വിളിയുടെ 1 ജോൺ

ജോൺ 1

1:1 ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം വചനം.
1:2 അവൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന്റെ.
1:3 സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി, ഒപ്പം തന്നെ വ്യക്തമായ ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല.
1:4 ലൈഫ് അവനോട് ആയിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു.
1:5 വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു, ഇരുളിന്റെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ചെയ്തില്ല.
1:6 ദൈവം അയച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു, യോഹന്നാൻ എന്നു പേർ.
1:7 വെളിച്ചത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാക്ഷിയായി എത്തിച്ചേർന്നു, അതിനാൽ മുഖാന്തരം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുക തന്നെ.
1:8 അവൻ വെളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രകാശ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ആയിരുന്നു.
1:9 സത്യവെളിച്ചം, ഏത് ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന, ഈ ലോകത്തിലേക്കു വരുന്നെന്നു.
1:10 അവൻ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോകം അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി, ലോകമോ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല.
1:11 തന്റെ സ്വന്തം പോയി, തന്റെ സ്വന്തം അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല.
1:12 എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ചെയ്തവരെ, അവൻ അവരെ ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു.
1:13 ഈ ജനിക്കുന്ന, രക്തത്തിൽ, ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടം ഓഫ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ.
1:14 വചനം ജഡമായി തീർന്നു, അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച, ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ്സ് കണ്ടു, പിതാവിന്റെ നിന്ന് ഒരു ഏകജാതപുത്രൻ പുത്രനും എന്നപോലെ മഹത്വം, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞ.
1:15 ജോൺ അവനെ സാക്ഷ്യം പ്രദാനം, അവൻ നിലവിളിക്കുന്നു, എന്നു: "ഇത് ഞാൻ അവരോടു കുറിച്ച് ഒന്നാണ്: 'അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ എന്നതാണ്, എനിക്കു മുമ്പായി സ്ഥാപിച്ചു, അവൻ എന്റെ മുമ്പാകെ നിലനിന്നിരുന്നു കാരണം. ''
1:16 അവന്റെ നിറവിൽ നിന്നും, നമുക്കു എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പോലും കൃപ.
1:17 ന്യായപ്രമാണം മോശെ ആയാലും ലഭിച്ചു, കൃപയും സത്യവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വന്നു.
1:18 ദൈവത്തെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടു; ഏകജാതനായ പുത്രൻ, പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ആരാണ്, അവൻ തന്നെയും വിശേഷിപ്പിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
1:19 എന്നാൽ ഈ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യമോ, യെഹൂദന്മാർ യെരൂശലേമിൽ നിന്നു അവനോടു പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും അയച്ചപ്പോൾ, അവർ അവനെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ, "നിങ്ങൾ ആരാണ്?"
1:20 അവൻ അതു സമ്മതിക്കുകയും അത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല; അവൻ ചെയ്ത സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു: "ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല എന്നു."
1:21 അവർ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു: "അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നു? നീ ഏലീയാവോ?"അവൻ പറഞ്ഞു, "" ഞാൻ. അല്ല എന്നു "ഒരു പ്രവാചകന്റെ?"അവൻ ഉത്തരം, "നമ്പർ"
1:22 അതുകൊണ്ടു, അവർ അവനോടു: "നിങ്ങൾ ആരാണ്, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോടു ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നു അങ്ങനെ? നിങ്ങൾ തന്നേ എന്തു പറയുന്നു??"
1:23 അവന് പറഞ്ഞു, "ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ശബ്ദം വിളിച്ചു പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെ,'വെറും പ്രവാചകൻ യെശയ്യാവു പറഞ്ഞു. "
1:24 എന്നാൽ അയക്കപ്പെട്ട ചിലർ പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു.
1:25 അവർ അവനെ ചോദ്യം അവനോടു പറഞ്ഞു, "നീ എന്താ സ്നാനം എന്തു, നീ ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ, , അല്ലാതെ ഏലീയാവു, , അല്ലാതെ നബിയുടെ?"
1:26 യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഉത്തരം: "ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത.
1:27 അതേ എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന തന്നേ, എനിക്കു മുമ്പായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, ചെരിപ്പിന്റെ ഞാൻ വാറു യോഗ്യൻ അല്ല എന്നു മഞ്ഞബോര്ഡ്. "
1:28 ഇതു ബേഥാന്യയിൽ സംഭവിച്ചു, യോർദ്ദാന്നക്കരെ, യോഹന്നാൻ സ്നാനം എവിടെ.
1:29 അടുത്ത ദിവസം, യേശു തന്റെ വരുന്നതു കണ്ടു, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന അദ്ദേഹം.
1:30 ഇത് ഞാൻ അവരോടു കുറിച്ച് ഒന്നാണ്, 'എന്നെ ഒരു പുരുഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നു ശേഷം, എനിക്കു മുമ്പായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, അവൻ എന്റെ മുമ്പാകെ നിലനിന്നിരുന്നു കാരണം. '
1:31 ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കാരണവുമുണ്ട്: യിസ്രായേലിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു അങ്ങനെ. "
1:32 യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ അർപ്പിച്ചു, എന്നു: "ഞാൻ ഒരു പ്രാവുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു എന്ന; അവൻ അതിന്മേൽ നിലകൊണ്ടു.
1:33 ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു: 'അവൻ ആരുടെ മേൽ ആത്മാവു തന്റെ മേൽ വരുന്നതും ബാക്കി കാണും എന്നു, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു സ്നാനം ആർ ഒന്നാണ്. '
1:34 ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു: ഈ ഒരു ദൈവപുത്രൻ എന്നു. "
1:35 വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം, യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ.
1:36 കടന്നുപോകുന്ന യേശുവിനെ കാൺകെ കയറുകയോ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. "
1:37 ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു.
1:38 അപ്പോൾ യേശു, തിരിഞ്ഞു അവനെ താഴെ അവരെ കണ്ടിട്ടു, അവരോട് പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ എന്തു അന്വേഷിക്കുന്നു?"അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു, "റബ്ബീ (ഏത് വിവർത്തനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അധ്യാപകൻ), നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു?"
1:39 അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു, "വന്നു കാണുക." അവർ പോയി അവൻ വസിക്കുന്ന ഇടം കണ്ടു, അവർ അന്നു അവനോടുകൂടെ താമസിച്ചു. ഇപ്പോൾ പത്താം നേരം ആയിരുന്നു.
1:40 അന്ത്രെയാസ്, ശിമോൻ പത്രോസ് സഹോദരനായ, ജോൺ നിന്ന് അവനെ കുറിച്ച് കേട്ട രണ്ടു ഒരാളായിരുന്നു അവനെ അനുഗമിച്ചു.
1:41 ആദ്യം, തന്റെ സഹോദരനായ കണ്ടെത്തി, അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ മിശിഹായെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു," (ക്രിസ്തു എന്നാണ് ഏത്).
1:42 അവനെ യേശുവിന്റെ അവനെ നയിച്ചു. പിന്നെ യേശു, അവനെ ജൈവസാന്നിധ്യത്തിന്, പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ ശിമോൻ ആകുന്നു, യോഹന്നാന്റെ മകനായ. നിങ്ങൾ പേരാകും എന്നു പറഞ്ഞു;," (പത്രോസ് എന്നാണ് ഏത്).
1:43 അടുത്ത ദിവസം, ഗലീലെക്കു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടെത്തി. യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു, "എന്നെ പിന്തുടരുക."
1:44 ഇപ്പോൾ കേഫാ ആയിരുന്നു, അന്ത്രയോസ് പത്രൊസിൻറെയും നഗരം.
1:45 ഫിലിപ്പോസ് നഥനയേലിനെ കണ്ടു, അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ മോശെ നിയമം പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതി ഇവൻ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു: യേശു, ജോസഫ് മകൻ, നസറെത്തിൽനിന്ന്. "
1:46 നഥനയേൽ അവനോടു പറഞ്ഞു, "നല്ല എന്തും നസറെത്തിൽനിന്ന് കഴിയുമോ?"ഫിലിപ്പോസ് അവനോടു പറഞ്ഞു, "വന്നു കാണുക."
1:47 യേശു നഥനയേൽ തന്റെ നേരെ വരുന്നതു കണ്ട്, അവൻ തന്റെ ചുറ്റും പറഞ്ഞു, "ഇതാ, കപടം സത്യമായും ഇല്ല യിസ്രായേല്യൻ ആരുടെ ഒരു. "
1:48 നഥനയേൽ അവനോടു, "നീ എന്നെ അറിയാം എവിടെനിന്നു?"യേശു പ്രതികരിച്ചു അവനെ പറഞ്ഞു, "നിന്നെ വിളിക്കുംമുമ്പെ, നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു."
1:49 നഥനയേൽ അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: "റബ്ബീ, നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രൻ. നിങ്ങൾ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവു. "
1:50 യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്നു നിന്നോടു പറകകൊണ്ടു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും. ഇതിനെക്കാൾ വലിയതു, നിങ്ങളെ കാണും. "
1:51 അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, "ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തുറന്നു കാണും എന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ മനുഷ്യ പുത്രൻ മേൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും. "