സ്നാന ഒരു ആദ്യകാല സാക്ഷിയാകുന്നു

താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം മാപ്പ് നിന്ന് കാവല്ലേറിയ ആണ്, ഏത് എഡി സെയിന്റ് ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി എന്നയാൾ wascomposed. 150.

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അഭിസംബോധന, അത് പുതിയ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തുമതം പൂർണ്ണതയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതോടെ രീതിയെക്കുറിച്ച് സ്നാനം സക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു, അവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു ചെയ്തിരുന്നു, ആത്മീയ 'വീണ്ടും ജനനം. "ചെയ്തു

61 ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നാം ദൈവത്തോടു നമ്മെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത രീതി വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്; ഇടവരരുതു, ഞങ്ങൾ ഈ ജപം എങ്കിൽ, നാം കൊയ്യുന്നു വിശദീകരണത്തിലെ മുതലെടുക്കാനും തോന്നുന്ന. എന്നവൻ എന്ത് നാം പഠിപ്പിച്ച് പറയും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പോലെ പോലെ പല, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റെടുക്കുകയും, പ്രാർഥിക്കാൻ ഉപവസിച്ചും ദൈവത്തെ തേടും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതായി, കഴിഞ്ഞ ആണ് എന്നത് അവരുടെ പാപമോചനത്തിനായുള്ള, പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ നാം അവരെ കൂടെ നോമ്പ്. വെള്ളമില്ലാതെ അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ നമ്മെത്തന്നെ വീണ്ടും അതേ വിധത്തിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നു. എന്ന, ദൈവനാമത്തില്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവായ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ (മാറ്റ്. 28:19), അപ്പോൾ അവർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷിംഗ് കൈക്കൊള്ളും. ക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ "സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല (ജോൺ 3:3). ഇപ്പോൾ, അത് ഒരിക്കൽ അമ്മമാരുടെ ഉദരങ്ങളിൽ കടക്കുന്നതു ജനിച്ച വന്നവർക്കും അസാധ്യമാണ് എന്ന്, എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നു, യെശയ്യാപ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ...; ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ കഴുകി, വെടിപ്പാക്കുവിൻ; നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷത്തെ വെച്ചു ... . അവയെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കുടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ആയിരിക്കും, ഞാൻ അവരെ കമ്പിളിയെപ്പോലെ വെളുത്ത ആക്കും; അവര് നിറത്തിലായിരിക്കും പോലെ ആകും, ഞാൻ "ഹിമംപോലെ അവരെ വെളുത്ത ആക്കും (യെശയ്യാവു 1:16, 18).