පෞද්ගලිකත්වය

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). එවැනි අවස්ථාවලදී, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

ඩේලි කියවීම් විද්යුත් ගොණුව

කතෝලික පල්ලිය ඩේලි ජනමාධ්ය කියවීම් ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචි. ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය අප සමඟ ආරක්ෂිතයි. අපි වෙනත් ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා මෙය භාවිතා නොකරන, හෝ අප එය බෙදා දෙන. අපි පමණක් සුවිශේෂ හා කියවීම එවයි(ගේ) එක් එක් දිනකට. දෙ වි පි හි ට යි!
  • කරුණාකර ඉහත ඔබගේ භාෂාව තෝරන්න. අපි දෛනික කියවීම් පරිවර්තනය කරන ලක්ෂණය එකතු කිරීමට සැලසුම් - ස්වයංක්රීය ගූගල් පරිවර්තනය හරහා - ඔබ ප්රිය කරන භාෂාව.
  • මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීම අරමුණු සඳහා වන අතර, නොවෙනස්ව ඉතිරි කළ යුතු.