Ch 3 John

John 3

3:1 Now there was a man among the Pharisees, named Nicodemus, a leader of the Jews.
3:2 He went to Jesus at night, en hij zei tegen hem:: "Rabbi, we know that you have arrived as a teacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem:, "Amen, amen, Ik zeg u:, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How could a man be born when he is old? Zeker, he cannot enter a second time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 Jezus antwoordde: "Amen, amen, Ik zeg u:, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
3:7 You should not be amazed that I said to you: You must be born anew.
3:8 The Spirit inspires where he wills. And you hear his voice, but you do not know where he comes from, or where he is going. So it is with all who are born of the Spirit.”
3:9 Nicodemus responded and said to him, “How are these things able to be accomplished?"
3:10 Jezus antwoordde en zei tegen hem:: “You are a teacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 Amen, amen, Ik zeg u:, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:12 If I have spoken to you about earthly things, and you have not believed, then how will you believe, if I will speak to you about heavenly things?
3:13 En niemand is opgevaren naar de hemel, behalve degene die uit de hemel neerdaalde: de Zoon des mensen die in de hemel.
3:14 En net zoals Mozes de slang in de woestijn, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
3:15 zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren, maar het eeuwige leven hebbe.
3:16 Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld heeft te sturen, om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem te redden.
3:18 Whoever believes in him is not judged. But whoever does not believe is already judged, because he does not believe in the name of the only-begotten Son of God.
3:19 And this is the judgment: that the Light has come into the world, and men loved darkness more than light. For their works were evil.
3:20 For everyone who does evil hates the Light and does not go toward the Light, so that his works may not be corrected.
3:21 But whoever acts in truth goes toward the Light, so that his works may be manifested, because they have been accomplished in God.”
3:22 Na deze dingen, Jezus en zijn discipelen naar het land van Judea. En hij woonde daar met hen en doopte.
3:23 Nu werd ook Johannes doopte, in Enon bij Salim, omdat er veel water op die plaats. En ze waren aankomen en gedoopt.
3:24 Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
3:25 Toen gebeurde er een geschil tussen de discipelen van Johannes en de Joden, over de reiniging.
3:26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tot hem:: "Rabbi, degene die met u was over de Jordaan, over wie u aangeboden getuigenis: aanschouwen, Hij doopt en iedereen gaat naar hem.”
3:27 John antwoordde en zei:: “Een mens is niet in staat om iets te ontvangen, tenzij het is aan hem gegeven uit de hemel.
3:28 Jullie zelf bieden getuigenis voor mij dat ik zei, ‘Ik ben de Christus niet,’Maar dat ik ben gezonden voor hem.
3:29 Hij die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en luistert naar Hem, verheugt zich met vreugde op de stem van de bruidegom. En zo, deze, mijn geluk, is vervuld.
3:30 Hij moet wassen, terwijl ik moet minder worden.
3:31 Hij die van boven komt, is boven alles. Hij die van onderen, is van de aarde, en hij spreekt over de aarde. Hij die komt uit de hemel is boven alles.
3:32 En wat hij heeft gezien en gehoord, over dit hij getuigt. En niemand aanvaardt zijn getuigenis.
3:33 Wie heeft zijn getuigenis aanvaard heeft verklaard dat God waarachtig.
3:34 Want Dien God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God heeft de Geest niet met mate geven.
3:35 De Vader heeft de Zoon, en hij heeft alles in zijn hand gegeven.
3:36 Wie gelooft in de Zoon, heeft eeuwig leven. Maar wie is ongelovig in de richting van de Zoon zal het leven niet zien; in plaats van de toorn van God blijft op hem.”