വിളിയുടെ 8 ജോൺ

ജോൺ 8

8:1 യേശുവോ ഒലീവ് മലയിലേക്കു തുടർന്നു.
8:2 അതികാലത്തു, അവൻ പിന്നെയും ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു; ജനം ഒക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഇരുന്നുകൊണ്ടു, അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.
8:3 ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട്, അവർ അവരെ മുന്നിൽ അവളെ നിന്നു.
8:4 അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു: "ടീച്ചർ, ഈ സ്ത്രീയെ വെറും വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട.
8:5 അമ്മാവിയമ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയേണം എന്നു മോശെ ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു, നീ എന്ത് പറയുന്നു?"
8:6 എന്നാൽ അവർ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവനെ കുറ്റം സാധിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ. യേശു കുനിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ വിരൽകൊണ്ടു എഴുതി.
8:7 തുടർന്ന്, അവർ അവനെ ചോദ്യം കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ സന്ദർഭം, അവൻ നിവിർന്നുനിന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു, "നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ ആദ്യമായി ഇടുന്നവർ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ."
8:8 പിന്നെയും താഴേക്ക് കുഴയുന്ന, അവൻ ഭൂമിയിൽ എഴുതി.
8:9 എന്നാൽ ഈ കേട്ടപ്പോഴത്തെ, അവർ പോയി, ഒന്നൊന്നായി, മൂത്ത ആരംഭിക്കുന്ന. യേശു മാത്രവും ശേഷിച്ചു, സ്ത്രീ അവനോടു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്.
8:10 അപ്പോൾ യേശു, തന്നെത്താൻ കലഹം, അവളോടു പറഞ്ഞു: "സ്ത്രീയേ, നിങ്ങൾ പ്രതി എവിടെ പോയവരായി? ആരും നിങ്ങളെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു?"
8:11 അവൾ പറഞ്ഞു, "ആരുമില്ല, കർത്താവേ. "അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു: "ഞാനും നിനക്കു കുറ്റം. ഗോ, ഇപ്പോൾ ഇനി പാപം പാടില്ല. "
8:12 യേശു പിന്നെയും അവരോടു സംസാരിച്ചു, എന്നു: "ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ഇല്ല, ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകും. "
8:13 ഇങ്ങനെ പരീശന്മാർ അവനോടു, "നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ; നിന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല. "
8:14 യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: "ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോലും, എന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു, ഞാൻ എവിടെ നിന്നു വന്നു എന്നും ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഞാൻ അറിയുന്നു.
8:15 നിങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം വിധിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല.
8:16 ഞാൻ വിധിച്ചാലും വരുമ്പോൾ, എന്റെ വിധി സത്യമാകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ അല്ല, എന്നാൽ അതു എന്നെ അയച്ച ഞാനും അവനും ആണ്: അച്ഛൻ.
8:17 അതു രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
8:18 ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പ്രദാനം ഒരാൾ ആകുന്നു, എന്നെ അയച്ച പിതാവും എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. "
8:19 അതുകൊണ്ടു, അവർ അവനോടു, "നിങ്ങളുടെ പിതാവു എവിടെ?"യേശു ഉത്തരം: "എന്നെ ആകട്ടെ അറിയുന്നില്ല, എന്റെ പിതാവു. നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു. "
8:20 യേശു ട്രഷറിയിൽ ഈ വാക്കുകൾ അവരോടു, ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത്. ആർക്കും അവനെ പിടിച്ചശേഷം, അവന്റെ നാഴിക അതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലായ്കകൊണ്ടു.
8:21 അതുകൊണ്ടു, യേശു അവരോടു വീണ്ടും സംസാരിച്ചു: "ഞാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും;. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും. ഞാൻ പോകുന്ന, നിങ്ങൾ പോകാൻ കഴിയില്ല. "
8:22 അങ്ങനെ യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു, 'അവൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നോ, അവൻ പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ പോകുന്ന, നിങ്ങൾ പോകാൻ കഴിയാതെ?''
8:23 പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ താഴെ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഞാൻ മീതെ ആകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അല്ല എന്നു.
8:24 അതുകൊണ്ടു, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു വിശ്വസിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും. "
8:25 അങ്ങനെ അവർ അവനോടു, "നിങ്ങൾ ആരാണ്?"യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു: "ആരംഭം, ഞാനും നിങ്ങൾക്കു സംസാരിക്കുന്ന.
8:26 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കുറിച്ച് ന്യായാധിപൻ പറയുന്നു വളരെ ഉണ്ടു. എന്നാൽ എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാൻ ആകുന്നു. ഞാൻ അവനോടു കേട്ടതു എന്തു, ഈ ഞാൻ ലോകത്തോടു ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്നു. "
8:27 അവർ തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
8:28 അങ്ങനെ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു: "മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തുന്നു എപ്പോഴാണ്, പിന്നെ ഞാന് തിരിച്ചറിയണം എന്നു, ഞാൻ സ്വയമായിട്ടു ഒന്നും ചെയ്യുന്ന, പിതാവു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പോലെ, അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു.
8:29 എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടു കൂടെ ആണ്, അവൻ എന്നെ ഏകനായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും തനിക്കു ബോധിച്ച എന്തു വേണ്ടി. "
8:30 അവൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ചെയ്തു, പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
8:31 അതുകൊണ്ടു, യേശു തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യെഹൂദന്മാരോടു പറഞ്ഞു: "എൻറെ വചനത്തിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകും.
8:32 നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും. "
8:33 അവർ ഉത്തരം: "ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹീം സന്താനം, ഞങ്ങൾ ഒരു അടിമ ഒരിക്കലും ആർക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്നതു എങ്ങനെ, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാർ നിർത്തേണം?''
8:34 യേശു അവരോട് ഉത്തരം: "ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, പാപം ആ എല്ലാം പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ്.
8:35 ഇപ്പോൾ അടിമ അനശ്വരം വീട്ടിന്നകത്തു താമസിച്ചു ഇല്ല. എങ്കിലും പുത്രൻ നിത്യത കുടികൊള്ളും.
8:36 അതുകൊണ്ടു, പുത്രൻ മോചിപ്പിച്ച് എങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രർ ആകും.
8:37 നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിൻറെ മക്കൾ എന്നു അറിയുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ തേടുന്നത്, എന്റെ വചനത്തിന്നു നിങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം.
8:38 ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോടു കേട്ടിട്ടുള്ളതു എന്തു. "
8:39 അവർ പ്രതികരിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു, "അബ്രാഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവു." യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ അബ്രാഹാമിന്റെ മക്കൾ എങ്കിൽ, അപ്പോൾ അബ്രാഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.
8:40 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ തേടുന്നത്, സത്യം നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായ, ഞാൻ ദൈവത്തോടു കേട്ടിട്ടുള്ള. ഈ അബ്രാഹാമിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അല്ല.
8:41 നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. "അതുകൊണ്ടു, അവർ അവനോടു: "ഞങ്ങൾ പരസംഗത്താൽ നിന്നു ജനിച്ചവരല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പനും: ദൈവം. "
8:42 അനന്തരം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു: "ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതാവു എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു. ഞാൻ സ്വയമായി വന്നതല്ല നേടിയതു, അവൻ എന്നെ അയച്ചതാകുന്നു.
8:43 എന്റെ ഭാഷണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ? എന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ എന്നതാണു കാരണം.
8:44 നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മക്കൾ, പിശാച്. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള. അവൻ ആദിമുതൽ കൊലപാതകിയാണ്. അവൻ സത്യത്തിൽ നിലക്കും ചെയ്തില്ല, സത്യം അവനിൽ ഇല്ല കാരണം. അവൻ ഭോഷകു പറയുമ്പോൾ, അവൻ തന്റെ സ്വന്തം സ്വയം നിന്ന് അതു സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കള്ളം വേണ്ടി, നുണയുടെ പിതാവുമാണ്.
8:45 എന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
8:46 നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ചു ബോധം കഴിയും? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല?
8:47 ദൈവത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കേള്ക്കുന്നുണ്ടോ?: നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കാരണം. "
8:48 അതുകൊണ്ടു, യെഹൂദന്മാർ പ്രതികരിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു ശമര്യൻ പറയുന്നതു ശരിയല്ല തന്നെയാണോ, നിങ്ങൾ ഭൂതം ഉണ്ടു?"
8:49 യേശു പ്രതികരിച്ചു: "ഞാൻ ഭൂതം ഇല്ല. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നു.
8:50 ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; ഞാന്. അന്വേഷിക്കയും വിധിക്കയും ആരുമില്ല.
8:51 ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചു എങ്കിൽ, അവൻ നിത്യതയിൽ മരണം കാണുകയില്ല. "
8:52 അതുകൊണ്ടു, യെഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു: "ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു അറിയുന്നു. അബ്രാഹാം മരിച്ചുപോയി, പ്രവാചകന്മാരും; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്നു, 'ആരെങ്കിലും എന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചു പക്ഷം, അവൻ നിത്യതയിൽ മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു. '
8:53 നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം വലിയവനോ, ആർ മരിച്ചുപോയി? പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാത്ത?"
8:54 യേശു പ്രതികരിച്ചു: "ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ, എന്റെ മഹത്വം ഏതുമില്ല. അതു എന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതു എന്റെ പിതാവു ആകുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നു.
8:55 എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു. ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ, ഇനി നിനക്കു ഞാൻ ആയിരിക്കുമെന്നും, നുണയനും. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു, ഞാൻ അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കയും.
8:56 അബ്രാഹാം, നിങ്ങളുടെ പിതാവ്, എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ അതു കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. "
8:57 അങ്ങനെ യെഹൂദന്മാർ അവനോടു പറഞ്ഞു, "നിനക്കു അമ്പതു എത്തിച്ചേർന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ അബ്രാഹാമിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു?"
8:58 യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, "ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, അബ്രാഹാം മുമ്പെ, ഞാൻ."
8:59 അതുകൊണ്ടു, അവർ അവനെ കല്ലു എടുത്തു. യേശു മറഞ്ഞു, അവൻ ദൈവാലയം വിട്ടു.