ആഗസ്റ്റ് 11, 2019

ആദ്യം വായന

ജ്ഞാനം 18: 6- 9

18:6 ആ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മുമ്പു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേണ്ടി, അതിനാൽ, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ചെയ്ത ശപഥങ്ങൾക്കുള്ള സത്യം അറിയാതെ, തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ സമാധാനപരമായി ആകേണ്ടതിന്നു.
18:7 എന്നാൽ നിന്റെ ജനം മാത്രമല്ല വെറും രക്ഷ ലഭിച്ചു, മാത്രമല്ല അക്രമികളുടെ നാശം.
18:8 നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വൈരികൾ മുറിവേല്പിച്ചു പോലെ വേണ്ടി, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും അത്യന്തം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ര്ന്നുമിരിക്കുന്നു.
18:9 നന്മയുടെ വെറും മക്കൾ യാഗം രഹസ്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വേണ്ടി, കരാർ അവർ നീതിയുടെ നിയമം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു, നല്ലതും ചീത്തയും രണ്ടും നീതി ലഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്പൻ അവരുടെ .നാം അംഗീകരിക്കുന്നതു തക്കവണ്ണം.

രണ്ടാം വായന

എബ്രായർ 11: 1- 2, 8- 19

11:1 ഇപ്പോൾ, എന്നതോ വിശ്വാസം കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു, കാര്യങ്ങൾ തെളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ല.
11:2 ഇക്കാരണത്താൽ, പൂർവ്വികൻമാരുടെ സാക്ഷ്യം നൽകപ്പെട്ട.

11:8 വിശ്വാസത്താൽ, അബ്രാഹാം അനുസരിച്ചിരുന്നു വിളിച്ച, സ്ഥലത്തു അവൻ അവകാശമായി സ്വീകരിക്കാൻ എന്നു പുറത്തു പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ടു, അവൻ എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നറിയാതെ.
11:9 വിശ്വാസത്താൽ, അവൻ അന്യദേശത്തു പോലെ വാഗ്ദാനം ദേശത്തു താമസിച്ചു, കോട്ടേജുകൾ പാർക്കുന്ന, യിസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും, ഒരേ വാഗ്ദാനം കോ-അവകാശികളും.
11:10 അവൻ ഉറച്ച അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു നഗരം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടി, ആരുടെ ഡിസൈനറും ബിൽഡർ ദൈവം.
11:11 പുറമേ വിശ്വാസത്താൽ, സാറയും, മച്ചി ഒരാളായി, സന്താനങ്ങളെ ഗർഭം കഴിവ് ലഭിച്ചു, അവൾ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞ പോലും. അവൾ അവനെ വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ആർ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു.
11:12 ഇതുമൂലം, കൂടാതെ ജനിച്ചു, മരിച്ച പോലെ ആണെന്ന് തരേണ്ടത്, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഒരു mulititude, ആരാണ്, കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ, അസംഖമായ.
11:13 ഇവയെല്ലാം അന്തരിച്ചു, വിശ്വാസം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന, വാഗ്ദത്തനിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ അല്ല, ഇതുവരെ ദൂരത്തുനിന്നു അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരെ വന്ദിച്ചു, ഭൂമിയിൽ പരദേശികളുമായ അതിഥികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ ഏറ്റു.
11:14 ഈ വഴിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ചെയ്തവർക്ക് അവർ ഒരു സ്വദേശം അന്വേഷിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നു.
11:15 എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും, അവർ വളരെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടു ഓർത്തിരിക്കുന്നു ആകുമായിരുന്നു, തീർച്ചയായും അവർ സമയം മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു.
11:16 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഉത്തമമായ ഒരു സ്ഥലം വിശക്കുന്നവരെ, എന്നതാണ്, സ്വർഗ്ഗം. ഇക്കാരണത്താൽ, ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
11:17 വിശ്വാസത്താൽ, അബ്രാഹാം, അവൻ പരീക്ഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ, യിസ്ഹാക്കിനെ യാഗം, വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചവൻ തന്റെ ഏക മകനെ കഴിക്കുമ്പോള് അങ്ങനെ.
11:18 അവന്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു, "യിസ്ഹാക്കിലൂടെ, നിന്റെ സന്തതി സമൻസ് പോകും,"
11:19 ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന. അങ്ങിനെ, അവൻ ഒരു ഉപമ അവനെ സ്ഥാപിച്ചു.

സുവിശേഷ

ലൂക്കോസ് 12: 32- 48

12:32 ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ചെറിയ ആട്ടിൻ; രാജ്യം നിങ്ങൾക്കു നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവു പ്രസാദം വേണ്ടി.
12:33 നിങ്ങൾ എന്തു പറയേണ്ടു, സകാത്ത് നൽകുകയും. പഴകിയില്ല എന്നു നിങ്ങളെത്തന്നേ അഭിവാജ്യഘടകമായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി, വീഴ്ചയും ഒരു നിധിയാണ്, സ്വർഗത്തിൽ, എവിടെ കള്ളൻ സമീപനങ്ങൾ, യാതൊരു പുഴു അഴിമതിക്ക്.
12:34 നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളേടത്തു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും.
12:35 നിങ്ങളുടെ തലയില് കെട്ടിയും അനുവദിക്കുക, ദീപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കത്തുന്ന ചെയ്യട്ടെ.
12:36 നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അവരുടെ രക്ഷിതാവ് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും പുരുഷന്മാർ ആകട്ടെ, അവൻ കല്യാണം എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും; അതിനാൽ, അവൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ മുട്ടിയാൽ എപ്പോൾ, അവർ വൈദ്യസഹായം അവനെ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു.
12:37 ഭാഗ്യവാന്മാർ കർത്താവു ആ ദാസന്മാർ ആകുന്നു, അവൻ വരുമ്പോൾ, കരുതലോടും കാണുന്നു. ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അവൻ അര അവരെ ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇരുത്തുവിൻ എന്നു, അവൻ സമയത്ത്, തുടരാന്, അവർക്കു ശുശ്രൂഷ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന.
12:38 അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ മടങ്ങിവരും എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം യാമത്തിൽ എങ്കിൽ, അവൻ അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടെത്തും എങ്കിൽ: പിന്നെ ആ ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
12:39 എന്നാൽ ഈ അറിയുന്നു: കുടുംബം അപ്പൻ ഏതു നാഴികെക്കു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കള്ളൻ എത്തും എന്ന്, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും വാച്ച് നിലക്കും, അവൻ തുരപ്പാൻ തന്റെ വീടു അനുവദിക്കുന്നില്ല തന്നെ.
12:40 നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും. മനുഷ്യ പുത്രൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് നാഴികയിലും മടങ്ങിവരും. "
12:41 പത്രൊസ് അവനോടു പറഞ്ഞു, "കർത്താവേ, നിങ്ങൾ ഉപമ ഞങ്ങൾക്കു പറയുന്നവരാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കുമായി?"
12:42 ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും വിവേകമുള്ളവൻ ഗൃഹവിചാരകൻ ആർ കരുതുന്നത്, യജമാനൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ മേൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, തക്കസമയത്ത് അവരെ ഗോതമ്പ് അവരുടെ അളവു നൽകുന്നതിനുമായി?
12:43 ഭാഗ്യവാൻ ദാസൻ എങ്കിൽ, തൻറെ രക്ഷിതാവിൻറെ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും, അവൻ അവനെ ഈ വിധത്തിൽ അഭിനയം കണ്ടെത്തും.
12:44 ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അവൻ സമ്പത്തും ആസ്തിയും എല്ലാം അവനെ നിയമിക്കും എന്നു.
12:45 എന്നാൽ ദാസൻ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ, എൻറെ രക്ഷിതാവ് തൻറെ മടക്കം താമസം ചെയ്തിരിക്കുന്നു,'അവൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ദാസന്മാർ അടിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ലേക്ക്, ഒപ്പം inebriated ആയിരിക്കാൻ,
12:46 പിന്നീട് ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ അവൻ ആശിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം മടങ്ങിവരും, ഒരു നാഴിക അറിയാത്തത് അവൻ. അവൻ അവനെ വേര്തിരിച്ചു, അവൻ ദ്രോഹികളുടെ ആ തന്റെ പങ്കു സ്ഥാപിക്കും.
12:47 അപ്പോൾ ആ ദാസന്റെ, തന്റെ നാഥന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടു, ആർ ഒരുക്കും ചെയ്തു ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്തില്ല, പല തവണ അടിക്കും.
12:48 എന്നിട്ടും അറിയാത്ത, ആരാണ് അടിക്കുന്നത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു വഴി അഭിനയിച്ചു, കുറച്ച് തവണ അടിക്കും. ആകയാൽ, വളരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്ക് എല്ലാവരുടെയും, വളരെ ആവശ്യമാണ് ചെയ്യും. ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടും.