വാട്ടർ സ്നാപനം അത്യാവശ്യമാണ്?

അതു വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപനം കേവലം ഒരു ആണ് ആത്മീയം വസ്തു?

യേശു പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതു രണ്ടും ആണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ (3:5), അവന് പറഞ്ഞു, “ആമേൻ, തീർച്ചയായും, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ, അവൻ ദൈവരാജ്യം നൽകുക കഴിയില്ല.”

ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ തർക്കിച്ചു, എങ്കിലും, സൂക്തത്തിൽ യേശു വെള്ളം സ്നാന പരാമർശിച്ചത് ചെയ്തതല്ല. അവർ ഉൽബോധനത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് “വെള്ളം” സ്വാഭാവിക ജനനം പരാമർശിക്കുന്നു (അതായത്, അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം); ഒപ്പം “ആത്മാവു” ആത്മീയ വീണ്ടും ജനനം പരാമർശിക്കുന്നു. എങ്കിലും, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വേദം സൂക്തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ, കള്ള തങ്ങളുടെ അർത്ഥവും.

ഉദാഹരണത്തിന്, പരിശുദ്ധനായ പൌലോസ് ടൈറ്റസ് തൻറെ ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (3:5) ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് “മൂലം പാവനമായ വാഷിംഗ്,” ചിലപ്പോൾ വിവർത്തനം “പുനർജന്മമെന്ന കുളി.”

യോഹന്നാൻ നിന്നും 3:5 തീത്തൊസിനോടും 3:5 ഒന്നിച്ച്, പിന്നെ, വെള്ളം, ആത്മാവു നിശ്ചലമാക്കി എന്ന് വ്യക്തം, ഒരുമിച്ച് സ്നാനം പരാമർശിക്കുന്ന. അതിലും വാചാലമായ വേദ, അപ്പൊസ്തലനായ പത്രോസ് ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതി (3:20-21), “നോഹയുടെ കാലത്തു, പെട്ടകം കെട്ടിടം സമയത്ത് …, കുറച്ച്, എന്നതാണ്, എട്ടു പേരെ, വെള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. മാമ്മോദീസ, ഈ യോജിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നത്.”

എതിരെ, ഫിലിപ്പ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഒരു എത്യോപ്യൻ ഷണ്ഡൻ ലേക്ക് സുവിശേഷമാണ് ശേഷം (8:36), ഷണ്ഡൻ അയാളെ, “കാണുക, ഇതാ വെള്ളം! എന്റെ സ്നാനം ഏൽക്കാതെ തടയാൻ എന്താണ്.” ഇവിടെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തലിലേർപ്പെടുന്നു വെള്ളം അവിടെ അല്ല എന്ന് എങ്കിൽ ആണ്, പിന്നീട് തന്റെ സ്നാനം വൈകി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്.

സ്നാനം വെള്ളം പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ മുൻനിഴലാക്കിയത് ചെയ്യുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു … വെള്ളത്തിൻ മീതെ ചലിക്കുന്ന” സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ (ഉത്പ. 1:2) ഭൂമിയും പരിശുദ്ധി ആ പുരാതന ജലപ്രളയം ബപ്തിസ്മല് മെതഫൊര്സ് ആകുന്നു (CF. 1 വളര്ത്തുമൃഗം. 3:20-21). പ്രവാചകൻ സിറിയൻ ജനറൽ നയമാന്റെ എലീശാ പ്രബോധനം, ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുക്കൽ വരുന്നവൻ കുഷ്ഠരോഗം രോഗശമനം ആവശ്യപ്പെട്ട്, ബപ്തിസ്മല് പുനരുദ്ധാനം പോയിന്റുകൾ. “ചെന്നു യോർദ്ദാനിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കഴുകുക,” പ്രവാചകൻ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്, “നിങ്ങളുടെ മാംസം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നു, നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരിക്കും” (2 കിലോഗ്രാം. 5:10; CF. ലെവ്. 14:7).

യേശു രക്ഷ സ്നാനം ഒരുതരം അത്യാവശ്യ ചെയ്തു, എന്നു, “അവൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16). ദാരുണമായി, ആയാലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളിൽ പലരും വെറും ഒരു പ്രതീകമായി അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സ്നാനം കണക്കാക്കേണ്ട വന്നിരിക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് ദൈവകൃപയുടെ ഒരു ചാനൽ അല്ല, പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന് ഒരുവൻറെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പൊതു അവതരണം. എങ്കിലും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പാപങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. പത്രോസ് പൗലോസ് നിന്ന് മുകളിൽ ഉദ്ധരണികൾ ഈ തെളിയിക്കാൻ, പത്രോസിൻറെ വാക്കുകൾ പെന്തെക്കൊസ്തിൽ കൂട്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതുപോലെ, “മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഔരോരുത്തൻ സ്നാനം” (പ്രവൃത്തികൾ 2:38).

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പുരാതന ചരിത്ര രചനകൾ, ഇതുകൂടാതെ, ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ രചനകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന, വ്യക്തമായി വെള്ളം ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി വീണ്ടും ജനനം പഠിപ്പിക്കാൻ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ഉദാഹരണത്തിന്, A.D കുറിച്ച് എഴുതിയത്. 150, വിശ്വാസം പുതിയ മനം പറഞ്ഞതു, “വെള്ളമില്ലാതെ അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു, അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ രീതിയിൽ പുനർജനിക്കുകയും. … ക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞു, 'നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനനം പാലിക്കാതെ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല കഴിയില്ല’ (ജോൺ 3:3)” (ആദ്യം മാപ്പ് 61).

തീർച്ചയായും വേദഭാഗങ്ങളോട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, പൂർണ്ണമായി മാമ്മോദീസ മനസ്സിലാക്കാൻ, അതു ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ് കൂദാശയുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബുദ്ധി. കാഴ്ച കൂദാശയുടെ പോയിന്റ് നിന്നും, ദൈവത്തിൻറെ അദൃശ്യമായ, സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൃപ സ്നാന വെള്ളം കൂടി ഉള്ളം അറിയിക്കും ആണ്. ഇതു വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂദാശകൾ വെളിപ്പെടൽ ശേഷം പാറ്റേണിലുള്ള വിധം കാണാൻ വരും, ഇതിൽ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൃശ്യമാക്കി ചെയ്തു (CF. കേണൽ. 1:15). കൂദാശകൾ, അതിലുമുപരി, ദൈവം ഒരു ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് വസ്തുത തത്തുല്ല്യമായിരിക്കും. കൂദാശകൾ ൽ, കർത്താവേ ഉരുവിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ തൊടുന്നു: വെള്ളം, എണ്ണ, റൊട്ടി, വീഞ്ഞും.

കൂദാശയുടെ ആൻഡ് baptismal ഇരുവരും പ്രതീകാത്മകത അടങ്ങുന്ന ഒരു സുവിശേഷത്തിലെ കുരുടനായി ജനിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ശമനൌഷധവുമാകുന്നു. മറ്റ് അവസരങ്ങളിലും യേശു കേവലം ഒരു വാക്കോ അവന്റെ കൈ തൊട്ടപ്പോൾ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു സമയത്ത്, ഈ വാർത്തയിലെ അവൻ ഒരു പകരം വിശാലമായ ചടങ്ങാണ് നിർവഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യം കളിമൺ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പൊടിയിൽ അയാളില്ലാത്ത, അവൻ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്മേൽ വേറെ (ജോൺ 9:6). അതിനുശേഷം ശിലോഹാംകുളത്തിൽ കുളത്തിൽ കളിമണ്ണു പോയി കഴുകിക്കളയുക അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു, ഏത് വിധേനയും “അയൿ” (9:7). നാം ദൈവത്തിന്റെ ആദം നിലത്തെ കളിമൺ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർക്കുക. ഈ കഥ കളിമണ്ണു ആദാമിൻറെ പാപം പ്രതിനിധാനം, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പാപം. മനുഷ്യന്റെ അന്ധത ആത്മീയ അന്ധത പ്രതിനിധാനം, ദൈവം നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ, യഥാർത്ഥ പാപം വഴി വരുത്തിയ. അകലെ ശിലോഹാംകുളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കളിമണ്ണിൽ വാഷിംഗ് അകലെ യഥാർത്ഥ പാപം സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വാഷിംഗ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ, ഈ കഥ കളിമണ്ണു വെള്ളം വെറും ചിഹ്നങ്ങൾ അധികമാകുന്നു. സത്യത്തിൽ, യോഹന്നാൻ നമ്മോടു രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു “മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി” കളിമണ്ണും. കളിമണ്ണ് വെള്ളം ദൈവത്തിൻറെ രോഗശാന്തി കൃപയുടെ വാഹനമായിത്തീരാനുള്ള. ഇങ്ങനെ സഭ കൂദാശകൾ കൂടെ ആണ്, കൃപ പകരുന്ന ഏത് ഫിസിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ.

എന്തോ പറഞ്ഞു ൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്ഷ, എന്നേക്കും ആരും കണ്ടവർ വ്യക്തമാക്കാം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. മാമ്മോദീസ സംബന്ധിച്ച്, വ്യക്തമായി ജനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ട്, അത്തരം കുരിശിൽ യേശുവിന്റെ വേഷമിട്ട മരിച്ച ഗുഡ് Theif ആയി. ചർച്ച് സ്നാനത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണമായ അർത്ഥത്തിൽ. അതാണ്, സ്നാനം ഒന്നു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, സ്നാനം അവസരം ഉണ്ട്, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം തന്നെ, ഇതുണ്ട് അസാധാരണമായ കേസുകൾ, ഗുഡ് Theif പോലെ, സ്നാന ഒരു impossibility കാരണം ദൈവം പുറമെ സ്നാനം മുതൽ ഒരു വ്യക്തി സംരക്ഷിക്കണം ഏത്, ഒന്നുകിൽ കാരണം വ്യക്തിയുടെ അജയ്യനായ അജ്ഞത സാഹചര്യങ്ങൾ ലേക്ക്. ഒരു ഇൻ കാരണം അസാധാരണമായ കേസ് സ്നാനം ഒന്നു പുറമെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ, എങ്കിലും, ഞങ്ങളെ ബാക്കി സ്നാന നിഗമനം ലേക്ക് അതു തെറ്റാണ് ഓരോ കേസിൽ അനാവശ്യമാണ്. എന്ന, വീണ്ടും, അതിന്റെ നിർബ്ബന്ധം യേശുവും അപ്പൊസ്തലന്മാരും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു.