തൈറോയ്ഡ്

തൈറോയ്ഡ് 1

1:1 Tobit was from the tribe and city of Naphtali (which is in the upper parts of Galilee above Asher, after the way, which leads to the west, that has on its left the city of Sephet).
1:2 Although he had been taken captive in the days of Shalmaneser, അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ, even in such a situation as captivity, he did not desert the way of truth.
1:3 ആകയാൽ, എല്ലാ ദിവസവും, താന് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ, തന്റെ സഹ ക്യാപ്റ്റീവ് സഹോദരന്മാർ നൽകിയതിൽ, കുടുംബത്തെ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
1:4 പിന്നെ, when he was among the youngest of any in the tribe of Naphtali, he showed not so much as any childish behavior in his work.
1:5 തുടർന്ന്, when all went to the golden calves which Jeroboam, ഇസ്രായേൽ രാജാവ്, ഉണ്ടാക്കിയ, he alone fled from the company of them all.
1:6 Yet he continued on to Jerusalem, to the temple of the Lord, and there he adored the Lord God of Israel, offering faithfully all his first-fruits and his tithes.
1:7 ആകയാൽ, മൂന്നാം വർഷം, he administered all his tithes to new converts and to new arrivals.
1:8 These and similar such things, even as a boy, he observed according to the law of God.
1:9 ആമേൻ, when he had become a man, he received as wife Anna of his own tribe, and he conceived a son by her, to whom he assigned his own name.
1:10 From his infancy, he taught him to fear God and to abstain from all sin.
1:11 അതുകൊണ്ടു, എപ്പോൾ, during the captivity, he had arrived with his wife and son at the city of Nineveh, with all his tribe,
1:12 (even though they all ate from the foods of the Gentiles,) he guarded his soul and never was contaminated with their foods.
1:13 And because he was mindful of the Lord with his whole heart, God gave him favor in the sight of Shalmaneser the king.
1:14 And he gave him the power to go wherever he would want, having the freedom to do whatever he wished.
1:15 അതുകൊണ്ടു, he continued on to all who were in captivity, and he gave them helpful advice.
1:16 But when he had arrived at Rages, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം, he had ten talents of silver, from that which he had been given in honor by the king.
1:17 സന്ദർഭം, in the midst of the great tumult of his kindred, he saw the destitution of Gabael, who was from his tribe, he loaned him, under a written agreement, the aforementioned weight of silver.
1:18 സത്യത്തിൽ, വളരെക്കാലം ശേഷം, Shalmaneser the king died, while Sennacherib his son reigned in his place, and he held a hatred for the sons of Israel.
1:19 Every day, Tobit traveled though all his own people, and he consoled them, and he distributed to each one as much as he could from his resources.
1:20 He nourished the hungry, and he supplied clothes to the naked, and he showed concern for the burial of the dead and of the slain.
1:21 തുടർന്ന്, when king Sennacherib had returned from Judea, fleeing the scourge which God had caused all around him because of his blasphemy, ഒപ്പം, കോപിച്ചു, he was slaughtering many from the sons of Israel, Tobit buried their bodies.
1:22 And when it was reported to the king, he ordered him to be slain, and he took away all his belongings.
1:23 സത്യത്തിൽ, തൈറോയ്ഡ്, fleeing with nothing but his son and his wife, was able to remain hidden because many loved him.
1:24 സത്യത്തിൽ, after forty-five days, the king was slain by his own sons,
1:25 and Tobit was able to return to his house, and all his resources were restored to him.

തൈറോയ്ഡ് 2

2:1 സത്യത്തിൽ, ഇതിനു ശേഷം, കർത്താവിന്റെ ആചരിക്കുന്നു ഉണ്ടായ, ഒരു നല്ല അത്താഴം തൈറോയ്ഡ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചെയ്തു,
2:2 തന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു: "ഗോ, ഞങ്ങളെ വിരുന്നുകഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത ചില മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്. "
2:3 ശേഷം അവൻ പോയ, മടങ്ങി, അവൻ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരു അവനെ റിപ്പോർട്ട്, തൊണ്ടയിൽ കട്ട് കൊണ്ട്, തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന. ഉടനെ, അവൻ പന്തിയിൽ തന്റെ സ്ഥലത്തുനിന്നു തുള്ളി, തന്റെ അത്താഴം പിന്നിൽ വിട്ടു, ബോഡി പട്ടിണിയായി പുറപ്പെട്ടു.
2:4 അതു എടുക്കൽ, തന്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുപോയി, അതിനാൽ, ശേഷം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചശേഷം, അവൻ കരുതലോടെ അവനെ അടക്കം വേണ്ടി.
2:5 അവൻ ശരീരം മറച്ചു ശേഷം, അവൻ വിലാപം ഭയം തന്റെ അപ്പം ചവച്ച,
2:6 കർത്താവു പ്രവാചകൻ ആമോസ് മുഖാന്തരം പറഞ്ഞ വാക്കു ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ: "നിങ്ങളുടെ തിരുനാൾ വിലാപവും ദുഃഖമായ്തീർന്നു എന്നു."
2:7 ആമേൻ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചശേഷം, പുറത്തു പോയി, അവൻ അവനെ അടക്കം.
2:8 എന്നാൽ തന്റെ അയൽക്കാരെയും എല്ലാവരും അവന്റെ കൂടെ വാദിച്ചു, എന്നു: "ഇപ്പോൾ, ഒരു ഓർഡർ കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ എക്സിക്യൂട്ട് ലഭിച്ചു, നിങ്ങൾ കഷ്ടിച്ച് ഒരു വധശിക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടു, വീണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്മശാനസ്ഥലം ചെയ്യുന്നു?"
2:9 എന്നാൽ തൈറോയ്ഡ്, രാജാവിനെക്കാൾ ദൈവം കൂടുതൽ പേടിച്ചു, നിഹതന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അവന്റെ വീട്ടിൽ അവരെ മറച്ചു, രാത്രിയിൽ നടുവിൽ, അവൻ കുഴിച്ചിട്ടു.
2:10 എന്നാൽ ഒരു ദിവസം, ശ്മശാനസ്ഥലം ചങ്കുറപ്പ് ഒരാളായി, തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു, അവൻ സ്വയം മതിൽ അടുത്ത താഴെയിടുകയും, അവൻ ഉറങ്ങി.
2:11 പിന്നെ, അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പോലെ, മീവൽപക്ഷിയോ നെസ്റ്റ് നിന്ന് ചൂട് കാഷ്ഠം തന്റെ കണ്ണുകൾ വീണു, കുരുടനായി ചെയ്തു.
2:12 അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ ആപത്തും ഈ ട്രയൽ അനുവാദം, ഒരു ഉദാഹരണം ക്ഷമ കുടുംബത്തിൻറെ മേലും ലഭിക്കും വേണ്ടി വേണ്ടി, ഏത് പോലും വിശുദ്ധ ഇയ്യോബ് പോലെയാകുന്നു.
2:13 എന്ന, അവന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ, എല്ലാകാലത്തും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവന്റെ കല്പനകളെ പാലിച്ചു, അങ്ങനെ അവൻ കാരണം അവനെ സംഭവിച്ചതു അന്ധതയുടെ ബാധ ദൈവത്തോടു അത്ര ചെയ്തു.
2:14 എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ഇംമൊവെഅബ്ലെ തുടർന്നു, ദൈവത്തിനു നന്ദി തന്റെ ജീവപര്യന്തം നൽകി.
2:15 For just as kings have mocked blessed Job, so also his relatives and acquaintances ridiculed his life, എന്നു:
2:16 “Where is your hope, on behalf of which you gave alms and buried the dead?"
2:17 സത്യത്തിൽ, Tobit corrected them, എന്നു: “Do not speak in this way,
2:18 for we are the sons of the holy ones, and we look forward to that life which God will give to those who never change in their faith before him.”
2:19 സത്യത്തിൽ, his wife Anna went out to weaving work daily, and she brought back the provisions that she was able to obtain by the labor of her hands.
2:20 Whereupon it happened that, having received a young goat, she brought it home.
2:21 When her husband heard the sound of its bleating, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “Look, so that it might not be stolen, return it to its owners, for it is not lawful for us either to eat, or to touch, anything stolen.”
2:22 ഇതിൽ, അയാളുടെ ഭാര്യ, കോപിച്ചു, ഉത്തരം, “Clearly, your hope has become vanity, and the manner of your almsgiving has become apparent.”
2:23 And with these and other similar such words, she reproached him.

തൈറോയ്ഡ് 3

3:1 അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് നെടുവീർപ്പിട്ടു, അവൻ കണ്ണുനീർ പ്രാർഥിക്കാൻ തുടങ്ങി,
3:2 എന്നു, "കർത്താവേ, നിങ്ങൾ, എല്ലാ നിന്റെ വിധികൾ മാത്രം ഉണ്ട്, നിൻറെ വഴികളെല്ലാം കാരുണ്യവുമാണ്, സത്യം, ന്യായവും.
3:3 ഇപ്പോൾ, കർത്താവേ, എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ പാപങ്ങൾ വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്, എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഓർമിക്കുക ചെയ്യരുത്, എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ.
3:4 നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചില്ല വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു വരെ പ്രവാസികളുടെ കൈമാറി ചെയ്തു, മരിപ്പാനും, കളിയാക്കാനുള്ള വരെ, സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ അപമാനം ആയി, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് സഹവാസം.
3:5 ഇപ്പോൾ, കർത്താവേ, വലിയ നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധികൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത പ്രവർത്തിച്ചു വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിച്ചുനടന്നിട്ടുമില്ല.
3:6 ഇപ്പോൾ, കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്നോടു എന്തു, സമാധാനവും ലഭിയ്ക്കുന്നത് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഓർഡർ. വേണ്ടി മരിക്കുന്നതു എനിക്കു കൂടുതൽ പ്രയോജനം, ജീവിക്കാൻ അധികം. "
3:7 അതുകൊണ്ട്, ഒരേ ദിവസം, അത് സാറാ സംഭവിച്ചു, രെയൂവേൽ മകൾ, മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ൽ, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം, കൂടാതെ അവളുടെ അപ്പന്റെ ദാസൻ ബാല്യക്കാരത്തികളിൽ ഒരുത്തി ഒരു നിന്ദ കേട്ടു.
3:8 അവൾ ഏഴു ഭർത്താക്കൻമാർ നല്കിയിരുന്നു വേണ്ടി, ഒപ്പം അസ്മൊദെഉസ് എന്ന ഭൂതം അവരെ കൊന്നു ചെയ്തു, ഉടൻ അവർ അവളെ സമീപിച്ചത് പോലെ.
3:9 അതുകൊണ്ടു, അവൾ പാപത്തിന് ദാസി ശരിയാക്കുന്ന സമയത്ത്, അവൾ ഉത്തരം, എന്നു, "ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മകനെയോ മകളെയോ കാണാൻ ഒരിക്കലും, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങളെ മുര്ദെരെഷ്.
3:10 നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലുകയോ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഏഴു ഭർത്താക്കന്മാർ കൊന്നു പോലെ?"ഈ വാക്കുകൾ, അവൾ വീട്ടിൽ ഒരു മാളികമുറിയിൽ നേയും. എന്നാൽ മൂന്നു ദിവസം മൂന്നു പകലും, അവൾ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പാനീയം ചെയ്തില്ല.
3:11 എന്നാൽ, കണ്ണുനീർ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുന്ന, അവൾ ദൈവം ബെസെഎഛെദ്, ഈ കൈനീട്ടി അവളെ സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടത് ആ.
3:12 And it happened on the third day, while she was completing her prayer, യഹോവ അനുഗ്രഹവും,
3:13 that she said: “Blessed is your name, O God of our fathers, ആര്, though you had been angry, will show mercy. And in time of tribulation, you dismiss the sins of those who call upon you.
3:14 നിനക്ക്, കർത്താവേ, I turn my face; നിനക്ക്, I direct my eyes.
3:15 ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, കർത്താവേ, that you may absolve me from the chains of this reproach, or at least take me away from the earth.
3:16 നിനക്കറിയാം, കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരു ഭർത്താവിനെ മോഹിച്ചു ഒരിക്കലും, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സു ദുഷിച്ച ആഗ്രഹം ക്ലീൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുപോരുന്നു.
3:17 ഞാൻ പ്ലേ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെത്തന്നെ ഇടകലർന്നു ഒരിക്കലും. ഞാൻ അല്ല, ഈജിപ്തിന്റെ നടക്കുന്നവർക്കും അവൻ ഒരു പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ എന്നെത്തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു ചെയ്തു.
3:18 But I consented to accept a husband, നിങ്ങളുടെ ഭയത്തിൽ, not in my lust.
3:19 പിന്നെ, either I was unworthy of them, or they perhaps were not worthy of me. For perhaps you have preserved me for another husband.
3:20 For your counsel is not within the ability of man.
3:21 But all who worship you are certain of this: that one’s life, if it should be tested, shall be crowned, and if it should be in tribulation, shall be delivered, and if it should be corrected, shall be permitted to approach your mercy.
3:22 For you are not delighted with our perdition. എന്ന, after a storm, you create tranquility, and after tears and weeping, you pour out exultation.
3:23 May your name, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ, be blessed forever.”
3:24 ആ സമയത്ത്, the prayers of them both were heard in the sight of the glory of the most high God.
3:25 And the holy Angel of the Lord, Raphael, was sent to care for both of them, whose prayers were recited at the same time in the sight of the Lord.

തൈറോയ്ഡ് 4

4:1 അതുകൊണ്ടു, when Tobit considered that his prayer was heard, so that he might be able to die, he called his son Tobias to him.
4:2 അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: "എന്റെ മകൻ, hear the words of my mouth, and set them, like a foundation, in your heart.
4:3 When God will receive my soul, bury my body. And you shall honor your mother, അവളുടെ ജീവപര്യന്തം.
4:4 For you are obliged to be mindful of what great perils she suffered because of you in her womb.
4:5 But when she too will have completed the time of her life, bury her near me.
4:6 എന്നിട്ടും, for all the days of your life, have God in your mind. And be careful that you never consent to sin, nor overlook the precepts of the Lord our God.
4:7 Give alms from your substance, and do not turn away your face from any pauper. For so it shall be that neither will the face of the Lord be turned away from you.
4:8 In whatever way that you are able, so shall you be merciful.
4:9 If you have much, distribute abundantly. If you have little, nevertheless strive to bestow a little freely.
4:10 For you store up for yourself a good reward for the day of necessity.
4:11 For almsgiving liberates from every sin and from death, and it will not suffer the soul to go into darkness.
4:12 Almsgiving will be a great act of faith before the most high God, for all those who practice it.
4:13 Take care to keep yourself, എന്റെ മകൻ, from all fornication, ഒപ്പം, except for your wife, never permit yourself to know such an offense.
4:14 Never permit arrogance to rule in your mind or in your words. അതിൽ, all perdition had its beginning.
4:15 And whoever has done any kind of work for you, immediately pay him his wages, and do not let the wages of your hired hand remain with you at all.
4:16 Whatever you would hate to have done to you by another, see that you never do so to another.
4:17 Eat your bread with the hungry and the needy, and cover the naked with your own garments.
4:18 Set out your bread and your wine at the burial of a just man, and do not eat and drink from it with sinners.
4:19 Always seek the counsel of a wise man.
4:20 Bless God at all times. And petition him that he direct your ways and that all your counsels may remain in him.
4:21 ഇപ്പോൾ, I reveal to you, എന്റെ മകൻ, that I lent ten talents of silver, while you were still a young child, to Gabael, മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ൽ, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം, and I have his written agreement with me.
4:22 അതുകൊണ്ട്, inquire how you may travel to him and receive from him the aforementioned weight of silver, and return to him the written agreement.
4:23 ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, എന്റെ മകൻ. We do indeed lead a poor life, but we will have many good things: if we fear God, and withdraw from all sin, and do what is good.”

തൈറോയ്ഡ് 5

5:1 Then Tobias responded to his father, അവൻ പറഞ്ഞു: “I will do everything just as you have instructed me, പിതാവ്.
5:2 But I do not know how to obtain this money. He does not know me, and I do not know him. What proof shall I give to him? And I do not know any part of the way, which leads to that place.”
5:3 Then his father answered him, അവൻ പറഞ്ഞു: "തീർച്ചയായും, I have a written agreement about that in my possession, ഏത്, when you show it to him, he will immediately repay it.
5:4 But go out now, and inquire after some faithful man, who would go with you to keep you safe in return for his wages, so that you may receive it while I am still alive.”
5:5 പിന്നീട് തോബിയാസ്, പോയ, found a splendid young man, standing girded and seemingly ready for travel.
5:6 And not knowing that he was an Angel of God, he greeted him, അവൻ പറഞ്ഞു, "നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, good young man?"
5:7 And so he answered, “From the sons of Israel.” And Tobias said to him, “Do you know the way that leads to the region of the Medes?"
5:8 And he answered: "എനിക്ക് ഇത് അറിയാം. And I have frequently walked through all its paths, and I stayed with Gabael, നമ്മുടെ സഹോദരൻ, who lives in Rages, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം, which is situated at the mount of Ecbatana.”
5:9 Tobias said to him, “I implore you, wait here for me, until I tell these same things to my father.”
5:10 പിന്നീട് തോബിയാസ്, പ്രവേശിക്കുന്നു, revealed all these things to his father. Upon which, തന്റെ പിതാവ്, in admiration, asked that he would enter to him.
5:11 അതുകൊണ്ട്, പ്രവേശിക്കുന്നു, he greeted him, അവൻ പറഞ്ഞു, “May gladness be always with you.”
5:12 എന്നാൽ തൈറോയ്ഡ് പറഞ്ഞു, “What kind of gladness will be for me, since I sit in darkness and do not see the light of heaven?"
5:13 And the young man said to him, “Be steadfast in soul. Your cure from God is near.”
5:14 And so Tobit said to him, “Are you able to lead my son to Gabael in Rages, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം? And when you return, I will pay you your wages.”
5:15 ദൂതൻ അവനോടു:, “I will lead him, and I will bring him back to you.”
5:16 And Tobit responded to him, “I ask you to tell me: which family or which tribe are you from?"
5:17 And Raphael the Angel said, “Do you seek the family of the one you hire, or else the hired hand himself, to go with your son?
5:18 എന്നാൽ, lest perhaps I cause you to worry: I am Azariah, the son of Hananiah the great.”
5:19 And Tobit responded, “You are from a great family. But I ask you, do not be angry that I wanted to know your family.”
5:20 ദൂതൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, “I will lead your son safely, and I will bring him back safely to you.”
5:21 And so Tobit, ഉത്തരം, പറഞ്ഞു, “May you walk well, and may God be with you on your journey, and may his Angel accompany you.”
5:22 അപ്പോൾ, when all things were ready which were to be carried on their journey, Tobias said farewell to his father, and to his mother, and the two of them walked together.
5:23 അവർ പുറത്തു നിറുത്തി പിന്നെ, his mother began to weep, പറയാനാണ്: “You have taken the staff of our old age, and you have sent him away from us.
5:24 I wish that the money, for which you sent him, had never been.
5:25 For our poverty has been sufficient for us, so that we might count it as riches that we saw our son.”
5:26 And Tobit said to her: "കരയേണ്ട. Our son will arrive safely, and he will return safely to us, and your eyes shall see him.
5:27 For I believe that the good Angel of God accompanies him and that he orders all things well which occur around him, such that he will be returned to us with gladness.”
5:28 At these words, his mother ceased weeping, and she was silent.

തൈറോയ്ഡ് 6

6:1 And so Tobias continued on, and the dog was following him, and he stayed at the first stopping point, near the river Tigris.
6:2 And he went out to wash his feet, എന്നാൽ ഇതാ, an immense fish came out to devour him.
6:3 And Tobias, being frightened of it, cried out with a loud voice, എന്നു, "സാർ, it is attacking me!"
6:4 ദൂതൻ അവനോടു:, “Catch it by the gills, and draw it to you.” And when he had done so, he pulled it onto dry land, and it began to thrash before his feet.
6:5 അപ്പോൾ ദൂതൻ അവനോടു:: “Disembowel this fish, and put aside his heart, and his gall, and his liver for yourself. For these things are necessary as useful medicines.”
6:6 And when he had done so, he roasted its flesh, and they took it with them on the way. The rest they salted, so that it might be sufficient for them, until they would arrive at Rages, മേദ്യരുടെയും ഒരു നഗരം.
6:7 Then Tobias questioned the Angel, അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, “I implore you, brother Azariah, to tell me what remedies these things hold, which you have told me to retain from the fish?"
6:8 ദൂതൻ, ഉത്തരം, അവനോടു പറഞ്ഞു: “If you put a little piece of its heart on burning coals, its smoke will drive away all kind of demons, whether from a man or from a woman, so that they will no longer approach them.
6:9 And the gall is useful for anointing the eyes, in which there may be a white speck, and they will be cured.”
6:10 എന്നാൽ തോബിയാസ് അവനോടു പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ തുടരാൻ എവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?"
6:11 ദൂതൻ, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞു: "ഇവിടെ രെയൂവേൽ എന്ന ഒന്നാണ്, അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ സാറാ എന്ന ഒരു മകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവൻ മറ്റ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഉണ്ട്, അവളുടെ ഒഴികെ.
6:12 All his livelihood is dependent upon you, and you ought to take her to yourself in marriage.
6:13 അതുകൊണ്ടു, ask for her from her father, and he will give her to you as wife.”
6:14 Then Tobias responded, അവൻ പറഞ്ഞു: “I hear that she has been given to seven husbands, and they passed away. But I have even heard this: that a demon killed them.
6:15 അതുകൊണ്ടു, എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു, lest this may happen to me also. And since I am the only child of my parents, I might send their old age with sorrow to the grave.”
6:16 Then the Angel Raphael said to him: "ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, and I will reveal to you who they are, over whom the demon can prevail.
6:17 ഉദാഹരണത്തിന്, those who receive marriage in such manner as to exclude God from themselves and from their mind, and in such a manner as to empty themselves to their lust, like the horse and mule, ഏത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, over them the demon has power.
6:18 പക്ഷേ നിങ്ങള്, when you will have accepted her, enter the bedroom and for three days keep yourself continent from her, and empty yourself to nothing other than prayers with her.
6:19 എന്നുതന്നെയല്ല, on that night, burn the liver of the fish like incense, and the demon will be put to flight.
6:20 സത്യത്തിൽ, on the second night, you will become ready to receive a physical union like that of the holy Patriarchs.
6:21 തുടർന്ന്, on the third night, you will obtain a blessing, so that healthy children may be procreated from you both.
6:22 അതുകൊണ്ട്, the third night having been accomplished, you will receive the virgin with the fear of the Lord, led more by love of children than by physical desire, അതിനാൽ, as the offspring of Abraham, you will then obtain a blessing in children.

തൈറോയ്ഡ് 7

7:1 അങ്ങനെ അവർ രെയൂവേൽ പോയി, ഒപ്പം രെയൂവേൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.
7:2 And Raguel, gazing upon Tobias, said to Anna his wife, “How much like my cousin is this young man!"
7:3 And when he had spoken this, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “Which of our brethren are you from, ബാല്യക്കാർ?"
7:4 എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു, “We are from the tribe of Naphtali, from the captivity of Nineveh.”
7:5 And Raguel said to them, “Do you know my brother Tobit?"അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു, "അറിയില്ല."
7:6 And since he was saying many good things about him, the Angel said to Raguel, “The Tobit about whom you inquire is the father of this young man.”
7:7 And Raguel threw himself towards him and kissed him with tears and weeping upon his neck, എന്നു, “May a blessing be upon you, എന്റെ മകൻ, because you are the son of a good and most noble man.”
7:8 And his wife Anna, and their daughter Sarah, were weeping.
7:9 അതുകൊണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞ ശേഷം, രെയൂവേൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ആടിനെ നിർദേശം, ഒപ്പം തയ്യാറായിരിക്കണം ഒരു ഉത്സവം. അവൻ അത്താഴത്തിന് ചാരിയിരുന്ന് അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു സന്ദർഭം,
7:10 തോബിയാസ് പറഞ്ഞു, "ഇവിടെ, ഇന്ന്, ഞാൻ തിന്നുകയോ കുടിക്കയോ ഇല്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യം അപേക്ഷ ഉറപ്പിക്കുന്നത് വരെ, എന്റെ അടുക്കൽ സാറാ നിങ്ങളുടെ മകളെ നൽകാൻ വാഗ്ദാനം. "
7:11 രെയൂവേൽ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ, അവൻ ഭയം, ആ ഏഴു പുരുഷന്മാർ സംഭവിച്ചതു ഒന്നും അറിയാതെ, അവളെ സമീപിച്ചത് ആർ. അവൻ ഭയപ്പെടുന്നു തുടങ്ങി, അത് ഒരേ വിധത്തിൽ അവനോടു സംഭവിക്കാം വരാതിരിപ്പാൻ. പിന്നെ, അവൻ സംശയിക്കാതെ അപേക്ഷയാലും ലേക്ക് തുടർന്ന് പ്രതികരണം നൽകി ശേഷം,
7:12 ദൂതൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: "ഈ അവളെ നൽകാൻ മടിക്കരുത്?, ഈ ദൈവം ഭയക്കുന്നു കാരണം. അവൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ ചേരുവാൻ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം, മറ്റ് ആരും അവളെ കഴിഞ്ഞില്ല. "
7:13 അപ്പോൾ രെയൂവേൽ പറഞ്ഞു: "ഞാൻ ദൈവം തന്റെ അടുക്കൽ ഒരു എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും കണ്ണുനീർ സമ്മതിച്ചു സംശയം.
7:14 ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു, അവൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കാരണമായി എന്ന്, അതിനാൽ ഈ സ്വന്തം വംശത്തിന്റെ ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിൽ ചേർന്നു തക്കവണ്ണം, മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം. ഇപ്പോൾ, ഞാൻ അവളെ നിനക്കു തരും എന്ന് സംശയിക്കാൻ തുടർന്നും ഇല്ല. "
7:15 അവന്റെ മകൾ വലങ്കൈ എടുക്കൽ, തോബിയാസ് വലത് കയ്യിൽ കൊടുത്തു, എന്നു, Abraham "May ദൈവം, യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവും, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും. അവൻ വിവാഹം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ചേരാൻ നിങ്ങൾ അവന്റെ അനുഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി. "
7:16 പേപ്പർ എടുക്കൽ, അവർ വിവാഹം ഒരു ലിഖിത ചെയ്തു.
7:17 ഈ ശേഷം പിന്നെ, അവർ പാനംചെയ്തു, അനുഗ്രഹം ദൈവം.
7:18 And Raguel called his wife Anna to him, and he instructed her to prepare another bedroom.
7:19 And she brought her daughter Sarah into it, and she was weeping.
7:20 And she said to her, “Be steadfast in spirit, എന്റെ മകൾ. May the Lord of heaven give you gladness in place of the grief that you have had to endure.”

തൈറോയ്ഡ് 8

8:1 സത്യത്തിൽ, after they had dined, they introduced the young man to her.
8:2 അതുകൊണ്ട്, Tobias, remembering the word of the Angel, took part of the liver from his bag, and he placed it over the live coals.
8:3 Then the Angel Raphael caught the demon, and bound him in the desert of upper Egypt.
8:4 അപ്പോൾ തോബിയാസ് കന്യകയെ ആഹ്വാനം, അവൻ അവളോടു പറഞ്ഞു: "സാറാ, ഇന്നു എഴുന്നേറ്റു നമ്മെ പ്രാര്ത്ഥിക്കാം, നാളെ, അടുത്ത ദിവസം. എന്ന, ഈ മൂന്നു രാത്രി സമയത്ത്, ദൈവത്തിനു ചേർന്നു ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന്, മൂന്നാം രാത്രി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, നാം സ്വയം തമ്മിൽ ചേർന്നു ചെയ്യും.
8:5 തീർച്ചയായും വേണ്ടി, വിശുദ്ധന്മാരുടെ മക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഹെഅഥെംസ് പോലുള്ള ഒരു വിധത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചെയ്യരുത്, ദൈവത്തിന്റെ വിവരമില്ലാത്ത ആരാണ്. "
8:6 അതുകൊണ്ട്, ഒരുമിച്ചു എഴുന്നേറ്റു, അവർ ഇരുവരും പെയ്തില്ല, അതേ സമയം തന്നെ, ആ ആരോഗ്യ അവർക്കും കിട്ടും വേണ്ടി.
8:7 എന്നാൽ തോബിയാസ് പറഞ്ഞു: "കർത്താവേ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം, ആകാശവും ഭൂമിയും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കടലും, അരുവികളിലും, നദികളും, അവയിൽ എന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവികൾ.
8:8 നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ചെളി ആദം രൂപം, നിങ്ങൾ ഒരു സഹായിയായി അവനെ ഹവ്വയെ കൊടുത്തു.
8:9 ഇപ്പോൾ, കർത്താവേ, ഞാൻ .വിധി യൂണിയൻ എന്റെ സഹോദരി എടുത്തു അറിയും, അല്ല ഐഹിക പ്രീതി നിമിത്തം, എന്നാൽ മാത്രം സന്തതി സ്നേഹം വേണ്ടി, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ എന്നെന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. "
8:10 Sarah likewise said, “Be merciful to us, കർത്താവേ, be merciful to us. And let us both grow old together in health.”
8:11 അതു സംഭവിച്ചു, about the time of the rooster’s crowing, that Raguel ordered his servants to be summoned, and they went out with him together to dig a grave.
8:12 അവൻ പറഞ്ഞു, “Lest perhaps, അതേ രീതിയിൽ, it may have happened to him, as it did also to the other seven men who approached her.”
8:13 And when they had prepared the pit, Raguel returned to his wife, അവൻ അവളോടു പറഞ്ഞു,
8:14 “Send one of your maids, and let her see if he is dead, so that I may bury him before the dawn of day.”
8:15 അതുകൊണ്ട്, she sent one of her maidservants, who entered the bedroom and discovered them safe and unharmed, sleeping both together.
8:16 പിന്നെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു, she reported the good news. And they blessed the Lord: Raguel, വിശേഷാല്, and his wife Anna.
8:17 പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു: “We bless you, Lord God of Israel, because it has not happened in the way that we thought it might.
8:18 For you have acted in your mercy toward us, and you have excluded from us the enemy who pursued us.
8:19 എന്നുതന്നെയല്ല, you have had compassion on two only children. Make them, കർത്താവേ, able to bless you more fully and to offer you a sacrifice of your praise and of their health, so that all peoples everywhere may know that you alone are God in all the earth.”
8:20 And immediately Raguel instructed his servants to refill the pit, അവർ ഉണ്ടാക്കിയ, before daylight.
8:21 And then he told his wife to make ready a feast, and to prepare all the provisions that are necessary for those who undertake a journey.
8:22 അതുപോലെതന്നെ, he caused two fat cows and four rams to be killed, and a banquet to be prepared for all his neighbors and every one of his friends.
8:23 And Raguel pleaded with Tobias to delay with him for two weeks.
8:24 എന്നുതന്നെയല്ല, of all the things that Raguel possessed, he gave one half part to Tobias, and he made a writing, so that the half that remained should also pass into the ownership of Tobias, after their deaths.

തൈറോയ്ഡ് 9

9:1 Then Tobias called the Angel to him, whom he indeed considered to be a man, അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: “Brother Azariah, I implore you to listen to my words:
9:2 If I should give myself to be your servant, I would not be equally worthy of your providence.
9:3 എന്നിരുന്നാലും, I beg you to take with you beasts or even servants, and to go to Gabael in Rages, the city of the Medes, and restore to him his handwritten note, and receive from him the money, and petition him to come to my wedding celebration.
9:4 For you know that my father numbers the days. And if I delay one day more, his soul will be afflicted.
9:5 And surely you see how Raguel has obtained my oath, an oath that I am not able to spurn.”
9:6 Then Raphael borrowed four of the servants of Raguel, and two camels, and he traveled to Rages, the city of the Medes. And upon finding Gabael, he gave him his handwritten note, and he received from him all the money.
9:7 And he revealed to him, concerning Tobias the son of Tobit, all that had been done. And he made him come with him to the wedding celebration.
9:8 And when he had entered into the house of Raguel, he discovered Tobias reclining at table. എഴുന്നേറ്റു കടന്നുചാടുന്ന, they kissed each other. And Gabael wept, and he blessed God.
9:9 പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു: “May the God of Israel bless you, for you are the son of a man most noble and just, fearing God and performing almsgiving.
9:10 And may a blessing be spoken over your wife and over your parents.
9:11 And may you see your sons, and the sons of your sons, even to the third and fourth generation. And may your offspring be blessed by the God of Israel, who reigns forever and ever.”
9:12 And when all had said, "ആമേൻ,” they approached the feast. But they also celebrated the marriage feast with the fear of the Lord.

തൈറോയ്ഡ് 10

10:1 സത്യത്തിൽ, when Tobias was delayed because of the marriage celebration, his father Tobit was worried, എന്നു: “Why do you think my son is delayed, or why has he been detained there?
10:2 Do you think that Gabael has died, and that no one will repay him the money?"
10:3 And so he began to be exceedingly sad, both he and his wife Anna with him. And they both began to weep together, because their son did not at least return to them on the appointed day.
10:4 But his mother wept inconsolable tears, and also said: "അയ്യോ, എനിക്കു അയ്യോ, എൻറെ മകൻ. Why did we send you to journey far away, നിങ്ങളെ: the light of our eyes, the staff of our old age, the solace of our life, the hope of our posterity?
10:5 Having all things together as one in you, we ought not to have dismissed you from us.”
10:6 And Tobit was saying to her: “Be calm, and do not be troubled. Our son is safe. That man, with whom we sent him, is faithful enough.”
10:7 Yet she was by no means able to be consoled. എന്നാൽ, leaping up every day, she looked all round, and traveled around all the ways, by which there seemed any hope that he might return, so that she might possibly see him coming from afar.
10:8 സത്യത്തിൽ, Raguel said to his son-in-law, "ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക, and I will send a message of your health to your father Tobit.”
10:9 എന്നാൽ തോബിയാസ് അവനോടു പറഞ്ഞു, “I know that my father and my mother have now counted the days, and their spirit must be tortured within them.”
10:10 And when Raguel had repeatedly petitioned Tobias, and he was by no means willing to listen to him, he delivered Sarah to him, and half of all his substance: with men and women servants, with sheep, camels, and cows, and with much money. And he dismissed him away, in safety and gladness, അവനിൽ നിന്ന്,
10:11 എന്നു: “May the holy Angel of the Lord be with your journey, and may he lead you through unharmed, and may you discover that all is right concerning your parents, and may my eyes see your sons before I die.”
10:12 And the parents, taking hold of their daughter, kissed her and let her go:
10:13 admonishing her to honor her father-in-law, to love her husband, to guide the family, to govern the household, and to behave irreproachably herself.

തൈറോയ്ഡ് 11

11:1 And as they were returning, they came through to Haran, which is in the middle of the journey, opposite Nineveh, on the eleventh day.
11:2 And the Angel said: “Brother Tobias, you know how you left behind your father.
11:3 അതുകൊണ്ട്, if it pleases you, let us go on ahead, and let the family follow after us with a slower step, together with your bride, and with the animals.”
11:4 And since it pleased him to go on in this way, Raphael said to Tobias, “Take with you from the gall of the fish, for it will be necessary.” And so, Tobias took from its gall, and he went ahead.
11:5 എന്നാൽ ഹസാരെ എല്ലാ ദിവസവും വഴി ഇരുന്നു, ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ, അവൾ ഒരു ദീർഘദൂര വേണ്ടി കാണാൻ കഴിയും എവിടെ നിന്ന്.
11:6 അവൾ ആ സ്ഥലം തന്റെ വരവ് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, അവൾ ദൂരത്തു നോക്കി, താമസിയാതെ അവൾ തന്റെ മകനെ സമീപിക്കുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചു, എന്നു: "ഇതാ, നിങ്ങളുടെ മകൻ ന് എത്തിച്ചേരും. "
11:7 എന്നാൽ റാഫേൽ തോബിയാസ് പറഞ്ഞു: "ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ, അവനോടു നന്ദി, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സമീപിക്കാൻ, അവനെ ചുംബനം.
11:8 ഉടനെ മത്സ്യം ഈ നഞ്ചും കണ്ണു അഭിഷേകം, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നു. നിങ്ങൾ അവന്റെ കണ്ണു ഉടൻ തുറക്കും മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ആകാശത്തിലെ വെളിച്ചം കാണും, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ കാൺകെ സന്തോഷിക്കും. "
11:9 അപ്പോൾ നായ, വഴിയിൽ അവരുടെ കൂടെ ചെയ്ത, മുന്നോട്ടു ഓടി, ഒപ്പം, ഒരു ദൂതൻ പോലെ, എത്തിച്ചേരുന്നു, തന്റെ വാൽ ഫവ്നിന്ഗ് ഒപ്പം കലുക്കി തന്റെ സന്തോഷം കാണിച്ചു.
11:10 എഴുന്നേറ്റു, തന്റെ അന്ധനായ പിതാവ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങി, കാൽ ഇടർച്ച. ദാസൻ തന്റെ കൈ കൊടുത്തു, തന്റെ മകൻ കാണാൻ ഒഴുകുന്നതു.
11:11 അവനെ ലഭിക്കുന്നത്, അവനെ ചുംബിച്ചു, തന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തതുപോലെ, അവർ ഇരുവരും സന്തോഷം കരയാൻ തുടങ്ങി.
11:12 അവർ ദൈവം എന്നിലുളവാക്കി ചെയ്തു വാഴ്ത്തി ശേഷം, അവർ ഒരുമിച്ചു ഇരുന്നു.
11:13 പിന്നീട് തോബിയാസ്, മത്സ്യം പകയിലും നിന്ന് എടുക്കൽ, തന്റെ പിതാവിന്റെ കണ്ണുകൾ അഭിഷേകം.
11:14 ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ കടന്നു, തുടർന്ന് ഒരു വൈറ്റ് ഫിലിം തന്റെ കണ്ണുകൾ നിന്നു തുടങ്ങി, ഒരു മുട്ട പാടപോലും പോലെ.
11:15 അതുകൊണ്ട്, അത് പിടിച്ചു, തോബിയാസ് തന്റെ കണ്ണുകൾ അതിനെ പിൻവലിച്ചത്, ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു.
11:16 അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി: തൈറോയ്ഡ് പ്രത്യേകിച്ച്, അവന്റെ ഭാര്യ, എല്ലാ അവന്റെ പരിചയക്കാർ ആ.
11:17 എന്നാൽ തൈറോയ്ഡ് പറഞ്ഞു, "ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു; കാരണം, നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ചെയ്തു, എന്നാൽ ഇതാ, ഞാൻ എന്റെ മകൻ തോബിയാസ് കാണുന്നു. "
11:18 തുടർന്ന്, after seven days, Sarah, the wife of his son, and all the family arrived safely, along with the sheep, ഒട്ടകങ്ങൾ, and much money from his wife, but also with that money which he had received from Gabael.
11:19 And he explained to his parents all the benefits from God, which he had produced all around him, by means of the man who had led him.
11:20 And then Ahikar and Nadab arrived, the maternal first cousins of Tobias, rejoicing for Tobias, and congratulating with him for all the good things that God had revealed all around him.
11:21 And for seven days they feasted, and all were rejoicing with great joy.

തൈറോയ്ഡ് 12

12:1 അപ്പോൾ തോബിത് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു, അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ദൈവപുരുഷന്നു കൊടുക്കാം കഴിയും ഏവ, നിങ്ങളെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു?"
12:2 Tobias, ഉത്തരം, said to his father: "പിതാവേ, what wages shall we give him? And what could be worthy of his benefits?
12:3 He led me and he brought me back safely. He received the money from Gabael. He caused me to have my wife. And he confined the demon away from her. He caused joy to her parents. Myself, he rescued from being devoured by the fish. നിങ്ങളോ, he also caused you to see the light of heaven. അതുകൊണ്ട്, we have been filled with all good things through him. What could we possibly give to him that would be worthy of these things?
12:4 But I implore you, എന്റെ അച്ഛൻ, to ask him if he would perhaps deign to take for himself half of all the things that have been brought.”
12:5 പിന്നെ അവനെ വിളിക്കുന്നു, അപ്പൻ പ്രത്യേകിച്ച്, പുത്രനും, അവർ അവനെ വേറിട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവർ അവനെ ഹർജി തുടങ്ങി, അവർ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം ഒക്കെയും പകുതി ഭാഗം ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വീകരിക്കാൻ മലിനം അത്ര.
12:6 പിന്നെ അവൻ സ്വകാര്യമായി അവരോടു പറഞ്ഞു: "ആകാശത്തിലെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ, ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കാൺകെ അവനോടു ശ്ളാഘിച്ചു, അവൻ നിങ്ങളോടു തന്റെ ദയയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി.
12:7 അതു രാജാവിന്റെ രഹസ്യം മറച്ചുവെയ്ക്കാൻ നല്ലതു, അതു വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറ്റസമ്മതം പുറമേ മാന്യവും പോലെ.
12:8 ഉപവസിച്ചും നമസ്കാരം നല്ലതു, സകാത്ത് സംഭരണത്തിൽ പൊന്നും എടുത്തു ഒളിപ്പിച്ച് നല്ലതു.
12:9 ദാനധർമ്മത്തിന് മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നു, ഒരേ പാപങ്ങൾ കായക്കും എന്താണ് ഒരുവൻ കാരുണ്യവും നിത്യജീവൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ചെയ്യുന്നു.
12:10 പാപമോ നീതികേടു തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ശത്രുക്കളാകുന്നു.
12:11 അതുകൊണ്ടു, ഞാൻ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശദീകരണം എന്ന് ഞാനും.
12:12 നിങ്ങൾ കണ്ണുനീർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, മരിച്ചവർ അടക്കം, നിങ്ങളുടെ അത്താഴം പിന്നിൽ ശേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പകൽ മരിച്ചവരുടെ ഒളിപ്പിച്ചു, രാത്രിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു: ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു.
12:13 നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്വീകാര്യമായ കാരണം, പരിശോധനകളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു.
12:14 ഇപ്പോൾ, രക്ഷിതാവ് നിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ എന്നെ അയച്ചു, സാറയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ, നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ, ഭൂതം നിന്ന്.
12:15 ഞാൻ ഏഞ്ചൽ റാഫേൽ ആകുന്നു, ഏഴു ഒന്ന്, ആർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലക്കുന്ന. "
12:16 And when they had heard these things, they were troubled, and being seized with fear, they fell upon the ground on their face.
12:17 ദൂതൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: “Peace be to you. പേടിക്കണ്ട.
12:18 For when I was with you, I was there by the will of God. Bless him, and sing to him.
12:19 തീർച്ചയായും, I seemed to eat and drink with you, but I make use of an invisible food and drink, which cannot be seen by men.
12:20 അതുകൊണ്ടു, ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ മടങ്ങാൻ ടൈം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അവന്റെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും വിവരിക്കുക. "
12:21 അവൻ ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ, he was taken from their sight, and they were not able to see him any longer.
12:22 അപ്പോൾ, lying prostrate for three hours upon their face, they blessed God. എഴുന്നേറ്റു, they described all his wonders.

തൈറോയ്ഡ് 13

13:1 അതുകൊണ്ട്, the elder Tobit, ആധാരമാക്കി, blessed the Lord, അവൻ പറഞ്ഞു: "കർത്താവേ, you are great in eternity and your kingdom is with all ages.
13:2 For you scourge, and you save. You lead down to the grave, and you bring up again. And there is no one who can escape from your hand.
13:3 രക്ഷിതാവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, യിസ്രായേല്യരേ, and praise him in the sight of the nations.
13:4 എന്ന, തീർച്ചയായും, he has dispersed you among the Gentiles, who are ignorant of him, that you may proclaim his wonders, and that you may cause them to know that there is no other almighty God, except him.
13:5 He has chastised us because of our iniquities, and he will save us because of his mercy.
13:6 അതുകൊണ്ടു, look upon what he has done for us, ഒപ്പം, ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ, confess to him. And extol the King of all ages with your works.
13:7 ഞാനോ, I will confess him in the land of my captivity. For he has revealed his majesty within a sinful nation.
13:8 അതുകൊണ്ട്, പരിവർത്തനം, നിങ്ങൾ പാപികളുടെ, and do justice in the presence of God, believing that he will act in his mercy toward you.
13:9 But I and my soul will rejoice in him.
13:10 യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, all you his elect. Keep days of rejoicing, and confess to him.
13:11 യെരൂശലേമേ, the city of God, the Lord has chastised you for the works of your hands.
13:12 Confess to the Lord with your good things, and bless the God of all ages, so that he may rebuild his tabernacle in you, and he may recall all the captives to you, and you may be glad in all ages and forever.
13:13 You will shine with a splendid light, and all the ends of the earth will adore by you.
13:14 Nations from far away will come to you, bringing gifts. And in you, they shall adore the Lord, and they will hold your land in sanctification.
13:15 For they will invoke the Great Name in you.
13:16 Those who despise you will be cursed, and all those who blaspheme by you will be condemned, and those who build you up will be blessed.
13:17 But you will rejoice in your sons, because they will all be blessed, and they will be gathered together for the Lord.
13:18 Blessed are all those who love you and who rejoice in your peace.
13:19 യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എന്റെ ഉള്ളം, for the Lord our God has freed Jerusalem, തന്റെ നഗരം, from every one of her tribulations.
13:20 Happy will I be, if any of my offspring will be left to see the brightness of Jerusalem.
13:21 The gates of Jerusalem will be built from sapphire and emerald, and all its walls will be surrounded with precious stones.
13:22 All its streets will be paved with stones, വെള്ള ശുദ്ധിയുള്ള. And ‘Alleluia’ will be sung throughout its neighborhoods.
13:23 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നാഥൻ, who has exalted it, and may he reign over it, എന്നുമെന്നും. ആമേൻ. "

തൈറോയ്ഡ് 14

14:1 And the sermon of Tobit was completed. And after Tobit received his sight, he lived forty-two years, and he saw the sons of his grandchildren.
14:2 അതുകൊണ്ട്, having completed one hundred and two years, he was buried honorably at Nineveh.
14:3 For he was fifty-six years old, when he lost the light of his eyes, and he was sixty years old, when he truly received it again.
14:4 പിന്നെ, സത്യത്തിൽ, the remainder of his life was in gladness. അതുകൊണ്ട്, with the good accomplishment of the fear of God, he departed in peace.
14:5 എന്നാൽ, in the hour of his death, he called to himself his son Tobias, മക്കളെയും സഹിതം, the seven youths who were his grandsons, അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു:
14:6 “Nineveh will pass away soon. For the word of the Lord goes forward, and our brothers, who have been dispersed away from the land of Israel, shall return to it.
14:7 Thus its deserted land will be entirely filled again. And the house of God, which was burned like incense within it, will be rebuilt again. And all those who fear God will return there.
14:8 And the Gentiles will relinquish their idols, and they will enter into Jerusalem, and they will dwell in it.
14:9 And all the kings of the earth will rejoice in it, adoring the King of Israel.
14:10 അതുകൊണ്ടു, my sons, listen to your father. Serve the Lord in truth, and seek to do the things that please him.
14:11 And command your sons, so that they may accomplish justice and almsgiving, and so that they may be mindful of God and may bless him at all times, in truth and with all their strength.
14:12 ഇപ്പോൾ, പുത്രന്മാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, and do not remain here. എന്നാൽ, on whatever day you will bury your mother near me in one sepulcher, ആ സമയം മുതൽ, direct your steps to leave this place.
14:13 For I see that its iniquity will bring about its end.”
14:14 അതു സംഭവിച്ചു, after the death of his mother, Tobias withdrew from Nineveh, with his wife, പുത്രന്മാരെയും, and sons of sons, and he was returned to his father-in-law.
14:15 And he found them unharmed in a good old age. And he took care of them, and he closed their eyes. And all the inheritance of the house of Raguel passed to him. And he saw the sons of his sons to the fifth generation.
14:16 പിന്നെ, having completed ninety-nine years in the fear of the Lord, സന്തോഷത്തോടെ, അവർ അവനെ അടക്കം.
14:17 But all his family and all his lineage continued with a good life and in holy conversation, so that they were acceptable both to God and to men, as well as to everyone who dwelt in the land.