ശിശു മാമ്മോദീസ

എന്തുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ ശിശുക്കൾ സ്നാനം എന്തു, ശിശുക്കൾ പോലും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിനും കഴിയില്ല? കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു, "നമ്മുടെ നീതീകരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്ന് വരുന്നു. അനുഗ്രഹം പ്രീതി, ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുവാൻ തന്റെ കോൾ പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്കു നൽകുന്ന സ്വതന്ത്രവും അനർഹരായിട്ടുള്ളവർ സഹായം, ശുഭസൂചനയാണ് പുത്രന്മാർ, ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ നിത്യജീവനും കൂട്ടാളികൾ " (ചർഛ്ൿ 1996). ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്നാനം, ആർ പോലും രക്ഷിക്കപ്പെടും ആവശ്യപ്പെട്ട് അസാദ്ധ്യമായിരിക്കും ആണ്, അതുകൊണ്ടു, തികച്ചും മനസ്സിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മേൽ മൊത്തം ആശ്രിതത്വം പ്രകടമാക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ ശിശുക്കൾ ക്രിസ്തുമതം ആദ്യകാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സ്നാനം ഏറ്റു കണ്ടെത്താൻ സമയത്ത്, ഞങ്ങൾ അനബപ്തിസ്ത്സ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരെ പ്രാക്ടീസ് മത്സരിച്ച തോന്നിയില്ല.1 ശിശുക്കൾ സ്നാനം നിഷേധിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും അതിന് വ്യക്തമായ തിരുവെഴുത്തു വകുപ്പുണ്ട്; പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, ഒരേ ടോക്കൺ, അവിടെ ഒന്നുകിൽ അത് നേരെ ഒരു വ്യക്തമായ നിരോധനം അല്ല. സത്യത്തിൽ, ശിശുക്കൾ വിശുദ്ധീകരണം ഒരു ബൈബിൾ ചെയ്യുന്നു ബൈബിൾ ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അകത്ത് സമയത്ത് വിശുദ്ധ ജോൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്ന (ലൂക്കോസ് 1:15, 41; CF. ന്യായാ. 16:17; സങ്കീ. 22:10; കാരണം. 1:5). ബൈബിളിൽ അധിക തെളിവുകൾ പോലെ കുട്ടികളെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ എന്നു ഉണ്ട്. സുവിശേഷങ്ങൾ ൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ അമ്മമാരും ചെറിയ കൊണ്ടുവന്നു കാണാം, ഒപ്പം "പോലും ശിശുക്കൾ,"സെയിന്റ് ലൂക്കോസ് നിർദേശിക്കുന്നു ആയി, അവനെ യഹോവേക്കു അവരുടെ മേൽ കൈ വെക്കുന്നതിൽ. ശിഷ്യന്മാർ ഇടപെടാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, യേശു അവരെ ശാസിക്കുന്നു, എന്നു, "ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, അവരെ പറഞ്ഞയക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു; ഇത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം വേണ്ടി. ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ അത് നൽകുക എന്നു ആരെങ്കിലും ദൈവരാജ്യം ലഭിക്കും തരില്ല " (ലൂക്കോസ് 18:15-17, എറ്റ്.). പെന്തെക്കൊസ്തിൽ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന കഴിയുമോ എന്നു, പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, "വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും ആണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ... എല്ലാവർക്കും യഹോവ അവനോടു "വിളിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:39; ഊന്നൽ ചേർത്തു). പരിച്ഛേദന നിവൃത്തി സ്നാനം പൗലോസിന്റെ, ശിശുക്കൾ നടത്താൻ ഒരു ഓരോ ആരാധനാകർമ്മം (കേണൽ. 2:11-12). അവസാനമായി, മുഴുവൻ കടുംബങ്ങളും വേദഗ്രന്ഥം ൽ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സാധ്യത, സ്നാനം (കാണാൻ പ്രവൃത്തികൾ 16:15, 32-33, എറ്റ്.).

ശിശുക്കൾ തങ്ങൾക്കു സ്നാനം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നടത്താനാകാത്ത അവരുടെ സ്നാനം നേരെ ഒരു വാദം അല്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആരും തന്റെ സ്വയമായി ദൈവത്തെ വരും കഴിയും, എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ. ശിശുക്കൾ സ്നാനം കൈക്കൊണ്ടത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്താൽ, എന്നാൽ ചർച്ച് വിചരിഒഉസ് വിശ്വാസത്താൽ, അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു യായീറൊസ് 'മകൾ സമാനമായ (മാറ്റ്. 9:25; CF. ജോൺ 11:44; പ്രവൃത്തികൾ 9:40). സ്വാഭാവിക ജീവന്റെ സമ്മാനം ഈ വഴിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടട്ടെ എങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് അമാനുഷിക ജീവന്റെ സമ്മാനം? ബപ്തിസ്മല് ഫോണ്ട് കൊണ്ടുപോയി പിള്ള എന്ന പക്ഷവാതക്കാരനെ രൂപപ്പെടണം മത്തായി 9:2, കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോയി. സത്യത്തിൽ, ഒന്നും അത്ര പൂർണമായി ശിശു സ്നാനം രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മേൽ വ്യക്തിയുടെ മൊത്തം ആശ്രിതത്വം വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്, കുട്ടി സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിക്കനുസരിച്ചല്ല പ്രകാരം കുമ്പസാരമാണെന്നും ചോദിച്ചെങ്കിലും അശേഷം കഴിവില്ലാത്തവരും ഒരാളായി (CF. ചർഛ്ൿ 1250). സ്നാനം പക്വതയും ദൈവം വർദ്ധിക്കുകയും സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ കഴിവ് വരുമ്പോൾ, താൻ വ്യക്തിപരമായി സ്ഥിരീകരണം കൂദാശകളുടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു ആവശ്യമാണ്.

അവർ ആവശ്യം സംരക്ഷിച്ച-ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല പറയാൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ ശിശുക്കൾക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല, എന്നതാണ്, ഒരു രക്ഷകനെ! കാരണം വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥ പാപങ്ങൾ വാശി സമയത്ത്, അവർ അവർക്കു അയ്യോ യഥാർത്ഥ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ജനിക്കുന്നതെന്ന് (CF. സങ്കീ. 51:7; ROM. 5:18-19), സ്നാനത്തിൽ കഴുകി ആയിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ പാപം സഭയുടെ നിലപാട് അവൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്നാനം ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന ശിശുക്കൾ നരകത്തിലേക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജിവെയ്ക്കുന്നത് അവളുടെ വിമർശകർ നയിച്ചു. ഇത് സഭാപിതാക്കളുടെ ചില വൈമനസ്യത്തോടെ ഈ കാഴ്ച പരിപാലിക്കുന്ന എന്നത് സത്യമാണ്, പിതാക്കന്മാരുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രകാരം പ്രസ്താവനകൾ അനിവാര്യമായും ഔദ്യോഗിക സഭ ഉപദേശം സ്ത്രീകളുമാണ് ഇല്ല. മാത്രം ഐകകണ്ഠ്യേന വിശ്വാസവും ധാർമിക ഒരു കാര്യം പിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം ദൊച്ത്രിനല്ല്യ് പ്രമാദമുക്തങ്ങളോ എന്നു നടത്തുന്നത്. വസ്തുത, സഭ സംശയലേശമെന്യേ സ്നാനം ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിധി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദി ചർഛ്ൿ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, "തീർച്ചയായും, മനുഷ്യര്ക്ക് വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം, കുട്ടികളും നേരെ യേശുവിൻറെ ആർദ്രത ... ഞങ്ങളെ സ്നാനം കൂടാതെ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷയുടെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അനുവദിക്കുക " (1261). 2

ശിശു സ്നാനം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഒരു ആദ്യകാല തീയതി മുതൽ സാർവ്വത്രികമായി നിലവിലുണ്ട്. അതാണ് Didache എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു സഭ മാനുവൽ ഡേറ്റിംഗ്, മുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പകർന്നു ഒന്നുകിൽ സ്നാനത്തിനായി അനുവദിക്കുന്നു, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, പ്രാകൃതമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ശിശുക്കൾ സ്നാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.3 വർഷം ഏകദേശം ൽ 156, സ്മിർണായിലെ സെന്റ് പോളികാർപ്പ്, അപ്പസ്തോലനും ജോൺ ഒരു ശിഷ്യൻ, അവൻ എണ്പത്താറു ക്രിസ്തു സേവിച്ചു തന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം മുമ്പ് താമസിയാതെ വിളംബരം, എന്നതാണ്, ചെറുപ്പം മുതൽ (കാണാൻ സെയിന്റ് പോളികാർപ്പിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം 9:3). ചുറ്റും 185, പോളികാർപ്പ് വിദ്യാർത്ഥി, ലിയോണിലെ സെന്റ് ഐറേനിയസ്, പ്രഖ്യാപിച്ചു, "[യേശു] പക്കൽ മുഖാന്തരം രക്ഷിക്കാൻ വന്നു,-എല്ലാം, ഞാന് പറയുന്നു, അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവം-കുട്ടികളിലും വിലയം ചെയ്യുന്ന, സന്താനവും, ബാലന്മാർ, വൃദ്ധന്മാർ. അതുകൊണ്ടു അവൻ ഓരോ പ്രായം കൂടി കടന്നു, ശിശുക്കൾക്ക് തികയാത്ത ഭീമേശ്വരി, സംസ്കരിക്കുകയും ശിശുക്കൾ; കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടി, ആ പ്രായം തന്നെയാണ് ആ സംസ്കരിക്കുകയും " (വേദവ്യതിചലനങ്ങളുടേയും 2:22:4). "നിങ്ങളുടെ ശിശുക്കൾ സ്നാനം ...,"വർഷം അലക്സാഡ്രിയയിലെ വിശുദ്ധ ക്ലെമെന്റ് എഴുതി 200. "അവൻ പറയുന്നു: 'ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ, അവരെ 'തടുക്കരുതു (മാറ്റ്. 19:14)" (അപൊസ്തൊലിചല് ഭരണഘടനയനുസരിച്ചാണ് 6:15). അതേ സമയം തന്നെ, സെയിന്റ് ഹിപ്പൊല്യ്തുസ് വിശ്വസ്ത താഴെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏല്പിച്ചു, "ആദ്യം കുട്ടികളെ സ്നാനം; അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിനും കഴിയും എങ്കിൽ, അവരെ ഞങ്ങള് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാത്തപക്ഷം, മാതാപിതാക്കളെ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നു "എന്നു (അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം 21).

  1. തെർത്തുല്യൻ ആണെങ്കിലും, അ.ദ് ചുറ്റും. 200, ശിശു സ്നാനം ശുപാർശ, അവൻ ചികിൽസക്കു ചോദ്യം ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ വിവേകം (കാണാൻ മാമ്മോദീസ 18:4-6). അതേപോലെ, സ്നാനം ജന്മം ചർച്ച എട്ടു പുറത്തുവിട്ടത് പിന്നീട് ൽ കാർത്തേജ് കൗൺസിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വരെ വൈകുന്നതിന് എന്നു ആശയം 252. ശിശു സ്നാനം സാധുത ഒന്നുകിൽ ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല.
  2. പ്രസാധകരാകാൻ ശിശുക്കൾ രക്ഷ സഭയുടെ വീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച്, മറിഞ്ഞത് എന്ന ആശയം ചില ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില കുട്ടികൾ അത് മരിച്ചുപോകും എന്നു കൊണ്ട് രക്ഷ ജലസ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ നിരപ്പിപ്പാനും സൈദ്ധാന്തിക ശ്രമം. ഒരു പൊതുധാരണക്കു വിപരീതമായി, ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം മറിഞ്ഞത് ശിക്ഷ മറിച്ച് ശാന്തി ഒരു സ്ഥലമല്ല എന്നും കഥയുണ്ട്. കടന്നു മറിഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും തികഞ്ഞ ഒരു രംഗത്തുള്ള ജീവിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം സമാധാനവും. എങ്കിലും, മറിഞ്ഞത് ദര്ശനശാഖയെയാണ് തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരിക്കലും കാരണം, കത്തോലിക്കാ ആശയത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ; ഈ എല്ലായ്പ്പോഴും കേസ് ചെയ്തു.

    അത് മരണമടയുകയോ പ്രസാധകരാകാൻ മക്കൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരു സ്നാനം രക്ഷ എന്നു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നതാണ്, സ്നാനം എന്ന് സഭയുടെ വിചരിഒഉസ് ആഗ്രഹം പ്രകാരം. "സഭ നിത്യ സുവിശേഷഭാഗ്യം പ്രവേശനം വാഗ്ദാനം സ്നാനം മറ്റേതൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും എന്ന അറിയില്ല,"വായിക്കുന്നു ചർഛ്ൿ; അവൾ മിഷൻ സ്നാനം കഴിയും എല്ലാവരും എന്ന് കാണാൻ കർത്താവിന്റെ ലഭിച്ചു 'വെള്ളം വിലയം ആത്മാവിനാലും' അവഗണിച്ച്, ശ്രദ്ധിച്ചു എടുക്കുന്നത് "ഈ (ജോൺ 3:5). ദൈവം സ്നാനം കൂദാശകളുടെ രക്ഷ കെട്ടിയവൻ, താനോ തന്റെ കൂദാശാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല " (1257).

    സ്നാനം ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും സഭയുടെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതീക്ഷ മേൽ ഡ്രോയിംഗ്, മാർപാപ്പ ജോൺ പോൾ ഒരു ഗർഭഛിദ്രം ശേഷം ഖേദിച്ചുമടങ്ങുകയും സ്ത്രീകളും ഉറപ്പ്, "നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പാപമോചനത്തിന് കഴിയും, ഇപ്പോൾ കർത്താവിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആണ് " (ഇവാഞ്ചലിയം വൈറ്റേ 99; പിതാവ് വില്യം പി. ഇറക്കി, "നേരായ ഉത്തരം: നിഷ്ഫലമാക്കി കുട്ടികൾ പോകാറുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്കു?", ആര്ലിംഗ്ടന് കത്തോലിക്കാ ഹെറാൾഡ്, ഒക്ടോബര് 8, 1998).

  3. ബെർട്രാൻഡ് എൽ നിലയിൽ. കൺവേയുടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ആദിമസഭയിലോ എഫ്യൂഷൻ മാമോദീസാ പ്രാക്ടീസ് തെളിയിക്കുന്ന വിപുലമായ പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ ഇല്ല. പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ട്, ഇത്തരം കാറ്റക്കോമ്പുകളിലെലിഖിതങ്ങളും ആദ്യകാല ബപിസ്ത്രിഎസ് പോലെ, സാധാരണയായി വെള്ളം തലയിൽ ചൊരിയുന്ന ഒരു ആഴമില്ലാത്ത കുളത്തിൽ സ്നാനം നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. കൺവേയുടെ പുറമേ മൂവായിരം പെന്തെക്കൊസ്തിൽ പരിവർത്തനം വാദിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 2:41) കാരണം അവരുടെ നമ്പറുകൾ യെരൂശലേമിൽ വെള്ളം ഒരു വലിയ ശരീരത്തിന്റെ അഭാവം മുങ്ങി വഴി സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ല. മുക്കല്, അദ്ദേഹം, കൊർന്നേല്യൊസിൻറെ വീട്ടിൽ പോലെ അപ്രായോഗികമായി ആകുമായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 10:47-48) ഒപ്പം ഫിലിപ്പിയിൽ ജയിലിൽ (പ്രവൃത്തികൾ 16:33). അവസാനമായി, അവൻ രക്ഷ സ്നാനം ആവശ്യകത മുങ്ങി പുറമെ രൂപങ്ങൾ അനുവദനീയമായ ആയിരിയ്ക്കണം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട എങ്ങനെ, രോഗിയായി, ചെറിയ കുട്ടികൾ, അത്തരം ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുഭൂമി പോലെ തീവ്രമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രാപിക്കാവുന്നതാണു്? (ദി ചോദ്യം ബോക്സ്, ന്യൂയോര്ക്ക് , 1929, പേ. 240-241).