സെഫന്യാവ്

സെഫന്യാവ് 1

1:1 സെഫന്യാവു വന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം നഥന്യാവിന്റെ മകൻ, ഗെദല്യാവിന്റെ മകനായ, അമർയ്യാവു മകൻ, ഹിസ്കീയാവു, യോശീയാവിന്റെ കാലത്തു ആമോസ് ലെ, യെഹൂദാരാജാവായ.
1:2 പറിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത്, ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് സകലവും കൂട്ടിച്ചേർക്കും, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
1:3 ഞാൻ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ചെയ്യും; ഞാൻ ആകാശത്തിലെ പറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം ചെയ്യും. പിന്നെ മൂഢൻ സമരാഭാസം ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഭൂതലത്തിൽ മുമ്പിൽ പുരുഷന്മാർ പിരിഞ്ഞു ചെയ്യും, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
1:4 ഞാൻ യെഹൂദയിൽ എന്റെ കൈ നീട്ടാൻ യെരൂശലേം സകല നിവാസികൾക്കും ചെയ്യും. ഞാൻ ബാലിന്റെ ശേഷിപ്പിനെയും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു പിരിഞ്ഞു ചെയ്യും, പുരോഹിതന്മാർ സഹിതം അഡ്മിന് പേരുകൾ,
1:5 ആകാശത്തിലെ പരിധി മേൽ സൈനിക ആരാധിക്കുന്നു ചെയ്തവരെ, കർത്താവിന്റെ വഴി ചോരയില് സത്യം രണ്ട് ആ, ഒപ്പം Melchom സത്യം ചെയ്തവർക്ക്,
1:6 കർത്താവിന്റെ ശേഷം വിട്ടുമാറാതെ രണ്ട് ആ, ഇല്ലാത്തവരെ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ചു ചെയ്തവരെ, അവനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
1:7 കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ Be. യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; കർത്താവേ ഇരയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, താൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പവിത്രമാക്കിത്തീർത്ത.
1:8 ഈ ആകും: കർത്താവിന്റെ പെൺകുട്ടിയുടെ നാളിൽ, ഞാൻ നേതാക്കളെ സന്ദർശിക്കും, രാജാവിന്റെ മക്കളായ, എല്ലാ മേൽ വിചിത്രമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ചെയ്യപ്പെട്ട.
1:9 ഞാൻ അന്നു ഉമ്മരപ്പടി അഹങ്കാരം പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്ദർശിക്കും, അകൃത്യവും വഞ്ചനയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയം പൂരിപ്പിക്കുക ചെയ്തവർക്ക്.
1:10 ഈ ആ ദിവസത്തിൽ ആകും, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മത്സ്യം വാതിലിലൂടെ പിറുപിറുത്തു ശബ്ദം, ഒരു രണ്ടാമത്തെ നഗരാംശത്തിൽനിന്നു, കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു വലിയ contrition.
1:11 ഓരിയിടുക, പില്ലർ നിവാസികൾ. കനാൻ എല്ലാ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു വീണിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വെള്ളി പൊതിഞ്ഞ് വാങ്ങിയിരുന്ന എന്താകുമായിരുന്നു ചെയ്തു.
1:12 ഈ സമയത്താണ് ആയിരിക്കും: ഞാൻ വിളക്കുകൾ യെരൂശലേമിനെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ചെയ്യും, ഞാൻ മട്ടു പണം തീർന്നിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ സന്ദർശിക്കും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പറയുന്ന, "കർത്താവേ നന്മ ചെയ്യില്ല, അവൻ നീതികേടു ചെയ്യുന്നില്ല. "
1:13 അവരുടെ ബലം അധികമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു ഉണ്ടാകും, മരുഭൂമിയിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ. അവർ വീടു പണിയും ചെയ്യും അവരിൽ വസിക്കയും, അവർ തങ്ങളുടെ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടം ചെയ്യും.
1:14 കർത്താവിന്റെ വലിയ അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു അടുത്തു അത്യന്തം കണക്ക്. യഹോവയുടെ ദിവസം ശബ്ദം കൊടിയതാകുന്നു; ശക്തമായ അവിടെ പരീക്ഷിക്കും.
1:15 ആ ദിവസം ക്രോധദിവസം ഒരു ദിവസമാണ്, കഷ്ടവും സങ്കടവും ഉള്ള ദിവസം, ആപത്തു ദുരിതവും ഒരു ദിവസം, ഇരുട്ടും ഉള്ള ദിവസം, മേഘവും ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒരു ദിവസം,
1:16 ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും മേൽ ഒരതുല്യ .കരുണകൂടാതെ മേൽ കാഹളം കാഹളം സ്ഫോടനം ഒരു ദിവസം.
1:17 ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അവർ അന്ധനായ നടക്കത്തക്കവണ്ണം, അവർ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്കകൊണ്ടു. അവരുടെ രക്തം മണ്ണ് പോലെ ചൊരിയും;, വളം തങ്ങളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ.
1:18 അവയുടെ വെള്ളി, എങ്കിലും അവരുടെ പൊന്നും, കർത്താവിന്റെ കോപദിവസത്തിൽ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയും. ദേശം തന്റെ തീക്ഷ്ണത തീ ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു ചെയ്യും, വേഗത്തിൽ വേണ്ടി, അവൻ പൂർത്തീകരണം ദേശം ഓരോ നിവാസികൾ വരുത്തും.

സെഫന്യാവ് 2

2:1 സംയോജിപ്പിക്കുക, കൂടട്ടെ, മനുഷ്യരേ സ്നേഹിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല.
2:2 തീർപ്പു അക്കൗണ്ടുകൾ തീർക്കയും അതുവരെ, പൊടിപോലെയും ദിവസം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നുവല്ലോ, ഏത് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ ക്രോധം കോപം നിന്റെ ബഹളമുണ്ടാക്കുക, ഏത് മുമ്പിലുള്ള യഹോവയുടെ കോപം ദിവസം നിങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കുക.
2:3 തേടുകയോ, നിങ്ങൾ സാധുക്കൾക്കു എല്ലാ; പ്രവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ ന്യായം. വെറും അന്വേഷിപ്പിൻ, സൌമ്യതയുള്ളവർ അന്വേഷിക്കും. ആകയാൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ക്രോധം ദിവസം മറയ്ക്കും തക്കവണ്ണം.
2:4 ഗാസ നശിപ്പിക്കപ്പെടും വേണ്ടി, അസ്കലോൻ മരുഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കും; അവർ ഉച്ചയുറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അസ്തോദിനെ പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, എക്രോനും ഇല്ലാതെയാക്കി ചെയ്യും.
2:5 കടൽ തീരത്ത് വസിക്കയില്ല നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം, നിങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ ആളുകൾ. കർത്താവിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, കനാൻ, ഫെലിസ്ത്യരുടെ ദേശത്തു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ദേശങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയല്ല ഒറ്റ നിവാസികൾ വിട്ടേക്കപ്പെടുമെന്ന് മനുഷ്യർ.
2:6 സമുദ്രത്തിലെ തീരപ്രദേശം ഇടയന്മാരെ താവളവും കന്നുകാലികളുടെ വേണ്ടി വേലികെട്ടി ലൈൻ ആയിരിക്കും.
2:7 യെഹൂദാരാജാവായ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടരും അവനെ ലൈൻ ആയിരിക്കും. അവർ അവിടെ മേയാൻ ചെയ്യും. അസ്കലോൻ വീടുകളിൽ, അവർ വൈകുന്നേരം നേർക്ക് വിശ്രമം ചെയ്യും. അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദർശിക്കും, അവൻ അവരുടെ പ്രവാസം മാറ്റും;.
2:8 ഞാൻ മോവാബിന്റെ അപമാനവും അമ്മോന്യരുടെ ദൂഷണം കേട്ടു, അവർ എന്റെ ജനത്തെ നിന്ദിക്കുകയും അവരുടെ അതിരുകളെ മഹത്വമുള്ളവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വഴി.
2:9 ഇതുമൂലം, എന്നാണ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ, മോവാബ് സൊദോമെപ്പോലെയും ആയിരിക്കും, ഗൊമോരയുടെയും പോലുള്ള അമ്മോന്യർ പുത്രന്മാരെയും, മുള്ളും സുഖകരമായ പോലെ, ഉപ്പ് വാരാ, ഒരു ഏകാന്ത, നിത്യതയുടെ എല്ലാ വഴി. എന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ അവരെ കവർച്ച ചെയ്യും, എന്റെ ജാതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ അവരെ കൈവശമാക്കും.
2:10 ഇതു അഹങ്കാരം വേണ്ടി അവരുടെ മേൽ വരും, അവർ നിന്ദിച്ചതായി സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ജനമായ മഹത്വമുള്ളവൻ എന്നതിനാല്.
2:11 യഹോവ അവർക്കു മീതെ ഒരു ഹൊറർ ആയിരിക്കും, അവൻ ഭൂമിയിലെ സകലദേവന്മാരെയും കുറയ്ക്കും. അവർ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു ചെയ്യും, സ്വന്തം സ്ഥലത്തുനിന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും, ജാതികളുടെ ദ്വീപിലെ.
2:12 എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കൂശ്യർ, നിങ്ങൾ എന്റെ വാൾ മുഖേന നിർവ്വഹിക്കപ്പെടും.
2:13 അവൻ വടക്കോട്ടുള്ള മീതെ കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കും, അവൻ അശ്ശൂരും നശിപ്പിക്കും. അവൻ മരുഭൂമിയിൽ മനോഹരമായ സ്ഥാപിക്കും, ഒരു നിര്വ്വികാരനായ സ്ഥലത്തു, ഒരു മരുഭൂമിപോലെ.
2:14 കൂട്ടങ്ങളും അതിന്റെ നടുവിൽ കിടക്കും, ജാതികളുടെ സകലമൃഗങ്ങൾക്കും. പിന്നെ വേഴാമ്പലും മുള്ളൻ അതിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി താമസിക്കും എന്നു; പാടുന്ന പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം വിൻഡോ ഇരിക്കും, അതിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി മുകളിൽ കാക്ക കൂടെ, ഞാൻ അവളുടെ ശക്തി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു വേണ്ടി.
2:15 ഈ മഹത്വമുള്ള നഗരമാണ്, ട്രസ്റ്റ് പാർക്കുന്ന, അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ എന്നെ പുറമെ ആരുമില്ല. 'ഒന്ന് മരുഭൂമിയിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരു ജാവോ മാറിയിരിക്കുന്നു? അതിൽകൂടി എല്ലാവരും ചൂളകുത്തി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ.

സെഫന്യാവ് 3

3:1 Provocatrix ആൻഡ് വീണ്ടെടുത്തു നഗരം അയ്യോ, എവിടെ.
3:2 അവൾ വാക്കു മാനിച്ചിട്ടില്ല, നിന്നല്ല അവൾ അച്ചടക്കം സ്വീകരിച്ചു. അവൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ല; തന്റെ ദൈവത്തോടു അടുത്തു ചെല്ലുക ചെയ്തില്ല.
3:3 അവളുടെ നേതാക്കൾ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ അവൾക്കു നടുവിൽ. അവളെ ന്യായം വൈകുന്നേരത്തെ ചെന്നായ്ക്കൾ; രാവിലെ അവർ ഒന്നും പുറപ്പെട്ട്.
3:4 അതിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മറന്നത് ആകുന്നു; വിശ്വാസം ജനങ്ങളെ. അതിന്റെ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമായതു അശുദ്ധമാക്കി; അവ നിയമം നേരെ അന്യായമായി പ്രവർത്തിച്ചു.
3:5 വെറും രക്ഷിതാവ് അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടു; അവൻ നീതികേടു ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രഭാതത്തിൽ, പ്രഭാതത്തിൽ, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തന്റെ ന്യായത്തെ ചെയ്യും, അതു മറച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ മൂഢൻ ഒറ്റ ലജ്ജ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
3:6 ഞാൻ ജാതികളെ പിരിഞ്ഞ്, അവരുടെ ഗോപുരങ്ങളെ ഇടിച്ചു ചെയ്തു. ഞാൻ അവരുടെ നടപ്പു മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, കടന്നുപോയ ആരും കഴിയുവോളം. അവരുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആരും ശേഷിക്കുന്ന കൂടെ, ഏതെങ്കിലും നിവാസികൾ.
3:7 ഞാന് പറഞ്ഞു: എങ്കിലും, നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെട്ടു; നിങ്ങൾ ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കും. അവളുടെ വാസസ്ഥലമായ നശിച്ചുപോകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു, ഞാൻ അവളെ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉണ്ടായിട്ടും. എന്നാൽ, അവർ അതികാലത്തെ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ വിചാരങ്ങളൊക്കെയും വഷളാക്കിയിരുന്നു.
3:8 ഇതുമൂലം, എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഭാവിയിൽ എന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ, എന്റെ ന്യായം ജാതികളുടെ കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ ആണ്, രാജ്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കാൻ, എന്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ പകർന്നു ലേക്ക്, എന്റെ കോപത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രോധവും. എന്റെ തീക്ഷ്ണത ദഹനയാഗമായി വേണ്ടി, എല്ലാ ഭൂമി ഇരയായ്തീരുകയും ചെയ്യും.
3:9 പിന്നെ ഞാൻ ജനത്തോടു ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ലിപ് മടക്കിത്തരാം, എല്ലാം കർത്താവിന്റെ നാമം കീർത്തിക്കരുതു വേണ്ടിയും, ഒരൊറ്റ തോളിൽ കൂടെ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങനെ.
3:10 കൂശ് നദികളുടെ അക്കരെനിന്നു, എന്റെ supplicants, എന്റെ ചൈനക്ക് പുത്രന്മാർ, എനിക്കു സമ്മാനം കൊണ്ടുപോകും എന്നു.
3:11 അന്നാളിൽ, നിങ്ങളുടെ കെട്ടിച്ചമച്ച് എല്ലാ മീതെ ലജ്ജിക്കാതെ, നിങ്ങൾ എന്നോടു അതിക്രമമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്നയാൾ. പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരികളായ ആത്മപ്രശംസക്കാർ നീക്കും;, നീ ഇനി എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ന് ഉയർത്തപ്പെടും.
3:12 ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ദരിദ്ര ദരിദ്രനും ആളുകളെ വസ്വിയ്യത്ത് ചെയ്യും, അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെയ്യും.
3:13 യിസ്രായേലിന്റെ ശേഷിപ്പ് നീതികേടു ചെയ്യുന്നില്ല, ഭോഷകുപറകയുമില്ല, വഞ്ചനയുള്ള നാവു അവരുടെ വായിൽ ചെയ്യില്ല. അവർ മേയാൻ ചെയ്യും ചാരി ചെയ്യും, ഭീതി അവരെ അടിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകും എന്നു.
3:14 സ്തുതിപ്പിൻ, സീയോൻ പുത്രിയുടെ. ആർപ്പിടുവിൻ, ഇസ്രായേൽ. സന്തോഷിച്ചു പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പുളകം, യെരൂശലേംപുത്രി.
3:15 യഹോവ നിന്റെ ന്യായവിധി എടുത്തു; അവൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ മാറിയെങ്കിൽ. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ, ദൈവം, നിന്റെ മദ്ധ്യേ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ദോഷം ഭയപ്പെടും.
3:16 അന്നാളിൽ, യെരൂശലേമിലെ പറഞ്ഞു ചെയ്യും, "ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല,"സീയോനിലേക്കു, "നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ദുർബലപ്പെടുത്തി പോകരുത്."
3:17 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാത്രം ശക്തി; അവൻ രക്ഷിക്കും. അവൻ ഉല്ലാസം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും. തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ, മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ ചെയ്യും. അവൻ സ്തുതിച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആഹ്ലാദിക്കും.
3:18 നിയമത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ആർ triflers, ഞാൻ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്നതുമാണ്, അവർ നിങ്ങളെ നിന്നുള്ളവരാണ് കാരണം, നീ ഇനി അവരെ മേൽ അപമാനം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം അങ്ങനെ.
3:19 ഇതാ, ഞാൻ ആ കാലത്തു നിന്നെ താഴ്ത്തി എല്ലാവരും നടത്തും, ഞാൻ മുടന്തരും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു, ഞാൻ അവളെ ആർ പുറത്താക്കുന്നു ചെയ്തിരുന്നു ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്ന. ഞാൻ സ്തുതി ലും കീർത്തി സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്യും, അവർ ലജ്ജിച്ചു ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ ദേശത്തു,
3:20 ആ കാലത്തു, ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും സന്ദർഭം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്ന സമയം. ഞാൻ കീർത്തി സ്തുതി ഏല്പിക്കും വേണ്ടി, ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന, യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.