ഏറെ മികച്ച കാണിക്കരുതു .Acts

ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മികച്ച പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരു ശേഖരമാണ് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (അഥവാ, ചില കേസുകളിൽ കൊടുത്തു) അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാർക്ക് സമർപ്പിച്ച ചെയ്തു.

നാം പ്രഭാഷണം സന്ദേശവും കേന്ദ്രസംസ്ഥാന അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രായോഗിക അപേക്ഷയോടൊപ്പം അതിന്റെ സ്ഥിരത കൂടുതൽ താത്പര്യം ആർ ഉള്ളയത്രയും ആശങ്കാകുലരാണ്. അതുകൊണ്ട്, വാചകമായി ഒരു പ്രഭാഷണം സമർപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ മതിയായ വരുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ശേഖരം പോസ്റ്റ്.