ഹോശേയ

ഹോശേയ 1

1:1 ഹോശേയെക്കു വന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം, ബെയേരിയുടെ മകനായ, ഉസ്സീയാവു കാലത്തു, യോഥാം, ആഹാസ്, ഹിസ്കീയാവു, യെഹൂദാരാജാക്കന്മാർ, യൊരോബെയാമിന്റെ കാലത്തും, യോവാശിന്റെ മകനായ, ഇസ്രായേൽ രാജാവ്.
1:2 ഹോശേയ കൂടെ കർത്താവിന്റെ സംഭാഷണം തുടക്കം. യഹോവ ഹോശേയമുഖാന്തരം പറഞ്ഞു: "ഗോ, സ്വയം വരെ പരസംഗം ഒരു ഭാര്യയെ എടുത്തു, സ്വയം വേണ്ടി പരസംഗം എന്ന പുത്രന്മാരെ, കാരണം, ഫൊര്നിചതിന്ഗ് വഴി, ദേശം യഹോവയുടെ നിന്ന് അകലെ ഗമനം ചെയ്യും. "
1:3 പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ടു ദിബ്ളയീമിന്റെ മകളായ; അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു.
1:4 യഹോവ അവനോടു പറഞ്ഞു: "അവന്നു യിസ്രെയേൽ കാരണം, കുറെ നേരം ശേഷം, ഞാൻ യേഹൂ വീട്ടിൽ യിസ്രെയേലിന്റെ രക്തം സന്ദർശിക്കും, ഞാൻ ബാക്കി യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്റെ രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും.
1:5 അന്നു, ഞാൻ യിസ്രെയേൽ താഴ്വരയിൽവെച്ചു യിസ്രായേലിന്റെ കോട്ട തകർക്കും. "
1:6 കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ, അവൾ ഗർഭം പ്രസവിച്ചു ഒരു മകൾ. അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: "അവളുടെ പേര് വിളിക്കുക, കരുണ കൂടാതെ, ഞാൻ ഇനി യിസ്രായേലിന്റെ വീട്ടിൽ കരുണ ചെയ്യും, എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ മറക്കും.
1:7 എങ്കിലും ഞാൻ യെഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു കരുണ ചെയ്യും, ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നു. ഞാൻ വില്ലും വാളും അവയെ കുതിരകളെയും അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നു ചെയ്യും. "
1:8 അവൾ മുലകുടി അവളെ, കരുണയില്ലാത്ത വിളിക്കപ്പെട്ട. അവൾ ഒരു മകനെ ഗർഭം പ്രസവിച്ചു.
1:9 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു: "പേർ വിളിക്ക, എന്റെ ആളുകൾ, നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല വേണ്ടി, ഞാൻ നിങ്ങളുടേത് കഴിയില്ല.
1:10 എന്നാൽ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ എണ്ണം കടൽക്കരയിലെ മണൽപോലെ ആയിരിക്കും, ഏത് കണക്ക് ആണ് എണ്ണി കഴിയില്ല. എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടും സ്ഥലത്തു, 'നീ എന്റെ ജനമല്ല,'സംഭവിക്കും: അവരോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യും, 'നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു.'
1:11 യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാർ, യിസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാരെയും, ഒരുമിച്ചു ചെയ്യും. തങ്ങൾക്കു ഒരു തല സ്ഥാപിക്കും, അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു എഴുന്നേല്ക്കും, വലിയ യിസ്രെയേലിന്റെ ദിവസം. "

ഹോശേയ 2

2:1 "നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും പറയുക, 'നീ എന്റെ ജനം,'നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ, 'നീ കരുണ ലഭിച്ചതുപോലെ.'
2:2 നിങ്ങളുടെ അമ്മ ന്യായം, ജഡ്ജി: അവൾ എന്റെ ഭാര്യയല്ല, ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവ് അല്ല. അവളുടെ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അവളുടെ പരസംഗം നീക്കം അവളുടെ സ്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് വ്യഭിചാരം.
2:3 അല്ലാത്തപക്ഷം, ഞാൻ അവളുടെ നഗ്നത തുറന്നുകാട്ടും അവളുടെ ദിവസം ജനിച്ച നിർത്തുകയും അവളെ ചെയ്യാം, ഞാൻ അവളെ മരുഭൂമിയും മുറപോലെ ഒരു നിര്വ്വികാരനായ ഭൂമി നിർത്തുകയും അവളെ ചെയ്യാം, ഞാൻ ദാഹംകൊണ്ടു നടപ്പിലാക്കും.
2:4 ഞാൻ അവളുടെ പുത്രന്മാരെയും കരുണ ഇല്ല, അവർ പരസംഗം പുത്രന്മാർ.
2:5 അവരുടെ അമ്മ ഫൊര്നിചതിന്ഗ് ചെയ്തു; അവരുടെ അമ്മ നാശം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു, 'ഞാൻ എന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകും, എനിക്കു അപ്പവും വെള്ളവും നൽകുകയും ആർ, എന്റെ ആട്ടിൻ രോമവും ശണയവും, എന്റെ എണ്ണയും പാനീയവും. '
2:6 ഇതുമൂലം, ഇതാ, ഞാൻ മുള്ളും നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വേലി ചെയ്യും, ഞാൻ ഒരു മതിൽ കൊണ്ട് അത് ചുറ്റും ചെയ്യും, അവൾ തന്റെ പാതകളെ കണ്ടെത്തുകയില്ല.
2:7 അവൾ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരുന്നു, എന്നാൽ അവൾ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യും, അവൾ അവരെ അന്വേഷിക്കും, എന്നാൽ അവൾ കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും;, അവൾ പറയും, 'ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകും, അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മെച്ചപ്പെട്ട കാരണം, സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. '
2:8 എന്നാൽ അവൾക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നല്കിയതും അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അവർ ബാൽ ഉണ്ടാക്കിയ.
2:9 ഇക്കാരണത്താൽ, ഞാൻ മടക്കി, ഞാൻ അതിന്റെ സമയം അതിന്റെ സമയം എന്റെ വീഞ്ഞും എന്റെ ധാന്യവും എടുക്കും, ഞാൻ എന്റെ ആട്ടിൻ രോമവും ശണയവും മോചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും, അവളുടെ അപമാനം മൂടിയിരുന്നതു.
2:10 ഇപ്പോൾ, ഞാൻ അവളുടെ ജാരന്മാർ കാൺകെ അവളുടെ ഭോഷത്വം വെളിപ്പെടുത്തും, ആരും എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു അവളെ വിടുവിക്കും.
2:11 ഞാൻ എല്ലാ അവളുടെ സന്തോഷം നിർത്തലാക്കും: അവളുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ, അവളുടെ പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, അവളുടെ, അതിന്റെ ഉത്സവം എൻറർ.
2:12 ഞാൻ അഴിമതി മുന്തിരിവള്ളികളെയും അത്തിവൃക്ഷങ്ങളെയും ചെയ്യും, അവൾ പറഞ്ഞ കുറിച്ച്, 'ഈ പ്രതിഫലം, അവ എന്റേതാണ്, എന്റെ ജാരന്മാർ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. 'ഞാൻ ഒരു ഇടുങ്ങിയ കാട്ടിൽ അവളെ സ്ഥാപിക്കും, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അവളെ തിന്നുകളയും.
2:13 ഞാൻ അവളെ ബാൽ ദിവസം വരുത്തുമെന്ന ചെയ്യും, അവർക്കു വേണ്ടി ധൂപം, ഒപ്പം കമ്മലുകൾ വിറകായും കൂടെ സ്വയം കൊത്തി, അവളുടെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടർന്നു, എന്നെ മറക്കുകയും,"കർത്താവിന്റെ പറയുന്നു.
2:14 "ഇതുമൂലം, ഇതാ, ഞാൻ അവളെ ആകർഷിക്കാൻ, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ അവളെ നയിക്കും, ഞാൻ അവളുടെ ഹൃദയം സംസാരിക്കും.
2:15 ഞാൻ അവളെ തരും, അവിടെ നിന്ന്, അവളുടെ ഉഴുവുകാരും, പ്രത്യാശയുടെ വേദഭാഗം നിലയിൽ ആഖോർതാഴ്വര. അവൾ തന്റെ യൌവനകാലത്തു പോലെ അവിടെ പാടും, മിസ്രയീംദേശത്തു നിന്നു അവളുടെ കയറിപ്പോയതായി കാലത്തു എന്നപോലെ.
2:16 ആ ദിവസത്തിൽ ആകും,"കർത്താവിന്റെ പറയുന്നു, "അവൾ എന്നെ വിളിക്കും, 'എന്റെ ഭർത്താവ്,'അവൾ ഇനി എന്നെ വിളിക്കും, 'എന്റെ ബാൽ.'
2:17 ഞാൻ അവളുടെ വായിൽനിന്നു ബാൽവിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളെ നീക്കം ചെയ്യും, അവൾ ഇനി അവരുടെ പേര് ഓർക്കും.
2:18 അന്നു, ഞാൻ അവരോടു ഒരു ഡീൽ ബാധിക്കും, വയലിലെ മൃഗങ്ങളും, ആകാശത്തിലെ പറവകളും, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടികളോട്. ഞാൻ വില്ലും വാളും തകർക്കും, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നു യുദ്ധം തുടച്ചു ചെയ്യും. ഞാൻ അവരെ സുരക്ഷിതമായി ഉറങ്ങാൻ കൊള്ളട്ടെ.
2:19 ഞാൻ നിന്നെ സദാകാലത്തേക്കും എനിക്കു വിവാഹത്തിന്നു, ഞാൻ നീതിയും ന്യായവും നിന്നെ എനിക്കു വിവാഹത്തിന്നു, കാരുണ്യവും കരുണയും ൽ.
2:20 ഞാൻ വിശ്വാസം നിന്നെ എനിക്കു വിവാഹം ചെയ്യും, ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.
2:21 ഈ അന്നു സംഭവിക്കും: ഞാൻ അടുത്തുനിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും,"കർത്താവിന്റെ പറയുന്നു. "ഞാൻ ആകാശത്തെ കേൾക്കും, അതു ഭൂമിക്കു ഉത്തരം ചെയ്യും.
2:22 ദേശം ധാന്യം ശ്രദ്ധ ചെയ്യും, വീഞ്ഞും, എണ്ണ; ഈ യിസ്രെയേൽ കേൾക്കും.
2:23 ഞാൻ ദേശത്തു അവളെ എനിക്കു നടും, ഞാൻ അവളെ കരുണ ചെയ്യും, അവൾ കരുണ കൂടാതെ വിളിച്ചു ചെയ്തു എങ്കിലും.
2:24 ഞാൻ എന്റെ ജനം പറയും, 'നീ എന്റെ ജനം,'അവർ പറയും, 'നീ എന്റെ ദൈവം.' '

ഹോശേയ 3

3:1 യഹോവ എന്നോടു പറഞ്ഞു: "ഇനിയും പോകുക, ഒരു സ്ത്രീ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രിയ, ഇതുവരെ ഒരു വ്യഭിചാരിണി, അങ്ങനെ യഹോവ ഇസ്രായേലിൽ പുത്രന്മാർ സ്നേഹിക്കുന്നു ആവാം, എങ്കിലും അവർ വിചിത്രമായ ദേവന്മാരെ നോക്കി, മുന്തിരിപ്പഴം വിത്തുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. "
3:2 ഞാൻ പതിനഞ്ചു വെള്ളി നാണയങ്ങൾ എനിക്കു അവളെ ചുരുങ്ങി, യവം ഒരു കൊട്ടയിൽ വേണ്ടി, യവം ഒന്നര കൊട്ടയിൽ.
3:3 ഞാൻ അവളോടു പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ പല ദിവസം എന്നെ കാത്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ദുർന്നടപ്പു ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കാം. "
3:4 ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു രാജാവിനെ കൂടാതെ പല ദിവസം ഇരിക്കും, ഒരു നേതാവ് കൂടാതെ, യാഗം കൂടാതെ, യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഇല്ലാതെ, ഒപ്പം പുരോഹിത വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ, മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളില്ലാതെ.
3:5 ഈ ശേഷം പിന്നെ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മടങ്ങിവരും;, അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ തങ്ങളുടെ രാജാവായ ദാവീദിനെയും അന്വേഷിക്കും, അവർ രക്ഷിതാവിനെത്തന്നെയാണ അവന്റെ നന്മ പ്രകാരം ഞെട്ടി ചെയ്യും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ.

ഹോശേയ 4

4:1 കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുക, യിസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ, രക്ഷിതാവ് ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ ന്യായാധിപൻ. എങ്കിലും ആരും സത്യം ഇല്ല, ആരും ഇല്ല, ദൈവത്തിന്റെ യാതൊരു അറിവും ഇല്ല, ദേശത്തു.
4:2 അപവാദം, വ്യാജവും, കൊലപാതകം, മോഷണം, ഒപ്പം വ്യഭിചാരം കവിഞ്ഞൊഴുകി ചെയ്തു, .മതിലില്ലാത്ത കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
4:3 ഇതുമൂലം, ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു ചെയ്യും, അതിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷാദിക്കും ചെയ്യും, വയലിലെ മൃഗങ്ങളും എയർ പറവകളും. സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും പുറമേ ഒരുമിച്ചു ചെയ്യും.
4:4 അതുകൊണ്ട്, തീർച്ചയായും, ഓരോ ഒരു അമ്പാടി ചെയ്യട്ടെ, ആരും കുറ്റം എന്നു, നിങ്ങളുടെ ആളുകളും പൌരോഹിത്യം പറയുന്നവരെ ആ പോലെ ആകുന്നു.
4:5 നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം മറ്റെന്താണ് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുമായി മറ്റെന്താണ് ചെയ്യുക. രാത്രിയിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ നിശ്ശബ്ദത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
4:6 അവർ അറിയാത്ത എന്റെ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നു. പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്കകൊണ്ടു മുതൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നീക്കിക്കളയും; നിങ്ങൾ എന്നെ പൌരോഹിത്യം ചുമതലകൾ നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മറന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മറക്കും.
4:7 അവരുടെ ബഹുത്വപ്രകാരം, അവർ എന്റെ നേരെ പാപം ചെയ്തു. ഞാൻ അപമാനം അവരുടെ മഹത്വത്തെ മാറ്റും.
4:8 അവർ എന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും, അവർ തങ്ങളുടെ കുറ്റം അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഉയർത്തും.
4:9 പിന്നെ, അത് ആളുകളുമായി പോലെ, അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ ഇരിക്കും; പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ വഴികളെ സന്ദർശിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ അവരെ പകരം ചെയ്യും.
4:10 അവർ തിന്നുകയും ചെയ്യും തൃപ്തനാകും. അവർ മഹ്റായി ചെയ്തു, അവർ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവർ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അന്നുമുതൽ, അവർ സംരക്ഷണം ചെയ്യില്ല.
4:11 ദുർന്നടപ്പു, വീഞ്ഞും, മത്തരാകുന്നതും, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
4:12 എന്റെ ജനം തങ്ങളുടെ അകറ്റുക ചോദിച്ചാറെ ചെയ്തു, അവരുടെ വടി അവരോടു പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരസംഗം ആത്മാവു അവരെ ചതിച്ചു വേണ്ടി, അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഫൊര്നിചതിന്ഗ് ചെയ്തു.
4:13 അവർ കുന്നുകൾ പർവതങ്ങളും, ധൂപം ബലി കഴിക്കുന്നു അർപ്പിച്ചു, കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ, ഒപ്പം പുന്നവൃക്ഷത്തിന്റെയും, ആലിന്റെയും ട്രീ, അതിന്റെ നിഴൽ നല്ല കാരണം; അതുകൊണ്ടു, നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ ദുർന്നടപ്പു ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇണകളിലൂടെ വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളോരേ ആയിരിക്കും.
4:14 നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ ന് അനർത്ഥങ്ങൾ തന്നെ അയയ്ക്കില്ല, അവർ ദുർന്നടപ്പു എപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇണകളും ന്, അവർ വ്യഭിചാരം എപ്പോൾ, നിങ്ങൾ തന്നേ വേശ്യകളോടു ബന്ധപ്പെട്ട സ്വയഭോഗികൾ യാഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കാരണം, മനസ്സിലാക്കാനും ആളുകളിൽ കീഴടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം.
4:15 നിങ്ങൾ ദുർന്നടപ്പു എങ്കിൽ, ഇസ്രായേൽ, കുറഞ്ഞത് യെഹൂദാ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യരുതു എന്നു; പിന്നെ ഗില്ഗാലിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, അരുതു ആവെനിലേക്കു ഉയരുവാൻ, അവൻ ബഹുകാലമായി നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യണം, "ജീവിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ്."
4:16 ഇസ്രായേൽ ഒരു അനിയന്ത്രിത പശുക്കിടാവിനെപ്പോലെ പിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു വേണ്ടി; അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കർത്താവേ ഒരു വിരിപ്പാക്കുകയും ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ മേയക്കുന്നു ചെയ്യും.
4:17 എഫ്രയീം വിഗ്രഹാരാധന പങ്കാളിയായ, അതിനാൽ അവനെ അയച്ചുകളയുന്നു.
4:18 വിരുന്നുനാളുകള് വേറിട്ടു സജ്ജീകരിച്ചു; പരസംഗം ശേഷം അവർ വേശ്യാസംഗം. അവർ അവരുടെ രക്ഷാധികാരികൾ വരെ അപമാനം കൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്നു.
4:19 കാറ്റു ചിറകു അവരെ പതനവും ചെയ്തു, അവർ തങ്ങളുടെ ബലികൾഹേതുവായി ലജ്ജിച്ചു ചെയ്യും.

ഹോശേയ 5

5:1 ഇതു കേൾപ്പിൻ, പുരോഹിതന്മാർ, ഒപ്പം ശ്രദ്ധ, യിസ്രായേൽഗൃഹം, അടുത്ത കേൾക്കാൻ, അരമനയിൽ. നിങ്ങൾ നേരെ ഒരു ന്യായവിധി ഇല്ലല്ലോ, നിങ്ങള് കണ്ട ആ ഒരു കുടുക്കായും കാരണം, ഒരു വല താബോർ നീട്ടി.
5:2 നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ തെറ്റി ഇരകളെ നടത്തി, ഞാൻ അവരെ ഒക്കെയും അധ്യാപികയാണ് എങ്കിലും.
5:3 ഞാൻ എഫ്രായീമിനെ അറിയുന്നു, യിസ്രായേൽ എനിക്കു മറച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഫ്രയീം പരസംഗം ചെയ്ത, യിസ്രായേൽ മലിനമായ ചെയ്തു.
5:4 അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ മടങ്ങാൻ അവരുടെ നിരൂപണം സെറ്റ് ചെയ്യുക, വേശ്യാവൃത്തിയുടെ ആത്മാവു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടു വേണ്ടി, അവർ യഹോവയെ അറിയുന്നതുമില്ല.
5:5 അപ്പോൾ യിസ്രായേൽരാജാവു അഹങ്കാരം അവന്റെ മുഖത്തു ഉത്തരം പറയും. യിസ്രായേലും എഫ്രയീമും തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്താൽ വീഴും, പോലും കൊടുത്തില്ല കൂടെ വീഴും.
5:6 അവരുടെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും കൂടെ, അവർ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ പോകും, അവർ അവനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല;. അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു.
5:7 അവർ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപരിചിതരായ എന്ന് മക്കൾ ഗർഭം വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം അവരുടെ എല്ലാ സ്വന്തം അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.
5:8 ഗിബെയയിൽ Bugle ശബ്ദം, രാമയിൽ കാഹളം. ആവെൻ ൽ കൂവ്, നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ, ബെന്യാമീനേ.
5:9 എഫ്രയീം തിരുത്തൽ നാളിൽ ശൂന്യമായി ആയിരിക്കും, യിസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടി, ഞാൻ വിശ്വാസം അവതരിപ്പിച്ച.
5:10 യെഹൂദാരാജാവായ നേതാക്കൾ അവസാനം ഏറ്റെടുക്കാം ചെയ്തവർക്ക് തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വെള്ളംപോലെ അവരുടെ മേൽ എന്റെ ക്രോധം പകരും.
5:11 എഫ്രയീം ക്ഷുദ്ര കള്ളം വ്യവഹാരത്തിൽ ശാശ്വതമായ ചെയ്തു, അവൻ അഴുക്കു പിന്നാലെ പോകുന്നു തുടങ്ങി കാരണം.
5:12 ഞാൻ എഫ്രയീമിന്നു ഒരു പുഴു ആകും, ഒപ്പം ശോഷണം തുടങ്ങിയ യെഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു.
5:13 എന്നാൽ എഫ്രയീം തന്റെ സ്വന്തം ബലഹീനത കണ്ടു, അവന്റെ ചങ്ങല യെഹൂദാ. എന്നാൽ എഫ്രയീം അശ്ശൂരും പോയി, അവൻ നായകന്മാർ രാജാവിന്റെ അയച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങളെ സൌഖ്യമാക്കുവാനും കഴിയില്ല, അവൻ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങല റിലീസ് കഴിയും.
5:14 ഞാൻ എഫ്രയീമിന്നു ഒരു സിംഹത്തിന്റേതുപോലെ ഇരിക്കും, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ സന്തതി പോലെ യെഹൂദാഗൃഹത്തിന്നു. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ പിടികൂടുകയും പോകും പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ എടുക്കും, റെസ്ക്യൂ ആർക്കൊക്കെ ആരും ഇല്ല.
5:15 ഞാൻ പോയി മടങ്ങിവരും എന്റെ സ്ഥലത്തു, നിങ്ങൾ മങ്ങിയ വളരാൻ എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കും വരെ.

ഹോശേയ 6

6:1 അവരുടെ കഷ്ടത്തിൽ, അവർ എനിക്കു നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. വരൂ, നാം യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു ചെയ്യട്ടെ.
6:2 അവൻ നമ്മെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ടി, അവൻ സൌഖ്യമാക്കും. അവൻ അടിക്കും, അവൻ നമ്മെ .കാനായിലെ.
6:3 അവൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും; മൂന്നാം ദിവസം അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേല്പിക്കും;, നാം അവന്റെ മുമ്പാകെ ജീവിക്കയും ചെയ്യും. നാം ചിന്തിക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന തുടരും, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ അറിയേണ്ടതിന്നു. അവന്റെ ലാൻഡിംഗ് സ്ഥലം രാവിലെ ആദ്യ വെളിച്ചം പോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ദേശത്തിലെ ആദ്യകാല അവസാനത്തിലും മഴ പോലെ, നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും.
6:4 എന്തു ഞാൻ നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു, എഫ്രയീം? എന്തു ഞാൻ നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു, യെഹൂദാ? നിങ്ങളുടെ കരുണ മൂടൽമഞ്ഞ് പോലെയാണ്, മഞ്ഞു പോലെ രാവിലെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു.
6:5 ഇതുമൂലം, ഞാൻ പ്രവാചകന്മാർ അവരെ വെട്ടി ചെയ്തു, എന്റെ വായിലെ വചനങ്ങളാൽ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു; വെളിച്ചം പോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറപ്പെടും.
6:6 ഞാൻ കരുണ ആവശ്യമുള്ള യാഗത്തിലല്ല വേണ്ടി, ഒപ്പം Holocausts കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ അറിവ്.
6:7 പക്ഷെ അവർ, ആദം പോലെ, നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു; ഇതിൽ, അവർ എന്നോടു സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ചെയ്തു.
6:8 ഗിലെയാദ് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ്; അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുകളിലേക്കു വഴുതിവീണു ചെയ്തു.
6:9 പിന്നെ, കവർച്ച ചെയ്തവരെ കഴിവുറ്റ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലെ, അവ, പുരോഹിതന്മാർ ഗൂഢാലോചന വഴി, ശെഖേമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ യാത്രക്കാർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് കൊണ്ട്; അവർ ദുർനടപ്പുകാരായിരുന്നു പ്രകടനം പോയല്ലോ.
6:10 ഞാൻ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിൽ ഭയങ്കരകാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു; എഫ്രയീമിന്റെ പരസംഗം ഉണ്ട്. ഇസ്രായേൽ മലിനമായ ചെയ്തു.
6:11 പക്ഷേ നിങ്ങള്, യെഹൂദാ, സ്വയം ഒരു കൊയ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി റിവേഴ്സ് സമയത്ത്.

ഹോശേയ 7

7:1 ഞാൻ യിസ്രായേലിന്നു ചികിത്സ തയ്യാറാണെന്ന് ആയിരുന്നപ്പോൾ, എഫ്രയീമിന്റെ അകൃത്യവും ചെയ്തു, ശമര്യ ഈർഷ്യ, അവർ നിർമാണ കള്ളം ചെയ്തു വേണ്ടി. എന്നാൽ കള്ളൻ അകത്തു നിന്നും ചോർത്തുകയാണ്, പുറത്തുനിന്ന് കള്ളന്റെ.
7:2 പിന്നെ, അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ ദുഷ്ടത എല്ലാ ഓർത്തു വിളിച്ചു ആർ ആകുന്നു എന്നു അവർ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നതുമില്ല പാടില്ല: ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇതു എന്റെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.
7:3 രാജാവു അവരുടെ ദുഷ്ടത സന്തോഷിച്ചു ചെയ്തു, നേതാക്കളും അവരുടെ കള്ളം സന്തോഷിക്കുന്നു.
7:4 അവർ എല്ലാവരും വ്യഭിചാരികൾ ആകുന്നു; ബേക്കിംഗ് മുമ്പാകെ ചൂടാക്കി ചൂടേറിയ, പുളിച്ച കലക്കിയ മുമ്പ് നഗരം അല്പം വിശ്രമം, മുഴുവൻ പുളിക്കുന്നതിന്നു വരെ.
7:5 നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ, നേതാക്കൾ വീഞ്ഞു ഭ്രാന്തൻ തുടങ്ങി; അവൻ .ഇന്ന് കള്ളം ആ കൈ നീട്ടി.
7:6 അവർ ഒരു തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അപ്പക്കൂടുപോലെ ഉപയോഗിച്ച ചെയ്തതുമില്ല, അവൻ അവരെ കണി വെച്ചു സമയത്ത്; അവൻ അവരെ ബേക്കിംഗ് രാത്രി ഉറങ്ങി, രാവിലെ അവൻ സ്വയം കത്തുന്ന തീ പോലെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്തു.
7:7 അവർ എല്ലാവരും അപ്പക്കൂടുപോലെ ചൂടുള്ള ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ ന്യായാധിപതിമാരെ തിന്നുകളയുന്നു. അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ ഒക്കെയും വീണിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ എന്നോടു ക്ഷണിക്കുകയും ആരും ഇല്ല.
7:8 എഫ്രയീം സ്വയം ജാതികളോടു ഇടകലർന്നു ചെയ്തു. എഫ്രയീം അപ്പം ആയി, ചാരം കീഴിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത, ആ മറിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടില്ല.
7:9 അന്യജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നുകളഞ്ഞു, അവൻ അതു അറിഞ്ഞില്ല. നരയും അവനെ വിവിധ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്.
7:10 യിസ്രായേലിന്റെ അഹംഭാവം അവന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും, അവർ അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല; വേണ്ടി, അവർ ഈ എല്ലാ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നു.
7:11 എന്നാൽ എഫ്രയീം തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ നടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ആയി, ഒരു ഹൃദയം ഇല്ലാതെ; അവർ ഈജിപ്ത് വിളിച്ച് വേണ്ടി, അവർ അശ്ശൂർയ്യരോടു പോയി.
7:12 അവർ പുറപ്പെട്ടു എപ്പോൾ, ഞാൻ അവരെ എന്റെ വല വീശും. ഞാൻ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അവരെ പൊളിച്ചു; ഞാൻ അവരുടെ യോഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് അവരെ മുറിക്കും.
7:13 അയ്യോ കഷ്ടം, അവർ എന്നെ വിട്ടു പിൻവലിക്കുന്ന വേണ്ടി. അവർ എന്നോടു സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഫലമായി ക്ഷയിച്ചു ചെയ്യും. ഞാൻ അവരെ വീണ്ടെടുത്തു, അവർ എന്നോടു ഭോഷകു സംസാരിക്കുന്നു.
7:14 അവർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടു നിലവിളിച്ചു ചെയ്തു, എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ തടങ്ങളിലും ഹൃദയപൂർവ്വം. അവർ ഗോതമ്പ് വീഞ്ഞും താൽപര്യമായിരുന്നു ചെയ്തു; അവർ എന്നെ വിട്ടു പിൻവലിക്കുന്ന.
7:15 ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന്, ഞാൻ അവരുടെ ഭുജങ്ങളെ ശക്തിപകർന്നു ചെയ്തു; അവർ എന്റെ നേരെ ദോഷം സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത.
7:16 അവർ ഒരു നുകം കൂടാതെ തന്നേ അവർ മടങ്ങി. അവർ വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നേതാക്കൾ അവരുടെ വാക്കുകളുടെ ഭ്രാന്തിന്റെ വാളുകൊണ്ടു വീഴും;. അതു മിസ്രയീംദേശത്തു അവർക്കും പരിഹാസഹേതുവായ്തീരും ആണ്.

ഹോശേയ 8

8:1 നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു കാഹളം ഉണ്ടാകരുതേ, കർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മീതെ കഴുകനെപ്പോലെ, എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു ചെയ്തവരുടെ വേണ്ടി.
8:2 അവർ എന്നെ വിളിക്കും: "എന്റെ ഈശ്വരാ, ഞങ്ങള്, ഇസ്രായേൽ, നിങ്ങളെ അറിയാം."
8:3 ഇസ്രായേൽ നന്മ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ശത്രു അവനെ പിടികൂടും.
8:4 അവർ വാണു ചെയ്തു, എന്നാൽ, ഞാൻ മുഖാന്തരം. നേതാക്കൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള, ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി, അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ കടന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, അവർ കടന്നു വേണ്ടി.
8:5 നിങ്ങളുടെ കാളക്കുട്ടിയെ, ശമർയ്യയെ, നിരസിച്ചു. എന്റെ ക്രോധം അവരുടെമേൽ നേരെ അരിശം ചെയ്തു. അവർ എത്രത്തോളം ശുദ്ധീകരണം അസാദ്ധ്യമായിരിക്കും?
8:6 അതു ഇസ്രായേൽ മുതൽ പുറമേ സ്വയം ആകുന്നു: വേലക്കാരനായി അതിനെ ഉണ്ടാക്കി, അതു ദൈവമല്ല. ശമർയ്യയുടെ കാളക്കുട്ടിയെ ചിലന്തികളുടെ നെയ്തതു ഉപയോഗിക്കൂ വേണ്ടി.
8:7 അവർ കാറ്റു വിതെച്ചു ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റു കൊയ്യും ചെയ്യും. ഒരു ഉറച്ച തണ്ടിൽ ഇല്ല; മുട്ടും യാതൊരു ധാന്യം നൽകണം. എന്നാൽ അതു വിളവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം, അപരിചിതർ തിന്നുകയും ചെയ്യും.
8:8 ഇസ്രായേൽ തിന്നുകളഞ്ഞു ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ, അതു മാലിന്യം പാത്രം ആയി.
8:9 അവർ അശ്ശൂരും വരെ പോയി, തനിച്ചു നടക്കുന്ന കാട്ടുകഴുതപോലെ. എഫ്രയീം തന്റെ ജാരന്മാരെ കാഴ്ച നൽകി.
8:10 എന്നാൽ അവർ പണം നിമിത്തം ഒരുമിച്ചു ജാതികളെ ചെയ്യും പോലും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് വരുന്നതുമാണ്. അവർ രാജാവിനെ ഭാരവും നേതാക്കളുടെ അൽപം വിശ്രമം ചെയ്യും.
8:11 എഫ്രയീം പാപസംബന്ധമായി ബലിപീഠങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു അവനെ വേണ്ടി ഒരു പാതകം തീർന്നിരിക്കുന്നു.
8:12 ഞാൻ അവനെ എന്റെ പാഞ്ചാലി നിയമങ്ങൾ എഴുതും, അപരിചിതർ പരിഗണിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ള.
8:13 അവർ ഇരകളെ അർപ്പിക്കും, അവർ മാംസം ക്കണമെന്നതായിരുന്നുവല്ലോ ചെയ്യും തിന്നും, യഹോവ അവരെ സ്വീകരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ അകൃത്യം ഓർത്തു, അവൻ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പകരം ചെയ്യും: അവർ മിസ്രയീമിലേക്കു തിരിക്കും.
8:14 പിന്നെ യിസ്രായേൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ മറന്നു ചെയ്തു ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യെഹൂദാ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ വർധിച്ചു. ഞാൻ അവന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ തീ അയക്കും, അതു അതിന്റെ ഘടനകൾ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും.

ഹോശേയ 9

9:1 സന്തോഷിക്കുന്നതും പാടില്ല, ഇസ്രായേൽ; ജനക്കൂട്ടം പോലെ ആഘോഷിക്കാൻ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മഹ്റായി പോയല്ലോ; നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ഓരോ കളത്തിൽ ഒരു സമ്മാനം സ്നേഹിച്ചു.
9:2 കളവും എണ്ണ അമർത്തുക അവരെ പോഷിപ്പിക്കയില്ല, വീഞ്ഞും അവരെ തെറ്റിക്കും.
9:3 അവർ യഹോവയുടെ ദേശത്തു പാർക്കയില്ല;. എഫ്രയീം മിസ്രയീമിലേക്കു തിരിച്ചുനൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ അസീറിയക്കാർ ഇടയിൽ മലിന കാര്യങ്ങൾ തിന്നു.
9:4 അവർ കർത്താവിനെ വീഞ്ഞു ഒരു മധുപാനനിവേദ്യം നൽകുന്നില്ല ചെയ്യും, അവർ അവനെ പ്രസാദം ചെയ്യുക. അവരുടെ അപ്പംപോലെയിരിക്കും അപ്പം പോലെ ആയിരിക്കും. അത് ഭക്ഷണം എല്ലാവരും മലിനമായി ചെയ്യും. അവരുടെ അപ്പം പ്രാണന്റെ ആണ്; കർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു ഇല്ല.
9:5 നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ ദിവസം എന്തു ചെയ്യും, കർത്താവിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസം?
9:6 എന്ന, ഇതാ, അവർ കവർച്ചയും പ്രകാരം പറഞ്ഞയച്ചു ചെയ്തു. ഈജിപ്ത് ഒരുമിച്ചു അവരെ കൂട്ടും; മെംഫിസ് അവരെ അടക്കം ചെയ്യും. തൂവേക്കു അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളി അവകാശമാക്കും; ബുര്ര് അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും.
9:7 സന്ദർശനകാലം എത്തിച്ചേർന്നു; ശിക്ഷ നാളുകൾ ഇവിടെ. ഈ അറിയുക, ഇസ്രായേൽ: പ്രവാചകൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്നു, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്തൻ ആയിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അകൃത്യബാഹുല്യംകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭോഷത്വംഹേതുവായി പരിധിവരെ ഓഫ്.
9:8 എഫ്രയീമിന്റെ നിരീക്ഷകൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ. പ്രവാചകൻ തന്റെ വഴികളിൽ മേൽ നാശം ഒരു കണി മാറിയിരിക്കുന്നു; ഭ്രാന്ത് തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ.
9:9 ഗാഢമായി പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വെറും ഗിബെയയുടെ കാലത്തു എന്നപോലെ. അവൻ അവരുടെ അകൃത്യം ഓർത്തു, അവൻ അവരുടെ പാപം പകരം ചെയ്യും.
9:10 ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ മുന്തിരി യിസ്രായേലിനെ കണ്ടെത്തി. അത്തി ആദ്യ പഴങ്ങൾ പോലെ, ഞാൻ അതിന്റെ ശാഖകൾ അവസാനം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു. എന്നാൽ അവർ ബാൽ-പെയോരിൽ ചെന്നു, അവർ ഇംതെര്മിന്ഗ്ലിന്ഗ് വഴി ഭ്രഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നു, അവർ മ്ളേച്ഛമായ മാറി, വെറും അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ.
9:11 എഫ്രയീമ്യർ പക്ഷിയെപ്പോലെ അവരുടെ മഹത്വം ഓടിച്ചു ചെയ്തു: ജനനം മുതൽ, ഗർഭത്തിൽ, ഒപ്പം മുതല്ത്തന്നെ.
9:12 അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും ലാളനയ്ക്കും പോലും, ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മക്കളെ അവരെ ചെയ്യും. അതെ, വകയിലും അവർക്ക്, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത്.
9:13 എഫ്രയീം, ഞാനിതിനെ കാണുംപോലെ, ഒരു ടയർ ആയിരുന്നു, സൗന്ദര്യം സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ എഫ്രയീം വധശിക്ഷ പുത്രന്മാരെ നയിക്കും.
9:14 അവരെ നൽകുക, കർത്താവേ. നിങ്ങൾ അവരെ എന്തു തരും? മക്കള് ഇല്ലാതെ ഒരു ഉദരത്തിൽ നൽകുക, വരണ്ട സ്തനങ്ങൾ.
9:15 അവരുടെ ദുഷ്ടതയൊക്കെയും ഗില്ഗാലിൽ സംഭവിച്ചു, ഞാൻ അവിടെ അവരെ എണ്ണുകകൊണ്ടു, വെറുപ്പുകൊണ്ട്. അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഈർഷ്യ ഓഫ്, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇനി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും പറയും; അവരുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾ പിൻവാങ്ങി ചെയ്തു.
9:16 സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു ചെയ്തു; അവരുടെ വേർ ഉണങ്ങിപ്പോയി ചെയ്തു: ഒരിക്കലും അവർ ഫലം. അവർ ഗർഭം പോലും, ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടകരമായ ഏറ്റവും പ്രിയ നടത്തും.
9:17 അവർ അവനെ വാക്കു കേട്ടില്ല എന്റെ ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളയും; അവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഉഴന്നു നടക്കേണ്ടിവരും.

ഹോശേയ 10

10:1 ഇസ്രായേൽ ഒരു ഇതിനുദാഹരണമാണ് മുന്തിരിവള്ളി ആകുന്നു, അതിന്റെ ഫലം അവനോടു അനുയോജ്യമായ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്റെ ഫലത്തിന്റെ പുരുഷാരം പ്രകാരം, അവൻ ബലിപീഠങ്ങളെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു; തന്റെ ദേശത്തിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി തക്കവണ്ണം, അവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ടും തെളിവായി.
10:2 അവന്റെ ഹൃദയം എന്നിങ്ങനെ തരം, ഇപ്പോൾ അവർ ഡിവൈഡ് കടക്കും. അവൻ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊട്ടി ചെയ്യും; അവൻ അവരുടെ വിശുദ്ധസാധനങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്യാം.
10:3 ഇപ്പോൾ അവർ പറയും, "നമുക്കു രാജാവില്ല. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ഭയപ്പെടുന്നില്ല വേണ്ടി. പിന്നെ രാജാവു നമുക്കുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യും?"
10:4 നിങ്ങൾ ഒരു വിലപ്പോവില്ല ദർശനം വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ഡീൽ ബാധിക്കും. ന്യായവിധി വയലിലെ ഉഴച്ചാലുകളിൽ കൈപ്പും പോലെ മുളെച്ചുവരും.
10:5 ശമർയ്യാ നിവാസികൾ ആവെൻ കാളക്കുട്ടിയെ ചെയ്തു. അതിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ വേണ്ടി, അതിന്റെ മഹത്വം അതിനെ മീതെ മതിമറന്ന് വന്ന, അവിടത്തുകാരെ, അവിടെ നിന്നു കുടിയേറി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞു വിലാപം.
10:6 എങ്കില്, തീർച്ചയായും, അത് അശ്ശൂരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, നായകന്മാർ രാജാവിന്റെ ഒരു സമ്മാനമായി, ആശയക്കുഴപ്പം എഫ്രയീം പിടികൂടും, യിസ്രായേൽ തന്റെ ഇഷ്ടം ലജ്ജിച്ചുപോകുന്നു ചെയ്യും.
10:7 ശമർയ്യയിൽ കൂടി അവളുടെ രാജാവു ആവശ്യമാണ്, വെള്ളം മുഖത്ത് നുരയെ പോലെ.
10:8 പിന്നെ വിഗ്രഹം പൊക്കം, യിസ്രായേലിന്റെ പാപം, അശേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. burr പറക്കാരയും അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ മീതെ എഴുന്നേല്ക്കും. അവർ മലകൾ പറയും, 'ഞങ്ങളെ മൂടുവിൻ,'കുന്നുകളോടും, 'ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവിൻ.'
10:9 ഗിബെയയുടെ കാലംമുതൽ, ഇസ്രായേൽ പാപം; ഇതിൽ, അവർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും. നീതികേടു പുത്രന്മാർ ഗിബെയയിൽ പട അവരെ പിടിച്ചു എടുക്കില്ല.
10:10 എന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകാരം, ഞാൻ അവരെ ശരിയാക്കും. ജാതികൾ അവരെ മേൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചെയ്യും, അവരുടെ രണ്ടു അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം ശിക്ഷിച്ചു പോൾ.
10:11 എഫ്രയീം ധാന്യം ചവിട്ടുന്നതും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നടത്തിയ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ ആണ്, ഞാൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഭംഗി കടന്നു. ഞാൻ എഫ്രയീം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. യെഹൂദാ ഉഴുമോ; യാക്കോബ് വേണ്ടി മണ്ണ് പിരിഞ്ഞുപോകുക ചെയ്യും.
10:12 നീതി നിങ്ങളെത്തന്നേ വേണ്ടി മൂടണം, കരുണയും വായിൽ കൊയ്ത്തു; നിങ്ങളുടെ തരിശുനിലം ദേശം പുതുക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ: കർത്താവിന്റെ അന്വേഷിക്കും കാലം അവൻ നീതി ആർ പഠിപ്പിക്കും എത്തും സമയത്താണ്.
10:13 നിങ്ങൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടവൻ ഉഴുതു; നിങ്ങൾ കുറ്റം വിളവെടുത്ത ചെയ്തു; നിങ്ങൾ കള്ളം ഫലം തിന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വഴികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവാസികളെ ബഹുത്വത്താൽ.
10:14 ഒരു കലഹം നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നഗരഭിത്തി ശൂന്യമായി ചെയ്യും, പോലെ സൽമാൻ യുദ്ധദിവസത്തിൽ ന് ബാൽ ന്യായാധിപനായിരുന്നു വീട്ടിലേക്കും നശിച്ചു, അമ്മ മക്കൾ തട്ടാതവണ്ണം ചെയ്യപ്പെടുകയും.
10:15 അങ്ങനെ ബെഥേൽ നിന്നോടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്ഷുദ്ര ദുഷ്ടത മുമ്പിൽ.

ഹോശേയ 11

11:1 ജസ്റ്റ് രാവിലെ കഴിയുന്തോറും, കടന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ഒരു ശിശു ആയിരുന്നു ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു; മിസ്രയീമിൽ നിന്നു ഞാൻ എന്റെ മകനെ വിളിച്ചു.
11:2 അവരെ വിളിച്ചിട്ടു, അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുറപ്പെട്ടു. ബാൽബിംബങ്ങൾക്കു അവർ ഇരകളെ അർപ്പിച്ചു, അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു ബലികഴിച്ചു.
11:3 ഞാൻ എഫ്രയീമിന്നു ഒരു ഫോസ്റ്റർ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവരെ എന്റെ ഭുജങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ഞാൻ അവരെ സൌഖ്യമാക്കി എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല.
11:4 ഞാൻ ആദം കയറു അവരെ ഊരും, സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കൂടെ. ഞാൻ അവരുടെ താടിയെല്ലിന്മേലുള്ള മേൽ നുകം പൊക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള എന്നു ആയിരിക്കും. ഞാൻ തിന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തും.
11:5 അവൻ മിസ്രയീംദേശത്തു തിരിച്ചുതരികയില്ല, എന്നാൽ തനിക്കു രാജാവാകും എന്നു അശ്ശൂരും, അവർ പരിവർത്തനം മനസ്സില്ല കാരണം.
11:6 വാൾ തന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു, അതു തന്റെ വൃതന്മാരെ ഉപഭോഗം അവരുടെ തല തിന്നുകളയും.
11:7 എന്റെ ജനം എത്രത്തോളം എന്റെ മടക്കം വേണ്ടി. എന്നാൽ ഒരു നുകം ഒരുമിച്ചു അവരുടെ ഈടാക്കണമെന്നും ചെയ്യും, ഏത് അപഹരിച്ച ചെയ്യില്ല.
11:8 ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ നൽകുന്നതാണ്, എഫ്രയീം; എങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്, ഇസ്രായേൽ? ഞാൻ എങ്ങനെ ആദാം നിങ്ങൾക്കും നൽകും; ഞാൻ സെബോയിമിനെപ്പോലെ നിങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കും? എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റി; എന്റെ ഖേദം കൂടെ, അതു ഇളക്കി ചെയ്തു.
11:9 ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം ക്രോധം പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പിൻ വലിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ദൈവം ആകുന്നു, ഒപ്പം മനുഷ്യൻ, നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഡിവൈൻ, ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കും ചെയ്യുക.
11:10 യഹോവയുടെ പിന്നാലെ അവർ നടക്കും; അവൻ ഒരു സിംഹംപോലെ ഗർജ്ജിക്കുന്ന. അവൻ സ്വയം ഗർജ്ജിക്കുന്ന വേണ്ടി, സമുദ്രത്തിലെ പുത്രന്മാർ ഭീതിയും ചെയ്യും.
11:11 അവർ മിസ്രയീമിൽനിന്നു ഒരു പക്ഷി പറന്നു ചെയ്യും, ഒരു പ്രാവുപോലെ അസീറിയക്കാർ ദേശം. ഞാൻ അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ അവരെ ക്രമീകരിക്കും, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
11:12 എഫ്രയീം നിഷേധിച്ചു എന്നെ വളഞ്ഞു ചെയ്തു, കപടംകൊണ്ടും യിസ്രായേൽഗൃഹം വീട്ടിൽ. എന്നാൽ യെഹൂദാരാജാവായ ദൈവം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷിയായി ഇറങ്ങി.

ഹോശേയ 12

12:1 എഫ്രയീം കാറ്റില് ഒപ്പം വെയിലും താഴെ; ഇടവിടാതെ കള്ളം ശൂന്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ അശ്ശൂർയ്യരോടും കരാർ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും, അവൻ മിസ്രയീമിലേക്കു എണ്ണ ചുമന്നു.
12:2 അതുകൊണ്ടു, കർത്താവിന്റെ വിധി യെഹൂദയോടും ആണ് ഒരു ശിക്ഷ യഅ്ഖൂബിനെയും ആണ്. അവൻ തന്റെ വഴികളെ തക്കവണ്ണം അവന്നു പകരം അവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അനുസരിച്ചു.
12:3 ഗർഭത്തിൽ, തന്റെ സഹോദരൻ ചതിച്ചു; തന്റെ നല്ല ഭാഗ്യം ലെ വേണ്ടി, അവൻ ഒരു ദൂതൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തു.
12:4 അവൻ ഒരു ദൂതൻ പ്രാബല്യം, ബലം ചെയ്തു വേണ്ടി. അവൻ കരഞ്ഞു അവനെ അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ ബേഥേലിൽവെച്ചു അവനെ കണ്ടെത്തി, അവിടെവെച്ചു അവൻ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു.
12:5 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം, യഹോവ തന്റെ നാമം.
12:6 അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ദൈവം പരിവർത്തനം ചെയ്യണം. ദയയും ന്യായവും പ്രമാണിച്ചു, എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു.
12:7 കനാൻ, കയ്യിൽ വഞ്ചിക്കുന്ന ബാലൻസ്, അവൻ തെറ്റായ കുറ്റാരോപണം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.
12:8 എന്നാൽ എഫ്രയീംഞാൻ ചെയ്തു, "എങ്കിലും, ഞാൻ സമ്പന്നനായ്തീർന്നു; ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി. എന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ എനിക്കു ഞാൻ ചെയ്ത നീതികേടു വെളിപ്പെടുത്തുന്നയാൾ. "
12:9 ഞാൻ, മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ, എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാക്കും, വെറും ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ആയി.
12:10 ഞാൻ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ദർശനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ കയ്യാൽ ഉപമകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12:11 ഗിലെയാദ് വിഗ്രഹം എങ്കിൽ, അവർ വെറുതെ ഗില്ഗാലിൽ കന്നുകാലികളെ യാഗം ചെയ്തു. അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ വയലിലെ മണ്ണിൽ ചവര് അത്രേ.
12:12 യാക്കോബ് അരാം പ്രദേശം ഓടിപ്പോയി, യിസ്രായേൽ ഒരു ഭാര്യ പോലെ സേവിച്ചു, ഒരു ഭാര്യ നൽകിയതാണെങ്കിലും ചെയ്തു.
12:13 എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യിസ്രായേലിനെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു നേതൃത്വത്തിലുള്ള, അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ഇദ്ദേഹം.
12:14 എഫ്രയീം തന്റെ കൈപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തു, അവന്റെ രക്തം അവനെ ജയിക്കും, അവന്റെ രക്ഷിതാവ് തന്റെ ശമെഫുല്നെഷ് അവനെ പകരം ചെയ്യും.

ഹോശേയ 13

13:1 എഫ്രയീം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഹൊറർ ഇസ്രായേൽ നൽകിയ, അവൻ ബാലിന്റെ ശരി, പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.
13:2 ഇപ്പോൾ അവർ പാപം ചെയ്യും എന്നു ചേർക്കുക. അവർ തങ്ങളുടെ വെള്ളി തങ്ങളെ ഒരു ഇമേജ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, വെറും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രം പോലെ; എന്നാൽ മുഴുവൻ കാര്യം ശില്പികളുടെ വെളിപ്പെടുത്താമോ. ഈ അവരോടു പറയുന്നു, "ഹനനയാഗവും പുരുഷന്മാർ, പശുക്കിടാക്കളുടെയും വിശ്വസിക്കുന്നു. "
13:3 ഇക്കാരണത്താൽ, അവർ രാവിലെ മേഘങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കും, ഒപ്പം കടന്നുപോകുന്ന രാവിലെ മഞ്ഞു പോലെ, വെറും അകലെ കളത്തിൽനിന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നയിക്കുന്നതും പൊടി പോലെ, പുക ഒരു ചിമ്മിനിയിൽക്കൂടി നിന്ന്.
13:4 എന്നാൽ ഞാൻ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ പുറമെ ദൈവം അറിയാത്ത, ആരും രക്ഷിതാവായ എന്നെ അല്ലാതെ ഇല്ല.
13:5 ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, ഏകാന്തതയുടെ ദേശത്തു.
13:6 അവരുടെ പുല്പുറങ്ങൾ പ്രകാരം, അവർ നിറച്ചു ചെയ്തു തൃപ്തരായി ചെയ്തു. അവർ അവരുടെ ഹൃദയം ഉയർത്തുന്നു, അവർ എന്നെ മറന്നു.
13:7 ഞാൻ അവരെ ഒരു സിംഹംപോലെ ആയിരിക്കും, അശ്ശൂർ വഴിയിൽ ഒരു പുള്ളിപ്പുലി പോലെ.
13:8 ഞാൻ അവളുടെ യുവ കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കരടി പോലെ അവരെ എതിരേറ്റു ഓടിക്കുന്നു, ഞാൻ പിളരുകയും അവരുടെ കരൾ മധ്യത്തിൽ തുറന്നു. ഞാൻ ഒരു സിംഹംപോലെ അവിടെ അവരെ തിന്നുകളയും; കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പുറമെ പറിച്ചുകീറി.
13:9 നഷ്ടം നിനക്കുള്ളതു, ഇസ്രായേൽ. നിങ്ങളുടെ സഹായം മാത്രമേ എന്നിലുള്ള.
13:10 നിങ്ങളുടെ രാജാവു എവിടെ? ഇപ്പോൾ, വിശേഷാല്, അവനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ന്യായാധിപന്മാർ നിന്ന്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുറിച്ച്, "എന്നെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും നൽകുക."
13:11 ഞാൻ എന്റെ കോപത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെ തരും, ഞാൻ എന്റെ ക്രോധത്തിൽ അവനെ എടുക്കും.
13:12 എഫ്രയീമിന്റെ അകൃത്യവും അതിർ ചെയ്തു; തന്റെ പാപം വളയുന്നു ചെയ്തു.
13:13 പ്രസവിക്കുമ്പോൾ വേദന അവനെ എത്തും. അവൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മകൻ. ഇപ്പോൾ തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചൊംത്രിതിഒന് സമയത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക.
13:14 ഞാൻ മരണം കയ്യിൽനിന്നു അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും; മരണത്തിൽനിന്നു ഞാൻ അവരെ വീണ്ടെടുക്കും. മരണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മരണം ആയിരിക്കും. നരകം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മരണകരമായ മുറിവു ആയിരിക്കും. സമാശ്വാസം എന്റെ കണ്ണുകള്ക്കു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
13:15 അവൻ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നത ചെയ്യും വേണ്ടി. രക്ഷിതാവ് കത്തുന്ന കാറ്റു വരുത്തും, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, അതു തന്റെ തോടുകൾ വറ്റിച്ചുകളയും, അതു അവന്റെ ഉറവു ഉണ്ടാക്കും, അവൻ ചെയുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ശേഖരം കൂടാതെ പറിച്ചുകീറി.

ഹോശേയ 14

14:1 ശമർയ്യയെ നശിക്കുന്നു, അവൾ കൈപ്പുള്ള നേരെ തന്റെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം. അവരെ വാളാൽ നശിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടിക്കാതെ ചെയ്യട്ടെ, അവരുടെ ഗർഭിണികളുടെ രണ്ടായി മുറിക്കാൻ ചെയ്യട്ടെ.
14:2 ഇസ്രായേൽ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ പരിവർത്തനം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നീതികേടു താറുമാറാക്കിയ ചെയ്തതുമില്ല.
14:3 നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ എടുത്തു യഹോവയുടെ തിരികെ. അവനോടു പറയേണ്ടതു, "എല്ലാ നീതികേടു നീക്കം നല്ല സ്വീകരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അധരാർപ്പണമായ കാളകളെ പകരം ചെയ്യും.
14:4 അശ്ശൂരും നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയില്ല; ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടുകയോ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ഇനി പറയും, 'നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെന്നു,നിങ്ങൾ ആ അനാഥയായി കരുണ ചെയ്യും 'എന്ന. "
14:5 ഞാൻ അവരുടെ ചൊംത്രിതിഒന് സൌഖ്യമാക്കും; ഞാൻ ഇടമുറിയാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കും. എന്റെ കോപം അവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ചെയ്തു വേണ്ടി.
14:6 ഞാൻ മഞ്ഞുപോലെയിരിക്കും;; ഇസ്രായേൽ താമരപോലെ മുളപ്പിച്ച് ചെയ്യും, അവന്റെ റൂട്ട് ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെ പോലുള്ള വിശാലമായി.
14:7 അവന്റെ കൊമ്പുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കും, അവന്റെ മഹത്വം ഒലിവുവൃക്ഷംപോലെ ആയിരിക്കും, അവന്റെ വാസന ലെബാനോന്റെ ദേവദാരുക്കളുടെ പോലെ ആയിരിക്കും.
14:8 അവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യും, അവന്റെ നിഴലിൽ ഇരിക്കുന്ന. അവർ ഗോതമ്പ് സജീവമായുണ്ടാകും, അവർ ഒരു മുന്തിരിവള്ളി വളരും. അവന്റെ നാമം ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെ വീഞ്ഞു ആകും.
14:9 എഫ്രയീം പറയും, "ഇനി എനിക്കു വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?"ഞാൻ അവനെ കേൾക്കാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ നേരെ ആരോഗ്യകരമായ Spruce വൃക്ഷം പോലെ അവനെ ഉയർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഫലം എന്നെ കണ്ടെത്തി ചെയ്തു.
14:10 ജ്ഞാനി ആർ ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യും? ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇതു അറിയും ആരാണ്? യഹോവയുടെ വഴികൾ നേരെ ആകുന്നു, വെറും അവയിൽ നടക്കും, എന്നാൽ തീർച്ചയായും, രാജ്യദ്രോഹികളുടെ അവരെ വീഴും.