എന്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ബ്രഹ്മചര്യം Are?

അത് ഏതാണ്ട് നിഷേദിക്കുമായിരുന്നു, എന്നാൽ വിവാഹം യേശു വൃത്താന്തം അത് വിവാഹം ഒന്നുപോലും മികച്ച നേട്ടമാണ് നിഗമനം തന്റെ അനുയായികളിൽ ചിലർ ചെയ്തു. യേശു ഭാഗത്ത് അവരുമായി സമ്മതിച്ചു, പ്രഖ്യാപിച്ച്:

"എല്ലാവരും ഈ വചനം കഴിയില്ല, എന്നാൽ വരം മാത്രം വരം. എന്ന ജന്മനാ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ടു, മനുഷ്യർ ചെയ്തു ഷണ്ഡന്മാരിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ടു, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിമിത്തം സ്വയം ഷണ്ഡന്മാരാക്കിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഷണ്ഡന്മാരും ഉണ്ടു. ഈ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവൻ, അവനെ അത് സ്വീകരിക്കാം. " (മത്തായി 19:11-12)

ബ്രഹ്മചര്യം ജീവിതം "നൽകിയിരിക്കുന്ന,"യഹോവ അതു പോലെ, പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്ക് അത് മന്ത്രാലയത്തിന് കോൾ വകയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പോലെ ബഹ്മചരം ശുപാർശ.

"ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ... വിവാഹം വിധവകളോടും ഞാന് "എന്നെ പോലെ അവരെ അവിവാഹിതനായി അത് നന്നായി എന്നു പറയുന്നതു (1 കൊരി. 7:7, 8). അവൻ പറയുകയും ചെയ്തു, "ഞാൻ നിന്നെ ആധിയും നിന്ന് സൗജന്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവാഹം കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, കർത്താവേ ആഗ്രഹം; എന്നാൽ വിവാഹം ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, തന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹം, അവന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. " (7:32-34)

മാത്രമല്ല പൗലോസ് അവിവാഹിതജീവിതത്തിൻറെ അംഗീകാരം ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ചില വ്യക്തികൾക്കു അത് വിവാഹം നല്ലത് എന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. "തന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം വിവാഹം നന്നു,"അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി; "വിവാഹബന്ധത്തിലെ നിൽക്കുന്നു അവൻ മെച്ചപ്പെട്ട ചെയ്യും" (7:38; CF. 7:7, മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന).

കൂടാതെ അപ്പസ്തോലൻ ലേഖനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിഡോസ് ക്രമ റഫറൻസ് കണ്ടെത്താൻ.

ഓർഡർ പ്രവേശനത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില ലിസ്റ്റിംഗ്, ഉദാഹരണത്തിന്, പൗലോസ് തന്റെ എഴുതി തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം കത്ത്:

"യഥാർത്ഥ വിധവമാരായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെ മാനിക്ക… ഒരു യഥാർത്ഥ വിധവ ആർ അവൾ, എല്ലാം മാത്രം നിലയിലാണെങ്കിൽ, ദൈവം അവളുടെ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം യാചനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും രാപ്പകൽ തുടരുന്നു; അവൾ ജീവിച്ചാലും അതേസമയം അതേസമയം സ്വയം പൊറുക്കുന്ന ആർ അവൾ. ഈ കമാൻഡ്, അവർ നിരപവാദ്യമാരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു വേണ്ടി" (5:3, 5-7; ഊന്നൽ ചേർത്തു)

അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വിധവകളുടെ കടമായി, പിന്നെ, തുടർച്ചയായി പ്രാർഥിക്കാൻ അതുപോലെ സെറ്റ് നിയമങ്ങൾ .രോഗിയുടെ ജീവിക്കേണ്ടത്. പൗലോസ് പറയുകയും ചെയ്തു:

"ഒരു വിധവ എൻറോൾ വരട്ടെ, അവൾ പ്രായം അറുപതു വർഷം കുറവ് അല്ല എങ്കിൽ, ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ ഏറ്റ; 10 അവൾ നന്നായി അവളെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം സൽകർമ്മങ്ങൾ, മക്കളെ കൊണ്ട് വരുകയും ആയി, കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകി, പീഡിതന്റെ ആശ്വാസഹേതുവായി, ഒപ്പം ഓരോ വഴി നല്ല ചെയ്യുന്നത് നബിക്ക് ഉഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും." (5:9-10; ഊന്നൽ ചേർത്തു)

ഓർഡർ പവേശനാനുമതി ഒരു ചുരുൾ പ്രകാരം സോവ്യറ്റ് ചെയ്തു (വി. 9) ഒപ്പം, പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ, വിധവമാർ ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച (വി. 10). അവസാനമായി, പൗലോസ് തീർച്ചയായും അവർ ഗുഹ്യാവയവങ്ങൾ എന്ന നേർച്ചകൾ എടുത്തത് സ്ഥിരീകരിച്ചു, എഴുത്തു, "ഇളയ വിധവമാരെ എൻറോൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു; അവർ ക്രിസ്തുവിന്നു വിരോധമായി പുളെച്ചു വളരാൻ അവർ വിവാഹം താല്പര്യം, അങ്ങനെ അവർ ലംഘിച്ചു പേരിൽ ശിക്ഷാവിധി ഈടാക്കുന്നതിന് ആദ്യ " (5:11-12; ഊന്നൽ ചേർത്തു).

ഈ ബ്രഹ്മചര്യം സ്ത്രീകൾ, നമസ്കാരം, സകാത്ത് ജീവിതം പ്രതിഷ്ഠ, ആദ്യ കരപൂരണം സ്ത്രീ മത ഓർഡർ രൂപം; ഈ ആദ്യ കന്യാസ്ത്രീകൾ ആയിരുന്നു.

ഈ പ്രശ്നം സഭയുടെ നിലപാട് വിമർശകർ പലപ്പോഴും വിവാഹിതരായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ൽ ബിഷപ്പുമാരും ആരുടേയെങ്കിലും ആകാൻ അനുവദിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, പോലും പത്രോസ് ശ്ലീഹാ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു (പൗലോസ് കാണാൻ തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം കത്ത് 3:2; അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീത്തൊസിന് കത്ത് 1:6; ഒപ്പം മത്തായി 8:14).1

സഭ ധൈര്യത്തോടെ അംഗീകരിക്കുന്നു നിർബന്ധിത ബഹ്മചരം എപ്പോഴും ഭരണം ആയിരുന്നില്ല. ബഹ്മചരം, സത്യത്തിൽ, ഒരു അല്ല ഉപദേശം സഭ, മറിച്ച് ഒരു അച്ചടക്കം; അത്തരം അതിനെ മാറ്റാൻ-ടു ഏർപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിച്ചു-സമയം ആവശ്യകതകൾ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുറന്നുതന്നെയിരിക്കുന്ന.

എങ്കിലും, എങ്കിലും ഇതുവരെ നിർബന്ധമായും, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വൈദികർ വ്യക്തമായി മുൻഗണന ബഹ്മചരം (കാണാൻ മത്തായി 19:12 ഒപ്പം കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് 7:32, 38).

പൗലോസ് അവിവാഹിതരായ എന്നു ബിഷപ്പുമാരും "യാതൊരു സൈനികന്റെ തിമൊഥെയൊസിനെ തന്റെ ഉപദേശം കണക്കുകളിൽ നിന്നും ചെയ്യാം ആഗ്രഹിച്ചതെന്നത് [ക്രിസ്തുവിന്റെ] സേവനത്തിലെ സിവിലിയൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉഴലുന്നു നേരിടുമ്പോഴാണ്, തന്റെ ലക്ഷ്യം അവനെ തേടി ആർ ഒരു തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്നതുതന്നെയാണ് " (പൗലോസിൻറെ തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ രണ്ടാം കത്ത് 2:4 അവന്റെ കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് 7:32-34).

വിവാഹിതരായ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പാതിരിമാർ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കണ്ടാണ്, അതിലുമുപരി, അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ .ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം ആയിരുന്നു വിധവയായ അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ വിവാഹം നിയമമിറക്കി.2 മത അവിവാഹിതജീവിതത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടി സഭയുടെ നിരന്തരമായ നന്ദിയുള്ളവരായി മുന്നോട്ട് അവളുടെ ആദ്യകാല ദിവസം മുതൽ നന്നായി പറയുന്നുണ്ട്. വർഷം ചുറ്റുമുള്ള 177, ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിസ്തീയ എഴുത്തുകാരൻ അഥെനഗൊരസ് പ്രസ്താവിച്ചു, നിങ്ങൾ തന്നെ ", തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല കണ്ടെത്താൻ, പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും, അവിവാഹിതരായ വാർദ്ധക്യം വളർന്നത് ചെയ്ത, ദൈവം അടുപ്പം "പ്രത്യാശയിൽ (ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഹർജി 33).

ആന്റി-കത്തോലിക്കർ "വിവാഹം വിലക്കുകയും" ആ പൗലോസ് നിന്ദ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം കത്ത് 4:3) അവിവാഹിതജീവിതത്തെപ്പറ്റി സഭയുടെ നിലപാട് ആക്രമിക്കാൻ.

യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ൽ, ആയാലും, പൗലോസ് ജ്ഞാനവാദിയായി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത്, ആർ ഫിസിക്കൽ ലോകം കണ്ടു, വൈവാഹിക സ്നേഹവും ഗർഭകാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ, അവർ ഒരു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ചെയ്തു വിശ്വസിച്ചു കാരണം ഒരു slanging ദോഷം. വിരുദ്ധമായി, കത്തോലിക്കാ സഭ, വിവാഹം എതിർത്തു ഗതിയിലാകാൻ, എസ്തെഎമ്സ് വിശുദ്ധ മത്രിമൊംയ് പോലെ കൂദാശയിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരിച്ചു സംസ്ഥാന. പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം ഉപേക്ഷിക്കയുമരുതു, അതുകൊണ്ടു, അവർ കരുതുന്നു “ചീത്ത,” എന്നാൽ അവർ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ വേണ്ടി ത്യാഗപൂർവ്വം സ്നേഹം ആത്മാവിൽ ഈ നല്ല കാര്യം നൽകാൻ നല്ലതും ആഗ്രഹം ആണ് അറിയുന്നു കാരണം.

"സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ നിമിത്തം" കന്യാസ്ത്രീകൾ (മത്തായി 19:12) അത് ഏത് സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിക്കാൻ രീതിയിൽ ചൂണ്ടുന്നു ദൈവത്തോടു അനുകൂലമായ ആണ് (കാണാൻ മത്തായി 22:30).

വെളിപാട് പുസ്തകം ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻറെ നിഷ്കളങ്കരായ പുരോഹിതന്മാർ പറുദീസയിൽ ഒരു ഉയർത്തപ്പെട്ട പദവി ലഭിക്കും എന്നു കാണാം. "ഈ ആണ്,"സെന്റ് ജോൺ എഴുതുന്നു, "ആർ സ്ത്രീകളുമായി തങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കി, അവർ പതിവ്രതകളും ആകുന്നു; അത് കുഞ്ഞാടുപോകുന്നേടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ പിന്തുടരുന്ന ഈ ആണ്; ഈ ദൈവം കുഞ്ഞാടും ആദ്യ പഴങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽനിന്നു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ചെയ്തു, അവരുടെ വായിൽ കള്ളം കണ്ടെത്തി, അവർ കളങ്കമില്ലാത്ത ആകുന്നു "എന്ന (14:4-5).

  1. നാം പത്രോസ് കാരണം തന്റെ അമ്മായിയമ്മ രോഗശാന്തിക്കു സുവിശേഷത്തിലെ വിവാഹം ചെയ്തു അറിയുന്നു (കാണാൻ മർക്കോസ് 1:29-31, എറ്റ്.). ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക രസകരമായി, എങ്കിലും, തന്റെ ഭാര്യ കഥയിലെ പരാമർശിക്കാത്ത, ചില പണ്ഡിതന്മാർ മുൻനിര പത്രോസ് ശുശ്രൂഷ നൽകിയ മുമ്പ് അവൾ നശിച്ചു ചെയ്തു നിഗമനം.
  2. ഇത് അവിവാഹിതയായിക്കഴിയുന്നതു അവിവാഹിതരായ സംസ്ഥാനത്ത് പൌരോഹിത്യം പ്രവേശിക്കുന്ന വേണ്ടി കിഴക്കൻ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശീലനം തുടരുന്നു. കൂടാതെ, ഓർഡിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് ലെ വിവാഹിതരായ വരെ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ എപിസ്ചൊപച്യ് യോഗ്യരല്ല. കിഴക്കൻ മെത്രാന്മാരെയും ബ്രഹ്മചര്യം സന്യാസിമാരുടെ അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ആകസ്മികമായി, അത് ലത്തീൻ ആരാധനാക്രമം ഒരു പുരോഹിതൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട എന്ന മുഴുവനും -കൊടുമുടികൾ അല്ല. മുൻ ലൂഥറൻ ആംഗ്ലിക്കൻ മന്ത്രിമാരും ഒരു ചെറിയ എണ്ണം, കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിരപ്പു മുൻപ് വിവാഹം, പുരോഹിതന്മാരും ആയി സേവിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.