lany ringana aminy feno hadalana.
8:19 Tsy tokony hanomboka ny ady amin'ny olona mora tezitra, ka tokony tsy hiditra any an-efitra tamin'ny lehilahy audacious. Ny fandatsahana rà dia na inona na inona ho azy, ary any amin'ny toerana izay tsy misy fanampiana ho anao, dia handrava anao.
8:20 Tsy tokony mihazona hevitra tamin'ny adala. Fa izy ireo tsy afaka na inona na inona afa-tsy ho tia ny mahafaly azy ireo.
8:21 Tsy tokony handray torohevitra eo imason'i ny vahiny. Fa tsy fantatrao izay hataony manaraka.
8:22 Tsy tokony haneho ny fonao ny olona rehetra, fandrao mba hanatitra ny hatsaram-panahy diso ho anao, ary avy eo dia milaza Latsa no momba anao.

Ekleziastika 9

9:1 Tsy tokony miahiahy ny amin'ny vadin'ny-tratranao, fandrao izy haneho, noho ianao, ny lolompo ny ratsy fanahy lesona.
9:2 Tsy tokony hanome fahefana ny fanahinao amin'ny vehivavy, fandrao izy mahazo ny herinao, ary avy eo dia ho menatra ianao.
9:3 Tsy tokony hijery fankasitrahana amin'ny vehivavy miaraka amin'ny faniriana maro, fandrao ianao no ho latsaka ao ny fandrika.
9:4 Tsy tokony ho mandrakariva mila ny fialam-boly, ary tsy tokony ho resy lahatra anilany, fandrao ho lany ringana ianareo araka ny vokatra.
9:5 Tsy tokony mibanjina virjiny, fandrao angamba dia mety ho nanafintohina ny hatsaran-tarehiny.
9:6 Tsy tokony hanome ny fanahinao, amin'ny fomba rehetra, ny mpijangajanga, fandrao handringana ny tenanao sy lovanao.
9:7 Aza misafidy ny mijery ny manodidina an-dalambe tao an-tanàna, tsy tokony mirenireny eny amin'ny làlambe.
9:8 Hisorohana ny tavanao amin'ny voaravaka vehivavy, fa tsy tokony faly mijery hafahafa hatsaran-tarehy.
9:9 Maro no maty noho ny hatsaran-tarehy ny vehivavy; ary izany, faniriana dia hirehitra toy ny afo.
9:10 Ny vehivavy rehetra izay mpijangajanga hohitsahin'ny, tahaka ny loto eny an-dalambe.
9:11 maro, amin'ny alalan'ny Nankafizinay koa ilay hatsaran 'ny vadin'i hafa, Lasa inona na inona. Fa mahazatra sy ny flares tahaka ny afo.
9:12 Tsy tokony mipetraka mihitsy amin'ny vadin'olona, na mandry ilika aminy amin'ny farafara.
9:13 Ary tsy tokony hiady hevitra taminy ny divay, fandrao ny fonareo dia mety mitodika any aminy, ary ny fihetseham-po, ianao dia ho voaongana ho fahaverezana.
9:14 Tsy tokony hamela ny namana taloha. Fa iray vaovao dia tsy ho toy izany koa ho azy.
9:15 Ny namana vaovao dia toy ny divay vaovao. Ho rovitra, ary dia ho tia misotro azy io.
9:16 Tsy tokony hitsiriritra ny voninahitra sy ny harena ny mpanota. Fa tsy mahafantatra izay mety ho haverin'Andriamanitra ho amin'ny ho avy.
9:17 Ny ratsy ny olona tsy marina tsy tokony hahafaly anao, satria fantatrareo fa, mandra-pahatongany ao amin'ny helo, ny ratsy fanahy dia tsy hampifaly.
9:18 Arovy ny tenanao lavitra ny olona manana ny fahefana hamono, ary avy eo dia tsy manana ny tahotra ny fahafatesana mihantona anareo.
9:19 Fa raha manatona azy, manao na inona na inona hanafintohina, fandrao mba hanala ny ainao.
9:20 Aoka ho fantatrareo fa izany dia fiombonana amin'ny fahafatesana. Fa niditra ho eo amin'ny fandrika, ary mandeha amin 'ny sandrin'ny alahelo.
9:21 Araka ny fahaizanao, mitandrina ny namanao, ary hitondra azy ho hendry sy manan-tsaina te.
9:22 Aoka olo-marina ho namanao, ary aoka ny voninahitrao ho ao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra.
9:23 Ary aoka ny eritreritra 'Andriamanitra ho ao an-tsainao, ary aoka ny lahateny rehetra ho eo amin'ny fitsipika Avo Indrindra.
9:24 Asa dia noderaina noho ny tanan 'ny mpanakanto, ary ny mpitarika ny vahoaka no mendrika hoderaina noho ny fahendren 'ny teniny, nefa tena, ny tenin'ny anti-panahy dia mendrika hoderaina noho ny fahatakaran-javatra.
9:25 Lehilahy feno tahotra teny dia any an-tanànany, fa izay miteny ho halan'ny maimaika noho ny teniny.

Ekleziastika 10

10:1 Ny mpitsara hendry hanome rariny ny olony, sy ny mpitarika ny fahalalana olona iray, dia ho tafatoetra.
10:2 Toy ny mpitsara ny vahoaka dia, dia tahaka izany koa no ny mpanampy. Ary na inona na inona karazana olona ny mpanapaka ny tanàna dia, tsara fanahy toy izany koa ireo izay monina eo aminy.
10:3 Ny adala mpanjaka no ho rava ny vahoakany. Fa ny tanàna dia honenana ny alalan 'ny fahatakarana ireo izay manana fahefana.
10:4 Mahery Noho ny tany eo an-tànan'i 'Andriamanitra, ary, amin'ny fotoana mahamety izany, dia hanangana manampy mpanapaka ny tany.
10:5 Ny fiadanan'ny olona eo an-tànan'i 'Andriamanitra, dia hametraka ny voninahitra ambony noho ny tavan'ny mpanoratra.
10:6 Tokony hanadino ratsy rehetra nataony ho anao amin'ny namanao, ary tokony hanao na inona na inona teo amin'ny asa ny ratra.
10:7 Fiavonavonana dia feno fankahalana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Ary ny olona rehetra any amin'ny firenena heloka voaozona.
10:8 Ny fanjakana dia afindra amin'ny olona iray hafa noho ny tsy rariny, ary ny ratra, sy ny fanamavoana, ary ny fitaka isan-karazany.
10:9 Fa tsy misy zavatra ratsy noho ny tia vola ny olona. Nahoana no tokony izay tany sy ny lavenona ho miavonavona?
10:10 Tsy misy zavatra hafa iniquitous tsy ho tia vola. Fa toy izany na dia nisy nivarotra ny ainy. Fa eo amin'ny fiainany, dia nitanila amoahany ny maha lalina indrindra.
10:11 Ny fahefana rehetra amin'ny fiainana fohy. Ny aretina dia avy maharitra lehibe mampanahy ny dokotera.
10:12 Dokotera mahatonga ny aretina ho fohy. Dia toy izany koa, mpanjaka any ihany anio, ary rahampitso dia ho faty.
10:13 Fa raha misy olona maty, izy no handova menarana, ary ny bibidia, ary ny kankana.
10:14 Ny niandohan'ny ny fireharehan'ny olona fivadiham-pinoana avy amin'Andriamanitra.
10:15 Fa ny fony efa lasa niala Ilay nanao azy. Fa fireharehan'ny no fiandohan'ny ota rehetra. Na iza na iza manana ny azy, dia ho feno teny ratsy, ary dia handrava azy amin'ny farany.
10:16 Noho io, ny Tompo dia afa-baraka ny fivoriana ny amin'ny loza, ary efa nandringana azy, hatramin 'ny farany.
10:17 Efa nanimba ny seza ny mpirehareha mpitarika, ary efa nahatonga ny mpandefitra mba hipetraka eo amin'ny toerana.
10:18 Ny fototry ny mpirehareha firenena, Andriamanitra maina, ary ny fanetren-tena any amin'ireo firenena ireo, efa nambolena.
10:19 Ny Tompo dia horavana ny tanin'ny jentilisa, ary efa nodidiany haringana ireo, na dia ny fototra.
10:20 Efa maina ny sasany amin'izy ireo, ary efa nodidiany haringana ireo, ary efa nahatonga ny fahatsiarovana azy tsy ho ao amin'ny tany.
10:21 Efa nofoanana ny fahatsiarovana ny mpirehareha, ary efa tavela afa-tsy ny fahatsiarovana ireo izay manetry tena ao an-tsaina.
10:22 Fiavonavonana dia tsy noforonina ho an'ny lehilahy, na i tezitra toetra no natao ho an'ny lahy sy ny vavy amin'ny vehivavy.
10:23 Ireo izay matahotra an'Andriamanitra teo anivon 'ny taranaky ny olona no homem-boninahitra. Fa izay rehetra eo amin'ny taranaka izay tsy miraharaha ny didin 'ny Tompo dia ho afa-baraka.
10:24 Teo afovoan'ny rahalahiny, ny mpanapaka dia manana voninahitra. Ary izay matahotra ny Tompo hahazo voninahitra eo imasony.
10:25 Ny fahatahorana an'Andriamanitra no voninahitry ny mpanankarena, ary ny manan-kaja, Nefa ny olona malahelo.
10:26 Aza misafidy ny tsinontsinona lehilahy marina izay mahantra, ary aza misafidy ny hankalaza olo-meloka izay manan-karena.
10:27 Ny lehilahy lehibe, ary ny mpitsara, ary ny matanjaka manana voninahitra. Kanefa tsy misy olona dia lehibe noho izay matahotra an'Andriamanitra.
10:28 Ireo izay afaka hanompo ny fahazavan-tsaina mpanompo. Ary Ny mahira-tsaina sy fitsipika dia tsy nimonomonona ny olona amin'ny fanitsiana. Fa ny olona tsy mahalala dia tsy homem-boninahitra.
10:29 Aza misafidy ny hanandratra ny tenanao hanao ny asa, ary aza mamokatra mandritra ny fotoam-pahoriana.
10:30 Izay miasa, ary toy izany koa be dia be ny zava-drehetra, dia tsara kokoa noho izay mirehareha, ary toy izany koa ny mofo ampy.
10:31 Zanaka, hiaro ny fanahinao ao amin'ny halemem-panahy, ka omeo voninahitra araka ny mahamendri-balisoa.
10:32 Iza no hanamarina izay fahotantsika tamin'ny fanahiny? Ary iza no voninahitra izay manala baraka ny ainy?
10:33 Ny malahelo no anomezam-boninahitra noho ny fananarana sy ny tahotra. Ary misy ny olona izay voninahitra noho ny fananany.
10:34 Fa raha misy olona no anomezam-boninahitra ny fahantrana, mainka amin'ny fananana? Ary na iza na iza no anomezam-boninahitra fananana, aoka hatahotra fahantrana.

Ekleziastika 11

11:1 Ny fahendren'ny olona iray izay manetry tena hanandratra ny lohany, Ary hampanakaiky azy ny mipetraka eo amin'ny lehilahy lehibe.
11:2 Tsy tokony hidera ny olona noho ny hatsaran-tarehiny, ary tsy tokony hanao tsinontsinona ny olona ny endriny.
11:3 Ny renitantely, dia ny zavatra kely eo manidina, fa ny voany dia mihazona ny tampon'i mamy.
11:4 Tsy tokony hirehareha amin'ny akanjo na oviana na oviana, ary tsy tokony manaiky ho Nidera amin'ny andro ny voninahitra. Fa ny asan'ny Avo Indrindra irery ihany no zava-mahagaga; sy be voninahitra ary ny miafina sy ny tsy hita maso ny asany.
11:5 Maro ny olon-dozabe no nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, ary ny anankiray izay tsy hisy mahafinaritra efa tonta fehiloha firavaka.
11:6 Maro ny lehilahy mahery no mahery nazera, ary ny malaza efa natolotra eo an-tanan'ny olon-kafa.
11:7 Alohan'ny manontany, tsy tokony mametraka tsiny amin'ny olona; Ary rehefa nanontany ianao, hananatra ny marina.
11:8 Alohan'ny mihaino, tsy tokony namaly na dia teny iray; ary tsy tokony manapaka eo afovoany ny lahateny.
11:9 Tsy tokony hiady amin'ny resaka izay tsy mahakasika anao, ary tsy tokony hipetraka amin'ny fitsarana miaraka amin'ny mpanota.
11:10 Zanaka, tsy tokony mandray anjara amin'ny raharaha maro. Ary raha tonga manan-karena, dia tsy ho afaka amin'ny fahadisoana. Fa raha hanenjika, dia tsy hisambotra; ary raha mpihazakazaka eo alohany, dia tsy ho afa-mandositra.
11:11 Misy olona iray izay ratsy fanahy sy mikely faingana sy malahelo, Fa izany rehetra no vao mainka be dia be tsy misy.
11:12 Misy debilitated olona mila sitrana, Izay tsy manam-hery sy be fahantrana.
11:13 Nefa ny mason'Andriamaniny efa nankasitraka azy noho ny tombontsoa, ary efa nanarina azy amin'ny fahafaham-baraka, ary efa nanandratra ny lohany. Ary maro no nanontany tena azy, ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra.
11:14 Zavatra tsara sy ny fahoriana, ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fahantrana sy ny harena, dia avy amin'Andriamanitra.
11:15 Fahendrena, sy ny fitsipi-pifehezana, ary ny fahalalany ny lalàna dia amin'Andriamanitra. Ny fitiavana sy ny fomba tsara izany no ao aminy.
11:16 Error sy ny aizim-pito no namorona ny mpanota. Ary izay hifaly amin'ny ratsy, antitra in ratsy.
11:17 Ny fanomezam-pahasoavana no maharitra ny olona marina, ary ny fandrosoanao ho vanona ho mandrakizay.
11:18 Misy iray izay nampananana harena mandany kely, Ary izao no haben'ny ny valim-pitiany.
11:19 About izany, hoy izy: "Efa Nahita fitsaharana ho an'ny tenako, Ary ankehitriny izaho ihany no hihinana avy ny fananako. "
11:20 Nefa tsy fantany ny fotoana dia ho faty teo anatrehan'i fomba, ary avy eo dia tsy maintsy mamela ny zava-drehetra ao ambadiky ny hafa sy ho faty.
11:21 Tomoera tsara ao amin'ny fifanekena, ary ho lasa tsara izany, ary efa tonga antitra ao amin'ny asan'ny didinao.
11:22 Tsy tokony handany fotoana tamin'ny asan'ny mpanota. Fa tsy, matoky an'Andriamanitra, ary mitoetra eo amin'ny toerana ihany.
11:23 Fa mora, eo imason'Andriamanitra, hanao nahantra tanteraka manan-karena tampoka.
11:24 Ny fitahian'i 'Andriamanitra faingana mba hamaly soa ny olo-marina ny olona, ary tamin'ny ora mihelina ny fandrosoanao mitondra voany.
11:25 Tsy tokony hoe:: "Inona no tokony?"na, "Inona no soa no ho ahy amin'izao?"
11:26 Tsy tokony hoe:: "Manana ampy ho ahy,"na, "Inona no mety ho ratsy kokoa noho izany?"
11:27 Tamin'ny andro zava-tsoa, tsy tokony ho manadino ny fahavoazana. Ary tamin'ny andro fahavoazana, tsy tokony ho nanadino ny zava-tsoa.
11:28 Fa mora, eo imason 'Andriamanitra, amin'ny andro iray ihany ny mandalo, mba hamaly ny tsirairay araka izay ataony.
11:29 Ny fahorian'ny adiny iray mahatonga ny olona hanadino lehibe mahafinaritra, ary amin'ny farany ny olona no mamoaka ny asany.
11:30 Tsy tokony hidera misy olona eo anatrehan'ny fahafatesana. Fa ny olona dia mampiseho amin'ny zanany.
11:31 Tsy tokony hitondra ny olona rehetra ao an-tranonao. Fa maro no fandriky ny ny mpamitaka.
11:32 Fa toy ny kibo amin'ny fofona ratsy vomits, ary toy ny tsipoy entina an-tranom-borona, ary tahaka ny diera nitarika ho fandrika, dia tahaka izany koa ny fon'ny mpiavonavona. Ary izany dia tahaka ny mijery ny namany Sendra teo latsaka.
11:33 Fa lainga amin'ny otrika, ary avy eo dia mivadika ho ratsy ny tsara, Ary hametraka ny tsiny eo amin'ny olom-boafidy.
11:34 Avy iray kilalaon'afo, lehibe afo mitombo; sy isan-mamitaka ny olona, be ny ra mikoriana. Fa ny tena mpanota lehilahy mandry amin'ny otrika-dra.
11:35 Dia mifantoka loatra amin'ny tenanao eo anoloan'ny mpanisy ratsy olona hahafoy, fa fabricates ratsy. Raha tsy izany, mba hitarika anareo ho latsa nibitsibitsika mitsahatra.
11:36 Raiso vahiny ny tenanao, dia handrava anareo amin'ny tafio-drivotra, dia hampanalavitra anao amin'ny inona no tena manokana.

Ekleziastika 12

12:1 Raha manao ny tsara, mahalala izay hanao izany, ary ho maro ny fisaorana noho ny asa soa ataonareo.
12:2 Hanisy soa ny marina, dia hahita valiny lehibe, Ary raha tsy avy aminy, azo antoka fa avy amin'ny Tompo.
12:3 Fa tsy misy tsara ho an'ny olona iray izay variana amin'ny ratsy foana, na izay tsy manome fiantrana. Fa ny Avo Indrindra no mihazona fankahalana ho an'ny mpanota, fa mandray fahasambaran'izay mamindra fo amin'ny nibebaka.
12:4 Omeo ny famindram-po, ary tsy tokony manampy ny mpanota. Fa ny ratsy fanahy sy sy ny mpanota po dia ho voky ny famaliana natao ho azy ireo amin'ny andro famaizana.
12:5 Omeo ny tsara, fa tsy tokony handray avy amin'ny mpanota.
12:6 Manaova soa ho an'ny manetry tena, fa tsy tokony hanome ho an'ny ratsy fanahy; atsahatra ny mofo, aza manome azy izany, raha tsy izany izy ka mandresy anareo izany.
12:7 Fa ho hitanao indroa ny ratsy ny soa rehetra dia nataon'ny olona taminy. Fa ny Avo Indrindra manana fankahalana ihany koa ho an'ny mpanota, dia hamaly famaliana ny ratsy fanahy.
12:8 Ny namana dia tsy ho fantatra amin'ny fotoana tsara, Ary ny fahavalo tsy ho miafina ao fahoriana.
12:9 Araka ny soa harena ny olona, ny fahavalony no sosotra; ary noho ny amin'ny loza, ny namana dia nambara.
12:10 Tokony tsy hatoky ny fahavalonao. Fa ny ratsy rusts toy ny vilany varahina.
12:11 Ary raha manetry ny tenany sy mandeha momba niankohoka, mampitombo ny mailo sy hiaro ny tenanao aminy.
12:12 Tsy tokony mipetraka akaiky azy na aiza na aiza, tsy tokony hamela Azy eo amin'ny tananao ankavanana, fandrao mba mitodika any amin'ny toerana, ary mitady ny seza, ary avy eo, ao amin'ny tena farany, ianao dia hahatakatra ny teniko ka nanindrona ny ny toriteny.
12:13 Iza no hitondra hangoraka mpanao sikidy namely ny bibilava, na ny olona iray izay manatona bibidia? Ary dia toy izany koa ny olona iray izay mitandrina orinasa miaraka amin'ny lehilahy sy iniquitous no tafiditra amin'ny fahotany.
12:14 Fa ora iray, dia eo aminareo. Fa raha manomboka hivily, dia tsy hamela izany.
12:15 Fahavalo miteny nahafinaritra amin'ny molony, fa ao am-pony, dia miandry amin'ny otrika, ka mba hanipy anao any amin'ny lavaka.
12:16 Fahavalo no ranomaso eo imasony. Fa raha hitany fahafahana, izy, dia tsy ho afa-po amin'ny ra.
12:17 Ary raha fahavoazana mitranga eo aminareo, dia hahita azy teo aloha.
12:18 Fahavalo no ranomaso eo imasony, nefa raha mandeha mody mba hanampy anao, dia mihady eo ambanin'ny tongotrareo.
12:19 Dia hampihorohoroiko ny lohany, dia hiteha-tanana, ary hibitsibitsika be, ary hanova ny fitenenana.

Ekleziastika 13

13:1 Ary izay rehetra mikasika dity ho voaloton'ny izany. Ary na iza na iza mpiara-miasa ny mpirehareha, dia hitafy ny fireharehan'ny.
13:2 Na iza na iza ampifandraisin'ny amin'ireo nalaza noho izy mametraka enta-mavesatra eo amin'ny tenany. Ary noho izany, ianao dia tsy ho nanan firaisana amin'ny olona iray izay manankarena noho ianao.
13:3 Inona no ho ny vilany no mitovy amin'ny ny vilany tany? Ary raha collide amin'izy samy izy, hisy ho tapaka.
13:4 Ny lehilahy manan-karena dia tsy nisy tsy rariny, ary nefa ny fahatezeran'ny. Fa ny malahelo, na dia efa naratra, dia hangina.
13:5 Raha malala-tanana, izy hanoro anareo; ary rehefa manana na inona na inona, dia mandroaka anareo manokana.
13:6 Raha manana, Izy no miara-mihinana aminareo, dia hanaisotra anao, ka tsy hampalahelo anareo.
13:7 Raha Misy raharaha analan'ny anao, Izy no hamitaka anareo; ary raha mbola mitsiky, Izy no hanome anareo fanantenana. Izy no miresaka aminao faly, ary Izy hanao hoe: "Inona moa no ilainao?"
13:8 Ary Izy no hampiaiky volana anao ny sakafo, mandra-notrohinao mbamin'ny faikany anao indroa na intelo, ary amin'ny farany indrindra, Izy no haneso anao. ary rehefa afaka izany,, rehefa mahita anao, Izy no handao anao, ary hampihorohoroiko ny doha aminareo.
13:9 Manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, ary hiandry ny tànany.
13:10 Mitandrema. Raha tsy izany, rehefa voafitaka ho fahadalana ny, dia ho afa-baraka.
13:11 Aza misafidy ny ho ambany ao ny fahendrenao, raha tsy izany, rehefa Reraka, dia ho voafitaka ho fahadalana ny.
13:12 Raha misy manasa izay mahery noho ianao, tokony mandà. Raha tsy izany, Manasa anao izy rehetra vao mainka.
13:13 Tsy afaka ny ho mahalala fomba aminy, fandrao ho voatosika hiala. Ary afaka tsy mania lavitra azy, fandrao ho hadino.
13:14 Tsy afaka hanao fifanakalozan-kevitra miaraka aminy toy ny mitovy. Tsy tokony hatoky ny teny maro. Fa ny be resaka, Izy no nikaroka anao, ary raha mbola mitsiky, dia hanontany anao momba ny zava-miafina.
13:15 Ny lozabe saina dia mitahiry ny teny; ary tsy hamindra fo izy anao amin'ny fahoriana, na tany am-ponja.
13:16 Aoka ho malina ny tenanao, ary hanatrika amim-pahazotoana ny izay renareo. Fa mandeha amin'ny fandringanana manokana.
13:17 Na izany aza tena, raha mihaino ireo zavatra ireo, mihevitra azy io toy ny hoe nofy, dia ho hamoha.
13:18 Tia an'Andriamanitra noho ny fiainana manontolo, ary miantso azy ny famonjenao.
13:19 Biby rehetra tia ny azy karazany; toy izany koa ny olona rehetra dia tia izay akaiky indrindra ho an'ny tenany.
13:20 Ny nofo rehetra dia miaraka na inona na inona dia mitovy amin'ny tenany, ary ny olona rehetra dia mifanerasera Izay anankiray dia mitovy amin'ny tenany.
13:21 Raha misy amboadia na oviana na oviana fa manana firaisana dia hosoloanao zanak'ondry, toy izany koa ve ny mpanota manana firaisana ny marina.
13:22 Inona no iraisan'ny olona masina no manana amin'ny alika? Ary inona no anjara no mpanan-karena manana ny mahantra?
13:23 Any an-efitra, ny boriki-dia ny babo ny liona. Dia toy izany koa ny mahantra ny fiandrasana ny ny manan-karena.
13:24 Ary toy ny fanetren-tena dia fahavetavetana eo imason'i ny mpirehareha, dia toy izany koa no manan-karena zava-betaveta ny malahelo.
13:25 Raha nanan-karena ny olona efa nohozongozonina, dia hery noho ny namany. Fa raha nisy efa lavo ny olona ambany, dia voaroaka na dia ho an'ireo izay mahafantatra azy tsara.
13:26 Raha manan-karena no voafitaka, maro no hanampy azy indray; Izy no efa niteny nirehareha, nefa dia manamarina azy.
13:27 Raha misy malahelo ny olona efa voafitaka, Ankoatra izany dia niteny mafy Izy; efa niteny-tsaina, ary tsy misy toerana nomena azy.
13:28 Ny manan-karena no efa niteny, sy ny hangina, ary mamerina ny teniny, na dia ho amin'ny rahona matevina.
13:29 Ny mahantra no efa niteny, ka hoy izy ireo: "Iza io?"Ary raha tafintohina, dia handrava azy.
13:30 Fananana tsara ho azy izay tsy misy fahotana ny feon'ny fieritreretany. Ary ny fahantrana tena ratsy fanahy dia antsoina hoe 'ny vavan' ny ratsy fanahy.
13:31 Ny am-pon'ny olona Miova ny tavany, na ho tsara na ho ratsy.
13:32 Hahita, sarotra ny asa ary ny maro, ny famantarana ny tsara fo sy tsara tarehy.

Ekleziastika 14

14:1 Sambatra ny olona izay tsy nitsofoka mangingina noho ny teny avy amin'ny vavany, ary izay tsy nisy nanindrona ny alahelo noho ny fandikan-dalàna.
14:2 Sambatra izay tsy manana alahelo tao an-tsainy, ary izay tsy lavo niala tamin'ny ny fanantenany.
14:3 Fananany dia adala noho ny mpierina sy ny olona kahihitra. Ary inona no spiteful ny olona manaraka izany volamena?
14:4 Na iza na iza mahazo ny tsy rariny, araka ny saina, manangona ho an'ny hafa. Fa ny anankiray koa indray handany ny fananany mirenty.
14:5 Na iza na iza no ratsy fanahy ny tenany, izay no dia manao azy ho tsara? Fa tsy handray fifaliana ao an-fananana.
14:6 Na iza na iza manana marary sitrapony amin'ny tenany, na inona na inona misy vidiny kokoa noho izy. Fa toa azy ny valisoa ny faharatsiana.
14:7 Ary raha manao ny tsara, dia manao izany kanefa tsy fantatrareo, ary tsitrapo. Ary amin'ny farany indrindra, dia tsapany ny lolompo.
14:8 Ny maso ny spiteful olona ratsy fanahy, ary averts ny tarehiny, ary manao tsinontsinona ny ainy.
14:9 Ny maso tia vola ny olona mety afa-po amin'ny anjara-keloka. Tsy ho afa-po mandra-nandevona ny ainy, maina izany izy.
14:10 Ny maso ratsy dia mivantana amin'ny zava-dratsy. Ary tsy ho afa-po amin'ny mofo; fa tsy, dia ho malahelo sy ny malahelo amin'ny latabatra.
14:11 Zanaka, raha manana na inona na inona, manaova soa ny tenanao, dia manatera fanatitra mendrika ho an'Andriamanitra.
14:12 Tsarovy fa ny fahafatesana dia tsy tara, ary ny fanekena ny fasana dia efa naharihary taminao. Fa ny fanekena avy amin'izao tontolo izao ho levona ao amin'ny fahafatesana.
14:13 Ataovy tsara ny namanao eo anatrehanao maty. Ary araka ny fahaizanao, manolotra ny tananao ka omeo ny mahantra.
14:14 Aza mamitaka ny tenanao amin'ny andro mahafaly, ary aza avela fanomezana tsara ny kely indrindra aminareo, na dia mandalo.
14:15 Tokony tsy hiala izany amin'ny hafa mba hizara ny alahelo sy ny asa tamin'ny filokana?
14:16 Omeo, ary mandray, ary manamarina ny fanahinao.
14:17 Dieny tsy mbola mandalo, hanatanteraka ny rariny. Fa maty, tsy misy sakafo tsy hita.
14:18 Ny nofo rehetra antitra tahaka ny ahitra, ary tahaka ny ravina izay Mipoitra avy amin'ny hazo maitso.
14:19 Ny sasany hitsimoka, ary ny hafa mihemotra. Izany no taranaka nofo aman-dra. Ny iray dia vita, fa ny anankiray kosa teraka.
14:20 Asa mety lo rehetra, dia very hevitra ny farany. Ary ny mpiasa no handeha hiaraka aminy.
14:21 Fa ny asa tsara rehetra dia hohamarinina. Ary na iza na iza nanao izany dia homem-boninahitra anilany.
14:22 Sambatra izay olona izay no hitoetra ao fahendrena, ary iza no misaintsaina ny marina, ary izay, tao an-tsainy, Handinika ny circumspection 'Andriamanitra.
14:23 Izy dia mihevitra ny lalany ao am-pony, ary hitany ny fahatakaran-javatra ao amin'ny zava-miafina. Nandeha nanaraka azy toy ny naman'ny Fiangonana, ary izy foana ao an-fomba.
14:24 Izy mijery ny alalan 'ny varavarankely, ary mihaino teo am-baravarany.
14:25 Ary miorina akaikin'ny tranony, ary, fastening ny fihantonan-javatra eo amin'ny mandany, dia mametraka ny ny trano rantsan-kazo araka ny tanany. Ary noho izany, zavatra tsara dia hahita fitsaharana amin'ny trano rantsan-kazo rehefa mandeha ny fotoana.
14:26 Hitsanganany ny zanany eo ambanin'ny rakotra, dia monina eo ambanin'ny sampany.
14:27 Dia ho voaro amin'ny rakotra azy amin'ny hainandro, ary Ho sondriana amin'ny ny voninahiny.

Ekleziastika 15

15:1 Na iza na iza matahotra an'Andriamanitra, dia hanao ny tsara. Ary na iza na iza manana ny rariny dia hahazo izany.
15:2 Ary toy ny reny mendri-kaja, izy no hitsena azy, ary toy ny virijina ampakarina, dia handray azy.
15:3 Izy no hamahana azy mbamin'ny mofon'ny fiainana sy ny fahazavan-tsaina. Dia omeo hosotroiny amin'ny rano ny salvific fahendrena. Dia ho raisina ho mpikambana ao aminy, ary tsy niahanahana.
15:4 Ary izy no mitantana azy, ka tsy ho menatra. Dia hanandratra azy, miaraka amin'ireo akaiky indrindra taminy.
15:5 Ary teo afovoan'ny 'ny Fiangonana, izy, dia niloa-bava, dia hameno azy dia ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ary izy dia nampitafy Azy ny lamba-boninahitra.
15:6 Izy no hitahiry mafy ao aminy dia Harena Sarobidin 'fifaliana sy ny firavoravoana, ary izy no hampandova azy ny tany anarana mandrakizay.
15:7 Fa adala ny olona dia tsy hahazo azy. Ary na dia ny fahatakarana ny olona hifanena azy, adala ny olona dia tsy hahazo nahita azy. Fa izy dia lavitra ny fizahozahoana sy ny fitaka.
15:8 Mandainga ny olona ho Mitandrema azy. Fa ny olona izay milaza ny marina, dia ho hita aminy, ary ho vanona, na dia nandinika avy amin'Andriamanitra.
15:9 Fiderana ireny tsy tsara tarehy eo am-bavan'ny mpanota.
15:10 Fa ny fahendrena dia nirahin'Andriamanitra. Sy ny fiderana dia hijoro eo anatrehan'ny fahendren'Andriamanitra, sy ny fiderana dia be ao amin'ny vavan'ny ny mpino, ary ny Tompo Fara Tampony no hidera an'i fahendrena.
15:11 Tsy tokony hoe:: "Satria ny Andriamanitra fa tsy eo fahendrena." Fa tsy tokony hanao izay fahavetavetana eo imason'i.
15:12 Tsy tokony hoe:: "Efa nitondra ahy ny lalan-diso." Fa ny ratsy fanahy dia Amin'ny tsy mahasoa azy.
15:13 Ny Tompo rehetra mankahala vetaveta diso, ary izay matahotra Azy, dia tsy tia zavatra toy izany.
15:14 Andriamanitra nametraka lehilahy anankiray avy teo am-piandohana, Ary intsony ho azy amin'ny tanan'ny ny saina.
15:15 Hoy izy nanampy ny didiny sy fitsipika.
15:16 Raha misafidy ny hitandrina ny didy, ary raha, rehefa nifidy azy ireo, no manatanteraka azy hatry ny toe-panahy mahatoky, dia hiaro anao.
15:17 Efa nametraka ny rano sy ny afo eo anatrehanao. Hanitatra ny tananao handefasana iray ianao, dia mifidy.
15:18 Alohan'ny olona ny fiainana sy ny fahafatesana, tsara sy ny ratsy. Na inona na inona ny anankiray tiany homena azy.
15:19 Fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia samy hafa. Ary Izy no matanjaka amin'ny hery;, mahita ny zavatra rehetra, ka aza mitsahatra.
15:20 Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo izay matahotra Azy, ary fantany tsirairay ny asan 'ny olona.
15:21 Efa nandidy tsy misy olona hanao zavatra impiously, ary nomeny alalana tsy misy ota.
15:22 Fa tsy tiany maro tsy mahatoky sy tsy misy ilàna azy zanany.

Ekleziastika 16

16:1 Tsy tokony ho faly amin'ny ratsy fanahy ny ankizy, raha mahomby izy ireo; tsy tokony mahafinaritra ao aminy, raha ny fahatahorana an'Andriamanitra tsy eo aminy.
16:2 Tsy tokony mankasitraka ny fiainany, tsy tokony hijery amin'ny famindram-po eo amin'ny asany.
16:3 Fa zaza iray izay matahotra an'Andriamanitra dia tsara noho ny arivo ratsy fanahy ny ankizy.
16:4 Ary tsara kokoa ho faty tsy misy ankizy, toy izay hiala ao ambadiky ny ratsy fanahy ny ankizy.
16:5 Amin'ny alalan'ny olona iray-tsaina, firenena iray dia honenana. Dia vao ny firenen'i ny ratsy fanahy dia ho lao.
16:6 Zavatra maro toy izany no efa hitan'ny masoko, ary asa lehibe noho izany efa ren'ny sofiko.
16:7 Tao amin'ny synagoga ny mpanota, dia nirehitra afo mivoaka; ary eo anivon'ny tsy mpino ny olona iray, iharan'ny fahatezerako no hipoaka ny fahatezeranao ny.
16:8 Ny olona goavana ny fahiny dia tsy hahazo famelan-keloka noho ny fahotany; dia matin'ny matoky ny fahaiza-manao.
16:9 Ary tsy hamindranao fo ny tanàna an'i Lota-tany, eny, nankahala ny azy noho ny fireharehan'ny ny teniny.
16:10 Tsy maka hiantra azy, handringana ny olona iray manontolo, Nidera ny tenany mihitsy aza izay momba ny fahotany.
16:11 Ary izao no fanao amin'ny enina hetsy, izay nivory tao an-hamafin 'ny fony. Ary raha be di-doha na dia iray afa-nandositra afa-maina ny olona efa, dia ho zava-mahagaga eo.
16:12 Fa famindram-po sy ny fahatezerana no ao aminy. Izy mahery ao famelan-keloka, ary mandrotsaka nivoaka fahatezerana.
16:13 Toy izany ny famindram-pony, dia tahaka izany koa ny fanitsiana; Izy no mitsara ny olona araka ny asany.
16:14 ny mpanota, ny fandikan-dalàna, Tsy ho afa-mandositra; fa ny faharetana ny iray izay mampiseho famindram-po dia tsy ho vitsy foana,.
16:15 Famindram-po rehetra dia hanao ny tany ho an'ny isan-olona, araka ny fahamendrehana ny asa, ary araka ny fahatakarana ny-tany.
16:16 Tsy tokony hoe:: "Izaho miafina amin'Andriamanitra,"na, "Iza, avy any ambony, dia mamantatra ahy?"
16:17 na, "Anisan'ny maro ny olona, Dia tsy ho nahatsikaritra. Fa inona moa ny fanahiko toy izany goavana eo anivon'ny zavaboary?"
16:18 Indro: ny lanitra, ary ny lanitry ny lanitra, ny lavaka tsy hita noanoa, ary ny tany manontolo, ary ny zavatra izay ao anatiny ireo, dia hohozongozonina noho ny fijeriny,
16:19 miaraka amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, ary ny fototry ny tany. Rehefa Andriamanitra no mamoaka ny fijeriny azy, dia ho namely-kovitra.
16:20 Ary momba ireo zavatra rehetra ireo, ny fo tsy manan-tsaina; fa fony rehetra azon'ny azy.
16:21 Ary iza no mahafantatra ny fomba fanaovany, na ny tafio-drivotra, izay tsy mba nisy maso ny olona hahita?
16:22 Ho an'ny maro ny asany no nafenina. Iza anefa no hanambara ny asa ny rariny? Ary iza no miaritra azy? Fa ny fanekena dia lavitra sasany olona, ary ny fandinihana ny zavatra tsirairay ao amin'ny farany.
16:23 Na iza na iza dia mampihen-danja ny fo, dia mihevitra foana eritreritra. Fa ny imprudent sy ny mania ny olona mieritreritra ny fahadalana.
16:24 Henoy aho, zanak'i, ary mianatra ny famaizana ny fahatakaran-javatra, Ary tandremo ny teniko ao am-ponao.
16:25 Fa hiteny amin'ny fahitsiana momba ny fitsipi-pifehezana, ary dia hiezaka ny hanambara ny fahendrena. Koa tandremo ny teniko ao am-ponao, fa hiteny amin'ny fahitsiana ara-panahy, ny herim-panahy izay efa nametraka ao anatin'ny asany hatrany am-piandohana, ary Izaho kosa hanambara ny fahalalana araka ny marina.
16:26 Ny fitsaran'Andriamanitra, ny asa efa natao hatrany am-piandohana; ary avy amin'ny andrim-panjakana, Izy no nampiavaka ny faritra, ary mametraka ny fiandohana, in ny karazany avy.
16:27 Efa voninahitra ny asany ho mandrakizay. Tsy manana mosarena, na niasa, Ary tsy nitsahatra amin'ny asany.
16:28 Ary tsy misy amin'izy ireo hiteraka tebiteby ny namany, mandrakizay.
16:29 Tsy tokony ho tsy tena nino noho ny teniny.
16:30 Ary rehefa afaka izany, Andriamanitra nankasitraka eto an-tany, ary dia nameno azy tamin'ny ny hatsaram-pony.
16:31 Ny fanahin'ny zava-miaina rehetra nitondra teny avy eo anatrehany, ary ny miverina ho azy.

Ekleziastika 17

17:1 Andriamanitra nahary ny olona eto an-tany, dia nampanjaka azy araka ny endriny.
17:2 Dia niverina azy indray izany, ary niakanjo azy amin'ny hatsaran-toetra araka ny tenany.
17:3 Dia nomeny azy ny isa sy ny fotoana ny androny, ka dia nomeny azy ny fahefana amin'ny zavatra rehetra izay etỳ an-tany.
17:4 Napetrany ny tahotra an'i Davida amin'ny nofo rehetra, ary nanapaka ny bibidia sy ny zava-manidina.
17:5 Izy namorona taminy, dia mpanampy, mitovy amin'ny tenany. No nomeny azy torohevitra, ary ny fiteny, ary nahita, ary ny tori, ary ny fo, mba mieritreritra. Dia nofenoiny ny famaizana ny fahatakaran-javatra.
17:6 Izy no namorona ao anatin'izy ireo ny fahalalana ny fanahy. Izy no efa nameno ny fony-tsaina, ary dia nasehony azy na tsara sy ny ratsy.
17:7 Ary nanendry ny masony teo am-pony, mba hanambara aminy noho ny haben'ny asa,
17:8 ka mba tena hidera ny anaran'i fanamasinana, ka omeo voninahitra ny fahagagana, mba hahafahan'izy ireo mitory ny haben'ny asany.
17:9 Ankoatry ny, dia nomeny azy ireo fitsipi-pifehezana sy ny lalàn 'ny fiainana, ho lovany.
17:10 Ary nametraka ny fanekeko taminy mandrakizay, ary nanambara tamin'izy ireo ny rariny sy fitsipika.
17:11 Ary ny maso nahita ny haben'ny ny voninahitra, ary ny sofiny nandre ny voninahitry ny feony, ary hoy izy taminy: "Tandremo ny ota rehetra."
17:12 Ary izy nandidy samy momba ny namany.
17:13 Ny fomba foana eo imasony; ka tsy miafina amin'ny masony.
17:14 Mihoatra ny tsirairay sy ny isam-, Izy efa nanendry mpanapaka.
17:15 Ary ny Isiraely dia natao ho hita anjara avy amin'Andriamanitra.
17:16 Ary eo imason 'Andriamanitra, ny asany rehetra dia tahaka ny masoandro. Ary ny masony, ka aza mitsahatra, -maso ny fomba.
17:17 Ny fanekempihavanana tsy mba miafina noho ny helony, ary ny helony dia eo imason 'Andriamanitra.
17:18 Ny fiantrana ny olona dia toy ny tombo-kase teo amboniny, izay no hiambina ny fahasoavana ny olona toy ny mpianatra-maso.
17:19 ary rehefa afaka izany,, dia hiara-hitsangana ka hamaly azy ireo ny valim-pitia, samy teo amin'ny lohany, Ary hiverina ho any amin'ny toerana miafina eto an-tany.
17:20 Ankehitriny, ho an'ny mibebaka, efa nomeny ny lalan'ny rariny, ary efa nampahery izay tsy ampy faharetana, ary efa nafatotra azy ireo ny anjara ny fahamarinana.
17:21 Niova fo ho an'ny Tompo, ary hamoy ny fahotanareo.
17:22 Mifona eto anatrehanao ny tavan'ny Tompo, ary hampihena ny fandikan-dalàna.
17:23 Miverena any amin'ny Tompo, ary hiala amin'ny tsy rariny, ary be mankahala ny fahavetavetana.
17:24 Ary manaiky ny mpitsara sy ny fitsaran 'Andriamanitra, ka mijoroa tsara amin'ny toe-javatra napetrako teo anoloanareo sy amin'ny fivavahana ho an'ny Avo Indrindra Andriamanitra.
17:25 Mandehana any amin'ny ilany ny taranaka masina, ho an'ireo izay miaina mba hankalaza an'Andriamanitra.
17:26 Tsy tokony maharitra amin'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy; hiaiky eo anoloany ny fahafatesana. Fiaiken-keloka ho levona tamin'ny maty toy ny hoe na inona na inona.
17:27 Miaiky raha mbola velona; dia tokony misaotra raha mbola velona ihany ianao sady salama. Ary tokony hidera an'Andriamanitra sy voninahitra ny fangoraham-po.
17:28 Akory ny halehiben 'ny famindram-pon'ny Tompo, ary ny famelan-keloka, ho an'ireo izay niova ho azy!
17:29 Fa tsy ny zavatra rehetra dia afaka ny ho ao amin'ny olona, fa ny Zanak'olona tsy mety maty, ary satria izy ireo dia faly noho ny zava-poana ny lolompo.
17:30 Inona no mamirapiratra kokoa noho ny masoandro? Nefa izany dia tsy. Na inona no ratsy noho izay nofo aman-drà no noforonina? Ary izany dia hita miharihary.
17:31 Ary mahita ny herin 'ny avo tahaka ny lanitra. Ary ny olona rehetra dia eto an-tany sy ny lavenona.

Ekleziastika 18

18:1 Ilay mandrakizay mitoetra ao nahary ny zavatra rehetra miara-. Andriamanitra irery ihany no hohamarinina, ary mitoetra ho tsy mety resy Mpanjaka mandrakizay.
18:2 Iza no afaka hilaza ny asany?
18:3 Fa iza moa no mandinika ny fahalehibiazany?
18:4 Ary iza no hanambara ny herin 'ny maridrefy? Ary iza no ho afaka hamaritana ny famindram-pony?
18:5 Tsy misy nihenany, ary tsy misy tsy mitsaha-mitombo, ka tsy misy mahita, ny fahalehibeazan 'Andriamanitra.
18:6 Raha ny olona no tonga ny farany, dia hanomboka. Ary rehefa mitsahatra, dia ho sahirana.
18:7 Inona ny olona, ary inona no ny fahasoavany? Ary inona no soa, na izay no ratsy?
18:8 Ny isan'ny andro ho olona manao olona maro araka izay zato taona. Tahaka ny rano indray mitete ao amin'ny Ranomasimbe, ka dia heverina ho. Ary tahaka ny vary ny fasika teo amoron-dranomasina, toy izany no mampitaha ireo taona vitsivitsy ny andro fotoana rehetra.
18:9 Izany no antony, Andriamanitra manam-paharetana izy ireo, ary mandrotsaka nivoaka ny famindram-pony amin'izy ireo.
18:10 Hitany fa ny heverina ny fony dia ratsy, ary fantany fa ny ratsy fanahy nikomy no.
18:11 Noho izany, efa nomeny ny famelan-keloka azy, ary efa nanambarana izany taminy ny lalan'ny hitsiny.
18:12 Ny fangoraham-po ny olona amin'ny ireo olona akaiky azy. Fa ny famindram-po dia eo amin'ny nofo rehetra.
18:13 Mpamindra fo Izy, ka dia mampianatra sy manitsy, toy ny mpiandry ondry amin'ny ondriny.
18:14 Izy maka malahelo ireo izay manaiky ny foto-pinoana ny fangoraham-po, ary mampihatra ny didim-pitsarana avy hatrany.
18:15 Zanaka, amin'ny asa tsara, tsy tokony hitaraina, ary ny manome na inona na inona, tsy tokony mampahory amin'ny teny ratsy.
18:16 Moa tsy hainandro namelombelona ny ando? Dia toy izany koa ny teny soa no tsara kokoa noho ny fanomezana.
18:17 Indro, dia teny tsy lehibe noho ny fanomezana? Nefa samy amin'ny hamarinina ny olona.
18:18 Ny toerana adala tsiny mafy. Ary fanomezana avy amin'ny tan-dalàna mahatonga ny maso ny tsy.
18:19 Alohan'ny mpitsara, mba hametraka ny rariny ao ny tenanao, ary teo anatrehanao miteny, mianatra.
18:20 Alohan'ny lasa marary, mahazo fanafody. Ary eo anatrehanao mpitsara, mandinika ny tenanao. Ary avy eo dia ho hitanao ny famelan-keloka eo imason 'Andriamanitra.
18:21 Alohan'ny ho malemy, manetry tena; ary amin'ny fotoam-kilema, mampiseho ny fomba fiaina.
18:22 Aoka na inona na inona hanakantsakana anao tsy hivavaka mandrakariva. Ary avy eo dia tsy hatahotra hohamarinina, na dia ho amin'ny fahafatesana. Fa ny valisoa kosa mitoetra any amin'ny mandrakizay.
18:23 Alohan'ny mivavaka, manomana ny fanahinao. Ary aza misafidy ny ho tahaka ny olona maka fanahy an'Andriamanitra.
18:24 Tsarovy ny fahatezeran'Andriamanitra izay ho amin'ny andro consummation, ary tsarovy ny andro famaizana, raha hampiala ny tavany.
18:25 Tsarovy ny fahantrana ao anatin'ny fotoam-be, ary tsarovy ny tsy fahampiana ny fahantrana amin'ny andro harena.
18:26 Hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro, ny fotoana dia niova, ary izany rehetra izany dia malaky ny imason'Andriamanitra.
18:27 Ny olon-kendry dia mitandrina amin'ny zavatra rehetra, ary nandritra ny fotoana fahadisoana maro, dia hihaino tsara hanohitra tsy firaikan'ny.
18:28 Na iza na iza no fetsy dia manaiky ny fahendrena, dia manaiky izay rehetra hitany fa.
18:29 Ireo izay mampiseho fahalalana amin'ny teny Efa nanao izay hendry koa ny tenany, ary efa nahalala ny fahamarinana sy ny rariny, ary efa nahatanteraka ohabolana sy fitsipika.
18:30 Tsy tokony handeha araka ny faniriany; fa tsy, miala amin'ny sitrapony.
18:31 Raha manolotra ny faniriana ho ny fanahinareo, izany no hahatonga anao ho lasa fifaliana ny fahavalonareo.
18:32 Ento tsy sitrak'i tsy mitoetra tsara fivoriana, na lehibe na kely. Fa ny asa nanirahana ny fahatafintohinana dia mitsahatra.
18:33 Tsy tokony ho nihena ny ady amin'ny nindrana, na dia tsy misy na inona na inona ao amin'ny kitapom-bola. Fa ho miady amin'ny fiainanao manokana.

Ekleziastika 19

19:1 Ny mpiasa mamo dia tsy ho nanan-karena. Ary na iza na iza manamavo ny fahakelezan ho latsaka kely isaky ny mandeha.
19:2 Ny divay sy ny vehivavy mahatonga ny olon-kendry mba mihemotra, ary avy eo dia hitaraina hamely ireo izay mahatakatra.
19:3 Ary na iza na iza mpikamban'ny-tena ho mpijangajanga ho ratsy fanahy. Simba sy kankana no handova azy, ary ho Niampanga toy ny ohatra lehibe kokoa, Ary ny fanahiny ho nakòn avy ny isan'ny.
19:4 Na iza na iza no mora ny mino manana fo sy tsy misy dikany dia ho vitsy foana,. Ary na iza na iza manafintohina hihatra amin'ny ainy aza ho latsaka.
19:5 Na iza na iza mifaly amin'ny tsi-fahamarinana no hohelohina. Ary izay mankahala anatra dia mihena eo amin'ny fiainana. Fa na iza na iza mankahala ny ratsy hamono ny lahateny be loatra.
19:6 Na iza na iza manota mihatra amin'ny tenany dia ho voasazy. Ary izay mifaly amin'ny lolompo dia hohelohina.
19:7 Tsy tokony hamerina ny ratsy fanahy sy masiaka teny, ary avy eo dia tsy ho vitsy foana,.
19:8 Aza manambara ny sainao ny namana na ny fahavalo. Ary raha misy ota ao anatinareo, aza manambara izany.
19:9 Fa Izy no hihaino anao sy hijery anao, ary raha mody mba hiarovana ny fahotana, hohamavoiny anao, ary noho izany dia ho isaky ny izy no momba anao.
19:10 Efa nandre teny hanohitra ny namanao? Aoka ho faty ao anatinareo, matoky fa tsy triatra avy aminao.
19:11 Talohan'ny ny tarehin-teny, adala asany, mitaraina tahaka ny vehivavy rehefa miteraka zaza.
19:12 Toy ny zana-tsipìka raikitra ao amin'ny nofo 'ny feny, Dia toy izany ny teny ao am-pon'ny adala.
19:13 Ahitsio ny namana, na angamba nisy tsy fahazoan-kevitra, ary mba hilaza, "Tsy hanao izany." Na, raha nanao izany, nanitsy azy, ka mba tsy hanao izany indray.
19:14 Ahitsio ny namanao, fa angamba tsy hoe izany. Fa raha izany no hoe:, nanitsy azy, ka mba tsy hilaza izany indray.
19:15 Ahitsio namanao. Fa matetika misy tsiny no nataony.
19:16 Ary aza mino ny teny rehetra. Misy olona iray izay Saika haka taratasy famenoana amin'ny teniny, nefa tsy mitovy fony.
19:17 Fa iza no misy izay tsy tafintohina tamin'ny teniny? Ahitsio ny namanao eo anatrehanao niteny mafy azy.
19:18 Ary manaova toerana ny fahatahorana ny Avo Indrindra. Fa ny fahendrena dia fahatahorana an'Andriamanitra, Ary ilaina ny matahotra an'Andriamanitra, sy ny fahendrena rehetra dia ny toe milamina ny lalàna.
19:19 Fa ny famaizana ny faharatsiana dia tsy fahendrena. Ary tsy misy malina eo amin'ny eritreritry ny mpanota.
19:20 Misy faharatsiana, ary amin'ny zava-fahavetavetana. Ary misy lehilahy adala, izay efa nihena fahendrena.
19:21 Aleo ny olona izay efa nihena-pahendrena, satria an-tsainy dia tsy nahomby, fa ny fahatahorana an'Andriamanitra, noho izay be dia be ao amin'ny faharanitan-tsaina, fa ho nandika lalàna manohitra ny lalàn'ny Avo Indrindra.
19:22 Misy anankiray mitombo, ary izany dia tsy marina.
19:23 Ary misy izay miteny ny teny tsara, nanazava lasa ny fahamarinana. Misy iray izay manetry tena ratsy, ny anatiny dia feno fitaka.
19:24 Ary misy izay mampihena ny fankamamiantsika ny tenany loatra amin'ny lehibe debasement. Ary misy izay inclines ny tavany ho midina, ary miseho toy ny hoe tsy mahita izay dia mbola tsy fantatra.
19:25 Ary raha izy no tsy navela hanota noho ny tsy fisian'ny fahafahana, ary avy eo dia nahita fahafahana ho an'ny evildoing, dia hanao ratsy.
19:26 Lehilahy iray no fantatra noho ny endriny. Fa rehefa mifanena ny fahazavan-tsaina ny olona, dia eken'ny ny tavany.
19:27 Ny fitafiana ny vatana, ary ny hehy ny nify, ary ny tongotra ny olona, manome ny tatitra momba azy.
19:28 Misy fanitsiana mandainga ao ny fahatezeran'ny olona iray contemptuous. Ary misy fitsarana izay tsy hita ny ho tsara. Fa misy olona iray izay mangina, ary dia izy no manan-tsaina.

Ekleziastika 20

20:1 Tsara no mba hananatra, toy izay ho tezitra, ka tsy mahasakana Azy izay mety miaiky amin'ny alalan'ny vavaka.
20:2 Ny filan'ny ny tandapa dia deflower ny tanora tovovavy;
20:3 toy izany koa no an-keriny izay manome ny iniquitous fitsarana.
20:4 Faly tokoa, rehefa voahitsy ianao, mba hampisehoana fanenenana! Fa toy izany, ianao ho afa-mandositra ny fahotana niniana natao.
20:5 Misy olona iray izay, noho izy tsy mangina, dia hita fa hendry. Ary misy hafa koa izay feno fankahalana sy izay mampahasaro ny niteny tao.
20:6 Misy olona iray izay, tsy manana ny fahalalana hiteny, mbola mangina. Ary misy hafa koa izay sisa mangina, mahalala ny fotoana mety.
20:7 Ny olon-kendry hangina mandra-pahatongan'ny fotoana mety. Fa ny olona imprudent voafehy sy tsy mankatò ny fotoana.
20:8 Na iza na iza mampiasa teny maro no mandratra ny ainy. Ary na iza na iza mitaky fahefana tsy ara-drariny ny tenany ho halan'ny.
20:9 Misy fandrosoana amin'ny ratsy ny olona iray tan-dalàna, ary misy drafitra izay mivily hanaraka ny fatiantoka ho.
20:10 Misy fanomezam-pahasoavana izay tsy mahasoa, ary misy fanomezana, ny hamaly Fa iza moa no avo roa heny.
20:11 Misy fahavoazana noho ny fireharehana, ary misy izay hanandratra ny lohany ho afaka amin'ny fanetren-tena.
20:12 Misy olona iray izay mividy ho an'ny kely be vidiny, ary iza no mandoa izany impito indray.
20:13 Na iza na iza hendry mahatonga ny tenany teny tia. Fa ny fahasoavan'ny ny adala dia ho aidina lasa.
20:14 Ny fanomezana avy amin'ny fahendrena dia tsy hahasoa anao. Fa ny fijeriny Mizara, impito.
20:15 Izy no hanome kely, be sy latsa. Ary ny varavaran'ny vavany dia toy ny afo mirehitra.
20:16 Misy izay mampisambotra anio sy rahampitso mitaky hamaly. Nisy lehilahy toy izany feno fankahalana.
20:17 Ny adala tsy mba mana-namana, ary tsy hisy fisaorana noho ny soa nataony.
20:18 Ho an'ireo izay mihinana ny haninao no lela fandainga. Impiry ary firy no ireo izay haneso azy!
20:19 Fa inona no ananany, tsy hizara amin'ny fahatakarana marina. Dia manao toy izany koa amin'ny zavatra tsy manana.
20:20 Ny taratasy kely ny lela fandainga dia tahaka ny olona iray izay lavo teo lampivato. Toy izany ny ratsy fanahy ho latsaka ho tonga haingana.
20:21 Ny mahasosotra ny olona dia toy ny tsy misy dikany angano; dia ho mandrakariva eo am-bavan'ny ny tan-dalàna.
20:22 Ny fanoharana ny amin'ny vavan'ny adala dia holavina. Fa tsy miteny izany amin'ny fotoana.
20:23 Misy iray izay tsy navela manota amin'ny fahantrana, ary ny sisa, dia ho sosotra.
20:24 Misy izay no hahavery ny ainy noho ny fihatsaram-belatsihy, dia hahavery azy amin'ny alalan'ny ohatra ny imprudence. Fa ny fikatsahana ny fankatoavana ny iray hafa, Izy no handringana ny tenany.
20:25 Misy olona iray izay, noho ny zavatra hafa ny Eritrereto, manao fampanantenana amin ny namana, ary toy izany koa mahazo azy ho fahavalo tsy amin'antony.
20:26 Ny lainga dia ratsy fanahy fahafaham-baraka ho an'ny lehilahy, nefa lainga ho mandrakariva ao am-bavan'ny olona tsy misy fitsipi-pifehezana.
20:27 Ny mpangalatra no tsara noho ny olona izay mandry foana. Fa roa lahy no handova fahaverezana.
20:28 Ny fahazarana ny mandainga ny olona tsy manana ny voninahitra. Ary ny fahafaham-barakany miaraka aminy, ka aza mitsahatra.
20:29 Ny olon-kendry handray soa ny tenany eo amin'ny teny, ary ny mahira-tsaina no hampifaly ny mahery vaika.
20:30 Na iza na iza miasa ny taniny hanangana ambony ny hieritreretantsika-bary. Ary na iza na iza manao ny rariny dia ny tenany hatsangana ambony. Na izany aza tena, na iza na iza sitraky ny mahery ho afa-mandositra tsy rariny ny fitsaboana.
20:31 Fanomezana sy ny fanomezam-pahasoavana mahajamba ny mason'ny mpitsara, ary hampanginana ny vavany, nitodika azy ireo ankoatra ny asa fanitsiana.
20:32 fahendrena miafina, ary sarobidy tsy hita maso: ny inona no fampiasana na ireo?
20:33 Izay manafina ny hadalana no tsara noho ny olona manafina ny fahendreny.

Ekleziastika 21

21:1 Zanaka, ianao no nanota? Tsy tokony hametraka bebe kokoa ny fahotana. Ary koa, noho ny fahotana taloha, mivavaka mba ho voavela heloka anao.
21:2 Mandosira ny fahotana, toy ny hoe tsy ho ambonin'ny menarana. Fa raha manatona azy ireo, izy ireo no hahazo anao.
21:3 Ny nifinao dia tahaka ny nifin-diona, nitondra fahafatesana ho an'ny fanahin 'ny olona.
21:4 Heloka rehetra dia tahaka ny roa lela lefona; efa tsy mety sitrana ny ratra eo amin'ny.
21:5 Ny fahafaham-baraka sy ny ratra dia ho loharanon-karena tsy misy ilàna azy. Ary ny trano izay manan-karena indrindra ho lasa tsy manan-kery noho ny avonavona. Amin'izao fomba izao, ny loharano 'ny mpirehareha Tsy hitsy intsony.
21:6 Fangatahana avy amin'ny vavan'ny dia tonga nahantra tanteraka ny lalana rehetra ho any amin'ny sofina 'Andriamanitra, ary ny fitsarana ho avy aminy haingana.
21:7 Na iza na iza mankahala ny fanitsiana mandeha araka ny dian'ny mpanota. Fa izay matahotra an'Andriamanitra dia niova fo ao am-pony.
21:8 Izay manana fahefana amin'ny alalan'ny lela feno fahasahiana dia ho fantatra avy lavitra. Fa ny fahalalana olona mahalala ny solafaka ny lasa azy.
21:9 Na iza na iza manorina ny tranony, vola fa ny hafa, dia tahaka izay mamory ny trano vato ririnina.
21:10 Ny synagoga ny mpanota dia tahaka ny vodivary nanangonanao; fa ny farany roa tonta dia ny afo mirehitra.
21:11 Ny lalan'ny mpanota dia rarivato sy ny ambaratonga, ary ny farany dia ny helo sy ny haizina sy ny sazy.
21:12 Na iza na iza mitandrina ny rariny dia hahazo ny fahalalana izany.
21:13 Ny consummation ny tahotra an'Andriamanitra no misy fahendrena sy fahiratan-tsaina.
21:14 Iray izay tsy hendry famindram-po, dia tsy sitrako fampianarana.
21:15 Ary misy fahendrena izay be dia be amin'ny ratsy. Fa tsy misy fahazavan-tsaina izay misy fahoriana mangidy.
21:16 Ny fahalalana ny hendry, dia hitombo toy ny tondra-drano, sy ny toroheviny dia hitohy toy ny loharanon'aina.
21:17 Ny fon'ny adala dia tahaka ny vilany ariana, fa tsy hanao na fahendrena.
21:18 Ny olona manam-pahalalana Hidera misy hendry teny reny, ary izy no mampihatra ho an'ny tenany izany. Nanaram-po ny tena olona efa nandre izany, ary tsy sitrakao azy, ary toy izany koa no amoahany azy tao ambadiky ny lamosiny.
21:19 Ny lahateny ny adala dia toy ny enta-mavesatra an-tany hafa. Fa ny molotry ny fahalalana, fahasoavana no ho hita.
21:20 Ny vavan'ny manan-tsaina dia nitady ao amin'ny Fiangonana, ary izy ireo dia handinika ny teniny ao am-pony.
21:21 Toy ny trano izay efa nandrava, dia toy izany ny adala ny fahendrena. Ary ny fahalalana ny fahendrena dia tahaka ny dikany teny.
21:22 Fotopampianarana ny adala dia toy ny gadra amin'ny tongotra, ary toy ny rojo tamin'ny ankavanana.
21:23 Ny adala nampisondrotra ny feony amin'ny fihomehezana. Fa ny olon-kendry tsy mihomehy mangingina ny tenany.
21:24 Fotopampianarana dia ny manan-tsaina toy ny firavaka volamena, ary toy ny armband eo ankavanana sandriny.
21:25 Ny tongotry ny adala dingana mora foana ao an-tranon'ny namanao. Fa ny olona za-draharaha dia ho matahotra eo anatrehan'ny matanjaka.
21:26 Ny ketrina hijery avy teo amin'ny varavarankely tao an-trano. Fa ny olona izay efa nampianarina tsara no mijanona eto ivelany.
21:27 Tsy adala ny olona ny nihaino ny alalan 'ny varavarana. Ary ny mahira-tsaina no malahelo amin'izao fahafaham-baraka.
21:28 Ny molotry ny adala imprudent dia momba ny zavatra. Fa ny tenin 'ny hendry dia ho nilanja amin'ny mizana.
21:29 Ny fon'ny adala dia eo am-bavany. Fa ny vavan'ny hendry dia ny fony.
21:30 Isaky ny ratsy fanahy manozona ny devoly, dia manozona ny tenany.
21:31 Ireo izay hibitsika fiampangana mandoto ny fanahy, ary ho halan'ny olona rehetra. Ary izay mitoetra amin'izy ireo, dia ho feno fankahalana. Ny mangina sy manan-tsaina ny olona, ​​dia homem-boninahitra.

Ekleziastika 22

22:1 Ny kamo dia ny maloto dia notoraham-bato, ary hiteny ny momba ny fandavana.
22:2 Ny kamo no notoraham-ny tain-droroha avy omby, ary izay rehetra mikasika azy dia miborosy eny ny tanany.
22:3 Ny tan-dalàna zanaka ny henatra ny rainy, fa ny vavy dia ho tan-dalàna ny simba.
22:4 Ny mahira-tsaina mitondra lova vavy ho vadiny. Fa izy no mahatonga henatra kosa no ho henatra ho an'izay torontoronina azy.
22:5 Izy izay sahy harena dia manome henatra ny rainy sy ny vadiny, ary izy dia tsy ho tsy manafintohina ny ratsy fanahy. Fa izy no hatao amin'ny fahafaham-boninahitra amin'ny alalan'ny roa.
22:6 Ny fanazavana tonga volana dia toy ny mozika ao ny andro fisaonana. Maranitra fa ny fanitsiana sy ny fotopampianaran 'ny fahendrena mandrakariva ara-potoana.
22:7 Na iza na iza mampianatra ny adala dia toy ny olona iray izay niara-torotoro lakaoly vilany.
22:8 Na iza na iza manazava ny teny izay tsy mihaino dia tahaka ny olona matory tampoka fohaziny ny olona avy amin'ny torimaso lalina.
22:9 Na iza na iza manazava fahendrena ho an'ny adala dia toy ny olona iray miresaka amin'ny olona matory. Ary nony tapitra ny ny fanazavana, hoy izy: "Iza io?"
22:10 Aza mitomany ny maty, Fa ny fahazavany no tsy nahomby. Ary hitomany ny adala, Fa ny fahalalana no tsy nahomby.
22:11 Aza mitomany mahery kely fotsiny ny maty, Fa Izy dia-tsasatra.
22:12 Fa ny ratsy fanahy ny fiainana ny ratsy fanahy adala dia ratsy noho ny fahafatesana.
22:13 Ny misaona ny maty dia fito andro; fa ho an'ny adala sy ny ratsy fanahy, dia ny andro vitsy iainany.
22:14 Tsy tokony hiresaka ela ny adala, ary tsy tokony handeha hiaraka ny adala.
22:15 Arovy ny tenanao aminy, mba tsy manana olana, ary mba tsy ho voaloton'ny ny fahotany.
22:16 Miala aminy, dia hahita fitsaharana, ary ianao tsy ho kivy noho ny fahadalana.
22:17 Inona no mavesatra noho ny firaka? Ary inona koa no no anarany, fa adala?
22:18 Sand, ary ny sira, ary vy lanja ny tsirairay hitondra mora kokoa ny lehilahy noho ny imprudent, izay dia sady adala sy ratsy fanahy.
22:19 Hazo iray trotroana teo amin'ny fehikibony miaraka ao amin'ny fototry ny trano iray dia tsy hiavian'ny. Ary toy izany koa ny fo efa nampahery ny voahevitra torohevitra.
22:20 Ny hevitry ny olona izay ny fahatakaran-javatra dia tsy ho ratsy ny tahotra na inona na inona toe-javatra.
22:21 Toy ny akofa amin'ny fitoerana avo, na manda natao amin'ny feta tsy misy vato napetraka ao, tsy hanohy hanohitra ny lafin-rivotra,
22:22 toy izany koa ny fo saro-kenatra, ary ny hevitry ny adala, dia tsy nahatohitra ny tamin-kery ny tahotra.
22:23 Na dia eo aza ny fo kanosa, ny hevitry ny adala dia tsy hatahotra na toe-javatra; nefa sady tsy hisy izay mitohy foana ao amin'ny didy 'Andriamanitra.
22:24 Izay jabs maso miteraka ranomaso. Ary izay jabs ny fo miteraka ny fahatakaran-javatra.
22:25 Izay mitora-bato ny vorona handroahako azy. Dia toy izany koa, dia ilay miampanga ny namany miempo ny fisakaizana.
22:26 Fa raha ianao no nanatsoaka ny sabatra hamely ny namana, ianao tokony tsy kivy; fa dia mety ho lalana miverina.
22:27 Raha efa niloa ny mafy vava ny namana, tsy tokony hatahotra; fa mety hisy ny fampihavanana. Na izany aza, raha misy fiampangana, na ny fanararaotana, na ny fireharehana, na ny fampiharihariana ny zava-miafina, na ny ratra avy amin'ny fitaky, amin'ny toe-javatra rehetra ireo, ny namana dia handositra.
22:28 Tazony ho mahatoky amin'ny namana tao anatin'ny fahantrany, mba-pifaliana ny fiadanany.
22:29 Tamin'ny fotoana ny fahoriana, tsy mivadika aminy, mba ho mpandova koa fa niaraka taminy tao amin'ny zara-taniny.
22:30 Toy ny etona avy amin'ny lafaoro, na ny setroka avy amin'ny afo, mitsangana mialoha ny lelafo, dia tahaka izany koa no ozona sy ompa sy ny fandrahonana Mitsangàna raha eo anatrehan'ny fandatsahan-dra.
22:31 Aho, dia tsy ho menatra mba hiarahaba ny namana, na no hiery ny tavany. Ary raha fahavoazana hanjo ahy noho ny aminy, Dia hiaritra.
22:32 Na iza na iza mandre izany dia Mitandrema manodidina azy.
22:33 Iza no hanome ny mpiandry ny vavako, ary azo antoka tombo-kase ny molotro, ka mba tsy ho lavo noho ny azy ireo, ary mba lelako tsy hahafaty ahy?

Ekleziastika 23

23:1 Tompo, Ray sy Mpitondra ny fiainako: anie ianao tsy handao ahy ny hevitra, na avelao aho ho lavon azy ireo.
23:2 Izy ireo fanindronana ny hametraka ny eritreritro ary ny tonian'ny famaizana ny fahendrena tao am-poko. Ary izy ireo tsy hiantra ahy ho afaka amin'ny ignorances, ary tsy ho izy ireo mamela ny fahadisoana ho tonga toa.
23:3 Ary kevitra fa ny ignorances dia hampitombo, sy ny fandikan-dalàna ho maro, ary ny fahotako be. Ary toy izany koa aho dia latsaka eo imason'ny fahavaloko, dia ho nifaly noho ny fahavaloko.
23:4 Tompo, Ray sy Andriamanitry ny aiko: anie ianao tsy handao ahy ny drafitra.
23:5 Aza mahafoy ahy ny fiavonavonan'ny masoko. Ary hisorohana ny faniriana ahy.
23:6 Raiso ny fanirian'ny tena amiko, ary aza avela firaisana te hahazo ahy, ary aza mamela ny tsy manaja sy tsy misy antony saina ato anatiko.
23:7 ny feo: mihaino ny foto-pampianarana ny vavako. Ho an'ireo izay mitandrina izany dia tsy hovonoina amin'ny molotra, na ho ratsy fanahy izay nanafintohina ho asa.
23:8 Ny mpanota dia natao noho ny zava-poana. Ary ny mpiavonavona ary ireo izay miteny ratsy dia ho avy ireo zavatra ireo izay nanafintohina.
23:9 Aza avela ny vavanao mba ho zatra fianianana fianianana. Ao anatin'ity, maro ny fandrika.
23:10 Marina tokoa, tsy hamela ny fanomezana anarana 'Andriamanitra ho mandrakariva eo am-bavanao, ary aza hitondra toy ny mahazatra ny anaran'ireo olona masina. Fa tsy ho afa-mandositra azy ireo sazy avy.
23:11 Toy ny mpanompo, mandrakariva nalaina am-bavany, Tsy ho tsy misy hanorotoro, toy izany izay mianiana fianianana rehetra ka mitondra ny anaran'Andriamanitra dia tsy ho tanteraka afaka tamin'ny ota.
23:12 Ny olona izay mianiana maro fianianana ho feno heloka, ary ho fanindronana, dia tsy hiala ao an-tranony.
23:13 Ary raha tsy mahavita hanatanteraka izany, ny fandikan-dalàna azy eny ambonin'ny, ary raha miseho izy no nahatanteraka izany, dia mahatezitra avo roa heny.
23:14 Ary raha misy mianiana insincerely, dia tsy azo nanamarinana. Fa an-tranony ho feno famaliana ho azy.
23:15 Misy iray hafa, izay karazana resaka miatrika fahafatesana; dia aoka tsy ho hita eo amin'ny lovan'i Jakoba.
23:16 Fa izany rehetra izany dia alaina tsy ho azon'ny be famindram-po, ary izy dia tsy mihosinkosin fahadisoana.
23:17 Aza avela ny vavanao mba ho zatra tan-dalàna teny. Ao anatin'ity, misy ny fahotan'ny teny.
23:18 Rehefa mipetraka eo amin'ny lehilahy lehibe, tsarovy ny rainao sy ny reninao.
23:19 Raha tsy izany, Andriamanitra mba manadino anao, raha ianao no eo imasony, ary avy eo dia ho foana ianao baraka sy hijaly fahafaham-baraka, ary mety maniry fa mbola tsy teraka, ary mety manozona ny andro nahaterahanao.
23:20 Ny olona izay zatra-baraka, dia tsy sitrako ny teny fampianarana, amin'ny andro rehetra niainany.
23:21 Olona roa samy hafa be tamin'ny ota, ary ny fahatelo manampy fahatezerana sy ny fahaverezana.
23:22 Ny fanahy maniry dia tahaka ny afo mirehitra, ka tsy ho vonoina, mandra-mandany zavatra.
23:23 Ary ny olona izay ratsy fanahy ny fanirian'ny nofony mantsy dia tsy hitsahatra mandra-namelona afo.
23:24 Ny olona ny fijangajangana, ny mofo mamy; Tsy reraka ny fandikan-dalàna, ny tena farany.
23:25 Ny olona tsirairay izay mandika ny fandriana manana baraka ny tenany. Ary noho izany dia hoy: "Iza no afaka mahita ahy?
23:26 Ny haizina manodidina ahy, ary ny rindrina enclose ahy, ary tsy misy mahita ahy. Ka iza no hatahorako? Ary ny Avo Indrindra tsy hotsarovako ny fandikan-dalàna. "
23:27 Ary tsy hahatakatra fa ny maso mahita ny zava-drehetra. Noho ny tahotra ao anatin'ny olona toy izany dia nanantitrantitra niala taminy koa, ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny masony, izay isan'ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra.
23:28 Ary tsy manaiky fa ny mason'ny Tompo dia be mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro, miaro ny fomba rehetra ny olona, hatrany amin 'ny halalin' ny lavaka tsy hita noanoa, ary mijery ao am-pon'ireo olona, na dia any amin'ny faritra miafina indrindra.
23:29 Fa ny zavatra rehetra, talohan'ny namoronana, dia fantatry ny Tompo Andriamanitra. Ary na dia ny fahavitan'ny, izy mijery ny zava-drehetra.
23:30 Ity lehilahy ity, dia hosaziana an-dalambe tao an-tanàna, Ary ho lasa tahaka ny soavaly tanora. Ary amin'ny fitoerana tsy miahiahy, dia ho voasambotra.
23:31 Ary satria tsy fantatrao marina ny fahatahorana ny Tompo, dia ho amin'ny fahafaham-baraka eo anatrehan'ny olona rehetra,
23:32 Araka izay efa ny vehivavy rehetra, koa, izay mandao ny vadiny, ary mametraka lova nozaraina tamin'ny fanambadiana-kafa.
23:33 Fa voalohany, izy tsy mpino ny lalàn'ny Avo Indrindra. Faharoa, tafintohina izy hamely ny vadiny. fahatelo, ny fanitsakitsaham-bady izy fornicated, ary toy izany koa nanorina ny zanany amin'ny alalan'ny olona iray hafa.
23:34 Io vehivavy io dia ho voatarika any amin'ny fiangonana, ary izy ho nibanjina amin'ny alalan'ny zanany.
23:35 Ny zanany tsy hamaka, ary ny sampany dia tsy hamokatra voa.
23:36 Izy no nandao ny fahatsiarovana toy ny ozona, ary ny ambentinteny dia tsy ho amin'ny tondro-molotra.
23:37 Ary ireo izay tavela dia hiaiky fa tsy misy tsara noho ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary fa tsy misy mamy noho ny manana fanajana ny didin 'ny Tompo.
23:38 Izy io dia voninahitra lehibe ny manaraka ny Tompo. Fa andro maro no noraisinareo taminy.

Ekleziastika 24

24:1 Fahendrena hidera azy ny saina, ary izy no homem-boninahitra avy amin'Andriamanitra, dia hankalazaina eo amin'ny fireneny.
24:2 Ary izy dia hanokatra ny vavany any am-piangonana 'ny Avo Indrindra, dia hankalazaina eo imason 'ny hatsaran-toetra.
24:3 Ary ao aminy ihany ny olona, izy no hasandratra. Ary izy no higagana ny fiangonana masina.
24:4 Dia hahazo dera ao anatin'ny maro ny olom-boafidy. Ary izy dia ho voatahy amin'ny fitahiana. Ary izy hanao hoe::
24:5 "I nivoaka avy amin'ny vavan'ny Avo Indrindra, toy ny lahimatoa teo anatrehan'ny zavaboary rehetra,.
24:6 Nasaiko ny hazavana tsy mety lefy mba hitsangana any an-danitra. Ary manenika ny tenany rehetra ny tany toy ny rahona.
24:7 I nonina tany an-tampon'ny fitoerana avo any, ary ny seza fiandrianako ao amin'ny andri-rahona.
24:8 Izaho irery ihany no nanodidina ny faritra any an-danitra, ary ho tafatsofoka ny halalin 'ny lavaka tsy hita noanoa, ary nandeha amin 'ny onjan-dranomasina,
24:9 ary nitsangana teo ambonin'ny tany manontolo. Ary tamin'ny olona rehetra,
24:10 ary amin'ny firenena rehetra,, Efa nanao faratampony.
24:11 Ary ny hatsaran-toetra, Efa mandia ny fon'ny olona rehetra, ny lehibe sy ny mahantra. Sy izaho nitady ny sisa amin'ny rehetra. Ary Izaho foana, tahaka ny lovan'i Jehovah.
24:12 Ary ny Mpamorona ny zava-drehetra, ary nampianatra niteny tamiko. Ary Ilay namorona ahy nipetraka nanerana ny tranolaiko.
24:13 Ary hoy izy tamiko: 'Aoka ny fonenana ho niaraka tamin'i Jakoba, ary aoka ny lova ho amin'ny Isiraely, fa ianao no hamaka eo amin'ny olom-boafidy. '
24:14 Hatrany am-boalohany, ary ny eo anoloan'ny izao tontolo izao, I Noforonina. Ary na dia amin 'izao tontolo izao ny ho avy, Dia tsy mitsahatra misy. Fa efa nanompo eo alohany amin'ny fonenany masina.
24:15 Ary toy izany, I Ziona dia naorina teo an. ary toy izany koa, tao an-tanàna masina, I nahita fitsaharana. Ary ny fahefana tany Jerosalema.
24:16 Ary noraisiko-paka teo ny olona mendri-kaja, ao ny anjaran'ny Andriamanitro, ao amin'ny lovany. Ary toy izany koa ny nitoetra eo amin'ny fiangonana, dia feno olona masina.
24:17 Avo aho tahaka ny sedera any Libanona, ary toy ny hazo kypreso teo an-tendrombohitra Ziona.
24:18 Aho asandratrao ho tahaka ny hazo rofia tao Kadesy sy tahaka ny raozy voaroy any Jeriko.
24:19 Aho asandratrao ho tahaka ny hazo oliva tsara tarehy amin'ny tani-hay, ary toy ny aviavy eny amoron-drano ny lalana malalaka.
24:20 Nomeko ny manitra eny ankasitrahana toy ny kanelina na balsama. Dia namoaka ho hanitra ankasitrahana toy ny tsara indrindra miora.
24:21 Ary zava-manitra ny fonenany amin'ny ditin mamy, ary ny bedola, sy ny felany voninkazo, sy ny aloesy, ary koa ny tsara indrindra sedera avy any Libanona. Ary ny hanitra dia toy ny balsama undiluted.
24:22 Efa omena ny sampany ny hazo toy ny hazo terebinta, sy ny sampany ny voninahitra sy ny fahasoavana.
24:23 Tahaka ny voaloboka, Efa teraka ny vokatry ny hanitra ankasitrahana. Ary ny voninkazo no vokatry ny voninahitra sy ny tsy fivadihana.
24:24 Izaho no renin'ny ny hatsaran-pitiavana, ary ny tahotra, ary ny fahalalana, ary ny fanantenana masina.
24:25 Fahasoavana rehetra ny lalana sy ny fahamarinana izay ao amin'i ahy. Fanantenana ny fiainana rehetra sy ny hatsaran-toetra no ato amiko.
24:26 Journey ahy, ianareo rehetra izay maniry ahy, ary mba ho feno ny ny fijinjana.
24:27 Fa ny fanahy no mamy noho ny tantely, ary ny lovany dia tsara noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra.
24:28 Ny fahatsiarovana dia ho an'ny taranaka ny sokajin-taona rehetra.
24:29 Na iza na iza mandevona ahy mbola ho noana. Ary na iza na iza misotro ahy mbola hangetaheta ihany.
24:30 Na iza na iza mihaino Ahy dia tsy ho menatra. Ary izay miasa ao amiko tsy hanotanareo.
24:31 Na iza na iza elucidates Ahy no hanana ny fiainana mandrakizay. "
24:32 Izany rehetra izany no bokin'ny fiainana, ary fanekena ho an'ny Avo Indrindra, ary ny fahalalana ny fahamarinana.
24:33 Nandidian'i Mosesy amin'ny lalàna noho ny fitsipika ny rariny, sy lova ho any amin'ny taranak'i Jakoba, ary ny teny fikasana ho an'ny Isiraely.
24:34 Andriamanitra nanendry an'i Davida ho mpanompony, mba hanendry taminy, dia ilay mahery Mpanjaka, iza no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny-boninahitra mandrakizay.
24:35 Izy no manatanteraka ny fahendrena, tahaka ny Phison renirano sy ny ony Tigra amin'ny andro voalohany.
24:36 Izy no manatanteraka ny fahatakaran-javatra, tahaka ny ony Eofrata,. Izy no Mampitombo fahalalana, tahaka ny ony Jordana eo amin'ny fotoam-pijinjana.
24:37 Mampandeha famaizana toy ny mazava, Ary mijoro nivoaka toy ny renirano Gehon amin'ny andro-boaloboka.
24:38 Izy aloha dia nanana fahalalana tomombana ny azy, ho malemy kokoa iray tsy mitady azy.
24:39 Fa ny hevitra be toy ny ranomasina, ary ny fisainany toy ny lehibe be lavaka tsy hita noanoa.
24:40 "I, fahendrena, efa nampidina nivoaka renirano.
24:41 Izaho dia tahaka ny renirano mitondra mankany onin'ny rano be. Izaho dia tahaka ny fantsona avy amin'ny renirano mikoriana. Ary nivoaka avy any Paradisa toy ny lakan-drano.
24:42 Hoy aho hoe: Dia manondraka ny zaridainan'ny plantings, ary Izaho tsara handena ny vokatry ny ny tanimbariko.
24:43 Ary indro, ny lohasahan-driaka lasa hanafotra ho famaliana, ary ny ony nanatona any an-dranomasina.
24:44 Fa manazava fotopampianarana rehetra, tahaka ilay hazavana. Ary Izaho milaza fotopampianarana, na dia ho an 'ireo izay lavitra.
24:45 Dia tonga rehetra any ambanin'ny tany, ary hijery ireo rehetra izay matory, ary Izaho no manazava rehetra izay manantena an'i Jehovah.
24:46 na dia ankehitriny, I handatsahako ny foto-pampianarana toy ny faminaniana. Ary na dia ankehitriny, I bequeath foto-pampianarana ho an 'ireo izay mikatsaka fahendrena. Ary tsy hitsahatra avy amin'ny taranany, na dia amin 'ny fotoana masina.
24:47 Jereo ny fomba tsy nisasatra ho an'ny tenako irery, fa ho an'izay rehetra mitady ny fahamarinana!"

Ekleziastika 25

25:1 Ny fanahy dia zavatra telo mankasitraka; ireo olona ankasitrahana eo imason'Andriamanitra amin'Andriamanitra sy ny olona:
25:2 ny mifanaraka amin'ny rahalahy, sy ny fitiavana ny mpiara-monina, ary mpivady miara-nanaiky tsara.
25:3 Mankahala ny fanahiko zavatra telo karazana; Ary ory indrindra aho noho ny fanahiny:
25:4 ny mpirehareha nahantra tanteraka, nanan-karena mpandainga, adala sy tsy misy antony ny anti-panahy.
25:5 Ny zavatra izay tsy nahazo dieny mbola tanora, ahoana no hahita azy eo amin'ny taona taloha?
25:6 Inona no tsara tarehy dia ho ny volo fotsiny ho manana ny rariny, ary ny anti-panahy mba hahafantatra torohevitra!
25:7 Inona no tsara tarehy dia ho an'ireo izay taona mba hanana fahendrena, ary ho an'ireo izay voninahitra mba manana fahatakarana sy torohevitra!
25:8 Lehibe ny zava-nitranga dia satro-boninahitry ny antitra, ary ny fahatahorana an'Andriamanitra no ny voninahiny.
25:9 Izaho efa nankalaza sivy zavatra, odian-tsy hita ny fo; ary ny ampahafolon'ny, Izaho no hanambara amin'ny olona manam-lelako:
25:10 ny lehilahy iray izay mahita fifaliana amin'ny zanany, ary izay velona hahita ny fikosehana ny fahavalony.
25:11 Sambatra izay miaina amin'ny vady hendry, ary izay tsy nitsofoka mangingina amin'ny lelany, ary ny tsy manompo ireo tsy mendrika ny tenany.
25:12 Ary sambatra izay mahita ny tena namana, ary izay mitantara ny rariny any amin'ny sofina hihaino tsara.
25:13 Akory ny halehiben 'izay mahita fahendrena sy ny fahalalana! Fa tsy misy ambony noho izay matahotra ny Tompo.
25:14 Ny fahatahorana an'Andriamanitra no nanendry tena ho ambony noho ny zava-drehetra.
25:15 Sambatra ny olona izay tsy nomena hanana ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izay mihazona azy, Iza no no azo ampitahaina?
25:16 Ny fahatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-ny fitiavany; ary ny fiandohan'ny finoana dia nanatevin-daharana akaiky ho toy izany koa.
25:17 Ny alahelo ao am-po izay rehetra ratra. Ary ny faharatsian'ny Ny vavy lolompo rehetra.
25:18 Ary ny olona hofidiny misy ratra, fa ny ratra ao am-po,
25:19 ary izay ratsy, fa ny haratsiam-vady,
25:20 ary misy vato misakana, fa ny sakana 'ireo izay mankahala azy,
25:21 ary misy fanamarinana, fa ny fanamarinana ny fahavalony.
25:22 Tsy misy loha ratsy noho ny lohan'ny menarana,
25:23 ary tsy misy hatezerana ambony noho ny fahatezeran'i vady. Ho kokoa ny manaiky hiara-mitoetra amin'ny liona na ny dragona, toy izay ho velona amin'ny ratsy fanahy vady.
25:24 Ny ratsy fanahy dia manova ny tarehiny vadiny. Ary izy manamaizina ny tarehiny tahaka ny bera. Ary izy mampiseho izany toy ny lamba fisaonana. Ao amin'ny mpiara-monina aminy,
25:25 ny vadiny fisentoan'ny, ary ny tori ity, dia sighs kely.
25:26 Ny lolompo dia fohy raha oharina amin'ny lolompo ataon'ny vehivavy. Aoka ny anjaran'ny mpanota hianjera aminy!
25:27 Toy ny rehefa niakatra ny fasika dia ny tongotry ny be taona, Dia toy izany ny be resaka mangina vady ho an'ny lehilahy.
25:28 Tsy tokony hiantra ny hatsaran-tarehy ny vehivavy, ary tsy tokony haniry vady ho hatsaran-tarehiny.
25:29 Ary ny fahatezerana sy ny tsy fanajana sy henatra avy amin'ny vady dia afaka ny ho lehibe.
25:30 ny vavy, raha manana faratampony, dia napetrany teo akaikin'i vadiny.
25:31 Ny ratsy fanahy debases vadiny ny fo, ary mampalahelo ny tarehy, ary ny ratra ao am-po.
25:32 Ny vadiny izay tsy ho sambatra ny vadiny enfeebles ny tanana, ary mampihena ny lohalika.
25:33 Ny fiandohan'ny ota dia avy ny vehivavy; ary ny alalan 'ny, isika rehetra ho faty.
25:34 Tsy tokony hanome ny fivoahana ny rano, tsy na dia kely; tsy tokony hanome alalana ho vady ratsy fanahy mihoatra ny fetra.
25:35 Raha tsy handeha amin'ny tananao, izy, dia raiki-tahotra anareo eo imason 'ny fahavalonareo.
25:36 Hamiravira azy hiala ny vatanao, fandrao manararaotra anao mandrakariva izy.

Ekleziastika 26

26:1 Sambatra ny lehilahy ny vady tsara. Fa ny isa ny taonany dia avo roa heny.
26:2 Vady tsara mahafinaritra ny vadiny, dia hameno ny taona ho an'ny fiainana fiadanana.
26:3 Ny vady tsara dia tsara ny anjara. Izy no homena ny anjaran'ny olona izay matahotra an'Andriamanitra, tahaka ny olona izay nanao asa soa.
26:4 Fa, manan-karena na ny mahantra, amin'ny fo falifaly, ny tarehiny dia ho falifaly amin'ny fotoana rehetra.
26:5 Of zavatra telo, ny foko no natahotra, ary ny fahefatra, ny tavako nampiseho hatahotra:
26:6 ny fiampangana natao amin'ny tanàna, ary ny fanangonana ny vahoaka,
26:7 ary mamitaka fiampangana diso. Ireo rehetra ireo no mavesatra kokoa noho ny fahafatesana.
26:8 Saro-piaro vadiny dia alahelo sy ny fisaonana ny fo.
26:9 Ao amin'ny vadiny saro-piaro, misy loza hanjo ny lela, izay mifandray amin'ny olona rehetra.
26:10 Tahaka ny omby roa mikambana ho tezitra, dia tahaka izany koa ny ratsy fanahy vady. Izay nihazona an'i Tamara dia tahaka ny olona no mahazo ny maingoka.
26:11 Ny vadiny dia mamo izay fahatezerana mafy. Ary ny henatra sy ny tsy fahamaontinana dia tsy ho voasarona.
26:12 Ny fijangajangana ataon'ny vehivavy dia ho fantatra noho ny fiavonavonan'ny ny masony sy ny hodi-maso.
26:13 Ka dia zanany vavy ihany koa dia tsy hiala, foana ny tsara hatrany; raha tsy izany, rehefa nahita fahafahana, dia mety mahazo ny tenany.
26:14 Mitandrema ny tsy fanajana ny masony, ary tsy tokony hanontany tena raha toa izy mety tsy miraharaha anao.
26:15 Toy ny mangetaheta dia lavitra, izy dia hanokatra ny vavany ny loharano, ary izy no hisotro amin'ny rano rehetra teo akaiky teo, ary izy no hipetraka eo anilan'ny isan-fencepost, ary izy dia hanokatra ny tsipìkany tamin'ny zana-tsipìka rehetra, mandra-lasa reraka.
26:16 Ny fahasoavana iray vadiny dia faly mihaino ny vadiny, ary fatten ny taolany.
26:17 Ny famaizana dia fanomezana avy amin 'Andriamanitra.
26:18 Izany no fahazavan-tsaina sy ny vadiny mangina. Fa tsy misy fanoloana ny anatra tsara fanahy.
26:19 Masina sy mangorakoraka vadiny dia fahasoavana anampy fahasoavana.
26:20 Ary tsy misy vola dia mitovy ny zava-dehibe 'ny fanahy miaraka amin'ny fifehezan-tena.
26:21 Toy ny masoandro miposaka manerana izao tontolo izao ao amin'ny fitoerana avo 'Andriamanitra, toy izany koa ny hatsaran-tarehy ny vady tsara dia ny haingo ny tranony.
26:22 Tahaka ny jiro mahazava an-tampon'ny fitoeran-jiro masina, toy izany koa ny hatsaran-tarehy ny tarehiny eo amin'ny dingana ny fiainana matotra.
26:23 Toy ny andry volamena faladiany volafotsy, toy izany koa ny mafy matotra tongotry ny vadiny amin 'ny faladian'ny tongony.
26:24 Toy ny mandrakizay fanorenana teo ambonin'ny vatolampy mafy, toy izany no didin 'Andriamanitra ao am-pon'ny vady masina.
26:25 By zavatra roa, ny foko indrindra Malahelo, ary ny fahatelo, fahatezerana overwhelms ahy:
26:26 lehilahy mpiady mahomby noho ny nila, ary ny fahazavan-tsaina ny olona tsinontsinona,
26:27 ary izay miampita eo amin'ny rariny amin'ny ota. Andriamanitra efa nanomana izany anankiray izany ho an'ny lefona.
26:28 Roa karazana ny zavatra toa sarotra sy mampidi-doza ho ahy: ny mpivarotra dia tsy ho mora afaka amin'ny tsy fitandremana, ary ny mpivarotra dia tsy hamarinina amin'ny fahotana molony.

Ekleziastika 27

27:1 Noho ny mila, maro no efa nanota. Ary izay mikatsaka ny Hanatsara, averts ny maso.
27:2 Toy ny lahatsoratra raikitra eo afovoan'ny vato nifanila, toy izany koa ny ota wedged lasa nivarotra sy izay nividy teo anelanelan'ny.
27:3 Ny fahotana dia ho torotoro ny olona izay manota.
27:4 Raha tsy mihazona ny tenanao naharitra ny fahatahorana ny Tompo, ny tranonao dia ho haingana horavana.
27:5 Tahaka ny vovoka mitoetra raha ny iray mampihorohoro ny sivana, dia ho toy izany ny ahiahy ny olona hitoetra ao ny heviny.
27:6 Amin'ny fandoroana lehibe mirehitra mizaha toetra ny mpanefy tanimanga ny fanaka, ary ny fizahan-toetra ny fahoriana mizaha toetra olo-marina.
27:7 Tahaka ny fandrantsanana ny hazo hita ny voany, toy izany no teny maneho ny hevitry ao am-pon'ny olona.
27:8 Tsy tokony hidera ny olona tsy mbola miteny; fa izany dia ny fizahan-toetra ny olona.
27:9 Raha hanaraka ny rariny, dia hahazo izany. Ary dia hitafy fahamarinana, tahaka ny akanjo lava-boninahitra. Dia ho velona ianareo amin'ny rariny. Ary ny rariny hiaro anao mandrakariva. Ary amin'ny andro fampamoahana, dia hahita mafy fototra.
27:10 Vorona mirohotra ho any ny karazany avy. Ary ny fahamarinana dia hiverina ho an 'ireo izay manao izany.
27:11 Ny liona manotrika ny rembiny mandrakariva. Dia toy izany koa no fahotana otrika ho an'ireo izay mpanao meloka.
27:12 Ny olona masina maharitra amin'izany fahendrena tahaka ny masoandro. Fa ny adala ny olona miova toy ny volana.
27:13 Ao teo afovoan'ny adala, hitana ny teny ho an'ny fotoana mety. Fa aoka ho eo afovoany mandrakariva ireo izay voahevitra.
27:14 Ny fifanakalozan-kevitra ny mpanota dia feno fankahalana, ary ny hehy dia finaritra amin'ny fahotana.
27:15 Ny teny izay mianiana fianianana maro dia hahatonga ny volon-doha ny hijoro mahitsy; ary ny tsy fanajana dia hahatonga ny tsofina ho enti-ho voasakana.
27:16 Ny fandatsahan-dra any amin'ny ady ny mpirehareha; ary ny ratsy dia sarotra lahateny hihaino.
27:17 Na iza na iza mampahafantatra ny zava-miafina ny namana mandrava finoana; dia tsy hahita ny namana ny ainy.
27:18 Tiava ny namanao, ary ho tafaray aminy amim-pahatokiana.
27:19 Fa raha manambara ny zava-miafina, tsy tokony hanohy ny manaraka azy.
27:20 Fa tahaka ny lehilahy izay manimba ny namany, dia tahaka izany koa izay manimba ny namana ny namany.
27:21 Ary toy ny olona hanafahana ny vorona tamin'ny tanany, dia toy izany tokoa no nahafoy ny namanao, ka dia tsy hahazo azy indray.
27:22 Tokony tsy hitady azy, fa izao lavitra; efa nandositra toy ny gazela-diera avy amin'ny fandrika. Fa ny ainy no naratra.
27:23 Dia tsy ho afaka hamatotra ny feriny. Fa dia mety hisy ny fampihavanana amin'ny ozona.
27:24 Fa mba hamoaka ny zava-miafina ny namana iray dia ny fanantenana asa iray tsy faly fanahy.
27:25 Izay winks-maso fabricates heloka, ary tsy hisy namoaka azy nitanila.
27:26 Teo anatrehan'ny masonao, dia mamy ny vavany, dia midera ny lahateninao. Fa amin'ny farany indrindra, dia mamadika ny vavany, dia hanatitra ny tantara ratsy amin'ny fampiasanao ny teninao manokana.
27:27 Halako ny zavatra maro, ary izaho anefa dia tsy mba nanao toy izay nataony, ary ny Tompo dia mankahala azy.
27:28 Na iza na iza mitora-bato mahitsy ka dia hahita fa mianjera amin'ny lohany. Ary mamitaka ratra dia hiverina mandratra ny mamitaka.
27:29 Ary na iza na iza mihady lavaka no ho latsaka ao. Ary na iza na iza toerana vato ho namany ho lavo izy. Ary na iza na iza mametraka fandrika ho an'ny hafa dia ho levona anilany.
27:30 Na iza na iza mametraka ao amin'ny drafitra mihetsika ny ratsy fanahy, dia hahita fa pahatonga indray ny azy, dia tsy fantany izay lalana dia tonga.
27:31 Fanesoana sy fandatsa avy amin 'ny mpirehareha, ary ny famaliana dia manotrika ho azy ireo, tahaka ny liona.
27:32 Na iza na iza mankafy ny fahalavoana marina ho levona ao anatin'ny fandrika, sy ny alahelo no handevona azy alohan'ny maty.
27:33 Fahatezerana sy ny fahatezerana Samy vetaveta, ary ny mpanota dia natao ny izy ireo.

Ekleziastika 28

28:1 Na iza na iza maniry hamaly faty dia hahita famaliana avy amin'ny Tompo, dia jereo raha tsy hihaino tsara ny fahotany.
28:2 Mamelà ny heloky ny namanao, raha efa ratsy fanahy izay nampijaly anao, ary avy eo ny fahotanareo dia ho voavela heloka ianareo rehefa mivavaka.
28:3 Lehilahy iray mihazona ny ho tezitra olon-kafa, ka no dia mitady ny vahaolana avy amin'Andriamanitra?
28:4 Manana tsy mamindra fo amin'ny lehilahy tahaka ny tenany, ka no dia miangavy ny amin'ny fahotany?
28:5 Izay fa nofo ihany ireo mihazona ny tezitra, ary no avy eo mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra? Iza no afaka mahazo famelan-keloka noho ny fahotany toy izany?
28:6 Tsarovy ny farany indrindra, ary aoka animosities intsony.
28:7 Fa ny kolikoly sy ny fahafatesana no naato ny didiny.
28:8 Tsarovy ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary aza tezitra mafy amin'ny namanao.
28:9 Tsarovy ny faneken'ny Avo Indrindra, ary hamela ny fahadisoana ny tsy mahalala ny namanao.
28:10 Hanajanona ny ady, ary dia hampihena ny fahotanareo.
28:11 Fa ny ratsy amin'ny olona mora tezitra enflames ady, ary olo-meloka mampidi-doza amin'ny namany, ary amoahany fankahalana eo afovoan'ny 'ireo izay manana fiadanana.
28:12 Fa ny afo mandoro araka ny hazo any an'ala. Ary ny fahatezeran'i olona mirehitra araka ny hery ny lehilahy. Ary araka ny loharanon-karena, dia hanandratra ny fahatezerany.
28:13 Ny maimaika fifandirana mampirehitra afo. Ary nisy ady maimaika mandatsaka ra. Ary nisy lela accusatory mitondra fahafatesana.
28:14 Raha mitsoka amin'ny kilalaon'afo, dia hitombo ny afo. Fa raha nandrora izany, dia hovonoina. Samy ireo avy ao am-bavany.
28:15 Ny roa-tongued mpibitsibitsika dia voaozona. Fa efa sahiran-tsaina maro izay nanana fiadanana.
28:16 Ny fahatelo dia nanome fo ny lela maro, ka haeliko amin'ny firenena samy hafa.
28:17 Efa nandrava ny tanàna mimanda ny mpanankarena, ary efa nanimba ny trano lehibe.
28:18 Efa nikapa ny herim-panahy ny firenena, ary efa nandrava ny firenena mahery.
28:19 Ny fahatelo dia nazera lela vehivavy mendrika, ary omena azy ireo momba ny asany.
28:20 Na iza na iza miandany amin'i izany dia tsy sasatra, na no manana namana izay mba mahita fiadanana.
28:21 Ny ratra ny karavasy mahatonga ny hanorotoro, fa ny ratra ny lela hanorotoro ny taolana.
28:22 Maro no lavo tamin'ny lelan-tsabatra, fa tsy izay rehetra efa matin'ny ny lelany.
28:23 Sambatra izay voaaro amin'ny ratsy fanahy lela, izay tsy tafita ho amin'ny fahatezerana, ary tsy nisintona ny zioga ho entinareo, ary tsy voafatotry ny gadra.
28:24 Fa ny zioga dia zioga vy. Ary ny gadra no gadra varahina.
28:25 Ny fahafatesana dia fahafatesana ratsy indrindra. Sy ny helo dia mahasoa kokoa noho izany.
28:26 Ny fanohizana dia tsy maharitra, fa izany no hahazo ny lalan 'ny tsy ara-drariny. Ary ny marina dia tsy ho may araka ny lelafo.
28:27 Ireo izay mahafoy Andriamanitra dia lavon'ny izany, ka dia handoro azy ireo, ary ao anatin'ny tsy hovonoina. Ary dia naniraka azy ireo, tahaka ny liona, ary dia nofonosiny azy, toy ny leoparda.
28:28 Ny salohim-bary fefy tsilo. Aza ho vonona hihaino ny ratsy fanahy lela. Ary manaova varavarana mihidy satria ny vavanao ihany.
28:29 Ketraka midina ny volamena sy ny volafotsinareo. Ary manaova mizana ho an'ny teny, sy mahitsy lamboridy ho ny vavanao.
28:30 Ary hihaino, fandrao angamba dia mety solafaka amin'ny lela, ka ho lavo eo imason'i ny fahavalonareo, izay no efa miafina ho anao, ary avy eo ny mety ho latsaka fanafany ho amin'ny fahafatesana.

Ekleziastika 29

29:1 Ary mampiseho famindram-po, izay mampisambotra ny namany, fa mitandrina ny didy amin'ny alalan'ny nampahery Azy.
29:2 Hampisambotra ny namanao amin'ny fotoana mahory, ka mandray azy indray amin'ny namanao amin'ny fotoana.
29:3 Ataovy ny teninao, ary manao zavatra amim-pahatokiana niaraka taminy, ary avy eo dia hahita na inona na inona ilainao amin'ny fotoana rehetra.
29:4 Maro no tsaboina ny findramam-bola toy ny nahita vola, ary dia nanatitra fahoriana ho an 'ireo izay nanampy azy ireo.
29:5 Mandra-mandray, dia manoroka ny tanan 'ny mpanome, ary manetry ny feony amin'ny teny fikasana.
29:6 Fa tamin'ny fotoana ny hamaly, dia nangataka fotoana bebe kokoa, ary izy ireo hiteny manelingelina sy mitaraina teny, ka hanao fialan-tsiny ho amin'ny fotoana.
29:7 Avy eo, raha izay tratry ny hamaly, dia hampiala ny. Izy no zara raha mandoa ny antsasaky, ary Izy no mihevitra azy io toy ny hoe nahita azy.
29:8 Fa raha tsy, dia ho hanambaka azy ny vola, ka hanana azy ho fahavalo foana.
29:9 Ary hamaly azy amin'ny fiampangana sy ny fanozonana, Ary hamaly azy amin'ny fanamavoana, raha tokony ho amin'ny voninahitra sy ny hatsaram-panahy.
29:10 Maro no tsy nety hampisambotra, tsy noho ny faharatsiana, fa noho izy ireo natahotra ny ho nanao an-keriny tsy amin'antony.
29:11 Na izany aza tena, kokoa niorina ny manetry tena, ary tsy mangataka andro ianao ao amin'ny Asan'ny Apostoly ny famindram-po amin'izy ireo.
29:12 Ampio ny malahelo noho ny didy. Ary tokony tsy hampandehaninao izy maina noho ny nila.
29:13 Very ny vola amin'ny rahalahinao sy ny namanao. Fa tsy tokony afeniny ao ambanin'ny vato mba ho very.
29:14 Aoka ny harena ho ao amin'ny didy izay an'ny Avo Indrindra, ary dia handray soa anareo mihoatra noho ny volamena.
29:15 Store ny asan'ny fahamarinanareo ao am-pon 'ny mahantra, ary dia mahazo fanampiana ho anareo hamely ny ratsy rehetra.
29:16 Tsara kokoa noho ny ampinga na lefona iray ny lehilahy mahery,
29:17 izany no hiady ho anareo hamely ny fahavalonao.
29:18 Ny tsara fanahy manome voninahitra noho ny namany. Fa izay miala azy ho an'ny tenany ho ringana amin'ny henatra.
29:19 Tsy tokony hanadino ny hatsaram-panahy ny mpanao soa. Fa Izy no nanolotra ny ainy ny aminareo.
29:20 Ny mpanota sy ny maloto nandositra toy izany fampanantenana.
29:21 Ny mpanota toetra amin'ny tenany ny fananany ny findramam-bola. Ary ny saina mahay mankasitraka dia handao ilay efa nanafaka azy.
29:22 Lehilahy iray manome voninahitra ny namany. Fa raha ho very fanajana, dia handao azy.
29:23 Ny ratsy fanahy no ringana fampanantenana maro izay nanana fikasana tsara, ary natopatopan'ny azy ireo toy ny alon amin'ny ranomasimbe.
29:24 Izany no nahatonga ny lehilahy mahery handeha manodidina, ary efa nirenireny anivon'ny firenena vahiny.
29:25 Ny mpanota mandika ny didin'ny Tompo dia ho latsaka any an-ratsy fanahy fampanantenana. Ary izay zavatra maro dia manaiky ho lavo amin'ny fitsarana.
29:26 Ampio ny namanao mba sitrana araka ny fahaizanao, fa tandremo ny tenanao, fandrao ho lavo koa ianao.
29:27 Ny ilaina voalohany indrindra eo amin'ny fiainan'ny lehilahy iray ny rano sy ny mofo, ary ny fitafiana, ary ny trano mba hiarovana ny fahamaotinana.
29:28 A nahantra tanteraka ny sakafo teo ambanin'ny tafo ny zana-kazo dia tsara noho ny voninahitry ny andro firavoravoana amin'ny vahiny mitoetra ao an-trano.
29:29 Aoka ny tenanao Ho faly amin'ny mora, fa tsy be, ka tsy mety mihaino ny fahafaham-baraka ho ao an-trano.
29:30 Izany dia ny fiainana ratsy fanahy ny handeha isan-trano toy ny vahiny. Fa na aiza na aiza izy no vahiny, dia tsy hanao zavatra amim-pahatokiana, tsy niloa-bava.
29:31 Izy no voly, sy vilona, ary Hampisotroana ny mankasitraka, ary mihoatra noho izany, dia mihaino ny mangidy teny:
29:32 "Mandehana, ny vahiny, ary nametraka ny latabatra, ary aoka olon-kafa hihinana avy izay anananao an-tananao. "
29:33 "Mialà amin'ny omem-boninahitra tavan'i namako. Fa efa lasa an-tranoko maintsy hampiantrano ny rahalahiko fa tsy. "
29:34 Izany zavatra izany dia sarotra ny olona manana tsaina: hanararaotra ny tokantrano, ary ny latsa ny mampisambotra.

Ekleziastika 30

30:1 Izay tia ny zanany dia matetika hofaizako Izy, ka mba ho sambatra ny tena farany, ary tsy Mitsapatsapa manara-varavarana ny mpiara-monina.
30:2 Izay Mampianatra ny zanany ho fiderana azy sy ny sitrapony ny voninahitra ao aminy, eo amin'ny ankohonany.
30:3 Izay mampianatra ny zanany dia ho saro-piaro ny fahavalony, ary teo afovoan'ny namany, dia mba hirehareha ao aminy.
30:4 Ary rehefa maty ny rainy, dia ho toy ny hoe tsy maty. Fa Izy no efa namela olona iza no tahaka ny tenany.
30:5 Eo amin'ny fiainany, nahita azy izy ka niravoravo tamin'ny aminy. Ary araka ny mandalo, tsy feno alahelo izy, na izy hangaihay eo imason'ny fahavalony.
30:6 Fa namela ny tenany ho mpiaro ny ao an-tranony hamely ny fahavalony, ary ny olona izay hamaly ny namany amin'ny hatsaram-panahy.
30:7 Noho ny ny fanahin 'ny zanany, Izy no hamehy ny feriny, ary isaky ny feo, ny esory tsara ny taovany dia mitsangana.
30:8 Ny soavaly untamed lasa mafy loha, ary ny zaza sisa ho an'ny tenany lasa be di-doha.
30:9 Coddle zazalahy, dia hanaitaitra. Milalao aminy, ary izy hanao anao alahelo.
30:10 Tsy tokony hiara-mihomehy aminy; raha tsy izany dia mety hanana alahelo, ary amin'ny farany, ny nify ho clenched.
30:11 Tsy tokony hanome azy ny hery ny tanora, nefa tsy tokony tsinontsinona ny eritreriny.
30:12 Hiankohoka eo anatrehanao ny vozony tamin'izy mbola tanora,, ary tahamaina ny lafiny raha mbola zaza izy, fandrao mba ho mafy loha, ary avy eo izy dia tsy matoky anao, ary toy izany koa dia hitondra alahelo ny fanahinao.
30:13 Ampianaro ny zanakao, ary miasa aminy, fandrao manome fahadisoana tamin'ny fitondran-tena mahamenatra.
30:14 Aleo salama nahantra tanteraka mafy lalam-panorenana, noho ny mpanankarena lehilahy malemy ka mahantra ny aretina.
30:15 A salama tsara fanahy amin'ny fahamasinan'ny rariny dia tsara noho ny volamena sy ny volafotsy. Ary tena misy kilema dia tsara noho ny be vola miditra.
30:16 Tsy misy fidiram-bola ambony noho ny fidiram-bola ny vatana salama. Ary tsy misy mahafinaritra efa mihoatra noho ny fo ravoravo.
30:17 Ny fahafatesana no tsara noho ny fiainana mangidy. Ary mandrakizay sisa dia tsara noho ny aretina mitohy.
30:18 Zava-tsoa miafina ao amin'ny mihidy vava dia toy ny seza amin'ny andro firavoravoana napetraka manodidina ny fasana.
30:19 Inona no soa azo amin'ny fanatitra tamin'ny sampy? Fa mety tsy hihinana, na manimbolo.
30:20 Toy izany izay mandositra avy amin'ny Tompo, mitondra ny tambin'ny ny helony.
30:21 Hitany ny masony sy ny fisentoan'ny, toy ny tandapa izay manaiky ny virjiny sy ny sighs.
30:22 Tsy tokony hanome ny fanahinao ny alahelo, ary tsy tokony hampahory ny tenanao amin'ny alalan'ny torohevitra manokana.
30:23 Ny fifaliana avy ao am-po no fiainan'ny olona, ary izany dia Harena Sarobidin 'fahamasinana tsy misy kilema. Ary ny fifaliana Ataon'ny olona ho halavan'ny fiainana.
30:24 Raiso hiantra amin'ny tenany ny hampifaly an'Andriamanitra, ary haneho fifehezan-tena. Angony ny fonao ho any an-masina, ary nandroaka alahelo lavitra hafa ho amin'ny tenanareo.
30:25 Fa alahelo nahafaty maro, ary tsy misy ilaina ao.
30:26 Fialonana sy fahatezerana no hampihena ny andro, ary pensiveness hitondra efa antitra alohan'ny fotoana ny.
30:27 Amim-pifaliana no sady tsara fo dia tahaka ny andro firavoravoana. Ary ny andro firavoravoanareo no niforona ny fahazotoana.

Ekleziastika 31

31:1 Miandry harena mandevona ny nofo, ary mieritreritra momba izany esoriny matory.
31:2 Mialoha eo amin'ny eritreritra mampiriorio ny saina, ary mafy ny fanahy mahafarofy mahatonga mahonon-tena.
31:3 Ny lehilahy manan-karena no nisasatra nanangona harena, ary ny sisa, dia ho feno ny fananany.
31:4 Ny malahelo dia niasa ny fomba ambany, ary amin'ny farany, dia mety mbola ho sahirana.
31:5 Izay tia volamena dia tsy azo nanamarinana. Ary na iza na iza manenjika fandaniana ho levon'ny izany.
31:6 Maro no nahatonga mba lavo noho ny volamena, ary dia tonga ny doza noho ny hatsaran-tarehiny.
31:7 Gold dia fahatafintohinana ho an 'ireo izay mamono zavatra hatao fanatitra ho azy. Lozan'izay manenjika azy mafy, rehetra ho ringana ny imprudent anilany.
31:8 Sambatra ny manan-karena izay hita fa tsy misy kilema. Ary sambatra izay tsy nanaraka volamena, na nametraka ny fanantenany amin'ny vola na harena.
31:9 Iza izy? Fa tokony hidera azy. Fa efa nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainany ny zavatra.
31:10 Izy efa notsapaina anilany, ary efa lasa tanteraka; dia hanana voninahitra mandrakizay. Izy no afaka mandika lalàna, nefa tsy nivadika. Izy no afaka hanao ratsy, fa tsy nanao ratsy.
31:11 Noho izany, ny zava-tsoa no naorina ao amin'ny Tompo, ary ny Fiangonana iray manontolo ny olona masina dia manambara ny fiantrana.
31:12 Ve ianao mipetraka amin'ny latabatra lehibe? Tsy tokony manokatra ny vavanao eo amboniny aloha.
31:13 Tsy tokony hiteny toy izany: "Misy zavatra maro izay eo amboniny."
31:14 Tadidio fa ny ratsy fanahy ratsy maso.
31:15 Inona no natao ratsy noho ny maso? Noho izany, rehefa mahita, dia latsa-dranomaso noho ny tarehiny manontolo.
31:16 Tsy tokony hanitatra ny tananao aloha, fa amin'izay, rehefa ratsy ny fialonana, dia ho menatra ianao.
31:17 Tsy tokony mibosesika handroso amin'ny fanasana.
31:18 Fantaro izay zavatra ny namanao fa tsy ny.
31:19 Ho fampiasana ny zavatra aroso eo anoloanareo, toy ny mihafy sy mitsitsy ny olona te. Raha tsy izany, raha mahery homana, dia ho halan'ny.
31:20 Atsaharo ny mihinana aloha, noho ny fitsipi-pifehezana. Ary aza mihinana be loatra, fandrao manafintohina.
31:21 Ary raha mipetraka eo amin'ny olona maro, tsy tokony hanitatra ny tananao alohan'ny atao, ary tsy tokony ho ny voalohany ny mangataka zava-pisotro.
31:22 Inona no ampy ny divay kely ho tsara nampianatra ny olona! Fa amin'ny torimaso, dia tsy miasa noho izany, ary tsy mahatsapa fanaintainana.
31:23 manahy, sy ny aretina, sy ny fijaliana dia miaraka amin'ny lehilahy intemperate.
31:24 Ny torimaso ara-pahasalamana dia mahonon-tena amin'ny lehilahy. Izy no matory mandra-maraina, ary ny ainy no ho faly aminy.
31:25 Ary raha efa coaxed an-misakafo be loatra, mitsangana, any ivelany, ka handoa. Ary fa hamelombelona anareo, ary ianao dia tsy hitondra aretina eo amin'ny vatana.
31:26 Henoy aho, zanak'i, fa tsy tokony tsinontsinona aho. Ary amin'ny farany indrindra, ianareo dia hahita ny teniko.
31:27 Amin'ny asanao rehetra,, ho avy hatrany, ary avy eo tsy misy kilema hanjo anao.
31:28 Ny molotry ny maro dia hitahy ny tsara tarehy amin'ny mofo. Fa ny fijoroana ho vavolombelona mikasika ny fahamarinan Mahatoky.
31:29 Ary ny tanàna dia nimonomonona ny ratsy fanahy amin'ny mofo. Fa ny vavolombelona hiampanga ny ratsy marina.
31:30 Aza misafidy ny hampahatezitra izay tia divay. Fa ny divay efa rava maro.
31:31 Fire mizaha toetra ny hamafin'ny vy; toy izany koa, nisotro divay ny inebriation hasiako teny mafy ny fon 'ny mpirehareha.
31:32 Nisotro divay tao fahononan-tena manome afa-po amin'ny fiainana ny olona. Raha misotro araka ny antonony, ianao dia ho mahonon-tena.
31:33 Inona no atao hoe fiainana ho an'izay nihena ny divay?
31:34 Inona no mamitaka azy teo amin'ny fiainany? fahafatesana.
31:35 Hatrany am-boalohany, divay noforonina ho kafaliana, fa tsy noho ny inebriation.
31:36 Divay nalaina araka ny antonony manandratra ny saina sy ny fo.
31:37 Mahonon-tena misotro mahasoa ny saina sy ny vatana.
31:38 Divay nalaina mihoatra manetsika ady sy ny fahatezerana, ary mitondra ny maro ho rava.
31:39 Divay nalaina mihoatra mangidy ny fanahy.
31:40 Ny vokatry ny inebriation dia fahatafintohinana ho an'ny imprudent, mihena hery sy niteraka ratra.
31:41 Tsy tokony hiady hevitra amin'ny namanao nandritra ny pisotroan-divay. Ary tsy tokony tsinontsinona azy tao an-kafaliana.
31:42 Tsy tokony hilaza teny amin'ny fahafaham-baraka ho azy. Ary tsy tokony hanery azy imbetsaka fangatahana.

Ekleziastika 32

32:1 Efa izy ireo no nanendry an'ialahy ho mpitarika? Aza ho vonona ho Nidera. Aoka ho aminy tahaka ny anankiray amin'ireny.
32:2 Asaivo miahy azy ireo, ary toy izany mipetraka aminy, Ary rehefa efa nanazava ny olana rehetra, mipetraka indray.
32:3 Avy eo dia mety ho faly noho ny aminy, ary mba handray ny satro-boninahitra toy ny haingo ny fahasoavana, ary dia mahazo ny fahamendrehan'ny ny fiangonana.
32:4 Mitenena, ianareo izay lehibe amin'ny teraka. Fa dia tsara ho anao
32:5 hitory ny teny voalohany amin'ny fahalalana tsara. Fa tsy tokony hisakana ny mozika.
32:6 Izay tsy mihaino, tsy tokony aidino teny. Ary aza misafidy ny ho Nidera nety noho ny fahendrenao.
32:7 Ny vatosoa ny garnet dia napetraka tao anatin'ny firavaka volamena, ary ny fampisehoana ny mozika dia napetraka eo anivon'ny fanasambe misy divay.
32:8 Toy ny fanombohan-kase ny emeraoda no napetraka ny asa eo anivon'ny volamena, Dia toy izany ny hira fiderana ny mozika napetraka anivon'ny mahafinaritra sy tony divay.
32:9 Henoy mangina, ary noho ny fanajana, tsara fahasoavana dia homena anareo.
32:10 Tovolahy, miteny ao amin'ny raharaha manokana ihany no fo izany.
32:11 Raha toa ianao ka efa nangataka indroa, Aoka ho fohy ny valinteninao.
32:12 In-javatra maro, ho tahaka ny raha tsy manam-pahalalana, ka mihaino ary koa mangina tsara.
32:13 Eo amin'ny lehilahy lehibe, tsy tokony ho sahisahy. Ary aiza ny anti-panahy ankehitriny, tsy tokony hiteny betsaka.
32:14 Tselatra mandeha mialoha ny havandra, sy ny fahasoavana mialoha fahamaotinana. Ary noho izany, noho ny fanehoana fanajana, tsara fahasoavana dia homena anareo.
32:15 Ary tamin'ny ora noho ny fiakaran'ny, tsy tokony ho baranahiny. Taty aoriana, ho ny voalohany ho mpihazakazaka eo alohany any an-tranonao, ary hiala, ary alao ny tianay.
32:16 Ary hanao zavatra araka ny fikasany, fa tsy amin'ny ota, fa tsy amin'ny teny miavonavona.
32:17 Ary noho izany rehetra izany, Misaora an'i Jehovah, Izay nanao anao, ary iza no mameno anao ho feno ny zava-tsoa rehetra.
32:18 Na iza na iza matahotra ny Tompo dia hanaiky ny foto-pampianarana. Ary na iza na iza mijery azy tsara dia hahita fitahiana.
32:19 Na iza na iza mitady ny lalàna dia ho feno avy amin'ny lalàna. Fa na iza na iza dia miasa amin'ny famitahana dia izay nanafintohina ny fitaka.
32:20 Izay matahotra ny Tompo, dia hahita ny fitsarana marina, ary handrehitra ny rariny toy ny fahazavana.
32:21 Ny mpanota dia halaviro ny fanitsiana, dia hahita ny lahatra, araka ny sitrapony.
32:22 Nisy lehilahy iray fanoloran-tsaina dia tsy mandà ny fahatakaran-javatra. Ny mpirehareha olona hafahafa sy tsy ho taitra ny tahotra.
32:23 Na izany aza, rehefa efa nanao zavatra noho ny tahotra sy ny tsy misy torohevitra, niteny mafy dia ho eo amin'ny tsikera.
32:24 Zanaka, tokony hanao na inona na inona tsy misy torohevitra, ary avy eo dia tsy hanenina izay nataonao.
32:25 Tsy tokony handeha ho any amin'ny lalana mankany amin'ny faharavana, ary avy eo dia tsy ho tafintohina amin'ny vato. Tsy tokony hanolo-tena ho mafy ny fomba; raha tsy izany, dia mety hanorina tantara ratsy hamely ny ainao.
32:26 Ary mitandrina ny zanakao lahy. Ary hihaino tsara ireo lehibe eo amin'ny ankohonanao.
32:27 Amin'ny asanao rehetra, matoky ny fanahinao ny finoana. Fa izao no ny mitandrina ny didy.
32:28 Na iza na iza mino Andriamanitra manatrika ny didy. Ary na iza na iza mino Azy dia tsy ho vitsy foana,.

Ekleziastika 33

33:1 Tsy misy ratsy hanjo sady matahotra ny Tompo. Fa tsy, Andriamanitra no hiaro azy mandritra ny fakam-panahy ary hanafaka azy amin'ny zava-dratsy.
33:2 Ny olon-kendry tsy mankahala ny didy sy ny mpitsara, ary noho izany dia tsy ho nafoy mafy, toy ny ao anaty tafio-drivotra sambo.
33:3 Ny olona manan-tsaina mametraka ny finoany ao amin'ny lalàna 'Andriamanitra, ary toy izany koa ny lalàna dia mahatoky azy.
33:4 Na iza na iza no hamahana ny disadisa dia hanomana ny teny, ary noho izany, rehefa nivavaka, dia ho re. Ary dia hitandrina fananarana, ary avy eo izy dia hamaly.
33:5 Ny fon'ny adala dia toy ny kodia ny sariety. Ary ny heviny dia toy ny fiolahana Axel.
33:6 Ny namana izay ny mpibitsibitsika dia toy ny soavaly untamed: izy neighs ambany na iza na iza mipetraka eo aminy.
33:7 Nahoana no manaraka isan'andro isan'andro, ary ny mazava miezaha mitady fahazavana, ary ny isan-taona manaraka, araka ny masoandro?
33:8 Ny fahalalana ny Tompo, izy ireo Nandamina, rehefa natao ny masoandro, amin 'ny fitandremana ny didy.
33:9 Ary noho izany, niova ny fizaran-taona, ny andro firavoravoana andro. Ary araka ny azy ireo, dia nankalaza ny andro firavoravoana andro, ny ora.
33:10 Ny sasany amin'izy ireo, Andriamanitra avo ka nanandratra. Ary ny sasany, nasainy napetraky ny olon-tsotra tao anatin'ny andro. Ary ny olona rehetra dia avy amin'ny tany, ary avy any amin'ny tany, izay noforonina i Adama.
33:11 Amin'ny mulititude ny fitsipika, ny Tompo azy ireo, ary niavaka ny fomba maro samihafa.
33:12 Ny sasany amin'izy ireo, efa nitso-drano ka nanandratra. Ary ny sasany dia efa nohamasinina sy napetraka akaiky ny tenany. Ary ny sasany, efa voaozona sy mietry, ary efa namerina azy hiala tamin'ny toerana.
33:13 Toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy, mba hanangana sy mamolavola azy,
33:14 izany dia eny amin'ny lalany rehetra, araka ny fotoampitantanana, ary toy izany koa ny olona eny an-tanan'i Ilay nanao azy. Ary hamaly azy araka ny fitsarana.
33:15 Tsara dia manohitra ny ratsy, ary ny fiainana dia manohitra ny fahafatesana; dia tahaka izany koa ny mpanota manohitra lehilahy marina. Ary toy izany koa no tokony handinika ny asa rehetra izay an'ny Avo Indrindra: tsiroaroa, ary tamin'ny rahalahiny.
33:16 Ary nifoha tamin'ny farany indrindra, ary izaho dia tahaka izay mamory voaloboka araka ny mpioty voaloboka.
33:17 I, koa, ary manantena ny fitahiana 'Andriamanitra. Ary efa feno ny famiazam-boaloboka tahaka izay mamory voaloboka.
33:18 Diniho ny fomba tsy nisasaranareo aho ho ahy irery, fa ho an'izay rehetra mitady ny fananarana.
33:19 Henoy aho, lehibe ianao, tamin'ny firenena rehetra. Ary atongilano ny sofinareo, ianareo mpanapaka ny Fiangonana.
33:20 Tsy tokony hanome fahefana ny tenanao-dahy na vady, amin'ny rahalahy na namana, eo amin'ny fiainanao. Ary tsy tokony hanome ny toetray hafa, fandrao mba hanenina izany, ary dia ho mangataka, fa iray ihany.
33:21 Raha ianao mbola velona sy miaina, aoka tsy hisy fiovana eo amin'ny nofo rehetra ianao.
33:22 Fa tsara, raha ny zanakao mangataka anao, noho ny raha ka tazano ny tànan 'ny zanakao.
33:23 Amin'ny asanao rehetra,, ho mialoha ambony.
33:24 Tsy tokony hamela ny kilema amin 'ny voninahitrao. Ary tamin'ny andro ny consummation ny androm-piainanao, tamin 'ny fotoana mandalo ny, hizarana ny lova.
33:25 Vilona sy ny tsorakazo ary ny entana no an'ny ampondra; mofo sy ny fananarana sy ny asa dia ho mpanompo.
33:26 Izy miasa eo ambany fifehezana, ary mitady fitsaharana. Avelao ny tànany ho malaina, ary mitady fahafahana.
33:27 Ny zioga sy ny andilany manenjana fahamafian-katoka, ka tsy mety mitsahatra asa mahahenjana mpanompo.
33:28 Fampijaliana sy ny gadra dia ho mpanompo malevolent; handefa azy hiasa, ka dia mety tsy ho malaina.
33:29 Fa ny fidonanaham-poana dia nampianatra ratsy be.
33:30 Hotendreny ho amin'ny asa. Fa izao no miendrika ho azy. Ary raha tsy hankatò, manenjana azy tamin'ny gadra. Fa ianao kosa dia tokony tsy hanao mihoatra noho izay zakako nofo. Marina tokoa, tokony hanao na inona na inona mavesatra tsy misy fitsarana.
33:31 Raha manana mpanompo mahatoky, aoka anie ho anao tahaka ny tenany. Hitondra azy toy ny rahalahy. Fa efa nahazo azy noho ny amin'ny ran'ny ny fanahinareo.
33:32 Raha hanisy ratsy azy ny tsy rariny, dia hampiala ny ary nandositra.
33:33 Ary avy eo, raha manandratra ny tenany ka miainga, tsy ho fantatrao hoe iza no hangatahana, na amin'ny fomba ahoana hitady azy.

Ekleziastika 34

34:1 Ny fanantenana ny olona ho adala sy diso foana; ary ny nofy hanandratra ny imprudent.
34:2 Nanenjika izay toy ny aloka, ary manenjika ny rivotra, dia tahaka izany koa izay manongilan-tsofina amin'ny fahitana lainga.
34:3 Tao anatin'ilay fahitana tamin'ny nofy, maneho zavatra iray hafa, tahaka ny saron-tava eo anatrehan'i tarehin'olona.
34:4 Inona no ahafahantsika ho voadio amin'ny alalan'ny ny maloto? Ary inona no azo niteny ny marina amin'ny lainga?
34:5 Diso-diso hanao faminaniana sy ny famantarana sy ny nofy ny mpanao ratsy dia zava-poana.
34:6 Fa ny fonao voan'ny mamoron, mijaly toy ny vehivavy raha miteraka. Raha tsy izany dia famangiana nirahin'Andriamanitra ny Avo Indrindra, tsy tokony hametraka ny fonareo izany.
34:7 Fa ny nofy efa nampahatafintohina olona maro ny mania, ary ireo izay nanantena azy dia lavo.
34:8 Ny teny ny lalàna no ho tanteraka tsy misy lainga, sy fahendrena no ho lemaka tany amin'ny vavan'ny ny mpino.
34:9 Izay no tsy nosedraina, inona no fantany? Ny lehilahy be traikefa Hiresaka zavatra maro. Ary na iza na iza no Niana-javatra betsaka no manazava-tsaina.
34:10 Izay tsy manan-traikefa mahalala kely. Ary izay nanao zavatra maro dia nanao fahadisoana maro.
34:11 Izay no tsy nosedraina, inona no karazana zavatra azony? Izay efa voafitaka dia ho fetsy kokoa.
34:12 Efa hitako be mivezivezy, ary ny fomba amam-panao ny zavatra maro.
34:13 indraindray, Aho na dia efa notandindomin-doza ny fahafatesana, satria izany zavatra izany, fa nafahana aho noho ny fahasoavan 'Andriamanitra.
34:14 Ny fanahin 'ny olona matahotra an'Andriamanitra no nitady, ary ho voatahy noho ny fitondran'Andriamanitra.
34:15 Fa ny fanantenany ao izay mamonjy azy ireo, ary ny maso 'Andriamanitra dia eo ireo izay tia azy.
34:16 Izay matahotra ny Tompo na inona na inona dia mangovitra noho, ka tsy matahotra. Fa Izy no ny fanantenany.
34:17 Ny fanahin'ny izay matahotra ny Tompo no sambatra.
34:18 Iza no tokony hijery izy, ary iza no ny heriny?
34:19 Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo izay matahotra Azy. Izy no Mpiaro mahery vaika, ny habakabaky ny hatsaran-toetra, fialofana amin'ny hainandro, ary sarona avy amin'ny mitataovovonana ny masoandro,
34:20 ny Guardian avy amin'ny fahadisoana, ary ny mpanampy tsy hianjera, Izay manandratra ny fanahy, ary manazava ny maso, ary izay manome ny fahasalamana sy ny fiainana sy ny fitahiana.
34:21 Ny fandoroana velona ny amin'ny ratsy dia voaloto fanatitra, ary ny derisions ny tsy marina dia tsy tsara ankasitrahana.
34:22 Ny Tompo no afa-tsy ho an'ireo izay maharitra ho azy teny an-dalana ny fahamarinana sy ny rariny.
34:23 Ny Avo Indrindra dia tsy mankasitraka ny ny fanomezam-pahasoavan 'ny iniquitous. Tsy no manana fanajana ny fanatitra asandratra ho ny tsy marina; Ary tsy hamela ny fahotany izy noho ny habetsahan'ny zavatra novonoiny hatao fanatitra.
34:24 Misy manatitra fanati avy amin'ny fananany ny mahantra Dia toy izay mamono zavatra hatao fanatitra, zanak'i teo imason'ny-drainy.
34:25 Ny mofo ny indigent dia ny fiainan'ny mahantra. Na iza na iza mangalatra azy nivoaka avy tany dia mpandatsa-drà.
34:26 Izay rehetra mitondra ny mofo ny hatsembohana dia tahaka ny olona nahafaty ny namany.
34:27 Izay mandatsaka ra, ary izay mangalatra ny mpikarama amin'ny karamany, mpirahalahy.
34:28 Rehefa manorina ny iray ary ny iray hafa manimba, inona no soa ananany avy amin'ny asa?
34:29 Rehefa mivavaka ny iray ary ny iray hafa fanozonana, izay feony no Andriamanitra nihaino?
34:30 Ary izay manasa ny tenany rehefa avy amin'ny hananganana ny maty, ary avy eo dia mikasika azy indray, Inona no soa ny fanasana?
34:31 Toy izany koa, lehilahy izay fifadian-kanina noho ny fahotany, ary avy eo dia manao izany indray, Inona no soa ny nanetry tena? Iza no hihaino ny vavaka?

Ekleziastika 35

35:1 Na iza na iza mitandrina ny lalàna maro ho fanatitra.
35:2 Izany dia mahavonjy sorona mba hanatrika ny didy sy ny hiala afaka amin'ny ota rehetra.
35:3 Ary ny fialàna amin'ny tsy rariny dia ny hanolotra sorona fampihavanana noho ny tsy rariny sy ny fifonana ho an'ny fahotana.
35:4 Na iza na iza misaotra, manolotra fanomezana, dia koba tsara toto, ary na iza na iza manao famindram-po, manolotra sorona.
35:5 Mba hiala amin'ny ratsy ankasitrahana ho an'i Jehovah. Ary ny hiala amin'ny tsy rariny dia fifonana ho an'ny fahotana.
35:6 Tsy tokony hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'ny imason 'ny Tompo.
35:7 Fa ny zavatra rehetra dia tokony hatao noho ny didin'Andriamanitra.
35:8 Ny fanatitra hohanina marina ny alitara fattens, ary dia hanitry ny mamy eo imason'i Avo Indrindra.
35:9 Ny fanatitry ny marina dia azo ekena, ary ny Tompo dia tsy hanadino ny fahatsiarovana azy.
35:10 Aloavy voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fo falifaly. Ary tsy tokony hampihenana ny voaloham-bokatry ny tananao.
35:11 Isaky ny fanomezana, manana endrika amim-pifaliana no, ary hamasino ny fahafolon-karenareo Koa amin'ny fifaliana.
35:12 Omeo ny Avo Indrindra araka ny fanomezam-pahasoavana ho anao, ary manao zavatra tsara amin'ny maso mankany amin'ny famoronana tananao.
35:13 Fa Jehovah no manome valiny, Ary hamaly soa anao ny fito heny.
35:14 Aza ho vonona hanatitra fanomezana kolikoly. Fa dia tsy sitrako izany.
35:15 Ary aza ho vonona ny mandinika ny tsy rariny sorona. Fa ny Tompo no mpitsara, ary ny fehiny dia tsy misy tavan'olona amin'ny olona.
35:16 Ny Tompo, dia tsy sitrako tavan'olona manohitra ny mahantra, fa Izy no hihaino ny vavaka ny olona iray izay efa naratra.
35:17 Tsy tsinontsinona ny vavaky ny kamboty, na ny mpitondratena, raha nitomany no ilazany ny fitoriana.
35:18 Ve ny ranomaso mpitondratena tsy ho nihazakazaka teo ny takolany? Ary ny fitarainany tsy hahatonga ny fahalavoany?
35:19 Fa avy ny takolany, ny ranomasony niakatra tany na dia any an-danitra. Ary ny Tompo, Ilay izay mihaino, Tsy Faly izy ireo.
35:20 Na iza na iza adores Andriamanitra amin'ny fifaliana ho ekena, ary ny vavaka ho tonga hatrany amin 'ny rahona.
35:21 Ny vavaka izay manetry tena no manindrona ny rahona. Ary tsy ho nampionona raha tsy efa manatona; Ary tsy mampitony mandra-pahatongan'ny Avo Indrindra mijery.
35:22 Ary ny Tompo dia tsy hitaredretra, dia hitsara ho an'ireo izay vao, ary Izy no hanatanteraka ny fitsarana. Ary ny Tsitoha tsy manana faharetana aminy, ka mba manorotoro ny indray.
35:23 Ary hamaly famaliana amin'ny jentilisa, mandra nalain'Andriamanitra ny vahoaka ny mpirehareha, tapaka sy torotoro ny tehim-panjakana ao amin'ny iniquitous,
35:24 mandra-nadika hoe ny olona araka ny asany, ary araka ny asan 'i Adama, ary araka ny heverina,
35:25 mandra-nitsara ny fitsarana ny vahoakany. Ary dia faly ny olo-marina miaraka amin'ny famindram-pony.
35:26 Ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsara tarehy amin'ny andro fahoriana, toy ny orana rahona amin'ny andro main-tany.

Ekleziastika 36

36:1 Ry Andriamanitry ny rehetra, maka mamindrà fo aminay, ary jereo fankasitrahana antsika, ary mampiseho antsika ny fahazavan 'ny fangoraham-po.
36:2 Ary alefaso ny tahotra tamin 'ny Jentilisa, izay tsy nitady anao, mba hiaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, ary mba hanambara ny asa lehibe.
36:3 Asandrato ny tànany eo ambonin'ny firenena tsy mpino, ka dia mba hahitany ny hery.
36:4 Fa toy, eo imasony, ianao efa nohamasinina ao amintsika, dia tahaka izany koa, eo imasonay, dia hankalazana ao aminy.
36:5 Tahaka izany anie izy ireo mahalala Anao, tahaka ny efa nahalala anareo. Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, Tompo O.
36:6 Manavao ny famantarana, ary miasa fahagagana vaovao.
36:7 Omeo voninahitra ny tananao ankavanana sy ny sandrinao.
36:8 Hamporisika ny fahatezerana, ary aidino ny fahatezeranao.
36:9 Esory ny fahavalo, ary hampahory ny fahavalo.
36:10 Hanafaingana ny fotoana, ary tsarovy ny farany, mba hisy hitantara ny fahagagana.
36:11 Aoka ireo izay afa-mandositra ho lanin'ny afo ny fahatezeran'i. Ary aoka izay mampijaly ny olona hahita fahaverezana.
36:12 Hanorotoro ny lohan'izay lehibe tamin'ny fahavalon'i, fa hoy izy ireo: "Tsy misy hafa afa-tsy isika."
36:13 Vorio ny firenen'i Jakoba, mba hiaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, ary mba hanambara ny asa lehibe. Ary ianao no handova azy, toy ny hatrany am-piandohana.
36:14 Raiso mamindrà fo ny olonao, ny izay ny anaranao no hampiharina, ary ny Isiraely, izay efa raisina ho toy ny lahimatoa.
36:15 Raiso mamindrà fo Jerosalema, ny tanànan 'ny hanamasinana, ny tanàna ny sisa.
36:16 Fenoy Ziona tsy hay ambara amin'ny teny, ary fenoy ny olona ny voninahitrao.
36:17 Omeo fijoroana ho vavolombelona ho an 'ireo izay efa ny zavatra noforoniny hatrany am-piandohana, ary atopazy ny faminaniana izay mpaminany fahiny niteny tamin'ny anaranao.
36:18 Omeo valisoa ho an 'ireo izay maharitra ho anao, ka dia ny mpaminany mba ho hita ho mahatoky. Ary hihaino ny vavaky ny mpanomponao,
36:19 araka ny fitahian'i Arona noho ny olona. Ary hitarika antsika eo amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary aoka izay rehetra mponina eto an-tany mahalala fa Hianao no Andriamanitra, ny Beholder ny sokajin-taona rehetra.
36:20 Ny kibony dia afaka handevona-kanina, nefa sakafo iray dia tsara noho ny hafa.
36:21 Mizaha toetra ny vava ho hanina ho an'i bibidia, ary ny mahiratra mizaha toetra lainga.
36:22 Ny fo ratsy dia mampahory, ary ny olona traikefa dia manohitra izany.
36:23 Vehivavy afaka mandray na lehilahy, nefa vavy iray dia tsara kokoa noho ny iray hafa.
36:24 Ny hatsaran-tarehy ny vady mahafaly ny tavan'ny vadiny, ary mitsangana mihoatra noho ny faniriany, mihoatra noho izay rehetra ny fanirian'ny olona.
36:25 Raha manolotra fanasitranana teny, Avy eo dia samy mampiseho ny fiononana sy ny famindram-po; ary toy izany koa ny vadiny dia tsy mba tahaka ny olona sasany.
36:26 Ary izay mihazona ny vady tsara dia mametraka zara-. Izy no mpanampy Sitraky ny aminy, ary izy no andry sisa.
36:27 Izay tsy misy fefy, ny zara-tany ho voahitsakitsaka. Ary raha tsy misy vady, Izy no hitomany ny tsy fisian'ny.
36:28 Iza no hatoky olona iray izay tsy manana akany, ary iza miafina na aiza na aiza ny antokony dia mety hitondra azy, toy ny jiolahy ampy fitaovana tsara mandalo ny tanàna?

Ekleziastika 37

37:1 Namana rehetra hanao hoe:: "Izaho koa namana akaiky aho." Fa misy sakaiza tia, izay namana iray amin'ny anarana ihany. Izao va no tsy alahelo efa ho faty?
37:2 Fa izay misakaiza sy ny namana dia mety hivadika ho fahavalo.
37:3 O ratsy fanahy heverina! Avy Inona no noforonina fa ianao no handrakotra ny tany maina amin'ny lolompo sy fitaky?
37:4 Ny mpiara-mitory mba hifalianareo amin'ny namany amin'ny fotoana tsara, fa amin'ny andro fahoriana, dia ho fahavalo.
37:5 Misy namana izay commiserates amin'ny namana noho ny vavony, Fa Izy no hiaro ny tenany amin'ny fahavalo.
37:6 Tsy tokony hanadino ny namana ao amin'ny fanahinareo, ary tsy tokony ho tsaroanao azy eo amin'ny harena.
37:7 Aza misafidy ny maka hevitra amin'ny olona izay miandry ao otrika ho anao. Ary manafina ny torohevitra avy amin'ireo izay hifaninana tamin'i anao.
37:8 Mpanolo-tsaina rehetra manome torohevitra, fa ny sasany efa mpanolo-tsaina ho an'ny tenany ihany.
37:9 Hiambina ny fanahiny tsy ho any amin'ny mpanolo-tsaina. Ary aoka ho fantatrareo rahateo izay ny zavatra mahaliana dia. Fa Izy no hanangana hevitra avy ny ainy.
37:10 Raha tsy izany, Mba hametraka ny Takelaka mpanoro lalana ao amin'ny tany, ary mba hilaza aminareo:
37:11 "Ny fomba tsara." Hoy anefa izy avy eo dia hijoro lavidavitra hahita izay manjo anao.
37:12 Aza miresaka momba ny fahamasinana miaraka amin'ny lehilahy irreligious, na ny rariny amin'ny olona iray izay tsy marina. Tsy tokony hiresaka amin'ny vehivavy momba azy iza no mpifaninana, na amin'ny kanosa momba ny ady, na amin'ny mpivarotra momba ny manitatra, na amin'ny mpividy momba ny fivarotana, na amin'ny lehilahy spiteful momba ny nisaotra an'Andriamanitra,
37:13 na ny ratsy fanahy momba ny toe, na ny marina momba ny manao ny marina, na ny saha mpiasa momba ny karazana asa hafa,
37:14 na amin'ny mpiasa karamaina nandritra ny herintaona momba ny faran 'ny taona, na amin'ny mpanompo kamo momba ny asa lehibe. Tokony Tsy mety mihaino ny olona ireo tamin'izay raharahany rehetra isan torohevitra.
37:15 Fa aoka ho masina mandrakariva amin'ny lehilahy, amin'ny olona izay mahalala ny hanaja ny fahatahorana an'Andriamanitra,
37:16 izay fanahy ao fifanarahana amin'ny tenany, ary izay, rehefa nihozongozona ao amin'ny maizina, no mizara ny alahelo.
37:17 Ary hanorina fo torohevitra tsara ao ny tenanao. Fa tsy misy na inona na inona ilaina kokoa aminao mihoatra noho izany.
37:18 Na oviana na oviana, ny fanahin'ny olona masina dia manambara fahamarinana mihoatra noho ny fito mpiambina mailo nipetraka teo amin'ny toerana avo.
37:19 Fa ny zava-drehetra, mivavaka ho an'ny Avo Indrindra, ka dia mba hanitsy lalana ny fomba araka ny marina.
37:20 Amin'ny asanao rehetra,, Aoka ny tena teny hialoha anao, amin'ny tsy miovaova hevitra alohan'ny rehetra ataon'ny.
37:21 Ny teny ratsy fanahy afaka manova ny fo. Avy ao am-po ny zavatra efatra karazana mipoitra: tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana. Ary ny lela mandrakariva ny mpitondra. Misy lehilahy iray izay no fetsy mpampianatra ny maro, nefa izao no tsy misy ilàna azy ho an'ny tenany.
37:22 Nisy lehilahy ny traikefa dia mpianatra maro, Ary izao no mahafinaritra ho an'ny tenany.
37:23 Kabary tsara lahatra na iza na iza miteny fotsiny dia feno fankahalana; dia ho voafitaka amin'ny raharaha rehetra.
37:24 Fahasoavana no tsy nomena azy avy amin'ny Tompo. Fa efa nampanadinoin'Andriamanitra ny fahendrena rehetra.
37:25 Misy olon-kendry izay no hendry ao anatin'ny ny ainy, ary ny vokatry ny saina ny fahalalany dia mendri-piderana.
37:26 Ny hendry mampianatra ny vahoakany, ary ny vokatry ny saina ny fahalalany Mahatoky.
37:27 Ny olon-kendry ho feno fitahiana, ary izay mahita hidera Azy.
37:28 Ny fiainan'ny olona any ny isan'ny androny. Fa ny andron'i Israely no hita isa.
37:29 Ny hendry handova voninahitra teo amin'ny vahoaka, ary ny anarany ho velona any amin'ny mandrakizay.
37:30 Zanaka, hizaha toetra anao manokana saina eo amin'ny fiainanao, ary raha tsy ampy, tsy tokony hanome azy ny fahefana.
37:31 Fa tsy ny zavatra rehetra no miendrika ho an'ny olona rehetra, fa tsy isan-karazany ny zavatra manaiky hiara-fanahy tsirairay.
37:32 Aza misafidy ny ho mazoto mandritra misy andro firavoravoana, ary tsy tokony manao zavatra mihoatra amin'ny-kanina.
37:33 Fa be dia hihinana hisy kilema, sy ny hatendan-kanina hitohy na dia hatrany amin aretina.
37:34 By misotro be loatra, maro no efa lasa. Fa izay mifady kosa dia mainka hanampy ny fiainany.

Ekleziastika 38

38:1 Hajao ny dokotera noho ny tsy maintsy, ary satria ny Avo Indrindra nahary azy.
38:2 Fa ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ary toy izany koa izy, dia hahazo fanomezana avy amin'ny Mpanjaka.
38:3 Ny fahaizana ny dokotera dia hanandratra ny lohany, ary eo imason'ny lehibe, dia ho hoderaina.
38:4 Ny Avo Indrindra no namorona ny fanafody avy amin'ny tany,, ary ny mahira-tsaina, dia tsy ho halan'ny azy.
38:5 Tsy tonga mamy ny rano mangidy tamin'ny hazo?
38:6 Ny soa azo amin'ireo zavatra ireo dia eken'ny olona, ary ny Avo Indrindra no nanome fahalalana izany ny olona, mba homem-boninahitra amin'ny zava-mahagaga.
38:7 By ireo zavatra ireo, dia manasitrana na fanalefahana ny fijaliana, ary ny pharmacist hanao menaka mampitony, dia hanangana fanasitranana fanafody, ary tsy hisy farany ny asany.
38:8 Fa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra dia ambonin'ny eto an-tany.
38:9 Zanaka, ao amin'ny fahalemena, tsy tokony tsirambina ny tenanao, fa hivavaka ho an'i Jehovah, dia hahasitrana anao.
38:10 Hiala amin'ny fahotana, sy hitarika ny tananao, ary diovy ny fonao amin'ny heloka rehetra.
38:11 Omeo hanitra fanatitra, ary ho fahatsiarovana koba tsara toto, ary ny fanatitra hohanina fatten, fa koa manome toerana ho an'ny dokotera.
38:12 Fa Jehovah nahary azy. Ary noho izany, aza aoka izy hiala aminao, fa ny asany no ilaina.
38:13 Fa misy ny fotoana iray izay mety hianjera eo an-tanany.
38:14 Marina tokoa, dia mangataka ny Tompo, ka mba hitari-dalana ny fitsaboana sy ny fitsaboana, noho ny fomba fiainany.
38:15 Izay manota eo imason'ny Ilay nanao azy ho latsaka eo an-tanan 'ny dokotera.
38:16 Zanaka, mitomany ny maty, ary nanomboka nitomany, toy ny raha efa nijaly dreadfully. Ary araka ny fitsarana, hanarona ny vatany, ary tsy tokony tsirambina ny fandevenana.
38:17 Ary na dia ho Ampidironareo ao mangidy, mitondra ny alahelo noho ny indray andro, ary avy eo dia ho nampionona ao amin'ny malahelo.
38:18 Ary hanatanteraka ny alahelo, araka ny mahamendri-balisoa, ny iray na roa andro noho io fahaverezana.
38:19 Kanefa ny fahafatesana sy ny alahelo mihazakazaka overwhelms hery, ary ny alahelo ao am-po miankohoka amin'ny vozon'ny.
38:20 , Raha misy olona nesorina, alahelo sisa tavela. Fa ny loharano iray mahantra ny olona dia hita tao am-pony.
38:21 Tsy tokony hanome ny fonao eo an alahelo, fa hanosika azy lavitra anao. Ary tsarovy ny farany indrindra.
38:22 Aza ho vonona ny hanadino izany; fa tsy misy niverina. Raha tsy izany, dia tsy hahasoa anao, dia ho ratsy lehibe hahatonga ny tenanao.
38:23 Hahatsiaro ny fitsarana. Fa mba ho toy izany koa ho anao. Omaly Ahy, ary amin'izao fotoana izao dia ny anareo.
38:24 Rehefa maty dia-tsasatra, Aoka ny fahatsiarovana sisa koa. Ka hampionona azy tao ny lasa ny fanahiny.
38:25 Ny fahendren'ny mpanoratra dia hita amin'ny fotoana fialam-boly. Noho izany na iza na iza no tsy manao dia hahazo fahendrena.
38:26 Inona no fahendrena ho voky dia olona iray izay mihazona ny angadin'omby, ary izay mirehareha ny omby Prod izay mitarika ny omby mandroso, ary izay nibodo amin'izany asa, ary izay ihany no resaka dia mikasika ny taranaky ny omby?
38:27 Izy no hanome ny saina eo an-miasa tany ny vava asa, ary ny mailo ny fattening ny ombivavy.
38:28 Toy izany koa, mpanao asa tanana rehetra sy ny mpanao asa tanana, izay asa-tanana amin'ny alina ary koa tahaka ny tamin'ny andro, izay sarin-javatra sculpts tombo-kase, ary izay, noho ny fahazotoany, Miovaova ny sary, no hanome ny saina eo amin'ny endriky ny sary. Ary ho vitany tsara ilay asa tamin'ny mailo.
38:29 ny mpanefy, nipetraka teo amin'ny riandriana hevero ny asa vy, toy izany koa. Ny etona avy amin'ny afo singes ny nofony, ary miady mafy manohitra, raha nafana ny lafaoro.
38:30 Ny feon'ny tantanana mandrakariva ren'ny sofiny, ary ny maso eo amin'ny endriky ny ironwork.
38:31 Omeny ny fony ny fahavitan'ny asany, ary ny mailo adorns izany ho tonga lafatra.
38:32 ny mpanefy tanimanga, mipetraka eo amin'ny asany sy mamadika ny kodiarana amin'ny tongony, toy izany koa. Efa nanorim-ponenana tao an mandrakariva miahy ny asany, ary misy gadona amin'izay rehetra ataony.
38:33 Izy tsy ampy ny tanimanga sy ny sandriny, ary bends ny heriny ny tongony.
38:34 Izy no hanome ny fo eo an-vita ny glazing, ary ny mailo amin'ny fanadiovana ny lafaoro.
38:35 Ireo rehetra ireo olona matoky ny tànany, ary samy no hendry ny kanto.
38:36 Raha tsy misy ireo olona, ny tanàna dia tsy nanao.
38:37 Anefa izy ireo, dia tsy honina ary aza mandeha manodidina ao an-tanàna. Ary dia tsy handeha ho any amin'ny fiangonana manerana.
38:38 Ary tsy miara-mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpitsara, ka tsy mahalala didy ny fitsarana. Ary tsy hanao mazava fananarana sy ny fitsarana, ka tsy ho hita ny hahatakatra ny fanoharana.
38:39 Anefa izy ireo, hampahatanjahiko ny toe-'izao tontolo izao, ary ny vavaka ho amin'ny asa kanto, mampihatra ny fanahiny, ary ny fitadiavana ny lalàn'ny Avo Indrindra.

Ekleziastika 39

39:1 Ny olon-kendry dia hikatsaka ny fahendrena rehetra ny fahiny, dia ho variana ny mpaminany.
39:2 Izy no hiaro ny tenin'ny lehilahy malaza, ary izy no hiditra taminy ho eo an ny fitaky ny fanoharana.
39:3 Izy no hitady ny hevitra miafina ao amin'ny Ohabolana, dia ho tsara ny zava-miafina ny fanoharana.
39:4 Izy no fanompoam-pivavahana eo amin'ny lehilahy lehibe, dia hiseho eo imason'i ny mpitarika lehibe indrindra.
39:5 Izy handeha hamaky ny tanin'ny firenena vahiny. Fa Izy no hizaha toetra tsara sy ny ratsy teo amin'ny olona.
39:6 Tamin'ny voalohany fahazavana, dia hateriny ny fony amin'ny hiambina ho an'ny Tompo izay nanao azy, izy ka hifona eo anatrehan'ny Avo Indrindra.
39:7 Dia niloa-bava amin'ny vavaka, ary hanao fifonana ho ny fandikan-dalàna.
39:8 Fa raha ny lehibe Tompo no vonona, dia hofenoiko ny Fanahin'ny fahazavan-tsaina.
39:9 Ary Haniraka ny fahaiza-miteny amin'ny fahendrena toy ny orana ranonorana, ary ny vavaka, dia hitanisa ny helony ho an'i Jehovah.
39:10 Dia hotarihiny ny torohevitra sy ny fananarana, dia misaintsaina ny zava-miafina.
39:11 Izy no hanao ny famaizana ny fampianarana mazava, ary no hataoko rehareha ao amin'ny lalàna misy ny fifanekena nataon'i Jehovah.
39:12 Maro ny olona no hiara-hidera ny fahendreny, Ary tsy mba ho rava, ho an'ny sokajin-taona rehetra.
39:13 Ny fahatsiarovana azy dia tsy halazo, ary ny anarany dia ho nitady hatramin'ny taranaka fara mandimby.
39:14 Ny firenena dia hanambara ny fahendreny, ary ny Fiangonana dia hanambara ny fiderana.
39:15 Raha mitoetra, dia ravina ambadiky ny anarana lehibe kokoa noho ny arivo, ary rehefa Ho sondriana, dia ho ny soa.
39:16 No hosaintsainiko bebe kokoa, ka mba hanazava. Fa efa feno ny filan'ny nofo.
39:17 Ao amin'ny feo, hoy izy: Henoy aho, avy amin'Andriamanitra voankazo. Ary hamoa, toy ny raozy nambolena afa-tsy ranovelona.
39:18 Dia ho azonao ny hanitra ankasitrahana, toy ny hazo sedera any Libanona.
39:19 Blossom voninkazo, toy ny lisy, ary maneso ny hanitra, ary ny tsimoka nandao amin'ny fahasoavana, sy hankalaza miaraka amin'ny tonon-kiran'i, ary Misaora an'i Jehovah amin'ny asany.
39:20 Omeo manetriketrika ny anarany, ary manaiky azy ny feon'ny ny molotrao sy ny tonon-kiran'i ny vavanao sy ny lokanga. Ary amin'ny toy izany midera azy, dia manaiky:
39:21 Rehetra ny asan'ny Tompo dia tena tsara.
39:22 Tamin'ny teniny, nijanona ny rano, toy ny hoe miara-piled. Ary amin'ny teny aloaky ny vavany, ny rano voarakitra, toy ny hoe teo anaty lovia misy rano.
39:23 Fa mahatonga azy ity ho mahafinaritra noho ny didy, ary tsy misy fihenana amin'ny famonjeny.
39:24 Ny asan'ny nofo rehetra dia eo imasony, ary tsy misy na inona na inona miafina niala avy tamin'ny masony.
39:25 Ny fijeriny dia hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, ary tsy misy zava-mahagaga eo imasony.
39:26 Aoka tsy hoe: "Inona ity?"na, "Inona iny?"Fa ny zavatra rehetra dia nitady tamin'ny androny.
39:27 Ny fitahiana dia nanasaforany toy ny renirano.
39:28 Toy izany koa fa ny safo-drano inundates ny tany maina, toy izany koa ny fahatezerany handova ny firenena izay tsy nitady Azy.
39:29 Toy izany koa fa nampody ny rano ho tany maina, ary nanao ny tany maina, ary araka ny lalany no nitarika ho any amin'ny halehany, toy izany koa ny mpanota dia eo anatrehan'ny tafintohina ny fahatezerany.
39:30 Hatrany am-boalohany, no nahariana ny zavatra tsara ho an 'ireo izay tsara, ary toy izany koa, tsara sy ny ratsy ny zavatra ho an 'ireo izay ratsy fanahy.
39:31 Ny zavatra tena ilaina ho amin'ny fiainana ho olona manao: rano, afo, sy vy, sira, ronono, ary koba tsara toto ho an'ny mofo, sy tantely, ary ny voaloboka sampahom-boaloboka, ary ny menaka, ary ny fitafiana.
39:32 Izany rehetra izany dia ampiasaina amin'ny tsara 'ireo izay masina, fa ho nitodika tany amin'ny alalan'ny fampiasana ratsy ny ratsy fanahy sy ny mpanota.
39:33 Misy fanahy izay efa natao ho an'ny valifaty, ary manamafy orina ny fijaliana, araka ny fahatezerana.
39:34 Tamin'ny fotoan'ny consummation, dia handatsaka nivoaka ny heriny. Ary izy ireo dia hampitony ny fahatezeran'ny ilay Iray izay nanao azy.
39:35 Fire, havandra, mosary, sy ny fahafatesana: Ireo rehetra ireo dia natao ho an'ny valifaty.
39:36 Ny nifin'ny bibidia, sy maingoka, ary ny menarana, ary ny lefona: ireo rehetra ireo hamaly faty amin 'ny ratsy fanahy, ho famongorana tanteraka.
39:37 Tamin'ny didy, izy ireo amin'ny fanasam. Ary dia ho vonona izy ireo eto an-tany mandra-ilaina. Ary amin'ny andro, dia tsy miraharaha ny teniny.
39:38 Izany no antony, hatrany am-piandohana, Dia nampaherezina aho, ary efa nisaintsaina, ary efa nandinika, Ary nataoko eo an-tsoratra ireo zavatra ireo.
39:39 Rehetra ny asan'ny Tompo tsara, dia hanome asa ho an'ny tsirairay amin'ny ora manokana.
39:40 Aoka tsy hoe: "Izao no ratsy noho izany." Fa ny zavatra rehetra ho notsapaina tamin'ny androny.
39:41 Ary ankehitriny, miaraka amin'ny fo rehetra sy ny vava, hidera azy, dia hitso-drano ny anaran 'ny Tompo.

Ekleziastika 40

40:1 Nisy asa lehibe noforonina ho an'ny olona rehetra, sy ny zioga mavesatra eo amin'ny taranak'i Adama, hatramin'ny andro nivoahany avy an-kibon-dreniny, na dia ambara-pahatongan'ny andro ny fandevenana ho ao an-renin'ny olombelona rehetra:
40:2 ny eritreriny, ary ny tahotra ny fony, sary an-tsaina ny zavatra andrasana, ary ny andro izay ho farany,
40:3 avy aminy izay mipetraka eo ambonin'ny sezam-boninahitra, dia Izay mitanondrika ato an-tany sy ny lavenona,
40:4 avy izay Manao hyacinth sy mitondra satro-boninahitra, dia Izay Voasaron'ny lava volo fotsy madinika: fahatezerana, fialonana, tabataba, be fisalasalana toy, ary ny tahotra ny fahafatesana, tapaka fahatezerana sy fifandirana.
40:5 Ary tamin'ny andro sisa eo am-pandriany, ny matory amin'ny alina miova ny fahalalany.
40:6 Tsy kely, na tsy manam-pitsaharana, sy ny torimaso dia halaina aminy, toy ny hoe amin'ny andro miaro.
40:7 Izy no sahiran-tsaina amin'ny alalan'ny fahitana ny fony, toy ny hoe efa afa-nandositra tamin'ny andro ady. Tamin'ny fotoana hamaliana ny famonjena, dia nitsangana sady talanjona Izy, tsy nisy tahotra.
40:8 Ny antony dia amin'ny nofo rehetra, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, Fa eo mpanota dia impito toy ny lehibe.
40:9 Manampy izany: fahafatesana, ny fandatsahan-dra, fifandirana, ary ny lefona, famoretana, mosary, sy ny fahoriana, ary ho fanindronana.
40:10 Izany rehetra izany no noforonina noho ny heloka, ary izany dia noho ny heloka fa ny safo-drano lehibe natao.
40:11 Ny zavatra rehetra izay avy tamin'ny tany dia hiverina eto an-tany, ary ny rano rehetra dia hiverina ho any amin'ny ranomasina.
40:12 Kolikoly sy faharatsiana rehetra ho amin'ny tondro-molotra, fa ny finoana dia hijanona mandrakizay.
40:13 Ny fahatokiana ny amin'ny tsy marina ho maina toy ny renirano, ary ho levona amin'ny mierona tahaka kotroka mafy amin'ny oram-baratra.
40:14 Rehefa manokatra ny tanany, dia faly. Dia ho toy izany ny olon-diso levona amin'ny consummation.
40:15 Ny taranany ny ratsy fanahy dia tsy mamokatra maro sampana, fa azo oharina amin'ny fakany maloto teo an-tsisin'ny vatolampy.
40:16 ny tsimparifary, izay mitombo ambonin'ny rano rehetra ary tsy amoron 'ny ony, hongotana eo anatrehan'ny rehetra ny ahitra.
40:17 Ny fahasoavana dia tahaka ny paradisa ny fitahiana, mitohy sy famindram-po mandrakizay.
40:18 Ny ain'ny mpiasa, rehefa afa-po amin'ny Izay sahaza, Ho mamy, ary ao dia hahita ny harena.
40:19 Ny zanakalahin'i, ary ny fanorenana ny tanàna, hanorina anarana, fa ny immaculate vadinao dia laharana mihoatra noho izany zavatra izany.
40:20 Divay sy mozika mahafaly ny fo, fa ny fitiavana ny fahendrena dia mihoatra noho izy roa tonta.
40:21 Ny mpitsoka sodina sy ny valiha hanaovana hanitra hira fiderana, Fa ny teny mahafinaritra dia mihoatra noho izy roa tonta.
40:22 Ny masonao haja sy ny hatsaran-tarehy maniry, fa ny saha maitso mavana any ambony izany.
40:23 Ny namana mpiara-mitory ary ny hihaona indray amin'ny fotoana hafa, fa mihoatra noho izy roa tonta dia vady amin'ny vadiny.
40:24 Ry rahalahy dia famonjena amin'izay andro fahoriana, Fa famindram-po no hanafaka, izany mihoatra noho izy ireo ho.
40:25 Volamena sy volafotsy manome toerana mafy ho an'ny tongotra, fa tsara-bava torohevitra dia mihoatra noho izy roa tonta.
40:26 Fahaizana sy ny hery manainga ny fo, fa ny fahatahorana an'i Jehovah dia ambonin'izy ireo zavatra ireo.
40:27 Tsy misy very ao amin'ny fahatahorana ny Tompo, Ary tsy misy mila mangataka fanampiana.
40:28 Ny fahatahorana an'i Jehovah dia tahaka ny paradisa ny fitahiana, ary efa nanarona azy voninahitra mihoatra noho izay rehetra.
40:29 Zanaka, ao amin'ny androm-piainany tsy tokony ho indigent, fa tsara ho faty toy izay ho mahantra.
40:30 Ny ain 'izay mijery olon-kafa ny latabatra dia tsy tokony ho nieritreritra ny ho toy ny fomba fiainana. Fa mamelona ny ainy tamin'ny olon-kafa sakafo.
40:31 Fa ny famaizana, ary nampianatra ny olona tsara dia hikarakara ny tenany.
40:32 Fahampian dia toa mamy ny vavan'ny imprudent, Fa ny afo hirehitra ny kibony.

Ekleziastika 41

41:1 ry fahafatesana ô, fa nangidy ny fahatsiarovana Anao: ny olona izay manana fihavanana any amin'ny fananany,
41:2 amin'ny mangina lehilahy, ary ho azy ireo toromarika izay fomba araka ny tokony ho amin'ny zava-drehetra, ary izay mbola manana ny hery mba haka sakafo.
41:3 ry fahafatesana ô, ny fitsarana tsara ho an'ny lehilahy indigent, ary ny azy dia nihena manan-kery,
41:4 izay dia tsy nahomby noho ny fahanterana, ary iza no manahy momba ny zava-drehetra, sy ny tsy mino ny lehilahy izay very faharetana.
41:5 Aza misafidy ny hatahotra ny fanamelohana ho faty. Tsarovy ny zavatra nitranga eo anoloanareo, ary ny zavatra izay hitranga rehefa avy aminareo. Izany fitsarana dia avy amin'ny Tompo amin'ny nofo rehetra.
41:6 Ary inona no ho tonga aminareo ankasitrahana ho amin'ny Avo Indrindra, na tao folo, na ny zato, na ny arivo taona.
41:7 Fa ny fahafatesana tsy misy fanamelohana ny fiainana.
41:8 Ary ny zanakalahin'i mpanota, ary ireo izay mandalo ny fotoana ny fanaon'ny amin'ny trano eny amin'ny ratsy fanahy, ho tonga zanaky ny fahavetavetana.
41:9 Ny lovan'ny zanaky ny mpanota ho levona, ka tsy mety mitsahatra ho amin'ny fahafaham-baraka ny taranany.
41:10 Ary ny zanakalahin'i ny ratsy fanahy sy hitaraina ray, fa izy ireo eo amin'ny fahafaham-baraka noho ny aminy.
41:11 Lozanareo, lehilahy ratsy fanahy, izay nahafoy ny lalàn'ny Tompo Avo Indrindra!
41:12 Ary rehefa teraka, dia ho teraka any amin'ny ozona; ary rehefa maty, ny anjarany ho ao amin'ny ozona.
41:13 Ny zavatra rehetra izay avy amin'ny tany dia hiverina eto an-tany. Toy izany koa, ny ratsy fanahy, dia hiroso avy amin'ny ozona ho amin'ny fahaverezana.
41:14 Ho An'ny Malahelo ny olona no eo an-tena, fa ny anaran'ny ratsy fanahy dia ho amin'ny tondro-molotra.
41:15 Asaivo tsara miahy ny anaranao. Ary noho izany dia haharitra eo aminareo, kokoa izany noho ny arivo harena sarobidy sy lehibe.
41:16 Fiainana tsara manana ny isan'ny andro, Fa ny anarana tsara hitohy mandrakizay.
41:17 Ny zanakalahin'i, fampiharana fifehezana am-pilaminana. Fa inona no azo amin'ny fampiasana na takona fahendrena, na undiscovered harena?
41:18 Tsara ny olona manafina ny hadalany noho ny olona manafina ny fahendreny.
41:19 Na izany aza tena, Hanaja ny ireo izay mivoaka avy amin'ny vavako.
41:20 Fa dia aleo tsy mahita fanehoana fanajana rehetra. Ary ny zavatra rehetra dia tsy hahafaly ny olona rehetra amin'ny zavatra inoany.
41:21 Asaivo henatra izany zavatra izany: ny fijangajangana alohan'ny ray aman-dreny, ary ny lainga eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny voalohany mahery vaika,
41:22 ny heloka eo anatrehan'ny mpanapaka na ny mpitsara, ny heloka eo anatrehan'ny fiangonana, na ny olona,
41:23 ny tsy rariny eo anatrehan'ny namana na ny namana, ary ny amin'ny tany izay ipetrahanao,
41:24 ny halatra, sy ny fahamarinana eo anoloan 'Andriamanitra, sy ny fanekena, ny nipetraka nihinan-kanina, sy ny fitaky ny manome na mandray,
41:25 ny fahanginana eo anatrehan'ny olona Manao veloma anareo, ny nijery vehivavy ny fijangajangana, ary ny averting ny tavanao amin'ny havana.
41:26 Tsy tokony hisorohana ny tavanao ny namanao, tsy tokony hanala ny ampahany fa tsy hamerina izany.
41:27 Tsy tokony mibanjina manambady olon-kafa, ary na hanenjika ny ankizivaviny, na hanatona ny am-pandriana.
41:28 Aza reproachful kabary eo anatrehan'ny namana, ary rehefa manome, tsy tokony mametraka tsiny.

Ekleziastika 42

42:1 Tsy tokony hamerina ny fitarainana re avy ny fampiharihariana ny teny miafina. Ary avy eo, tena, ianao dia ho tsy misy henatra, ary ianao kosa mahita fitia eo imason'ny olona rehetra. Tsy tokony hanaiky ny laza ny olona iray, mba hanota, ary tsy tokony ho menatra na inona na inona ny zavatra manaraka ireto:
42:2 ao amin'ny lalàn'ny Avo Indrindra sy ny fanekeny, na amin'ny alalan'ny fanomezana ny didim-pitsarana mba manamarina ny ratsy fanahy;
42:3 amin'ny teny amin'ny mpiara-mitory sy ny namana niaraka nanao, na amin'ny alalan'ny fizarana ny lova ny namana;
42:4 amin'ny rariny sy ny mizana lanja, na eo amin'ny hahazo be na kely;
42:5 noho ny kolikoly ny fividianana sy fifanakalozan-kevitra, na eo amin'ny fifehezana ny ankizy ampy, na eo amin'ny lafiny mahatonga ny mpanompo ratsy fanahy iray ny ra.
42:6 Ny tombo-kase dia tsara toy izay ny ratsy fanahy vady.
42:7 Izay misy maro tanana, asio tombo-kase ny zava-drehetra ka afaho ny isany sy ny lanjany amin'ny alalan'ny; ary tena, hanomezana sy handraisana an-tsoratra ny zava-drehetra.
42:8 Tsy tokony hanana henatra amin'ny manitsy ny adala, ny adala, ary ireo tanora izay te hitsara ny anti-panahy. Ary toy izany koa no ianao nampianarina tsara amin'ny zava-drehetra ary neken'ny tsara teo imason'ny rehetra ny velona.
42:9 Ny mailo ny ray ho an'ny vavy miafina, ary ny miahy azy esoriny torimasony. Fa angamba, in ny zatovo, izy mba ho entina any rehefa lehibe. Na rehefa mipetraka miaraka amin'ny vadiny, dia mety ho feno fankahalana.
42:10 Izay vehivavy mbola virijina, dia mety ho voaloto, ary avy eo dia mety ho hita ho bevohoka ao amin'ny tranon-drainy. na angamba, rehefa mipetraka miaraka amin'ny vadiny, dia mety mania, na, fara fahakeliny, ho momba.
42:11 Ataovy akaiky fiambenana ny tena Nandefitra vavy. Raha tsy izany, amin'ny fotoana, izy mba hitondra anareo ho fahafaham-baraka eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo, ary ho ratsy laza ao an-tanàna, ary amin'ny fananan-tsiny teo amin'ny vahoaka, ary toy izany koa izy mba hampahamenatra anareo teo imason'ny olona maro ny olona.
42:12 Izy dia tsy tokony hifidy mba ho faly mijery ny hatsaran-tarehin'ny olona rehetra, ary tsy tokony misafidy ny mandany ny fotoanany eo amin'ny vehivavy manambady.
42:13 Fa ny kalalao mivoaka avy amin'ny fitafiana, sy ny heloka hanapaka ny lehilahy mivoaka avy amin'ny vehivavy.
42:14 Kanefa heloka hanapaka ny lehilahy no tsara kokoa ho azy noho ny raha misy vehivavy manambady, fikatsahana ny soa azy, fa tsy mitondra azy ho eo an fisafotofotoana sy ny fahafaham-baraka.
42:15 Ary ankehitriny, Dia hahatsiaro ny asan'i Jehovah, ary Izaho no hanambara ny zavatra efa hitako. Ny tenin'i Jehovah no ao amin'ny asany.
42:16 Ny masoandro manazava sy mihevitra ny zavatra rehetra, ary ny asany dia mampiseho ny fahafenoan 'ny voninahitry ny Tompo.
42:17 Moa fa tsy ny Tompo no nahatonga ny olona masina mba hilazana ny fahagagana rehetra, izay mahery indrindra Tompo mafy orina amin'ny voninahiny?
42:18 Efa nandinika ny lavaka tsy hita noanoa sy ny fon'ny olona. Ary efa nihevitra ny astuteness.
42:19 Fa Jehovah mametraka ny fahalalana rehetra, ary efa nibanjina amin 'ny famantarana ny fotoana voatondro: nanambara ny zavatry ny lasa, ary koa ny zavatry ny ho avy, ary mampiseho ny mariky ny zava-miafina.
42:20 Tsy misy eritreritra mandalo azy voamariky, ary tsy misy teny afaka nanafina ny tenany avy aminy.
42:21 Efa efa mihaingo hihaona asa ny asa lehibe ny fahendreny. Ary Izy no talohan'ny mandrakizay, ary hatramin'ny mandrakizay. Ary na inona na inona azo hanampy,
42:22 ary na inona na inona azo nesorina. Ary tsy mila na inona na inona mpanolotsaina.
42:23 O Ahoana no faniry ny asany rehetra! Ary izay rehetra fa mihevitra ihany ny kilalaon'afo.
42:24 Ireo rehetra ireo asa misy, ary hitoetra ao ny ankehitriny izao, ary izy rehetra mankatò azy amin'ny isan-tanjona.
42:25 Ny zavatra rehetra dia roa heny, miatrika ny iray hafa, ary efa tsy nataony na inona na inona ho tsy ampy.
42:26 Efa nanamafy zavatra tsirairay ho tsara. Ary iza no reraka ny nahita ny voninahiny?

Ekleziastika 43

43:1 Ny habakabaka any ambony dia ny hatsaran-tarehiny; dia ny hatsaran-tarehy any an-danitra tao amin'ny fahitana ny voninahitra.
43:2 Ny masoandro, amin'ny ny tarehiny, manambara ny dia; Izany dia fitaovana mahagaga, ny asan 'ny Avo Indrindra.
43:3 amin'ny mitataovovonana, dia scorches ny tany. Ary teo anatrehan'ny hafanany, iza no ho afaka hiaritra? Tahaka ny mpiambina ny lafaoro lehibe amin'ny asan'ny hafanana.
43:4 Tamin'ny fomba telo, ny masoandro asa: mahamay eny an-tendrombohitra, emitting afo fay, ary mamirapiratra sy ny rairainy izay afaka mahajamba ny mason'ny.
43:5 Lehibe ny Tompo izay nanao azy, ary araka ny teniny, izany faingana eo amin'ny dalana.
43:6 Ary ny volana, ny dingana rehetra, manompo mba hanamarihana ny fizaran-taona, ary mba ho famantarana ny fotoana.
43:7 Ny volana no famantarana ny andro firavoravoana,; dia fahazavana izay mampihen-danja amin'ny ny consummation.
43:8 Iray volana no atao hoe araka ny dingana, mahagaga ny fitomboan'ny amin'ny faratampony.
43:9 Izany dia fitaovana ny miaramila any amin'ny avo, amim-boninahitra mamirapiratra eny amin'ny habakabaky ny lanitra.
43:10 Ny voninahitry ny kintana dia ny hatsaran-tarehy any an-danitra; ny Tompo manazava an'izao tontolo izao avy any amin'ny avo.
43:11 Noho ny tenin'ny Iray Masina aho, izy ireo hijoro amin 'ny fitsarana, ary hahomby foana eo amin'ny mailo.
43:12 Diniho ny avana, dia hitso-drano ny iray izay nanao azy; dia tena tsara tarehy ao anatin'ny famirapiratany.
43:13 Izany dia mahafaoka ny lanitra miaraka amin'ny habakabaka ny voninahiny; ny tanan'ny Avo Indrindra no nanao azy hita.
43:14 By ny mba, dia mihazakazaka ny oram-panala, ary mandrisika ny tselatra mba haneho ny fitsarana.
43:15 Ary toy izany koa, ny trano fitehirizany misokatra, ary ny rahona manidina toy ny vorona.
43:16 By ny fahalehibiazany, efa napetraka ny rahona, ary ny havandra no tapaka.
43:17 Teo an-jerena, ny tendrombohitra hohozongozonina, ary noho ny sitrapony, ny rivotra avy any atsimo, dia hitsoka.
43:18 Ny feon 'ny kotrokorana dia miantraika eo amin'ny eto an-tany, ny tafio-drivotra avy any avaratra, ary ny fanangonana an 'ny tafio-drivotra.
43:19 Ary tahaka ny vorona nanketo ny ondry etỳ an-tany, dia nandefa teo ny oram-panala; ary ny taranaky dia tahaka ny fahatongavan'ny ny nivangongo ny valala.
43:20 Ny maso ao gaga ny hatsaran-hafotsiany, ary ny fo talanjona ny lavo.
43:21 Dia haidiny amin'ny tany sira fanala tahaka ny eto an-tany. Ary rehefa mivaingana, dia ho tonga tahaka ny tampon ny songosongo.
43:22 Ny rivotra avy any avaratra mangatsiaka kapoka, ary ny rano mivaingana ho kristaly; dia hitoetra eo fanangonana an 'rano rehetra, ary dia mitafy ny rano toy ny saron-tratra.
43:23 Ary handevona ny tendrombohitra, ka handoro ny efitra, ary hamono ny maitso, toy ny afo.
43:24 Fanampiana ho an'ny rehetra ao amin'ny maimaika rehefa tonga ny rahona. Ary ny ambany ando ho tonga hitsena ny hafanana, ary mandresy azy.
43:25 Tamin'ny teniny, maniry ny rivotra mangina, sy ny heviny, ny lavaka tsy hita noanoa izy appeases, fa Jehovah efa voavoly nosy ao.
43:26 Aoka ireo izay hamakivaky ny ranomasina hamaritana ny saiky nahita loza. Ary nony efa renay izany sofinay, dia hanontany tena.
43:27 Misy malaza sy ny fahagagana nataonao: ny isan-karazany ny bibidia, ary karazam-biby fiompy, ary ny biby lehibe any an-dranomasina.
43:28 alalany, ny faran 'ny diany hamafisina, ary ny teniny, ny zavatra rehetra miara-antonona.
43:29 Afaka milaza be, nefa mbola tsy for teny. Fa ny consummation ny teny izao: Izy no amin'ny zavatra rehetra.
43:30 Inona no azontsika atao ho afaka hanome voninahitra azy? Fa ny Mahery Indrindra dia mihoatra noho ny asany.
43:31 Ny Tompo dia mahatahotra, ary lehibe izaitsizy tokoa, ary ny heriny no tena tsara.
43:32 Omeo voninahitra ny Tompo betsaka araka izay afaka, nefa dia mbola tsara lavitra noho izany. Fa mihoatra noho ny fahamboniany no mahagaga.
43:33 Misaora an'i Jehovah, ary hanandratra azy, betsaka araka izay afaka. Fa ao an-dafin'i fiderana rehetra.
43:34 Rehefa hanandratra azy, hampiasa ny fahaizanao rehetra, ary tsy mitsahatra ao amin'ity asa. Fa na oviana na oviana dia afaka mahatakatra azy.
43:35 Iza no hahita azy, ary hazavao? Ary iza no hidera Azy, tahaka Azy hatrany am-piandohana?
43:36 Misy zavatra maro, miafina aminay, izay lehibe noho izany zavatra izany. Fa efa hitanay fa vitsy ny asany.
43:37 Kanefa ny Tompo no nanao ny zavatra rehetra, ary nomeny fahendrena ireo izay mandray andraikitra amin'ny toe.

Ekleziastika 44

44:1 Aoka isika hidera ny mponina tao voninahitra, ary ny razanay ny taranaka.
44:2 Ny Tompo dia nanao izay voninahitra, eo amin'ny fahamboniany, hatramin'ny ela.
44:3 Misy ireo izay hiara-manjaka amin'i ny fahefany, lehilahy be herim-panahy, izay tsaina kokoa amin-tsaina. Misy ireo izay manambara mba isan'ny mpaminany, miaraka amin'ny fahamendrehan'ny mpaminany.
44:4 Ary misy ireo izay mpanapaka ny taranaka ankehitriny, ny hatsaran-toetra ny fahamalinana, amin'ny teny masina indrindra ho an'ny olona.
44:5 Misy ireo izay, araka ny fahaiza-manao, compose mozika lohahevitra, mba hametraka ny andinin-tsoratra masina ny Soratra Masina mozika.
44:6 Misy olona manan-karena amin'ny hatsaran-toetra, izay manao fianarana ny hatsaran-tarehy, izay miaina ao anatin'ny fihavanana ao an-tranony.
44:7 Rehetra ireo nahazo voninahitra tamin'ny fokony avy ireo, ary nanana fiderana eo ny androny.
44:8 Izy ireo namela ny anarana ho an 'ireo izay efa naterakao tatỳ tamin'izy ireo, ka dia ny fiderana mety ho lazaina.
44:9 Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia, tsy misy fahatsiarovana. Izy ireo efa lasa toy ny hoe izy ireo mbola tsy nisy; ary efa tonga tahaka raha toa ka mbola tsy teraka, sy ny zanany miaraka aminy.
44:10 Fa ireo kosa dia ireo dia olon 'ny famindram-po, mpivavaka izay nataony tsy nahomby.
44:11 Zavatra tsara foana ny taranany.
44:12 Ny taranany dia lova masina, sy ny taranany mafy orina ao amin'ny fanekempihavanana.
44:13 Ary noho ny aminy, ny zanany sisa na dia hatrany amin mandrakizay. Ny zanany sy ny voninahiny dia tsy ho lao.
44:14 Ny vatany dia nalevina soa aman-tsara, ary ny anarany velona amin'ny, hatramin'ny taranaka fara mandimby.
44:15 Aoka ny olona manambara ny fahendreny, ary aoka ny Fiangonana manambara ny fiderana.
44:16 I Enoka sitrak'Andriamanitra, ary dia nafindra tany Paradisa, ka mba manolotra fibebahana tamin 'ny firenena.
44:17 Noa hita mba ho tanteraka sy marina, ary noho izany, amin'ny andro fahatezerana, dia nanao fampihavanana.
44:18 Vokatr'izany, nisy sisa tavela ny tany, rehefa Safodrano lehibe natao.
44:19 Ny fanekempihavanan 'ny izao tontolo izao dia napetraka taminy, nofo rehetra mba tsy ho amin'ny tondro-molotra amin'ny alalan'ny safo-drano lehibe.
44:20 Abrahama no lehibe rain'ny firenena maro, ary tsy nisy hita ny ho tahaka azy amin'ny voninahitra. Ary nahita ny lalàn'ny Avo Indrindra, ary namorona fanekena taminy.
44:21 Tao amin'ny nofony, dia nahatonga ny fanekena mba hitsangana, ary rehefa notsapaina, dia nahita ny tsy hivadika.
44:22 Noho izany, amin'ny alalan'ny fianianana, dia nomeny voninahitra azy eo amin'ny fireneny, mba hampitombo azy tahaka ny vovo-tany,
44:23 ary ny hanandratra ny taranany toy ny kintana, ary manome lova ho azy ireo hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany.
44:24 Ary nanao toy izany koa an'i Isaka, noho ny rainy Abraham.
44:25 Ny Tompo manome ny fitahiana ny firenena rehetra izy, Izay naoriny ny fanekeny teo amin'ny lohan'i Jakoba.
44:26 Niaiky izy azy ny fitahiana, ary nomeny lova ho azy, ary dia nizara taminy ny ampahany amin'ny firenena roa ambin'ny folo.
44:27 Dia voatahiry ho azy ny olona ny famindram-po, izay hita ho manana fitia teo imason'ny nofo rehetra.

Ekleziastika 45

45:1 Mosesy dia malala 'Andriamanitra sy ny olona. Ny fahatsiarovana azy dia fitahiana.
45:2 Ary nanao azy tahaka ny olona masina amin'ny voninahitra, ary nanandratra azy noho ny tahotra ny fahavalony, Ary nionona zava-mahagaga lehibe noho ny teniny.
45:3 Dia nankalaza taminy teo imason'ny mpanjaka, ary nomeny didy ho azy teo imason'ny ny vahoakany, ary nanambara taminy ny voninahiny.
45:4 Nanao azy ho masina noho ny finoany sy ny fahalemem-panahy, ka nifidy azy tsy ho eo nofo rehetra.
45:5 Fa nandre azy izy, ary ny feony, dia nitondra an'i Jesosy ho eo amin'ny rahona.
45:6 Ka dia nomeny azy didy teo anatrehany, amin'ny lalàn'ny fiainana sy ny fitsipi-pifehezana, mba hampianarany an'i Jakoba ny fanekeny sy ny Israely ny fitsipiny.
45:7 Ary nanandratra ny rahalahiny Arona sy ireo izay mitovy amin'ny azy avy amin'ny fokon'i Levy.
45:8 Ary nametraka ny fanekena aminy mandrakizay, ka dia nomeny azy ny fisoronana ny olona, ary nahatonga azy ho sambatra amin'ny voninahitra.
45:9 Ary nanodidina azy amin'ny voninahitra fehikibo, ary niakanjo azy ny lamba-boninahitra, Ary nosatrohanao tsara fitafiana.
45:10 Napetrany aminy ny lamba ny tongony, sy pataloha, ary ny efoda, ka nisikinany azy manodidina amin'ny kely maro famohamandry volamena,
45:11 ka tsy hisy kilema amin'ny ny fahatongavany, ary mba ka mierona izay ho re eo amin'ny tempoly, ho fahatsiarovana ho an'ny zanaky ny vahoakany.
45:12 Ary nanome azy amin'ny akanjo masina volamena sy hyacinth sy volomparasy, dia asan'ny mpanenona, ho hendry ny fitsarana sy ny fahamarinana,
45:13 ny asan'ny miolana mena, ny asan'ny mpanakanto, vato soa, manapaka ka namponeniny tany volamena, ary sarin-javatra noho ny asan'ny mpanefy firavaka, ho fahatsiarovana araka ny isan'ny firenen'ny Israely.
45:14 Ary nanome azy ny satro-boninahitra volamena eo amin'ny diadema, izay nosoratana ho mariky ny fahamasinana, ny mariky ny voninahitra. Izany no asa ny hatsaran-toetra sy mahafinaritra ny maso ny hatsaran-tarehiny ao.
45:15 Talohan'ny azy, tsy nisy tsara tarehy iray tahaka itony, na dia hatrany am-piandohana.
45:16 Tsy misy hafa firenena dia mbola nitafy ireo zavatra ireo, afa-tsy ny zanany sy ny taranany irery, ho an'ny fotoana rehetra.
45:17 Ny sorona izay efa levon'ny afo isan'andro.
45:18 Nameno ny tanany i Mosesy, ary nanosotra azy amin'ny diloilo masina.
45:19 Nisy fanekena mandrakizay natao, aminy sy ny taranany, toy ny faharetan'ny lanitra, mba hampihatra ny anjara fanompoana amin 'ny fisoronana, ary mba hidera sy hanome voninahitra ny vahoakany, amin'ny anarany.
45:20 Nifidy azy tsy ho eo ny olona velona rehetra hanatitra sorona ho an'Andriamanitra, ditin-kazo manitra, ary mamerovero mahafinaritra, ho fahatsiarovana ny fitoniana ho an'ny vahoakany.
45:21 Ka dia nomeny azy ny fahefana amin'ny alalan'ny fitsipika, ao ny fanekempihavanan 'ny didim-pitsarany, mba hampianarany an'i Jakoba ny teni-vavolombelony, ary hanazava amin'ny ny Lalàna tamin'i Israely.
45:22 Dia olon-tsy fantatra nitsangana hamely azy, ary, noho ny fialonana, ny olona izay niaraka tamin'i Datana sy Abìrama nanodidina azy tany amin'ny tany foana, miaraka amin'ny fiangonana, dia Kora, tamin'ny fahatezerany.
45:23 Ny Tompo Andriamanitra dia nahita izany, ary tsy tiany, koa araka izany ny dia azon'ny herin'ny fahatezerany.
45:24 Ary nanao zava-mahagaga lehibe teo anivony, Ary handaniako azy ny lelafo.
45:25 Ary hoy koa izy voninahitra an'i Arona, ka dia nomeny azy lova, ary anjaran'ny azy ny voaloham-bokatra amin'ny tany.
45:26 Nanomana ny tsara indrindra ho azy ireo mofo ny fahafenoan'ny. Ary ho avy koa hihinana ny fanatitra ho an'ny Tompo, izay nomeny azy sy ho an'ny taranany.
45:27 Na izany aza anefa dia tsy zara-tany eo amin'ny olona tompon-tany, ary tsy mba manana anjara teo amin'ny vahoaka. Fa ny tenan'ny Tompo no anjaranao sy ny zara-taniny.
45:28 Finehasa, ny zanak'i Eleazara, no fahatelo amin'ny voninahitra, raha manahaka aminy ny fahatahorana ny Tompo.
45:29 Ary nitsangana hamely ny fahamenarany ny vahoaka. Ny hatsaran-toetra sy ny tompon'andraikitra avy any ny ainy, Andriamanitra dia nionona ho an'ny Isiraely.
45:30 Izany no antony, izy, ka nanaovany fanekem-pihavanana, ny mpitarika ao amin'ny fitoerana masina sy ny vahoakany, ka ny fahamendrehan'ny 'ny fisoronana dia hitoetra aminy sy ny taranany ho mandrakizay.
45:31 Ary dia nanao fanekena tamin'ny mpanjaka David, ny zanak'i Jese avy amin'ny fokon'i Joda, lova ho azy sy ny taranany, ka mba hanome fahendrena ho an'ny am-pontsika, mba hitsara ny vahoakany araka ny rariny, fandrao ny zava-tsoa mba ho rava. Ary nampandeha ny voninahiny ao ny firenena ho mandrakizay.

Ekleziastika 46

46:1 Joshua, ny zanak'i Nona, dia kerim-ady; izy no nandimby an'i Mosesy mba isan'ny mpaminany. Lehibe izy, araka ny anarany,
46:2 malaza indrindra teo amin'ny famonjena ny olom-boafidy 'Andriamanitra. Ary niady tamin'ny fahavalony mpikomy, ka dia mba hahazoany ny lova ho an'ny Isiraely.
46:3 Inona no voninahitra lehibe izy antoka, mba hanandra ny tanany sy ny lefona manipy hamely ny tanàna!
46:4 Iza eo anatrehany, nijoro ka mafy? Fa ny tenan'ny Tompo nandroso nitarika ny fahavalo.
46:5 Tsy nijanona ny masoandro ny fahatezerany, ary indray andro raha atao toy roa?
46:6 Dia niantso ny Avo Indrindra Power, rehefa nanafika azy ny fahavalony manodidina. Ary ny lehibe sy masina Andriamanitra namaly azy tamin'ny havandra ny hery lehibe izaitsizy tokoa.
46:7 Ary nanao fanafihana mahery vaika hamely ny firenena feno fankahalana, ary araka ny fidinana, fa nandringana ny fahavalony,
46:8 ka ny firenena dia manaiky ny heriny: fa tsy mora ny miady amin'Andriamanitra. Dia nanaraka ilay Mahery Indrindra.
46:9 Ary tamin 'ny andron' i Mosesy, dia nanatanteraka ny asan'ny famindram-po. Izy sy Kaleba, ny zanak'i Jephuneh, nitsangana teo hamely ny fahavalo, ka mandrara ny olona tsy fahotana, dia novakiny ny ratsy fanahy ny fimonomononana.
46:10 Ary ireto roa, fa efa voatendry, dia afaka amin'ny loza, avy amin'ny miaramila an-tongotra miisa enina hetsy, mba hitarika azy ireo ho lovany, ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely.
46:11 Ary ny Tompo nanome hery an'i Kaleba koa, sy ny heriny nijanona na dia rehefa antitra, ka dia niakatra tany ny fitoerana avo amin'ny tany, sy ny taranany nahazo izany ho lovan'ny.
46:12 Izany ka ny zanak'Israely hahita fa tsara ny mankatò ilay Andriamanitra masina.
46:13 Avy eo nisy ny mpitsara, samy notononiko anarana, fony tsy simba. Tsy miala avy amin'ny Tompo,
46:14 ka dia ny fahatsiarovana mba hitahiana, ary ny taolany dia mety miposaka avy amin'ny fitoerany,
46:15 ary ny anarany mba ho mandrakizay, nanohy ny zanany, olona masina-boninahitra.
46:16 Samuel, mpaminanin'ny Tompo, malala 'ny Tompo Andriamaniny, nanangana governemanta vaovao, ary dia nanosotra mpitarika ny vahoakany.
46:17 Araka ny lalàn'i Jehovah, dia nitsara ny fiangonana, ary ny Andriamanitr'i Jakoba, raha nahita izany, ary noho izany, noho ny tsy fivadihana, dia voaporofo ho mpaminany.
46:18 Ary dia fantatra ho mahatoky amin'ny teniny. Satria hitany ny Andriamanitry ny fahazavana.
46:19 Ary rehefa niady tamin'ny fahavalon'ny, izay nitsangana teo anatrehany: manodidina, dia niantso ny anaran 'ny Tompo Tsitoha, miaraka amin'ny fanatitra zanak'ondry iray tsy azo dikaina.
46:20 Ary ny Tompo nampikotroka tany an-danitra, ary mafy feo, nataony ny feon'ny.
46:21 Ary nanorotoro ny mpitarika ny Tyro, ary ny mpifehy ny Filistina.
46:22 Ary talohan'ny andro farany ny ainy eto amin'izao tontolo izao, no nanaterany Vavolombelona ao amin'ny imason 'ny Tompo sy ny Kristiny, fa efa tsy nandray kolikoly avy amin'ny nofo, tsy be dia toy izany koa ho toy ny kiraro, ary tsy nisy olona nanao izay hiampangana Azy.
46:23 Ary rehefa afaka izany, dia natory. Ary nanao fantatry ny mpanjaka sy nanambara taminy ny pahatapitry ny ainy. Ary nanandra-peo eto an-tany ao amin'ny faminaniana, mba hanafoana ny impiety ny vahoaka.

Ekleziastika 47

47:1 Rehefa afaka izany,, Natana mpaminany nitsangana, tamin'ny andron'i Davida.
47:2 Ary toy ny saboran'ny afoin'ny hena, toy izany i David tafasaraka amin'ny zanak'Israely.
47:3 Nilalao tamin'ny liona,, toy ny hoe miaraka amin'ny zanak'ondry, ary nanao toy izany koa tamin'ny orsa, toy ny hoe izy ireo navahana tamin'ny ondry, ny tanora.
47:4 Tsy ralehilahy va no hamono ny goavam-be, ary alao-tondromaso ny olony?
47:5 Mba hanandra ny tànany, amin'ny vato eo amin'ny antsamotady, dia nanipy ny reharehan'i Goliata.
47:6 Fa niantso tamin'ny Tompo mahefa, Ary izy nianiana tamin'ny tànany ankavanana mba hanaisotra ny mahery ny ady, ary mba hanandratra ny tandroky ny vahoakany.
47:7 Koa dia nankalaza azy iray alina eo anivon'ny, Ary nidera azy ny fitahian 'ny Tompo, amin'ny alalan'ny fanomezana azy ny satro-boninahitra.
47:8 Fa nanorotoro ny fahavalo manodidina, ary fanafoanana ny fahavalony, ny Filistina, mandraka androany. Dia novakiny ny tandroka, na dia fotoana rehetra.
47:9 Amin'ny asany rehetra, dia nisaotra ny Iray Masina, ho any amin'ny Avo Indrindra, Teny voninahitra.
47:10 Amin'ny fony manontolo, dia nidera ny Tompo ary izy no tiany an'Andriamanitra, Izay nanao azy ary iza no nanome azy fahefana ny fahavalony.
47:11 Ary nanendry mpihira hijoro tandrifin'ny alitara, ary ny feony dia nanome mamy mozika.
47:12 Nizaha izay tsara tarehy ho an'ny fankalazana, ary dia nomeny ny fotoana mba, na dia mandra-pahatapitry ny fiainany, mba hidera ny anarany masina 'ny Tompo, ary hanandriana ny fahamasinan'ny Andriamanitra, hatramin'ny vao maraina.
47:13 Fanadiovana hahafaka ny Tompo ny fahotany, Ary nanandratra ny tandroka mandrakizay. Ary nomeny fanekena ny fanjakana, sy ny seza fiandrianana be voninahitra teo amin'ny Isiraely.
47:14 Manarakaraka ireo dia, ny zanany dia nitsangana ny fahatakaran-javatra. Ary ireny amin'ny alalan'ny Zanany, nony natsipiny teo ny hery rehetra ananan'ny fahavalo.
47:15 Solomona nanjaka tamin 'ny andro soa aman-tsara, ary Andriamanitra nanaiky ny fahavalony rehetra izy, ka mba hanao trano amin'ny anarany, hamboatra fitoerana masina ho an'ny fotoana rehetra. O Ahoana no nampianatra tsara ianao dieny mbola tanora!
47:16 Ary ianareo dia feno fahendrena toy ny renirano, ary ny ao an-tsainao izao tontolo izao nanala sarona.
47:17 Ary nanazava ny zava-miafina ianao amin'ny alalan'ny fanoharana. Ny anaranao Nanjary fantatry ny lavitra nosy, ary ianao malala noho ny fiadanana.
47:18 Ary ny tany dia sady gaga noho ny tonon-kiran'i, ary ny ohabolana, ary ny fanoharana, ary fanazavana,
47:19 ary ny tonian'ny ny anaran 'ny Tompo Andriamanitra, izay fantatra amin'ny anarana hoe ny Andriamanitry ny Isiraely,.
47:20 Ianao nanangona volamena toy ny varahina, ary volafotsy toy ny firaka maro.
47:21 Fa ianao kosa Nanenjana ny feny ny vehivavy, ary natao 'ny herin' ny vatana.
47:22 Ianao nitondra ny tasy eo ny voninahitrao, ary nandoto ny taranakao, mba hitondra fahatezerana amin 'ny zanakareo, ary mba handrisika ny fahadalana,
47:23 mba hahatonga ny fanjakana mba tsy hisaraka, ary mafy hatoka fanjakana hitondra any Efraima.
47:24 Fa Andriamanitra tsy handao ny famindram-pony, na dia ratsy izy, na hanafoana ny asa. Ary dia tsy ho faty ny taranaky ny taranany ny olom-boafidiny. Ary dia tsy hanimba azy ny taranaky ny tia ny Tompo.
47:25 Noho izany, dia niala tao ambadiky ny sisa ho an'i Jakoba sy Davida, avy amin'ny iray ihany tahiry.
47:26 Ary Solomona nanana ny farany amin'ny razany.
47:27 Dia namela ny tenany ny taranany sasany, toy ny fahadalana ny firenena:
47:28 na Rehoboama, tsy dia niraharaha ny fisainana, ary izay niala ny vahoaka noho ny toroheviny,
47:29 ary Jeroboama, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota, ary iza no nanome lalana ny ota ho amin'ny Efraima. Ary ny fahotany dia nihabetsaka indrindra.
47:30 Tsara izy ireo namerina azy hiala amin'ny taniny.
47:31 Ary izy nitady ny faharatsiana isan-karazany, na dia mandra-sazy manafotra azy ireo, ary nanafaka azy ireo tamin'ny fahotana isan-karazany.

Ekleziastika 48

48:1 Ary ny mpaminany Elia nitsangana toy ny afo, ary ny teniny nirehitra toy ny fanilo.
48:2 Dia nitondra ny mosary ho azy ireo, ary izay nampahatezitra azy tamin'ny lasa vitsy ny fialonany. Fa tsy hitondra ny didy ny Tompo.
48:3 Ny tenin 'ny Tompo, rehefa nahorony ny lanitra, ary dia nentiny nidina avy tany an-danitra afo in-telo.
48:4 Amin'izao fomba izao, Elia nankalaza ny fahagagana nataony. Koa iza no afaka milaza fa izy dia mitovy amin'ny anao amim-boninahitra?
48:5 Ary natsangany koa ny olona maty izay tsy ao am-pasana, avy amin'ny hanjo ny fahafatesana, araka ny tenin 'ny Tompo Andriamanitra.
48:6 Ary nazerany mpanjaka ho amin'ny fahaverezana, ary mora vaky ny heriny sy ny fireharehana dia niala tao ampandriany.
48:7 Izy nanaraka ny fitsarana tao Sinay, sy ny fitsaran'ny sazy tany Horeba.
48:8 Ary ny mpanjaka voahosotra ho amin ', ka nifidy ny mpaminany izay no manaraka azy.
48:9 Dia raisina ao amin'ny tafio-drivotra ny afo, kalesy haingam-pandeha ho amin'ny soavaly afo.
48:10 Ary voasoratra ao amin'ny didim-pitsarana ny fotoana, mba hampihenana ny fahatezeran'i Jehovah, mba hampihavana ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, sy hampody ny firenen'i Jakoba.
48:11 Sambatra izay nahita anao, ary izay dia voaravaka ny mpinamana.
48:12 Fa miaina afa-tsy eo amin'ny fiainana, ary aorian 'ny fahafatesana, ny anarany dia tsy ho toy izany koa.
48:13 tokoa, Elia dia rakotry ny tafio-drivotra, ary ny fanahiny dia vita tamin'ny Elisa. Tamin'ny andron'i, izy tsy matahotra ny mpitondra, ary tsy misy hery resy azy.
48:14 Tsy misy teny manafotra azy, ary aorian 'ny fahafatesana, ny vatany dia naminany.
48:15 Eo amin'ny fiainany, nomeny zava-mahagaga lehibe, ary ao amin'ny fahafatesana, dia nanao ny famantarana.
48:16 Tamin'izany rehetra izany, ny olona tsy mibebaka, ary tsy hiala amin'ny fahotany, na dia mandra-mamoaka ny taniny, ka niparitaka nanerana ny tany.
48:17 Ary dia nilaozana ho ambadiky ny olona tena vitsy, fa miaraka amin'ny mpitarika ao an-tranon'i Davida.
48:18 Ny sasany amin'ireo nanao izay sitrak'Andriamanitra. Nefa ny sasany kosa nanao fahotana maro.
48:19 Hezekia voaro mafy any an-tanànany, Ary nitondra rano ho ao an anatiny, ary nihady lavaka fantsakana tao an vatolampy tamin'ny vy, Ary nanao ny tsara rano.
48:20 Tamin'ny andron'i, Sankeriba nitsangana, ary izy naniraka an-dRabsake, dia nanandratra ny tànany taminy Izy, ary izy dia nanatsotra ny tànany hamely an'i Ziona, ka dia tonga mirehareha amin'ny heriny.
48:21 Ary ny fony sy ny tanany nanozongozona. Ary izy ireo amin'ny fanaintainana, toy ny vehivavy miteraka.
48:22 Ary niantso ny Tompo feno famindram-po. Ary namelatra ny tanany sy nanandratra azy ho any an-danitra. Ary ny Fanahy Tompo Andriamanitra nihaino ny feony haingana.
48:23 Tsy izy anefa no mahatsiaro ny fahotany, ka tsy atolory ho fahavalony. Fa tsy, dia nanadio azy ireo 'ny tanan' i Isaia, ny mpaminany masina.
48:24 Ary nanipy ny tafika Asyriana, ary Ilay Anjelin'i Jehovah Mamely mafy azy.
48:25 Fa Hezekia Nanao izay sitrak'Andriamanitra, Ary niaraka tamin'i herimpo an-dalana Davida rainy, araka izay nandidian'i Isaiah, mpaminany lehibe sy mahatoky ao amin'ny anatrehan'Andriamanitra.
48:26 Tamin'ny andron'i, ny masoandro dia backwards, , dia ho faty ho any amin'ny mpanjaka ny fiainana.
48:27 Miaraka amin'ny Fanahy Lehibe dia nahita ny zavatra farany. Dia nampionona ny malahelo ao Ziona.
48:28 Nambarany ho avy, na dia ny lavitra ho avy, ary ny zavatra miafina alohan'ny nitranga.

Ekleziastika 49

49:1 Ny fahatsiarovana an'i Josiasa dia toy ny mifangaro ny fofona ahitana ny asan'ny mpangaroharo zava-manitra.
49:2 Ny fahatsiarovana azy dia ho mamy tahaka ny tantely amin'ny vava rehetra, ary toy ny mozika amin'ny pisotroan-divay.
49:3 Masina izy noho ny fibebahana mivantana ny firenena, dia nobaboiny ny fahavetavetan'ny impiety.
49:4 Ary izy nitondra ny fony panahy ny amin'i Jehovah. Ary nandritra ny andro mpanota, tonga mahery fivavahana.
49:5 Hafa noho David, ary Hezekia, ary Josia, rehetra nanao fahotana.
49:6 Fa mpanjakan'ny Joda nahafoy ny lalàn'ny Avo Indrindra, ary nanao tsinontsinona noho ny fahatahorana an'Andriamanitra.
49:7 Dia nomeny ny fanjakana ho amin'ny vahiny, ary ny voninahiny ho amin'ny olona hafahafa.
49:8 Dia napetrany afo ho any amin'ny tanàna masina voafidy, ka nataony lao ny arabe, araka ny tànan'i Jeremia.
49:9 Fa nitondrany azy ratsy, na dia voatokana ho mpaminany hatrany an-kibon-dreniny: handrava, ary hanongotra avy, sy handrava, ary koa nanorina indray sy hanavao.
49:10 I Ezekiela no nahita fahitana ny voninahitra, izay nambara taminy tamin'ny kalesy, dia ny kerobima.
49:11 Fa nahatsiaro ny fahavalonao ho eo ambanin'ny ny sarin-orana, mba manaova soa amin'izay izay efa nanambara ny mahitsy fomba.
49:12 Ary enga anie ny taolan'ny mpaminany roa ambin'ny folo lahy mitsiry avy amin'ny fitoerany. Fa dia nampahery an'i Jakoba, ary nanavotra ny tenany amin'ny finoana tsara.
49:13 Ahoana no mankalaza Zerobabela? Fa, koa, dia toy ny peratra fanombohan-kase eo an-kavanan'Andriamanitra.
49:14 Dia toy izany koa i Jesosy, ny zanak'i Jozadaka, izay tamin'ny androny nanorina ny trano, ka nanangana tempoly masina ho an'i Jehovah, ho toy ny fanomanana ny voninahitra mandrakizay.
49:15 Ary enga anie Nehemia hotsarovana nandritra ny fotoana ela. Ary natsangany koa ho antsika ny rindrina izay efa rovitra teo. Ary nanao tsara ny vavahady sy ny barany. Ary natsangany koa ny tranonay.
49:16 Tsy misy olona efa teraka eto an-tany tahaka ny Enoka. Ary Izy ihany koa niakatra avy tamin'ny tany.
49:17 Ary tsy nisy tahaka an'i Joseph, izay lehilahy teraka ho loha laharana eo amin'ny rahalahiny, ny habakabaky ny fianakaviambe, Torolalana ho an'ny rahalahiny, Izay fototry ny vahoakany.
49:18 Ary ny taolany dia nitsidika, ary aorian 'ny fahafatesana, dia naminany.
49:19 Sema sy Seta nahazo voninahitra ny olona. Ary mihoatra noho ny olona rehetra, am am-boalohany, i Adama.

Ekleziastika 50

50:1 Simon, ny mpisoronabe, zanak'i Oniasa: eo amin'ny fiainany, dia Nakarinay ny trano, ary amin'ny androny, tonga mahery ny tempoly.
50:2 Na dia ny hahavony tao amin'ny tempoly dia naorina ny azy: ny avo roa heny ny trano sy manda avo 'ny tempoly.
50:3 Tamin'ny andron'i, rano nivoaka avy amin'ny lavaka fantsakana, Ary izao dia feno tafahoatra, toy ny ranomasina.
50:4 Ny fiahiany ny firenena, Ary nanafaka azy amin'ny fahaverezana.
50:5 Ary nahery ny, mba hanitatra ny tanàna. Ary nahazo voninahitra noho ny fitondran-tenany teo amin'ny vahoaka. Ary malalaka ny fidirana amin'ny trano sy ny atrium.
50:6 Ary namirapiratra amin'ny androny toy ny kintan'ny maraina eo afovoan 'ny rahona, sy tahaka ny feno volana.
50:7 Ary namirapiratra izy nivoaka an-kianjan'ny tempoly 'Andriamanitra toy izany: tahaka ny masoandro, raha mamirapiratra mamirapiratra,
50:8 ary toy ny avana mamirapiratra tao anatin'ny rahona-boninahitra, ary toy ny voninkazo raozy amin'ny andro lohataona, ary tahaka ny lilia eny amoron-drano, ary toy ny emboka mani ditin-kazo manitra tamin'ny andron'i ny vanin-taona mafana,
50:9 toy ny afo hamirapiratra, ary toy ny ditin-kazo manitra nangorakoraka ny afo,
50:10 toy ny fanaka volamena ny mafy, voaravaka vato soa rehetra ny,
50:11 tahaka ny hazo oliva mamokatra hitsimoka, ary tahaka ny hazo kypreso manainga ny tenany any amin'ny avo, rehefa nandray ny akanjo ivelany misy voninahitra ary izay narotsaka tamin'ny consummation ny hatsaran-toetra.
50:12 Ary nanome voninahitra ny vestment ny masina, rehefa niakatra tany amin'ny alitara masina.
50:13 Avy eo, rehefa nandray ny anjara avy any an-tanan 'ny mpisorona, izy kosa nitsangana teo akaikin'ny alitara. Ary manodidina azy dia ny satro-boninahitra ny rahalahiny, tahaka ny hazo sedera nambolena teo amin'ny tendrombohitra Libanona.
50:14 Ary nitsangana manodidina azy toy ny sampan-drofia, Ary ny olona rehetra taranak'i Arona, ny voninahiny.
50:15 Ary ny fanatitra hohanina 'ny Tompo teo an-tànany, eo imason'ny manontolo synagoga Isiraely. Ary vita ny asa fanompoana eo amin'ny alitara, mba hankalaza ny fanatitra ho an'ny Avo Indrindra King,
50:16 izy dia nanatsotra ny tanany mba hanao fanatitra aidina, izy sady nanatitra fanatitra avy amin'ny ran'ny voaloboka.
50:17 Am-pototry ny alitara, naidiny masina ankasitrahana ho amin'ny Avo Indrindra Prince.
50:18 Ary ny taranak'i Arona nihiaka; dia nitsoka anjomara hotetehina-nanao, ary dia nanao rohondrohona, ho fahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra.
50:19 Ary ny vahoaka rehetra indray faingana handroso, dia lavo tamin 'ny tany teo amin'ny tarehiny, mba mankafy ny Tompo Andriamaniny, ary ny hanatitra ny vavaka ho ilay Andriamanitra Mahery Indrindra Avo Indrindra.
50:20 Ary ny mpihira ny Salamo nanandratra ny feony, ary feno feo mamy nitombo ny trano lehibe.
50:21 Ary ny olona nangataka ny Avo Indrindra Tompo amin'ny alalan'ny vavaka, na dia mandra-ny voninahitry ny Tompo dia vita, vitan'izy ireo ny fanatitra, ary ny fanomezam-pahasoavana.
50:22 Avy eo, midina, izy dia nanatsotra ny tànany eo ambonin'ilay manontolo fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely, mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny molony, ary ny voninahitra amin'ny anarany.
50:23 Ary namerina ny vavaka, te hanambara ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra.
50:24 Ary ankehitriny, mivavaka ho an'Andriamanitry ny rehetra, izay zava-dehibe vita ambonin'ny tany rehetra, izay nitombo ny andro avy amin'ny an-kibon-dreniny, ary iza no nanao zavatra ho antsika tamin'ny araka ny famindram-pony.
50:25 Enga anie izy hanome antsika fifaliana am-po, ary Hisy fiadanana anie eo amin'ny andro, amin'ny Isiraely ho andro tsy manam-pahataperana,
50:26 ka dia ny Isiraely mba matoky ny famindram-pon'Andriamanitra ho amintsika, mba hanafaka antsika amin'ny androny.
50:27 Firenena roa ny fanahiko dia mankahala, ary ny fahatelo, izay mankahala, Tsy firenena:
50:28 ireo izay hipetraka eo an-tendrombohitra Seira, ary ny Filistina, ary ny adala ny olona izay miaina ao Sekema.
50:29 Jesosy, ny zanak'i Ekleziastika, Jerosalema, izay indray fahendrena avy any am-pony, Nanoratra ny foto-pampianarana ny fahendrena sy ny fananarana ao amin'ity boky ity.
50:30 Sambatra izay miaina araka ireo zavatra tsara. Na iza na iza mametraka izany zavatra izany ao am-pony, dia hitoetra hendry.
50:31 Fa raha manao izany zavatra izany, Izy no hanjaka amin'ny zavatra rehetra. Hatao fanazavana avy amin'Andriamanitra dia eo ny diany.

Ekleziastika 51

51:1 Ny vavaka Jesosy, ny zanak'i Ekleziastika: No hiderako anao, O Tompo sy Mpanjaka, fa Izaho no hanome fiderana ho anao, O, Mpamonjy ahy;.
51:2 Dia manaiky ny anaranao. Fa ianao no Mpamonjy ahy sy Mpiaro.
51:3 Ary efa afaka ny tena avy amin'ny fahaverezana, avy ny fandriky ny lela iniquitous, sy ny molotry ny olona hanorina lainga. Ary ianao no Mpamonjy ahy eo imason'ny tamin'izay teo akaiky teo.
51:4 Ary efa afaka aho araka ny haben'ny famindram-po ny anaranao: amin'ny olona mierona sy vonona ny handrapaka,
51:5 avy any an-tanan 'ireo izay nitady ny aiko, ary afaka amin'ny vavahadin'ny fahoriana izay manodidina ahy,
51:6 amin'ny fampahorian'ny ny afo nanodidina ahy, ary noho izany dia tsy may tao afovoan 'ny afo,
51:7 hiala amin'ny fitoerana lalina ny kibon 'ny helo, ary ny lela maloto, sy ny lainga, avy iniquitous mpanjaka, ary avy amin'ny tsy rariny fiteny.
51:8 Ny fanahiko no hidera ny Tompo, na dia ho amin'ny fahafatesana.
51:9 Fa ny fiainako dia manakaiky helo ambany.
51:10 Ary nitangorona tamiko manodidina. Ary tsy nisy olona hanampy ahy. Nojereko ny manodidina noho ny fanampian'ny olona, ary tsy nisy.
51:11 Dia nahatsiaro ny famindram-ponao, Tompo O, ary ny asa, izay hatrany am-boalohany.
51:12 Fa ianao hamonjy ireo izay maharitra ho anao, Tompo O, ary hanafaka azy amin'ny tànan'ny jentilisa.
51:13 Nanandratra ny fonenako ianao eto an-tany, ary Izaho nangataka fa ny fahafatesana ho levona.
51:14 No niantsoako an'i Jehovah, ny Ray ny Tompo, ka dia tsy handao ahy amin'ny andro fahoriana, na amin'ny andro fieboeboana tsy misy fanampiana.
51:15 Hidera ny anaranao tsy an-kijanona, fa Izaho no hidera azy amin'ny fisaorana, fa efa nihaino ny fivavako.
51:16 Ary ianao nanafaka ahy tamin'ny fahaverezana, ka namonjy ahy amin'ny fotoan'ny heloka.
51:17 Noho io, Hidera sy ny fiderana anao, ary Izaho hitahy ny anaran 'ny Tompo.
51:18 Fony aho mbola tanora, talohan'ny nania naniasia, Dia nitady an-karihary ny fahendrena ao amin'ny ny fivavako.
51:19 Nanontaniako ho azy teo anoloan'ny tempoly, ary na dia ny tena farany, Dia hanontany aho, rehefa tafavoaka izy. Ary izy Niroborobo toy ny vao-masaka voaloboka.
51:20 Faly ny foko ao aminy. Ny tongotro nandeha tamin'ny lalana marina. Hatry ny Fahakeliko Aho, I nanenjika azy.
51:21 I Nanenjana ny sofiko kely ary nanaiky azy.
51:22 Hitako be fahendrena ao ny tenako, ary nandray soa be dia be aminy.
51:23 Homeko voninahitra ho an'izay manome fahendrena ho ahy.
51:24 Fa efa nanapa-kevitra fa tokony hanao zavatra aho araka ny fahendrena. Efa be zotom-po ny zavatra tsara, ary dia toy izany no tsy ho menatra.
51:25 Ny fanahiko no niady ho an'ny fahendrena, ary hanao izany, Efa voamarina.
51:26 I nampahazo ny tanako amin'ny avo, ary nisaona ny tsy fahalalana azy.
51:27 Ny nandidiako ny fanahiko nanatona azy, ary nahita azy ao anatin'ny fahalalana.
51:28 Hatrany am-boalohany, Dia natao ny foko ny fahendrena. Noho io, Dia tsy ho lao.
51:29 Ny kibony dia namporisika raha mitady azy. Noho ny, Dia hanao soa fananany.
51:30 Ny Tompo dia nanome ahy ny lelany dia tahaka ny valim-pitia, ary izaho dia hidera azy izany.
51:31 Manatona ahy, ianareo izay untaught, ka miangòna ​​ianareo tao an-tranon'i famaizana.
51:32 Nahoana no misalasala? Ary inona no anananao ny momba ireo zavatra ireo? Fatratra tokoa ny fanahy mangetaheta!
51:33 Izaho efa niloa-bava, ary efa noresahiko. Buy fahendrena ho anareo tsy misy volafotsy,
51:34 ary manaiky ny vozony ho ny zioga ho entinareo, ary aoka ny fanahinareo manaiky ny famaizana. Fa izy no akaiky ampy ho hita.
51:35 Jereo amin'ny maso hotsarovanao ny niasa ihany no kely, ary nahita be fitsaharana ho ahy.
51:36 Raiso ny fifehezana, toy ny hoe be vola, ary manana be dia be volamena teny an-.
51:37 Aoka hifaly ny fanahinao ny famindram-pony. Fa tsy ho menatra amin'ny fiderana.
51:38 Hanatanteraka ny asa alohan'ny fotoana. Ary dia homeny anao ny valim-pitia amin'ny fotoana.