Hais kom ib tug txiv neeb

Yog hais tias koj muaj lus nug txog qhov peb cov Catholic haujsam, Thov teb kom tiav tsab ntawv no, thiab nws yuav teb lus sai li sai tau.