എസ്രാ

എസ്രാ 1

1:1 കോരെശ്രാജാവിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്, കർത്താവായ സൈറസ് ആത്മാവു ഇളക്കി, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്, യിരെമ്യാമുഖാന്തരം യഹോവയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു ആ. അവൻ ഒരു ശബ്ദം അയച്ചു, തന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യം മുഴുവൻ, കൂടാതെ രേഖാമൂലം, എന്നു:
1:2 "അങ്ങനെ സൈറസ് പറയുന്നു, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്: ദൈവം, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവം, എനിക്കു ഭൂമിയിലെ സകലരാജ്യങ്ങളെയും തന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ തന്നെയും യെരൂശലേമിൽ അവന്നു ഒരു ആലയം പണിയേണ്ടതിന്നു എന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകി, ഏത് യെഹൂദ്യയിൽ ആണ്.
1:3 നിങ്ങളിൽ തന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആണ്? അവന്റെ ദൈവം അവനോടു കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. യെരൂശലേമിലേക്കു കയറിനോക്കട്ടെ, ഏത് യെഹൂദ്യയിൽ ആണ്, അവനെ യഹോവയുടെ ആലയം പണിവാന്, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ. അവൻ യെരൂശലേമിലെ ദൈവം ആണ്.
1:4 എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ചെയ്യട്ടെ, അവർ തത്സമയ വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, അവനെ സഹായിക്കാൻ, അവന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു ഓരോ മനുഷ്യൻ, വെള്ളിയും പൊന്നും, ചരക്കുകളുടെയും കന്നുകാലികളെ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം സ്വമേധയാ വാഗ്ദാനം ഏതു കൂടാതെ, യെരൂശലേമിലെ ആണ്. "
1:5 എന്നാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ നേതാക്കൾ യെഹൂദയിൽനിന്നു ബെന്യാമീൻ നിന്ന്, പുരോഹിതന്മാരും, ലേവ്യരും, ആത്മാവിൽ ദൈവം ഇളകി എല്ലാ ആ, എഴുന്നേറ്റു, അവർ യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും കയറും വേണ്ടി, യെരൂശലേമിനോടു ആയിരുന്നു.
1:6 എല്ലാ ചുറ്റും വെള്ളിയും പൊന്നും ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൾ സഹായത്തോടെ കൂട്ടരെ, സാധനങ്ങളും കന്നുകാലികളെ, ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അവർ സ്വതന്ത്രമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എല്ലാം പുറമെ.
1:7 അതുപോലെതന്നെ, king Cyrus offered the vessels of the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar had taken from Jerusalem and had placed in the temple of his god.
1:8 Now Cyrus, king of Persia, offered these by the hand of Mithredath, the son of the treasurer, and he counted these out to Sheshbazzar, the leader of Judah.
1:9 ഈ അവയുടെ എണ്ണം: thirty gold bowls, one thousand silver bowls, twenty-nine knives, thirty gold cups,
1:10 four hundred ten of a second kind of silver cup, one thousand other vessels.
1:11 All the vessels of gold and silver were five thousand four hundred. Sheshbazzar brought all these, with those who ascended from the transmigration of Babylon, യെരൂശലേമിലേക്കു.

എസ്രാ 2

2:1 Now these are the sons of the province, who ascended from the captivity, നെബൂഖദ്നേസർ, ബാബേൽരാജാവു, had transferred to Babylon, and who were returned to Jerusalem and to Judah, ഓരോരുത്തരും പട്ടണത്തിലേക്കു.
2:2 അവർ സെരുബ്ബാബേലിനോടുകൂടെ എത്തി, യേശുവ, നെഹെമ്യാവു, സെരായാവെയും, Reelaiah, മൊർദ്ദെഖായി, ബില്ശന്, Mispar, ബിഗ്വായുടെ, ധർമ്മാദ്ധ്യക്ഷനായ, ബാനാ. യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം:
2:3 പരോശിന്റെ മക്കൾ, രണ്ടായിരം നൂറു എഴുപതു-രണ്ട്.
2:4 ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കൾ, മുന്നൂറ് എഴുപതു-രണ്ട്.
2:5 ആരഹിന്റെ മക്കൾ, seven hundred seventy-five.
2:6 The sons of Pahath-moab, of the sons of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred twelve.
2:7 ഏലാമിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ, ആയിരം ഇരുനൂറ്റമ്പതു-നാലു.
2:8 സത്ഥൂവിന്റെ മക്കൾ, nine hundred forty-five.
2:9 സക്കായിയുടെ മക്കൾ, എഴുനൂറു അറുപതു.
2:10 The sons of Bani, അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ടു.
2:11 ബേബായിയുടെ പുത്രന്മാർ, six hundred twenty-three.
2:12 അസാദിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ, one thousand two hundred twenty-two.
2:13 അദോനീക്കാമിന്റെ മക്കൾ, six hundred sixty-six.
2:14 ബിഗ്വായിയുടെ മക്കൾ, two thousand fifty-six.
2:15 ആദീന്റെ പുത്രന്മാരിൽ, four hundred fifty-four.
2:16 ആതേരിന്റെ മക്കൾ, who were of Hezekiah, തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട്.
2:17 ബേസായിയുടെ മക്കൾ, three hundred twenty-three.
2:18 The sons of Jorah, നൂറ് പന്ത്രണ്ടു.
2:19 ഹാശൂമിന്റെ മക്കൾ, two hundred twenty-three.
2:20 The sons of Gibbar, തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച്.
2:21 The sons of Bethlehem, നൂറ്റിരുപതു-മൂന്നു.
2:22 The men of Netophah, fifty-six.
2:23 അനാഥോത്തുകാരെക്കുറിച്ചു, നൂറു ഇരുപത്തെട്ടു.
2:24 The sons of Azmaveth, നാല്പത്തിരണ്ടു.
2:25 The sons of Kiriatharim, കെഫീരാ, ബെയെരോത്ത്, എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തി-മൂന്നു.
2:26 The sons of Ramah and Geba, അറുനൂറു ഇരുപത്തൊന്നു.
2:27 മിഛ്മസ് പുരുഷന്മാരുടെ, നൂറ്റിരുപതു-രണ്ട്.
2:28 ബെഥേൽ പട്ടണക്കാരെ, two hundred twenty-three.
2:29 The sons of Nebo, അൻപത്തിരണ്ട്.
2:30 The sons of Magbish, one hundred fifty-six.
2:31 The sons of the other Elam, one thousand two hundred fifty-five.
2:32 ഹാരീമിന്റെ മക്കൾ, മുന്നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ടു.
2:33 ലോദിലും പുത്രന്മാർ, ഹദീദ്, ലോദിലും, seven hundred twenty-five.
2:34 യെരീഹോവിൽ പുത്രന്മാർ, മുന്നൂറ് നാല്പത്തഞ്ചു.
2:35 സെനഅഹ് പുത്രന്മാർ, three thousand six hundred thirty.
2:36 പുരോഹിതന്മാർ: the sons of Jedaiah of the house of Jeshua, തൊള്ളായിരം എഴുപതു-മൂന്നു.
2:37 ഇമ്മേരിന്റെ മക്കൾ, ആയിരം അമ്പത്തിരണ്ടു.
2:38 പശ്ഹൂരിന്റെ മക്കൾ, ആയിരത്തി ഇരുനൂറു നാല്പതു-ഏഴ്.
2:39 ഹാരീമിന്റെ മക്കൾ, one thousand seventeen.
2:40 ലേവ്യർ: യേശുവയുടെയും കദ്മീയേലിന്റെയും മക്കൾ, of the sons of Hodaviah, എഴുപത്തി നാല്.
2:41 സംഗീതക്കാരും: ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരായ, നൂറു ഇരുപത്തെട്ടു.
2:42 The sons of the gatekeepers: ശല്ലൂമിന്റെ മക്കൾ, ആതേരിന്റെ മക്കൾ, തൽമോന്റെ മക്കൾ, അക്കൂബിന്റെ മക്കൾ, ഹതീതയുടെ മക്കൾ, ശോബായിയുടെ മക്കൾ: altogether one hundred thirty-nine.
2:43 ക്ഷേത്രം ദാസന്മാർ: ഹസൂഫയുടെ മക്കൾ, ഹസൂഫയുടെ മക്കൾ, തബ്ബായോത്തിന്റെ മക്കൾ,
2:44 കേരോസിന്റെ മക്കൾ, സീയാഹയുടെ മക്കൾ, പാദോന്റെ മക്കൾ,
2:45 ലെബാനയുടെ മക്കൾ, ഹഗാബയുടെ മക്കൾ, അക്കൂബിന്റെ മക്കൾ,
2:46 the sons of Hagab, the sons of Shamlai, ഹാനാന്റെ മക്കൾ,
2:47 ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കൾ, ഗാഹരിന്റെ മക്കൾ, ഗഹരിന്റെ മക്കൾ,
2:48 രെസീന്റെ മക്കൾ, നെക്കോദയുടെ മക്കൾ, ഗസ്സാമിന്റെ മക്കൾ,
2:49 ഉസ്സയുടെ മക്കൾ, പാസേഹയുടെ മക്കൾ, ബേസായിയുടെ മക്കൾ,
2:50 the sons of Asnah, മെയൂന്യരുടെ മക്കൾ, അസ്നയുടെ മക്കൾ,
2:51 ബക്ക്ബൂക്കിന്റെ മക്കൾ, ഹക്കൂഫയുടെ മക്കൾ, ഹർഹൂരിന്റെ മക്കൾ,
2:52 ബസ്ളൂത്തിന്റെ മക്കൾ, മെഹീദയുടെ മക്കൾ, ഹർഷൻ പുത്രന്മാർ,
2:53 ബർക്കോസിന്റെ മക്കൾ, സീസെരയുടെ മക്കൾ, തെമഹ് പുത്രന്മാർ,
2:54 തേമഹിന്റെ മക്കൾ, ഹതീഫയുടെ മക്കൾ;
2:55 the sons of the servants of Solomon, സോതായിയുടെ മക്കൾ, പെരൂദയുടെ മക്കൾ, the sons of Peruda,
2:56 യാലയുടെ മക്കൾ, ദർക്കോന്റെ മക്കൾ, ഗിദ്ദേലിന്റെ മക്കൾ,
2:57 ശെഫത്യാവിന്റെ മക്കൾ, ഹത്തീലിന്റെ മക്കൾ, ഹസ്സെബയീമിന്റെ മക്കൾ, who were of Hazzebaim, the sons of Ami:
2:58 all the temple servants and the sons of the servants of Solomon, മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറു-രണ്ട്.
2:59 And these were the ones who ascended from Telmelah, തെഌര്ശ്, കെരൂബ്, and Addan, കൂടുതൽ. And they were not able to indicate the house of their fathers and their offspring, അവർ യിസ്രായേല്യർ തന്നേയോ:
2:60 The sons of Delaiah, തോബീയാവിന്റെ മക്കള്, നെക്കോദയുടെ മക്കൾ, അറുനൂറു അമ്പത്തിരണ്ടു.
2:61 And from the sons of the priests: ഹോബയുടെ മക്കൾ, ഹക്കോസിന്റെ മക്കൾ, ബർസില്ലായിയുടെ മക്കൾക്കു, ബർസില്ലായിയുടെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ഗിലെയാദ്യനായ, and who were called by their name.
2:62 These sought the writing of their genealogy, അവർ അത് കണ്ടെത്താൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ അവർ പൌരോഹിത്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
2:63 എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ അവർ അതിവിശുദ്ധം വിശുദ്ധ നിന്ന് ഭക്ഷണം എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു, until there would arise a priest, learned and perfect.
2:64 The entire multitude joined together was forty-two thousand three hundred sixty,
2:65 not including their men and women servants, of whom there were seven thousand three hundred thirty-seven. And among these were singing men and singing women, two hundred.
2:66 അവരുടെ കുതിരകൾ എഴുനൂറു മുപ്പതു-ഉണ്ടായിരുന്നു; their mules were two hundred forty-five;
2:67 their camels were four hundred thirty-five; അവരുടെ കഴുത ആറു ആയിരത്തെഴുനൂറു ഉണ്ടായിരുന്നു.
2:68 And some of the leaders among the fathers, when they entered into the temple of the Lord, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്, freely offered some of these to the house of God, in order to construct it in its location.
2:69 They gave to the expenses of the work in accord with their ability: sixty-one thousand gold coins, five thousand silver minas, and one hundred priestly vestments.
2:70 അതുകൊണ്ടു, പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും, and some of the people, ഒപ്പം സകലസംഗീതക്കാരും, വാതില്കാവല്ക്കാരും, and the temple servants lived in their cities, and all of Israel lived in their cities.

എസ്രാ 3

3:1 And now the seventh month had arrived, and the sons of Israel were in their cities. അപ്പോൾ, the people were gathered together, ഏകമനസ്സോടെ, യെരൂശലേമിൽ.
3:2 And Jeshua, യോസാദാക്കിന്റെ മകനായ, rose up with his brothers, പുരോഹിതന്മാർ. And Zerubbabel, ശെയല്തീയേലിന്റെ മകനായ, rose up with his brothers. And they built the altar of the God of Israel, so that they might offer holocausts upon it, മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ, ദൈവപുരുഷൻ.
3:3 Now they set the altar of God upon its bases, while keeping the people of all the surrounding lands away from it. And they offered upon it a holocaust to the Lord, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും.
3:4 And they kept the solemnity of tabernacles, എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ, and the holocaust of each day in order, according to the precept, the work of each day in its time.
3:5 And after these, they offered the continual holocaust, as much on the new moons as on all the solemnities of the Lord that were consecrated, and on all those when a voluntary gift was offered to the Lord.
3:6 From the first day of the seventh month, they began to offer holocausts to the Lord. But the temple of God had not yet been founded.
3:7 And so they gave money to those who cut and laid stones. അതേപോലെ, they gave food, and drink, and oil to the Sidonians and the Tyrians, so that they would bring cedar wood, from Lebanon to the sea at Joppa, in accord with what had been commanded of them by Cyrus, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്.
3:8 അപ്പോൾ, in the second year of their advent to the temple of God in Jerusalem, രണ്ടാം മാസം, സെരുബ്ബാബേലും, ശെയല്തീയേലിന്റെ മകനായ, യേശുവ, യോസാദാക്കിന്റെ മകനായ, and the remainder of their brothers, പുരോഹിതന്മാർ, ലേവ്യരും, and all who had arrived from the captivity to Jerusalem, began, and they appointed Levites, from twenty years and over, to hasten the work of the Lord.
3:9 And Jeshua and his sons and his brothers, Kadmiel and his sons, and the sons of Judah, ഏകമനസ്സോടെ, stood so that they might have charge over those who did the work in the temple of God: the sons of Henadad, അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ സഹോദരന്മാർ, ലേവ്യർ.
3:10 And when the builders had founded the temple of the Lord, the priests stood in their adornment with trumpets, ലേവ്യരും, ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരായ, stood with cymbals, so that they might praise God by the hand of David, ഇസ്രായേൽ രാജാവ്.
3:11 And they sung together with hymns and confession to the Lord: "അവൻ നല്ലതു. For his mercy is over Israel unto eternity.” And likewise, all the people shouted with a great clamor in praise to the Lord, because the temple of the Lord had been founded.
3:12 And many of the priests and the Levites, and the leaders of the fathers and of the elders, who had seen the former temple, when now this temple was founded and was before their eyes, wept with a great voice. And many of them, shouting for joy, lifted up their voice.
3:13 Neither could anyone distinguish between the voice of clamor of joy, and a voice of weeping of the people. For the shouting of the people mixed into a great clamor, and the voice was heard from far away.

എസ്രാ 4

4:1 Now the enemies of Judah and of Benjamin heard that the sons of the captivity were building a temple to the Lord, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ.
4:2 അതുകൊണ്ട്, drawing near to Zerubbabel and to the leaders of the fathers, അവർ അവരോടു പറഞ്ഞു: “Let us build with you, for we seek your God just as you do. ഇതാ, we have immolated victims to him from the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here.”
4:3 And Zerubbabel, യേശുവ, and the rest of the leaders of the fathers of Israel said to them: “It is not for you to build the house of our God with us. പകരം, we alone shall build to the Lord our God, just as Cyrus, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്, has commanded us.”
4:4 അതുകൊണ്ടു, it happened that the people of the land impeded the hands of the people of Judah, and they troubled them in building.
4:5 Then they hired counselors against them, so that they might argue against their plan during all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്.
4:6 അതുകൊണ്ട്, during the reign of Ahasuerus, at the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and of Jerusalem.
4:7 അതുകൊണ്ട്, in the days of Artaxerxes, Bishlam, Mithredath, and Tabeel, and the others who were in their council wrote to Artaxerxes, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്. Now the letter of accusation was written in Syriac, and was being read in the Syrian language.
4:8 ധർമ്മാദ്ധ്യക്ഷനായ, സൈനാധിപന്, and Shimshai, ശാസ്ത്രി, wrote one letter from Jerusalem to king Artaxerxes, ഈ രീതിയിൽ:
4:9 “Rehum, സൈനാധിപന്, and Shimshai, ശാസ്ത്രി, and the rest of their counselors, the judges, and rulers, the officials, those from Persia, from Erech, from Babylonia, from Susa, the Dehavites, and the Elamites,
4:10 and the rest of the nations, whom the great and glorious Osnappar transferred and caused to live in the cities of Samaria and in the rest of the regions across the river in peace:
4:11 to king Artaxerxes. (This is a copy of the letter, which they sent to him.) Your servants, the men who are across the river, send a greeting.
4:12 Let it be known to the king, that the Jews, who ascended from you to us, have arrived in Jerusalem, a rebellious and most wicked city, which they are building, constructing its ramparts and repairing the walls.
4:13 And now let be it known to the king, that if this city will have been built up, and its walls repaired, they will not pay tribute, nor tax, nor yearly revenues, and this loss will affect even the kings.
4:14 എന്നാൽ, remembering the salt that we have eaten in the palace, and because we are led to believe that it a crime to see the king harmed, we have therefore sent and reported to the king,
4:15 so that you may search in the books of the histories of your fathers, and you may find written in the records, and you may know that this city is a rebellious city, and that it is harmful to the kings and the provinces, and that wars were incited within it from the days of antiquity. For which reason also, the city itself was destroyed.
4:16 We report to the king that if this city will have been built, and its walls repaired, you will have no possession across the river.”
4:17 The king sent word to Rehum, സൈനാധിപന്, and to Shimshai, ശാസ്ത്രി, and to the rest who were in their council, to the inhabitants of Samaria, and to the others across the river, offering a greeting and peace.
4:18 “The accusation, which you have sent to us, has been read aloud before me.
4:19 And it was commanded by me, and they searched and found that this city, from the days of antiquity, has rebelled against the kings, and that seditions and battles have been incited within it.
4:20 പിന്നെ വളരെ, there have been very strong kings in Jerusalem, who also ruled over the entire region which is across the river. They have also taken tribute, and tax, and revenues.
4:21 അതിനാൽ, hear the sentence: Prohibit those men, so that this city may be not built, until perhaps there may be further orders from me.
4:22 See to it that you are not negligent in fulfilling this, അല്ലെങ്കില്, അൽപ്പാൽപ്പമായി, the evil may increase against the kings.”
4:23 And so a copy of the edict of king Artaxerxes was read before Rehum, സൈനാധിപന്, and Shimshai, ശാസ്ത്രി, and their counselors. And they went away hurriedly to Jerusalem, യഹൂദന്മാരുടെ. And they prohibited them by force and by strength.
4:24 Then the work of the house of the Lord in Jerusalem was interrupted, and it did not resume until the second year of the reign of Darius, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്.

എസ്രാ 5

5:1 Now Haggai, പ്രവാചകൻ, സെഖർയ്യാവു, ഇദ്ദോവിന്റെ മകൻ, prophesying to the Jews who were in Judea and Jerusalem, prophesied in the name of the God of Israel.
5:2 Then Zerubbabel, ശെയല്തീയേലിന്റെ മകനായ, യേശുവ, യോസാദാക്കിന്റെ മകനായ, rose up and began to build the temple of God in Jerusalem. And the prophets of God were with them, assisting them.
5:3 അപ്പോൾ, അതേ സമയം തന്നെ, നദിക്കു, who was the governor beyond the river, ഒപ്പം ശെഥര്, and their counselors came to them. And they spoke in this way to them: “Who has given you counsel, so that you would build this house and repair its walls?"
5:4 We responded to this by giving them the names of the men who were the founders of that building.
5:5 But the eye of their God was set over the elders of the Jews, and so they were unable to hinder them. And it was agreed that the matter should be referred to Darius, and then they would give a reply against that accusation.
5:6 A copy of the letter that Tattenai, നദിക്കു അക്കരെ മേഖലയിലെ ഗവർണർ, ഒപ്പം ശെഥര്, അവന്റെ മന്ത്രിമാരും, the rulers who were beyond the river, sent to Darius the king.
5:7 The word that they sent him was written in this way: “To Darius, the king of all peace.
5:8 Let it be known to the king, that we went to the province of Judea, to the house of the great God, which they are building with rough stones, and with timber set into the walls. And this work is being built up diligently, and it increases by their hands.
5:9 അതുകൊണ്ടു, we questioned those elders, and we spoke to them in this way: ‘Who has given authority to you, so that you would build this house and repair these walls?'
5:10 But we also required of them their names, so that we might report to you. And we have written down the names of their men, those who are leaders among them.
5:11 Then they responded a word to us in this manner, എന്നു: ‘We are the servants of the God of heaven and earth. And we are building the temple that was constructed these many years before, and which a great king of Israel had built and constructed.
5:12 ഒടുവിൽ, our fathers had provoked the God of heaven to wrath, so he delivered them into the hands of Nebuchadnezzar, ബാബേൽ രാജാവു, the Chaldean. And he destroyed this house, and he transferred its people to Babylon.
5:13 അപ്പോൾ, കോരെശിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ, ബാബേൽ രാജാവു, king Cyrus issued a decree, so that this house of God would be built.
5:14 And now the vessels of gold and silver from the temple of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple that was in Jerusalem, and which he had carried away to the temple of Babylon, king Cyrus brought out of the temple of Babylon, and they were given to one called Sheshbazzar, whom he also appointed as governor.
5:15 അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: “Take these vessels, ഒപ്പം പോയി, and set them in the temple that is in Jerusalem. And let the house of God be built in its place.”
5:16 And so this same Sheshbazzar then came and set the foundations of the temple of God in Jerusalem. And from that time, ഇന്നുവരെ, it is being built, and it is not yet completed.’
5:17 ആകയാൽ, if it seems good to the king, let him search in the king’s library, which is in Babylon, to see whether it was ordered by king Cyrus, that the house of God in Jerusalem should be built. And may the will of the king be sent to us about this matter.”

എസ്രാ 6

6:1 Then king Darius instructed, and they searched in the library of books that were deposited in Babylon.
6:2 And there was found at Ecbatana, which is a fortified place in the province of Media, one volume, and this record was written in it:
6:3 “In the first year of king Cyrus, Cyrus the king decreed that the house of God, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്, shall be built in the place where they immolate victims, and that they should set the foundations so as to support a height of sixty cubits and a width of sixty cubits,
6:4 with three rows of rough stones, and so as to have rows of new timber, and that the expenses shall be given from the house of the king.
6:5 അതുമാത്രമല്ല ഇതും, let the gold and silver vessels of the temple of God, which Nebuchadnezzar took from the temple of Jerusalem, and which he carried away to Babylon, be restored and be carried back to the temple of Jerusalem, to their place, just as they had been placed in the temple of God.
6:6 അതിനാൽ, let Tattenai, the governor of the region which is beyond the river, Shetharbozenai, and your counselors, the rulers who are beyond the river, withdraw far away from them,
6:7 യഹൂദന്മാരുടെ ഗവർണർ അവരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും റിലീസ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ മന്ദിരം ചെയ്യട്ടെ, അവർ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു തന്നേ ആ ആലയം പണിക അങ്ങനെ.
6:8 എന്നുതന്നെയല്ല, അത് ചെയ്യരുതാത്ത യഹൂദന്മാരുടെ ആ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യാൻ എന്താണു എന്നെ ഉപദേശപ്രകാരംയോഹന്നാന് ചെയ്തു, ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിതു വരാതിരിക്കാൻ, പ്രത്യേകമായി, രാജാവിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും ആ, എന്നതാണ്, നദിക്കു അക്കരെ മേഖലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഏത് കപ്പം നിന്നും, ചിലവുകൾ കർശനമായി ആ മനുഷ്യരുടെ കിട്ടും, വേല impeded കാണിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ.
6:9 എന്നാൽ അതു വന്നേക്കാം എങ്കിൽ, പശുക്കിടാക്കളുടെയും പുറമേ ചെയ്യട്ടെ, ഒപ്പം കുഞ്ഞാടുകൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു Holocausts വേണ്ടിയും കുഞ്ഞാടുകളെ, ധാന്യം, ഉപ്പ്, വൈൻ, എണ്ണയും, യെരൂശലേമിലെ പുരോഹിതന്മാർ പൊതുകുമ്പസാരവും അനുസരിച്ചു, ഓരോ ദിവസം അവരെ കിട്ടും, യാതൊന്നിലും പരാതി ഉണ്ടാകും എന്ന് അങ്ങനെ.
6:10 പിന്നെ അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുക, അവരെ രാജാവിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ജീവനുംകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ.
6:11 അതുകൊണ്ടു, തീർപ്പു എന്നെക്കൊണ്ടു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തു, അതിനാൽ, ഈ ക്രമം മാറ്റും ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഒരു കോൽ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിപെടും, അതു സ്ഥാപിക്കും പോകും, അവൻ അതു തറയ്ക്കപ്പെടാനും പോകും. പിന്നെ തന്റെ വീടു കണ്ടുകെട്ടി പോകും.
6:12 ആകയാൽ, അവിടെ ജീവിക്കാൻ തന്റെ നാമം കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആർ ദൈവത്തോടു പോരാടുന്നു അവരുടെ കൈ നീട്ടി കിട്ടുന്നതിന് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ആ വീട്ടിൽ നശിപ്പിക്കാൻ ആർ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വരാം, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്. ഞാന്, ദാരിയസ്, തീർപ്പു സ്ഥാപിച്ചു, ഏത് ഞാൻ കർശനമായി നിവൃത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. "
6:13 അതുകൊണ്ടു, നദിക്കു, നദിക്കു അക്കരെ മേഖലയിലെ ഗവർണർ, ഒപ്പം ശെഥര്, അവന്റെ മന്ത്രിമാരും, ദാർയ്യാവേശായ ഉപദേശിച്ചാൽ ചെയ്തു രാജാവിനെ അനുസൃതമായി, ജാഗ്രതയോടെ അതേ വധിക്കുകയുണ്ടായി.
6:14 ആകയാൽ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ നിർമ്മിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, ഹഗ്ഗായി പ്രവചനം അനുസൃതമായി, പ്രവാചകൻ, സെഖർയ്യാവു, ഇദ്ദോവിന്റെ മകൻ. അങ്ങനെ അവർ പണിതു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവു നിർമ്മിച്ചത്, കോരെശ് ദാർയ്യാവേശിന്റെയും കല്പനയാൽ, അതുപോലെ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിൻറെ, പേർഷ്യക്കാരുടെ രാജാക്കന്മാർ.
6:15 അങ്ങനെ അവർ അടാറിലുള്ള മാസം മൂന്നാം തിയ്യതി ഈ ദൈവാലയം പൂർത്തിയാക്കി, ഏത് രാജാവിന്റെ ദാർയ്യാവേശിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ആറാം ആണ്ടിൽ.
6:16 യിസ്രായേലിന്റെ എന്നാൽ പുത്രന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ലേവ്യരും, ഒപ്പം transmigration പുത്രന്മാർ ബാക്കി ഉല്ലാസം ദൈവത്തിന്റെ ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആഘോഷിച്ചു.
6:17 അങ്ങനെ അവർ അർപ്പിച്ചു, ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠെക്കുള്ള, നൂറു പശുക്കിടാക്കളുടെയും, ഇരുനൂറു ആട്ടുകൊറ്റനെയും, നാനൂറു കുഞ്ഞാടിനെയും, ഒപ്പം, ഇസ്രായേൽ എല്ലാ പാപയാഗത്തിന്നായി, കോലാടോ പന്ത്രണ്ടുപേരെ കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയോ, യിസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ എണ്ണത്തോളം.
6:18 അവർ അവരുടെ ഡിവിഷനുകളായി പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു, അവരുടെ വളവുകൾ കടന്നു ലേവ്യരെയും, യെരൂശലേമിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു, മോശെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു പോലെ.
6:19 അപ്പോൾ transmigration ഓഫ് ഇസ്രായേൽ പുത്രന്മാർ പെസഹ ആചരിച്ചു, ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തിയ്യതി.
6:20 പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ഒന്നുപോലെ പരിശുദ്ധി നടന്നിരുന്നു. എല്ലാ transmigration എല്ലാവരും വേണ്ടി പെസഹ ക്കണമെന്നതായിരുന്നുവല്ലോ ക്രമത്തിൽ ശുദ്ധരായ്തീർന്നു, അവരുടെ സഹോദരന്മാർ വേണ്ടി, പുരോഹിതന്മാർ, തങ്ങൾക്കു.
6:21 ഇസ്രായേൽ പുത്രന്മാർ, who had been returned from the transmigration, and all those who had separated themselves from the defilement of the Gentiles of the earth to them, so that they might seek the Lord, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ, ate
6:22 and kept the solemnity of unleavened bread for seven days with joy. For the Lord had made them joyful, and he had converted the heart of the king of Assur to them, so that he would assist their hands in the work of the house of the Lord, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ.

എസ്രാ 7

7:1 അനന്തരം, during the reign of Artaxerxes, പേർഷ്യക്കാർ രാജാവ്, എസ്രാ, സെരായാവിന്റെ മകനായ, അസർയ്യാവിന്റെ മകൻ, ഹിൽക്കീയാവിന്റെ മകൻ,
7:2 ശല്ലൂമിന്റെ മകൻ, സാദോക്കിന്റെ മകൻ, അഹീതൂബിന്റെ മകൻ,
7:3 അമർയ്യാവു മകൻ, അസർയ്യാവിന്റെ മകൻ, മെരായോത്തിന്റെ മകൻ,
7:4 the son of Zerahiah, ഉസ്സിയുടെ മകൻ, the son of Bukki,
7:5 the son of Abishua, ഫീനെഹാസിന്റെ മകനായ, എലെയാസാരിന്റെ മകൻ, അഹരോന്റെ മകൻ, priest from the beginning,
7:6 this same Ezra, ascended from Babylon; and he was a proficient scribe in the law of Moses, which the Lord God gave to Israel. And the king granted to him his every petition. For the hand of the Lord, തന്റെ ദൈവമായ, was over him.
7:7 And some from the sons of Israel, and from the sons of the priests, and from the sons of the Levites, ഒപ്പം സകലസംഗീതക്കാരും നിന്നും, and from the gatekeepers, and from the temple servants ascended to Jerusalem, in the seventh year of king Artaxerxes.
7:8 And they arrived at Jerusalem in the fifth month, in the same seventh year of the king.
7:9 For on the first day of the first month, he began to ascend from Babylon, and on the first day of the fifth month, he arrived at Jerusalem. For the good hand of his God was over him.
7:10 For Ezra prepared his heart, so that he might search the law of the Lord, and so that he might keep and teach precept and judgment in Israel.
7:11 Now this is a copy of the letter of the edict, which king Artaxerxes gave to Ezra, പുരോഹിതൻ, a scribe well-taught in the words and precepts of the Lord and in his ceremonies in Israel:
7:12 "അർത്ഥഹ്, king of kings, to Ezra, പുരോഹിതൻ, a very learned scribe of the law of the God of heaven: a greeting.
7:13 It has been decreed by me, that whosoever wishes, among the people of Israel and their priests and Levites within my kingdom, യെരൂശലേമിന്നു പോകുവാൻ, may go with you.
7:14 For you have been sent from the face of the king and his seven counselors, so that you may visit Judea and Jerusalem by the law of your God, which is in your hand,
7:15 and so that you may carry the silver and gold, which the king and his counselors have freely offered to the God of Israel, whose tabernacle is in Jerusalem.
7:16 And all the silver and gold, as much as you will find in the entire province of Babylon, and which the people will wish to offer, and which some of the priests will offer freely to the house of their God, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്,
7:17 accept it freely. And with this money, carefully purchase calves, rams, lambs, and their sacrifices and libations, and offer these upon the altar of the temple of your God, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്.
7:18 അതുമാത്രമല്ല ഇതും, whatever it will please you and your brothers to do with the remainder of the silver and gold, do so in accord with the will of your God.
7:19 അതുപോലെതന്നെ, the vessels that have been given to you for the ministry of the house of your God, deliver these to the sight of God in Jerusalem.
7:20 അപ്പോൾ, whatever more will be needed for the house of your God, as much as is necessary for you to spend, it shall be given from the treasury, and from the king’s finances,
7:21 and by me. ഞാന്, king Artaxerxes, have appointed and decreed to all the keepers of the public treasury, those who are beyond the river, that whatever Ezra, പുരോഹിതൻ, a scribe of the law of the God of heaven, shall ask of you, you shall provide it without delay,
7:22 even up to one hundred talents of silver, and up to one hundred cors of wheat, and up to one hundred baths of wine, and up to one hundred baths of oil, and truly salt without measure.
7:23 All that pertains to the rite of the God of heaven, let it be distributed scrupulously to the house of the God of heaven, lest perhaps he may become angry against the kingdom of the king and his sons.
7:24 അതുപോലെതന്നെ, we would make known to you, about all the priests, ലേവ്യരും, സംഗീതക്കാരും, വാതില്കാവല്ക്കാരും, ദൈവാലയത്തിലെ ദാസന്മാരായ, and the ministers of the house of this God, that you have no authority to impose tax, or tribute, or duty upon them.
7:25 എന്നാൽ നിങ്ങൾ, എസ്രാ, in accord with the wisdom of your God, which is in your hand, appoint judges and magistrates, so that they may judge the entire people, which is beyond the river, especially so that they may know the law of your God, but also so as to teach the ignorant freely.
7:26 And any one who will not diligently keep the law of your God, and the law of the king, judgment shall be upon him, either to death, or to exile, or to the confiscation of his goods, or certainly to prison.”
7:27 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നാഥൻ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം, who has put this into the heart of the king, so that he may glorify the house of the Lord, യെരൂശലേമിലെ ഏത് ആണ്.
7:28 For he has turned his mercy toward me in the sight of the king, അവന്റെ മന്ത്രിമാരും, and all the powerful leaders of the king. അതുകൊണ്ട്, having been strengthened by the hand of the Lord, എന്റെ ദൈവമേ, which was upon me, I gathered together some of the leaders of Israel, those who were to go up with me.

എസ്രാ 8

8:1 And so these are the leaders of the families, with their genealogy, of those who ascended with me from Babylon, during the reign of king Artaxerxes.
8:2 From the sons of Phinehas, ഗേർശോം. From the sons of Ithamar, ദാനിയേൽ. From the sons of David, .ആദീന്റെ.
8:3 From the sons of Shecaniah, പരോശിന്റെ മകൻ, സെഖർയ്യാവു, and one hundred fifty men were numbered with him.
8:4 From the sons of Pahath-moab, Eliehoenai, the son of Zerahiah, and two hundred men were with him.
8:5 From the sons of Shecaniah, the son of Jahaziel, and three hundred men were with him.
8:6 From the sons of Adin, Ebed, യോനാഥാന്റെ മകൻ, and fifty men were with him.
8:7 From the sons of Elam, യെശയ്യാവു, the son of Athaliah, and seventy men were with him.
8:8 From the sons of Shephatiah, Zebadiah, മൈക്കൽ മകൻ, and eighty men were with him.
8:9 From the sons of Joab, ഓബദ്യാവു, the son of Jehiel, and two hundred eighteen men were with him.
8:10 From the sons of Shelomith, the son of Josiphiah, and one hundred sixty men were with him.
8:11 From the sons of Bebai, സെഖർയ്യാവു, the son of Bebai, and twenty-eight men were with him.
8:12 From the sons of Azgad, യോഹാനാൻ, the son of Hakkatan, and one hundred and ten men were with him.
8:13 From the sons of Adonikam, who were the last, and these were their names: എലീഫേലെത്ത്, and Jeuel, ശെമയ്യാവു, and sixty men were with them.
8:14 From the sons of Bigvai, Uthai and Zaccur, and seventy men were with them.
8:15 Now I gathered them together at the river that runs down to Ahava, and we stayed there for three days. And I sought among the people and among the priests for the sons of Levi, and I found none there.
8:16 And so I sent Eliezer, and Ariel, ശെമയ്യാവു, എൽനാഥാൻ, and Jarib, and another Elnathan, നാഥാൻ, സെഖർയ്യാവു, മെശുല്ലാം, who were leaders, and Joiarib and Elnathan, who were wise.
8:17 And I sent them to Iddo, who is first within the place of Casiphia. And I placed in their mouth the words that they should speak to Iddo and his brothers, ക്ഷേത്രം ദാസന്മാർ, in the place of Casiphia, so that they would lead to us ministers for the house of our God.
8:18 And because the good hand of our God was over us, they led to us a very learned man from the sons of Mahli, ലേവിയുടെ മകൻ, ഇസ്രായേൽ മകൻ, with Sherebiah, അവന്റെ പുത്രന്മാരും, and his eighteen brothers,
8:19 ഹസബ്യാവും, and with him Jeshaiah, മെരാർയ്യരിൽ, അവന്റെ സഹോദരന്മാരും, അവന്റെ പുത്രന്മാരും, numbering twenty.
8:20 And from the temple servants, whom David, and the leaders had provided for the ministry of the Levites, there were two hundred twenty temple servants. All these were called by their names.
8:21 And I proclaimed a fast in that place, beside the river Ahava, so that we might afflict ourselves in the sight of the Lord our God, and so that we might request of him the right way for us, and for our sons, and for all our substance.
8:22 For I was ashamed to petition the king for assistance and for horsemen, who would defend us from the enemy along the way. For we had said to the king: “The hand of our God is over all those who seek him in goodness. And his authority, and his strength and fury, is over all those who forsake him.”
8:23 And so we fasted and begged our God for this; അതിന്റെ ഫലമായി, we prospered.
8:24 And I separated twelve from among the leaders of the priests: ശേരെബ്യാവു, ഹസബ്യാവും, and with them ten of their brothers.
8:25 And I weighed out to them the silver and the gold, and the vessels consecrated to the house of our God, which had been offered by the king, and by his counselors and his leaders, and by all those of Israel who had been found.
8:26 And I weighed out to their hands six hundred fifty talents of silver, and one hundred vessels of silver, and one hundred talents of gold,
8:27 and twenty gold bowls which had the weight of one thousand coins, and two vessels of the finest shining brass, as beautiful as gold.
8:28 ഞാൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: “You are the holy ones of the Lord, and the vessels are holy, with the silver and the gold, which has been offered freely to the Lord, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം.
8:29 Watch and guard them, until you weigh them out before the leaders of the priests and the Levites, and the rulers of the families of Israel in Jerusalem, into the treasury of the house of the Lord.”
8:30 Then the priests and the Levites received the weight of the silver, പൊന്നും, ഉപകരണങ്ങളും, so that they might carry these to Jerusalem, into the house of our God.
8:31 അതുകൊണ്ടു, we set out from the river Ahava, on the twelfth day of the first month, so that we might travel to Jerusalem. And the hand of our God was over us, and he freed us from the hand of the enemy and of those who lay in ambush along the way.
8:32 And we arrived at Jerusalem, and we stayed there for three days.
8:33 അപ്പോൾ, നാലാം ദിവസം, the silver and the gold and the vessels were weighed out in the house of our God, by the hand of Meremoth, ഊരീയാവിന്റെ മകൻ, പുരോഹിതൻ; and with him was Eleazar, ഫീനെഹാസിന്റെ മകനായ, and with them were the Levites, യോസാബാദ്, യേശുവയുടെ മകനായ, and Noadiah, the son of Binnui.
8:34 This was done according to the number and weight of everything; and every weight was written down at that time.
8:35 എന്നുതന്നെയല്ല, those who came from the captivity, the sons of the transmigration, offered holocausts to the God of Israel: twelve calves on behalf of all the people of Israel, ninety-six rams, seventy-seven lambs, പന്ത്രണ്ടു പാപം വേണ്ടി കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയോ. All these were a holocaust to the Lord.
8:36 Then they gave the edicts of the king to the rulers who served in the sight of the king, and to the governors beyond the river, and they exalted the people and the house of God.

എസ്രാ 9

9:1 അപ്പോൾ, after these things were completed, the leaders came to me, എന്നു: “The people of Israel, പുരോഹിതന്മാർ, ലേവ്യരും, have not been separated from the peoples of the lands and from their abominations, especially those of the Canaanites, and Hittites, and Perizzites, and Jebusites, and Ammonites, and Moabites, and Egyptians, and Amorites.
9:2 For they have taken from their daughters for themselves and for their sons, and they have mixed a holy lineage with the peoples of the lands. And even the hand of the leaders and the magistrates has been first in this transgression.”
9:3 And when I had heard this word, I tore my cloak and my tunic, and I pulled out the hairs of my head and beard, and I sat in mourning.
9:4 Then all those who feared the word of the God of Israel gathered to me, because of the transgression of those who had arrived from the captivity. And I sat in sorrow, until the evening sacrifice.
9:5 വൈകുന്നേരം യാഗവും, ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടത നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, ഒപ്പം, എന്റെ വസ്ത്രം എന്നിവ അങ്കിയുടെ ഇഴെച്ചു, ഞാൻ എന്റെ മടിയിൽ വീണു, ഞാൻ കർത്താവേ എന്റെ കൈകളെ എത്തിച്ചേർന്നു, എന്റെ ദൈവമേ.
9:6 ഞാൻ പറഞ്ഞു: "എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഉയർത്തുവാൻ ലജ്ജിച്ചു ലജ്ജിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്തു എന്ന, ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആകാശത്തോളം,
9:7 ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലംമുതൽ. അതുമാത്രമല്ല ഇതും, നാം സ്വയം തിയിലെത്തി പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇന്നുവരെയും. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ, നാം നമ്മെത്തന്നെ, ഒപ്പം നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും, ദേശങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു ചെയ്തു, വാളിന്റെ, പ്രവാസികളുടെ ചെയ്യാൻ, ഒപ്പം കൊള്ളയടിക്കാൻ, ഒപ്പം മുഖത്തിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം, അത് ഇന്നു ഉൾപ്പെടുന്നു പോലെ.
9:8 ഇപ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ പരിധി വരെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക്, നമ്മുടെ ഹർജി നമ്മുടെ ദൈവം കർത്താവായ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ചെയ്തു, അവർ ഞങ്ങളെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ വേണ്ടിയത്രെ അത്, അങ്ങനെ തന്നേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലത്ത് നമുക്കു കിട്ടും വേണ്ടിയാണിത്, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണു പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ കീഴാളരാക്കി അല്പം ജീവൻ നൽകുവാനും.
9:9 ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ദാസന്മാർ;, എങ്കിലും നമ്മുടെ കീഴാളരാക്കി നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും അവൻ പേർഷ്യക്കാരുടെ രാജാവിന്റെ കാൺകെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചാഞ്ഞു ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവൻ നമുക്കു ജീവൻ നൽകുവാനും അങ്ങനെ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വീടു ഉയർത്തിയേക്കുമെന്ന, അതിന്റെ ശൂന്യത അറ്റകുറ്റം, ഒപ്പം നാം യെഹൂദയുടെ യെരൂശലേമിലും ഒരു വേലി കൊടുക്കും.
9:10 ഇപ്പോൾ, നമ്മുടെ ദൈവം, what should we say after these things? For we abandoned your commandments,
9:11 which you instructed by the hand of your servants, പ്രവാചകന്മാർ, എന്നു: ‘The land, which you shall enter so that you may possess it, is an unclean land, due to the uncleanness of the peoples and of the other lands, the abominations of those who have filled it, from mouth to mouth, with their filth.’
9:12 അതിനാൽ, you should not give your daughters to their sons, nor should you receive their daughters for your sons. And you should not seek their peace, nor their prosperity, പോലും എന്നേക്കും. So shall you be strengthened, and so shall you eat the good things of the land, and have your sons as your heirs, പോലും എല്ലാ സമയം.
9:13 And after all that has happened to us because of our very wicked works and our great offense, നിങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദൈവം, have freed us from our iniquity, and you have given us salvation, ഈ ദിവസം പോലെ,
9:14 so that we would not turn away and make your commandments void, and so that we would not unite in marriage with the peoples of these abominations. Could you be angry with us even to the very end, so that you would not to leave us a remnant to be saved?
9:15 കർത്താവേ, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ, നിങ്ങൾ ആകുന്നു. For we have been left behind to be saved, ഈ ദിവസം പോലെ. ഇതാ, we are before your sight in our offense. And it is not possible to withstand you in this matter.”

എസ്രാ 10

10:1 അതുകൊണ്ടു, as Ezra was praying, and imploring, and weeping in this way, and was prostrate before the temple of God, an exceedingly great assembly of men and women and children was gathered to him from Israel. And the people wept with a great weeping.
10:2 And Shecaniah, the son of Jehiel, from the sons of Elam, responded and said to Ezra: “We have sinned against our God, and have taken foreign wives from the peoples of the land. ഇപ്പോൾ, if there is repentance within Israel over this,
10:3 let us strike a pact with the Lord our God, so that we may cast aside all the wives, and those who have been born from them, in accord with the will of the Lord, and of those who fear the precept of the Lord our God. So let it be done, ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം.
10:4 എഴുന്നേറ്റു. It is for you to discern, and we shall be with you. Be strengthened and act.”
10:5 അതുകൊണ്ടു, Ezra rose up, and he caused the leaders of the priests and the Levites, യിസ്രായേൽമക്കൾ എല്ലാവരും, to swear that they would act in accord with this word. And they swore it.
10:6 And Ezra rose up before the house of God, and he went away to the chamber of Jehohanan, എല്യാശീബിന്റെ മകനായ, and he entered into it. He did not eat bread, and he did not drink water. For he was mourning the transgression of those who had arrived from the captivity.
10:7 And a voice was sent into Judah and Jerusalem, to all the sons of the transmigration, so that they would gather together in Jerusalem.
10:8 And all those who would not arrive within three days, in accord with the counsel of the leaders and the elders, would have all his substance taken away, and he would be cast out of the assembly of the transmigration.
10:9 അതുകൊണ്ട്, all the men of Judah and of Benjamin convened in Jerusalem within three days. This was in the ninth month, മാസം ഇരുപതാം തിയ്യതി. And all the people sat in the street of the house of God, trembling because of the sin and the rain.
10:10 എസ്രാ, പുരോഹിതൻ, എഴുന്നേറ്റു, അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചു, and you have taken foreign wives, so that you added to the offenses of Israel.
10:11 ഇപ്പോൾ, make confession to the Lord, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ, and do what pleases him, and separate yourselves from the peoples of the land, and from your foreign wives.”
10:12 And the entire multitude responded, and they said with a great voice: “In accord with your word to us, so let be it done.
10:13 എന്നാൽ, since the people are many, and it is the time of rain, and we cannot endure standing outside, and this is not a task for one or two days, (for certainly we have sinned greatly in this matter,)
10:14 let leaders be appointed among the entire multitude. And in all our cities, let those who have taken foreign wives arrive at appointed times, and with them the elders from city to city, ന്യായാധിപന്മാർ, until the wrath of our God has been averted from us over this sin.”
10:15 And so Jonathan, the son of Asahel, and Jahzeiah, തിക്ക്വയുടെ മകനായ, were appointed over this, and the Levites Meshullam and Shabbethai assisted them.
10:16 And the sons of the transmigration did so. എസ്രാ, പുരോഹിതൻ, and the men who were the leaders of the families in the houses of their fathers, and all according to their names, went and sat down, on the first day of the tenth month, so that they might examine the matter.
10:17 And they made an end with all the men who had taken foreign wives, by the first day of the first month.
10:18 And there were found among the sons of the priests some who had taken foreign wives: From the sons of Jeshua, യോസാദാക്കിന്റെ മകനായ, അവന്റെ സഹോദരന്മാരും, മയശേയാവും, എലീയേസെരിന്നു, and Jarib, ഗെദല്യാവു.
10:19 And they swore with their hands that they would cast aside their wives, and that they would offer for their offense a ram from among the sheep.
10:20 And from the sons of Immer, Hanani and Zebadiah.
10:21 And from the sons of Harim, മയശേയാവും, ഏലീയാവു, ശെമയ്യാവു, യെഹീയേൽ, and Uzziah.
10:22 And from the sons of Pashhur, എല്യോവേനായി, മയശേയാവും, ഇസ്മാഈൽ, നെഥനയേൽ, യോസാബാദ്, and Elasah.
10:23 And from the sons of the Levites, യോസാബാദ്, and Shimei, and Kelaiah, the same is Kelita, Pethahiah, യെഹൂദാ, എലീയേസെരിന്നു.
10:24 And from the singing men, Eliashib. And from the gatekeepers, ശല്ലൂം, and Telem, and Uri.
10:25 And out of Israel, from the sons of Parosh, Ramiah, and Izziah, മൽക്കീയാവു, and Mijamin, എലെയാസാരും, മൽക്കീയാവു, ബെനായാവു.
10:26 And from the sons of Elam, മത്ഥന്യാവും, സെഖർയ്യാവു, യെഹീയേൽ, and Abdi, യെരേമോത്ത്, ഏലീയാവു.
10:27 And from the sons of Zattu, എല്യോവേനായി, Eliashib, മത്ഥന്യാവും, യെരേമോത്ത്, and Zabad, and Aziza.
10:28 And from the sons of Bebai, യെഹോഹാനാൻ, ഹനന്യാവു, Zabbai, Athlai.
10:29 And from the sons of Bani, മെശുല്ലാം, and Malluch, അദായാവു, യാശൂബ്, and Sheal, and Ramoth.
10:30 And from the sons of Pahath-moab, അദ്നാ, and Chelal, ബെനായാവു, മയസേയാവു, മത്ഥന്യാവും, ബെസലേലിനെ, ബിന്നൂവിയുടെ, മനശ്ശെയുടെ.
10:31 And from the sons of Harim, എല്യേസർ, യേശുവ, മൽക്കീയാവു, ശെമയ്യാവു, ശിമെയോൻ,
10:32 ബെഞ്ചമിൻ, മല്ലൂക്, Shemariah.
10:33 And from the sons of Hashum, മത്തെനൈ, Mattettah, സാബാദ്, എലീഫേലെത്ത്, Jeremai, മനശ്ശെ, ശിമെയി.
10:34 From the sons of Bani, Maadai, അമ്രാമിന്റെ, and Uel,
10:35 ബെനായാവു, and Bedeiah, Cheluhi,
10:36 Vaniah, മെരേമോത്തിന്റെ, എല്യാശീബ്,
10:37 മത്ഥന്യാവും, മത്തെനൈ, and Jaasu,
10:38 ഒപ്പം പണം, and Binnui, ശിമെയി,
10:39 ശെലെമ്യാവോടും, നാഥാൻ, അദായാവു,
10:40 and Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 ദാന്നു, ശെലെമ്യാവോടും, Shemariah,
10:42 ശല്ലൂം, അമർയ്യാവു, ജോസഫ്.
10:43 From the sons of Nebo, Jeiel, Mattithiah, സാബാദ്, Zebina, Jaddai, യോവേൽ, ബെനായാവു.
10:44 All these had taken foreign wives, and there were among them women who had borne sons.