Mary

Renin'Andriamanitra

Sary an'i Madonna sy ny Ankizy avy Simone MartiniKatolika mino fa i Maria no tsy nanota Renin'Andriamanitra; fa mbola tsy nanota satria kibo; mbola tsy nanota mandritra ny fiainany; ary, vokatr'izany, dia Nihevitra any an-danitra rehefa maty izy.

Ny hevitra azy sinlessness dia matetika ny momba ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifandirana; na izany aza, dia manana tena matanjaka Hodinihina mandritra ny herinandro.

Mary ny Fiat, hita ao Luke, Chapter 1:28, dia natao ho toy ny Kilonga andininy ara-tsoratra masina ny antony Katolika sy Ortodoksa ny Kristianina manaja ny. (Fanamarihana, misy fahasamihafana lehibe tokoa eo fanajana sy ny fivavahana; fanompoam-pivavahana dia voatokana ho an'Andriamanitra, irery. Maria dia olona, fa tena samy hafa na izahay aminao.)

Much of the dispute about Mary involves the Angel Gabriel’s annunciation to her, indrindra ny ady tafiditra ny fandikana ny teny, kecharitomene, found in early Greek bibles.

Katolika mino fa “kecharitomene” dia tsara adika hoe “Feno Fahasoavana,” whereas others translate it as “Derao ilay nohasoavina,” ka ataovy hoe na inona na inona momba ny fahasoavana, izay manana dikany marina, i.e., nanota na tena masina.

Noho ny Katolika heviny, the question becomes rahoviana i Maria dia tonga afaka tamin'ny ota?

Ny tenin'ilay anjely tamin'i Maria fa tsy hoe ianao dia ho full of Grace but you diafull of Grace.” Midika izany, fa, efa, amin'ny fotoana ny fisehoan'ny Gabriela ho azy, izy dia feno fahasoavana, na mitoetra amin'ny ota. Amin'ny alalan'ny deductive Fandresen-dahatra, Afaka manatsoaka hevitra isika fa mbola tsy nanota amin'ny kibo, ergo her Immaculate Conception.

Maria toy ny New Eva

Ny Fiangonana koa dia Manaja Maria tahaka ny New Eva, mahatoky mpanampy sahaza ny New Adama (jereo Saint Paul ny Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina 15:21-22, 45). Toy ny fanitsakitsaham-bady i Eva dia nitondra momba ny latsaka avy amin'ny fahasoavana, Mary ny fahatokiana tao amin'ny Filazana–, i.e., aoka izany hatao amiko–(Luke 1:38) nitondra momba ny famerenana amin'ny laoniny.

Izy no hany olona mivantana anjara amin'ny Zanany ao amin'ny Fanavotana. Rehefa nanoratra ny Mpaminany Jeremia, "Miverena, Ry Isiraely virijina, miverina ho amin'ireto tanànanao ireto. Mandra-pahoviana no niroa saina, Ry zanakavavy mpiodina? Fa Jehovah efa namorona zava-baovao eto an-tany: vehivavy Miaro ny olona " (Jeremia 31:21-22).1

Maria toy ny Vata (Fanekem-pihavanana Vaovao)

Madonna sy Child amin'ny Simone MartiniAo amin'ny Testamenta Taloha, Andriamanitra nanome baiko fa Vata manokana vita tamin'ny madio, tsy mety simba fitaovana ho naorina mba hitaterana ny Didy Folo (jereo ny Bokin'ny Eksodosy, 25:10). Ireo vato fisaka dia masina satria efa Nanohina Andriamanitra Izao-mihitsy. Mety tsy ho tsara, noho izany, ho azy ireo mba ho entina ao tsotra boaty vita tamin'ny akora tsy lavorary. Far tsy mety moa ho an'i Jesosy, ny Zanak 'Andriamanitra, mba voaforona ka nitondra tao am-bohoka ny mpanota (jereo ny Bokin'ny Fahendrena 1:4 ary ny Taratasy ny Hebreo 7:26).

Ny mifanitsy mivantana eo ny Vata ny fanekena sy ny Mary dia hita ao amin'ny tantaran'i Davida nitondra ny Vata amin'i Jerosalema sy ny fitsidihana amin'ny Elizabeth. Samy tantara mahakasika ny tanin'i Joda: jereo, ohatra ny Faharoa Bokin'i Samuel 6:2 ary Luke 1:39.

In 6:14 ao amin'ny tantara teo aloha, I Davida noho ny hafaliana mitsambikina tahaka ny Vata, miditra ny tanàna, Ary ny hiafaran'ny, ny zaza ao am-bohoka Elizabeth ny mitsambikina noho ny hafaliana tao amin'ny Virjiny ny fomba (Luke 1:41). Ao amin'ny toko faha-enina, andininy faha-sivy, David manontany, "Ahoana ny fiaran'i Jehovah tonga tamiko?"

Tany am-piandohan'ny dingana manokana vohoka, Maria nandeha ho any amin'ny tany havoan'i Joda, mba hanampy ny havanay Saint Elizabeth, izay ihany koa amin'ny zaza.

Ny feon'ny ny fiarahaban'i Maria mahatonga Elizabeth sy ny ao am-bohoka ny zaza mba ho feno ny Fanahy Masina ary izy nihiaka hoe, "Sambatra ianao amin'ny vehivavy, ary voatahy ny hateraky ny kibonao!" (Luke 1:41-42). Fa Saint Jaona Mpanao-batisa dia "feno ny Fanahy Masina, na dia hatrany an-kibon-dreniny " (Luke 1:15) manaporofo ny mety, raha tsy ny mety, ny Immaculate fotoana nampitsaika. Sady koa anie, raha miendrika ho an'ny John, iza no hanomana ny lalan'ny Tompo, mba ho masina ao amin'ny kibon-dreniny, tokony tsy Mary, iza no hitondra, hikarakara, ary hanangana azy, handray ny ihany na dia fitahiana lehibe kokoa?

ifanahafany, Elizabeth manontany, "Nahoana no nomenao ahy;, fa ny renin'ny Tompoko tokony hanatona Ahy?" (Luke 1:43). Per ny Faharoa Bokin'i Samuel (6:11), ny Vata, mitoetra ao an-tranon'i Obeda-edoma nandritra ny telo volana, ary amin'ny Luke 1:56, ny Virjiny mbola amin'i Elizabeta nandritra ny telo volana.

toa fifanandrifian-javatra, fahitana ny Renin'ny Mpanavotra Saint John manaraka avy hatrany ny fahitana momba ny Fiaran'ny Fanekena ao amin'ny Apokalypsy (jereo 11:19-12:1).

  1. “Mary alone co-operat(edisiona) with the pre-arranged plan,” remarked Saint Irenaeus of Lyons in about 185 ao amin'ny Manohitra ny Fivadiham-pinoana (3:21:7). The New-Eve tradition was taught throughout the ancient world from a very early date—in Rome and Asia Minor by Saint Justin the Martyr, in Gaul by Saint Irenaeus, in Northern Africa by Tertullian, and in Alexandria by Origen—proving it had been propagated by the Apostles themselves.

    Implicit in the New Eve teaching is the understanding that Mary possessed the purity of Eve before the Fall, that she had been spared Eve’s fault, or original sin. "Mary, is on the one hand, a replica of Eve in her purity and integrity before the Fall,” Ludwig Ott observed, “on the other hand, the antitype of Eve, in so far as Eve is the cause of corruption, and Mary the cause of salvation” (Fototry ny foto-pinoana Katolika, TAN Books and Publishers, 1960, t. 201).