സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം ലളിതമാണ്: നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം ക്രിമിനൽ ഞങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അയക്കാനോ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടില്ല നിങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തുവാക്കുകൾ). അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ ശരിയായ അധികാരികൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും സന്ദർശനം ഡാറ്റ പങ്കിടും.

നമ്മുടെ ദൗത്യം ആരാധിക്കുകയും സുവിശേഷികരിക്കുവാനല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസവും യുക്തിയും വഴി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ആണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നേരെ തന്നെ.

നിത്യജീവിതത്തിലെ വായനകൾ ഇമെയിൽ അപ്പ്

കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഡെയ്ലി മാസ് റീഡിങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സുരക്ഷിതമാണ്. മറ്റ് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനായി അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ അത് വിതരണം ചെയ്യും. മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഗോസ്പൽ പാരായണം അയക്കും(ങ്ങള്) ഓരോ ദിവസം. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!
  • മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നാം ദൈനംദിന വായന വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സവിശേഷത ചേർക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു - ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗൂഗിൾ പരിഭാഷ വഴി - ഇഷ്ടമുളള ഭാഷയിൽ വരെ.
  • ഈ ഫീൽഡ് സാധൂകരണം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആണ് മാറ്റമില്ലാതെ left വേണം.