ဓမ်မဟောငျးကမျြး

Image of Creation of Animals by Master Bertramမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အမှ မက္ကဘီး၏ဒုတိယအစာအုပ်, အားလုံး 46 ဓမ်မဟောငျးကမျြး၏စာအုပ်များကိုအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်.