എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല?

സ്ത്രീകളുടെ ഓർഡിനേഷൻ സഭയുടെ നിലപാട് വിലക്ക് ആണ് അല്ല വിവേചനം ഒരു കേസ്, എന്നാൽ ഒരു അരുളപ്പാടു പൗരോഹിത്യ വിളിയും അടിസ്ഥാനപരമായി എന്നു പൈതൃകമായ. "എങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ എണ്ണമറ്റ വഴികാട്ടികൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പല പിതാക്കന്മാർ ഇല്ല,"പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുതി. "ഞാൻ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ ജനിപ്പിച്ചു" (പൗലോസ് കാണാൻ കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് 4:15 ഒപ്പം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 18:19). സ്ത്രീകൾ സഭ പല നേതൃത്വം വേഷങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഇത്തരം മത ഓർഡറുകൾ തലവന്മാരും അപൊസ്തൊലതെസ് ആയി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, മത വിദ്യാഭ്യാസം ഡയറക്ടർ. ഒരു പുരോഹിതൻ, എങ്കിലും, കേവലം ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് വിളിക്കപ്പെട്ട ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ പിതാവ്; ഒരു സ്ത്രീ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഫലത്തിൽ എല്ലാം എന്നു സ്വതന്ത്ര തന്നെ, അവൾ കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം ഒരു പിതാവ് ആണ്.

സഭ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പദവികൾ തുല്യരാണ് അവർ പറയുന്നു, രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സാദൃശ്യത്തിലും ചെയ്തു കരുതിയിരുന്നു (കാണാൻ ഉല്പത്തി പുസ്തകം 1:27). അവർ തുല്യരാണ് സമയത്ത്, എങ്കിലും, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത അല്ല; അവർ അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമായ വിളികൾ നിറവേറ്റാൻ വിളിക്കുന്നു: പിതൃത്വം, മാതൃത്വം, യഥാക്രമം. എന്നുള്ളതു നടപടിയുമെടുത്തില്ല മറ്റ് മികച്ചവർ, പക്ഷേ, വീണ്ടും, പദവികൾ തുല്യമായ. പോൾ ഇലവൻ എഴുതി, "എങ്കിൽ തല [കുടുംബത്തിലെ], സ്ത്രീ ഹൃദയം, അവൻ ഭരണം ചീഫ് സ്ഥലത്തുള്ള പോലെ, അങ്ങനെ അവളും സ്നേഹത്തിൽ ചീഫ് സ്ഥലം സ്വയം വേണ്ടി ക്ലെയിം അരുതാത്തതു ചെയ്യാം " (കത്തോലിക്കാ സഭ 27). ഇങ്ങനെ താരതമ്യം തുടരാൻ, ഇല്ല തല അരുതു ശരീരത്തെ കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമാണ്; ശരീരത്തെയും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. സഭയുടെ മോഡൽ, പിന്നെ, ഐക്യം ഒന്നാണ്, The ചൊംപ്ലെമെംതരിത്യ് പുരുഷ. അതേസമയം, മതേതര ലോകം, അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമത്വം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇംതെര്ഛന്ഗെഅബിലിത്യ്, ഇണകളെ ഒരു യുദ്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എതിരാളികൾ തലത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ.

വൈശിഷ്ട്യവും ചോദ്യം ന്, ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാപനം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അധികം തുല്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഡിഗ്രി സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷങ്ങൾ പുരുഷ എഴുത്തുകാർ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ ആദ്യ സാക്ഷികൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു ശ്രമിക്കരുത് ചെയ്തു, വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയും സത്യം, സ്ത്രീകളും. ഈ ദിവസത്തെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേരെ പോയി, പോലെ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് പുരാതന ഫലസ്തീനിലെ നിസ്സാരം ലഭിച്ചു (കാണാൻ ലൂക്കോസ് 24:11). സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ സൗദിമലയാളികളുടെ തീർച്ചയായും നീണ്ട ശ്രദ്ധേയമാണ്, പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭ ഡോക്ടർമാരുടെ ചെയ്ത മൂന്ന് ഉൾപ്പെടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേക അദ്ധ്യാപകർ: സിയീന വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാതറിൻ (ഡി. 1380), ആവിലായിലെ തെരേസ (ഡി. 1582), ഒപ്പം ലിസിഎഉക്സ ഓഫ് പുനഃക്രമീകരിച്ച് (ഡി. 1897).

എല്ലാ വലിയ സെയിന്റ്സ് സഭ ബഹുമതികൾ ഓഫ്, The കന്യകാമറിയം ഇതുവരെ ബാക്കിയുള്ളവ മുകളിൽ പൂജനീയ. സത്യത്തിൽ, മാർപ്പാപ്പ ജോൺ പോൾ ഗ്രേറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചു, മറിയ "വ്യക്തമായി ഇല്ല ദൗത്യം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ശരിയായ അരുതു മിനിസ്റ്റീരിയൽ പൌരോഹിത്യം ലഭിച്ച ആർ സഭയെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഭക്തി പൗരോഹിത്യ ഓർഡിനേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ നോൺ-പ്രവേശനം സ്ത്രീകൾ ലെസ്സർ വൈശിഷ്ട്യവും അർത്ഥമില്ല എന്നാണ്, അത് അവരുടെ വിവേചനം കരുതേണ്ടതാണ് കഴിയും " (പൗരോഹിത്യ ഓർഡിനേഷൻ 3).

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അടുത്ത മുതൽ 1965, സഭ നിരന്തരമായ സഹിച്ചു വനിതാ ഓർഡിനേഷൻ അവളുടെ നിലപാട് റിവേഴ്സ് പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സഭയുടെ ശേഖരത്തിൽ ഉപദേശം ആണ് സാധാരണ മഗിസ്തെരിഉമ്, അത് പോട്ടെ വിശ്വസ്ത പ്രകാരം ഐകകണ്ഠ്യേന വിശ്വസിച്ചു ചെയ്തു അർത്ഥം. സഭ, അതുകൊണ്ടു, അത് മാറ്റാൻ ബലഹീനനുമാണ്. ഈ പോയിന്റ് അടിവരയിട്ടത്, ജോൺ പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, "എല്ലാ സംശയം വലിയ പ്രാധാന്യം ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് നീക്കം വേണ്ടി, സഭയുടെ ദിവ്യ ഭരണഘടന തന്നെ വിഷയ ഒരു കാര്യം, സഹോദരന്മാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻനിർത്തി (CF. ലൂക്കോസ് 22:32), ഞാൻ സഭ സ്ത്രീകൾക്കു പൗരോഹിത്യ ഓർഡിനേഷൻ നൽകാൻ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല ഈ വിധി ആരായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാ സഭയുടെ വിശ്വസ്ത "വഴി നടക്കുന്ന ആ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (പൗരോഹിത്യ ഓർഡിനേഷൻ 4).

ചിലർ അവന്റെ സഭ യേശുവിന്റെ ആദ്യ പുരോഹിതന്മാരും ആയി സേവിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാത്രം സാംസ്കാരിക നിലവാരം പാലിക്കുന്ന ചെയ്തു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ പോലെ, എങ്കിലും, യേശു പതിവായി ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറന്നുകളഞ്ഞു (കാണാൻ മത്തായി 9:11 ഒപ്പം ജോൺ 8:3). കൂടാതെ, പ്രിഎസ്തെഷെസ്, ഗ്രീസ്, റോം പുറജാതി മതങ്ങളുടെ സാധാരണ ഒരാളായി, പുരാതന സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വീകാര്യമായ വശം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മനുഷ്യർക്കും പൌരോഹിത്യം സംവരണം നേരിട്ട് രക്ഷിതാവിൻറെ മാതൃകയും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു; അത് "സഭയുടെ നിരന്തരമായ സാർവത്രിക പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്തു ഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഗിസ്തെരിഉമ് അതിന്റെ കൂടുതൽ പുതിയ പ്രമാണങ്ങൾ "ൽ (പൗരോഹിത്യ ഓർഡിനേഷൻ 4). "വിശുദ്ധന്മാരുടെ സർവ്വസഭകളിലും എന്നപോലെ,"വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഴുതി, "സ്ത്രീകൾ സഭായോഗങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ വേണം. അവർ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല വേണ്ടി, എന്നാൽ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി വേണം, ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നതുപോലെ. ... ഒരു സ്ത്രീ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുചിതമല്ലോ " (കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് 14:33-34, 35; ഇതും കാണുക തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം കത്ത് 2:12). അപ്പസ്തോലൻ, തീർച്ചയായും, സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ "സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്" സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കുകയും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല, എന്നാൽ പ്രസംഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ അദ്ധ്യക്ഷത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. സമൂലമായ ഫെമിനിസം നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർ ആ പൗലോസ് വാക്കുകൾ കേവലം അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന പുരുഷ-ഭൂരിപക്ഷ സംസ്കാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു വിഹിതമായി ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഇന്ന് വായനക്കാർ യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല. ഈ വീക്ഷണത്തിന്, ആയാലും, ചോദ്യം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ചൈതന്യവും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന, വ്യക്തികൾ പ്രായോഗികമായി അവർ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപാർഹം ബൈബിൾ ഏതെങ്കിലും വാക്യം പോലെ അപ്രസക്തമാണ് നിരസിക്കാൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. അത് സഭയുടെ നിരന്തരമായ മാർഗദർശനവും ഉപദേശം മേൽ തിരികെ ഈ കേസുകളിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.

ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്ര രചനകളിൽ സ്ത്രീകൾ വിധവകളുടെ ഓർഡർ വഴി സമർപ്പിതജീവിതത്തിലേക്കുമുള്ള മത ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കാണിക്കുന്നത് (അടിസ്ഥാനപരമായി ആദ്യ കന്യാസ്ത്രീകൾ). റോമിലെ വിശുദ്ധ Hippolytus, A.D കുറിച്ച് എഴുതിയത്. 215, ഈ ക്രമത്തിൽ എൻറോൾ സ്ത്രീകൾ "നിയമമായി അല്ല ആയിരിക്കും ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു ... . ഓർഡിനേഷൻ കാരണം ഒരുദ്യമത്തിലാണ് വൈദികർ വേണ്ടി ആണ്; എന്നാൽ ഒരു വിധവ പ്രാർത്ഥന നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു, നമസ്കാരം എല്ലാ കടമയാണ് " (അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം 11).

ആദ്യകാല സഭ ഒരു കാലം പുറമേ ദെഅചൊനെഷെസ് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെഅചൊനെഷെസ്, എങ്കിലും, ഒന്നുകിൽ ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ചില്ല, എന്നാൽ സാധാരണക്കാരിൽ അംഗങ്ങളായി കരുതപ്പെട്ടു. ദെഅചൊനെഷെസ് പരാമർശിക്കുന്നതോ, ഉദാഹരണത്തിന്, ലെ നിഖ്യാ കൗൺസിൽ 325 വ്യക്തമാക്കി, "പോലുള്ള ശീലം കരുതുന്നത് ദെഅചൊനെഷെസ് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ ആര്, അവർ കൈ യാതൊരു ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് കാരണം [ഓർഡിനേഷൻ എന്നപോലെ], മാത്രം സാധാരണക്കാരിൽ ഇടയിൽ എണ്ണേണം " (കാനൺ 19). അതുപോലെതന്നെ, സെയിന്റ് എപ്പിഫാനസ് ചുറ്റും വിശദീകരിച്ചു 375 ദെഅചൊനെഷെസ് ഓർഡർ ഉദ്ദേശം "ഒരു പ്രിഎസ്തെഷ് ഒരാളായി അല്ല എന്ന്, അരുതു ഭരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി യാതൊരു തരത്തിലും, എന്നാൽ പെണ്ണിനെയും വൈശിഷ്ട്യവും നിമിത്തം, സ്നാനം സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ, രോഗിയോ പരിശോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചാണ്, അങ്ങനെ [പെണ്] ശരീരം ആരാധനാക്രമം നിർവ്വഹിക്കുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുക പാടില്ല, എന്നാൽ ദെഅചൊനെഷ് പ്രകാരം " (പനരിഒന് 79:3).