വിളിയുടെ 1 മർക്കോസ്

മർക്കോസ് 1

1:1 യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം തുടക്കം, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ.
1:2 അത് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ തയ്യാറാക്കും പോലെ: "ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പായി എന്റെ ദൂതനെ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വഴി ഒരുക്കും.
1:3 ശബ്ദം മരുഭൂമിയിൽ പലരിൽ: കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ; അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ. "
1:4 ജോൺ മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു, മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു, പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നായി നിലയിൽ.
1:5 എന്നാൽ യെഹൂദ്യയില് ഒക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ പുറപ്പെട്ടു യെരൂശലേമിൽ എല്ലാവരും, അവർ യോർദ്ദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു, പാപങ്ങളെ ഏറ്റു.
1:6 യോഹന്നാനോ ഒട്ടക രോമംകൊണ്ടുള്ള അവന്റെ അരയിൽ തോൽ ബെൽറ്റ് ധരിച്ചു. വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും തിന്നു.
1:7 അവൻ പ്രസംഗിച്ചു, എന്നു: "എന്നെ എന്റെ പിന്നാലെ തോല്പിക്കും. ഞാൻ അവന്റെ ഷൂ മഞ്ഞബോര്ഡ് ഇറങ്ങി എത്താൻ വാറു യോഗ്യനല്ല എന്നു.
1:8 ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം. എന്നാൽ, അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം ഏല്പിക്കും. "
1:9 അതു സംഭവിച്ചു, ആ കാലത്തു, യേശു ഗലീലയിലെ നസറെത്തിൽ എത്തിയത്. അവൻ ജോർദാൻ ൽ ജോൺ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു.
1:10 ഉടനെ, വെള്ളം കയറുന്നതും മേൽ, ആകാശം കണ്ടു ആത്മാവു, പറന്നുപോയി, അവരോഹണം, അവനോടുകൂടെ ശേഷിക്കുന്ന.
1:11 ഉടനെ ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു നാദം: "നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ; നിങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു. "
1:12 അനന്തരം ആത്മാവു മരുഭൂമിയിലേക്കു അവനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ.
1:13 അവൻ നാല്പതു പകലും നാല്പതു മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നു. അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ചെയ്തു. അവൻ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.
1:14 അപ്പോൾ, ജോൺ കൈമാറി ശേഷം, യേശു ഗലീലെക്കു പോയി, ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു,
1:15 എന്നു: "കാലം നിവൃത്തി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തു. മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ. "
1:16 ഗലീലക്കടലരികെ കരയിൽ കടന്നുപോകുന്നു, ശീമോനും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസും, കടലിൽ വല വീശുന്നതു, മീൻ വേണ്ടി.
1:17 യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു, എന്റെ പിന്നാലെ "വരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. "
1:18 ഉടനെ വല ഉപേക്ഷിച്ച്, അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു.
1:19 അവിടെ നിന്നു അല്പം വഴികൾ തുടരാന്, ചെന്നപ്പോൾ സെബെദിയുടെ മകനായ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാൻ കണ്ടു, അവർ ഒരു വള്ളത്തിൽ വല നന്നാക്കുന്നതു ചെയ്തു.
1:20 ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചു. അവന്റെ കർഷകനെ പടകിൽ ഇരുന്നു അപ്പനായ പിന്നിൽ വിട്ടു, അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു.
1:21 അവർ കഫർന്നഹൂമിൽ ചെന്നു. പിന്നെ ശബ്ബത്തുകളിലും വൈദ്യസഹായം പള്ളിയിൽ ചെന്നു, അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.
1:22 അവർ അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ മേൽ വിസ്മയിച്ചു. അവൻ അധികാരം ഒന്നു അവരെ ഉപദേശിച്ചതു, ശാസ്ത്രിമാരും ഇഷ്ടമല്ല.
1:23 അവരുടെ പള്ളിയിൽ, അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ നിലവിളിച്ചു,
1:24 എന്നു: "നിങ്ങൾക്ക് നാം എന്തൊക്കെ, നസറായനായ യേശു? ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുവോ? നീ ആരാണെന്നു എനിക്കറിയാം: ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ. "
1:25 യേശു അവനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, എന്നു, "നിശബ്ദത പാലിക്കുക, മനുഷ്യനെയും വിട്ടുമാറുക. "
1:26 അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവു, അവനെ ഇഴെച്ചു, ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, അവനെ വിട്ടുമാറി.
1:27 എല്ലാവരും അവർ തമ്മിൽ ചോദിച്ചതിൽ അങ്ങനെ വിസ്മയിച്ചു, എന്നു: "ഇത് എന്താണ്? ഈ പുതിയ ഉപദേശം എന്താണ്? അവന് അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കല്പിക്കുന്നു, അവ അനുസരിക്കുകയും. "
1:28 അവന്റെ ശ്രുതി വേഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു, ഗലീലയിലെ മുഴുവൻ ഭാഗവും മുഴുവൻ.
1:29 വഴിയെ പള്ളിയിൽനിന്നു പോയ ശേഷം, ശിമോന്റെയും അന്ത്രെയാസിന്റെയും വീട്ടിൽ ചെന്നു, യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും.
1:30 എന്നാൽ അമ്മായിയമ്മ സൈമൺ ഒരു പനി ദോഷം കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോഴതാ അവർ അവളെക്കുറിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ.
1:31 അവളുടെ അടുത്തു ഡ്രോയിംഗ്, അവൻ അവളെ എഴുന്നേല്പിച്ചു, ബാലേ. പനി അവളെ വിട്ടുമാറി, അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.
1:32 അപ്പോൾ, വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ, ശേഷം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചശേഷം, അവർ അവിടെ അവന്നും .ഇദ്ദേഹം എല്ലാം ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടു.
1:33 മുഴുവൻ പട്ടണം വാതിൽക്കൽ വന്നു കൂടിയിരുന്നു.
1:34 അവൻ രോഗങ്ങളെ ബാധിച്ചവരും പല സൌഖ്യം. അവൻ വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും, എങ്കിലും അവൻ സംസാരിപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല തന്നെ, അവനെ അറികകൊണ്ടു.
1:35 എന്നാൽ വളരെ ഇടവിടാതെ, പോയ, അവൻ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തു പുറപ്പെട്ടു, അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
1:36 ശിമോൻ, അവനെ കൂടെയുള്ളവർക്കും, അവന്റെ പിന്നാലെ.
1:37 അവർ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ, അവർ അവനോടു, "എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾ തേടുന്നത്."
1:38 പിന്നെ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: "നമുക്ക് അയൽ നഗരങ്ങളിൽ പോകാം, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന്നു അങ്ങനെ. തീർച്ചയായും, ഞാൻ വന്ന ഈ കാരണത്താൽ ആയിരുന്നു. "
1:39 അവൻ അവരുടെ പള്ളികളിൽ ചെന്നു പ്രസംഗിക്കയും, ഗലീല എല്ലാ എങ്ങും, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും.
1:40 ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്നു, അവനെ ഭിക്ഷാടനം. മുട്ടുകുത്തി, അവൻ അവനോടു, "നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും ആകുന്നു. "
1:41 അപ്പോൾ യേശു, അവനെ ആദരിക്കും എടുക്കൽ, കൈ നീട്ടി. പിന്നെ ആര്, അവൻ അവനോടു: "എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ശുദ്ധീകരണം. "
1:42 അവൻ അരുളിച്ചെയ്തശേഷം, ഉടനെ കുഷ്ഠം വിട്ടുമാറി, അവൻ ശുദ്ധമായി.
1:43 അവൻ അവനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, അവൻ വൈദ്യസഹായം അവനെ അയച്ചു.
1:44 അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ ആരോടും അതിൽ കാണുക. എന്നാൽ ഉയർന്ന പോയി നിന്നെത്തന്നേ പുരോഹിതന്നു കാണിച്ചു, മോശെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഓഫർ, അവർക്ക് സാക്ഷ്യമായി. "
1:45 എന്നാൽ വിട്ടു, അവൻ പ്രസംഗിച്ചു വചനം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തുടങ്ങി, ഇനി പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ, എന്നാൽ പുറത്ത് തുടരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ. അവർ ഏതു ദിശയിൽ നിന്ന് അവനെ കൂടിയിരുന്ന.